НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей

M
Концепція реформування платіжного
законодавства України
м.Київ, 23 липня 2019 року
Презентація для ознайомлення учасників ринку
Передумови трансформації платіжного
законодавства
2007
2009
2015
2015
2014
2017
PSD1
• SEPA
• Плат. установа
• Плат. послуги
• ADR
Асоціація
з ЄС
• Постанова КМУ
№ 1106 (п 614-628)
• PSD1
• EMD
EMD
• Установа е-
грошей
• Плат. послуги
• Ідентифікація /
ліміти
IRF
Regulation
• DC 0,2%
• CC 0,3%
• Відокремлення
схеми / процесинга
PSD2
• PISP
• AISP
• PIISP
• OpenAPI
• SCA
Асоціація з ЄС
• Рішення НБУ № 603
• PSD2
• EMD
2019 2020 2022
• ЗУ “Про платіжні послуги”
• НПА
•Технічні умови / стандарти
• Відкритий банкинг
• Посилена безпека платежів (SCA)
• СЕП 24/7
• Миттєві перекази А2А
• IS0 20022
• Обмеженнякарткового Інтерченджа
ПЗУ “Про платіжні
послуги в Україні”
Наступні кроки
2
Вплив змін на платіжний ринок
3
 Європейське регулювання
 Розвиток технологій & інновацій
 Розвиток а2а-платежів
 Зменшення собівартості 1 трнз
 Розвиток фінтек-банків / компаній
 Вихід світових гравців
 Подальший розвиток фін.інклюзії
 Подальший розвиток cashless
 Бігтех
 Фрагментація ринку
 Настороженість банків
 Довготривалість змін
Ризики
 Відносно доступний квиток на ринок
 Нові бізнес-моделі
 Доступ до бази клієнтів
 Додатковий транзакційний дохід
 Невеликий ринковий “пиріг”
 Капітальні витрати на інновативний
розвиток
 Конкуренція з боку бігтек та світових
гравців
 Врегулювання “сірих” схем
Партнерствоз фінтех =
 Діджиталізація
 Зменшення опер.витрат на 1 трнз
 Додатковий транзакційний дохід
 Активація клієнтської бази
 Кастомизовані послуги
Конкуренція з фінтех =
 Капітальні витрати
 Втрата транзакційних доходів
 Часткова втрата клієнтської бази
 Міграція переказів з р2р до а2а
 Перерозподіл ліквідності
платіжнийринок
платіжний
фінтех
банки
Можливості
Ключові зміни на платіжному ринку
4
Open
banking
Захист
користувачів
Випуск
е-грошей
НФУ
Нові
платіжні
послуги
Нові
бізнес-
моделі
Платіжний
рахунок НФУ
НБУ
регулятор
ринку Емісія
карток НФУ
+…
Платіжні послуги
5
Фінансові послуги
 Внесення коштів на платіжний
рахунок
 Зняття/списання коштів з
платіжного рахунку
 Переказ коштів з платіжного
рахунку
 Переказ коштів з платіжного
рахунку за рахунок кредиту
 Емісія / еквайринг
 Грошові перекази
Нефінансові послуги
 Послуга ініціювання платежу
 Послуга надання консолідованої
інформації за платіжним рахунком
6
2
+
Постачальники платіжних послуг
Здійснюють випуск та
операції з е-грошима.
Відкривають платіжні
рахунки. Мають
право надавати всі
види платіжних
послуг
Відкривають платіжні
рахунки. Надають всі види
платіжних послуг: а)
фінансові (лише НФУ) та
б) інформаційні (фінансові
або нефінансові установи)
Відкривають
платіжні рахунки.
Надають всі види
платіжних послуг
без набуття
статусу ФУ
Установи
е-грошей
(НФУ)
Платіжні
установи
Органи
державної влади
та місцевого
самоврядування
Поштові
оператори
Банки
Національний
банк України
6
окремих
категорій
6
Відкривають
платіжні рахунки та
надають всі види
платіжних послуг
Можуть надавати окремі види платіжних
послуг коли не виступають як державні /
регуляторні органи
Учасники платіжних систем
Постачальники
платіжних послуг
Банки НФУ Поштові
оператори
Банки Платіжні
установи
(НФУ)
Надання платіжнихпослуг не вимагає від постачальника створення
платіжної системи
А
Б
Нові постачальники інформаційнихпослуг
Постачальник послуг з
ініціювання платежу (PISP)
Надання консолідованоїінформації
за платіжним рахунком(AISP)
Трансформація суб’єктів переказу коштів
Установи
е-грошей
(НФУ)
Поштові
оператори
ASIS TOBE
7
Ліцензування постачальників платіжних послуг
8
Банки Органи державної
влади та місцевого
самоврядування
Платіжні
установи
Установи
електронних
грошей
Оператори
поштового
зв'язку
Надаватимуть платіжні
послуги на підставі
банківськоїліцензії
(можливе введення нового
терміну – кредитні установи)
Надаватимуть платіжні
послуги на підставі
ліцензії НБУ на надання
платіжних послуг
Можуть надавати платіжні послуги
без ліцензії, але за умови
попередньогоповідомлення і
реєстраціїНаціональним
банком
Нововведення в ліцензуванні платіжних послуг
9
Статус небанківської
фінансовоїустанови
надаватиметься
автоматично із видачою
ліцензії
Скасування двоступеневої
процедуриліцензування,
що передбачає:
1) набуття статусу фін.
установи та включення
відомостейдо реєстру;
2) видача ліцензії
Ліцензія на надання
платіжних послуг
видається в
електронній формі
Скасування паперових
бланків
Незалежно від
кількостіплатіжних
послуг видається
одна ліцензія
Електроннийобмін
документами з
учасниками ринку
Перехід на електронну
форму звітності та
взаємодії із учасниками
ринку
В ліцензії наводиться
перелік платіжних
послуг, які має право
надавати особа
Реєстраційні процедури на платіжному ринку
Оператори
послуг платіжної
інфраструктури
Платіжні системи
та їх учасники
1. Процесинг
2. Кліринг
3. Інші операційні,
інформаційні
та технологічні функції
щодо платіжних послуг
Комерційні
агенти
Постачальники
платіжних послуг
(без набуття статусу
фінансової установи)
1. Послуги ініціювання
платежів (PISP)
2. Надання консолідованої
інформації за
рахунками (AISP)
Платіжна система
потрібна у разі
здійснення переказу
за участі декількох
постачальників
платіжних послуг
Процедура буде
встановлена на рівні
нормативно-правових
актів НБУ
10
Реєстрація здійснюватиметься шляхом включення інформації
до єдиного реєстру платіжної інфраструктури
Постачальники обмежених платіжних послуг
Телеком-та інтернет-
оператори
Соціальні/
спеціальніпроекти:
транспортна, соціальна
картка, муніципальні
програми та інше
Постачальники
послуг з інкасації
Роздрібнімережі
(громадська торгівля,
АЗС та таке інше)
 мікроплатежі
 цифровий контент
та цифрове споживання
 оплата в загальному чеку
 голосові послуги
 електронні білети
 благодійність
Критерії віднесення до обмежених послуг
 обсяг операцій за певний період
 обмеженамережазастосування
 обмежене коло користувачів
 обмеженівиди діяльності / суміщення видів діяльності
 обмежений перелік платіжних інструментів
 обмежені мережі
 обмежені товари/послуги
 обмежені платіжні інструменти
11
Timeline процесу зміни платіжного законодавства
12
2019 2020 2021 2022
 Затвердження
концепції змін
Правлінням НБУ
 Написання тексту
ПЗУ “Про платіжні
послуги”
 Обговорення ПЗУ
з ринком
 Реєстрація ПЗУ
у ВРУ
 Просування
ПЗУ у ВРУ
 Прийняття ЗУ
“Про платіжні
послуги”
 Оновлення бази
НПА НБУ
 Правила
ліцензування та
нагляду за PSP
 Розробка
технічних
стандартів
 Впровадження
Open API
 Впровадження
стандарту SCA &
CSC
 Впровадження
обмежень щодо
IRF
Додаткові матеріали
14
Загальні
положення
Платіжні
послуги
Платіжні
системи
Електронні
гроші
Умови
надання
пл.послуг
Відповіда
льність та
заходи
впливу
Вимоги до
розкриття
інформації
Заключні,
перехідні
положення
Постачальники
платіжних
послуг
Державне
регул-ня
EU UA
*
розділів
глав
статей
10
Х
>100
* Експертна оцінка відсотку використання в ПЗУ відповідних положень законодавства EU/UA
Верхньорівнева структура ПЗУ “Про платіжні послуги”
Повноваження НБУ як регулятора платіжних
послуг ( пропозиція в ПЗУ)
15
1
2 Ліцензування
Оверсайт
3Нагляд
Встановлювати ліцензійні (в т.ч. пруденційні)
вимоги до постачальників платіжних послуг,
технічних провайдерів, платіжних систем.
Встановлювати умови виключень. Надавати
/ відкликати ліцензії на всі/окреміплатіжні
послуги, на е-гроші. Вести єдиний реєстр
плат.інфраструктури
4 Вжиття заходів
Видавати розпорядження. Накладати
штрафи. Встановлювати обмеженняна
послуги / діяльність установ. Скасовувати
ліцензії. Вводити тимчасову адміністрацію
Оверсайт платіжної інфраструктури
(плат.системи, постачальники плат.послуг,,
плат. інструменти, ОППІ), в т.ч. фондового
ринку
5Надання захисту
Здійснювати (пруденційний) нагляд за
постачальниками платіжних послуг.
Отримувати звіти/документи
Контролювати надання платіжних послуг
відповідно до законодавствута ліцензійних
умов. Організувати роботу зі скаргами
користувачів до НБУ. Контролювати
внутрішню роботу постачальників зі
скаргами своїхкористувачів
Концепція Open API
16
Місія НБУ
Створити регуляторні вимоги щодо:
 застосування SCA
 захисту конфіденційності
та цілісності персональних
облікових даних користувачів
 безпечної інтерфейсної
взаємодії між ASPSP та ТРР
(CSC)
Завдання ринку
Самоорганізаціядля створення
технічного стандарту OpenAPI
на зразок XS2Aвід Berlin Group
PISP
AISP
PIISP
Third-partyproviders
Ініціювання платежу
Отримання
інформації
Підтвердження
достатностікоштів
Управління
платіжним
рахунком
Реєстрація ТРР
Ідентифікація
ТРР
Платіжна послуга
ASPSP – постачальник послуги обслуговування платіжного рахунку
ТРР – Third-party providers,узагальнена назва постачальників
нефінансових інформаційно-платіжнихпослуг
PISP – постачальник послуги ініціювання платіжноїоперації
AISP – постачальник послуги надання консолідованоїінформації
PIISP – постачальник послуги випуску платіжного інструментадо
платіжного рахунку
SCA – посилена клієнтська автентифікація
CSC – безпечна інтерфейсна взаємодія
API
НБУ
Банк/
ASPSP
Клієнт
Основні передумови Open API
17
 Платіжний рахунок має бути доступним on-line
 Інформація має передаватися захищеним каналом зв’язку (CSC)
 ASPSP має забезпечити або і) виділений ТРР-інтерфейс взаємодії,
або іі) надати доступ до загального клієнтського інтерфейсу
 При автентифікації мають використовуватись персональні облікові дані
клієнта, надані ASPSP
 Має застосовуватись SCA
 Має застосовуватись онлайн-ідентифікація ТРР з боку ASPSP ч/з
реєстр платіжної інфраструктури НБУ
 ТРР-постачальник виконує тільки відповідний запит клієнта, не
модифікує параметри платіжної операції, не зберігає та не
використовує конфіденційні платіжні дані, не має доступу до
клієнтських коштів
 ТРР-постачальник не зобов’язаний мати договірних відносин з ASPSP
 Відносини ТРР-постачальника з клієнтом мають регулюватись
платіжним контрактом між ними
18
Платіжний рахунок
 В банках – це поточний рахунок клієнта
 В НФУ – це рахунок (обліковий запис) в технічній
системі постачальника платіжних послуг
 В форматі IBAN
 Відкриваєтьсяна підставі рамкової угоди на ім’я
одного чи декількох користувачів із застосуванням
процедур KYC,AML
 Дозволеніплатіжні операції: внесення готівки,
отримання готівки, зарахування безготівкових
надходжень,переказ коштів
 Платіжні інструменти - погодженіміж користувачем
та постачальником (в т.ч. платіжні картки)
Убезпечення коштів користувачів
 Відокремленіна спеціальному окремомурахунку
в банку або інвестовані в ЦП на користь
користувачів
 Звільнені від вимог інших кредиторівПУ
 Убезпечуються всі кошти, які не перераховані
станом на Д-1
 Забороняєтьсявикористання цих коштів на цілі
інші, ніж платіжні операції, в т.ч. на кредитування
 Забороняється нарахування %% на залишок
Платіжний рахунок & схема платіжних операцій
Платіжна установа (пропозиція в ПЗУ)
19
Авторизація на операції
 Небанківська фінансова установа
(ЮО), набуття статусу з отриманням
ліцензії НБУ на плат.послуги
 Ліцензія НБУ на всі або окремі
платіжні послуги
 Ліцензія НБУ на валюто-обмінні
операції (опціонально)
 Реєстрація НБУ на управління або
членство в ПС (опціонально)
 Реєстрація НБУ на виконання
функцій ОППІ (опціонально)
 Реєстрація НБУ в Державному
реєстрі плат.інфраструктури
 Реєстрація НБУ в Державному
реєстрі фінансових установ
 Ліцензія Держкомфінпослуг на
надання фінансових (“платіжних”)
кредитів
Платіжні
послуги
(must)
Супроводжув.
платіжні
послуги
(опціон)
Технічні
послуги
(опціон)
Оперування
платіжними
системами
(опціон)
Капітальні вимоги (PSD2)
 Початковий капітал: EUR 20-50-125 К
 Власні кошти:
 не менш ніж початковий капітал
 за методом А-В-С
Установа електронних грошей (пропозиція в ПЗУ)
20
Авторизація на операції
 Небанківська фінансова установа
(ЮО)
 Ліцензія НБУ на операції з е-
грошима
 Право надання платіжних послуг без
додаткової ліцензії
 Ліцензія НБУ на валюто-обмінні
операції (опціонально)
 Реєстрація НБУ на управління або
членство в ПС (опціонально)
 Реєстрація НБУ на виконання
функцій ОППІ (опціонально)
 Реєстрація НБУ в Державному
реєстрі плат.інфраструктури
 Реєстрація НБУ в Державному
реєстрі фінансових установ
 Ліцензія Держкомфінпослуг на
надання фінансових (“платіжних”)
кредитів
Платіжні
послуги
(опціон)
Супроводжув.
платіжні
послуги
(опціон)
Технічні
послуги
(опціон)
Оперування
платіжними
системами
(опціон)
Капітальні вимоги (EMD + PSD2)
 Початковий капітал: EUR 350 К
 Власні кошти:
 не менш ніж початковий капітал
 2% від серед.балансу е-грошей за минулий рік
(метод D)
 + додатково за методом А-В-С – в разі надання
платіжних послуг
Випуск та виконання платіжних
операції з е-грошима (must)
21
РС
Платежі та розрахунки
КС
СПР
СГП
ОППІ
Постачальники платіжних послуг
(банки та НФУ)
 Внутрішньодержавні грошові
перекази, платежі та розрахунки
 Емісія карток
 Випуск е-грошей
Оператори послуг
платіжної інфраструктури
 Технічні
 Технологічні функції
Розрахункові системи
 СЕП НБУ
 СР за ЦП
Карткові системи
 Міжнародні
 Внутрішньодержавні
 Внутрішньобанківські
Системи платежів та
розрахунків
 Р2Р, Р2В, Р2G, B2B
Системи грошових
переказів
 Міжнародні
 Внутрішньодержавні
 Внутрішньобанківські
Оператори послуг
платіжної інфраструктури
 Операційні
 Технічні
 Технологічні функції
РС
КС
СГП
ОППІ
Розрахункові системи
 СЕП НБУ
 СР за ЦП
Міжнародні карткові
системи / схеми
 Visa, MC, AMEX, UP
Міжнародні системи
грошових переказів
 WU, MG, RIO і т.п.
PSP
Суб’єкти платіжного ринку
Трансформація платіжних систем в суб’єктів
платіжного ринку
ASIS ТОВЕ
Платіжна схема та платіжна система
22
Оператор
Платіжна
схема
Платіжна
інфр-ра
Учасники
- PSP
• Єдині операційні
правила
• Технічні стандарти
• Технології
• Інструменти
• Банки
• НФУ
• Розрах.банк
• Клірингова установа
• Процесингова установа
• Оператор технічної інфраструктури
• Мережа пристроїв (АТМ, POS, ПКТС)
Платіжна система
• Карткова (Visa, MC)
• Money Remittance (WU)
• EPC SEPADD, CT
Ініціювання платіжної
операції з використанням
платіжного інструменту
Приклад застосування нового регулювання:
Платіжна установа (НФУ)
23
Бізнес - модель Опер. модель Ліцензування
1. Статус НФУ ч/з ліцензію
на платіжні послуги
2. Статус Платіжної установи
ч/з ліцензію на платіжні
послуги
3. Ліцензія НБУ на платіжні
послуги 1,2,3,5,6
4. Ліцензія НБУ на валютні
операції: готівковий
вал.обм, перекази #СГП
5. РеєстраціяНБУ в єдиному
реєстрі
плат.інфраструктури:
платіжна установа, член
#МПС, учасник системи
#СГП
6. Ліцензія Нацкомфінпослуг
на споживче кредитування
23
 Відкриття платіжних
рахунків фіз.особам з
випуском дебіт.платіжних
карток #МПС
 POS-еквайринг торговців
 Виконання переказу
коштів з платіжних
рахунків користувачів
 Виконання переказу
коштів ч/з сайт установи:
комуналка, Р2Р
 Надання послуг грошових
переказів #СГП
 Готівкові вал-обм операції
 Мікро-кредитування
1. Договірнівідносини з
банком: плат.рахунок,
рахунок убезпечення,
бізнес-рахунок, інкасація
2. Членство в #МПС:
емісія та еквайринг
1. Участь в системі
переказів #СГП: агент з
відправлення та виплати
переказів
2. Договірнівідносини з
агрегатором платежів
#Агрегатор
3. Касові операції: інвалюта,
гривня
€
1 de 23

Recomendados

The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы... por
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...Morten Kriek, MSc
647 visualizações20 slides
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3) por
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)KyivAuditGroup
466 visualizações15 slides
Рынок финансового лизинга por
Рынок финансового лизингаРынок финансового лизинга
Рынок финансового лизингаVYacheslav Sadovnychyi
331 visualizações15 slides
Presentation e money-v6 por
Presentation e money-v6Presentation e money-v6
Presentation e money-v6Artem Rafaelyan
202 visualizações15 slides
Electronic money regulation in Ukraine por
Electronic money regulation in UkraineElectronic money regulation in Ukraine
Electronic money regulation in UkraineDiana Gubskaya
220 visualizações15 slides
Відповіді на найпоширеніші питання щодо програмного РРО por
Відповіді на найпоширеніші питання щодо програмного РРОВідповіді на найпоширеніші питання щодо програмного РРО
Відповіді на найпоширеніші питання щодо програмного РРОPravotv
49 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.Ирина Березницкая
308 visualizações5 slides
Біткоін концепція Назар Поливка por
Біткоін концепція Назар ПоливкаБіткоін концепція Назар Поливка
Біткоін концепція Назар ПоливкаJuscutum
485 visualizações31 slides
Правова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка por
Правова природа Біткоін в Украине. Назар ПоливкаПравова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка
Правова природа Біткоін в Украине. Назар ПоливкаJuscutum
2.8K visualizações41 slides
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016 por
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Michael Vidyakin
507 visualizações24 slides
Система електронних державних закупівель в Україні por
Система електронних державних закупівель в УкраїніСистема електронних державних закупівель в Україні
Система електронних державних закупівель в УкраїніYana Koval
591 visualizações26 slides
IT in 2015 por
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015Juscutum
512 visualizações60 slides

Mais procurados(18)

 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por Ирина Березницкая
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
Ирина Березницкая308 visualizações
Біткоін концепція Назар Поливка por Juscutum
Біткоін концепція Назар ПоливкаБіткоін концепція Назар Поливка
Біткоін концепція Назар Поливка
Juscutum485 visualizações
Правова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка por Juscutum
Правова природа Біткоін в Украине. Назар ПоливкаПравова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка
Правова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка
Juscutum2.8K visualizações
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016 por Michael Vidyakin
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Michael Vidyakin507 visualizações
Система електронних державних закупівель в Україні por Yana Koval
Система електронних державних закупівель в УкраїніСистема електронних державних закупівель в Україні
Система електронних державних закупівель в Україні
Yana Koval591 visualizações
IT in 2015 por Juscutum
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015
Juscutum512 visualizações
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире" por Timetogrowup
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"
Timetogrowup2.2K visualizações
Myfuel_технічний_регламент por Alexandr Korobeinikov
Myfuel_технічний_регламентMyfuel_технічний_регламент
Myfuel_технічний_регламент
Alexandr Korobeinikov111 visualizações
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системи por Oleg Nazarevych
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системиТема № 11. Кредитні електронні платіжні системи
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системи
Oleg Nazarevych807 visualizações
PARITET Presentation expoTEL 2011 por Natasha Rublyova
PARITET Presentation expoTEL 2011PARITET Presentation expoTEL 2011
PARITET Presentation expoTEL 2011
Natasha Rublyova328 visualizações
Сергій Журбенко: Про е-квиток por Rostyslav Vasiuta
Сергій Журбенко: Про е-квитокСергій Журбенко: Про е-квиток
Сергій Журбенко: Про е-квиток
Rostyslav Vasiuta270 visualizações
Концепция фискального сервера. E consulting por Anna Yovka
Концепция фискального сервера. E consultingКонцепция фискального сервера. E consulting
Концепция фискального сервера. E consulting
Anna Yovka308 visualizações
Тимощук B por Olena Ursu
Тимощук BТимощук B
Тимощук B
Olena Ursu472 visualizações
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків por Agiya Zagrebelska
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківОператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
Agiya Zagrebelska495 visualizações
Дебетові системи електронних платежів por Oleg Nazarevych
Дебетові системи електронних платежівДебетові системи електронних платежів
Дебетові системи електронних платежів
Oleg Nazarevych1K visualizações
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежів por Oleg Nazarevych
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежівТема № 12. Дебетові системи електронних платежів
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежів
Oleg Nazarevych304 visualizações

Similar a НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей

Horinov por
HorinovHorinov
Horinovbankiua
931 visualizações23 slides
е квиток-майстерня-міста por
е квиток-майстерня-містае квиток-майстерня-міста
е квиток-майстерня-містаCreativeObject
235 visualizações21 slides
Сергій Журбенко про електронний квиток у Львові por
Сергій Журбенко про електронний квиток у ЛьвовіСергій Журбенко про електронний квиток у Львові
Сергій Журбенко про електронний квиток у ЛьвовіМайстерня міста
542 visualizações21 slides
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx por
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptxВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptxTetianaDotsenko1
114 visualizações17 slides
презентация ГФС por
презентация ГФСпрезентация ГФС
презентация ГФСMarina Vogel
3.1K visualizações28 slides
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptx por
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptxСистема дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptx
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptxTetianaDotsenko1
36 visualizações24 slides

Similar a НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей(20)

Horinov por bankiua
HorinovHorinov
Horinov
bankiua931 visualizações
е квиток-майстерня-міста por CreativeObject
е квиток-майстерня-містае квиток-майстерня-міста
е квиток-майстерня-міста
CreativeObject235 visualizações
Сергій Журбенко про електронний квиток у Львові por Майстерня міста
Сергій Журбенко про електронний квиток у ЛьвовіСергій Журбенко про електронний квиток у Львові
Сергій Журбенко про електронний квиток у Львові
Майстерня міста542 visualizações
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx por TetianaDotsenko1
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptxВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx
ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx
TetianaDotsenko1114 visualizações
презентация ГФС por Marina Vogel
презентация ГФСпрезентация ГФС
презентация ГФС
Marina Vogel3.1K visualizações
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptx por TetianaDotsenko1
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptxСистема дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptx
Система дистанційного обслуговування «CorpLight»  .pptx
TetianaDotsenko136 visualizações
20190625 Customs Strategy por Max Nefyodov
20190625 Customs Strategy20190625 Customs Strategy
20190625 Customs Strategy
Max Nefyodov10.4K visualizações
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу... por ICF Legal Service
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...
ICF Legal Service583 visualizações
«Є-data» - УНІФІКОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ por Katya Kopchuk
«Є-data» - УНІФІКОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ«Є-data» - УНІФІКОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ
«Є-data» - УНІФІКОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ
Katya Kopchuk1.5K visualizações
Національна система масових електронних платежів por FinTech Department
Національна система масових електронних платежівНаціональна система масових електронних платежів
Національна система масових електронних платежів
FinTech Department47 visualizações
InfoList2_2023.pdf por ssuserf3013d
InfoList2_2023.pdfInfoList2_2023.pdf
InfoList2_2023.pdf
ssuserf3013d84 visualizações
Щодо електронної взаємодії Казначейства України з органами влади por Centre Eidos
Щодо електронної взаємодії Казначейства України з органами влади Щодо електронної взаємодії Казначейства України з органами влади
Щодо електронної взаємодії Казначейства України з органами влади
Centre Eidos572 visualizações
Презентація Медирент por Медирент
Презентація МедирентПрезентація Медирент
Презентація Медирент
Медирент20 visualizações
Edata: державні гроші як на долоні por Centre Eidos
Edata: державні гроші як на долоніEdata: державні гроші як на долоні
Edata: державні гроші як на долоні
Centre Eidos629 visualizações
Реєстрація розрахункових операцій в Чехії. Особливості запровадження в чесько... por Jan Ruzicka
Реєстрація розрахункових операцій в Чехії. Особливості запровадження в чесько...Реєстрація розрахункових операцій в Чехії. Особливості запровадження в чесько...
Реєстрація розрахункових операцій в Чехії. Особливості запровадження в чесько...
Jan Ruzicka635 visualizações
Лібералізація валютного регулювання por VYacheslav Sadovnychyi
Лібералізація валютного регулюванняЛібералізація валютного регулювання
Лібералізація валютного регулювання
VYacheslav Sadovnychyi1.2K visualizações
Лібералізація валютного регулювання por Artem Nykonovych
Лібералізація валютного регулюванняЛібералізація валютного регулювання
Лібералізація валютного регулювання
Artem Nykonovych86 visualizações
Лібералізація валютного регулювання por EasyBusiness
Лібералізація валютного регулюванняЛібералізація валютного регулювання
Лібералізація валютного регулювання
EasyBusiness1.1K visualizações

Último

Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... por
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Lviv Startup Club
9 visualizações20 slides
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... por
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Lviv Startup Club
13 visualizações45 slides
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) por
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Lviv Startup Club
29 visualizações21 slides
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... por
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Lviv Startup Club
22 visualizações33 slides
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... por
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Lviv Startup Club
21 visualizações25 slides
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... por
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Lviv Startup Club
16 visualizações36 slides

Último(6)

Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... por Lviv Startup Club
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Lviv Startup Club9 visualizações
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... por Lviv Startup Club
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Lviv Startup Club13 visualizações
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) por Lviv Startup Club
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Lviv Startup Club29 visualizações
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... por Lviv Startup Club
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Lviv Startup Club22 visualizações
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... por Lviv Startup Club
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Lviv Startup Club21 visualizações
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... por Lviv Startup Club
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Lviv Startup Club16 visualizações

НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей

 • 1. Концепція реформування платіжного законодавства України м.Київ, 23 липня 2019 року Презентація для ознайомлення учасників ринку
 • 2. Передумови трансформації платіжного законодавства 2007 2009 2015 2015 2014 2017 PSD1 • SEPA • Плат. установа • Плат. послуги • ADR Асоціація з ЄС • Постанова КМУ № 1106 (п 614-628) • PSD1 • EMD EMD • Установа е- грошей • Плат. послуги • Ідентифікація / ліміти IRF Regulation • DC 0,2% • CC 0,3% • Відокремлення схеми / процесинга PSD2 • PISP • AISP • PIISP • OpenAPI • SCA Асоціація з ЄС • Рішення НБУ № 603 • PSD2 • EMD 2019 2020 2022 • ЗУ “Про платіжні послуги” • НПА •Технічні умови / стандарти • Відкритий банкинг • Посилена безпека платежів (SCA) • СЕП 24/7 • Миттєві перекази А2А • IS0 20022 • Обмеженнякарткового Інтерченджа ПЗУ “Про платіжні послуги в Україні” Наступні кроки 2
 • 3. Вплив змін на платіжний ринок 3  Європейське регулювання  Розвиток технологій & інновацій  Розвиток а2а-платежів  Зменшення собівартості 1 трнз  Розвиток фінтек-банків / компаній  Вихід світових гравців  Подальший розвиток фін.інклюзії  Подальший розвиток cashless  Бігтех  Фрагментація ринку  Настороженість банків  Довготривалість змін Ризики  Відносно доступний квиток на ринок  Нові бізнес-моделі  Доступ до бази клієнтів  Додатковий транзакційний дохід  Невеликий ринковий “пиріг”  Капітальні витрати на інновативний розвиток  Конкуренція з боку бігтек та світових гравців  Врегулювання “сірих” схем Партнерствоз фінтех =  Діджиталізація  Зменшення опер.витрат на 1 трнз  Додатковий транзакційний дохід  Активація клієнтської бази  Кастомизовані послуги Конкуренція з фінтех =  Капітальні витрати  Втрата транзакційних доходів  Часткова втрата клієнтської бази  Міграція переказів з р2р до а2а  Перерозподіл ліквідності платіжнийринок платіжний фінтех банки Можливості
 • 4. Ключові зміни на платіжному ринку 4 Open banking Захист користувачів Випуск е-грошей НФУ Нові платіжні послуги Нові бізнес- моделі Платіжний рахунок НФУ НБУ регулятор ринку Емісія карток НФУ +…
 • 5. Платіжні послуги 5 Фінансові послуги  Внесення коштів на платіжний рахунок  Зняття/списання коштів з платіжного рахунку  Переказ коштів з платіжного рахунку  Переказ коштів з платіжного рахунку за рахунок кредиту  Емісія / еквайринг  Грошові перекази Нефінансові послуги  Послуга ініціювання платежу  Послуга надання консолідованої інформації за платіжним рахунком 6 2 +
 • 6. Постачальники платіжних послуг Здійснюють випуск та операції з е-грошима. Відкривають платіжні рахунки. Мають право надавати всі види платіжних послуг Відкривають платіжні рахунки. Надають всі види платіжних послуг: а) фінансові (лише НФУ) та б) інформаційні (фінансові або нефінансові установи) Відкривають платіжні рахунки. Надають всі види платіжних послуг без набуття статусу ФУ Установи е-грошей (НФУ) Платіжні установи Органи державної влади та місцевого самоврядування Поштові оператори Банки Національний банк України 6 окремих категорій 6 Відкривають платіжні рахунки та надають всі види платіжних послуг Можуть надавати окремі види платіжних послуг коли не виступають як державні / регуляторні органи
 • 7. Учасники платіжних систем Постачальники платіжних послуг Банки НФУ Поштові оператори Банки Платіжні установи (НФУ) Надання платіжнихпослуг не вимагає від постачальника створення платіжної системи А Б Нові постачальники інформаційнихпослуг Постачальник послуг з ініціювання платежу (PISP) Надання консолідованоїінформації за платіжним рахунком(AISP) Трансформація суб’єктів переказу коштів Установи е-грошей (НФУ) Поштові оператори ASIS TOBE 7
 • 8. Ліцензування постачальників платіжних послуг 8 Банки Органи державної влади та місцевого самоврядування Платіжні установи Установи електронних грошей Оператори поштового зв'язку Надаватимуть платіжні послуги на підставі банківськоїліцензії (можливе введення нового терміну – кредитні установи) Надаватимуть платіжні послуги на підставі ліцензії НБУ на надання платіжних послуг Можуть надавати платіжні послуги без ліцензії, але за умови попередньогоповідомлення і реєстраціїНаціональним банком
 • 9. Нововведення в ліцензуванні платіжних послуг 9 Статус небанківської фінансовоїустанови надаватиметься автоматично із видачою ліцензії Скасування двоступеневої процедуриліцензування, що передбачає: 1) набуття статусу фін. установи та включення відомостейдо реєстру; 2) видача ліцензії Ліцензія на надання платіжних послуг видається в електронній формі Скасування паперових бланків Незалежно від кількостіплатіжних послуг видається одна ліцензія Електроннийобмін документами з учасниками ринку Перехід на електронну форму звітності та взаємодії із учасниками ринку В ліцензії наводиться перелік платіжних послуг, які має право надавати особа
 • 10. Реєстраційні процедури на платіжному ринку Оператори послуг платіжної інфраструктури Платіжні системи та їх учасники 1. Процесинг 2. Кліринг 3. Інші операційні, інформаційні та технологічні функції щодо платіжних послуг Комерційні агенти Постачальники платіжних послуг (без набуття статусу фінансової установи) 1. Послуги ініціювання платежів (PISP) 2. Надання консолідованої інформації за рахунками (AISP) Платіжна система потрібна у разі здійснення переказу за участі декількох постачальників платіжних послуг Процедура буде встановлена на рівні нормативно-правових актів НБУ 10 Реєстрація здійснюватиметься шляхом включення інформації до єдиного реєстру платіжної інфраструктури
 • 11. Постачальники обмежених платіжних послуг Телеком-та інтернет- оператори Соціальні/ спеціальніпроекти: транспортна, соціальна картка, муніципальні програми та інше Постачальники послуг з інкасації Роздрібнімережі (громадська торгівля, АЗС та таке інше)  мікроплатежі  цифровий контент та цифрове споживання  оплата в загальному чеку  голосові послуги  електронні білети  благодійність Критерії віднесення до обмежених послуг  обсяг операцій за певний період  обмеженамережазастосування  обмежене коло користувачів  обмеженівиди діяльності / суміщення видів діяльності  обмежений перелік платіжних інструментів  обмежені мережі  обмежені товари/послуги  обмежені платіжні інструменти 11
 • 12. Timeline процесу зміни платіжного законодавства 12 2019 2020 2021 2022  Затвердження концепції змін Правлінням НБУ  Написання тексту ПЗУ “Про платіжні послуги”  Обговорення ПЗУ з ринком  Реєстрація ПЗУ у ВРУ  Просування ПЗУ у ВРУ  Прийняття ЗУ “Про платіжні послуги”  Оновлення бази НПА НБУ  Правила ліцензування та нагляду за PSP  Розробка технічних стандартів  Впровадження Open API  Впровадження стандарту SCA & CSC  Впровадження обмежень щодо IRF
 • 14. 14 Загальні положення Платіжні послуги Платіжні системи Електронні гроші Умови надання пл.послуг Відповіда льність та заходи впливу Вимоги до розкриття інформації Заключні, перехідні положення Постачальники платіжних послуг Державне регул-ня EU UA * розділів глав статей 10 Х >100 * Експертна оцінка відсотку використання в ПЗУ відповідних положень законодавства EU/UA Верхньорівнева структура ПЗУ “Про платіжні послуги”
 • 15. Повноваження НБУ як регулятора платіжних послуг ( пропозиція в ПЗУ) 15 1 2 Ліцензування Оверсайт 3Нагляд Встановлювати ліцензійні (в т.ч. пруденційні) вимоги до постачальників платіжних послуг, технічних провайдерів, платіжних систем. Встановлювати умови виключень. Надавати / відкликати ліцензії на всі/окреміплатіжні послуги, на е-гроші. Вести єдиний реєстр плат.інфраструктури 4 Вжиття заходів Видавати розпорядження. Накладати штрафи. Встановлювати обмеженняна послуги / діяльність установ. Скасовувати ліцензії. Вводити тимчасову адміністрацію Оверсайт платіжної інфраструктури (плат.системи, постачальники плат.послуг,, плат. інструменти, ОППІ), в т.ч. фондового ринку 5Надання захисту Здійснювати (пруденційний) нагляд за постачальниками платіжних послуг. Отримувати звіти/документи Контролювати надання платіжних послуг відповідно до законодавствута ліцензійних умов. Організувати роботу зі скаргами користувачів до НБУ. Контролювати внутрішню роботу постачальників зі скаргами своїхкористувачів
 • 16. Концепція Open API 16 Місія НБУ Створити регуляторні вимоги щодо:  застосування SCA  захисту конфіденційності та цілісності персональних облікових даних користувачів  безпечної інтерфейсної взаємодії між ASPSP та ТРР (CSC) Завдання ринку Самоорганізаціядля створення технічного стандарту OpenAPI на зразок XS2Aвід Berlin Group PISP AISP PIISP Third-partyproviders Ініціювання платежу Отримання інформації Підтвердження достатностікоштів Управління платіжним рахунком Реєстрація ТРР Ідентифікація ТРР Платіжна послуга ASPSP – постачальник послуги обслуговування платіжного рахунку ТРР – Third-party providers,узагальнена назва постачальників нефінансових інформаційно-платіжнихпослуг PISP – постачальник послуги ініціювання платіжноїоперації AISP – постачальник послуги надання консолідованоїінформації PIISP – постачальник послуги випуску платіжного інструментадо платіжного рахунку SCA – посилена клієнтська автентифікація CSC – безпечна інтерфейсна взаємодія API НБУ Банк/ ASPSP Клієнт
 • 17. Основні передумови Open API 17  Платіжний рахунок має бути доступним on-line  Інформація має передаватися захищеним каналом зв’язку (CSC)  ASPSP має забезпечити або і) виділений ТРР-інтерфейс взаємодії, або іі) надати доступ до загального клієнтського інтерфейсу  При автентифікації мають використовуватись персональні облікові дані клієнта, надані ASPSP  Має застосовуватись SCA  Має застосовуватись онлайн-ідентифікація ТРР з боку ASPSP ч/з реєстр платіжної інфраструктури НБУ  ТРР-постачальник виконує тільки відповідний запит клієнта, не модифікує параметри платіжної операції, не зберігає та не використовує конфіденційні платіжні дані, не має доступу до клієнтських коштів  ТРР-постачальник не зобов’язаний мати договірних відносин з ASPSP  Відносини ТРР-постачальника з клієнтом мають регулюватись платіжним контрактом між ними
 • 18. 18 Платіжний рахунок  В банках – це поточний рахунок клієнта  В НФУ – це рахунок (обліковий запис) в технічній системі постачальника платіжних послуг  В форматі IBAN  Відкриваєтьсяна підставі рамкової угоди на ім’я одного чи декількох користувачів із застосуванням процедур KYC,AML  Дозволеніплатіжні операції: внесення готівки, отримання готівки, зарахування безготівкових надходжень,переказ коштів  Платіжні інструменти - погодженіміж користувачем та постачальником (в т.ч. платіжні картки) Убезпечення коштів користувачів  Відокремленіна спеціальному окремомурахунку в банку або інвестовані в ЦП на користь користувачів  Звільнені від вимог інших кредиторівПУ  Убезпечуються всі кошти, які не перераховані станом на Д-1  Забороняєтьсявикористання цих коштів на цілі інші, ніж платіжні операції, в т.ч. на кредитування  Забороняється нарахування %% на залишок Платіжний рахунок & схема платіжних операцій
 • 19. Платіжна установа (пропозиція в ПЗУ) 19 Авторизація на операції  Небанківська фінансова установа (ЮО), набуття статусу з отриманням ліцензії НБУ на плат.послуги  Ліцензія НБУ на всі або окремі платіжні послуги  Ліцензія НБУ на валюто-обмінні операції (опціонально)  Реєстрація НБУ на управління або членство в ПС (опціонально)  Реєстрація НБУ на виконання функцій ОППІ (опціонально)  Реєстрація НБУ в Державному реєстрі плат.інфраструктури  Реєстрація НБУ в Державному реєстрі фінансових установ  Ліцензія Держкомфінпослуг на надання фінансових (“платіжних”) кредитів Платіжні послуги (must) Супроводжув. платіжні послуги (опціон) Технічні послуги (опціон) Оперування платіжними системами (опціон) Капітальні вимоги (PSD2)  Початковий капітал: EUR 20-50-125 К  Власні кошти:  не менш ніж початковий капітал  за методом А-В-С
 • 20. Установа електронних грошей (пропозиція в ПЗУ) 20 Авторизація на операції  Небанківська фінансова установа (ЮО)  Ліцензія НБУ на операції з е- грошима  Право надання платіжних послуг без додаткової ліцензії  Ліцензія НБУ на валюто-обмінні операції (опціонально)  Реєстрація НБУ на управління або членство в ПС (опціонально)  Реєстрація НБУ на виконання функцій ОППІ (опціонально)  Реєстрація НБУ в Державному реєстрі плат.інфраструктури  Реєстрація НБУ в Державному реєстрі фінансових установ  Ліцензія Держкомфінпослуг на надання фінансових (“платіжних”) кредитів Платіжні послуги (опціон) Супроводжув. платіжні послуги (опціон) Технічні послуги (опціон) Оперування платіжними системами (опціон) Капітальні вимоги (EMD + PSD2)  Початковий капітал: EUR 350 К  Власні кошти:  не менш ніж початковий капітал  2% від серед.балансу е-грошей за минулий рік (метод D)  + додатково за методом А-В-С – в разі надання платіжних послуг Випуск та виконання платіжних операції з е-грошима (must)
 • 21. 21 РС Платежі та розрахунки КС СПР СГП ОППІ Постачальники платіжних послуг (банки та НФУ)  Внутрішньодержавні грошові перекази, платежі та розрахунки  Емісія карток  Випуск е-грошей Оператори послуг платіжної інфраструктури  Технічні  Технологічні функції Розрахункові системи  СЕП НБУ  СР за ЦП Карткові системи  Міжнародні  Внутрішньодержавні  Внутрішньобанківські Системи платежів та розрахунків  Р2Р, Р2В, Р2G, B2B Системи грошових переказів  Міжнародні  Внутрішньодержавні  Внутрішньобанківські Оператори послуг платіжної інфраструктури  Операційні  Технічні  Технологічні функції РС КС СГП ОППІ Розрахункові системи  СЕП НБУ  СР за ЦП Міжнародні карткові системи / схеми  Visa, MC, AMEX, UP Міжнародні системи грошових переказів  WU, MG, RIO і т.п. PSP Суб’єкти платіжного ринку Трансформація платіжних систем в суб’єктів платіжного ринку ASIS ТОВЕ
 • 22. Платіжна схема та платіжна система 22 Оператор Платіжна схема Платіжна інфр-ра Учасники - PSP • Єдині операційні правила • Технічні стандарти • Технології • Інструменти • Банки • НФУ • Розрах.банк • Клірингова установа • Процесингова установа • Оператор технічної інфраструктури • Мережа пристроїв (АТМ, POS, ПКТС) Платіжна система • Карткова (Visa, MC) • Money Remittance (WU) • EPC SEPADD, CT Ініціювання платіжної операції з використанням платіжного інструменту
 • 23. Приклад застосування нового регулювання: Платіжна установа (НФУ) 23 Бізнес - модель Опер. модель Ліцензування 1. Статус НФУ ч/з ліцензію на платіжні послуги 2. Статус Платіжної установи ч/з ліцензію на платіжні послуги 3. Ліцензія НБУ на платіжні послуги 1,2,3,5,6 4. Ліцензія НБУ на валютні операції: готівковий вал.обм, перекази #СГП 5. РеєстраціяНБУ в єдиному реєстрі плат.інфраструктури: платіжна установа, член #МПС, учасник системи #СГП 6. Ліцензія Нацкомфінпослуг на споживче кредитування 23  Відкриття платіжних рахунків фіз.особам з випуском дебіт.платіжних карток #МПС  POS-еквайринг торговців  Виконання переказу коштів з платіжних рахунків користувачів  Виконання переказу коштів ч/з сайт установи: комуналка, Р2Р  Надання послуг грошових переказів #СГП  Готівкові вал-обм операції  Мікро-кредитування 1. Договірнівідносини з банком: плат.рахунок, рахунок убезпечення, бізнес-рахунок, інкасація 2. Членство в #МПС: емісія та еквайринг 1. Участь в системі переказів #СГП: агент з відправлення та виплати переказів 2. Договірнівідносини з агрегатором платежів #Агрегатор 3. Касові операції: інвалюта, гривня €