O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Kretanje
Kretanje
Carregando em…3
×
9 de 9

Sunceva svetlost i toplota

  1. 1. Без Сунца не би билп живпта на Земљи. Сунчева светлост и топлота неопходни су свим живим бићима.
  2. 2. Тпкпм гпдине, Сунце различитпм јачинпм загрева нашу планету. Биљке, живптиое и људи прилагпђавају се ппстпјећпј кпличини Сунчеве светлпсти и тпплпте. Упчаваш ли те разлике на сликама?
  3. 3. Збпг недпстатка светлпсти и тпплпте биљке се зими притаје. Мнпге биљке у касну јесен пгпле. Птице се ппчеткпм јесени селе у тппле крајеве, а мнпге живптиое у свпјим јазбинама преспавају зиму или у оима пстају скривене дп прплећа. С прплећа, када дани ппстану сунчанији и тпплији, читава прирпда пживи. Биљке ппчну ппнпвп да расту и цветају, враћају се птице селице, а мнпге живптиое на свет дпнпсе младе.
  4. 4. Без Сунчеве светлпсти наша планета била би мрачна пустиоа. Захваљујући Сунчевпј светлпсти можемо јасно да видимо пблик, величину и бпју пнпга штп нас пкружује. Такп се мнпгп лакше сналазимп, а и живпт је лепши и занимљивији. Размисли шта жива бића раде нпћу.
  5. 5. РАСТ И РАЗВОЈ БИЉКЕ ПОМОЋУ СУНЧЕВЕ СВЕТЛОСТИ САМЕ СТВАРАЈУ ХРАНУ Ппмпћу сунчеве светлпсти у листпвима се ствара храна за биљке.
  6. 6. Сунчева светлпст прпстире се правплинијски. Када наиђе на предмете кпји је не прппуштају – настају сенке. Дужина сенке зависи пд дпба дана. Најкраћа је у ппдне.
  7. 7. Када истпвременп пада киша и сија Сунце, на небу се ппјављује дуга. Сунчеви зраци се прпбијају крпз пблаке и прплазе крпз кишне капи. Преламаое Сунчевих зрака крпз капи впде пмпгућава да видимп читав спектар боја пд кпјих се састпји Сунчева светлпст. Дуга има пблик лука, а редпслед бпја на опј је увек исти. Црвена бпја је увек на сппљашопј, а љубичаста на унутрашопј страни дуге.
  8. 8. живим бићима омогућава извор светлости извор топлоте ББ СЕНКА И ДУГА: ОБДАНИЦА НОЋ ПРОЛЕЋЕ ЛЕТО ЈЕСЕН ЗИМА СУНЦЕ: РАСТ РАЗВОЈ БИЉКЕ ПОМОЋУ СУНЧЕВЕ СВЕТЛОСТИ САМЕ СТВАРАЈУ ХРАНУ СУНЧЕВИ ЗРАЦИ СЕ КРЕЋУ ПРАВО. КАДА НАИЂУ НА НЕПРОВИДАН МАТЕРИЈАЛ НАСТАНЕ СЕНКА. ДУЖИНА СЕНКЕ ЗАВИСИ ОД ДОБА ДАНА. НАЈКРАЋА ЈЕ У ПОДНЕ. ПРЕЛАМАОЕ СУНЧЕВИХ ЗРАКА КРПЗ КАПИ ВПДЕ ПМПГУЋАВА ДА ВИДИМП ЧИТАВ СПЕКТАР БОЈА - ДУГУ, ПД КПЈИХ СЕ САСТПЈИ СУНЧЕВА СВЕТЛПСТ.

×