Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W1.docx

  1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: SULBEC P.S Grade Level: IV Teacher: MISHA MADELEINE B. GACAD Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: AUGUST 22 – 26, 2022 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa konsepto ng bansa. B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay naipaliliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. C. MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO (Isulat ang code ng bawat kasanayan) AP4AAB – Ia -1 Natatalakay ang konsepto ng bansa AP4AAB – Ia -1 Nakapagbibigay ng halimbawa ng bansa AP4AAB – Ia -1 Naiisa-isa ang mga katangian ng bansa (Performance Task and Remediation) I. NILALAMAN PAGKILALA SA BANSA KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 1-4 Pahina 1-4 Pahina 1-4 Pahina 1-4 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Pahina 2-7 Pahina 2-7 Pahina 2-7 Pahina 2-7 B. Kagamitan Mapa ng Asya at mundo, panulat, chalk, tv, aklat II. PAMAMARAAN A. Balik-aral at/o pagsisimula ng bagong aralin Paano masasabing ang isang lugar ay isang bansa? Ang Pilipinas ba ay isang bansa? Bakit? Ano-ano ang mga elementong dapat mayroon ang isang lugar para matawag itong bansa? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ano ang ngalan ng ating bansa? Bakit sinasabing isang bansa ang Pilipinas? Ano-anong mga bansa ang matatagpuan sa labas ng Pilipinas? Bakit sinasabing ang Pilipinas ay isang bansa? Maituturin bang isang bansa ang isang lugar kung wala itong soberanya o ganap na kalayaan? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ano ang kaugnayan ng tao at bansa? May pagkakaiba ba ang ating bansa sa ibang bansa? Iugnay ang bansa at mga taong naninirahan dito. Ano ang kaugnayan ng soberanya o ganap na kalayaan sa isang bansa? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Ipalaro ang “ SAKAY, LAKBAY, SALAKAY “ TG – pahina 1-2 Pagtalakay sa teksto: “Ang Pilipinas ay isang Bansa” LM pahina 1-3 Pagtalakay sa teksto: “Ang Pilipinas ay isang Bansa” Mga Elemento ng Bansa LM pahina 3-4 Ipagawa sa mag-aaral ang Gawin Mo – “Gawain C” LM - pahina 5 E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Itanong: TG – pahina 2. Itanong: LM pahina 4 bilang 1-3 F. Paglinang sa kabihasnan Oral Recitation/ pag-uulat ng Oral Recitation Pagsagot sa mga katanungan Pagproseso sa mga gawain
  2. (Tungo sa Formative Assessment) bawat pangkat G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Masasabi ba ninyong importante na ang pag-aralan ang tungkol sa ating bansa? Bakit? Bilang mag-aaral paano mo maipapakita ang pagmamahal ating bansa? Bilang mag-aaral, bakit kailangang magkaroon ng ganap na kalayaan ang isang bansa? Pumili ng isang elemeto ng isang bansa at ipaliwanag ang kahalagahan nito. H. Paglalahat ng aralin Paano matatawag na isang bansa ang isang lugar? Ano- ano ang konsepto nito? Paano maituturing na bansa ang isang bansa? magbigay ng halimbawa. Anu-ano ang mga katangian/elemento ng isang bansa? Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Anu-ano ang mga katangian/elemento ng isang bansa? Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more I. Pagtataya ng aralin Gawin ang “Natutuhan Ko III”, LM pahina 7. Sagutan GAWIN MO LM – Gawain A pahina 5 Gawin: LM - GAWAIN B pahina 5 Sagutan: LM - “NATUTUHAN KO” I – Pahina 6 J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Magbigay ng limang halimbawa ng bansa. Ano-ano ang elemento ng isang bansa? Sagutin: Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga elemento ang isang bansa? Bigyang katwiran ang kahalagahan ng pagkakaroon ng element ng isang bansa. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mga mag-aaral na naka- unawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiya/technique sa pagtuturo ang nakatulong ng lubos? F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punongguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Anúncio