AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP GURU

Moh Holili
Moh HoliliKepala Sekolah em UPT SDN BLANDONGAN
AKHLAK ANAK TERHADAP ORANGTUA
                    DAN
                MURID TERHADAP GURU
                           Oleh :
                Drs. H. MOH. HOLILI, M.Pd.I
                GPAI UPT SDN BUGUL LOR - Kota Pasuruan
           Staf Pengajar di MMU Tingkat Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri
              Mantan Kepala UPT SDN Blandongan – Kota Pasuruan

    Akhlak berasal dari bahasa arab yaitu alkhulq, al-khuluq mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah
akhlak menurut Ibnu Maskawih adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-
tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari
tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu
melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak.

A. AKHLAK TERHADAP ORANG TUA

    Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kitapun tidak akan pernah ada.
Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya., berbagai
rizki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua sering kali mengerahkan segenap jerih paya
mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat.
Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul
berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan.
    Dengan demikian, menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi
kecuali dari jiwa yang bengis dan kotor, berkurang dosa, dan tidak bisa diharap menjadi baik. Sebab, seandainya
oseseorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Alloh SWT mempunyai peranan yang sangat besar, tentunya siapa
tahu pula bagaimana harus berbuat baik kepada orang yang semestinya diperlakukan dengan baik., bersikap mulia
terhadap orang yang telah membimbing, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan
sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahinya dengan berbagai kebaikan yang tak
mungkin bisa di balas. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa
memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya.

1. Kewajiban kepada ibu

    Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya,
mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya dan menyekolahkannya, disanping usaha ibu. Kalau mulai
mengandung sampai masa muhariq (masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk), seorang ibu sangat
berperan, maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya, mendidiknya dan
mempertumbuhkannya menjadi dewasa, namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai
mengandung sampai dewasa dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara
perbandingan, tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu dari pada tugas ayah. Coba bandingkan,
banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu saja yang
dapat mengatasinya tetapi sebaliknya banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali karena
demikian inilah maka penghargaan kepada ibunya. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan
hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua.


2. Berbuat baik kepada ibu dan ayah, walaupun keduanya lalim

    Seorang anak menusut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, dalam keadaan
bagaimanapun. Artinya jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang
tua berbuat lalim kepada anaknya, dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak
berbuat tidak baik, atau membalas, mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya, Alloh SWT tidak
meridhainya sehingga orang tua itu meridhainya.
Menurut ukuran secara umum, si orang tua tidak sampai akan menganiaya kepada ananya. Kalaulah itu terjadi
penaniayaan orang tua kepada anaknya adalah disebakan perbuatan si anak itu sendiri yang menyebabkan marah
dan penganiayaan orang tua kepada anaknya. Didalam kasus demikian seandainya si orang tua marh kepada
anaknya dan berbuat aniaya sehingga ia tiada ridha kepada anaknya, Alloh SWT pun tidak meridhai si anak
tersebut lantaran orang tua.

3. Berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah

    Segala sikap orang tua terutama ibu memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal
berkata pun demikian. Apabila si ibu sering menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan
berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering mempergunakan kata-kata yang kasar, si anakpun akan
mempergunakan kata-kata kasar, sesuai yang digunakan oleh ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting
menir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tua, terutama ibunya. Agar anak
berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang
tuanya bagaimana sianak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran
islam harus berbicara sopan, lemah-lembut dan mempergunakan kata-kata mulia.


4. Berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia

    Bagaimana berbuat baik seorang anak kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Dalam hal ini menurut
tuntunan ajaran Islam sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Usaid yang
artinya:
:”Kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai
Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu
kebaikan kepada kedua orang tuaku. “Rasulullah SAW bersabda: ”Ya, ada empat hal :”mendoakan dan
memintakan ampun untuk keduanya, menempati / melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman
kedua orang tua, dan bersilaturrahim yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua
orang tua”.

Hadist ini menunjukkan cara kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita, apabila beliau-beliau itu sudah tiada yaitu:
  1. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan meminta ampun kepada Alloh SWT dari segala dosa orang
    tua kita.
2. Menepati janji kedua ibu bapak. Kalau sewaktu hidup orang tua mempunyai janji kepada seseorang, maka
    anaknya harus berusaha menunaikan menepati janji tersebut. Umpamanya beliau akan naik haj, yang belum
    sampai melaksanakannya, maka kewajiban anaknya menunaikan haji orang tua tersebut.
  3. Memuliakan teman-teman kedua orang tua. Diwaktu hidupnya ibu atau ayah mempunyai teman akrab, ibu
    atau ayah saling tolong-menolong dengan temannya dalam bermasyarakat. Maka untuk berbuat kebajikan
    kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, selain tersebut di atas, kita harus memuliakan teman ayah dan
    ibu semasa ia masih hidup.
  4. Bersilalaturrahmi kepada orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Maka terhadap
    orang yang dipertemukan oleh ayah atau ibu sewaktu masih hidup, maka hal itu termasuk berbuat baik
    kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia.
Tetapi bagaimana jika kita ingin berbuat baik kepada ibu dan ayah serta patuh terhadapnya, terkadang perintah
yang di berikannya tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun cara menghadapi perintah kedua orang tua yang
bertentanga dengan ajaran Islam:
  1. Jika suatu saat kamu disuruh berbohong oleh ibu atau ayah, sebaiknya katakan kepada keduanya
    bahwasanya Alloh SWT melihat kita.
  2. Jangan sekali-kali membantah perintah orang tua dengan nada kesal dan ngotot, sebab tidak akan
    mambuahkan hasil. Akan tetapi hadapi dengan tenang dan penuh keyakinan dan percaya diri.
  3. Ayah dan ibu itu manusia biasa yang tak luput dari kesalaha dan kekurangan. Jangan posisikan kedua orang
    tua seperti Nabi yang tak pernah berbuat salah. Maafkan mereka, bila kita anggap cara dan perintah orang
    tua bertentangan dari hati nurani atau nilai-nilai yang kamu yakini kebenarannya.


B. AKHLAK MURID TERHADAP GURU

    Guru merupakan orang yang bejasa terhadap sang murid atau dengan kata lain guru merupakan orang yang
mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada murid diluar bimbingan orang tua dirumah, sehingga akhlakul
karimah terhadap guru perlu di terapkan sebagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua. Adapun kode etik
terhadap guru meliputi :
Ibn jama’ah menyusun kode etik yaitu:

  1. Murid harus mengikuti guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan
    penyayang. Ia tidak mengikuti guru yang tinggi ilmunya tetapi tidak saleh, tidak waras, atau tercela
    akhlaknya.
  2. Murid harus mengikuti dan mematuhi guru. Menurut ibn jama’ah rasa hina dan kecil di depan guru
    merupakan pangkal keberhasilan dan kemuliaan. Ia memberikan contoh lain, yaitu penuntut ilmu ibarat
    orang lari dari kebodohan seperti lari dari singa ganas. Ia percaya kepada orang penunjuk jalan lari.
  3. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga
    menjadi ilmuwan besar, sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru.
  4. Murid harus mengingat hak guru atas dirinya sepanjang hayat dan setelah wafat. Ia menghormati sepanjang
    hidup guru, meski sudah wafat. Murid tetap mengamalkan dan mengembangkan ajaran guru.
  5. Murid bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk
    memaafkan segala kehilafannya, dan turut memohonkan ampun kepada Alloh SWT untuk gurunya.
6. Murid harus menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang
    harus dilakukan dan dihindari. Ia memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Meskipun guru
    menyampaikan informasi yang sudah di ketahui murid, ia harus menunjukan rasa ingin tahu tinggi terhadap
    sebuah informasi.
  7. Murid tidak menghadap guru tanpa izin lebih dahulu, baik guru sedang sendiri maupun bersama orang lain.
    Jika telah meminta izin dan tidak memperoleh. Ia tidak boleh mengulangi minta izin. Jika ragu apakah guru
    mendengar suaranya, ia bisa mengulanginya paling banyak tiga kali.
  8. Harus duduk sopan didepan guru. Misalnya, duduk bersila dengan tawadu’, tenang, diam, posisi duduk
    sedapat mungkin berhadapan dengan guru, atentif terhadap perkataan guru sehingga tidak membuat guru
    mengulangi perkataan. Tidak di benarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru
    berbicara kepadanya.
  9. Bekomunikasi dengan guru secara santun dan lemah- lembut. Ketika guru keliru baik khilaf atau karena
    tidak tahu, sementara murid mengetahui, ia harus menjaga perasaan agar tidak terlihat perubahan wajahnya.
    Hendaknya menunggu sampai guru menyadari kekeliruan. Bila setelah menunggu tidak ada indikasi guru
    menyadari kekeliruan, murid mengingatkan secara halus.
  10. Jika guru mengungkapkan satu soal, atau kisah atau sepenggal sair yang sudah dihafal murid, ia harus tetap
    mendengarkan dengan antusias, seolah-olah belum pernah mendengar.
  11. Murid tidak boleh menjawab pertanyaan guru meskipun mengetahui, kecuali guru memberi isyarat
    memberi jawaban.
  12. Murid harus mengamalkan tayamun (mengutamakan yang kanan). Ketika memberi sesuatu kepada guru.
    Harus menjaga sikap wajar, tidak terlalu dekat hingga jaraknya terkesan mengganggu guru. Tidak pula
    terlalu jauh hingga harus merentangkan tangan secara berlebihan yang mengesankan kurang serius.


Demikian tulisan dengan judul AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP
GURU, semoga aga guna dan manfaatnya bagi segenap pembaca, khususnya bagi rekan-rekan guru yang budiman.
                            %%%%%
Penulias adalah Guru Pendidikan Islam pada UPT SDN Bugul Lor - Kota Pasuruan, Staf Pengajar Madrasah Miftahul Ulum
Tingkat Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan Mantan Kepala UPT SDN Blandongan Kota Pasuruan. Tinggal
di Jl. Anjasmoro Gg. X / 34 Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan 67122. HP. 08123321181. No. Rekening Bank Mandiri : 144-00-
1122959-5 A/N Drs. MOH. HOLILI, S.Pd.I

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Syirik dan bahaya bagi manusiaSyirik dan bahaya bagi manusia
Syirik dan bahaya bagi manusiafeggyernes
6.1K visualizações14 slides
Shalat jamaahShalat jamaah
Shalat jamaahaqibsinaga
8.9K visualizações5 slides
Teks ketua isra mirajTeks ketua isra miraj
Teks ketua isra mirajMari Benni
10.6K visualizações1 slide
Berbakti kepada orang tuaBerbakti kepada orang tua
Berbakti kepada orang tuayusbarina
30.7K visualizações12 slides
Ppt agama kelompok 5Ppt agama kelompok 5
Ppt agama kelompok 5wahkur
48.6K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Syirik dan bahaya bagi manusiaSyirik dan bahaya bagi manusia
Syirik dan bahaya bagi manusia
feggyernes6.1K visualizações
Shalat jamaahShalat jamaah
Shalat jamaah
aqibsinaga8.9K visualizações
Teks ketua isra mirajTeks ketua isra miraj
Teks ketua isra miraj
Mari Benni10.6K visualizações
Berbakti kepada orang tuaBerbakti kepada orang tua
Berbakti kepada orang tua
yusbarina30.7K visualizações
Ppt agama kelompok 5Ppt agama kelompok 5
Ppt agama kelompok 5
wahkur48.6K visualizações
Ceramah islam tentang pergaulan bebasCeramah islam tentang pergaulan bebas
Ceramah islam tentang pergaulan bebas
Andi Temme79.3K visualizações
Durhaka terhadap orang tuaDurhaka terhadap orang tua
Durhaka terhadap orang tua
niken susilowati3.4K visualizações
Sunan bonangSunan bonang
Sunan bonang
Anisa Salma5.9K visualizações
Menghindari zina dan pergaulan bebasMenghindari zina dan pergaulan bebas
Menghindari zina dan pergaulan bebas
Ali Must Can7.1K visualizações
PPT Berfoya Foya (1).pptxPPT Berfoya Foya (1).pptx
PPT Berfoya Foya (1).pptx
riefprint1.6K visualizações
Ppt kedudukan dan peran wanita dalam islamPpt kedudukan dan peran wanita dalam islam
Ppt kedudukan dan peran wanita dalam islam
aisyaszuhriyah5.6K visualizações
Ppt visi keluarga muslim kpnPpt visi keluarga muslim kpn
Ppt visi keluarga muslim kpn
Wildan Nuruzzaman452 visualizações
Indahnya saling menghargai dalam keberagamanIndahnya saling menghargai dalam keberagaman
Indahnya saling menghargai dalam keberagaman
NengZahraNafisa2.2K visualizações
PPT Iman kepada rasul PPT Iman kepada rasul
PPT Iman kepada rasul
kiatbelajar9529.9K visualizações
Pidato kebersihan lingkungan sekolahPidato kebersihan lingkungan sekolah
Pidato kebersihan lingkungan sekolah
Operator Warnet Vast Raha 80.8K visualizações
Surat at tinSurat at tin
Surat at tin
Destina Destina11.7K visualizações
Kitab ta’limul muta’allim [1]Kitab ta’limul muta’allim [1]
Kitab ta’limul muta’allim [1]
Darmanto M'014.1K visualizações
Pergaulan remaja yang islamiPergaulan remaja yang islami
Pergaulan remaja yang islami
dela aristi13.9K visualizações

Destaque

teks pidato bahasa arab teks pidato bahasa arab
teks pidato bahasa arab fuad zain
57.1K visualizações2 slides
Pidato bahasa arabPidato bahasa arab
Pidato bahasa arabsholihiyyah
53.4K visualizações32 slides
Pidato perpisahan bahasa arab.Pidato perpisahan bahasa arab.
Pidato perpisahan bahasa arab.Dadang Triyanto
38.7K visualizações1 slide
Adab anak kepada orang tua secara islamiAdab anak kepada orang tua secara islami
Adab anak kepada orang tua secara islamiEri Azis
14.8K visualizações4 slides

Destaque(20)

teks pidato bahasa arab teks pidato bahasa arab
teks pidato bahasa arab
fuad zain57.1K visualizações
Pidato bahasa arabPidato bahasa arab
Pidato bahasa arab
sholihiyyah53.4K visualizações
BERBAKTI KEPADA ORANG TUA (BIRUL WALIDAIN)BERBAKTI KEPADA ORANG TUA (BIRUL WALIDAIN)
BERBAKTI KEPADA ORANG TUA (BIRUL WALIDAIN)
Muhammad TaHa43K visualizações
Pidato perpisahan bahasa arab.Pidato perpisahan bahasa arab.
Pidato perpisahan bahasa arab.
Dadang Triyanto38.7K visualizações
Ceramah agama tentang jasa seorang ibuCeramah agama tentang jasa seorang ibu
Ceramah agama tentang jasa seorang ibu
Sonin Saputra99.1K visualizações
Adab anak kepada orang tua secara islamiAdab anak kepada orang tua secara islami
Adab anak kepada orang tua secara islami
Eri Azis14.8K visualizações
kemuliaan seorang Ibukemuliaan seorang Ibu
kemuliaan seorang Ibu
Agung Sukrisno7.7K visualizações
KUMPULAN KULTUMKUMPULAN KULTUM
KUMPULAN KULTUM
Ali Must Can38.4K visualizações
Berbakti kepada kedua orang tuaBerbakti kepada kedua orang tua
Berbakti kepada kedua orang tua
Operator Warnet Vast Raha 3.3K visualizações
Contoh Pidato Anak-AnakContoh Pidato Anak-Anak
Contoh Pidato Anak-Anak
Madon Saleh21.2K visualizações
kultum anakkultum anak
kultum anak
Baskoro Arif Widodo27K visualizações
Da'i cilikDa'i cilik
Da'i cilik
Mhyden Fourteenth70.6K visualizações
Pidato peranan pemuda'Pidato peranan pemuda'
Pidato peranan pemuda'
Taufiq Hadie54.9K visualizações
pengorbanan seorang ibupengorbanan seorang ibu
pengorbanan seorang ibu
Della Agyta15.2K visualizações
Pendidikan sopan santunPendidikan sopan santun
Pendidikan sopan santun
alex andoko3.8K visualizações
Pidato Bahasa IndonesiaPidato Bahasa Indonesia
Pidato Bahasa Indonesia
OSIS SMA Bina Insani14.7K visualizações
Adab terhadap guru beserta dalilAdab terhadap guru beserta dalil
Adab terhadap guru beserta dalil
Nor Najihah Zainudin47.3K visualizações
Pidato bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan belajarPidato bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan belajar
Pidato bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan belajar
Operator Warnet Vast Raha 30.7K visualizações
adab terhadap guruadab terhadap guru
adab terhadap guru
asnilah31K visualizações

Similar a AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP GURU

DhanDhan
DhanAndy Nya Nonna
606 visualizações13 slides
Bab iBab i
Bab iHaeruddin Maros
11 visualizações11 slides

Similar a AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP GURU(20)

DhanDhan
Dhan
Andy Nya Nonna606 visualizações
Bab iBab i
Bab i
Haeruddin Maros11 visualizações
Pendidikan anak menurut islamPendidikan anak menurut islam
Pendidikan anak menurut islam
Operator Warnet Vast Raha 210 visualizações
Pendidikan anak menurut islamPendidikan anak menurut islam
Pendidikan anak menurut islam
Operator Warnet Vast Raha 506 visualizações
Pendidikan anak menurut islamPendidikan anak menurut islam
Pendidikan anak menurut islam
Operator Warnet Vast Raha 204 visualizações
Pendidikan anak menurut islamPendidikan anak menurut islam
Pendidikan anak menurut islam
Operator Warnet Vast Raha 109 visualizações
Kenang jasaKenang jasa
Kenang jasa
jdie171.1K visualizações
Tanggungjawab anak terhadap orang tuaTanggungjawab anak terhadap orang tua
Tanggungjawab anak terhadap orang tua
pjj_kemenkes3.6K visualizações
Keperawatan agama modul 3 kb3Keperawatan agama modul 3 kb3
Keperawatan agama modul 3 kb3
Anton Saja430 visualizações
Agama2presentasiAgama2presentasi
Agama2presentasi
farid12078249 visualizações
Guru yang baikGuru yang baik
Guru yang baik
SMK Negeri 6 Malang272 visualizações
Gurukah aku atau...Gurukah aku atau...
Gurukah aku atau...
Rosmah Abdul3.5K visualizações
Tanggungjawab anak terhadap orang tuaTanggungjawab anak terhadap orang tua
Tanggungjawab anak terhadap orang tua
pjj_kemenkes26.5K visualizações
Pengembangan diriPengembangan diri
Pengembangan diri
bakri_sundanese3.7K visualizações
Hadits mendidk anakHadits mendidk anak
Hadits mendidk anak
Raushan Fikr17.2K visualizações
Adab menuntut ilmuAdab menuntut ilmu
Adab menuntut ilmu
Mohd Zumaidi1.3K visualizações
Berbakti kepada kedua orang tuaBerbakti kepada kedua orang tua
Berbakti kepada kedua orang tua
Operator Warnet Vast Raha 1.2K visualizações
Kelompok 3 pai bab 8Kelompok 3 pai bab 8
Kelompok 3 pai bab 8
Rizka Muliahati4.1K visualizações
Pai kelompok 2Pai kelompok 2
Pai kelompok 2
Normaya_1.4K visualizações

AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP GURU

 • 1. AKHLAK ANAK TERHADAP ORANGTUA DAN MURID TERHADAP GURU Oleh : Drs. H. MOH. HOLILI, M.Pd.I GPAI UPT SDN BUGUL LOR - Kota Pasuruan Staf Pengajar di MMU Tingkat Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Mantan Kepala UPT SDN Blandongan – Kota Pasuruan Akhlak berasal dari bahasa arab yaitu alkhulq, al-khuluq mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Maskawih adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan- tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. A. AKHLAK TERHADAP ORANG TUA Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kitapun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya., berbagai rizki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua sering kali mengerahkan segenap jerih paya mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Dengan demikian, menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi kecuali dari jiwa yang bengis dan kotor, berkurang dosa, dan tidak bisa diharap menjadi baik. Sebab, seandainya oseseorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Alloh SWT mempunyai peranan yang sangat besar, tentunya siapa tahu pula bagaimana harus berbuat baik kepada orang yang semestinya diperlakukan dengan baik., bersikap mulia terhadap orang yang telah membimbing, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahinya dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa di balas. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. 1. Kewajiban kepada ibu Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya, mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya dan menyekolahkannya, disanping usaha ibu. Kalau mulai mengandung sampai masa muhariq (masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk), seorang ibu sangat berperan, maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya, mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa, namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan, tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu dari pada tugas ayah. Coba bandingkan, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu saja yang dapat mengatasinya tetapi sebaliknya banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali karena
 • 2. demikian inilah maka penghargaan kepada ibunya. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. 2. Berbuat baik kepada ibu dan ayah, walaupun keduanya lalim Seorang anak menusut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, dalam keadaan bagaimanapun. Artinya jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tua berbuat lalim kepada anaknya, dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak berbuat tidak baik, atau membalas, mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya, Alloh SWT tidak meridhainya sehingga orang tua itu meridhainya. Menurut ukuran secara umum, si orang tua tidak sampai akan menganiaya kepada ananya. Kalaulah itu terjadi penaniayaan orang tua kepada anaknya adalah disebakan perbuatan si anak itu sendiri yang menyebabkan marah dan penganiayaan orang tua kepada anaknya. Didalam kasus demikian seandainya si orang tua marh kepada anaknya dan berbuat aniaya sehingga ia tiada ridha kepada anaknya, Alloh SWT pun tidak meridhai si anak tersebut lantaran orang tua. 3. Berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah Segala sikap orang tua terutama ibu memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. Apabila si ibu sering menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering mempergunakan kata-kata yang kasar, si anakpun akan mempergunakan kata-kata kasar, sesuai yang digunakan oleh ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting menir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tua, terutama ibunya. Agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya bagaimana sianak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran islam harus berbicara sopan, lemah-lembut dan mempergunakan kata-kata mulia. 4. Berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia Bagaimana berbuat baik seorang anak kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Dalam hal ini menurut tuntunan ajaran Islam sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Usaid yang artinya: :”Kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku. “Rasulullah SAW bersabda: ”Ya, ada empat hal :”mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati / melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturrahim yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua”. Hadist ini menunjukkan cara kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita, apabila beliau-beliau itu sudah tiada yaitu: 1. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan meminta ampun kepada Alloh SWT dari segala dosa orang tua kita.
 • 3. 2. Menepati janji kedua ibu bapak. Kalau sewaktu hidup orang tua mempunyai janji kepada seseorang, maka anaknya harus berusaha menunaikan menepati janji tersebut. Umpamanya beliau akan naik haj, yang belum sampai melaksanakannya, maka kewajiban anaknya menunaikan haji orang tua tersebut. 3. Memuliakan teman-teman kedua orang tua. Diwaktu hidupnya ibu atau ayah mempunyai teman akrab, ibu atau ayah saling tolong-menolong dengan temannya dalam bermasyarakat. Maka untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, selain tersebut di atas, kita harus memuliakan teman ayah dan ibu semasa ia masih hidup. 4. Bersilalaturrahmi kepada orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Maka terhadap orang yang dipertemukan oleh ayah atau ibu sewaktu masih hidup, maka hal itu termasuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia. Tetapi bagaimana jika kita ingin berbuat baik kepada ibu dan ayah serta patuh terhadapnya, terkadang perintah yang di berikannya tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun cara menghadapi perintah kedua orang tua yang bertentanga dengan ajaran Islam: 1. Jika suatu saat kamu disuruh berbohong oleh ibu atau ayah, sebaiknya katakan kepada keduanya bahwasanya Alloh SWT melihat kita. 2. Jangan sekali-kali membantah perintah orang tua dengan nada kesal dan ngotot, sebab tidak akan mambuahkan hasil. Akan tetapi hadapi dengan tenang dan penuh keyakinan dan percaya diri. 3. Ayah dan ibu itu manusia biasa yang tak luput dari kesalaha dan kekurangan. Jangan posisikan kedua orang tua seperti Nabi yang tak pernah berbuat salah. Maafkan mereka, bila kita anggap cara dan perintah orang tua bertentangan dari hati nurani atau nilai-nilai yang kamu yakini kebenarannya. B. AKHLAK MURID TERHADAP GURU Guru merupakan orang yang bejasa terhadap sang murid atau dengan kata lain guru merupakan orang yang mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada murid diluar bimbingan orang tua dirumah, sehingga akhlakul karimah terhadap guru perlu di terapkan sebagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua. Adapun kode etik terhadap guru meliputi : Ibn jama’ah menyusun kode etik yaitu: 1. Murid harus mengikuti guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Ia tidak mengikuti guru yang tinggi ilmunya tetapi tidak saleh, tidak waras, atau tercela akhlaknya. 2. Murid harus mengikuti dan mematuhi guru. Menurut ibn jama’ah rasa hina dan kecil di depan guru merupakan pangkal keberhasilan dan kemuliaan. Ia memberikan contoh lain, yaitu penuntut ilmu ibarat orang lari dari kebodohan seperti lari dari singa ganas. Ia percaya kepada orang penunjuk jalan lari. 3. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar, sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. 4. Murid harus mengingat hak guru atas dirinya sepanjang hayat dan setelah wafat. Ia menghormati sepanjang hidup guru, meski sudah wafat. Murid tetap mengamalkan dan mengembangkan ajaran guru. 5. Murid bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan segala kehilafannya, dan turut memohonkan ampun kepada Alloh SWT untuk gurunya.
 • 4. 6. Murid harus menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Ia memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Meskipun guru menyampaikan informasi yang sudah di ketahui murid, ia harus menunjukan rasa ingin tahu tinggi terhadap sebuah informasi. 7. Murid tidak menghadap guru tanpa izin lebih dahulu, baik guru sedang sendiri maupun bersama orang lain. Jika telah meminta izin dan tidak memperoleh. Ia tidak boleh mengulangi minta izin. Jika ragu apakah guru mendengar suaranya, ia bisa mengulanginya paling banyak tiga kali. 8. Harus duduk sopan didepan guru. Misalnya, duduk bersila dengan tawadu’, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, atentif terhadap perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan. Tidak di benarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. 9. Bekomunikasi dengan guru secara santun dan lemah- lembut. Ketika guru keliru baik khilaf atau karena tidak tahu, sementara murid mengetahui, ia harus menjaga perasaan agar tidak terlihat perubahan wajahnya. Hendaknya menunggu sampai guru menyadari kekeliruan. Bila setelah menunggu tidak ada indikasi guru menyadari kekeliruan, murid mengingatkan secara halus. 10. Jika guru mengungkapkan satu soal, atau kisah atau sepenggal sair yang sudah dihafal murid, ia harus tetap mendengarkan dengan antusias, seolah-olah belum pernah mendengar. 11. Murid tidak boleh menjawab pertanyaan guru meskipun mengetahui, kecuali guru memberi isyarat memberi jawaban. 12. Murid harus mengamalkan tayamun (mengutamakan yang kanan). Ketika memberi sesuatu kepada guru. Harus menjaga sikap wajar, tidak terlalu dekat hingga jaraknya terkesan mengganggu guru. Tidak pula terlalu jauh hingga harus merentangkan tangan secara berlebihan yang mengesankan kurang serius. Demikian tulisan dengan judul AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN MURID TERHADAP GURU, semoga aga guna dan manfaatnya bagi segenap pembaca, khususnya bagi rekan-rekan guru yang budiman. %%%%% Penulias adalah Guru Pendidikan Islam pada UPT SDN Bugul Lor - Kota Pasuruan, Staf Pengajar Madrasah Miftahul Ulum Tingkat Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan Mantan Kepala UPT SDN Blandongan Kota Pasuruan. Tinggal di Jl. Anjasmoro Gg. X / 34 Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan 67122. HP. 08123321181. No. Rekening Bank Mandiri : 144-00- 1122959-5 A/N Drs. MOH. HOLILI, S.Pd.I