1

Mintra Ngramsub
Mintra Ngramsubนายเสนอเกียรติ พราวศรี
แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ 
สำาหรับเด็กปกติ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ 
๑. นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ 
มีความสามารถใน 
การอ่านได้ตาม 
มาตรฐาน โดย 
เน้น ดังนี้ 
๑.๑ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๒ 
อ่านออกเสียงคำา 
วลี คำา 
คล้องจองได้ถูกต้อง 
เข้าใจความ 
หมาย 
๑.๒ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ – ๖ 
อ่านออกเสียง 
อ่านในใจ 
ข้อความ เรื่องสั้น ๆ 
ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว อ่านบท 
1. โรงเรียนจัดทำา 
ข้อมูลพื้นฐาน 
นักเรียนเกี่ยวกับ 
ความสามารถ 
ในการอ่านการเขียน 
ตามสภาพที่ 
เป็นจริงและนำาข้อมูล 
ไปใช้ในการ 
พัฒนา 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม 
ส่งเสริม 
การอ่านการเขียน 
อย่างหลากหลาย 
และมีกิจกรรมการ 
สอนซ่อมเสริม 
สำาหรบันักเรียนที่มี 
ปัญหาการอ่าน 
การเขียนอย่างต่อ 
เนื่อง 
๓. โรงเรียนใช้สื่อ 
พัฒนาการอ่าน 
การเขียนอย่าง 
1. โรงเรียนมีข้อมูล 
พื้นฐานนักเรียน 
เกี่ยวกับการอ่านการ 
เขียนที่เป็น 
ปจัจบุนัเป็นระบบ 
สะดวกในการ 
นำาไปใช้ 
๒. นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ มี 
ความสามารถใน 
การอ่านการเขียน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๑ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ร้อยละ 
๘๐ อ่าน 
ออกเสียงคำา 
คำาคล้องจองได้ 
ถูกต้อง 
เข้าใจความหมายและ 
๑. แบบ 
สำารวจ 
ข้อมูล 
การอ่าน 
การ 
เขียน 
๒. แบบ 
ประเมิน 
การ 
อ่าน 
การ 
เขียนโดย 
ใช้คำา 
พื้นฐาน 
กลุ่มคำา 
ประโยค 
ข้อความ 
คำา 
คล้องจอง 
บทร้อย 
1 
๑. โรงเรียนจัดทำา 
ข้อมูลการอ่าน การ 
เขียน นักเรียนราย 
บุคคล สพป.จัดทำา 
ข้อมูลการอ่านการ 
เขียนนักเรียนราย 
โรงเรียน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน 
เครื่องมือ
ร้อยกรองเป็น 
ทำานองเสนาะได้ 
ถูกต้อง เข้าใจ 
ความหมาย 
และจับใจความ 
สำาคัญของเรื่อง 
ที่อ่านได้ 
๑.๓ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ มี 
ทักษะในการเขียน 
ดังนี้ 
หลากหลาย 
๔. โรงเรียนพัฒนาเครื่อง 
มือประเมิน 
การอ่าน การเขียน 
๕. โรงเรียนประเมิน 
ความสามารถใน 
การอ่าน การ 
เขียนนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 
๖โดยคณะกรรมการ 
ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 
เขียนได้ถูก 
ต้อง 
๒.๒ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๒ ร้อยละ 
๙๐ อ่าน 
ออกเสียงคำา 
คำาคล้องจองได้ 
ถูกต้อง 
เข้าใจความหมายและ 
เขียนได้ถูก 
ต้อง 
กรอง 
ยาก 
ง่ายตาม 
ระดับ 
ชั้น 
๓. แบบ 
ประเมิน 
กิจกรรม 
๔. แบบ 
ประเมิน 
การใช้ 
สื่อ 
แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๓ 
สำาหรับเด็กปกติ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ 
ป.๑-๒ มีทักษะ 
การคัดลายมือ 
เขียนคำา วลี 
ป. ๓-๖ มีทักษะ 
การคัดลายมือ 
และเขียนสื่อความ 
๖. โรงเรียนจัดทำาวิจัย 
ในชั้นเรียน 
การแก้ปัญหาการ 
อ่าน การเขียน 
ของนักเรียน 
๗. โรงเรียนจัด 
โครงการ / กิจกรรม 
แก้ปัญหาการอ่าน 
๒.๓ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ – ๖ ทุก 
คน อ่านเสียง 
ข้อความเรื่อง 
สั้น ๆ บทรอ้ยกรอง 
เป็นทำานอง 
เสนาะไดถ้กูตอ้ง 
๕. แบบ 
ประเมิน 
วิจัย 
ในชั้น 
เรียน 
๖. แบบ 
บันทึก 
การ 
๖. ประกันคุณภาพ 
การอ่าน 
การเขียนของ 
นักเรียนใน 
โรงเรียนที่มีผล 
การประเมิน 
ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ ๓ และ 
2
การเขียนโดยใช้ 
กระบวนการนิเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 
๘. โรงเรียนจัด 
บรรยากาศเอื้อต่อ 
การอ่านการเขียน 
๙. พัฒนาความรู้ครูผู้ 
สอนภาษาไทย 
๑๐. ให้ขวัญและกำาลังใจ 
เชิดชูเกียรติ 
ครูผู้สอนภาษาไทยที่ 
มีผลการ 
ประเมินผ่านเกณฑ์ 
คลอ่งแคลว่ 
และเข้ าใจความหมาย 
จบัใจความ 
สำาคัญ และเขียนได้ 
๓. นักเรียนทุกคนเข้า 
ร่วมกิจกรรม 
การอ่านการเขียนที่ 
โรงเรียนจัด 
และได้รับการแก้ 
ปัญหาการอ่าน 
การเขียน 
๔ โรงเรียนมีสื่อหลาก 
หลายในการ 
พัฒนาการอ่านการ 
เขียนและนำา 
ไปใช้ในการพัฒนา 
๕. โรงเรียนมีวิจัยในชั้น 
เรียนการ 
แก้ปํญหาการอ่าน 
การเขียน 
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
นิเทศ 
๗. แบบ 
ประเมิน 
แผน 
พัฒนา 
การ 
อ่าน 
การ 
เขียน 
ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ ๖ อ่านได้ 
อ่านคล่อง เขียน 
ได้ เขียนคล่อง 
ทุกคน 
๗. สัมมนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การ 
สอนที่ 
ประสบผลสำาเร็จ 
๘. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนที่ประสบ 
ผลสำาเร็จ 
๙. สร้างขวัญ กำาลัง 
ใจ แรงจูงใจ 
แก่โรงเรียนที่ประ 
สลผลสำาเร็จ 
๑๐. ประกวดความ 
สามารถด้าน 
ภาษาไทย 
หมายเหตุ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ที่มีการคัดกรอง (L.D.) แยกให้ดำาเนินการ 
แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ สำาหรับ 
เด็กปกติ 
3
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ 
๑. มีสมรรถภาพในการ 
อ่าน เข้าใจ 
คำาศัพท์ สำานวน 
โวหาร ประเมิน 
ค่าเรื่องที่อ่านและ 
อ่านได้รวดเร็ว๒. เขียน 
ตามรูปแบบ และเขียน 
เชิง 
สร้างสรรค์โดยจัด 
ลำาดับความคิด 
และใช้ภาษาได้ 
อย่างเหมาะสม 
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาษา 
ไทย มีคะแนน 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ๕๐ 
๔. พัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ 
ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. พัฒนาด้านการอ่าน 
๑. สถานศึกษาทำาความ 
เข้าใจ ตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพ 
ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับภาษา 
ไทยช่วงชั้นที่ ๓ 
๒. พัฒนาความรู้ภาษา 
ไทยครูผู้สอน 
ภาษาไทย 
๓. ครูผู้สอนภาษาไทยส่ง 
เสรมิการอ่าน 
บทความ หรือ 
หนังสือนอกตำารา 
เรียนของนักเรียน 
การอ่านบทความ 
อย่างน้อย ๕ เรื่อง 
หรือหนังสือ 
อย่างน้อย ๒ เล่ม 
ต่อปี 
๔. ส่งเสริมการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
ของครูที่เน้นให้ 
นักเรียนได้ซักถาม 
สำารวจ ค้นคว้า 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนมี่ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละสูงขึ้นในปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๒ 
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๕๐.๐๐ และมี 
นักเรียนที่อยู่ใน 
เกณฑ์ปรับปรุงใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยลดลง 
จากปีการศึกษา 
๒๕๕๑ ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๕๐ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ 
มีผลการ 
ประเมินเฉลี่ยวิชา 
ภาษาไทยอยู่ใน 
ระดับพอใช้และดี 
สูงขึ้นไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๒ จาก 
ฐานปีการศึกษา 
2551 คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ ปี 
2551 ๖๕.๙๘ > 
๑.แบบ 
รายงาน 
การใช้ 
เครื่องมือ 
๒.แบบ 
ติดตามการ 
จัดกิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 
๓. รายงาน 
การ 
ประเมิน 
ความรู้ 
๔.แบบ 
ตรวจสอบ 
๑. จัดทำาเครื่องมือ 
นิเทศกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษา 
ไทยช่วงชั้นที่ ๓ 
ที่เน้นการสอนอ่าน 
คดิวเิคราะห์ 
๒. จัดทำาชุดกิจกรรม 
สำาหรับ 
ครูผู้สอนภาษา 
ไทยช่วงชั้นที่ ๓ 
๓. เสริมสร้างคุณภาพ 
การจัด 
การเรียนการสอน 
ภาษาไทย 
๔. พัฒนาความรู้ 
ภาษาไทย 
ครูผู้สอนภาษา 
ไทย 
๕. ตรวจสอบการอ่าน 
บทความ 
หนังสือนอกตำารา 
เรียนของ 
นักเรียน 
๖. ตรวจสอบการ 
4
การเขียนและ 
นิสัยรักการอ่าน 
วิเคราะห์ วิจารณ์ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ ปี ๒๕๕๒ 
> ๖๗.๒๙ 
๓. นักเรียนในช่วงชั้นที่ 
๓ ทุกระดับ 
ชั้นไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ ๘๐ มี 
ทักษะการคิดใน 
ระดับดีและดีมาก 
ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาขั้นพนื้ฐาน 
ออกแบบ 
การเรียนรู้ของครู 
๗. นิเทศ ติดตาม 
กิจกรรม/ 
งาน/โครงการเพื่อ 
พัฒนา 
การเรียนการสอน 
ภาษาไทย 
แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ สำาหรับ 
เด็กปกติ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ 
๕. โรงเรียนจัดกิจกรรม/ 
งาน/โครงการ 
เพื่อพัฒนาการอ่าน 
การเขียน 
เช่น 
-โครงการสัปดาห์ห้อง 
สมุดเพื่อส่งเสริมการ 
อ่าน 
-โครงการค่ายกลุ่ม 
สาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๔. นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
อย่างน้อยร้อยล ๘๐ 
มผีลการ ประเมนิ 
ความสามารถ 
ทางการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ อยู่ใน 
ระดับดี และดีมาก 
5
- จดักจิกรรมสง่เสรมิ 
กระบวนการคิด 
- จัดกิจกรรมมุมอ่าน 
หนังสือภาย 
ในอาคารเรียน 
- จัดกิจกรรมทดสอบ 
ความสามารถ 
ทางภาษาไทย 
๖. สถานศึกษามีการ 
นิเทศภายใน 
กลุ่มสาระการเรียน 
รู้ภาษาไทย 
ช่วงชั้นที่ ๓ 
๗. สถานศึกษารายงาน 
ผลการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการ 
อ่านการเขียน 
ปีละ ๑ ครั้ง 
6
- จดักจิกรรมสง่เสรมิ 
กระบวนการคิด 
- จัดกิจกรรมมุมอ่าน 
หนังสือภาย 
ในอาคารเรียน 
- จัดกิจกรรมทดสอบ 
ความสามารถ 
ทางภาษาไทย 
๖. สถานศึกษามีการ 
นิเทศภายใน 
กลุ่มสาระการเรียน 
รู้ภาษาไทย 
ช่วงชั้นที่ ๓ 
๗. สถานศึกษารายงาน 
ผลการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการ 
อ่านการเขียน 
ปีละ ๑ ครั้ง 
6
1 de 7

Recomendados

ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2 por
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
397 visualizações9 slides
ส่งวิจัยในชั้นเรียน1.59 por
ส่งวิจัยในชั้นเรียน1.59ส่งวิจัยในชั้นเรียน1.59
ส่งวิจัยในชั้นเรียน1.59Natthapon Inhom
2.9K visualizações77 slides
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4 por
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4Jiraporn Kru
5.3K visualizações31 slides
การจัดการเรียนการสอนแบบซึ้งกันและกัน Neck tie por
การจัดการเรียนการสอนแบบซึ้งกันและกัน Neck tieการจัดการเรียนการสอนแบบซึ้งกันและกัน Neck tie
การจัดการเรียนการสอนแบบซึ้งกันและกัน Neck tietie_weeraphon
364 visualizações8 slides
บทคัดย่่อครูวรินทร por
บทคัดย่่อครูวรินทรบทคัดย่่อครูวรินทร
บทคัดย่่อครูวรินทรPiyarerk Bunkoson
2.8K visualizações2 slides
pเกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน por
pเกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียนpเกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน
pเกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียนธัญญ์ชยา นาคมาตร
4.4K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555 por
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555jammaree samanchat
25.1K visualizações6 slides
Chapter 9 por
Chapter 9 Chapter 9
Chapter 9 เนตร นภา
182 visualizações16 slides
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects por
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects Pimchanok Teerasawet
4.8K visualizações12 slides
สุวณีย์ No.16 d.3 por
สุวณีย์ No.16 d.3สุวณีย์ No.16 d.3
สุวณีย์ No.16 d.3Aorsuwanee
301 visualizações7 slides
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558 por
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558เทพ ธรรมะ
6.4K visualizações4 slides
เด็กไม่ส่งการบ้าน por
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้านaapiaa
30.2K visualizações14 slides

Mais procurados(19)

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555 por jammaree samanchat
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
jammaree samanchat25.1K visualizações
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects por Pimchanok Teerasawet
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects
เผยแพร่ผลงาน เล่ม 2 my favorite subjects
Pimchanok Teerasawet4.8K visualizações
สุวณีย์ No.16 d.3 por Aorsuwanee
สุวณีย์ No.16 d.3สุวณีย์ No.16 d.3
สุวณีย์ No.16 d.3
Aorsuwanee301 visualizações
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558 por เทพ ธรรมะ
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558
โครงสร้างและตารางสอบ nt ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558
เทพ ธรรมะ6.4K visualizações
เด็กไม่ส่งการบ้าน por aapiaa
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้าน
aapiaa30.2K visualizações
บทนำการเขียนอัตราส่วน por KruaonPW
บทนำการเขียนอัตราส่วนบทนำการเขียนอัตราส่วน
บทนำการเขียนอัตราส่วน
KruaonPW11K visualizações
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่... por Suphot Chaichana
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
Suphot Chaichana22.2K visualizações
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56 por misspornpun
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
misspornpun13K visualizações
วิจัยNew2556 por Kapook Bank
วิจัยNew2556วิจัยNew2556
วิจัยNew2556
Kapook Bank4.8K visualizações
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ por aumkpru45
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
aumkpru456.7K visualizações
ระบบประสาท por ssuser21a057
ระบบประสาทระบบประสาท
ระบบประสาท
ssuser21a057231 visualizações
R w p2_2การเรียนรู้ por Where Try
R w p2_2การเรียนรู้R w p2_2การเรียนรู้
R w p2_2การเรียนรู้
Where Try5.3K visualizações
การสอน Writing por Yoo Ni
การสอน Writingการสอน Writing
การสอน Writing
Yoo Ni11.8K visualizações
ไม่เหนื่อยไม่ท้อ ไม่เครียด เมื่อรู้จักตนเอง por Biobiome
ไม่เหนื่อยไม่ท้อ ไม่เครียด เมื่อรู้จักตนเองไม่เหนื่อยไม่ท้อ ไม่เครียด เมื่อรู้จักตนเอง
ไม่เหนื่อยไม่ท้อ ไม่เครียด เมื่อรู้จักตนเอง
Biobiome368 visualizações
ศึกษารายการณี por Sunisa199444
ศึกษารายการณีศึกษารายการณี
ศึกษารายการณี
Sunisa1994445.8K visualizações
Rungsun Klinkaeo por rungsun klinkaeo
Rungsun KlinkaeoRungsun Klinkaeo
Rungsun Klinkaeo
rungsun klinkaeo381 visualizações

Similar a 1

ฝึกอ่าน ป.2 por
ฝึกอ่าน ป.2ฝึกอ่าน ป.2
ฝึกอ่าน ป.2ประชา อธิปไตย
144.5K visualizações116 slides
บทที่ 3.ใหม่ por
บทที่ 3.ใหม่บทที่ 3.ใหม่
บทที่ 3.ใหม่Srireun Yimsricharoenkit
2.1K visualizações47 slides
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2 por
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 2โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
177 visualizações9 slides
16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค por
16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค
16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.คkrupornpana55
1.2K visualizações10 slides
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น por
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นLathika Phapchai
50.3K visualizações199 slides
บทที่ ๓ เพื่อนกัน por
บทที่ ๓ เพื่อนกันบทที่ ๓ เพื่อนกัน
บทที่ ๓ เพื่อนกันnoi1
30.9K visualizações107 slides

Similar a 1(20)

16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค por krupornpana55
16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค
16คำสั่งสมรรถนะ หลักสูตร 51 2 56 7 ต.ค
krupornpana551.2K visualizações
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น por Lathika Phapchai
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Lathika Phapchai50.3K visualizações
บทที่ ๓ เพื่อนกัน por noi1
บทที่ ๓ เพื่อนกันบทที่ ๓ เพื่อนกัน
บทที่ ๓ เพื่อนกัน
noi130.9K visualizações
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ por Rissa Byk
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
Rissa Byk42.4K visualizações
Post selt2 por peter dontoom
Post selt2Post selt2
Post selt2
peter dontoom205 visualizações
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย por arisara
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
arisara 1.9K visualizações
Focus on measurement and evaluation por tadpinijsawitree
Focus on measurement and evaluationFocus on measurement and evaluation
Focus on measurement and evaluation
tadpinijsawitree712 visualizações
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล por phornphan1111
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
phornphan11119.3K visualizações
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล por phornphan1111
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
phornphan11115.9K visualizações
B1 por Nan Wanwalit
B1B1
B1
Nan Wanwalit251 visualizações
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค por Salisa Khonkhayan
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊คการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค
Salisa Khonkhayan503 visualizações
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค por Salisa Khonkhayan
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊คการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบผ่านทางเฟสบุ๊ค
Salisa Khonkhayan559 visualizações
ภาษาอังกฤษ por Yoo Ni
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Yoo Ni2.4K visualizações
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา por SophinyaDara
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญาแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โสภิญญา
SophinyaDara383 visualizações
บทที่8 por josodaza
บทที่8บทที่8
บทที่8
josodaza280 visualizações
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง por Jaru O-not
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง
Jaru O-not2.7K visualizações

1

 • 1. แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ สำาหรับเด็กปกติ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ ๑. นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความสามารถใน การอ่านได้ตาม มาตรฐาน โดย เน้น ดังนี้ ๑.๑ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๒ อ่านออกเสียงคำา วลี คำา คล้องจองได้ถูกต้อง เข้าใจความ หมาย ๑.๒ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๓ – ๖ อ่านออกเสียง อ่านในใจ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ ถูกต้อง คล่องแคล่ว อ่านบท 1. โรงเรียนจัดทำา ข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนเกี่ยวกับ ความสามารถ ในการอ่านการเขียน ตามสภาพที่ เป็นจริงและนำาข้อมูล ไปใช้ในการ พัฒนา ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริม การอ่านการเขียน อย่างหลากหลาย และมีกิจกรรมการ สอนซ่อมเสริม สำาหรบันักเรียนที่มี ปัญหาการอ่าน การเขียนอย่างต่อ เนื่อง ๓. โรงเรียนใช้สื่อ พัฒนาการอ่าน การเขียนอย่าง 1. โรงเรียนมีข้อมูล พื้นฐานนักเรียน เกี่ยวกับการอ่านการ เขียนที่เป็น ปจัจบุนัเป็นระบบ สะดวกในการ นำาไปใช้ ๒. นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ มี ความสามารถใน การอ่านการเขียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒.๑ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ อ่าน ออกเสียงคำา คำาคล้องจองได้ ถูกต้อง เข้าใจความหมายและ ๑. แบบ สำารวจ ข้อมูล การอ่าน การ เขียน ๒. แบบ ประเมิน การ อ่าน การ เขียนโดย ใช้คำา พื้นฐาน กลุ่มคำา ประโยค ข้อความ คำา คล้องจอง บทร้อย 1 ๑. โรงเรียนจัดทำา ข้อมูลการอ่าน การ เขียน นักเรียนราย บุคคล สพป.จัดทำา ข้อมูลการอ่านการ เขียนนักเรียนราย โรงเรียน ๒. ส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือ
 • 2. ร้อยกรองเป็น ทำานองเสนาะได้ ถูกต้อง เข้าใจ ความหมาย และจับใจความ สำาคัญของเรื่อง ที่อ่านได้ ๑.๓ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖ มี ทักษะในการเขียน ดังนี้ หลากหลาย ๔. โรงเรียนพัฒนาเครื่อง มือประเมิน การอ่าน การเขียน ๕. โรงเรียนประเมิน ความสามารถใน การอ่าน การ เขียนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖โดยคณะกรรมการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เขียนได้ถูก ต้อง ๒.๒ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๐ อ่าน ออกเสียงคำา คำาคล้องจองได้ ถูกต้อง เข้าใจความหมายและ เขียนได้ถูก ต้อง กรอง ยาก ง่ายตาม ระดับ ชั้น ๓. แบบ ประเมิน กิจกรรม ๔. แบบ ประเมิน การใช้ สื่อ แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๓ สำาหรับเด็กปกติ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ ป.๑-๒ มีทักษะ การคัดลายมือ เขียนคำา วลี ป. ๓-๖ มีทักษะ การคัดลายมือ และเขียนสื่อความ ๖. โรงเรียนจัดทำาวิจัย ในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการ อ่าน การเขียน ของนักเรียน ๗. โรงเรียนจัด โครงการ / กิจกรรม แก้ปัญหาการอ่าน ๒.๓ นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๓ – ๖ ทุก คน อ่านเสียง ข้อความเรื่อง สั้น ๆ บทรอ้ยกรอง เป็นทำานอง เสนาะไดถ้กูตอ้ง ๕. แบบ ประเมิน วิจัย ในชั้น เรียน ๖. แบบ บันทึก การ ๖. ประกันคุณภาพ การอ่าน การเขียนของ นักเรียนใน โรงเรียนที่มีผล การประเมิน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ และ 2
 • 3. การเขียนโดยใช้ กระบวนการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง ๘. โรงเรียนจัด บรรยากาศเอื้อต่อ การอ่านการเขียน ๙. พัฒนาความรู้ครูผู้ สอนภาษาไทย ๑๐. ให้ขวัญและกำาลังใจ เชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนภาษาไทยที่ มีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ คลอ่งแคลว่ และเข้ าใจความหมาย จบัใจความ สำาคัญ และเขียนได้ ๓. นักเรียนทุกคนเข้า ร่วมกิจกรรม การอ่านการเขียนที่ โรงเรียนจัด และได้รับการแก้ ปัญหาการอ่าน การเขียน ๔ โรงเรียนมีสื่อหลาก หลายในการ พัฒนาการอ่านการ เขียนและนำา ไปใช้ในการพัฒนา ๕. โรงเรียนมีวิจัยในชั้น เรียนการ แก้ปํญหาการอ่าน การเขียน อย่างน้อย ๑ เรื่อง นิเทศ ๗. แบบ ประเมิน แผน พัฒนา การ อ่าน การ เขียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ อ่านได้ อ่านคล่อง เขียน ได้ เขียนคล่อง ทุกคน ๗. สัมมนาแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การ สอนที่ ประสบผลสำาเร็จ ๘. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ประสบ ผลสำาเร็จ ๙. สร้างขวัญ กำาลัง ใจ แรงจูงใจ แก่โรงเรียนที่ประ สลผลสำาเร็จ ๑๐. ประกวดความ สามารถด้าน ภาษาไทย หมายเหตุ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ที่มีการคัดกรอง (L.D.) แยกให้ดำาเนินการ แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ สำาหรับ เด็กปกติ 3
 • 4. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ ๑. มีสมรรถภาพในการ อ่าน เข้าใจ คำาศัพท์ สำานวน โวหาร ประเมิน ค่าเรื่องที่อ่านและ อ่านได้รวดเร็ว๒. เขียน ตามรูปแบบ และเขียน เชิง สร้างสรรค์โดยจัด ลำาดับความคิด และใช้ภาษาได้ อย่างเหมาะสม ๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษา ไทย มีคะแนน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ๕๐ ๔. พัฒนาความสามารถ ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕. พัฒนาด้านการอ่าน ๑. สถานศึกษาทำาความ เข้าใจ ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับภาษา ไทยช่วงชั้นที่ ๓ ๒. พัฒนาความรู้ภาษา ไทยครูผู้สอน ภาษาไทย ๓. ครูผู้สอนภาษาไทยส่ง เสรมิการอ่าน บทความ หรือ หนังสือนอกตำารา เรียนของนักเรียน การอ่านบทความ อย่างน้อย ๕ เรื่อง หรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม ต่อปี ๔. ส่งเสริมการออกแบบ การเรียนรู้ ของครูที่เน้นให้ นักเรียนได้ซักถาม สำารวจ ค้นคว้า ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนมี่ค่าเฉลี่ย ร้อยละสูงขึ้นในปีการ ศึกษา ๒๕๕๒ เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๐๐ และมี นักเรียนที่อยู่ใน เกณฑ์ปรับปรุงใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๕๑ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐ ๒. ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการ ประเมินเฉลี่ยวิชา ภาษาไทยอยู่ใน ระดับพอใช้และดี สูงขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒ จาก ฐานปีการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปี 2551 ๖๕.๙๘ > ๑.แบบ รายงาน การใช้ เครื่องมือ ๒.แบบ ติดตามการ จัดกิจกรรม การเรียน การสอน ๓. รายงาน การ ประเมิน ความรู้ ๔.แบบ ตรวจสอบ ๑. จัดทำาเครื่องมือ นิเทศกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษา ไทยช่วงชั้นที่ ๓ ที่เน้นการสอนอ่าน คดิวเิคราะห์ ๒. จัดทำาชุดกิจกรรม สำาหรับ ครูผู้สอนภาษา ไทยช่วงชั้นที่ ๓ ๓. เสริมสร้างคุณภาพ การจัด การเรียนการสอน ภาษาไทย ๔. พัฒนาความรู้ ภาษาไทย ครูผู้สอนภาษา ไทย ๕. ตรวจสอบการอ่าน บทความ หนังสือนอกตำารา เรียนของ นักเรียน ๖. ตรวจสอบการ 4
 • 5. การเขียนและ นิสัยรักการอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปี ๒๕๕๒ > ๖๗.๒๙ ๓. นักเรียนในช่วงชั้นที่ ๓ ทุกระดับ ชั้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๘๐ มี ทักษะการคิดใน ระดับดีและดีมาก ตามมาตรฐานการ ศึกษาขั้นพนื้ฐาน ออกแบบ การเรียนรู้ของครู ๗. นิเทศ ติดตาม กิจกรรม/ งาน/โครงการเพื่อ พัฒนา การเรียนการสอน ภาษาไทย แผนพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ สำาหรับ เด็กปกติ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ กิจกรรมดำาเนินการ ๕. โรงเรียนจัดกิจกรรม/ งาน/โครงการ เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน เช่น -โครงการสัปดาห์ห้อง สมุดเพื่อส่งเสริมการ อ่าน -โครงการค่ายกลุ่ม สาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ๔. นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อย่างน้อยร้อยล ๘๐ มผีลการ ประเมนิ ความสามารถ ทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ใน ระดับดี และดีมาก 5
 • 6. - จดักจิกรรมสง่เสรมิ กระบวนการคิด - จัดกิจกรรมมุมอ่าน หนังสือภาย ในอาคารเรียน - จัดกิจกรรมทดสอบ ความสามารถ ทางภาษาไทย ๖. สถานศึกษามีการ นิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓ ๗. สถานศึกษารายงาน ผลการพัฒนา คุณภาพการจัดการ อ่านการเขียน ปีละ ๑ ครั้ง 6
 • 7. - จดักจิกรรมสง่เสรมิ กระบวนการคิด - จัดกิจกรรมมุมอ่าน หนังสือภาย ในอาคารเรียน - จัดกิจกรรมทดสอบ ความสามารถ ทางภาษาไทย ๖. สถานศึกษามีการ นิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓ ๗. สถานศึกษารายงาน ผลการพัฒนา คุณภาพการจัดการ อ่านการเขียน ปีละ ๑ ครั้ง 6