Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a قدمهای اولیه در بازاریابی محتوایی کوتاه مدت(20)

Anúncio

قدمهای اولیه در بازاریابی محتوایی کوتاه مدت

 1. ‫مدت‬‫کوتاه‬‫محتوایی‬‫بازاریابی‬‫در‬‫اولیه‬‫قدمهای‬ ‫گردآورنده‬: ‫مهرآرام‬‫میالد‬ ‫کاربری‬‫تجربه‬‫استراتژیست‬‫و‬‫تحلیلگر‬
 2. 1- ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫توانمندسازی‬ ‫کارمندان‬
 3. ‫س‬ ‫کارمندان‬ ‫کردن‬ ‫توانمند‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫ابتدایی‬ ‫هدف‬‫ازمان‬ ‫باشد‬‫تا‬ ،‫ر‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫عناصر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬‫سانه‬ ‫بیایند‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تناقض‬ ‫یک‬ ‫اینجا‬: ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫گروهی‬ ‫بود‬ ‫فعال‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫سازمان‬‫ن‬ ‫ای‬ ‫وعده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کارمندان‬ ‫قوانین‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫معتقدند‬ ‫ب‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫سازمانی‬‫ه‬ ‫در‬ ‫کارمندان‬ ‫فعالیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محتواسازی‬.
 4. ‫به‬ ‫محتواسازی‬ ‫در‬ ‫کارمندانتان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬‫نیفتاد‬ ‫افراط‬‫اند‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫تشویق‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫امر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫باید‬.
 5. 2- ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫یا‬‫یک‬‫موسس‬‫ه‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫اعتماد‬‫است‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬.
 6. ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫کار،طراحی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫شما‬ ‫پلن‬ ‫مارکتینگ‬. ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫بصری‬ ‫هویت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫سازمانها‬ ‫سایر‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫برداشت‬. ‫دنیا،دنیای‬‫تصویرهاست‬... ‫شما‬‫طراح‬ ‫یک‬ ‫بدون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توانست‬ ‫نخواهید‬ ‫سازمان‬ ‫هویت‬ ‫خوبی‬‫خود‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬.
 7. ،‫توییتر‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫کاراکترهای‬ ‫مانند‬ 140‫کاراکتر‬‫توج‬ ‫بیشترین‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کافیست‬‫کنید‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫ه‬. ‫شوی‬ ‫دیده‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کاراکتر‬ ‫میزان‬ ‫این‬‫و‬ ‫د‬ ‫شوید‬ ‫خوانده‬ ‫حتما‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬! ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬‫هستند‬!
 8. 3- ‫نوع‬‫ر‬ ‫محتوا‬‫ا‬ ‫آزاد‬ ‫بگذارید‬.
 9. ‫ابتدای‬ ‫در‬‫راه‬،‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫فقط‬ ‫باید‬ ‫هدف‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫گیر‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫قوانین‬ ‫ایجاد‬. ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬‫لی‬،‫در‬ ‫یییی‬‫ی‬‫نقش‬‫در‬ ‫یییدی‬‫ی‬‫کلی‬ ‫پیگیری‬‫ه‬ ‫مشی‬ ‫خط‬‫ای‬ ‫بیر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مدیران‬‫دن‬ ‫ییییرا‬‫ی‬‫تفک‬ ‫از‬‫ییییا‬‫ی‬‫آنه‬ ‫در‬‫سیازی‬ ‫محتیوا‬ ‫مسیر‬ ‫داریییید‬ ‫عهیییده‬ ‫بیییه‬.
 10. ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ ‫وقتی‬‫گذارید؛‬ ‫می‬ ‫خودشان‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫روانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫جمع‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫راحتتر‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬‫و‬ ‫به‬‫متنوع‬ ‫محتواهای‬‫ارزشمندتری‬‫دست‬‫ک‬ ‫می‬ ‫پیدا‬‫نید‬.
 11. 4- ‫پلتفرمی‬ ‫را‬ ‫مطمئن‬ ‫روایت‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫کن‬ ‫انتخاب‬‫ید‬.
 12. ‫ج‬ ‫برندهایی‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫هانی‬ ‫گیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫متفاوت‬ ‫کارکردهایی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هستند‬. ‫از‬‫خود‬ ‫داستان‬ ‫روایت‬ ‫برای‬ ‫شیر‬ ‫اسالید‬‫در‬‫اسال‬ ‫قالب‬‫ید‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬. ‫ش‬ ‫وبسایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫میتواند‬ ‫توییتر‬‫روانه‬ ‫ما‬ ‫نماید‬. ‫همیشگ‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬‫شما‬ ‫ی‬ ‫دهند‬ ‫عادت‬. ،‫محتییییوا‬ ‫بازاریییییابی‬ ‫یتان‬‫ی‬‫داس‬ ‫یت‬‫ی‬‫روای‬ ‫یر‬‫ی‬‫هن‬ ‫اسییییییییییییییییت‬. ‫محتییییوا‬ ‫بازاریییییابی‬ ‫بیر‬ ‫سازی‬ ‫شخصیت‬‫ای‬ ‫داسییتان‬ ‫یییک‬ ‫روایییت‬ ‫و‬ ‫اسییت‬‫نوشییتن‬ ‫نییه‬ ‫یییییتان‬‫ی‬‫داس‬‫یییییرای‬‫ی‬‫ب‬ ‫هیییییا‬ ‫مشخصیییییه‬.
 13. ‫پ‬ ‫و‬ ‫تار‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬‫ود‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫داستانتان‬. ‫اینجاست‬‫ش‬ ‫روایت‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫داستان‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫که‬‫وند‬.
 14. 5- ‫برای‬‫زمانبندی‬ ‫ارائه‬‫محتوا‬ ‫بگی‬ ‫تصمیم‬‫رید‬.
 15. ‫گم‬ ‫قطعات‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بازاریابان‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬‫شده‬ ،‫هستند‬ ‫شان‬ ‫بازاریابی‬ ‫کن‬ ‫اقدام‬ ‫قوی‬ ‫قسمتی‬ ‫چند‬ ‫محتواهای‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شما‬‫ید‬. ‫سایر‬ ‫از‬ ‫تاریخی‬ ‫فرصتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬‫رق‬‫با‬ ‫اندازد‬ ‫می‬ ‫جلو‬. ‫محتیوا‬ ‫مینمح‬ ‫ارسیال‬ ‫بیه‬ ‫شروع‬ ‫کنید‬. ‫ک‬ ‫شروع‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫یک‬ ‫با‬‫و‬ ‫نید‬ ‫ننید‬ ‫هیای‬ ‫روایت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫سویه‬‫طریق‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬، ‫کتاب‬‫د‬ ‫را‬ ‫خیود‬ ‫برنید‬ ‫داسیتان‬‫ر‬ ‫نمایید‬ ‫نگارش‬ ‫مخاطب‬ ‫ذهن‬. ‫کیارب‬ ‫زود‬ ‫خیلیی‬ ،‫نمح‬ ‫این‬ ‫با‬‫ران‬ ‫یما‬‫ی‬‫ش‬ ‫یای‬‫ی‬‫محتواه‬ ‫یار‬‫ی‬‫انتم‬ ‫یح‬‫ی‬‫نش‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬.
 16. ‫باشید‬ ‫ترسو‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫محافظه‬ ‫محتوا‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫اگر‬، ‫فرصتهایی‬‫توسط‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬‫رقبای‬‫تان‬‫فتح‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬.
 17. 6- ‫عمر‬‫محتو‬ ‫مفید‬‫ا‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫را‬ ‫کنید‬.
 18. ‫محتوا‬ ‫هر‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫را‬‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫کنید؛‬ ‫می‬ ‫توزی‬ ‫برای‬ ‫پلتفرمی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫باید‬‫محتوا‬ ‫ع‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫شود‬‫نمود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬. ‫وسوسیییه‬ ‫مقابیییس‬ ‫در‬،‫اینکیییه‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ‫ییییییییییییییییییییییید‬‫ی‬‫نمایی‬ ‫ییییییییت‬‫ی‬‫مقاوم‬‫یییییییید‬‫ی‬‫کنی‬!
 19. ‫نکنید‬ ‫ارائه‬ ‫اول‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جذابتان‬ ‫محتواهای‬ ‫همه‬. ‫باشد‬ ‫همیشگی‬ ‫باید‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫مکالمه‬.
 20. 7- ‫مشارکت‬ ‫را‬ ‫کاربرانتان‬ ‫برانگیزید‬.
 21. ‫بازاریابی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬،‫محتوا‬‫ارتب‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫واقعی‬ ‫اط‬ ‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬. ‫نی‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫بهترین‬ ‫اگر‬‫ارائه‬ ‫ز‬ ‫ارت‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫دهید‬‫باط‬ ‫نکنیییید‬ ‫پییییدا‬ ‫مشیییارکتی‬، ‫سیکو‬ ‫آمیاده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫خییود‬ ‫مشییتریان‬ ‫همیشییگی‬ ‫یییییییییید‬‫ی‬‫نمایی‬.
 22. ‫نظرات‬ ‫دریافت‬ ،‫کاربران‬ ‫برانگیختن‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬‫و‬ ‫کامنتهای‬‫آنهاست‬.
 23. 8- ‫بازخورد‬ ‫نمایید‬ ‫دریافت‬.
 24. ‫یادداش‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫کارمندان‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬‫ت‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫محتواهایی‬ ‫چه‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬. ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫بازخوردهای‬ ‫بدهید‬ ‫امتیاز‬ ‫محتواها‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬. ‫بیا‬ ‫کیه‬ ‫بخواهیید‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫آورده‬ ‫کیه‬ ‫امتییازاتی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫را‬ ‫خیود‬ ‫آینیده‬ ‫محتواهای‬ ‫اند‬ ‫ببخشیییییییند‬ ‫بهبیییییییود‬.
 25. 9- ‫به‬‫مخاطبان‬‫نشا‬‫ن‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫نویسندگان‬ ‫هستند‬ ‫اشخاصی‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫خودشان‬.
 26. ‫ب‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫برسید‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫به‬‫شما‬ ‫رند‬ ‫توجه‬‫کنند؛‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫هویت‬ ‫به‬‫شما‬‫می‬ ‫توجه‬‫کنند‬. ‫به‬‫ی‬ ‫جنبه‬ ‫محتوا‬‫احساس‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ببخشییییییید‬ ‫انسییییییانی‬ ‫تا‬‫ارتبیاط‬ ‫مخاطبیان‬ ‫روح‬ ‫بیا‬ ‫یییییییید‬‫کنی‬ ‫ییییییییرار‬‫برقی‬.
 27. ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫این‬9‫در‬ ‫ابتدایی‬ ‫قدم‬ ‫بود‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫سعی‬‫در‬‫بعدی‬ ‫اسالیدهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اصول‬ ‫توضیح‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬‫بدم‬.
 28. ‫آخر‬ ‫کالم‬: ،‫است‬ ‫تعهد‬ ‫یک‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫لطف‬ ‫یک‬ ‫نه‬!
 29. Visit my website: www.Intm.Biz ‫ب‬ ‫تماس‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫داشتید‬ ‫سئوالی‬ ‫اگر‬‫گیرید‬ https://ir.linkedin.com/in/miladmehraram Mehraram.Milad@Gmail.com
Anúncio