Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Anúncio
FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx
Próximos SlideShares
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
Carregando em ... 3
1 de 35
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

FIRST QUARTER-GR4-WW-PT-WITH-ANSWERS-KEY.docx

 1. Republic of the Philippines Department of Education Cordillera Administrative Region SCHOOLS DIVISION OFFICE OF ABRA Pidigan District Sulbec Primary School FIRST QUARTER GRADE 4 Written Works Performance Tasks Quarterly Journal SCORES SUBJECTS WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS QUARTERLY JOURNAL ENGLISH FILIPINO SCIENCE MATH AP EPP ESP MUSIC ARTS PE HEALTH NAME: GRADE AND SECTION: _________________ PARENT’S SIGNATURE: _________________ _____________________________________
 2. ENGLISH WRITTEN WORKS A. What suffix will you use for the underlined word to make the sentence correct? Choose your answer in the box. Write your answers on the line provided. _________1. The people were thank to the local officials. _________2. The construct of the street was a project of the local government. _________3. They planted trees and bougainvillea plants on the roadside. They were help. _________4. The people formed a committee and a commit to maintain the cleanliness of their surroundings. _________5. The typhoon victims were home after the tragedy. B. Direction: Identify if the denotative and connotative meaning of the italicized word by choosing the correct letter. Write your answer on the line provided. __________6. She recognized the lovely smell of her mother’s cooking. A. odor B. color C. sight D. feel __________7. Hanna’s interest in painting has become her hobby. A. interest B. dislike C. job D. work __________8. My uncle lives in a cabin deep down in the forest. A. shed B. mall C. boat D. post __________9. A moist chocolate cake is good for dessert. A. dry B. wet C. firm D. sweet __________10. The pie’s crust is made with flour, shortening, butter, and water. A. inside B. cover C. wrapper D. whole C. Direction: Identify the following whether they are narrative, information report, procedure or argument. Write your answer on the space provided. _____________________________11. A recipe _____________________________12. A newspaper editorial _____________________________13. Snow White and the Seven Dwarfs _____________________________14. A food article _____________________________15. A summary of a teacher’s teaching evaluation for the year D. Read the dictionary entry word. Write the information asked. 16. Entry word: _____________________________________ 17 Syllabication: _____________________________________ 18. Pronunciation: _____________________________________ 19. Part of Speech: _____________________________________ 20. Meaning: _____________________________________ -ful -ment -ed -less -ion pretty pret·ty /ˈpri-tē/ adj. attractive in a delicate way without being truly beautiful or handsome.
 3. ENGLISH PERFORMANCE TASKS A. Complete the table. Use a dictionary, thesaurus, or online resource to find the information needed. B. Read the announcement and answer the questions that follow. For whom is the announcement? ______________________________________________________________________________ What is the announcement all about? ______________________________________________________________________________ Where will be the contest? ______________________________________________________________________________ When will be the contest? ______________________________________________________________________________ Who will the pupils look for to join the contest? ______________________________________________________________________________ persistent _______________ _______________ __________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ __ Entry word Syllabication Pronunciation Part of speech Meaning Synonyms Antonyms TO ALL GRADE 4 PUPILS There will be a Poster Making Contest on Friday, November 13. It will be held in the auditorium at 9 o’clock in the morning. All interested pupils, see Miss Pera in Room 10.
 4. ENGLISH QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na English.
 5. FILIPINO WRITTEN WORKS I - Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. ______1. Ano-ano ang mga bahagi ng banghay ng maikling kwento? A. aksyon, wakas, bida B. kasukdulan, bida, wakas C. simula, gitna, wakas D. tauhan, tagpuan, panimula ______2. Alin sa mga pangungusap ang nagpapakita ng pagpapahayag ng opinyon? A. Ang mansanas ay pula. B. Ang pangalan ko ay Jeffrey. C. Hindi ko alam ang sagot. D. Sa aking palagay, madali lamang ang aralin. _____3. May ____ bahagi ang liham. A. lima B. anim C. pito D. apat ______4. Ito ay isang elemento ng kuwento na inilalahad ang lugar at panahon kung saan at kalian nagaganap ang mga pangyayari sa kuwento. A. tauhan B. tagpuan C. tunggalian D. banghay ______5. Ano ang inilalahad ng tauhan bilang element ng isang kwento? A. Nagsipagganap sa kwento B. Lugar C. Panahon D. Aral ______6. Anong pangungusap ang gumagamit ng panghalip na panaklaw? A. Sino ang kumain ng tsokolate? B. Ang iba ay umalis na kahapon. C. Kunin mo na ang mga aklat. D. Ito ang dalang bag ni Mike. ______7. Ang mga bayani ay magigiting. Sila ay dapat ___________tularan. Ano ang bubuo sa pangungusap? A. ating B. aking C. nating D. aming ______8. Alin sa mga pagpipilian ang panghalip na pananong ang ginagamit kung gusto mong malaman ang tirahan ng iyong kaibigan? A. ano B. saan C. kalian D. magkano _____9. Niligpit mo na ba ang mga gamit nila? Aling panghalip ang nasa ikatlong panauhan? A. mo B. gamit C. na D. nila II - Panuto: Tukuyin kung pantangi o pambalana ang mga sumusunod na pangngalan. ________________10. Toblerone ________________11. ibon ________________12. Heneral Luna ________________13. senador ________________14. Tarlac III – Gumawa ng isang liham na nag-aanyaya sa darating mong kaarawan. Punan ang patlang ng tamang impormasyon. (6 puntos) ________________________ ________________________ ________________________ __________________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ __________________________________________________. _________________________ _________________________
 6. FILIPINO PERFORMANCE TASKS Magsulat sa patlang ng isang halimbawang salita sa bawat kategorya ng Pangngalan at iguhit ito sa loob ng kahon. TAO BAGAY HAYOP __________________ __________________ __________________ LUGAR PANGYAYARI __________________ __________________ Gamitin sa isang pangungusap ang bawat halimbawa ng iba’t ibang uri ng Panghalip. ako ______________________________________________________________________________ paano ______________________________________________________________________________ sinuman ______________________________________________________________________________ tayo ______________________________________________________________________________ alin ______________________________________________________________________________
 7. FILIPINO QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na Filipino.
 8. SCIENCE WRITTEN WORKS I – Read and choose the letter of the correct answer. Write your answer on the line provided. _____1. Soft drinks when put inside the freezer will become _______. a. solid b. liquid c. gas d. nothing changed _____2. The solid materials when heated will change into _________. a. solid b. liquid c. gas d. nothing changed _____3. The materials (crayon/chocolate/butter or margarine) changed its form from solid to liquid when heated. It also changed _______________. a. size only b. size and shape c. size, shape and texture d. to chemical ______4. When cooled, the liquid materials are changed to _______. a. solid b. liquid c. gas d. nothing changed _____5. How can we change the physical appearance or properties of solid materials? A. By cutting and bending B. By pressing and hammering C. By freezing and cooking D. All of the above _____6. What changes happen to the materials when hammered? A. change in texture C. change in odor B. change in color D. change in shape II - Write TRUE if the statement is correct and FALSE if the statement is wrong. __________7. When two or more materials are combined, a mixture is formed. __________8. Mixed materials cannot be classified based on the appearance of the resulting mixture. __________9. Liquid materials can be mixed with other liquid materials. __________10. Some solid materials settled at the bottom of the container, while other stayed within the liquid. __________11. Dumping of garbage causes water pollution. __________12. Some changes in the materials are useful to the environment while others are not. __________13. If we drink water contaminated with germs, we are likely to get sick. __________14. Cutting of trees helps us in preventing soil erosion/flood. __________15. Water, when exposed to low temperature, tends to melt. __________16. Liquid will turn into solid if heat is applied. III - Arrange the jumbled letters to form the word based on the clue given. _________________________17. CLUE: to make something new from something that has been used before. _________________________18. CLUE: means to stay on the surface of a liquid __________________________19. CLUE: the natural world; it refers to our surroundings. __________________________20. CLUE: to become different. E R Y L E C C S C E F T S C E F A L F O T S C E F T S C E N E T V I N E N O R M S C E F C E S G N A H S C E
 9. SCIENCE PERFORMANCE TASKS Write an example of each category and draw it on the box. Material that absorbs water: ______________ Material that floats on water: ______________ Material that sinks in water: ______________ Material that undergoes decay: _____________ Below is a pie chart that consists of different materials. Choose the right color that corresponds as to which change the material undergoes when exposed to certain temperature.  Evaporation - GREEN  Condensation - YELLOW  Sublimation - ORANGE  Melting – RED  Freezing - BLUE a bar of chocolate in a hot frying pan droplets of water on a glass of ice cream drying clothes under the sun moth balls inside the cabinet lava hardening into solid rock
 10. SCIENCE QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na Science.
 11. Drake had 352 mangoes. He divided the mangoes evenly among 11 friends. How many mangoes did Drake give to each of his friends? MATH WRITTEN WORKS I – Read and Solve. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on the line provided. __________1. Find the quotient of 547 divided by 5. a. 190 r 2 b. 109 r 5 c. 109 r 2 d. 109 r 4 __________2. What is the quotient of 672 ÷ 2? a. 335 b. 336 c. 342 d. 432 __________3. If 3451 is divided into 10, what is the quotient? a. 34 r. 51 b. 345 r 1 c. 3451 d. 3 r 451 __________4. If 1941 has the quotient of 1 r 941, what is the divisor? a. 100 b. 1000 c. 10 d. 0 __________5. In an orchard, Mr. Larry harvested 1620 mangoes. He planned to place 20 mangoes in a basket. About how many baskets does he need? a. 81 baskets b. 82 baskets c. 83 baskets d. 84 baskets _________6. Find the best estimated quotient of 5108 ÷ 5. a. 2000 b. 1000 c. 100 d. 10 II – Read and understand the problem carefully. Write the letter of the correct answer on the line provided. ________7. What is asked for in the problem? a. 5 friends, 245 guavas c. the number of guavas each friend gets b. 245 guavas d. 5 friends ________8. What are the given facts? a. 245 guavas, 5 friends c. the number of guavas each friend gets b. 245 guavas d. 5 friends _______9. What is the number sentence? a. 352 + 11 = n c. 352 x 11 = n b. 352 ÷ 11 = n d. 352 – 11 = n _______10. What is the operation to be used? a. addition c. subtraction b. division d. multiplication _______11. What is the answer? a. 32 mangoes c. 42 mangoes b. 52 mangoes d. 62 mangoes Jose took along 5 friends to their farm to pick guavas. They picked 245 guavas. How many guavas did each one gets if they decided to share them equally?
 12. 12. What is asked? ______________________________________________ 13. What are the given facts? ___________________________________ 14. What are the operations to be used? _________________________ 15. Number sentence: ___________________________________________ 16. Solution: _____________________________________________________ 17. Complete answer: ____________________________________________ III -Find the product using the short method. Show your solution. MATH PERFORMANCE TASK Use the table to answer the following questions. JULIANNI’S FILIPINO MERIENDA ITEM AMOUNT Halo-halo Php 35 Banana Cue Php 12 Suman Php 9 Pansit Php 25 Ensaymada Php 10 Palabok Php 30 How much are the 2 orders of Pansit? _____________________ How much are the 3 orders of Palabok? _____________________ How much are the 2 glasses of Halo-halo? _____________________ How much will you pay for 4 pieces of Suman? _____________________ How much will you pay for 2 pieces of Ensaymada? _____________________ How much will you pay for 3 pieces of Banana Cue? _____________________ There are 350 boys and 425 girls stranded in an island. How many motor bangkas will be hired if 25 persons can be accommodated in a motor bangka? 18. 540 x 12 19. 721 x 22 20. 216 x 31
 13. MATH QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na Math.
 14. AP WRITTEN WORKS I – Basahin ng Mabuti ang mga pahayag at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa patlang. ______1. Ito ay anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. a. lawa b. talon c. talampas d. ilog ______2. Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. a. lawa b. talon c. talampas d. ilog ______3. Ang tubig na nanggagaling dito ay mainit at mayaman sa mga mineral. Ito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ano ito? a. lawa b. talon c. bukal d. ilog ______4. Ito ay malawak na lupain na patag at mababa. Angkop ito sa pagtatanim ng gulay. mais at palay. a. bundok b. talampas c. bulkan d. kapatagan _______5. Pinakamalalim, pinaka- malawak, at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig ang… a. karagatan b. dagat c. look d. golpo _______6. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong ____________________ Asya. a. hilagang-kanluran b. timog-kanluran c. hilagang-silangan d. timog-silangan _______7. Ano-ano ang mga katangian ng isang bansa? a. tao, watawat, teritoryo b. pambansang awit, bayani, kalayaan c. soberanya, mamamayan, tao d. tao, teritoryo, pamahalaan, kalayaan _______8. Ano-ano ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas na makikita sa hilaga? a. China, Australia, Indonesia b. Japan, China, Taiwan b. Vietnam, Laos, Cambodia d. Thailand, Laos, Malaysia _______9. Ang __________ ay tumutukoy sa mga pananim tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako, at abaka. a. paghahalaman b. pangingisda c. paghahayupan d. panggugubat _______10. Ito ay pook pasyalan na matatagpuan sa Carmen, Bohol. a. Boracay Beach c. Chocolate Hills b. Hagdan-hagdang Palayan d. Bulkang Mayon _______11. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahalaga ng katangiang pisikal ng bansa? a. Tinatapon ni Marisa sa tamang tapunan ang mga basura. b. Si Nora ay ayaw lumahok sa programang Clean and Green. c. Ang sasakyan ni Mang Gusting ay nagbubuga ng maitim na usok. d. Hindi marunong magsara ng gripo si Mario habang nagsisipilyo ng kanyang ngipin. _______12. Alin sa mga sumusunod ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating likas na yaman? a. DILG b. DEPED c. DENR d. DOJ _______13. Anong produkto o kalakal ang matatagpuan o makukuha sa mga lugar na malapit sa baybaying-dagat? a. palay, abaka at mais c. perlas, isda at alimasag b. hipon, mani at saging d. manok, baboy at kalabaw _______14. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa katangiang pisikal ng bansa? a. Pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan. b. Paggamit ng lambat na may malalaking mata sa pangingisda. c. Pagpapanatiling malinis sa mga pook pasyalan d. Pagkakaingin sa ating mga kagubatan.
 15. Elemento ng Pagkabansa Direksiyon: Tama o Mali. Iguhit sa iyong kuwaderno ang masayang mukha (😊) kung ang gawain o sitwasyon ay tama at malungkot na mukha (☹) naman kung mali. ________15. Narinig mo sa balita na may paparating na bagyo. Abala ang lahat sa pag-iimbak ng pagkain habang ikaw ay abala sa pakikipaglaro. ________16. Masayang naligo ang mga bata sa tubig-baha. ________17. Bilang nakakatanda sa lahat ng mga bata sa inyong lugar, tinuruan ni Alex ang mga kapwa bata kung ano ang gagawin kung sakaling may lindol. ________18. Nakinig si Marcos sa radyo upang malaman kung walang pasok dahil sa bagyo. ________19. Nagdasal si Mila na sana ay maging ligtas ang lahat kung sakaling sasabog ang Bulkan ng Canlaon. ________20. Pinasalamatan ni Sisa ang mga guro sa kanilang paaralan dahil tinuruan sila kung ano ang mga dapat gawin kung sakaling may kalamidad na dumating. AP PERFORMANCE TASKS Magsulat ng halimbawa sa bawat anyong lupa o anyong tubig na matatagpuan sa ating bansa. Anyong Lupa Anyong Tubig pulo- _______________________ dagat- _______________________ bundok - _______________________ look- _______________________ bulkan- _______________________ ilog- _______________________ burol- _______________________ lawa- _______________________ lambak- _______________________ talon- _______________________ Isulat ang apat na elemento ng pagkabansa upang maituring na bansa ang isang lugar. Isulat ang iyong sagot sa bawat kahon.
 16. AP QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na AP.
 17. EPP WRITTEN WORKS Isulat kung anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy. Gamitin ang mga jumbled letters bilang clue. D A I D L _____________________1. Ito ay sinusuot sa gitnang daliri. K R A Y A O M AT S N I U I L D _____________________2. Ang mga ito ay gamit sa pananahi. G N U I T N G _____________________3. Ito ay isang aparato na ginagamit sa paggamit ng sinulid at tela. P N I C S U I O H N _____________________4. Ito ay ginagamit upang tusukan ng mga karayom pagkatapos gamitin. M D I D E A _____________________5. Ito ay ginagamit sa pagsusUkat ng tela bago ito gupitin. E M R E Y B G A _____________________6. Ito ay ginagamit upang tusukan ng mga karayom upang hindi kalawangin. Gumuhit ng masayang mukha 😊 kung ang pangungusap ay tama at malungkot na mukha ☹ kung ito ay mali. _____7. Ang pagsusuot ng damit ay nagsisilbing proteksyon sa ating katawan. _____8. Ang pagpili ng damit ay pagpapakita rin ng uri ng iyong pagkatao. _____9. May mga paraan ng pagsasa-ayos ng sirang kasuotan. _____10. Nakakatipid kung ikaw ay marunong magsa-ayos ng sirang damit. _____11. Magandang tignan ang damit na hindi kulang ang butones. _____12. Ang butones ay isang uri ng panara ng damit. _____13. Kailangang sulsihan ang napunit na damit. _____14. Dapat ililip ang mga damit na may tastas sa laylayan. _____15. Kung natanggalan ng butones ang damit, ikabit itong muli. Isulat ang T kung ang pangungusap ay Tama at M kung ito ay Mali. ____16. Ang pag-aalaga sa sariling kasuotan ay napakahalaga sa isang tao. ____17. Hindi masyadong mahalaga ang pangangalaga ng kasuotan. ____18. May iba’t ibang kasuotan ayon sa gamit, okasyon, o pangangailangan. ____19. Kailangang ingatan ang mga damit pang-aral. ____20. Isang paraan ng pangangalaga sa kasuotan ay huwag umupo kung saan-saan lugar.
 18. EPP PERFORMANCE TASKS Iguhit ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. (2 points each) medida gunting karayom sinulid didal pin cushion emery bag Magbigay ng 3 paraan sa pagsasa-ayos ng sirang kasuotan. (2 points each) 1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________
 19. EPP QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na EPP.
 20. ESP WRITTEN WORKS I - Gumuhit ng masayang mukha ( 😊 ) sa patlang bago ang bilang ng mga sitwasyon na may bukas kang pag-iisip at malungkot na mukha ( ☹ ) naman kung hindi mo ito naisagawa nang may bukas na pag-iisip. _________1. Nakapanood ako ng programang walang karahasan sa telebisyon. _________2. Nagdadabog ako kapag inuutusan ako ni Lolo. _________3. Naiisa-isa ko ang mga taong may magandang pagganap sa teleserye. _________4. Natutuwa ako kapag may magandang balita ang programa sa telebisyon. _________5. Matiyagang naghihintay ng pagkakataon. _________6. Laging nagmamadali sa ano mang gawain. _________7. Patuloy na nakikinig sa guro maski maingay ang mga kaklase. _________8. Hindi sumisingit sa pila sa pagbili ng pagkain sa kantina. _________9. Sunod- sunod ang utos ng aking Ina. Kahit madami akong ginagawa ay nasunod ko ang utos niya. _________10. Nililigpit ko ang maraming kalat na laruan sa kuwarto ng nakababata kong kapatid. _________11. Naisasaayos ko ang mga gamit na naiwan ni Ate sa loob ng silid tanggapan kahit may utos pa sa akin si Ama na pakainin ang aming aso. _________12. Kahit iyak nang iyak ang aking kapatid ay hindi ko siya pinapansin sapagkat marami akong ginagawang takdang aralin. II - Lagyan ng salitang TAMA sa patlang bago ang bilang ang mga gawain na nagpapakita ng nakabubuti sa paggamit ng internet. MALI naman kung ito ay nakasasama. _________________13. Nakapagsaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang aralin. _________________14. Nakapaglalaro sa internet ng barilan at patayan ng mga zombies. _________________15. Nakapapasok sa mga sites na may karahasan panoorin. _________________16. Nakagagawa ng blogsite tungkol sa ganda ng probinsya ng Tarlac. _________________17. Nauubos ang oras sa buong maghapon sa paggamit ng Facebook. _________________18. Nakakapag hanap-buhay sa pamamagitan ng online selling. _________________19. Nakakausap/nakukumusta ang mga mahal sa buhay sa ibang lugar. _________________20. Napupuyat sa panonood ng mga peikula sa Youtube.
 21. Uri ng Mass Media ESP PERFORMANCE TASKS Magsulat ng isang sanaysay na nagkukuwento tungkol sa iyong karanasan ng pagsasabi ng katotohanan. Isulat ito sa loob ng kahon. Ang Aking Karanasan sa Pagsasabi ng Katotohanan ____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Iguhit ang apat ng uri ng mass media na makikita sa loob ng kahon. telebisyon pahayagan radyo internet
 22. ESP QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na ESP.
 23. MUSIC WRITTEN WORKS Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. _______1. Ilang kumpas meron ang nasa loob ng isang meter ng may 2/4 na time signature? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 ________2. Ang rhythmic pattern ay__________. A. ang pinagsama-samang mga note at rest na binuo ayon sa nakasaad na time signature. B. ang pinagsama-samang mga kumpas na binuo ayon sa nakasaad na time signature. C. ang pinagsama-samang mga letra na binuo ayon sa nakasaad na time signature. D. Lahat ng nabanggit _______3. Bakit mahalagang matutunang basahin ang rhythmic pattern sa isang kanta? A. Upang malaman at maisagawa ang kumpas at tunog ng isang awitin B. Upang madaling awitin ang isang awit C. Upang malaman ang haba ng isang awitin D. Upang madaling sayawin ang isang awitin _______4. Bilang isang bata, mahalaga bang matutunan mo ang tungkol sa rhythmic pattern sa iba’t ibang time signature? Bakit? A. Oo, para maging sikat akong mangngangawit B. Hindi, kasi wala naman akong tamang instrumentong magagamit C. Oo, para kahit sa murang edad ko ay makikilala ko na ang iba’t-ibang kumpas tunog D. Hindi, kasi bata pa naman ako. _______5. Ito ay ang nakasulat na dalawang numerong magkapatong sa simula ng awit. A. meter B. staff C. nota D. time signature MUSIC PERFORMANCE TASK Gumuhit ng mga nota at pahinga na bubuo sa bilang ng bawat pangkat ng mga kumpas.
 24. MUSIC QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na MUSIC.
 25. ARTS WRITTEN WORKS Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. _______1. Sa paggawa ng likhang-sining makikita ang iba’t ibang _____ sa isang obra. A. elemento B. kasabihan C. kilos D. awit _______2. Ito ay isang paraan ng sining na hindi maaaring haluan ng tubig dahilan sa katangian ng krayola na malangis at madulas. A. crayon etching B. crayon resist C. printmaking D. doodling ______3. Ano ang katangian ng krayola na siyang dahilan na hindi siya mahaluan ng watercolor? A. Matigas at matubig C. Malangis at madulas B. Malabnaw at maputi D. Magaspang at matigas ______4. Bakit mahalagang maipakita ang kahalagahan ng sining sa ginawang obra? A. Dahil sa ginawang obra, maipapahiwatig ng gumawa nito ang pagiging malikhain B. Hindi mahalaga ang mga obrang sining dahil hindi naman ito nakapagbibigay yaman. C. Hindi na kailangang ipakita pa ang kahalagahan ng sining dahil hindi naman ito importante sa mundo. D. Wala akong pakialam sa mga likhang sining ______5. Sa gitnang bahagi ng hilagang Luzon ang tirahan ng mga __________. A. Maranao B. Bagobo C. Ifugao D. Badjao ARTS PERFORMANCE TASK Guhitan ng disenyo ang larawan gamit ang mga disenyo ng iba’t ibang pangkat-etniko. Gawin itong makulay.
 26. ARTS QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan.
 27. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na ARTS. PE WRITTEN WORKS Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______1. Ano ang tawag sa dalawang grupo na maglalaro ng batuhang bola? A. tagaiwas at tagataya C. tagataya at tagatago B. target at tagalaro D. tagaiwas at target ______2. Piliin ang hindi tamang gawin kung masyadong mainit ang panahon sa paglalaro. A. maglagay ng sunblock C. Palitan ang damit kung basa na sa pawis.
 28. B. uminom ng maraming tubig. D. magpatuloy sa paglalaro ______3. Bago makilahok sa isang laro o sa masidhing gawain, _____. A. Ugaliing tingnan ang iyong kalusugan kung wala ka bang iniindang anumang sakit. B. Ugaliing magpatingin sa doktor kung may dinaramdam na sakit upang maagapan agad ito. C. Naunawaan mo na ba ang alintuntunin ng laro upang maisagawa ito ng mabuti. D. Lahat ng mga binabanggit ______4. Bago pa man magsimulang maglaro, kinakailangan maiunat muna ang mga buto at kalamnan ______. A. para maging handa B. para makaiwas sa bali at pinsala sa ating katawan. C. para siguradong ligtas D. Lahat ng mga binanggit ______5. Ito ang kakayahang magpalabas ng lakas at bilis ng pagkilos. A. power B. cardiovascular endurance C. syato D. lakas PE PERFORMANCE TASK Magbigay ng mga gawaing pisikal na maaaring gawin araw-araw. Isulat ito sa mga kahon. PE QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan.
 29. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na PE. HEALTH WRITTEN WORKS Piliin ang sakit sa loob ng kahon na tinutukoy o inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno Typhoid fever Dysentery Hepatitis A Amoebiasis Cholera Food poisoning
 30. _______________1. Ito ay isang kondisyon na may kasamang diarrhea at pagdurugo sa dumi. _______________2. Ito’y nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig na maaaring makahawa at hindi agad nakikita ang mga sintomas. _______________3. Nakukuha sa kontaminadong pagkain at inumin na nagdudulot ng lagnat at pulang butlig sa dibdib at tiyan. _______________4. Dulot ito ng isang amoeba, isang protozoa na nagdadala ng pangmatagalang diarrhea at pagsakit ng tiyan. _______________5. Ang sakit na ito ay ang pamamaga ng atay. HEALTH PERFORMANCE TASK Ipaliwanag ang pangungusap na nasa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Pagkain ay suriin upang hindi maging sakitin. ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ HEALTH QUARTERLY JOURNAL Sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng iyong repleksyon tungkol sa asignatura o subject sa buong markahan o quarter. Maaring patungkol ito sa mga bagay na iyong natutunan, mga aralin na iyong nadalian, o mga aralin na ikaw ay nahirapan.
 31. Ang aking repleksyon sa buong First Quarter sa subject na HEALTH. FIRST QUARTER GRADE 4 Written Works Performance Tasks
 32. ANSWERS KEY ENGLISH WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. ful 2. ion 3. ful 4. ment 5. less 6. A 7. C 8. A 9. B 10.B 11.procedure 12.argument 13.narrative 14.information report 15. information report 16.pretty 17.pret.ty 18./pri-tē/ 19.adjective 20. attractive in a delicate way without being truly beautiful or handsome A. Subjective B. To all grade 4 pupils Poster making contest Auditorium November 13, 9:00 am Miss Pera FILIPINO WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. C 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. C 8. B 9. D 10. Pantangi 11. Pambalana 12. Pantangi 13. Pambalana 14. Pantangi 15. -20 subjective Subjective SCIENCE WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. D 7. True A. Subjective B. droplets – yellow lava – freezing moth – orange drying – green a bar – red
 33. 8. False 9. True 10. True 11. True 12. True 13. True 14. True 15. False 16. False 17. RECYCLE 18. FLOAT 19. ENVIRONMENT 20. CHANGES MATH WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. D 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B 11. A 12. How many motor bangkas will be hired 13. 350 boys, 425 girls 14. Addition and division 15. (350 + 425) ÷ 25 = n 16. 775 ÷ 25 = 31 17. 31 motor bangkas 18. 6480 19. 15862 20. 6696 50 90 70 36 20 36 AP WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 6. D 7. D A. Subjective B. Tao/mamamayan Teritoryo Pamahalaan Kalayaan/soberanya
 34. 8. B 9. A 10. C 11. A 12. C 13. C 14. D 15. ☹ 16. ☹ 17. 😊 18. 😊 19. 😊 20. 😊 EPP WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. Didal 2. Karayom at sinulid 3. Gunting 4. Pin cushion 5. Medida 6. Emery bag 7. 😊 8. 😊 9. 😊 10. 😊 11. 😊 12. 😊 13. 😊 14. 😊 15. 😊 16. 😊 17. ☹ 18. 😊 19. 😊 20. 😊 Subjective ESP WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. 😊 2. ☹ 3. 😊 4. 😊 5. 😊 6. ☹ Subjective
 35. 7. 😊 8. 😊 9. 😊 10. 😊 11. 😊 12. ☹ 13. Tama 14. Mali 15. Mali 16. Tama 17. Mali 18. Tama 19. Tama 20. Mali MUSIC WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. A 2. A 3. A 4. C 5. D Subjective ARTS WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. A 2. B 3. C 4. A 5. C Subjective PE WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. A 2. D 3. D 4. D 5. A Subjective HEALTH WRITTEN WORKS PERFORMANCE TASKS 1. DYSENTERY 2. CHOLERA 3. TYPHOID FEVER 4. AMOEBIASIS 5. HEPATITIS A Subjective
Anúncio