کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1
‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫معرفی‬ ‫و‬
11
‫فیلمی‬
‫هر‬ ‫که‬
‫تماشا‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬
‫کند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
2
@electro-rich 121-66010166
.‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫مسیر‬ .‫برقی‬ ‫کارآفرین‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .‫کارآفرینی‬
key word: Electric entrepreneurship. Electric
Entrepreneur. Entrepreneurship path. Electrical
business
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
:‫چکیده‬
‫ف‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
‫می‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫ارغ‬
‫خواهید‬
‫به‬
‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫روش‬
‫اندازی‬
‫نمایید‬
‫کارآفرینی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬
‫ب‬
‫ویژه‬
‫کارآفرینی‬
‫برقی‬
‫مطالعه‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اطلاع‬ ‫درستی‬ ‫به‬
‫کت‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫مقالات‬ ‫و‬ ‫اب‬
‫ک‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫کند‬
‫سب‬
.‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫خود‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫و‬
‫لی‬
‫بی‬ ‫فیلم‬ ‫تماشای‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫شتر‬
‫م‬ ‫از‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫دارید‬ ‫علاقه‬ ‫کتاب‬ ‫طالعه‬
‫تماشای‬ ‫از‬ ‫کنیم‬
‫فیلم‬
‫غافل‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫های‬
‫ن‬
‫گردید‬
‫در‬ ‫و‬
‫آن‬ ‫استراحت‬ ‫زمان‬
‫را‬ ‫ها‬
‫بپردازید‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ببینید‬
.
‫استارتاپ‬ ‫ظهور‬ ‫شاهد‬ ‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬
‫های‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬
‫بوده‬
‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫ایم‬
‫ایده‬ ‫ترین‬
‫کارآفرینی‬ ‫استارتاپی‬ ‫هر‬ ‫های‬
‫شکلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫برقی‬
‫متفاو‬
.‫است‬ ‫ت‬
‫سخت‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫ی‬
‫ها‬
‫پیچیدگ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫دا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬
‫ام‬ .‫رد‬
‫روزه‬
‫علاق‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫شوند‬ ‫کارآفرین‬ ‫هستند‬ ‫مند‬
‫و‬
‫لی‬
‫نمی‬
‫د‬
‫از‬ ‫انند‬
‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مسیر‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کجا‬
‫ش‬
‫روع‬
.‫کنند‬
‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫اطلاعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫ح‬
‫ول‬
‫کارآفرینی‬
‫کارآفرین‬ ‫سرگذشت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
.‫است‬ ‫موفق‬ ‫های‬
‫برا‬
‫ی‬
‫کارآفرین‬ ‫سرگذشت‬ ‫برسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
‫رو‬ ‫موفق‬ ‫های‬
‫ش‬
‫های‬
‫وجود‬ ‫مختلفی‬
.‫دارد‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
0
@electro-rich 121-66010166
‫کارآفرین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫نام‬ ‫زندگی‬ ‫موفق‬ ‫های‬
‫ه‬
‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫کرده‬ ‫چاپ‬ ‫کتاب‬
‫م‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ،‫اند‬
‫ی‬
‫اطلاعات‬ ‫توان‬
‫خ‬
‫ی‬
‫لی‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫زیادی‬
‫ب‬ ‫ها‬
.‫آورد‬ ‫دست‬
‫و‬
‫لی‬
‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫برخی‬
‫وقت‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬
‫م‬ ‫گیر‬
‫ی‬
‫مایل‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانند‬
‫ب‬ ‫ند‬
‫صورت‬
‫مختصر‬
‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬
‫باره‬
.‫بدانند‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬
‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرصتی‬ ‫چنین‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬ ‫خوشبختانه‬
‫می‬
‫ف‬ ‫امروزه‬ .‫دهد‬
‫یلم‬
‫های‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ساخته‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬
‫شده‬
‫کارآفرینی‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫نوعی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬
‫می‬
‫چال‬ ‫و‬ ‫پردازند‬
‫ش‬
‫پیش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫پای‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬
‫فیل‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ .‫دهند‬
‫م‬
‫به‬ ‫ها‬
‫کسانی‬ ‫تمامی‬
‫علاقه‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫کارآفرین‬ ‫که‬
‫دارند‬
‫مسیر‬ ‫وارد‬
‫کارآفرینی‬
‫گ‬
‫ردند‬
‫می‬ ‫توصیه‬
‫می‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫خواهیم‬
‫مهم‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬
‫فیلم‬ ‫ترین‬
‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬
‫تماشا‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫هر‬ ‫خصوص‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫معرفی‬ ‫را‬
‫کنی‬
.‫م‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
1
-
The social network
‫ن‬
‫خ‬
‫ستین‬
‫می‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬
‫معرفی‬ ‫خواهیم‬
‫س‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فیلمی‬ ‫کنیم‬
‫ال‬
0202
‫شده‬ ‫ساخته‬
‫چشم‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫اکران‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬
‫گیری‬
‫م‬
‫واجه‬
‫گردی‬
‫شنیده‬ ‫را‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نام‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫احتمالا‬ .‫د‬
.‫ایم‬
‫این‬ ‫در‬ .‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫موسس‬
‫و‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مسیر‬ ‫فیلم‬
‫چالش‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫م‬
‫واجه‬
‫می‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫تصویر‬ ‫به‬
.‫است‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫زاک‬ ‫مارک‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫ربرگ‬
‫دانشگ‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫دانشجو‬
‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫چگونه‬ ‫است‬ ‫هاروارد‬ ‫اه‬
‫ک‬
‫و‬ ‫ند‬
‫می‬ ‫موفق‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫را‬ ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫یعنی‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
‫خلق‬
.‫کند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
6
@electro-rich 121-66010166
‫صحنه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫دراماتیک‬ ‫های‬
‫س‬
‫بب‬
‫ا‬
‫سرگرم‬ ‫بعد‬ ‫فزایش‬
‫می‬ ‫فیلم‬ ‫کننده‬
‫مشاهده‬ ‫با‬ .‫شود‬
social
network
‫ک‬
‫سانی‬
‫می‬ ‫متوجه‬ ‫دارند‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫قصد‬ ‫که‬
‫گ‬
‫ردند‬
‫چگونه‬ ‫که‬
0
‫راه‬ ‫در‬ ‫سختی‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫عنصر‬
‫راه‬ ‫را‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬
‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫فیلمی‬ .‫کرد‬ ‫اندازی‬
‫س‬
‫بب‬
‫کارآف‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫ایجاد‬
‫می‬ ‫برقی‬ ‫رین‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
2
-
Glengarry glen ross
‫فیلم‬ ‫این‬
‫طبق‬
‫فیلم‬
‫نامه‬
‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ممت‬ ‫دیوید‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫ک‬ ‫است‬
‫ه‬
‫کسب‬ ‫را‬ ‫پولیتزر‬ ‫معتبر‬ ‫جایزه‬ ‫توانسته‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫فی‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ .
‫بازار‬ ‫لم‬
‫بازیگرانی‬ ‫حضور‬ .‫است‬ ‫شیکاگو‬ ‫در‬ ‫املاک‬ ‫و‬ ‫ملک‬
‫م‬
‫انند‬
‫پاچ‬ ‫آل‬
،‫ینو‬
‫بالد‬ ‫الک‬ ‫و‬ ‫هریس‬ ‫اد‬ ،‫اسپیسی‬ ‫کوین‬
‫نشان‬ ‫وین‬
‫ب‬ ‫کیفیت‬ ‫دهنده‬
‫الای‬
‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مشهوری‬ ‫بسیار‬ ‫بازیگران‬ ‫زیرا‬ ( ‫است‬ ‫فیلم‬ ‫این‬
‫کرده‬
‫ف‬ ‫این‬ ‫در‬ .)‫اند‬
‫دروغ‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫نگاهی‬ ‫یلم‬
‫و‬ ‫ها‬
‫خ‬
‫یانت‬
‫می‬ ‫انداخته‬ ‫هایی‬
‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬
.‫بدهد‬ ‫رخ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کارآفرینی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬
0990
‫شده‬ ‫ساخته‬
‫تمام‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ا‬
‫فرادی‬
‫می‬ ‫که‬
‫راه‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫تجارت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫خواهند‬
‫اندازی‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫ن‬
‫م‬
‫ایند‬
،
‫می‬ ‫توصیه‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫ب‬ ‫دنیای‬ ‫تجارت‬ .
‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رحمی‬ ‫ی‬
‫خشونت‬ ‫فیلم‬
‫دنیای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬
‫ب‬ ‫تجارت‬
‫ت‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
‫صویر‬
‫شده‬ ‫کشیده‬
‫ب‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬
‫عنوان‬
‫قصد‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬
‫در‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫حتما‬ ‫بپردازید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫دارید‬
‫خو‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬
‫می‬ ‫جهت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫د‬
‫و‬ ‫دهد‬
‫س‬
‫بب‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫موفقیت‬
3
-
Pirates of silicon valley
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تلویزیونی‬ ‫فیلمی‬
0990
‫پرده‬ ‫روی‬
‫و‬ ‫رفت‬ ‫سینما‬ ‫های‬
‫تو‬
‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫طیف‬ ‫توجه‬ ‫انست‬
‫ن‬
‫ماید‬
.
‫کم‬ ‫امروزه‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫کسی‬ ‫تر‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫را‬ ‫جابز‬ ‫استیو‬ ‫و‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫که‬
.‫نشناسد‬
0
‫البته‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫افراد‬ ‫ترین‬ ‫ثروتمند‬ ‫از‬ ‫تن‬
0
‫کارآفرین‬
‫زندگی‬ ‫سرگذشت‬ ‫که‬ ‫موفق‬
‫می‬ ‫شان‬
‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫تواند‬
‫ه‬
‫مه‬
‫ا‬
‫فرادی‬
‫علاقه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬
.‫دارند‬
‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مستند‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫این‬
‫زندگی‬ ‫است‬
‫هم‬ ‫و‬ ‫اپل‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫موسسان‬
‫چالش‬ ‫چنین‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫م‬
‫واجه‬
‫ش‬
‫ده‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫اند‬
‫می‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
‫نکات‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬ .‫کشد‬
‫و‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کارآفرینان‬ ‫برای‬ ‫آموزنده‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬
‫ه‬
‫مه‬
‫ا‬
‫فرادی‬
‫می‬ ‫که‬
‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫خواهند‬
‫موفق‬
‫گ‬
‫ردند‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ،
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
6
@electro-rich 121-66010166
4
-
Citizen kane
‫به‬ ‫آن‬ ‫دیدن‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کلاسیک‬ ‫سینمای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اثری‬
‫ک‬
‫س‬
‫انی‬
‫که‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫نیز‬ ‫نیستند‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫و‬ ‫کارآفرین‬
‫گ‬
‫رد‬
‫د‬
‫فیلم‬ ‫این‬ .
‫مشهور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬
‫کارگردان‬ ‫ترین‬
‫اورسو‬ ‫یعنی‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬
‫ن‬
‫ساخته‬ ‫ولز‬
‫شد‬
‫ه‬
‫فیلم‬ ‫برترین‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬
‫تاری‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬
‫خ‬
‫می‬ ‫قرار‬
‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬
‫ع‬
‫لت‬
،
‫به‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬
‫ه‬
‫مه‬
‫علاق‬
‫ه‬
‫مندان‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫به‬ ‫فردی‬ ‫سرگذشت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫چا‬ ‫نام‬
‫ب‬ ‫کین‬ ‫فاستر‬ ‫رلز‬
‫می‬ ‫کشیده‬ ‫تصویر‬ ‫ه‬
‫یک‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫سرمایه‬ ‫جزو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محلی‬ ‫روزنامه‬
‫محسوب‬ ‫آمریکا‬ ‫بزرگ‬ ‫داران‬
‫می‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫دوران‬ ‫در‬ ‫کین‬ ‫فاستر‬ ‫چارلز‬ ،‫کین‬ ‫شهروند‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ .
‫کودک‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫هنگفت‬ ‫ثروت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫کند‬
‫ب‬
‫عد‬
‫آن‬ ‫از‬
‫تحت‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫مالی‬ ‫متخصصان‬ ‫آموزش‬
‫جوان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گیرد‬
‫ب‬ ‫ی‬
‫جای‬
‫سرمایه‬
‫شرکت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬
‫ب‬ ‫موفق‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫علاقه‬ ‫خاطر‬
‫شخصی‬
‫ا‬ ،‫اش‬
‫محلی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک‬ ‫متیاز‬
‫خریداری‬ ‫را‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫بی‬ ‫و‬
‫می‬
‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫تلاش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫ب‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ‫اش‬
‫ی‬
‫برا‬ ‫نظیری‬
‫ی‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫روزنامه‬
.‫کند‬
‫کارآ‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫فرینی‬
‫می‬ ‫زیاد‬
‫مسیر‬ ‫وارد‬ ‫ثروت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانند‬
‫کارآفرینی‬
‫می‬
‫د‬ ‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫با‬ .‫شوند‬
‫انته‬ ‫ر‬
‫ای‬
‫می‬ ‫متوجه‬ ‫بیننده‬ ،‫فیلم‬
‫چیز‬ ،‫ثروت‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫مهم‬ ‫های‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫زن‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دگی‬
‫ها‬
‫س‬
‫بب‬
‫می‬
‫شود‬
،
‫آن‬ ‫افسوس‬
‫ب‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫فرد‬ ‫برای‬
‫عنوان‬
‫ف‬
‫ردی‬
‫و‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درصدد‬ ‫که‬
‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫ب‬ ‫توجه‬
‫می‬ ‫گوشزد‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫ه‬
.‫کنیم‬
5
-
The pursuit of happiness
‫که‬ ‫فیلمی‬
‫طبق‬
‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫گاردنر‬ ‫کریس‬ ‫زندگی‬ ‫داستان‬
.‫است‬
‫سال‬ ‫در‬
0222
‫پرده‬ ‫روی‬ ‫فیلمی‬ ‫اسمیت‬ ‫ویل‬ ‫درخشان‬ ‫بازی‬ ‫با‬ ‫و‬
‫توجه‬ ‫توانست‬ ‫که‬ ‫رفت‬ ‫سینما‬ ‫های‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ج‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬
‫لب‬
.‫کند‬
‫بخش‬ ‫انگیزه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫کننده‬ ‫دلگرم‬ ‫و‬ ‫ترین‬
‫فیلم‬ ‫ترین‬
‫هایی‬
‫که‬ ‫است‬
‫ه‬
‫مه‬
‫ب‬ ‫کارآفرینان‬
.‫کنند‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫ویژه‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
11
@electro-rich 121-66010166
‫برای‬ ‫پسرش‬ ‫و‬ ‫کریس‬ ‫تلاش‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫احساس‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫فیلمی‬
‫جنبنده‬ ‫هر‬ ‫احساسات‬ ‫قطعا‬ ،‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ای‬
.‫انگیزد‬
‫اشتیا‬ ‫و‬ ‫شور‬
‫ق‬
0
‫باشد‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفتی‬
‫این‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫و‬
0
‫کوچک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ،‫صفت‬
‫از‬ ‫فرد‬ ،‫مشکلی‬ ‫ترین‬
‫می‬ ‫منصرف‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫ادامه‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫کنی‬
‫م‬
‫زمانی‬ ‫حتی‬ ‫که‬
‫کارش‬ ‫کریس‬ ‫که‬
‫خیابان‬ ‫و‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫خوابیدن‬ ‫به‬
‫می‬
‫مشکل‬ ‫با‬ ‫پسرش‬ ‫رفاه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسد‬
‫م‬
‫واجه‬
‫گردید‬
،
‫هم‬ ‫باز‬
‫برای‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫دست‬
‫ن‬
‫یل‬
‫نمی‬ ‫بر‬ ‫رویایش‬ ‫به‬
.‫دارد‬
6
-
Moneyball
‫فیلمی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫چون‬ ‫بازیگری‬ ‫حضور‬
‫س‬
‫بب‬
‫مخاطب‬ ‫پر‬
‫می‬ ‫فیلم‬ ‫آن‬ ‫شدن‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫اصلا‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫برای‬ .
‫این‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ .‫باشند‬ ‫آشنا‬ ‫بیسبال‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫افراد‬
‫نقش‬ ‫فیلم‬
‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اوکلند‬ ‫بیسبال‬ ‫تیم‬ ‫کل‬ ‫مدیر‬
‫داس‬ .‫کند‬
‫فیلم‬ ‫تان‬
‫قرار‬ ‫بحران‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشگاه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬
‫و‬ ‫دارد‬
‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫بازیکنان‬ ‫دستمزد‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫ندارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫پولی‬ ‫هیچ‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫رقابت‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫ماندن‬ ‫برای‬ )‫پیت‬ ‫(برد‬ ‫بین‬ ‫بیلی‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬
‫ه‬
‫ا‬
‫تیم‬ ‫انصراف‬ ‫عدم‬ ‫و‬
‫ارائه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫باید‬ ‫مسابقات‬ ‫از‬
.‫کند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خلاقیت‬ ‫و‬ ‫ابتکار‬
‫ویژگی‬ ‫ترین‬
‫ا‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫های‬
.‫ست‬
‫و‬ ‫ابتکار‬ ‫است‬ ‫ناچار‬ ‫مشکلات‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫برای‬ ‫بین‬ ‫بیلی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫نشان‬ ‫خودش‬ ‫از‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خلاقیت‬
‫این‬ ‫تماشای‬ ‫با‬ .‫بدهد‬
‫متوج‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫فیلم‬
‫می‬ ‫ه‬
‫گ‬
‫ردند‬
،
‫حال‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
‫بهتر‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بررسی‬
‫ج‬
‫لو‬
‫ببر‬
‫یکی‬ .‫ند‬
‫جا‬ ‫نکات‬ ‫از‬
‫می‬ ‫بر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫لب‬
‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬
‫زیا‬ ‫افراد‬ ‫فیلم‬
‫زمزمه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دی‬
‫امید‬ ‫نا‬ ‫هایی‬
‫گوش‬ ‫در‬ ‫کننده‬
‫می‬ ‫بیلی‬
‫خوانند‬
‫و‬
‫لی‬
‫هیچ‬ ‫او‬
‫صحبت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گاه‬
‫ها‬
‫ن‬ ‫گوش‬ ‫منفی‬ ‫ی‬
‫می‬
‫نمی‬ ‫کوتاه‬ ‫خود‬ ‫موضع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهد‬
.‫آید‬
7
-
Office space
‫به‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫کمدی‬ ‫فیلم‬ ‫تماشای‬
‫ه‬
‫مه‬
‫افرادی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬
‫علاقه‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫ت‬ ‫دارند‬
‫وصیه‬
‫می‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .
0999
‫جاج‬ ‫مایک‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫ساخته‬
.‫است‬
‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬
‫ح‬
‫ول‬
‫پیتر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کارمندی‬
.‫است‬ )‫لیوینگستون‬ ‫ران‬ ‫بازی‬ ‫(با‬ ‫گیبسون‬
‫پیت‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫کوچک‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ر‬
‫وظایف‬ ‫باید‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫مشخص‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬
.‫دهد‬
‫ب‬
‫عد‬
،‫کردن‬ ‫کار‬ ‫مدتی‬ ‫از‬
‫اخلاقش‬ ‫بد‬ ‫رئیس‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫اداره‬ ‫کوچک‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پیتر‬
‫بی‬
( ‫لامبرگ‬ ‫ل‬
‫می‬ ‫تنفر‬ ‫احساس‬ )‫کول‬ ‫گری‬ ‫بازی‬ ‫با‬
‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
12
@electro-rich 121-66010166
‫می‬ ‫خارج‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫شکلی‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬
‫می‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
.‫رود‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫کر‬
‫کار‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دن‬
‫ب‬ ‫مشابه‬ ‫هایی‬
‫روزانه‬ ‫صورت‬
‫وق‬ ‫را‬
‫تلف‬ ‫ت‬
‫می‬ ‫کردن‬
‫به‬ .‫دانند‬
‫مین‬
‫ع‬
‫لت‬
،
‫محیط‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬
‫خارج‬ ‫اداره‬
‫گ‬
‫ردند‬
‫این‬ ‫تماشای‬ .‫بیاورند‬ ‫روی‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫و‬
‫برای‬ ‫فیلم‬
‫ک‬
‫سانی‬
‫دارند‬ ‫دادگاهی‬ ‫چنین‬ ‫که‬
،
‫خیلی‬
.‫است‬ ‫مفید‬
8
-
Startup.com
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مستند‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫فیلمی‬ ‫کام‬ ‫دات‬ ‫استارتاپ‬
0220
‫گذا‬ ‫نمایش‬ ‫به‬
‫شته‬
.‫شد‬
‫فرو‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫د‬
‫یک‬ ‫های‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫استارتاپ‬
GovWorks
‫می‬ ‫پرداخته‬
‫استارتاپ‬ ‫این‬ .‫شود‬
‫موفق‬
‫گردی‬
‫د‬
،
‫سرمایه‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬
‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫ای‬
‫ش‬
‫صت‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫دلار‬ ‫میلیون‬
‫رکود‬ ‫و‬ ‫رونق‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بیاورد‬ ‫دست‬
‫یک‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫استارتاپ‬
‫شود‬
‫هم‬ ‫و‬
‫داست‬ ‫یک‬ ‫چنین‬
‫ان‬
‫می‬ ‫روایت‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫می‬ ‫بیان‬ ‫و‬
‫شراکت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کند‬
‫را‬ ‫در‬
‫ه‬
‫می‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬
‫میان‬ ‫دوستانه‬ ‫روابط‬ ‫تواند‬
.‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫افراد‬
‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزنده‬ ‫نکات‬ ‫مستند‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫ا‬
‫فرادی‬
‫ب‬ ‫که‬
‫حوزه‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ،‫دارند‬ ‫علاقه‬ ‫کارآفرینی‬
‫افزایش‬ ،‫مالی‬ ‫مسائل‬ .‫شود‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫مهارت‬ ،‫رشد‬ ‫مدیریت‬ ،‫سرمایه‬
‫تیم‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫های‬
‫و‬ ‫سازی‬
‫مهارت‬
‫ا‬ ‫مواردی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬
‫پوشش‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ست‬
‫می‬ ‫داده‬
‫خ‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫دست‬ ‫موضوعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وبی‬
‫می‬ ‫پیدا‬
‫ک‬
‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫حتی‬ .‫ند‬
‫گ‬
‫رد‬
‫ید‬
‫با‬
‫این‬ ‫تماشای‬
‫نکات‬ ‫به‬ ‫فیلم‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫خوبی‬
‫کنید‬
.
9
-
Schindler list
‫مشهور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شیندلر‬ ‫فهرست‬
‫است‬ ‫سینمایی‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬
.
‫فیلم‬ ‫این‬
‫سال‬ ‫در‬
0991
‫استیون‬ ‫معروف‬ ‫کارگردان‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اسپیلبرگ‬
.‫است‬
‫میلیون‬ ‫هولوکاست‬ ‫جریان‬ ‫در‬
‫ب‬ ‫یهودی‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫کشت‬ ‫هیتلر‬ ‫ارتش‬ ‫دست‬
‫ه‬
‫می‬
‫به‬ ‫آلمانی‬ ‫صنعتگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫روایتی‬ ‫شیندلر‬ ‫فهرست‬ .‫شوند‬
‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شیندلر‬ ‫اسکار‬ ‫نام‬
‫می‬ ‫موفق‬ ‫لهستانی‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫آ‬ ‫جان‬
‫ن‬
‫نجات‬ ‫هولوکاست‬ ‫قضیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫دهد‬
‫ا‬ ‫جنگ‬ ‫هنگامه‬ ‫در‬
‫بین‬ ‫شیندلر‬ ‫سکار‬
0
‫انسانیت‬ ‫و‬ ‫سودآوری‬ ‫موضوع‬
‫کرده‬ ‫گیر‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ش‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫یندلر‬
‫چگونه‬
‫موفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫با‬
‫گردی‬
‫هر‬ ‫د‬
0
‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫موضوع‬
.‫کند‬
.‫است‬ ‫نازی‬ ‫حزب‬ ‫عضو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معمولی‬ ‫تاجری‬ ‫شیندلر‬ ‫اسکار‬
‫پا‬ ‫بلند‬ ‫مقامات‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫عیاش‬ ‫و‬ ‫گذران‬ ‫خوش‬ ‫فردی‬ ‫شیندلر‬
‫یه‬
.‫دارد‬ ‫نزدیکی‬ ‫رابطه‬ ‫ارتش‬
‫و‬
‫ی‬
‫هم‬
‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫با‬ ‫خفا‬ ‫در‬ ‫چنین‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
10
@electro-rich 121-66010166
‫سرمایه‬
‫شراکت‬ ‫یهودی‬ ‫داران‬
‫می‬ ‫موفق‬ ‫طریق‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫کارخانه‬
‫خریداری‬ ‫یهودیان‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ای‬
.‫کند‬
‫ب‬
‫عد‬
‫خرید‬ ‫از‬
‫ر‬ ‫از‬ ‫شیندلر‬ ،‫شرکت‬ ‫این‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یهودیان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫وابط‬
‫کن‬
‫و‬ ‫د‬
‫رایگا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫کارگران‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫یهودی‬ ‫ن‬
‫استخدام‬ ‫کارگر‬ ‫عنوان‬
‫می‬
.‫کند‬
‫یه‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬
‫و‬
‫می‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیانی‬
‫هر‬ ‫و‬ ‫بردند‬
‫مرگ‬ ‫احتمال‬ ‫لحظه‬
،‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫شان‬
‫ف‬
‫قط‬
‫را‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫راه‬
‫استخدام‬
‫می‬ ‫شیندلر‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شدن‬
‫ستایش‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫یابند‬
‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫شیندلر‬ ‫شخصیت‬
‫ب‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫که‬ ‫است‬
‫ه‬
‫کارگ‬
‫یری‬
‫نیروی‬
‫به‬ ‫خوبی‬ ‫سودآوری‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫کار‬
‫آورد‬ ‫دست‬
‫از‬ ‫(و‬
‫انسان‬ ‫جان‬ ‫توانست‬ ‫هم‬ ‫طرفی‬
‫بی‬ ‫های‬
‫گناه‬
‫ب‬
‫سیاری‬
‫قضیه‬ ‫در‬ ‫را‬
‫نجات‬ ‫هولوکاست‬
.)‫دهد‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
11
-
Thank you for smoking
‫ف‬
‫می‬ ‫سیگار‬ ‫که‬ ‫ممنونم‬ ‫سینمایی‬ ‫یلم‬
‫درام‬ ‫کمدی‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫کشی‬
‫شده‬ ‫ساخته‬
‫با‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫داستان‬ ‫و‬ ‫است‬
‫روایت‬ ‫را‬ ‫زاریاب‬
‫می‬
‫کند‬
‫ترفند‬ ‫چندین‬ ‫محصولی‬ ‫هر‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫که‬
.‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫مختلف‬
‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬
‫ح‬
‫ول‬
‫فعالی‬ ‫تنباکو‬ ‫و‬ ‫توتون‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیلر‬ ‫نیک‬
‫ت‬
‫ب‬ ‫نیلر‬ ‫نیک‬ .‫دارد‬ ‫جریان‬ ،‫دارد‬
‫صورت‬
‫و‬ ‫دلایل‬ ‫مبتکرانه‬ ‫کاملا‬
‫استدلال‬
‫به‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شکلی‬
‫ک‬
‫که‬ ‫ند‬
‫قدرت‬ ‫موضع‬ ‫در‬ ‫سیگار‬ ‫صنعت‬ ‫نیز‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫در‬
.‫بگیرد‬ ‫قرار‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
16
@electro-rich 121-66010166
‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬
‫ک‬
‫سانی‬
‫علاقه‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫که‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫دارند‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫مدیریت‬ ‫مثل‬ ‫مهمی‬ ‫موضوعات‬ ‫زیرا‬
‫ارتباطات‬ ،‫بحران‬
‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ،‫سازمانی‬
‫مذا‬ ‫های‬
‫کره‬
‫ب‬
‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
.‫شود‬
11
=
Wolf of wall street
‫ماندگار‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫سینمای‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬
‫فیل‬ ‫قطعا‬ ‫کاپریو‬ ‫دی‬ ‫لئوناردو‬ ‫ی‬
‫م‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫نقش‬ ‫کاپریو‬ ‫دی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫استریت‬ ‫وال‬ ‫گرگ‬
‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫فعالان‬
‫دهه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬
‫ه‬
‫شتاد‬
‫وارد‬
‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫می‬ ‫روی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫بدشناسی‬ ‫و‬
‫آورد‬
‫و‬
‫روز‬ ‫در‬
0
‫بزرگ‬ ‫که‬ ‫سیاه‬ ‫شنبه‬
‫دهه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اقتصادی‬ ‫سقوط‬ ‫ترین‬
‫ب‬
‫یست‬
‫رخ‬ ‫میلادی‬
‫می‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫جواز‬ ،‫دهد‬
‫می‬ ‫دست‬
.‫آورد‬
‫ا‬
‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬
،‫دهد‬
‫و‬
‫لی‬
‫می‬ ‫موفق‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫مجددا‬
‫ارزش‬ ‫کم‬ ‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫عنوان‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫د‬ .
‫ر‬
‫کلاه‬ ‫اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬
‫چشم‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫برداری‬
‫می‬
‫دی‬ ‫و‬ ‫خورد‬
‫بر‬ ‫کاپریو‬
‫ک‬ ‫ای‬
‫هم‬ ‫جریان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ثروت‬ ‫سب‬
‫سو‬
‫می‬
‫ثروت‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شود‬
‫ز‬
‫ی‬
‫ادی‬
‫به‬
.‫بیاورد‬ ‫دست‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫می‬ ‫نشان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫زیرا‬
‫سخت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫شرایط‬ ‫ترین‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫بحرانی‬ ‫و‬
‫وضعیت‬ ‫ترین‬
‫م‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫ت‬
‫برای‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫امیدوار‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫وان‬
‫ن‬
‫یل‬
‫تلاش‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬
.‫کرد‬
‫روز‬
0
‫سیا‬ ‫شنبه‬
‫به‬ ‫ه‬
09
‫سال‬ ‫اکتبر‬
0991
‫می‬ ‫گفته‬
‫شود‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫شاخص‬
‫شدیدی‬ ‫سقوط‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫های‬
‫کرد‬
‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫داوجونز‬ ‫(شاخص‬
‫ب‬
‫دو‬ ‫و‬ ‫یست‬
‫س‬ ‫درصد‬
‫قوط‬
‫و‬ )‫کرد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫ب‬ ‫ها‬
.‫رفتند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬
‫پایانی‬ ‫سخن‬
‫پ‬ ‫مسیر‬ ‫کارآفرینی‬
‫چالش‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خمی‬ ‫و‬ ‫پیچ‬ ‫ر‬
‫ریز‬ ‫های‬
‫و‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫درشتی‬
‫همراه‬
‫م‬ ‫در‬ .‫دارد‬
‫چالش‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫کارآفرینی‬ ‫سیر‬
‫های‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫توانایی‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫اگر‬ ‫که‬
‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫لازم‬
‫ه‬
‫چالش‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫برآمدن‬ ،‫باشد‬
‫دشو‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬
‫ا‬
‫ر‬
‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬
‫های‬
‫این‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫ایجاد‬
‫چالش‬
‫موف‬ ‫کارآفرینان‬ ‫واکنش‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫ها‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫ق‬
‫فیلم‬ .‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬
‫های‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫صنع‬ ‫در‬ ‫زیادی‬
‫ساخته‬ ‫سینما‬ ‫ت‬
‫شده‬
‫که‬ ‫است‬
‫آن‬ ‫در‬
‫چالش‬ ‫ها‬
‫تصویر‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫شده‬ ‫کشیده‬
‫و‬ ‫است‬
‫ه‬
‫مه‬
‫ا‬
‫فرادی‬
‫می‬ ‫که‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خواهند‬
‫فعا‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫داشته‬ ‫لیت‬
‫فیلم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫باشند‬
‫ر‬ ‫ها‬
‫تماشا‬ ‫ا‬
‫نوشت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬
‫تلاش‬ ‫ه‬
‫مهم‬ ‫کردیم‬
‫حو‬ ‫در‬ ‫سینمایی‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬
‫زه‬
‫معرفی‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬
.‫کنیم‬
‫ب‬ ‫شما‬ ‫برداشت‬
‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درصدد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫عنوان‬
‫فیلم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬
‫چیست؟‬ ‫ها‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
16
@electro-rich 121-66010166
‫تماشا‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫فیلم‬ ‫آیا‬
‫کرده‬
‫اید؟‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫درباره‬
‫ما‬
‫الکتروریچ‬
‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬
Electro
‫و‬ )‫(برق‬
Rich
)‫(ثروتمند‬
‫و‬ ‫بوده‬
‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬
‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تخصص‬ ‫و‬
.
‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫سه‬
‫و‬ ‫محور‬
:‫داریم‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬

‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬
:
‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬
.‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

‫دپارتمان‬
‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬
:
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬

:‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬
‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ‫های‬
‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬
‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ‫های‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬ )... ‫و‬ ‫خصوصی‬
‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کاملا‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بر‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
21
@electro-rich 121-66010166
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫سايت‬
:‫ما‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
@electro_rich
‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫مشاهده‬
:‫کنید‬
aparat.com/electo_rich
‫تماس‬
‫ما‬ ‫با‬
68100666120
info@mohammad-karimi.ir
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫م‬ ،‫تهران‬
‫ی‬
‫دان‬
‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ان‬
‫آزاد‬
‫ی‬
‫ابتدا‬ ،
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ابان‬
‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬
‫ی‬
‫ان‬
‫پلاک‬ ،
01
‫مشک‬ ‫(ساختمان‬
‫ی‬
‫طبقه‬ ،)
0
‫واحد‬
5

Mais conteúdo relacionado

Similar a کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند(6)

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند

 • 1. 1 ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ 11 ‫فیلمی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫تماشا‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫کند‬
 • 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 121-66010166 .‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مسیر‬ .‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .‫کارآفرینی‬ key word: Electric entrepreneurship. Electric Entrepreneur. Entrepreneurship path. Electrical business
 • 3. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 :‫چکیده‬ ‫ف‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫ارغ‬ ‫خواهید‬ ‫به‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫روش‬ ‫اندازی‬ ‫نمایید‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫ب‬ ‫ویژه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برقی‬ ‫مطالعه‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اطلاع‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫کت‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫مقالات‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫ک‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫سب‬ .‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫خود‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫بی‬ ‫فیلم‬ ‫تماشای‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫شتر‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫دارید‬ ‫علاقه‬ ‫کتاب‬ ‫طالعه‬ ‫تماشای‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫فیلم‬ ‫غافل‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫های‬ ‫ن‬ ‫گردید‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫استراحت‬ ‫زمان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بپردازید‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ . ‫استارتاپ‬ ‫ظهور‬ ‫شاهد‬ ‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بوده‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫ایم‬ ‫ایده‬ ‫ترین‬ ‫کارآفرینی‬ ‫استارتاپی‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫متفاو‬ .‫است‬ ‫ت‬ ‫سخت‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیچیدگ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫دا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ام‬ .‫رد‬ ‫روزه‬ ‫علاق‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شوند‬ ‫کارآفرین‬ ‫هستند‬ ‫مند‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫نمی‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫انند‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مسیر‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫ش‬ ‫روع‬ .‫کنند‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اطلاعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ح‬ ‫ول‬ ‫کارآفرینی‬ ‫کارآفرین‬ ‫سرگذشت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ .‫است‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫کارآفرین‬ ‫سرگذشت‬ ‫برسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫های‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ .‫دارد‬
 • 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 0 @electro-rich 121-66010166 ‫کارآفرین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نام‬ ‫زندگی‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫کرده‬ ‫چاپ‬ ‫کتاب‬ ‫م‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫ی‬ ‫اطلاعات‬ ‫توان‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫لی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫ب‬ ‫ها‬ .‫آورد‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫وقت‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫م‬ ‫گیر‬ ‫ی‬ ‫مایل‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانند‬ ‫ب‬ ‫ند‬ ‫صورت‬ ‫مختصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫باره‬ .‫بدانند‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرصتی‬ ‫چنین‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬ ‫خوشبختانه‬ ‫می‬ ‫ف‬ ‫امروزه‬ .‫دهد‬ ‫یلم‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ساخته‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫شده‬ ‫کارآفرینی‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫نوعی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫می‬ ‫چال‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫ش‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫پای‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫فیل‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ .‫دهند‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کسانی‬ ‫تمامی‬ ‫علاقه‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫کارآفرین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مسیر‬ ‫وارد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫می‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫خواهیم‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫فیلم‬ ‫ترین‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬ ‫تماشا‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫هر‬ ‫خصوص‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫کنی‬ .‫م‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 1 - The social network ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ستین‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬ ‫معرفی‬ ‫خواهیم‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فیلمی‬ ‫کنیم‬ ‫ال‬ 0202 ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫چشم‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫اکران‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گیری‬ ‫م‬ ‫واجه‬ ‫گردی‬ ‫شنیده‬ ‫را‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نام‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫احتمالا‬ .‫د‬ .‫ایم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫موسس‬ ‫و‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مسیر‬ ‫فیلم‬ ‫چالش‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫م‬ ‫واجه‬ ‫می‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زاک‬ ‫مارک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ربرگ‬ ‫دانشگ‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫دانشجو‬ ‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫چگونه‬ ‫است‬ ‫هاروارد‬ ‫اه‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫را‬ ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫یعنی‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ .‫کند‬
 • 6. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 ‫صحنه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫دراماتیک‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫ا‬ ‫سرگرم‬ ‫بعد‬ ‫فزایش‬ ‫می‬ ‫فیلم‬ ‫کننده‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ .‫شود‬ social network ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫دارند‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ 0 ‫راه‬ ‫در‬ ‫سختی‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫عنصر‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫فیلمی‬ .‫کرد‬ ‫اندازی‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫کارآف‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬ ‫برقی‬ ‫رین‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . 2 - Glengarry glen ross ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫فیلم‬ ‫نامه‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ممت‬ ‫دیوید‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫ه‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫پولیتزر‬ ‫معتبر‬ ‫جایزه‬ ‫توانسته‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫فی‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ . ‫بازار‬ ‫لم‬ ‫بازیگرانی‬ ‫حضور‬ .‫است‬ ‫شیکاگو‬ ‫در‬ ‫املاک‬ ‫و‬ ‫ملک‬ ‫م‬ ‫انند‬ ‫پاچ‬ ‫آل‬ ،‫ینو‬ ‫بالد‬ ‫الک‬ ‫و‬ ‫هریس‬ ‫اد‬ ،‫اسپیسی‬ ‫کوین‬ ‫نشان‬ ‫وین‬ ‫ب‬ ‫کیفیت‬ ‫دهنده‬ ‫الای‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مشهوری‬ ‫بسیار‬ ‫بازیگران‬ ‫زیرا‬ ( ‫است‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫کرده‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫در‬ .)‫اند‬ ‫دروغ‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫نگاهی‬ ‫یلم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خ‬ ‫یانت‬ ‫می‬ ‫انداخته‬ ‫هایی‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ .‫بدهد‬ ‫رخ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کارآفرینی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬ 0990 ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ا‬ ‫فرادی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫راه‬ ‫استارتاپ‬ ‫یک‬ ‫تجارت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫اندازی‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫ن‬ ‫م‬ ‫ایند‬ ، ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫ب‬ ‫دنیای‬ ‫تجارت‬ . ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رحمی‬ ‫ی‬ ‫خشونت‬ ‫فیلم‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫تجارت‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫صویر‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫ب‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫عنوان‬ ‫قصد‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫حتما‬ ‫بپردازید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫خو‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫می‬ ‫جهت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫س‬ ‫بب‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫موفقیت‬ 3 - Pirates of silicon valley ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تلویزیونی‬ ‫فیلمی‬ 0990 ‫پرده‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫سینما‬ ‫های‬ ‫تو‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫طیف‬ ‫توجه‬ ‫انست‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ . ‫کم‬ ‫امروزه‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫کسی‬ ‫تر‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫را‬ ‫جابز‬ ‫استیو‬ ‫و‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫که‬ .‫نشناسد‬ 0 ‫البته‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫افراد‬ ‫ترین‬ ‫ثروتمند‬ ‫از‬ ‫تن‬ 0 ‫کارآفرین‬ ‫زندگی‬ ‫سرگذشت‬ ‫که‬ ‫موفق‬ ‫می‬ ‫شان‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫تواند‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫ا‬ ‫فرادی‬ ‫علاقه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ .‫دارند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مستند‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫زندگی‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫اپل‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫موسسان‬ ‫چالش‬ ‫چنین‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫م‬ ‫واجه‬ ‫ش‬ ‫ده‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫که‬ ‫فیلمی‬ .‫کشد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کارآفرینان‬ ‫برای‬ ‫آموزنده‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫ا‬ ‫فرادی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫موفق‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ، ‫گ‬ ‫ردد‬ .
 • 8. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 4 - Citizen kane ‫به‬ ‫آن‬ ‫دیدن‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کلاسیک‬ ‫سینمای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اثری‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫انی‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫نیز‬ ‫نیستند‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫و‬ ‫کارآفرین‬ ‫گ‬ ‫رد‬ ‫د‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ . ‫مشهور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ ‫کارگردان‬ ‫ترین‬ ‫اورسو‬ ‫یعنی‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬ ‫ن‬ ‫ساخته‬ ‫ولز‬ ‫شد‬ ‫ه‬ ‫فیلم‬ ‫برترین‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تاری‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫به‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫علاق‬ ‫ه‬ ‫مندان‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫سینما‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫سرگذشت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫چا‬ ‫نام‬ ‫ب‬ ‫کین‬ ‫فاستر‬ ‫رلز‬ ‫می‬ ‫کشیده‬ ‫تصویر‬ ‫ه‬ ‫یک‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫سرمایه‬ ‫جزو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محلی‬ ‫روزنامه‬ ‫محسوب‬ ‫آمریکا‬ ‫بزرگ‬ ‫داران‬ ‫می‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫کین‬ ‫فاستر‬ ‫چارلز‬ ،‫کین‬ ‫شهروند‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ . ‫کودک‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫هنگفت‬ ‫ثروت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تحت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مالی‬ ‫متخصصان‬ ‫آموزش‬ ‫جوان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫جای‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫ب‬ ‫موفق‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫علاقه‬ ‫خاطر‬ ‫شخصی‬ ‫ا‬ ،‫اش‬ ‫محلی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک‬ ‫متیاز‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫تلاش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ب‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ‫اش‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫نظیری‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫روزنامه‬ .‫کند‬ ‫کارآ‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫فرینی‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫مسیر‬ ‫وارد‬ ‫ثروت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانند‬ ‫کارآفرینی‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫با‬ .‫شوند‬ ‫انته‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫بیننده‬ ،‫فیلم‬ ‫چیز‬ ،‫ثروت‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مهم‬ ‫های‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫زن‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دگی‬ ‫ها‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫شود‬ ، ‫آن‬ ‫افسوس‬ ‫ب‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫عنوان‬ ‫ف‬ ‫ردی‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درصدد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ب‬ ‫توجه‬ ‫می‬ ‫گوشزد‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫ه‬ .‫کنیم‬ 5 - The pursuit of happiness ‫که‬ ‫فیلمی‬ ‫طبق‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫گاردنر‬ ‫کریس‬ ‫زندگی‬ ‫داستان‬ .‫است‬ ‫سال‬ ‫در‬ 0222 ‫پرده‬ ‫روی‬ ‫فیلمی‬ ‫اسمیت‬ ‫ویل‬ ‫درخشان‬ ‫بازی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫توانست‬ ‫که‬ ‫رفت‬ ‫سینما‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ج‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫لب‬ .‫کند‬ ‫بخش‬ ‫انگیزه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کننده‬ ‫دلگرم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫فیلم‬ ‫ترین‬ ‫هایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫ب‬ ‫کارآفرینان‬ .‫کنند‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫ویژه‬
 • 10. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 11 @electro-rich 121-66010166 ‫برای‬ ‫پسرش‬ ‫و‬ ‫کریس‬ ‫تلاش‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫احساس‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫فیلمی‬ ‫جنبنده‬ ‫هر‬ ‫احساسات‬ ‫قطعا‬ ،‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ای‬ .‫انگیزد‬ ‫اشتیا‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫ق‬ 0 ‫باشد‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفتی‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫و‬ 0 ‫کوچک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ،‫صفت‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ،‫مشکلی‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫منصرف‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫ادامه‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫کنی‬ ‫م‬ ‫زمانی‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کارش‬ ‫کریس‬ ‫که‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫خوابیدن‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫پسرش‬ ‫رفاه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫م‬ ‫واجه‬ ‫گردید‬ ، ‫هم‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫ن‬ ‫یل‬ ‫نمی‬ ‫بر‬ ‫رویایش‬ ‫به‬ .‫دارد‬ 6 - Moneyball ‫فیلمی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ ‫چون‬ ‫بازیگری‬ ‫حضور‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫می‬ ‫فیلم‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫اصلا‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫برای‬ . ‫این‬ ‫در‬ ‫پیت‬ ‫برد‬ .‫باشند‬ ‫آشنا‬ ‫بیسبال‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫نقش‬ ‫فیلم‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اوکلند‬ ‫بیسبال‬ ‫تیم‬ ‫کل‬ ‫مدیر‬ ‫داس‬ .‫کند‬ ‫فیلم‬ ‫تان‬ ‫قرار‬ ‫بحران‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشگاه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫بازیکنان‬ ‫دستمزد‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫ندارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫پولی‬ ‫هیچ‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫ماندن‬ ‫برای‬ )‫پیت‬ ‫(برد‬ ‫بین‬ ‫بیلی‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫تیم‬ ‫انصراف‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫باید‬ ‫مسابقات‬ ‫از‬ .‫کند‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خلاقیت‬ ‫و‬ ‫ابتکار‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫ا‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هر‬ ‫های‬ .‫ست‬ ‫و‬ ‫ابتکار‬ ‫است‬ ‫ناچار‬ ‫مشکلات‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫برای‬ ‫بین‬ ‫بیلی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نشان‬ ‫خودش‬ ‫از‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خلاقیت‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫با‬ .‫بدهد‬ ‫متوج‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫فیلم‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ، ‫حال‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫ج‬ ‫لو‬ ‫ببر‬ ‫یکی‬ .‫ند‬ ‫جا‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫لب‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫زیا‬ ‫افراد‬ ‫فیلم‬ ‫زمزمه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دی‬ ‫امید‬ ‫نا‬ ‫هایی‬ ‫گوش‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫می‬ ‫بیلی‬ ‫خوانند‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫هیچ‬ ‫او‬ ‫صحبت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گاه‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫گوش‬ ‫منفی‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫نمی‬ ‫کوتاه‬ ‫خود‬ ‫موضع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهد‬ .‫آید‬ 7 - Office space ‫به‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫کمدی‬ ‫فیلم‬ ‫تماشای‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫افرادی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫علاقه‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ت‬ ‫دارند‬ ‫وصیه‬ ‫می‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ . 0999 ‫جاج‬ ‫مایک‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ .‫است‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫ح‬ ‫ول‬ ‫پیتر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کارمندی‬ .‫است‬ )‫لیوینگستون‬ ‫ران‬ ‫بازی‬ ‫(با‬ ‫گیبسون‬ ‫پیت‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫کوچک‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫وظایف‬ ‫باید‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬ .‫دهد‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ،‫کردن‬ ‫کار‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫اخلاقش‬ ‫بد‬ ‫رئیس‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫اداره‬ ‫کوچک‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پیتر‬ ‫بی‬ ( ‫لامبرگ‬ ‫ل‬ ‫می‬ ‫تنفر‬ ‫احساس‬ )‫کول‬ ‫گری‬ ‫بازی‬ ‫با‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬
 • 12. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 12 @electro-rich 121-66010166 ‫می‬ ‫خارج‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .‫رود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫کر‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دن‬ ‫ب‬ ‫مشابه‬ ‫هایی‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫وق‬ ‫را‬ ‫تلف‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫به‬ .‫دانند‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫خارج‬ ‫اداره‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ .‫بیاورند‬ ‫روی‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫دارند‬ ‫دادگاهی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ، ‫خیلی‬ .‫است‬ ‫مفید‬ 8 - Startup.com ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مستند‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫فیلمی‬ ‫کام‬ ‫دات‬ ‫استارتاپ‬ 0220 ‫گذا‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫شته‬ .‫شد‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫استارتاپ‬ GovWorks ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫استارتاپ‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫موفق‬ ‫گردی‬ ‫د‬ ، ‫سرمایه‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫ای‬ ‫ش‬ ‫صت‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫دلار‬ ‫میلیون‬ ‫رکود‬ ‫و‬ ‫رونق‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بیاورد‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫استارتاپ‬ ‫شود‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫داست‬ ‫یک‬ ‫چنین‬ ‫ان‬ ‫می‬ ‫روایت‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شراکت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫میان‬ ‫دوستانه‬ ‫روابط‬ ‫تواند‬ .‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزنده‬ ‫نکات‬ ‫مستند‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫فرادی‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫حوزه‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ،‫دارند‬ ‫علاقه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫افزایش‬ ،‫مالی‬ ‫مسائل‬ .‫شود‬
 • 13. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫مهارت‬ ،‫رشد‬ ‫مدیریت‬ ،‫سرمایه‬ ‫تیم‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫مهارت‬ ‫ا‬ ‫مواردی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫پوشش‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫خ‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دست‬ ‫موضوعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وبی‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ک‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرین‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫حتی‬ .‫ند‬ ‫گ‬ ‫رد‬ ‫ید‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫خوبی‬ ‫کنید‬ . 9 - Schindler list ‫مشهور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شیندلر‬ ‫فهرست‬ ‫است‬ ‫سینمایی‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬ . ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫در‬ 0991 ‫استیون‬ ‫معروف‬ ‫کارگردان‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اسپیلبرگ‬ .‫است‬ ‫میلیون‬ ‫هولوکاست‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫یهودی‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫کشت‬ ‫هیتلر‬ ‫ارتش‬ ‫دست‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫آلمانی‬ ‫صنعتگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫روایتی‬ ‫شیندلر‬ ‫فهرست‬ .‫شوند‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شیندلر‬ ‫اسکار‬ ‫نام‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫لهستانی‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫آ‬ ‫جان‬ ‫ن‬ ‫نجات‬ ‫هولوکاست‬ ‫قضیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫دهد‬ ‫ا‬ ‫جنگ‬ ‫هنگامه‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫شیندلر‬ ‫سکار‬ 0 ‫انسانیت‬ ‫و‬ ‫سودآوری‬ ‫موضوع‬ ‫کرده‬ ‫گیر‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫یندلر‬ ‫چگونه‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫با‬ ‫گردی‬ ‫هر‬ ‫د‬ 0 ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ .‫کند‬ .‫است‬ ‫نازی‬ ‫حزب‬ ‫عضو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معمولی‬ ‫تاجری‬ ‫شیندلر‬ ‫اسکار‬ ‫پا‬ ‫بلند‬ ‫مقامات‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫عیاش‬ ‫و‬ ‫گذران‬ ‫خوش‬ ‫فردی‬ ‫شیندلر‬ ‫یه‬ .‫دارد‬ ‫نزدیکی‬ ‫رابطه‬ ‫ارتش‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫با‬ ‫خفا‬ ‫در‬ ‫چنین‬
 • 14. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 10 @electro-rich 121-66010166 ‫سرمایه‬ ‫شراکت‬ ‫یهودی‬ ‫داران‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫طریق‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫کارخانه‬ ‫خریداری‬ ‫یهودیان‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ای‬ .‫کند‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫شیندلر‬ ،‫شرکت‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یهودیان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫وابط‬ ‫کن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫رایگا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫کارگران‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫یهودی‬ ‫ن‬ ‫استخدام‬ ‫کارگر‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫یه‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیانی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بردند‬ ‫مرگ‬ ‫احتمال‬ ‫لحظه‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫شان‬ ‫ف‬ ‫قط‬ ‫را‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫راه‬ ‫استخدام‬ ‫می‬ ‫شیندلر‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫ستایش‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫یابند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫شیندلر‬ ‫شخصیت‬ ‫ب‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ه‬ ‫کارگ‬ ‫یری‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫سودآوری‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫کار‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫(و‬ ‫انسان‬ ‫جان‬ ‫توانست‬ ‫هم‬ ‫طرفی‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫گناه‬ ‫ب‬ ‫سیاری‬ ‫قضیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نجات‬ ‫هولوکاست‬ .)‫دهد‬
 • 15. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 11 - Thank you for smoking ‫ف‬ ‫می‬ ‫سیگار‬ ‫که‬ ‫ممنونم‬ ‫سینمایی‬ ‫یلم‬ ‫درام‬ ‫کمدی‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫کشی‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫با‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫داستان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫روایت‬ ‫را‬ ‫زاریاب‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫ترفند‬ ‫چندین‬ ‫محصولی‬ ‫هر‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ .‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫ح‬ ‫ول‬ ‫فعالی‬ ‫تنباکو‬ ‫و‬ ‫توتون‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیلر‬ ‫نیک‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫نیلر‬ ‫نیک‬ .‫دارد‬ ‫جریان‬ ،‫دارد‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫دلایل‬ ‫مبتکرانه‬ ‫کاملا‬ ‫استدلال‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شکلی‬ ‫ک‬ ‫که‬ ‫ند‬ ‫قدرت‬ ‫موضع‬ ‫در‬ ‫سیگار‬ ‫صنعت‬ ‫نیز‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫در‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬
 • 16. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 16 @electro-rich 121-66010166 ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫علاقه‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫دارند‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫مدیریت‬ ‫مثل‬ ‫مهمی‬ ‫موضوعات‬ ‫زیرا‬ ‫ارتباطات‬ ،‫بحران‬ ‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ،‫سازمانی‬ ‫مذا‬ ‫های‬ ‫کره‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ .‫شود‬ 11 = Wolf of wall street ‫ماندگار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سینمای‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬ ‫فیل‬ ‫قطعا‬ ‫کاپریو‬ ‫دی‬ ‫لئوناردو‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نقش‬ ‫کاپریو‬ ‫دی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫استریت‬ ‫وال‬ ‫گرگ‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫فعالان‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ه‬ ‫شتاد‬ ‫وارد‬ ‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫بدشناسی‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫در‬ 0 ‫بزرگ‬ ‫که‬ ‫سیاه‬ ‫شنبه‬ ‫دهه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اقتصادی‬ ‫سقوط‬ ‫ترین‬ ‫ب‬ ‫یست‬ ‫رخ‬ ‫میلادی‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫جواز‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ .‫آورد‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫مجددا‬ ‫ارزش‬ ‫کم‬ ‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫عنوان‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫د‬ . ‫ر‬ ‫کلاه‬ ‫اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫برداری‬ ‫می‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫خورد‬ ‫بر‬ ‫کاپریو‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫هم‬ ‫جریان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ثروت‬ ‫سب‬ ‫سو‬ ‫می‬ ‫ثروت‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ادی‬ ‫به‬ .‫بیاورد‬ ‫دست‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تماشای‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫می‬ ‫نشان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬
 • 17. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫ترین‬ ‫م‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫امیدوار‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ‫یل‬ ‫تلاش‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫روز‬ 0 ‫سیا‬ ‫شنبه‬ ‫به‬ ‫ه‬ 09 ‫سال‬ ‫اکتبر‬ 0991 ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شاخص‬ ‫شدیدی‬ ‫سقوط‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫داوجونز‬ ‫(شاخص‬ ‫ب‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫یست‬ ‫س‬ ‫درصد‬ ‫قوط‬ ‫و‬ )‫کرد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ب‬ ‫ها‬ .‫رفتند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫پ‬ ‫مسیر‬ ‫کارآفرینی‬ ‫چالش‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خمی‬ ‫و‬ ‫پیچ‬ ‫ر‬ ‫ریز‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫درشتی‬ ‫همراه‬ ‫م‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫کارآفرینی‬ ‫سیر‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫لازم‬ ‫ه‬ ‫چالش‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫برآمدن‬ ،‫باشد‬ ‫دشو‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫ایجاد‬ ‫چالش‬ ‫موف‬ ‫کارآفرینان‬ ‫واکنش‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫ها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ق‬ ‫فیلم‬ .‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫صنع‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫ساخته‬ ‫سینما‬ ‫ت‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫چالش‬ ‫ها‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫ا‬ ‫فرادی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫فعا‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫داشته‬ ‫لیت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫باشند‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫تماشا‬ ‫ا‬ ‫نوشت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫تلاش‬ ‫ه‬ ‫مهم‬ ‫کردیم‬ ‫حو‬ ‫در‬ ‫سینمایی‬ ‫آثار‬ ‫ترین‬ ‫زه‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ .‫کنیم‬ ‫ب‬ ‫شما‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درصدد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫عنوان‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫چیست؟‬ ‫ها‬
 • 18. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 16 @electro-rich 121-66010166 ‫تماشا‬ ‫برقی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫فیلم‬ ‫آیا‬ ‫کرده‬ ‫اید؟‬
 • 19. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫الکتروریچ‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich )‫(ثروتمند‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ . ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫محور‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬  ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ : ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  ‫دپارتمان‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ‫های‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬ )... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کاملا‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بر‬
 • 20. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 21 @electro-rich 121-66010166 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سايت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @electro_rich ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ :‫کنید‬ aparat.com/electo_rich ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir
 • 21. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 01 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 0 ‫واحد‬ 5