Anúncio
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
Anúncio
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما
Próximos SlideShares
ウランバウランバ
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما(20)

Anúncio

Último(20)

6 نکته برای انتخاب یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ایده آل برای تجارت شما

  1. 1-‫عنوان‬‫اصلی‬‫محتوا‬:6‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫نکته‬ (CRM)‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ 2-‫کلمه‬‫اصلی‬ ‫کلیدی‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ 3-‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬CRM ‫افزار‬ ‫نرم‬CRM ‫افزار‬ ‫نرم‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفن‬ ‫دفترچه‬ ‫مخاطبین‬ ‫اطالعات‬ ‫سرنخ‬ ‫کارفرما‬ ‫ام‬ ‫آر‬ ‫سی‬ ‫آهارسافت‬ 4-( ‫محتوا‬ ‫خالصه‬50 ‫تا‬70)‫کلمه‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫روابط‬‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫شگفت‬‫کسب‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫انگیزی‬‫و‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫رابطه‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اگر‬‫پایدار‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫ای‬ ‫سوددهی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بازده‬ ،‫نکند‬ ‫تالشی‬ ‫هیچ‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هنگفت‬ ‫باید‬‫افزار‬ ‫نرم‬CRM‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کسب‬ ‫تجاری‬ ‫نیازهای‬‫و‬‫یک‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫کار‬‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫مناسب‬ .‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬‫برای‬ ‫نکته‬ ‫شش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫ام‬ ‫آر‬ ‫سی‬‫بیان‬ .‫نمود‬ ‫خواهیم‬ 6‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫نکته‬(CRM)‫آل‬ ‫ایده‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬
  2. ‫ر‬‫می‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫وابط‬‫تواند‬‫شگفت‬ ‫تاثیر‬‫انگیزی‬‫کسب‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬‫و‬‫کار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬،‫برقراری‬ ‫برای‬‫رابطه‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫ای‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هنگفت‬ ‫سوددهی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بازده‬ ،‫نکند‬ ‫تالشی‬ ‫هیچ‬ ‫بد‬ ‫روابط‬ ‫هزینه‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬‫با‬‫یا‬ ‫مشتری‬‫ارائه‬‫در‬ ،‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫نامناسب‬ ‫خدمات‬ ‫کرکره‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ ‫موجب‬ ،‫حالت‬ ‫بدترین‬‫کسب‬‫و‬‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫مشاغل‬ ‫که‬ ‫است‬‫باید‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫جدایی‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫را‬‫از‬ ‫ناپذیر‬ ‫نبض‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشت‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫تجارت‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫رشد‬ ‫استراتژی‬ ‫باید‬ ،‫شدید‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫بازخوردی‬ ‫متوجه‬ ‫اگر‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازها‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تمامتر‬ ‫هرچه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬‫درخواست‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫های‬.‫باشید‬ 6‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫نکته‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬(CRM)‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ !‫کنید‬ ‫علی‬‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫روابط‬ ‫اهمیت‬ ‫اینکه‬ ‫رغم‬‫سازمان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫و‬ ‫مهم‬‫اما‬‫برخی‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬‫را‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بر‬‫آینده‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫اهمیت‬‫بسته‬‫اند‬.‫این‬!‫است‬ ‫عجیب‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ‫زیرا‬‫مدیران‬ ‫امروزه‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬‫نرم‬‫می‬ ‫که‬ ‫افزاری‬‫روابط‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫تواند‬
  3. ‫با‬‫مشتری‬،‫آنها‬ ‫به‬‫کند‬ ‫کمک‬‫دارند‬ ‫دسترسی‬.‫اما‬،‫اینجا‬ ‫در‬‫مهم‬:‫است‬ ‫این‬ ‫نکته‬ ‫ترین‬ ‫باید‬ ‫شما‬‫افزار‬ ‫نرم‬CRM‫ای‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬‫تجاری‬ ‫نیازهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ .‫باشد‬ ‫شما‬‫یک‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬،‫مناسب‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫با‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬‫ا‬ ‫در‬‫دامه‬‫نکته‬ ‫شش‬‫کمک‬ ‫برای‬‫ان‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬‫تخاب‬‫بهترین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ام‬ ‫آر‬ ‫سی‬‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬. 1)‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬‫ابزار‬‫برآورده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نیازهای‬ ‫می‬‫سازد‬: ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬،‫دانید‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫مرور‬ ‫به‬‫تکامل‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫پیدا‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬،‫بنابراین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬‫آیا‬‫افزار‬ ‫نرم‬CRM‫که‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬‫همپای‬ ،‫اید‬‫قدم‬ ‫رشد‬ ‫این‬ ‫برمی‬‫دارد؟‬‫به‬،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ :‫مثال‬ ‫عنوان‬،‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫شما‬‫کانال‬‫فروش‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫آیا‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫می‬‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫تواند‬‫ی‬‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫را‬‫است‬ ‫فروش‬‫کند؟‬ ‫مدیریت‬ ،،‫البته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فقط‬ ‫این‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫باید‬ ‫شما‬‫با‬ .‫باشد‬ ‫همگام‬ ‫شما‬ ‫شغلی‬ ‫رشد‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫و‬ ‫پویا‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫مقیاس‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫پذیر‬‫صورت‬،‫دستا‬ ‫تنها‬،‫آن‬ ‫ورد‬‫جلوگیری‬‫رشد‬ ‫از‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫تان‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ 2)‫دنبال‬ ‫به‬CRM:‫باشید‬ ‫سازنده‬ ‫از‬ ‫برخی‬CRM‫های‬،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬‫جامع‬ ً‫کامال‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مناسب‬ ‫و‬ ‫هستند‬‫؛‬‫اما‬‫متاسفانه‬‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬ .‫است‬ ‫پیچیده‬ ً‫کامال‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫کار‬CRM‫ای‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫چرخه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سرعت‬ ‫و‬‫م‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫شتری‬ ‫به‬ ‫را‬‫فراهم‬ ‫سرعت‬‫نماید‬‫این‬ .‫به‬ ‫امر‬‫تصمیم‬‫سری‬ ‫گیری‬‫ع‬‫تر‬‫و‬‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫کمک‬ ‫می‬‫کند‬‫دنبال‬ ‫به‬ .CRM‫ای‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫کارآمدتر‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫شود‬‫و‬ ‫شده‬‫به‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫کارمندان‬،‫فروش‬ ‫امر‬‫به‬ ‫مناسبی‬ ‫پشتیبانی‬‫مشتری‬‫ارائه‬‫دهد‬. ‫دور‬‫نرم‬‫که‬ ‫افزاری‬‫س‬‫می‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫رعت‬‫کند‬،!‫بکشید‬ ‫خط‬
  4. CRM 3)‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬SaaS:‫باشید‬ 41٪‫سیستم‬ ‫كل‬‫های‬CRM‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫فروخته‬2013‫بر‬ ‫مبتنی‬SaaS.‫بودند‬SaaS ‫مخفف‬Software as a Service‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫مدل‬ ‫نوعی‬ ‫و‬‫به‬ ‫افزار‬‫صورت‬‫یکپار‬ ‫کامال‬‫و‬ ‫چه‬ ‫می‬ )‫(اینترنت‬ ‫ابر‬ ‫روی‬ ‫مستقر‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ .‫باشد‬‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ .‫گیرد‬SaaS‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫توانید‬ ‫با‬‫از‬ ‫استفاده‬‫آن‬،‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫را‬‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬ ‫با‬‫برای‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫خود‬.‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫روی‬ ‫می‬ ‫میزبانی‬ ‫ابر‬‫شود‬‫داده‬ ‫تمام‬ ،‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫این‬‫سیستم‬‫به‬ ،‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫دسترسی‬‫می‬‫باشند‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫ارائه‬ ،‫دهنده‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬SaaS(‫ثالث‬ ‫شخص‬،)‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬‫نرم‬‫افزار‬‫را‬‫نیز‬.‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ،‫بنابراین‬‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬‫شما‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬،‫ک‬ ‫است‬ ‫این‬‫ه‬‫حداکثر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روی‬ ‫پتانسیل‬CRM.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تمرکز‬
  5. 4):‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫همیشه‬‫ویژگی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫های‬‫محصولی‬‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬‫آن‬ ،‫خریداری‬ ‫را‬ ‫نکنی‬‫د‬.‫صرف‬ ‫به‬‫اعت‬‫م‬‫که‬ ‫خوبی‬ ‫چیزهای‬ ‫یا‬ ‫فروشنده‬ ‫به‬ ‫اد‬،‫فروشندگان‬ ‫یا‬ ‫بازاریابان‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫محصول‬ ‫یک‬‫می‬‫شنوید‬.‫نزنید‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،،‫بنابراین‬‫حتما‬‫ارزیابی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫نرم‬ ‫از‬‫امتحان‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫کنید‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫شما‬ ‫تیم‬ ‫تا‬‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫قضاوت‬ ‫مورد‬‫باید‬ ‫شما‬ .‫کامال‬‫مطمئن‬‫شوید‬‫که‬CRM‫مورد‬ ‫قابلیت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫نظر‬‫های‬‫خود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫وعده‬‫خواهد‬ ‫عمل‬‫کرد‬!‫نه؟‬ ‫یا‬‫این‬‫کار‬‫تضمین‬ ‫می‬‫کند‬‫که‬CRM‫را‬ ‫اشتباهی‬ ‫و‬ ‫نامناسب‬.‫نکنید‬ ‫انتخاب‬ 5)‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫مناسب‬ ‫فروشنده‬‫ی‬‫را‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬: ‫انتخاب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫فروشنده‬ ‫انتخاب‬CRM‫مناسب‬،‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫کنید‬‫به‬ ‫که‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫تجربه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فروشنده؛‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬CRM‫؛‬‫تخصص‬‫؛‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکتهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬،‫بنابراین‬‫شما‬ ‫باید‬‫اطمینان‬‫کنید‬ ‫پیدا‬‫که‬‫افزار‬ ‫نرم‬CRM‫چه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬‫اشخاصی‬ ‫یا‬ ‫شخص‬‫خریداری‬ ‫می‬‫نمایید‬. 6)‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬(ROI):‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسلم‬‫کس‬‫نمی‬‫سرمایه‬ ‫خواهد‬‫گذاری‬‫بدون‬‫بازده‬‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬‫مزایای‬ .‫افزار‬ ‫نرم‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫باید‬‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫آنقدر‬ ROI‫را‬‫بازگرداند‬ ‫شما‬ ‫به‬.‫یک‬ ‫که‬ ‫تومانی‬ ‫هزار‬ ‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫خرج‬ ‫کار‬‫نرم‬‫خود‬ ‫افزارهای‬ ‫می‬‫این‬ ‫بقای‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫باید‬ ،‫کند‬‫کسب‬‫و‬‫خطر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫خواهد‬‫افتاد‬.‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫پارامترهای‬ ‫باید‬ ،‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬‫کنید‬ ‫که‬ROI CRM.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داوری‬ ‫آن‬ ‫در‬‫معنای‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫آیا‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫باالی‬ ‫بازده‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ،‫بنابراین‬ ‫است؟‬ ‫کسی‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفته‬ ‫شما‬ ‫به‬‫سیستم‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫را‬‫نخرید‬‫؛‬‫بلکه‬‫را‬ ‫آن‬ ‫زمانی‬ ‫فقط‬‫بخرید‬‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬‫سودآور‬‫است‬‫می‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬.‫سازد‬
  6. ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬(CRM)‫آ‬‫هارسافت‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬(CRM)‫آهارسافت‬ ‫نرم‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬‫آهارسافت‬،‫در‬ ‫سازمان‬ ‫تعامالت‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫خرید‬ ‫فرایند‬ ‫کل‬.‫باشد‬‫افزار‬ ‫نرم‬CRM‫آهارسافت‬،‫بهره‬ ‫با‬‫بهترین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫تکنیک‬،‫ها‬‫خودکار‬ ‫از‬‫فرایند‬ ‫سازی‬‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫ان‬‫می‬ ‫حمایت‬‫کن‬.‫د‬‫امکانات‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫ام‬ ‫آر‬ ‫سی‬‫آهارسافت‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ، ‫یادداشت‬‫های‬‫توجیبی‬ ‫اطالعات‬‫مخاطبین‬‫یا‬‫تلفن‬ ‫دفترچه‬‫سازمانی‬ ‫کارفرما‬‫ها‬ ‫سرنخ‬‫ها‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫وظایف‬ ‫پیگیری‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مکالمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مقرر‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫جلسات‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫فاکتورها‬ ‫جلسات‬ ‫موعد‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هوشمند‬ ‫آالرم‬
  7. ‫متن‬ ‫به‬ ‫صدا‬ ‫تبدیل‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
Anúncio