O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ
CÔNG NGHÊ HÀ NỘI
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TIN 2.2 (EXCEL)
1) Cấu trúc của hàm CO...
16) Hàm RATE dùng để ... lãi suất theo kì.
17) Tính giá trị t- ơng lai của một khoản đẩu t- có lãi suất cố định và đượcchi...
34) Hàm cơ sở dữ liêu có cấu trúc chung? Dhàm(database, field, criteria)
35) Trong nhóm hàm cơ sở dữ liêu, database là?vùn...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Cac van de co so kh may tinh
Cac van de co so kh may tinh
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Tin 2 (20)

Mais de MinhHuL2 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Tin 2

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHÊ HÀ NỘI MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TIN 2.2 (EXCEL) 1) Cấu trúc của hàm COUNTIFS? COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, …) 2) Cấu tróc của hàm SUMPRODUCT? SUMPRODUCT(Array1,[Array2],[Array3], …) 3) Cấu trúc của hàm WEEKNUM? WEEKNUM(serial_number, [return_type]) 4) Cấu trúc của hàm MATCH? Match(lookup_value, lookup_array, [match_type]) 5) Trong hàm MATCH(lookup_value, lookup_array,[match_type]), match_type có giá trị mặc định là? 1 6) Trong hàm MATCH(lookup_value, lookup_array,[match_type]), match_type= 0 thì điều kiên của lookup_array là? vùng tìm kiếm không cần sắp xếp 7) Trong hàm MATCH(lookup_value, lookup_array,[match_type]), match_type= 1 thì điều kiên của lookup_array là? vùng tìm kiếm sắp xếp tăng dần 8) Trong hàm MATCH(lookup_value, lookup_array,[match_type]), match_type= -1 thì điều kiên của lookup_array là? vùng tìm sắp xếp giảm dần 9) Cấu trúc của hàm INDEX? Index(array, row_num,[column_num]) 10) Hàm nào trả về thứ tự tuẩn trong năm? Weeknum 11) Hàm PV() dùng để...giá trị hiện tại 12) Hàm FV() dùng để... giá trị tương lai 13) Cấu trúc của các hàm tài chính (RATE, NPER, PV, FV, PMT) 14) Hàm NPER() dùng để. Số kì 15) Hàm PMT dùng để .. khoản thanh toán mỗi kì, cố định
 2. 2. 16) Hàm RATE dùng để ... lãi suất theo kì. 17) Tính giá trị t- ơng lai của một khoản đẩu t- có lãi suất cố định và đượcchi trả cố định theo kỳ với các khoản bằng nhau mỗi kỳ.Ta sử dụng hàm nào? FV 18) Tính giá trị hiên tại của một khoản đẩu t-. Ta dùng hàm nào?PV 19) Tính số tiền thanh toán cố định từng kỳ cho một khoản vay với lãi suất không đổi. Ta sử dụng hàm nào? PMT 20) Trả về số kỳ của một khoản đẩu t-, dựa trên các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi. Ta sử dụng hàm nào?NPER 21) Với hàm FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]), tham số type có thể nhân những giá trị nào? 0,1 22) Với hàm PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]), tham số type có thể nhân những giá trị nào?0,1 23) Với hàm PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]), tham số type có ý nghĩa như thế nào?hình thức thanh toán 24) Với hàm FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]), tham số type có ý nghĩa như thế' nào? hình thức thanh toán 25) Với hàm PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]), tham số type có ý nghĩa như thế nào? hình thức thanh toán 26) Với hàm PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]), tham số nào là giá trị tùy chọn?fv, type 27) Với hàm FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]), tham số nào là giá trị tùy chọn?pv, type 28) Chức năng nào cho phép nhâp dữ liêu cho bảng tính thông qua giao diên hộp thoại?form 29) Để thực hiên việc lọc dữ liêu tự động (không thiết lâp vùng điều kiên), chọn chức năng nào? Auto filter 30) Để thực hiên viêc lọc dữ liêu nâng cao (sử dụng vùng điều kiên), chọn chức năng nào?advanced filter 31) Để thực hiên đặt quy tắc nhâp cho dữ liêu, chọn chức năng nào? validation 32) Để thực hiên tổng hợp dữ liêu theo nhóm sau khi sắp xếp, chọn chức năng nào? subtotal 33) Để thực hiên tổng hợp dữ liêu trên nhiều vùng trong cùng workbook hoặc khác workbook nhưng các bảng tính đó có cấu trúc giống nhau, chọn chức năng nào?consolidate
 3. 3. 34) Hàm cơ sở dữ liêu có cấu trúc chung? Dhàm(database, field, criteria) 35) Trong nhóm hàm cơ sở dữ liêu, database là?vùng CSDL 36) Trong nhóm hàm cơ sở dữ liêu, criteria là?vùng điều kiện 37) Trong nhóm hàm cơ sở dữ liêu, field là?thứ tự xuất hiện tên trường trong CSDL, tên trường đặt trong dấu “” hoặc địa chỉ ô chứa tên trg. 38) Để sử dụng tính năng DataAdvanced trong nhóm Sort & Filter, sử dụng vùng điều kiên (criteria range) thì có mấy loại vùng điều kiên?2 39) Trong vùng điều kiên gián tiếp thì tên ô đẩu tiên trong vùng phải thỏa mãn điều kiên gì?Lấy tên bất kì 40) Trong vùng điều kiên gián tiếp thì ô thứ hai trong vùng phải bắt đẩu bằng ký tự gì?= 41) Vùng điều kiên gián tiếp thì phải chứa ít nhất mấy hàng (dòng)?2 42) Vùng điều kiên trực tiếp thì phải chứa ít nhất mấy hàng (dòng)?2 43) Điều kiên lọc là Hoặc (OR) trên hai trường khác nhau trong CSDL thì sử dụng tính năng nào để lọc dữ liêu?Advanced Filter 44) Điều kiên lọc là Và (AND) trên hai trường khác nhau trong CSDL thì sử dụng tính năng nào để lọc dữ liêu? Advance Filter, Auto Filter 45) Điều kiên lọc là Hoặc (Or) trên một trường trong CSDL thì sử dụng tính năng nào để lọc dữ liêu?Auto Filter 46) Mỗi kỳ gửi 5 triêu đổng tại ngân hàng A, lãi suất 8%/năm, trong thời gian 24 tháng. Tính tổng số tiền nhân được sau 2 năm? Fv(8%,2,-5.000.000) 47) Trong các hàm tài chính như: FV, PV, NPER,... khi nào ghi giá trị âm, dương?Tài khoản bỏ ra thì âm, thu về thì dương. 48) Hãy chọn nhân định đúng cho nghiêp vụ sau: "Mỗi tháng gửi ngân hàng 10 triêu đổng trong 12 tháng, lãi suất 0.85%/tháng. Số dư tiền gửi trong tài khoản ngân hàng 50 triêu đổng. Tính số tiền nhân được sau khi đáo hạn?fv(0.85%,12,-10.000.000,- 50.000.000)
 4. 4. 49) Mua trả góp một căn hộ trong 5 năm với giá 2 tỷ đổng, lãi suất 12%/năm. Tính số tiền hàng tháng phải trả cho ngườibán nhà (theo công thức)?pmt(12%/12,5*12,2.000.000.000)
 5. 5. 50) Đặt mức độ cảnh báo ngườidùng nhưng vẫn cho phép nhập dữ liêu nếu vi phạm quy tắc bằng cách nhấn vào Yes, trên hình 3 chọn?Warning 51) Đặt mức độ cho hiển thị thông báo nhưng cho phép nhập dữ liêu nếu vi phạm quy tắc bằng việc kích chọn nút OK, trên hình 3 chọn?Information 52) Nếu hình 3 mục Style chọn Stop, khi vi phạm quy tắc thì?Không cho phép nhập dữ liệu 53) Nếu hình 3 mục Style chọn Information, khi vi phạm quy tắc thì? Thông báo nhưng cho phép nhập dữ liêu nếu vi phạm quy tắc bằng việc kích chọn nút OK 54) Để thiết lập quy tắc nhập theo danh sách, tại hình 1 chọn?List 55) Để thiết lập quy tắc nhập cho số có phẩn thập phân, tại hình 1 chọn?Decimal 56) Để thiết lập quy tắc nhập cho số nguyên, tại hình 1 chọn?Whole number 57) Để thiết lập quy tắc nhập cho dữ liệu kiểu thời gian (giờ, phút, giây), tại hình 1 chọn?Time 58) Để thiết lập quy tắc nhập theo điều kiện là một công thức ràng buộc, tại hình 1 chọn?Custom 59) Để hiển thị tiêu đề Thông báo như trên hình 2, trên hình 3 gõ dòng Thông báo vào mục?Title 60) Để hiển thị tiêu đề Vi phạm nhập liệu như trên hình 2, gõ dòng này vào mục nào trên hình 3?Error message 61) Để nhập dữ liệu không trùng nhau, tại hình 1 chọn mục nào?Custom
 6. 6. 62) Khi hiển thị thông báo như hình 2, để chấp nhân dữ liêu nhập vào, kích chọn vào?Yes 63) Giả sử đã thiết lập dòng Thông báo Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!, khi di chuyển chuột hoặc con trỏ đến vùng nhập điểm, để hiên thông báo này như hình 2 thì tại hình 1 cẩn?Tích vào ô “Show ….selected”, tại ô Title nhập “Thông báo”, Input Message nhập” Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10” 64) Tại hình 2 để hiển thị dòngThông báo, trên hình 1 gõ dòng này vào mục?Title 65) Tại hình 2 để hiển thị dòngNhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!, trên hình 1 gõ dòng này vào mục?Input message 66) Tại hình 2 để hiển thị dòngThông báo Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!, trên hình 1 gõ dòng này vào mục? 67) Cấu trúc hàm SUBTOTAL là? SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...) 68) Function_num trong hàm SUBTOTAL có thể nhận các giá trị nào? 1->11, 101->111 69) Trong hàm SUBTOTAL trong excel 2010, có thể là tối đa bao nhiêu Ref?254 70) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 1, tương đương với hàm gì?average 71) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 2 tương đương với hàm gì?count 72) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 3 tương đương với hàm gì?counta 73) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 4 tương đương với hàm
 7. 7. gì?max 74) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 5 tương đương với hàm gì?min 75) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 6 tương đương với hàm gì? product 76) Thiết lập vùng điều kiện gián tiếp để biểu thị sinh viên có điểm Triết>5 và có họ Trẩn, tại ô C8 ta gõ công thức: and(J5>5,LEFT(D2,4)=”Trần”) 77) Muốn đếm xem có bao nhiêu sinh viên có điểm Triết>5 và có họ Trẩn ta gõ công thức:DCOUNT(C1:R5,I1,C7;C8) 78) Muốn thiết lập vùng điều kiên gián tiếp biểu thị sinh viên sinh vào quý 1 và có giới tính nam thì tại ô C11 ta gõ công thức:AND(MONTH(F2)<4,G2=”NAM”) 79) Muốn đếm xem có bao nhiêu sinh viên sinh vào Quý 1 và có giới tính là Nam ta gõ công thức:DCOUNT(C1:R5,H1,C10:C11) 80) Muốn thiết lập vùng điều kiên gián tiếp để biểu thị sinh viên đượchọc bổng và có điểm môn Toán CC>7 tại ô F8 ta gõ công thức:AND(R2>0,I2>7) 81) Muốn đếm số sinh viên được học bổng và có điểm môn Toán CC>7 ta gõ công thức:DCOUNT(C1:R5,H1,F7:F8) 82) Lập vùng điều kiên (gián tiếp) cho sinh viên sinh năm 1994 hoặc 1993 tại ô F11 ta gõ công thức:OR(YEAR(F11)=1994,YEAR(F11)=1993)
 8. 8. 83) Dựa vào hình trên, vùng điều kiên trực tiếp là C10:D11,F10:G12 84) Dựa vào hình trên, vùng điều kiên gián tiếp là C7:C8, F7:F8 85) Thiết lập vùng điều kiên gián tiếp biểu thị hộ Sản xuất dùng trên 400 số điên tiêu thụ tại ô B8 ta gõ công thức: AND(H2=”Sản xuất”,F2>400) 86) Muốn tính tổng số điên tiêu thụ của các hộ có hình thức SD là Sản xuất dùng trên 400 số điên ta gõ công thức:DSUM(A1:L5,F1,B7:B8) 87) Thiết lập vùng điều kiên gián tiếp để biểu thị hộ có Hình thức SD là Sản xuất hoặc Kinh doanh tại ô D8 ta gõ công thức:OR(H2=”Sản xuất”, H2=”Kinh doanh”) 88) Muốn đếm tổng số các hộ có hình thức SD là Kinh doanh hoặc Sản xuất ta gõ công thức:DCOUNT(A1:L5,D1,D7:D8)
 9. 9. 89) Muốn thiết lập vùng điều kiên gián tiếp để biểu thị các hộ ở Khu vực 1 hoặc 2, tại ô B11 ta gõ công thức:OR(G2=1,G2=2) 90) Thiết lập vùng điều kiên gián tiếp để biểu thị các chủ hộ có tên là Nam và ở khu vực 2 tại ô D11 ta gõ công thức:AND(C2=”Nam”,G2=2) 91) Vùng điều kiên B8:C9 có ý nghĩa gì? Người có chức vụ là NV và Họ và tên có chứa”H” 92) Tính trung bình Thực lĩnh của những người có chức vụ là NV hoặc PP và vào công ty sau năm 2000: DAVERAGE(A1:I6,I1, B11:C13) 93) Trước khi thực hiên chức năng Subtotal ta phải:sắp xếp theo trg phân nhóm
 10. 10. 94) Dựa vào hình trên, nêu khi sắp xếp bạn chọn vùng CSDL chứa hàng tiêu đề thì? 95) Dựa vào hình trên, khi sắp xếp bạn chọn vùng CSDL mà không chọn hàng tiêu đề thì 96) Khi sắp xếp tăng dẩn trên trường dữ liêu kiểu text thì tại Order trên hình trên chọn? A to Z 97) Khi sắp xếp tăng dẩn trên trường dữ liêu kiểu Number thì tại Order trên hình trên chọn? smallest to largest 98) Khi sắp xếp theo tiêu chí người sử dụng đặt ra thì tại Order trên hình trên chọn?custom list 99) Để mở hộp thoại Subtotal trong Excel 2010 ta thực hiên? Data/Outline/subtotal 100) Dựa vào hình trên, để xóa bỏ tất cả các subtotal thì?remove all 101) Để tổng hợp dữ liêu (tính tổng) theo nhóm đối với trường dữ liêu kiểu Number thì tại Use function chọn SUM
 11. 11. 102) Để tổng hợp dữ liêu (đếm) theo nhóm đối với trường dữ liêu kiểu Number thì tại Use function chọn COUNT 103) Để tổng hợp dữ liêu (đếm) theo nhóm đối với trường dữ liêu kiểu text thì tại Use function chọn COUNTA 104) Dựa vào hình trên, để đặt kết quả ở cuối mỗi nhóm thì? Tích vào “Summary below data 105) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường dữ liêu kiểu text, lọc những bản ghi có ký tự đẩu tiên là "H" thì chọn? Begins with 106) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường dữ liêu kiểu text, lọc những bản ghi có ký tự cuối cùng là "h" thì chọn? ends with 107) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường dữ liêu kiểu text, lọc những bản ghi có chứa "n" thì chọn? Contains 108) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường dữ liêu kiểu Number, lọc những bản ghi lớn hơn hoặc bằng 20 thì chọn? Greater than or equal to 109) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường dữ liêu kiểu Number, lọc ra những bản ghi có giá trị nằm trong khoảng từ 5 đến 20 thì chọn? between 110) Khi lọc dữ liêu, sử dụng ký tự ? để thay thế cho? Một kí tự 111) Khi lọc dữ liêu, sử dụng ký tự * để thay thế cho? Chuỗi kí tự
 12. 12. 112) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 9 tương đương với sum 113) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 109 tương đươngvới hàm gì? sum 114) Nếu function_num trong hàm SUBTOTAL có giá trị là 101 tương đươngvới hàm gì? average 115) Trong hàm SUBTOTAL, function_num có giá trị từ 101 đến 111 có đặc điểm gì? Ko tính toán các giá trị ẩn 116) Hàm DCOUNTA có thể đếm được kiểu dữ liệu gì? Text, number 117) Dựa vào hình trên, để tạo liên kết với dữ liệu nguồn thì tích “ Create links to source data 118) Dựa vào hình trên, không tạo liên kết với dữ liệu nguồn thì không tích vào “Create….data” 119) Dựa vào hình trên, để thêm vùng dữ liệu, chọn vùng và kích chọn vào?add 120) Dựa vào hình trên, để xóa vùng dữ liệu tham gia vào Consolidate, chọn vùng cẩn xóa trong All references và kích chọn vào? delete
 13. 13. 121) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Tên, vị trí 2 chọn A to Z, vị trí 3 chọn Họ đêm, vị trí 4 chọn A to Z thì thứ tự tên các chủ hộ là? Ân-Châu-Cẩn-Minh-Thành 122) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Tên, vị trí 2 chọn Z to A, vị trí 3 chọn Họ đêm, vị trí 4 chọn A to Z thì thứ tự tên các chủ hộ là?Thành-Minh-Châu-Cẩn-Ân 123) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Tên, vị trí 2 chọn A to Z, vị trí 3 chọn Họ đêm, vị trí 4 chọn Z to A thì thứ tự tên các chủ hộ là?Ân-Cẩn-Châu-Minh-Thành 124) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Tên, vị trí 2 chọn Z to A, vị trí 3 chọn Họ đêm, vị trí 4 chọn Z to A thì thứ tự tên các chủ hộ là?Thành-Minh-Cẩn-Châu-Ân 125) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Loại hình SD, vị trí 2 chọn A to Z, vị trí 3 chọn Khu vực, vị trí 4 chọn Smallest to Largest thì thứ tự tên các chủ hộ là?Cẩn- Châu-Minh-Thành-Ân 126) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Loại hình SD, vị trí 2 chọn A to Z, vị trí 3 chọn Khu vực, vị trí 4 chọn Largest to Smallest thì thứ tự tên các chủ hộ là?Châu- Cẩn-Minh-Ân -Thành 127) Dựa vào hình trên, tại vị trí 1 chọn Loại hình SD, vị trí 2 chọn Z to A, vị trí 3 chọn Khu vực, vị trí 4 chọn Smallest to Largest thì thứ tự tên các chủ hộ là?Thành-Ân-Minh-Cẩn -Châu
 14. 14. 128) Dựa vào hình trên, kích chọn tại trường Thực lĩnh, trong vị trí 1 chọn is greater than, vị trí 2 gõ: 5.000.000, vị trí 3 chọn is less than, vị trí 4 gõ 8.000.000, kết quả có mấy bản ghi thỏa mãn? 5 129) Dựa vào hình trên, kích chọn tại trường Thực lĩnh, trong vị trí 1 chọn is greater than or equal to, vị trí 2 gõ: 6.000.000, kết quả có mấy bản ghi thỏa mãn? 2 130) Dựa vào hình trên, kích chọn tại trường Thực lĩnh, trong vị trí 1 chọn does not equal, vị trí 2 gõ: 3.200.000, kết quả có mấy bản ghi thỏa mãn? 9 131) Dựa vào hình trên, kích chọn tại trường Họ và tên, trong vị trí 1 chọn begin with, vị trí 2 gõ: Đỗ, kết quả có mấy bản ghi thỏa mãn? 2 132) Dựa vào hình trên, kích chọn tại trường Họ và tên, trong vị trí 1 chọn Contains, vị trí 2 gõ: Hùng, kết quả có mấy bản ghi thỏa mãn 4
 15. 15. 133) Dựa vào hình trên, tại ô F13 gõ công thứcSUBTOTAL(3,F3:F12), sử dụng chức năng DataFilter trên vùng A2:K12, tại trường Chức vụ, chọn PP hỏi kết quả ở ô F13 là bao nhiêu? 3 134) Dựa vào hình trên, tại ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(1,I3:I12), sử dụng chức năng DataFilter trên vùng A2:K12, tại trường Chức vụ, chọn NV hỏi kết quả ở ô I13 là bao nhiêu? 0 135) Dựa vào hình trên, tại ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(9,I3:I12), sử dụng chức năng DataFilter trên vùng A2:K12, tại trường Chức vụ, chọn PP hỏi kết quả ở ô I13 là bao nhiêu? 1.500.000 136) Dựa vào hình trên, tại ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(4,I3:I12), sử dụng chức năng DataFilter trên vùng A2:K12, tại trường Phòng ban, chọn Hành chính hỏi kết quả ở ô I13 là bao nhiêu? 500.000 137) Dựa vào hình trên, tại ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(5,I3:I12), sử dụng chức năng DataFilter trên vùng A2:K12, tại trường Phòng ban, chọn Kế' toán hỏi kết quả ở ô I13 là bao nhiêu? 0 138) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiên lọc: Giới tính là Nữ hoặc Chức vụ là PP, thì tại ô B13 gõ công thức là? OR(D3=”Nữ”,F3=”PP”) 139) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiên lọc: Giới tính là Nữ hoặc Chức vụ là PP, khi thực hiên chức năng Datatại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiên trên thì Criteria Range là vùng nào? B12:B13 140) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiên lọc: Giới tính là Nữ hoặc Chức vụ là PP, khi thực hiên chức năng Datatại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiên trên thì List range là vùng nào?A2:K10 141) Dựa vào hình trên, đk2 để biểu diễn điều kiên lọc: Họ là Đỗ hoặc Thực lĩnh lớn hơn 4 triệu, thì tại ô E13 gõ công thức là? OR(LEFT(B3,2)=”Đỗ”,K3>4.000.000)
 16. 16. 142) Dựa vào hình trên, đk3 để biểu diễn điều kiên lọc: Tên là Hùng và Chức vụ là PP, thì tại ô H13 gõ công thức là? AND(RIGHT(B3,4)=”Hùng”,F3=”PP”) 143) Dựa vào hình trên, đk3 để biểu diễn điều kiên lọc: Tên là Hùng và Chức vụ là PP, khi thực hiên chức năng Datatại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiên trên thì có mấy bản ghi thỏa mãn? 1 144) Dựa vào hình trên, để tính tổng ngày công những ngườicó giới tính là Nữ hoặc Chức vụ là PP thì công thức là? DSUM(A2:K10,E2,B12:B13) 145) Dựa vào hình trên, để đếm số ngườicó họ Đỗ hoặc Thực lĩnh lớn hơn 4 triệu thì công thức là? DCOUNTA(A2:K10,B2,E12:E13) 146) Dựa vào hình trên, để tính trung bình Thực lĩnh của người có họ Đỗ hoặc Thực lĩnh lớn hơn 4 triệu thì công thức là? DAVERAGE(A2:K10,K2,I12:I13) 147) Dựa vào hình trên, để đưara ngày công nhỏ nhất của người có giới tính Nữ hoặc Chức vụ là PP công thức là? DMIN(A2:K10,E2,B12:B13) 148) Dựa vào hình trên, bảng Pivot có cột Giới tính được kéo thả vào thành phẩn nào của bảng Pivot ? ROW LABELS. Học bổng đượckéo thả vào thành phẩn nào? VALUES. Hàm sử dụng trong phẩn tổng hợp là hàm gì? SUM
 17. 17. 149) Dựa vào hình trên, Giới tính đượckéo thả vào thành phẩn nào của Pivot Table? REPORT FILTER. Chức vụ được kéo thả vào thành phẩn nào trong bảng Pivot: COLUMN LABELS. Thực lĩnh được kéo thả vào thành phẩn nào trong Pivot:VALUES. Phòng ban đượckéo thả vào thành phẩn nào trong Pivot? ROW LABELS. 150) Dựa vào hình trên, sử dụng hàm gì để thống kê Xếp loại theo Giới tính? SUM

×