رزومه

، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
1
‫تعالی‬ ‫باسمه‬
‫سوابق‬ ‫شرح‬،‫فعالیت‬‫ها‬‫فارس‬ ‫شبکه‬ ‫نیکان‬ ‫شرکت‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬
‫سالم‬ ‫با‬‫ادب‬‫عرض‬ ‫و‬
ً‫ا‬‫احترام‬‫شركت‬ ‫بيوگرافي‬‫نيكان‬‫شبكه‬‫فارس‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫حضورتان‬ ‫به‬. ‫گردد‬
:‫مدیرعامل‬ ‫مشخصات‬
‫نام‬‫خانوادگي‬ ‫نام‬ ‫و‬‫متاهل‬ : ‫تاهل‬ ‫وضعیت‬ ‫احمدي‬ ‫محمد‬ : ‫عامل‬ ‫مدير‬‫وضعی‬‫خدمت‬ ‫پايان‬ ‫كارت‬ ‫داراي‬ : ‫خدمت‬ ‫ت‬
‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫كامپیوتر‬ ‫در‬ ‫كاربرد‬ ‫رياضي‬ ‫كارشناسي‬ : ‫تحصیلي‬ ‫مدرک‬
‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مديريت‬‫تهران‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مديريت‬ ‫دكتري‬ ‫دانشجوي‬‫تهران‬
‫آدرس‬، ‫شیراز‬ :‫بلوار‬‫پاسداران‬–‫فالحي‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫دوم‬ ‫طبقه‬‫ساختمان‬‫گلها‬
‫پستي‬ ‫كد‬7818788817-‫پستي‬ ‫صندوق‬8188-78318
: ‫تلفن‬31121237–31121117–31121788–31121838–31127872–31121183: ‫فكس‬31228822
‫كد‬‫شیراز‬178-: ‫همراه‬ ‫تلفن‬18873837388
Website: www.nikannetwork.com
Email: info@nikannetwork.com
:‫شرکت‬ ‫مشخصات‬
‫نام‬‫شركت‬‫نیكان‬ :‫شبكه‬‫فارس‬: ‫ثبت‬ ‫تاريخ‬3/8/13: ‫ثبت‬ ‫شماره‬88278‫شیراز‬
‫ا‬ ‫عالي‬ ‫شوراي‬ ‫عضو‬‫رتبه‬ ‫داراي‬ ‫نفورماتیک‬1‫شبكه‬ ‫در‬-‫رتبه‬8‫پشتیباني‬ ‫خدمات‬ ‫در‬،‫و‬ ‫مشاوره‬‫نويسي‬ ‫برنامه‬-‫رتبه‬8
‫در‬‫آموزش‬ ‫مجوز‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫حضوري‬ ‫هاي‬‫پژوهش‬ ‫و‬‫كشور‬ ‫انفورماتیک‬ ‫شورايعالي‬ ‫از‬
‫كشور‬ ‫مالیات‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫مجوز‬ ‫داراي‬‫و‬‫كشور‬ ‫مالیات‬ ‫سازمان‬ ‫مالیاتي‬ ‫مؤديان‬ ‫عضو‬
‫شماره‬ ‫ملي‬ ‫مركز‬ ‫عضو‬‫ايران‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫گذاري‬‫كد‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
2
‫داراي‬‫كشور‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫راديويي‬ ‫تجهیزات‬ ‫واردات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مجوز‬
‫گواهینامه‬ ‫داراي‬IMS – HSE MS‫نورد‬ ‫توف‬ ‫شركت‬ ‫از‬، ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آلمان‬‫مخابرات‬‫آموزش‬ ‫و‬
‫نفت‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫از‬ ‫تايیديه‬ ‫داراي‬
‫تخصص‬‫ک‬‫شرکت‬ ‫ارشناسان‬:
-‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬MCSE‫جنوب‬ ‫منطقه‬ ‫صنعتي‬ ‫مديريت‬ ‫در‬
-‫مدرک‬ ‫داراي‬MCITP‫مايكروسافت‬ ‫شركت‬ ‫از‬
-‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬CCNA‫جنوب‬ ‫منطقه‬ ‫صنعتي‬ ‫مديريت‬ ‫در‬
-‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫گذراندان‬CEH‫شبكه‬ ‫امنیت‬
-‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬‫رسمي‬Mikrotik‫مربوطه‬ ‫شركت‬ ‫از‬
-‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬E-Learning‫و‬Web conference
-‫الكترونیک‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬Scorm , Flash
-‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ICT Master Plan
-‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬
-‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬Datacenter
-‫سیستم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬ ‫تحت‬ ‫امنیتي‬ ‫هاي‬
-‫سیستم‬ ‫طراحي‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫كشاورزي‬ ‫راهبردي‬ ‫مديريت‬ ‫يكپارچه‬ ‫هاي‬SCADA
-‫دوربین‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫آنالوگ‬ ‫و‬ ‫ديجیتال‬ ‫مداربسته‬ ‫هاي‬(IP Camera)
-‫خودرو‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬
-‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬‫ايران‬ ‫زبان‬ ‫كانون‬ ‫در‬ ‫انگلیسي‬ ‫زبان‬
-‫اين‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫بوسیله‬ ‫ترنت‬Win2000‫و‬Win2003‫و‬Win2008
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫اينترنت‬ ‫سرورهاي‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرويس‬ ‫اندازي‬
-‫ت‬ ‫به‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫نظیمات‬‫انواع‬‫روتر‬‫ها‬‫ها‬ ‫سويچ‬ ‫و‬‫ي‬CISCO‫شبكه‬ ‫تجهیزات‬ ‫ديگر‬ ‫و‬‫كامپیوتري‬ ‫هاي‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
3
-‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬Wireless‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫و‬
-‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫مدلهاي‬ ‫انواع‬Mikrotik‫مربوطه‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬
-‫مخابراتي‬ ‫هاي‬ ‫دكل‬ ‫نصب‬
-‫خطوط‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬E1-ADSL-WLL-ISDN
-‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Linux‫شبكه‬ ‫در‬‫اينترنت‬ ‫هاي‬
-‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫الكترونیک‬ ‫تجارت‬‫اينترنتي‬ ‫هاي‬
-‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫فضاهاي‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫ثبت‬‫اينترنتي‬
-‫فن‬ ‫آخرين‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫آ‬‫وري‬‫هاي‬Voip
-‫راه‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬‫هاي‬ADSL-E1-LAN-WAN-WIRELESS
-‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫سوي‬ ‫و‬ ‫روترها‬‫یچ‬‫هاي‬Cisco
-‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬‫هاي‬MPLS
-‫كوتاه‬ ‫پیام‬ ‫هاي‬ ‫سامانه‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬
-‫و‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نويسي‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬Application
-‫آشنا‬‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫يي‬GPS،GPRS،Tracking‫و‬AVL
-‫شبكه‬ ‫تحت‬ ‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬
-‫پذيري‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫نفوذپذيري‬ ‫هاي‬ ‫تست‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫آشنايي‬
-‫از‬ ‫بیش‬ ‫تجربه‬7‫سايبر‬ ‫فضاي‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫تهديدها‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬
-‫از‬ ‫بیش‬ ‫تدريس‬3‫سايبر‬ ‫فضاي‬ ‫امنیتي‬ ‫هاي‬ ‫حفره‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
4
‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمایندگی‬
-‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Kaspersky‫ايران‬ ‫در‬
-‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Adobe Web conference‫از‬ ‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫فرانسه‬
-‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Moodle‫فر‬ ‫از‬ ‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫انسه‬
-‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Streaming Wowza‫استريمینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
-‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬‫افزار‬ ‫نرم‬Manage Engine‫فن‬ ‫خدمات‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬
‫اطالعات‬ ‫آوري‬
-‫نمايندگي‬‫شركتهاي‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬Clipsal – Zyxel – Tp-link – Cisco –
Level - Mikrotik- Real tone
-‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Logicare‫چک‬ ‫جمهوري‬ ‫كشور‬ ‫از‬
-‫مدارک‬ ‫داراي‬Trainer‫ايران‬ ‫در‬ ‫میكروتیک‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬ ‫نمايندگي‬ ‫و‬ ‫میكروتیک‬ ‫شركت‬ ‫از‬
-‫در‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫فروش‬‫كشور‬ ‫استانهاي‬ ‫تمامي‬
-‫گواهینامه‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬SSL‫شركت‬ ‫از‬SSL Europe‫و‬Opentrust
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
5
:‫کاري‬ ‫سوابق‬
1-‫حضوري‬ ‫و‬ ‫مجازي‬ ‫آموزشهاي‬
-‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫ارائه‬LMS-‫كنفرانس‬ ‫وب‬Virtual Class‫و‬‫سرورهاي‬Streaming‫جهت‬
‫دانشگاه‬‫تهران‬ ‫مدرس‬ ‫تربیت‬–‫دانشگاه‬‫تهران‬ ‫هنر‬-‫دانشگاه‬‫شیراز‬-‫دانشگاه‬‫تبريز‬ ‫صنعتي‬-‫دانشگاه‬
‫مشهد‬ ‫فردوسي‬–‫درمان‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬-‫د‬‫انشگاه‬‫مشهد‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬-‫دانشگاه‬‫مشهد‬ ‫رضا‬ ‫امام‬–
‫دانشگاه‬‫چمران‬ ‫شهید‬‫اهواز‬–‫دانشگاه‬‫كاشان‬-‫دانشگاه‬‫نور‬ ‫پیام‬‫كشور‬‫تابعه‬ ‫هاي‬ ‫قطب‬ ‫و‬ ‫واحدها‬ ‫كلیه‬ ‫و‬
‫آموزشي‬‫كشور‬ ‫سطح‬-‫تهران‬ ‫مركز‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬-‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫الكترونیكي‬ ‫آموزشهاي‬ ‫مركز‬‫اسالمي‬-
‫عل‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬‫قم‬ ‫میه‬–‫مشهد‬ ‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬–‫دانشگاه‬‫كاربردي‬ ‫علمي‬‫مشهد‬ ‫مهندسان‬-
‫مشهد‬ ‫وارستگان‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬–‫جام‬ ‫تربت‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬–‫مركزي‬ ‫بانک‬-‫صادرات‬ ‫بانک‬
‫ايران‬‫كلیه‬ ‫و‬‫مراكز‬‫كشور‬ ‫سراسر‬ ‫استانهاي‬-‫ايران‬ ‫بانک‬ ‫پست‬‫كشور‬ ‫سراسر‬ ‫استانهاي‬ ‫مراكز‬ ‫كلیه‬ ‫و‬-
‫پژو‬ ‫سازمان‬‫ايران‬ ‫صنعتي‬ ‫علمي‬ ‫هشهاي‬––‫فارس‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬-‫مشهد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬-‫و‬ ‫آموزش‬
‫كرمان‬ ‫پرورش‬-‫فارس‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬–‫فارس‬ ‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬-‫يک‬ ‫منطقه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬‫(استان‬
)‫فارس‬-‫مشهد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫كاشمر‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬-‫الرستان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬-
‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫مجتمع‬‫فازهاي‬8‫تا‬82–‫مهرآباد‬ ‫فرودگاه‬ ‫خلباني‬ ‫آموزش‬ ‫مركز‬-‫غیرانتفاعي‬ ‫دانشگاه‬
‫مهرالبرز‬-‫شیراز‬ ‫فارس‬ ‫رسا‬ ‫اينترنتي‬ ‫مدرسه‬–‫اصفهان‬ ‫بهزيستي‬ ‫مالرن‬ ‫موسسه‬–‫دانشگاه‬ ‫نخبگان‬ ‫مركز‬
‫تهران‬ ‫امیركبیر‬ ‫صنعتي‬-‫قزوين‬ ‫آبا‬ ‫دانشگاه‬-‫شريف‬ ‫مدرسان‬–‫تبر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬‫يز‬–‫سرور‬ ‫ايران‬
‫مشهد‬–‫ايران‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدمات‬ ‫شركت‬–‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫پارس‬ ‫آموزشگاه‬‫موسسات‬ ‫بسیاري‬ ‫تعداد‬‫آ‬‫و‬ ‫موزشي‬
‫فرهنگي‬.
-‫برگزاري‬‫كرمان‬ ‫دانشگاههاي‬ ‫در‬ ‫مجازي‬ ‫كالسهاي‬ ‫و‬ ‫الكترونیكي‬ ‫سمینارهاي‬–‫كرمان‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬–‫علوم‬
‫تهران‬ ‫پزشكي‬–‫تبريز‬–‫اصفهان‬–‫المللي‬ ‫بین‬ ‫دانشگاه‬‫چابهار‬–‫اداري‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫مراكز‬ ‫ديگر‬ ‫و‬
-‫الكترون‬ ‫محتوي‬ ‫تولید‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫دانشگاهي‬ ‫دروس‬ ‫یكي‬‫مدرس‬ ‫تربیت‬،‫دانشگاه‬‫دانشگاه‬ ، ‫مشهد‬ ‫فردوسي‬
‫شیراز‬‫و‬‫دانشگاه‬‫مشهد‬ ‫رضا‬ ‫امام‬
-‫میكروتیک‬ ‫آموزشي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫برگزاري‬،‫و‬ ‫سیسكو‬VMware‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫و‬‫جهت‬
‫فار‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫شركت‬‫س‬–‫جنوب‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬–‫فارس‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬–
‫نفت‬ ‫شركت‬‫گاز‬ ‫و‬‫جنوبي‬ ‫زاگرس‬–‫گاز‬ ‫پااليشگاه‬‫سرخس‬ ‫نژاد‬ ‫هاشمي‬ ‫شهید‬-‫اهواز‬ ‫اكسین‬ ‫فوالد‬–‫ذوب‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
6
‫اصفهان‬ ‫آهن‬-‫عسلويه‬ ‫اقتصادي‬ ‫ويژه‬ ‫منطقه‬–‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫گاز‬ ‫مجتمع‬–‫داالن‬ ‫آغار‬ ‫نفتي‬ ‫منطقه‬–‫منطقه‬
‫ن‬‫كنگان‬ ‫فتي‬-‫میناب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫ملي‬ ‫بانک‬-‫شیراز‬ ‫دانشگاه‬-‫دانشگاه‬‫هاي‬
‫زابل‬ ‫و‬ ‫فسا‬ ‫و‬ ‫شیراز‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬–‫فارس‬ ‫استان‬ ‫بیمارستانهاي‬-‫خوزستان‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬–‫شركت‬
‫اصفهان‬ ‫مخابرات‬–‫فارس‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬-‫قم‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬–‫ا‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫قم‬ ‫سالمي‬–
‫آملي‬ ...‫ا‬ ‫آيت‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫خرمشهر‬ ‫و‬ ‫آبادان‬ ‫دريانوردي‬ ‫د‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬-‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬
‫اصفهان‬–‫قم‬ ‫تچر‬ ‫شركت‬–‫فاز‬ ‫تسكو‬ ‫شركت‬27-21‫عسلويه‬-‫تبريز‬ ‫ارتباط‬ ‫رهنمون‬ ‫شركت‬... ‫و‬
2-‫اندازي‬ ‫راه‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬‫کامپیوتري‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬‫کابلی‬ (-‫وایرلس‬-‫ن‬ ‫فیبر‬)‫وري‬
-‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬
‫شیراز‬ ‫صنعتي‬
-‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫بندر‬ ‫اداره‬
‫آبادان‬ ‫و‬ ‫خرمشهر‬
-‫شبكه‬ ‫پشتیباني‬‫ا‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫طالعات‬‫آبادان‬ ‫پااليشگاه‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫دولتي‬
‫ياسوج‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫علوم‬
‫پزشكي‬‫ياسوج‬
-‫انداز‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫ي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬
‫كرمان‬ ‫اسالمي‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
7
-‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫در‬
‫فارس‬
-‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫المهدي‬ ‫كارخانه‬ ‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬
‫بندرعباس‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫در‬‫شیالت‬
‫هرمزگان‬
-‫فايروال‬ (‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫الوان‬ ‫پااليشگاه‬
-‫ان‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫الوان‬ ‫قاره‬ ‫فالت‬ ‫شركت‬ ‫در‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫و‬ ‫كابلي‬ ‫شبكه‬ ‫دازي‬
-‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
‫فسا‬ ‫پزشكي‬
-‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬
‫فارس‬
-‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استاندارد‬ ‫اداره‬
‫شیراز‬
-‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استاندارد‬ ‫اداره‬
‫بوشهر‬
-‫آب‬ ‫چاههاي‬ ‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬SCADA‫از‬‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬
‫البرز‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬
-( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫فايروال‬–‫اكانتینگ‬–‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬)
‫اينترانت‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫بستر‬ ‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
8
-‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬‫آب‬ ‫چاههاي‬SCADA‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫قم‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬
-‫آب‬ ‫چاههاي‬ ‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬SCADA‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫بختیاري‬ ‫چهارمحال‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬
-‫كا‬ ‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫نفت‬ ‫شركت‬ ‫مپیوترهاي‬
-‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫شعب‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫و‬ ‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬
‫بويراحمد‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫در‬ ‫وايرلس‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬–‫شاهین‬ ‫شهرستان‬
‫شهر‬
-‫تامین‬‫تجهیز‬‫مايكرويو‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫ات‬ICT‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫روستايي‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫صورت‬ ‫به‬ ‫عسلويه‬ ‫االنبیا‬ ‫خاتم‬ ‫قرارگاه‬ ‫در‬Hotline
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫ياسوج‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫غذا‬ ‫و‬ ‫دارو‬ ‫معاونت‬ ‫و‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫اداره‬ ‫در‬‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫استاندارد‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP)‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫و‬ ‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫(جم‬ ‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫مجتمع‬ ‫در‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫شبكه‬ ‫نیكان‬ ‫شركت‬ ‫شعب‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫میناب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫وايرلس‬ ‫و‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫ان‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫دازي‬‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫سنتر‬ ‫ديتا‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫ياسوج‬ ‫مهر‬ ‫اعتباري‬ ‫مالي‬ ‫موسسه‬ ‫فیبرنوري‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬ADSL‫در‬‫ياسوج‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
9
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬ADSL‫و‬Wireless‫در‬‫ملي‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫زابل‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
‫زابل‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫فايروال‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫اكانتینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫در‬‫دانشگاه‬‫آزاد‬
‫آمل‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬‫كابلي‬‫فايروال‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫اكانتینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫در‬‫دانش‬‫گاه‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬
‫شیراز‬ ‫واحد‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫آبادان‬ ‫كشتیراني‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫كل‬ ‫اداره‬ ‫در‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫مشهد‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫قم‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬ ‫و‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫الوا‬ ‫نفت‬ ‫پااليشگاه‬.‫ن‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫بوشهر‬ ‫دير‬ ‫پااليشگاه‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫و‬G.SHDSL‫خارگ‬ ‫پااليشگاه‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫ياسوج‬ ‫زربند‬ ‫و‬ ‫سینره‬ ‫شركتهاي‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬‫شبكه‬Wireless‫ياسوج‬ ‫مخابرات‬ ‫در‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬‫شبكه‬Wireless‫جنوب‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
-‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫سرويس‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫شبكه‬ ‫و‬Hotspot‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫شهرک‬ ‫در‬‫مجتمع‬
‫خوابگاهي‬‫زابل‬ ‫ملي‬ ‫دانشگاه‬
-‫راه‬ ، ‫نصب‬‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬(‫دور‬ ‫راه‬ ‫مخابرات‬ ‫صنايع‬ ‫شركت‬ITI( )8311‫لغايت‬8318)
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫ياسوج‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫سازمان‬ ‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫اندازي‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫زيمنس‬ ‫شركت‬ ‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫اندازي‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫سرورهاي‬ ‫اندازي‬Web-Email-Cache-Firewall‫چابهار‬ ‫آزاد‬ ‫منطقه‬ ‫سازمان‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
11
-‫ان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫آشنا‬ ‫همه‬ ‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ، ‫تصوير‬ ، ‫صدا‬ ‫تقال‬
‫شیراز‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬VPN‫و‬MPLS‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫و‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شهید‬ ‫بنیاد‬‫تمامي‬ ‫و‬
‫استان‬ ‫شهرستانهاي‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬VPN‫و‬MPLS‫كشاورزي‬ ‫جهاد‬‫فارس‬ ‫استان‬،‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬‫و‬ ‫هرمزگان‬ ‫و‬
‫استان‬ ‫شهرستانهاي‬ ‫تمامي‬
-‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫و‬VOIP‫مسكوني‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫جم‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫مجتمع‬
‫عسلويه‬ ‫ساز‬ ‫آتي‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫سیستم‬ ‫اندازي‬Wireless‫و‬Fiber Optic‫و‬Hotspot‫كازرون‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
،‫مرودشت‬‫ني‬ ،‫ارسنجا‬ ‫و‬ ‫ريز‬‫ن‬
-‫طريق‬ ‫از‬ ‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫جزاير‬ ‫در‬ ‫شیالت‬ ‫ادارت‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫انتقال‬VOIP WIRELESS
-‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫اهواز‬ ‫چمران‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشگاهي‬ ‫شهرک‬ ‫در‬
-‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ADSL‫و‬DSLAM‫شهرستان‬ ‫كلیه‬ ‫به‬‫استان‬ ‫هاي‬‫هاي‬‫كرمانشاه‬–‫بوشهر‬-
‫فارس‬-‫ايالم‬-‫مازندران‬-‫گلستان‬-‫گیالن‬-‫شرقي‬ ‫آذربايجان‬
-‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ADSL‫و‬DSLAM‫يزد‬ ‫كوير‬ ‫پیشگامان‬ ‫شركت‬ ‫به‬
-‫راه‬‫جامع‬ ‫شبكه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫(ارتباط‬ ‫كرمانشاه‬ ‫استانداري‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫شبكه‬ ‫پروژه‬ ‫اندازي‬ADSL‫اجراي‬ ‫بهمراه‬
)‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬
-‫راه‬‫پروژه‬ ‫اندازي‬Firewall‫میكروتی‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬‫دانشگاه‬ ‫ک‬‫هاي‬، ‫ارسنجان‬ ، ‫بیضا‬ ، ‫خرمشهر‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬
. ... ‫و‬ ‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ، ‫بوشهر‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ، ‫تاكستان‬
-‫نرم‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫پشتیباني‬‫شیراز‬ ‫در‬ ‫مسافرتي‬ ‫آژانس‬ ‫چند‬ ‫افزارهاي‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
11
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫دانشگاه‬ ‫اينترنت‬ ‫مراكز‬ ‫اندازي‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫هاي‬)‫يک(شیراز‬ ‫منطقه‬،‫ارسنجان‬،‫اقلید‬،‫بوشهر‬،
‫استهبان‬،‫سپیدان‬،‫شیراز‬،‫فیروزآباد‬،‫مرودشت‬،‫ياسوج‬،‫جهرم‬،‫خارگ‬،‫الرستان‬،‫المرد‬،‫ني‬‫ريز‬،‫كازرون‬،
‫داراب‬،‫دهدشت‬،‫زاهدشهر‬،‫سروستان‬،‫نورآباد‬،‫برازجان‬،‫آبادان‬،‫خرمشهر‬،‫دماوند‬،‫تاكستان‬،‫گناباد‬‫بافت‬ ،
‫ك‬ ، ‫بندرلنگه‬ ، ‫میناب‬ ، ‫قشم‬ ، ‫لنگه‬ ‫بندر‬ ،. ... ‫و‬ ‫بافت‬ ، ‫رمان‬
-‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫اندازي‬‫مراكز‬‫اقلید‬ ‫مهرگان‬ ‫اينترنتي‬،‫جهرم‬ ‫گستران‬ ‫رايانه‬،‫جهرم‬ ‫پاسارگاد‬،‫پیام‬‫جهرم‬ ‫نور‬،
‫ني‬‫نت‬ ‫ريز‬،‫ني‬ ‫كاربردي‬ ‫علمي‬ ‫دانشگاه‬‫ريز‬،‫نورآباد‬ ‫مصیري‬ ‫رايانه‬ ‫درنا‬،‫نورآباد‬ ‫تعاوني‬ ‫شركت‬،‫پیام‬‫المرد‬ ‫نور‬،
‫زرين‬ ‫كوثر‬‫دشت‬،‫جنت‬‫شهر‬‫داراب‬،‫دات‬ ‫فیروزآباد‬‫كام‬،‫فن‬‫قائمیه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬،‫مهرگان‬‫نت‬‫آبادان‬،‫آريا‬
‫بوانات‬،‫هالل‬‫فارس‬ ‫احمر‬،‫ابرقو‬ ‫صبارايانه‬،‫دهكده‬‫جم‬ ‫افزار‬،‫اينترنت‬ ‫مركز‬‫سبزوار‬ ‫شهرستان‬.
-‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫ماهشهر‬ ‫شهرستانهاي‬ ‫در‬،‫رامهرمز‬،‫سبزوار‬،‫رودا‬ ، ‫فارس‬ ‫نورآباد‬‫هرمزگان‬ ‫ن‬
-‫كشاورزي‬ ‫بانک‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫پشتیباني‬–‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫پارسیان‬ ‫و‬ ‫مسكن‬
-‫راه‬‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫شهري‬ ‫وايرلس‬ ‫اندازي‬‫يزد‬ ‫بافق‬ ‫هاي‬،‫شیراز‬،‫فارس‬ ‫نورآباد‬،‫كرمان‬،‫بوشهر‬،، ‫برازجان‬
‫ريز‬ ‫ني‬،‫كهنوج‬،‫ياسوج‬ ، ‫ماهشهر‬
2-‫مخابراتی‬ ‫هاي‬ ‫دکل‬
-‫نصب‬‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬
-‫عسلويه‬ ‫صنعتي‬ ‫طرحهاي‬ ‫مديريت‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-‫شیراز‬ ‫شهرداري‬ ‫ترافیک‬ ‫مركز‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-‫ياسوج‬ ‫جهانگردي‬ ‫مجتمع‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫زندانهاي‬ ‫سازمان‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
12
-‫آب‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫البرز‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬
-‫بختیاري‬ ‫چهارمحال‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-‫فارس‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
3-‫ها‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ، ‫ها‬ ‫مشاوره‬
-‫آبادان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬
-‫دانش‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫امیديه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫گاه‬
-‫آبادان‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬
-‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ ‫كابلي‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬
-‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫امنیت‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬‫پذيري‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬
-‫طراح‬ ، ‫مشاوره‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ي‬IT master plan‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬
-‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫بندرعباس‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرور‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫نوري‬
-‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرور‬ ‫اتاق‬
-‫كابلي‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫سرور‬ ‫اتاق‬ ‫و‬‫داراب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
-‫مشاور‬IT‫سال‬ ‫از‬ ‫چابهار‬ ‫آزاد‬ ‫منطقه‬ ‫سازمان‬18‫تا‬18
-‫مشاور‬IT‫سال‬ ‫از‬ ‫ايران‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬11‫الي‬18
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
13
4-‫سی‬‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫ستم‬،SSL، ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ،‫پذیري‬ ‫نفوذ‬ ‫هاي‬ ‫تست‬‫سرورها‬ ‫سازي‬ ‫مجازي‬ ‫و‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫جه‬‫قم‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫ت‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫خون‬ ‫انتقال‬ ‫سازمان‬ ‫جهت‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫كرمان‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫شیراز‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫بوشهر‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬
-‫ر‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫اه‬SSL‫آبان‬ ‫هوايي‬ ‫كولر‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬
-‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬
-‫داراب‬ ‫سیمان‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫نفوذپذيري‬ ‫و‬ ‫پذيري‬ ‫آسیب‬ ، ‫امنیت‬ ‫تست‬ ‫اجراي‬–
‫شیراز‬ ‫شهرداري‬–‫شیراز‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-‫س‬ ‫وب‬‫شیراز‬ ‫شهرداري‬ ‫هاي‬ ‫ايت‬-‫گاز‬ ‫شركت‬ ‫سايت‬ ‫وب‬
‫فارس‬ ‫استان‬–‫خرمشهر‬ ‫بندر‬ ‫اداره‬
-‫فسا‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫شیراز‬ ‫هنر‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرورهاي‬ ‫سازي‬ ‫مجازي‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬
-‫پروژه‬ ‫ناظر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬SAN‫فارس‬ ‫آبفا‬ ‫ادراه‬
-‫پروژه‬ ‫ناظر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬SAN‫شیراز‬ ‫پتروشیمي‬
-‫شه‬ ‫كسپراسكي‬ ‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫جهرم‬ ‫رداري‬–‫فارس‬ ‫سده‬ ‫شهرداري‬–‫میناب‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬-
‫فارس‬ ‫رستم‬ ‫كشاورزي‬ ‫جهاد‬–‫مشهد‬ ‫سینا‬ ‫بیمارستان‬–‫زابل‬ ‫شهر‬ ‫عمران‬ ‫شركت‬-‫ياسوج‬ ‫محاسبات‬ ‫ديوان‬–
‫قشم‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫پزشكي‬ ‫دانشكده‬–‫منطقه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬88‫و‬88–‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-
‫ل‬ ‫بندر‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬‫نگه‬–‫شیراز‬ ‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬–‫شیراز‬ ‫زند‬ ‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬-‫پارسیان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫هرمزگان‬–‫آبادان‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬-‫قشم‬ ‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬-‫قشم‬ ‫شهرداري‬-‫قشم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-‫كولر‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
14
‫آبان‬ ‫هوايي‬-‫بوشهر‬ ‫شهرداري‬-‫د‬‫انشگاه‬‫هاي‬‫نورآ‬ ، ‫دهلران‬ ، ‫انار‬ ، ‫تاكستان‬ ، ‫بیضا‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬، ‫لنگه‬ ‫بندر‬ ، ‫باد‬
...‫و‬ ‫ياسوج‬ ‫اقتصادي‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ ، ‫ياسوج‬ ‫دارايي‬ ‫اداره‬ ، ‫بوشهر‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ، ‫امیديه‬
5-‫ا‬ ‫نرم‬، ‫پورتالها‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ، ‫فزارها‬‫اینترنتی‬ ‫فضاهاي‬ ‫و‬ ‫دامنه‬
-‫فارس‬ ‫اسناد‬ ‫ثبت‬ ‫سازمان‬ ‫الكترونیكي‬ ‫اسناد‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫همكاري‬
-‫تهر‬ ‫هنر‬ ‫دانشگاه‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫ان‬www.art.ac.ir
-‫دانشگاه‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫آبادان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬www.iauabadan.ac.ir
-‫ياسوج‬ ‫برق‬ ‫توزيع‬ ‫شركت‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬
-‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫هواشناسي‬ ‫اداره‬‫ياسوج‬
-‫ياسوج‬ ‫صنايع‬ ‫اداره‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬
-‫آبادان‬ ‫بازرگاني‬ ‫اتاق‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬
-‫آ‬ ‫سامانه‬ ‫سازي‬ ‫پیاده‬‫بوسیله‬ ‫مجازي‬ ‫موزش‬SharePoint‫ايران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫در‬
-‫سرورهاي‬ ‫پشتیباني‬Hosting‫ازابتدا‬ ‫شیراز‬ ‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬‫ي‬‫دانشگاه‬ ‫تاسیس‬‫سال‬11‫تا‬‫سال‬88
-‫از‬ ‫بیش‬ ‫ثبت‬8811‫فضا‬ ‫و‬ ‫دامنه‬‫ي‬‫اينترنتي‬‫سال‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫مديريت‬ ‫و‬78‫تاكنون‬
-‫اختصاصي‬ ‫سرورهاي‬ ‫ارائه‬Dedicated‫ساز‬ ‫يكصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مان‬
-‫اختصاصي‬ ‫سرورهاي‬ ‫ارائه‬Dedicated‫بندرعباس‬ ‫هرمزال‬ ‫و‬ ‫المهدي‬ ‫آلومینیوم‬ ‫كارخانه‬ ‫به‬
-‫دانشگاه‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫كمسیون‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحي‬‫هاي‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬‫يک‬ ‫منطقه‬–‫مناطق‬88‫و‬88–‫میناب‬–
‫قشم‬–‫لنگه‬ ‫بندر‬–‫شیراز‬ ‫و‬ ‫ارسنجان‬
-‫در‬ ‫شركت‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫سايتهاي‬ ‫وب‬ ‫كامل‬ ‫لیست‬‫آدرس‬www.amahmoodi.com‫است‬ ‫موجود‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
15
6–‫اینترانت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫فروش‬
‫الوان‬ ‫پااليشگاه‬–‫كرمانشاه‬ ‫نفت‬ ‫اكتشاف‬-‫جم‬ ‫پتروشیمي‬،‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫جم‬ ‫شركت‬-‫آتي‬ ‫مسكوني‬ ‫مجتمع‬
‫ساز‬‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫و‬‫عسلويه‬-‫كهگی‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫لويه‬‫شهرستانها‬ ‫كلیه‬ ‫مدارس‬ ‫و‬–‫بنیاد‬
‫ياسوج‬ ‫مسكن‬-‫ياسوج‬ ‫مهر‬ ‫اعتباري‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫موسسه‬‫دهدشت‬ ‫و‬-‫زربند‬ ‫و‬ ‫سینره‬ ‫شركتهاي‬–‫ياسوج‬ ‫نفت‬ ‫شركت‬
‫گچساران‬ ‫و‬ ‫دهدشت‬ ‫و‬-‫دهدشت‬ ‫و‬ ‫ياسوج‬ ‫هاي‬ ‫بیمارستان‬–‫ياسوج‬ ‫مدارس‬ ‫نوسازي‬ ‫اداره‬–‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬
‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫و‬–‫تامی‬‫ياسوج‬ ‫اجتماعي‬ ‫ن‬-‫ياسوج‬ ‫اسالمي‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اداره‬–‫اداره‬‫كتابخانه‬‫استان‬ ‫هاي‬
‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬
7–‫خودرو‬ ‫ردیاب‬
-‫هاي‬ ‫پايانه‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫سازمان‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
‫فارس‬ ‫استان‬
-‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فارس‬ ‫برق‬ ‫اداره‬ ‫خودرو‬
-)‫هرمزگان‬ ‫الر(آبفا‬ ‫مشاورين‬ ‫شركت‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-)‫كرمان‬ ‫(آبفا‬ ‫يكم‬ ‫مشاور‬ ‫شركت‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
-‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫انرژ‬ ‫تابش‬ ‫شركت‬‫ي‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
16
‫شبکه‬ ‫نیکان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬
‫مدیره‬ ‫هيئت‬ ‫رئيس‬ :‫منتظر‬ ‫مهندس‬ ‫خانم‬
‫آقاي‬‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ : ‫احمدي‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬‫مدیره‬ ‫هيئت‬ ‫عضو‬
‫اداري‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫مدیر‬ : ‫منتظر‬ ‫غالمرضا‬ ‫آقاي‬
‫مالي‬ ‫كارشناس‬ : ‫آبشنگ‬ ‫سامان‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬‫اداري‬ ‫و‬
‫مهندس‬ ‫خانم‬‫رحيمي‬:‫مدیر‬، ‫بازرگاني‬‫فروش‬‫حضور‬ ‫آموزشهاي‬ ‫و‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫مهندس‬ ‫آقاي‬‫بياتي‬‫و‬ ‫مایكروسافت‬ ، ‫سيسكو‬ ، ‫ميكروتيک‬ ، ‫فني‬ ‫بخش‬ ‫كارشناس‬ :ESX
‫و‬ ‫مایكروسافت‬ ، ‫سيسكو‬ ، ‫ميكروتيک‬ ، ‫فني‬ ‫بخش‬ ‫كارشناس‬ : ‫پاسبان‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ESX
‫و‬ ‫مخابراتي‬ ‫هاي‬ ‫دكل‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫(نصب‬ ‫پشتيباني‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫كارشناس‬ :‫مومن‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬
‫مدار‬ ‫هاي‬ ‫دوربين‬)‫بسته‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراح‬ ، ‫تبليغاتي‬ ‫مشاور‬ : ‫محمودي‬ ‫آقاي‬‫سي‬ ‫و‬‫مدیا‬ ‫مالتي‬ ‫هاي‬ ‫دي‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
17
‫آ‬‫درس‬‫دفتر‬‫مرکزي‬‫شیراز‬
، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬ ‫دوم‬ ‫طبقه‬
‫پستي‬ ‫كد‬7818788817
: ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148
: ‫فكس‬81224822‫كد‬178
‫موبایل‬‫مدیریت‬(‫دكتر‬)‫احمدي‬:14878887848
: ‫شركت‬ ‫موبایل‬14878782822
: ‫پشتيباني‬ ‫موبایل‬14888887848
‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com
: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com
‫شركت‬ ‫كاري‬ ‫ساعات‬81/1‫الي‬ ‫صبح‬8‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬

Mais conteúdo relacionado

Destaque(7)

εργασία ελένης  νάσιας - παναγιώταεργασία ελένης  νάσιας - παναγιώτα
εργασία ελένης νάσιας - παναγιώτα
Αχτύπητη Τάξη393 visualizações
αρχαια διατροφη αντωνης βαγγεληςαρχαια διατροφη αντωνης βαγγελης
αρχαια διατροφη αντωνης βαγγελης
Αχτύπητη Τάξη324 visualizações
Exosomes and MicrovesiclesExosomes and Microvesicles
Exosomes and Microvesicles
Ali Mahmoudpour, Ph.D.3.2K visualizações
Professional development power_pointProfessional development power_point
Professional development power_point
faezehfirouzabadi4.6K visualizações
R server and sparkR server and spark
R server and spark
BAINIDA919 visualizações
Fs 2 episode 3Fs 2 episode 3
Fs 2 episode 3
Maria Theresa76.2K visualizações
5 Best Practices of Top-Earning Mobile Apps and Games - Mario Viviani5 Best Practices of Top-Earning Mobile Apps and Games - Mario Viviani
5 Best Practices of Top-Earning Mobile Apps and Games - Mario Viviani
Amazon Appstore Developers767 visualizações

Similar a رزومه

alborz resume 5alborz resume 5
alborz resume 5Shahram Pourhossein
113 visualizações4 slides
Resume-farsiResume-farsi
Resume-farsiMohammad Amin Jarrahi
139 visualizações7 slides
Biography-perBiography-per
Biography-perHamid reza Mesgarpour
60 visualizações1 slide

Similar a رزومه(20)

alborz resume 5alborz resume 5
alborz resume 5
Shahram Pourhossein113 visualizações
Resume-farsiResume-farsi
Resume-farsi
Mohammad Amin Jarrahi139 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab114 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab300 visualizações
رزومه مرتضی‌روحی فردرزومه مرتضی‌روحی فرد
رزومه مرتضی‌روحی فرد
Mori Rouhi554 visualizações
Biography-perBiography-per
Biography-per
Hamid reza Mesgarpour60 visualizações
سوابق سوابق
سوابق
dcw76102 visualizações
resumeresume
resume
ashkan ghadimi82 visualizações
CVCV
CV
omid norouzi102 visualizações
Persian resumePersian resume
Persian resume
Mohsen Abbasy314 visualizações
RESUMERESUME
RESUME
sepehr a68 visualizações
رزومه شرکترزومه شرکت
رزومه شرکت
mahya asgarshahbazi800 visualizações
General cataloge 4General cataloge 4
General cataloge 4
Sciences Green Inc. (SGI)16 visualizações
Resume amin siamiResume amin siami
Resume amin siami
Amin Siami173 visualizações
CV_p.gholamiCV_p.gholami
CV_p.gholami
Peyman Gholami92 visualizações
resume 10 resume 10
resume 10
paydar33 visualizações
resume 10 resume 10
resume 10
Payesh dadeh rad ( PAYDAR)65 visualizações
FarbinMissionV2FarbinMissionV2
FarbinMissionV2
tiNNa Fakhri47 visualizações
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
kamal Rajabpour169 visualizações
cvcv
cv
Saeid Sadeghi151 visualizações

رزومه

 • 1. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 1 ‫تعالی‬ ‫باسمه‬ ‫سوابق‬ ‫شرح‬،‫فعالیت‬‫ها‬‫فارس‬ ‫شبکه‬ ‫نیکان‬ ‫شرکت‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫با‬‫ادب‬‫عرض‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫احترام‬‫شركت‬ ‫بيوگرافي‬‫نيكان‬‫شبكه‬‫فارس‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫حضورتان‬ ‫به‬. ‫گردد‬ :‫مدیرعامل‬ ‫مشخصات‬ ‫نام‬‫خانوادگي‬ ‫نام‬ ‫و‬‫متاهل‬ : ‫تاهل‬ ‫وضعیت‬ ‫احمدي‬ ‫محمد‬ : ‫عامل‬ ‫مدير‬‫وضعی‬‫خدمت‬ ‫پايان‬ ‫كارت‬ ‫داراي‬ : ‫خدمت‬ ‫ت‬ ‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫كامپیوتر‬ ‫در‬ ‫كاربرد‬ ‫رياضي‬ ‫كارشناسي‬ : ‫تحصیلي‬ ‫مدرک‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مديريت‬‫تهران‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مديريت‬ ‫دكتري‬ ‫دانشجوي‬‫تهران‬ ‫آدرس‬، ‫شیراز‬ :‫بلوار‬‫پاسداران‬–‫فالحي‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫دوم‬ ‫طبقه‬‫ساختمان‬‫گلها‬ ‫پستي‬ ‫كد‬7818788817-‫پستي‬ ‫صندوق‬8188-78318 : ‫تلفن‬31121237–31121117–31121788–31121838–31127872–31121183: ‫فكس‬31228822 ‫كد‬‫شیراز‬178-: ‫همراه‬ ‫تلفن‬18873837388 Website: www.nikannetwork.com Email: info@nikannetwork.com :‫شرکت‬ ‫مشخصات‬ ‫نام‬‫شركت‬‫نیكان‬ :‫شبكه‬‫فارس‬: ‫ثبت‬ ‫تاريخ‬3/8/13: ‫ثبت‬ ‫شماره‬88278‫شیراز‬ ‫ا‬ ‫عالي‬ ‫شوراي‬ ‫عضو‬‫رتبه‬ ‫داراي‬ ‫نفورماتیک‬1‫شبكه‬ ‫در‬-‫رتبه‬8‫پشتیباني‬ ‫خدمات‬ ‫در‬،‫و‬ ‫مشاوره‬‫نويسي‬ ‫برنامه‬-‫رتبه‬8 ‫در‬‫آموزش‬ ‫مجوز‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫حضوري‬ ‫هاي‬‫پژوهش‬ ‫و‬‫كشور‬ ‫انفورماتیک‬ ‫شورايعالي‬ ‫از‬ ‫كشور‬ ‫مالیات‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫مجوز‬ ‫داراي‬‫و‬‫كشور‬ ‫مالیات‬ ‫سازمان‬ ‫مالیاتي‬ ‫مؤديان‬ ‫عضو‬ ‫شماره‬ ‫ملي‬ ‫مركز‬ ‫عضو‬‫ايران‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫گذاري‬‫كد‬
 • 2. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 2 ‫داراي‬‫كشور‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫راديويي‬ ‫تجهیزات‬ ‫واردات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مجوز‬ ‫گواهینامه‬ ‫داراي‬IMS – HSE MS‫نورد‬ ‫توف‬ ‫شركت‬ ‫از‬، ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آلمان‬‫مخابرات‬‫آموزش‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫از‬ ‫تايیديه‬ ‫داراي‬ ‫تخصص‬‫ک‬‫شرکت‬ ‫ارشناسان‬: -‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬MCSE‫جنوب‬ ‫منطقه‬ ‫صنعتي‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ -‫مدرک‬ ‫داراي‬MCITP‫مايكروسافت‬ ‫شركت‬ ‫از‬ -‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬CCNA‫جنوب‬ ‫منطقه‬ ‫صنعتي‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ -‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫گذراندان‬CEH‫شبكه‬ ‫امنیت‬ -‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬‫رسمي‬Mikrotik‫مربوطه‬ ‫شركت‬ ‫از‬ -‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬E-Learning‫و‬Web conference -‫الكترونیک‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬Scorm , Flash -‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ICT Master Plan -‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ -‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬Datacenter -‫سیستم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬ ‫تحت‬ ‫امنیتي‬ ‫هاي‬ -‫سیستم‬ ‫طراحي‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫كشاورزي‬ ‫راهبردي‬ ‫مديريت‬ ‫يكپارچه‬ ‫هاي‬SCADA -‫دوربین‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫آنالوگ‬ ‫و‬ ‫ديجیتال‬ ‫مداربسته‬ ‫هاي‬(IP Camera) -‫خودرو‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ -‫گذراندن‬‫دوره‬‫هاي‬‫ايران‬ ‫زبان‬ ‫كانون‬ ‫در‬ ‫انگلیسي‬ ‫زبان‬ -‫اين‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫بوسیله‬ ‫ترنت‬Win2000‫و‬Win2003‫و‬Win2008 -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫اينترنت‬ ‫سرورهاي‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرويس‬ ‫اندازي‬ -‫ت‬ ‫به‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫نظیمات‬‫انواع‬‫روتر‬‫ها‬‫ها‬ ‫سويچ‬ ‫و‬‫ي‬CISCO‫شبكه‬ ‫تجهیزات‬ ‫ديگر‬ ‫و‬‫كامپیوتري‬ ‫هاي‬
 • 3. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 3 -‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬Wireless‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫و‬ -‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫مدلهاي‬ ‫انواع‬Mikrotik‫مربوطه‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ -‫مخابراتي‬ ‫هاي‬ ‫دكل‬ ‫نصب‬ -‫خطوط‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬E1-ADSL-WLL-ISDN -‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Linux‫شبكه‬ ‫در‬‫اينترنت‬ ‫هاي‬ -‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫الكترونیک‬ ‫تجارت‬‫اينترنتي‬ ‫هاي‬ -‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫فضاهاي‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫ثبت‬‫اينترنتي‬ -‫فن‬ ‫آخرين‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫آ‬‫وري‬‫هاي‬Voip -‫راه‬ ‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬‫هاي‬ADSL-E1-LAN-WAN-WIRELESS -‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫سوي‬ ‫و‬ ‫روترها‬‫یچ‬‫هاي‬Cisco -‫با‬ ‫كامل‬ ‫آشنايي‬‫شبكه‬‫هاي‬MPLS -‫كوتاه‬ ‫پیام‬ ‫هاي‬ ‫سامانه‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ -‫و‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نويسي‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬Application -‫آشنا‬‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫يي‬GPS،GPRS،Tracking‫و‬AVL -‫شبكه‬ ‫تحت‬ ‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ -‫پذيري‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫نفوذپذيري‬ ‫هاي‬ ‫تست‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫آشنايي‬ -‫از‬ ‫بیش‬ ‫تجربه‬7‫سايبر‬ ‫فضاي‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫تهديدها‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬ -‫از‬ ‫بیش‬ ‫تدريس‬3‫سايبر‬ ‫فضاي‬ ‫امنیتي‬ ‫هاي‬ ‫حفره‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬
 • 4. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 4 ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمایندگی‬ -‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Kaspersky‫ايران‬ ‫در‬ -‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Adobe Web conference‫از‬ ‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فرانسه‬ -‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Moodle‫فر‬ ‫از‬ ‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫انسه‬ -‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Streaming Wowza‫استريمینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ -‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬‫افزار‬ ‫نرم‬Manage Engine‫فن‬ ‫خدمات‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ -‫نمايندگي‬‫شركتهاي‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬Clipsal – Zyxel – Tp-link – Cisco – Level - Mikrotik- Real tone -‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬Logicare‫چک‬ ‫جمهوري‬ ‫كشور‬ ‫از‬ -‫مدارک‬ ‫داراي‬Trainer‫ايران‬ ‫در‬ ‫میكروتیک‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬ ‫نمايندگي‬ ‫و‬ ‫میكروتیک‬ ‫شركت‬ ‫از‬ -‫در‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫فروش‬‫كشور‬ ‫استانهاي‬ ‫تمامي‬ -‫گواهینامه‬ ‫فروش‬ ‫نمايندگي‬SSL‫شركت‬ ‫از‬SSL Europe‫و‬Opentrust
 • 5. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 5 :‫کاري‬ ‫سوابق‬ 1-‫حضوري‬ ‫و‬ ‫مجازي‬ ‫آموزشهاي‬ -‫مجازي‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫ارائه‬LMS-‫كنفرانس‬ ‫وب‬Virtual Class‫و‬‫سرورهاي‬Streaming‫جهت‬ ‫دانشگاه‬‫تهران‬ ‫مدرس‬ ‫تربیت‬–‫دانشگاه‬‫تهران‬ ‫هنر‬-‫دانشگاه‬‫شیراز‬-‫دانشگاه‬‫تبريز‬ ‫صنعتي‬-‫دانشگاه‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسي‬–‫درمان‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬-‫د‬‫انشگاه‬‫مشهد‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬-‫دانشگاه‬‫مشهد‬ ‫رضا‬ ‫امام‬– ‫دانشگاه‬‫چمران‬ ‫شهید‬‫اهواز‬–‫دانشگاه‬‫كاشان‬-‫دانشگاه‬‫نور‬ ‫پیام‬‫كشور‬‫تابعه‬ ‫هاي‬ ‫قطب‬ ‫و‬ ‫واحدها‬ ‫كلیه‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬‫كشور‬ ‫سطح‬-‫تهران‬ ‫مركز‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬-‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫الكترونیكي‬ ‫آموزشهاي‬ ‫مركز‬‫اسالمي‬- ‫عل‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬‫قم‬ ‫میه‬–‫مشهد‬ ‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬–‫دانشگاه‬‫كاربردي‬ ‫علمي‬‫مشهد‬ ‫مهندسان‬- ‫مشهد‬ ‫وارستگان‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬–‫جام‬ ‫تربت‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬–‫مركزي‬ ‫بانک‬-‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫ايران‬‫كلیه‬ ‫و‬‫مراكز‬‫كشور‬ ‫سراسر‬ ‫استانهاي‬-‫ايران‬ ‫بانک‬ ‫پست‬‫كشور‬ ‫سراسر‬ ‫استانهاي‬ ‫مراكز‬ ‫كلیه‬ ‫و‬- ‫پژو‬ ‫سازمان‬‫ايران‬ ‫صنعتي‬ ‫علمي‬ ‫هشهاي‬––‫فارس‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬-‫مشهد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬-‫و‬ ‫آموزش‬ ‫كرمان‬ ‫پرورش‬-‫فارس‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬–‫فارس‬ ‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬-‫يک‬ ‫منطقه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬‫(استان‬ )‫فارس‬-‫مشهد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫كاشمر‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬-‫الرستان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬- ‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫مجتمع‬‫فازهاي‬8‫تا‬82–‫مهرآباد‬ ‫فرودگاه‬ ‫خلباني‬ ‫آموزش‬ ‫مركز‬-‫غیرانتفاعي‬ ‫دانشگاه‬ ‫مهرالبرز‬-‫شیراز‬ ‫فارس‬ ‫رسا‬ ‫اينترنتي‬ ‫مدرسه‬–‫اصفهان‬ ‫بهزيستي‬ ‫مالرن‬ ‫موسسه‬–‫دانشگاه‬ ‫نخبگان‬ ‫مركز‬ ‫تهران‬ ‫امیركبیر‬ ‫صنعتي‬-‫قزوين‬ ‫آبا‬ ‫دانشگاه‬-‫شريف‬ ‫مدرسان‬–‫تبر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬‫يز‬–‫سرور‬ ‫ايران‬ ‫مشهد‬–‫ايران‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدمات‬ ‫شركت‬–‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫پارس‬ ‫آموزشگاه‬‫موسسات‬ ‫بسیاري‬ ‫تعداد‬‫آ‬‫و‬ ‫موزشي‬ ‫فرهنگي‬. -‫برگزاري‬‫كرمان‬ ‫دانشگاههاي‬ ‫در‬ ‫مجازي‬ ‫كالسهاي‬ ‫و‬ ‫الكترونیكي‬ ‫سمینارهاي‬–‫كرمان‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬–‫علوم‬ ‫تهران‬ ‫پزشكي‬–‫تبريز‬–‫اصفهان‬–‫المللي‬ ‫بین‬ ‫دانشگاه‬‫چابهار‬–‫اداري‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫مراكز‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ -‫الكترون‬ ‫محتوي‬ ‫تولید‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫دانشگاهي‬ ‫دروس‬ ‫یكي‬‫مدرس‬ ‫تربیت‬،‫دانشگاه‬‫دانشگاه‬ ، ‫مشهد‬ ‫فردوسي‬ ‫شیراز‬‫و‬‫دانشگاه‬‫مشهد‬ ‫رضا‬ ‫امام‬ -‫میكروتیک‬ ‫آموزشي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫برگزاري‬،‫و‬ ‫سیسكو‬VMware‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫و‬‫جهت‬ ‫فار‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫شركت‬‫س‬–‫جنوب‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬–‫فارس‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬– ‫نفت‬ ‫شركت‬‫گاز‬ ‫و‬‫جنوبي‬ ‫زاگرس‬–‫گاز‬ ‫پااليشگاه‬‫سرخس‬ ‫نژاد‬ ‫هاشمي‬ ‫شهید‬-‫اهواز‬ ‫اكسین‬ ‫فوالد‬–‫ذوب‬
 • 6. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 6 ‫اصفهان‬ ‫آهن‬-‫عسلويه‬ ‫اقتصادي‬ ‫ويژه‬ ‫منطقه‬–‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫گاز‬ ‫مجتمع‬–‫داالن‬ ‫آغار‬ ‫نفتي‬ ‫منطقه‬–‫منطقه‬ ‫ن‬‫كنگان‬ ‫فتي‬-‫میناب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫ملي‬ ‫بانک‬-‫شیراز‬ ‫دانشگاه‬-‫دانشگاه‬‫هاي‬ ‫زابل‬ ‫و‬ ‫فسا‬ ‫و‬ ‫شیراز‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬–‫فارس‬ ‫استان‬ ‫بیمارستانهاي‬-‫خوزستان‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬–‫شركت‬ ‫اصفهان‬ ‫مخابرات‬–‫فارس‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬-‫قم‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬–‫ا‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫قم‬ ‫سالمي‬– ‫آملي‬ ...‫ا‬ ‫آيت‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬–‫خرمشهر‬ ‫و‬ ‫آبادان‬ ‫دريانوردي‬ ‫د‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬-‫دانشگاهي‬ ‫جهاد‬ ‫اصفهان‬–‫قم‬ ‫تچر‬ ‫شركت‬–‫فاز‬ ‫تسكو‬ ‫شركت‬27-21‫عسلويه‬-‫تبريز‬ ‫ارتباط‬ ‫رهنمون‬ ‫شركت‬... ‫و‬ 2-‫اندازي‬ ‫راه‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬‫کامپیوتري‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬‫کابلی‬ (-‫وایرلس‬-‫ن‬ ‫فیبر‬)‫وري‬ -‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫شیراز‬ ‫صنعتي‬ -‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫بندر‬ ‫اداره‬ ‫آبادان‬ ‫و‬ ‫خرمشهر‬ -‫شبكه‬ ‫پشتیباني‬‫ا‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫طالعات‬‫آبادان‬ ‫پااليشگاه‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫دولتي‬ ‫ياسوج‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫علوم‬ ‫پزشكي‬‫ياسوج‬ -‫انداز‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫ي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫كرمان‬ ‫اسالمي‬
 • 7. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 7 -‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫در‬ ‫فارس‬ -‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫المهدي‬ ‫كارخانه‬ ‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫بندرعباس‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫در‬‫شیالت‬ ‫هرمزگان‬ -‫فايروال‬ (‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–‫در‬ )‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫الوان‬ ‫پااليشگاه‬ -‫ان‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫الوان‬ ‫قاره‬ ‫فالت‬ ‫شركت‬ ‫در‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫و‬ ‫كابلي‬ ‫شبكه‬ ‫دازي‬ -‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فسا‬ ‫پزشكي‬ -‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فايروال‬ (–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬ ‫فارس‬ -‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ‫شیراز‬ -‫فايروال‬ ( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬–‫اكانتینگ‬–)‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ‫بوشهر‬ -‫آب‬ ‫چاههاي‬ ‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬SCADA‫از‬‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬ ‫البرز‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ -( ‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫فايروال‬–‫اكانتینگ‬–‫شبكه‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬) ‫اينترانت‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫بستر‬ ‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
 • 8. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 8 -‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬‫آب‬ ‫چاههاي‬SCADA‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫قم‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ -‫آب‬ ‫چاههاي‬ ‫مانیتورينگ‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬SCADA‫میكروتیک‬ ‫و‬ ‫ترانزيو‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بختیاري‬ ‫چهارمحال‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ -‫كا‬ ‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫نفت‬ ‫شركت‬ ‫مپیوترهاي‬ -‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫استان‬ ‫شعب‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫و‬ ‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫پشتیباني‬ ‫بويراحمد‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫در‬ ‫وايرلس‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬–‫شاهین‬ ‫شهرستان‬ ‫شهر‬ -‫تامین‬‫تجهیز‬‫مايكرويو‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫ات‬ICT‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫روستايي‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫صورت‬ ‫به‬ ‫عسلويه‬ ‫االنبیا‬ ‫خاتم‬ ‫قرارگاه‬ ‫در‬Hotline -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫ياسوج‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫غذا‬ ‫و‬ ‫دارو‬ ‫معاونت‬ ‫و‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫اداره‬ ‫در‬‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫استاندارد‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP)‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫و‬ ‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫(جم‬ ‫جنوبي‬ ‫پارس‬ ‫مجتمع‬ ‫در‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫شبكه‬ ‫نیكان‬ ‫شركت‬ ‫شعب‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬VOIP‫میناب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫وايرلس‬ ‫و‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫ان‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫دازي‬‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫سنتر‬ ‫ديتا‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫ياسوج‬ ‫مهر‬ ‫اعتباري‬ ‫مالي‬ ‫موسسه‬ ‫فیبرنوري‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬ADSL‫در‬‫ياسوج‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
 • 9. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 9 -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬ADSL‫و‬Wireless‫در‬‫ملي‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫زابل‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫زابل‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫فايروال‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫اكانتینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫در‬‫دانشگاه‬‫آزاد‬ ‫آمل‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬‫كابلي‬‫فايروال‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫اكانتینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫در‬‫دانش‬‫گاه‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫شیراز‬ ‫واحد‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫آبادان‬ ‫كشتیراني‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫كل‬ ‫اداره‬ ‫در‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫مشهد‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫قم‬ ‫علمیه‬ ‫حوزه‬ ‫خدمات‬ ‫مركز‬ ‫و‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫الوا‬ ‫نفت‬ ‫پااليشگاه‬.‫ن‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫بوشهر‬ ‫دير‬ ‫پااليشگاه‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫و‬G.SHDSL‫خارگ‬ ‫پااليشگاه‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫شبكه‬Wireless‫ياسوج‬ ‫زربند‬ ‫و‬ ‫سینره‬ ‫شركتهاي‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬‫شبكه‬Wireless‫ياسوج‬ ‫مخابرات‬ ‫در‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬‫شبكه‬Wireless‫جنوب‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ -‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫سرويس‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫شبكه‬ ‫و‬Hotspot‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫شهرک‬ ‫در‬‫مجتمع‬ ‫خوابگاهي‬‫زابل‬ ‫ملي‬ ‫دانشگاه‬ -‫راه‬ ، ‫نصب‬‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫پشتیباني‬ ‫و‬ ‫اندازي‬(‫دور‬ ‫راه‬ ‫مخابرات‬ ‫صنايع‬ ‫شركت‬ITI( )8311‫لغايت‬8318) -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫ياسوج‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫سازمان‬ ‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫اندازي‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫زيمنس‬ ‫شركت‬ ‫اينترنت‬ ‫مركز‬ ‫اندازي‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫سرورهاي‬ ‫اندازي‬Web-Email-Cache-Firewall‫چابهار‬ ‫آزاد‬ ‫منطقه‬ ‫سازمان‬
 • 10. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 11 -‫ان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫آشنا‬ ‫همه‬ ‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ، ‫تصوير‬ ، ‫صدا‬ ‫تقال‬ ‫شیراز‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬VPN‫و‬MPLS‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ ‫و‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شهید‬ ‫بنیاد‬‫تمامي‬ ‫و‬ ‫استان‬ ‫شهرستانهاي‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫شبكه‬ ‫اندازي‬VPN‫و‬MPLS‫كشاورزي‬ ‫جهاد‬‫فارس‬ ‫استان‬،‫بويراحمد‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬‫و‬ ‫هرمزگان‬ ‫و‬ ‫استان‬ ‫شهرستانهاي‬ ‫تمامي‬ -‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫و‬VOIP‫مسكوني‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫جم‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫مجتمع‬ ‫عسلويه‬ ‫ساز‬ ‫آتي‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫سیستم‬ ‫اندازي‬Wireless‫و‬Fiber Optic‫و‬Hotspot‫كازرون‬ ‫واحد‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ،‫مرودشت‬‫ني‬ ،‫ارسنجا‬ ‫و‬ ‫ريز‬‫ن‬ -‫طريق‬ ‫از‬ ‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫جزاير‬ ‫در‬ ‫شیالت‬ ‫ادارت‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫انتقال‬VOIP WIRELESS -‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫اهواز‬ ‫چمران‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشگاهي‬ ‫شهرک‬ ‫در‬ -‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ADSL‫و‬DSLAM‫شهرستان‬ ‫كلیه‬ ‫به‬‫استان‬ ‫هاي‬‫هاي‬‫كرمانشاه‬–‫بوشهر‬- ‫فارس‬-‫ايالم‬-‫مازندران‬-‫گلستان‬-‫گیالن‬-‫شرقي‬ ‫آذربايجان‬ -‫افزاري‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ADSL‫و‬DSLAM‫يزد‬ ‫كوير‬ ‫پیشگامان‬ ‫شركت‬ ‫به‬ -‫راه‬‫جامع‬ ‫شبكه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫(ارتباط‬ ‫كرمانشاه‬ ‫استانداري‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫شبكه‬ ‫پروژه‬ ‫اندازي‬ADSL‫اجراي‬ ‫بهمراه‬ )‫نیكان‬ ‫امنیتي‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ -‫راه‬‫پروژه‬ ‫اندازي‬Firewall‫میكروتی‬ ‫افزاري‬ ‫سخت‬‫دانشگاه‬ ‫ک‬‫هاي‬، ‫ارسنجان‬ ، ‫بیضا‬ ، ‫خرمشهر‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬ . ... ‫و‬ ‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ، ‫بوشهر‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ، ‫تاكستان‬ -‫نرم‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫پشتیباني‬‫شیراز‬ ‫در‬ ‫مسافرتي‬ ‫آژانس‬ ‫چند‬ ‫افزارهاي‬
 • 11. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 11 -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫دانشگاه‬ ‫اينترنت‬ ‫مراكز‬ ‫اندازي‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫هاي‬)‫يک(شیراز‬ ‫منطقه‬،‫ارسنجان‬،‫اقلید‬،‫بوشهر‬، ‫استهبان‬،‫سپیدان‬،‫شیراز‬،‫فیروزآباد‬،‫مرودشت‬،‫ياسوج‬،‫جهرم‬،‫خارگ‬،‫الرستان‬،‫المرد‬،‫ني‬‫ريز‬،‫كازرون‬، ‫داراب‬،‫دهدشت‬،‫زاهدشهر‬،‫سروستان‬،‫نورآباد‬،‫برازجان‬،‫آبادان‬،‫خرمشهر‬،‫دماوند‬،‫تاكستان‬،‫گناباد‬‫بافت‬ ، ‫ك‬ ، ‫بندرلنگه‬ ، ‫میناب‬ ، ‫قشم‬ ، ‫لنگه‬ ‫بندر‬ ،. ... ‫و‬ ‫بافت‬ ، ‫رمان‬ -‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫اندازي‬‫مراكز‬‫اقلید‬ ‫مهرگان‬ ‫اينترنتي‬،‫جهرم‬ ‫گستران‬ ‫رايانه‬،‫جهرم‬ ‫پاسارگاد‬،‫پیام‬‫جهرم‬ ‫نور‬، ‫ني‬‫نت‬ ‫ريز‬،‫ني‬ ‫كاربردي‬ ‫علمي‬ ‫دانشگاه‬‫ريز‬،‫نورآباد‬ ‫مصیري‬ ‫رايانه‬ ‫درنا‬،‫نورآباد‬ ‫تعاوني‬ ‫شركت‬،‫پیام‬‫المرد‬ ‫نور‬، ‫زرين‬ ‫كوثر‬‫دشت‬،‫جنت‬‫شهر‬‫داراب‬،‫دات‬ ‫فیروزآباد‬‫كام‬،‫فن‬‫قائمیه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬،‫مهرگان‬‫نت‬‫آبادان‬،‫آريا‬ ‫بوانات‬،‫هالل‬‫فارس‬ ‫احمر‬،‫ابرقو‬ ‫صبارايانه‬،‫دهكده‬‫جم‬ ‫افزار‬،‫اينترنت‬ ‫مركز‬‫سبزوار‬ ‫شهرستان‬. -‫راه‬‫تجهیزات‬ ‫اندازي‬ADSL‫ماهشهر‬ ‫شهرستانهاي‬ ‫در‬،‫رامهرمز‬،‫سبزوار‬،‫رودا‬ ، ‫فارس‬ ‫نورآباد‬‫هرمزگان‬ ‫ن‬ -‫كشاورزي‬ ‫بانک‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫پشتیباني‬–‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫پارسیان‬ ‫و‬ ‫مسكن‬ -‫راه‬‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫شهري‬ ‫وايرلس‬ ‫اندازي‬‫يزد‬ ‫بافق‬ ‫هاي‬،‫شیراز‬،‫فارس‬ ‫نورآباد‬،‫كرمان‬،‫بوشهر‬،، ‫برازجان‬ ‫ريز‬ ‫ني‬،‫كهنوج‬،‫ياسوج‬ ، ‫ماهشهر‬ 2-‫مخابراتی‬ ‫هاي‬ ‫دکل‬ -‫نصب‬‫جم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ -‫عسلويه‬ ‫صنعتي‬ ‫طرحهاي‬ ‫مديريت‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -‫شیراز‬ ‫شهرداري‬ ‫ترافیک‬ ‫مركز‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -‫ياسوج‬ ‫جهانگردي‬ ‫مجتمع‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫هرمزگان‬ ‫استان‬ ‫زندانهاي‬ ‫سازمان‬
 • 12. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 12 -‫آب‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫البرز‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ -‫بختیاري‬ ‫چهارمحال‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -‫فارس‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شركت‬ ‫دكل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ 3-‫ها‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ، ‫ها‬ ‫مشاوره‬ -‫آبادان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬ -‫دانش‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫امیديه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫گاه‬ -‫آبادان‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬ -‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ ‫كابلي‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬ -‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫امنیت‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬‫پذيري‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ -‫طراح‬ ، ‫مشاوره‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ي‬IT master plan‫خرمشهر‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ -‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫بندرعباس‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرور‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫نوري‬ -‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرور‬ ‫اتاق‬ -‫كابلي‬ ‫و‬ ‫وايرلس‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ‫فیبر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ، ‫مشاوره‬‫سرور‬ ‫اتاق‬ ‫و‬‫داراب‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ -‫مشاور‬IT‫سال‬ ‫از‬ ‫چابهار‬ ‫آزاد‬ ‫منطقه‬ ‫سازمان‬18‫تا‬18 -‫مشاور‬IT‫سال‬ ‫از‬ ‫ايران‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬11‫الي‬18
 • 13. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 13 4-‫سی‬‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫ستم‬،SSL، ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ،‫پذیري‬ ‫نفوذ‬ ‫هاي‬ ‫تست‬‫سرورها‬ ‫سازي‬ ‫مجازي‬ ‫و‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫جه‬‫قم‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫ت‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫خون‬ ‫انتقال‬ ‫سازمان‬ ‫جهت‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫كرمان‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫شیراز‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫بوشهر‬ ‫دانشگاه‬ ‫جهت‬ -‫ر‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫اه‬SSL‫آبان‬ ‫هوايي‬ ‫كولر‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬ -‫گواهینامه‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬SSL‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫مخابرات‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬ -‫داراب‬ ‫سیمان‬ ‫شركت‬ ‫جهت‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫نفوذپذيري‬ ‫و‬ ‫پذيري‬ ‫آسیب‬ ، ‫امنیت‬ ‫تست‬ ‫اجراي‬– ‫شیراز‬ ‫شهرداري‬–‫شیراز‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-‫س‬ ‫وب‬‫شیراز‬ ‫شهرداري‬ ‫هاي‬ ‫ايت‬-‫گاز‬ ‫شركت‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫فارس‬ ‫استان‬–‫خرمشهر‬ ‫بندر‬ ‫اداره‬ -‫فسا‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫شیراز‬ ‫هنر‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرورهاي‬ ‫سازي‬ ‫مجازي‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬ -‫پروژه‬ ‫ناظر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬SAN‫فارس‬ ‫آبفا‬ ‫ادراه‬ -‫پروژه‬ ‫ناظر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬SAN‫شیراز‬ ‫پتروشیمي‬ -‫شه‬ ‫كسپراسكي‬ ‫ويروس‬ ‫آنتي‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫جهرم‬ ‫رداري‬–‫فارس‬ ‫سده‬ ‫شهرداري‬–‫میناب‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬- ‫فارس‬ ‫رستم‬ ‫كشاورزي‬ ‫جهاد‬–‫مشهد‬ ‫سینا‬ ‫بیمارستان‬–‫زابل‬ ‫شهر‬ ‫عمران‬ ‫شركت‬-‫ياسوج‬ ‫محاسبات‬ ‫ديوان‬– ‫قشم‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫پزشكي‬ ‫دانشكده‬–‫منطقه‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬88‫و‬88–‫جهرم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬- ‫ل‬ ‫بندر‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬‫نگه‬–‫شیراز‬ ‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬–‫شیراز‬ ‫زند‬ ‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬-‫پارسیان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫هرمزگان‬–‫آبادان‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬-‫قشم‬ ‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬-‫قشم‬ ‫شهرداري‬-‫قشم‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-‫كولر‬
 • 14. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 14 ‫آبان‬ ‫هوايي‬-‫بوشهر‬ ‫شهرداري‬-‫د‬‫انشگاه‬‫هاي‬‫نورآ‬ ، ‫دهلران‬ ، ‫انار‬ ، ‫تاكستان‬ ، ‫بیضا‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬، ‫لنگه‬ ‫بندر‬ ، ‫باد‬ ...‫و‬ ‫ياسوج‬ ‫اقتصادي‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ ، ‫ياسوج‬ ‫دارايي‬ ‫اداره‬ ، ‫بوشهر‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ، ‫امیديه‬ 5-‫ا‬ ‫نرم‬، ‫پورتالها‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ، ‫فزارها‬‫اینترنتی‬ ‫فضاهاي‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ -‫فارس‬ ‫اسناد‬ ‫ثبت‬ ‫سازمان‬ ‫الكترونیكي‬ ‫اسناد‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ -‫تهر‬ ‫هنر‬ ‫دانشگاه‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫ان‬www.art.ac.ir -‫دانشگاه‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫آبادان‬ ‫اسالمي‬ ‫آزاد‬www.iauabadan.ac.ir -‫ياسوج‬ ‫برق‬ ‫توزيع‬ ‫شركت‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ -‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫هواشناسي‬ ‫اداره‬‫ياسوج‬ -‫ياسوج‬ ‫صنايع‬ ‫اداره‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ -‫آبادان‬ ‫بازرگاني‬ ‫اتاق‬ ‫پورتال‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ -‫آ‬ ‫سامانه‬ ‫سازي‬ ‫پیاده‬‫بوسیله‬ ‫مجازي‬ ‫موزش‬SharePoint‫ايران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫در‬ -‫سرورهاي‬ ‫پشتیباني‬Hosting‫ازابتدا‬ ‫شیراز‬ ‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬‫ي‬‫دانشگاه‬ ‫تاسیس‬‫سال‬11‫تا‬‫سال‬88 -‫از‬ ‫بیش‬ ‫ثبت‬8811‫فضا‬ ‫و‬ ‫دامنه‬‫ي‬‫اينترنتي‬‫سال‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫مديريت‬ ‫و‬78‫تاكنون‬ -‫اختصاصي‬ ‫سرورهاي‬ ‫ارائه‬Dedicated‫ساز‬ ‫يكصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مان‬ -‫اختصاصي‬ ‫سرورهاي‬ ‫ارائه‬Dedicated‫بندرعباس‬ ‫هرمزال‬ ‫و‬ ‫المهدي‬ ‫آلومینیوم‬ ‫كارخانه‬ ‫به‬ -‫دانشگاه‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫كمسیون‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحي‬‫هاي‬‫اسالمي‬ ‫آزاد‬‫يک‬ ‫منطقه‬–‫مناطق‬88‫و‬88–‫میناب‬– ‫قشم‬–‫لنگه‬ ‫بندر‬–‫شیراز‬ ‫و‬ ‫ارسنجان‬ -‫در‬ ‫شركت‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫سايتهاي‬ ‫وب‬ ‫كامل‬ ‫لیست‬‫آدرس‬www.amahmoodi.com‫است‬ ‫موجود‬
 • 15. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 15 6–‫اینترانت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫فروش‬ ‫الوان‬ ‫پااليشگاه‬–‫كرمانشاه‬ ‫نفت‬ ‫اكتشاف‬-‫جم‬ ‫پتروشیمي‬،‫كاران‬ ‫صنعت‬ ‫جم‬ ‫شركت‬-‫آتي‬ ‫مسكوني‬ ‫مجتمع‬ ‫ساز‬‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫و‬‫عسلويه‬-‫كهگی‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫لويه‬‫شهرستانها‬ ‫كلیه‬ ‫مدارس‬ ‫و‬–‫بنیاد‬ ‫ياسوج‬ ‫مسكن‬-‫ياسوج‬ ‫مهر‬ ‫اعتباري‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫موسسه‬‫دهدشت‬ ‫و‬-‫زربند‬ ‫و‬ ‫سینره‬ ‫شركتهاي‬–‫ياسوج‬ ‫نفت‬ ‫شركت‬ ‫گچساران‬ ‫و‬ ‫دهدشت‬ ‫و‬-‫دهدشت‬ ‫و‬ ‫ياسوج‬ ‫هاي‬ ‫بیمارستان‬–‫ياسوج‬ ‫مدارس‬ ‫نوسازي‬ ‫اداره‬–‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫تعاون‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫و‬–‫تامی‬‫ياسوج‬ ‫اجتماعي‬ ‫ن‬-‫ياسوج‬ ‫اسالمي‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اداره‬–‫اداره‬‫كتابخانه‬‫استان‬ ‫هاي‬ ‫احمد‬ ‫بوير‬ ‫و‬ ‫كهگیلويه‬ 7–‫خودرو‬ ‫ردیاب‬ -‫هاي‬ ‫پايانه‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫سازمان‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ -‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫فارس‬ ‫برق‬ ‫اداره‬ ‫خودرو‬ -)‫هرمزگان‬ ‫الر(آبفا‬ ‫مشاورين‬ ‫شركت‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -)‫كرمان‬ ‫(آبفا‬ ‫يكم‬ ‫مشاور‬ ‫شركت‬ ‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ -‫خودرو‬ ‫ردياب‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬‫انرژ‬ ‫تابش‬ ‫شركت‬‫ي‬
 • 16. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 16 ‫شبکه‬ ‫نیکان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫مدیره‬ ‫هيئت‬ ‫رئيس‬ :‫منتظر‬ ‫مهندس‬ ‫خانم‬ ‫آقاي‬‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ : ‫احمدي‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬‫مدیره‬ ‫هيئت‬ ‫عضو‬ ‫اداري‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫مدیر‬ : ‫منتظر‬ ‫غالمرضا‬ ‫آقاي‬ ‫مالي‬ ‫كارشناس‬ : ‫آبشنگ‬ ‫سامان‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬‫اداري‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫خانم‬‫رحيمي‬:‫مدیر‬، ‫بازرگاني‬‫فروش‬‫حضور‬ ‫آموزشهاي‬ ‫و‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬‫بياتي‬‫و‬ ‫مایكروسافت‬ ، ‫سيسكو‬ ، ‫ميكروتيک‬ ، ‫فني‬ ‫بخش‬ ‫كارشناس‬ :ESX ‫و‬ ‫مایكروسافت‬ ، ‫سيسكو‬ ، ‫ميكروتيک‬ ، ‫فني‬ ‫بخش‬ ‫كارشناس‬ : ‫پاسبان‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ESX ‫و‬ ‫مخابراتي‬ ‫هاي‬ ‫دكل‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫(نصب‬ ‫پشتيباني‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫كارشناس‬ :‫مومن‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ ‫مدار‬ ‫هاي‬ ‫دوربين‬)‫بسته‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراح‬ ، ‫تبليغاتي‬ ‫مشاور‬ : ‫محمودي‬ ‫آقاي‬‫سي‬ ‫و‬‫مدیا‬ ‫مالتي‬ ‫هاي‬ ‫دي‬
 • 17. ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬–‫دوم‬ ‫طبقه‬-‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148: ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com: ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com 17 ‫آ‬‫درس‬‫دفتر‬‫مرکزي‬‫شیراز‬ ، ‫شيراز‬ :‫آدرس‬‫پاسداران‬ ‫بلوار‬–‫فالحي‬ ‫شهيد‬ ‫خيابان‬–‫كوچه‬ ‫ابتداي‬2–‫گلها‬ ‫ساختمان‬ ‫دوم‬ ‫طبقه‬ ‫پستي‬ ‫كد‬7818788817 : ‫تلفن‬81221287–81221127–81221788–81222488–81227472–81221148 : ‫فكس‬81224822‫كد‬178 ‫موبایل‬‫مدیریت‬(‫دكتر‬)‫احمدي‬:14878887848 : ‫شركت‬ ‫موبایل‬14878782822 : ‫پشتيباني‬ ‫موبایل‬14888887848 ‫الكترونيک‬ ‫پست‬:info@nikannetwork.com : ‫سایت‬ ‫وب‬www.nikannetwork.com ‫شركت‬ ‫كاري‬ ‫ساعات‬81/1‫الي‬ ‫صبح‬8‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬