Tietoasiantuntija-lehti: Inhimillisyyden ja teknologian liitto johdattaa työn uudelle aikakaudelle

Mikael Seppälä
Mikael SeppäläOpen to new opportunities in Service (Systems) Design | mikaelseppala.com
Inhimillisyyden ja teknologian liitto
johdattaa työn uudelle aikakaudelle
Henry Ford tunnetaan lentävästä lauseestaan, jonka mukaan mikäli he olisivat
kysyneet asiakkailta mitä he haluavat, vastaus olisi ollut nopeampia hevosia.
Näin on tämän päivän organisaatioissa: työntekijöiden toivotaan olevan aina
vain kokeneempia, älykkäämpiä ja ahkerampia. Työn tuloksellisuutta voi
kohottaa myös muilla tavoilla, ja yksi työn kehityssuuntia on tiiviimpi yhteistyö
teknologioiden kanssa, jonka myötä voimme fokusoida inhimillistä työpanosta
tehokkuuden ja kontrollin sijaan mielekkäiden tavoitteiden määrittelemiseen,
luovuuteen sekä empatiaan. Teknologinen kehitys laukkaa vääjäämättä
eteenpäin, mutta hyötyäksemme verkostoajan mahdollisuuksista, tarvitsemme
tapoja parantaa organisaatioiden sosiaalisia uudistumisen kyvykkyyksiä.
Teksti: Mikael Seppälä
ENGLANTILAISEN Nestan johtajan, Geoff Mulga-
nin mukaan Collective Intelligence, kollektiivinen
älykkyys, on 2000-luvulla syntynyt monitieteinen
lähestymistapa, joka pyrkii ymmärtämään miten
ihmisjoukot voivat työskennellä yhdessä toistensa
sekä koneiden kanssa tavoilla, jotka ylittävät mo-
ninkertaisesti yksittäisten toimijoiden kapasiteetin.
Monet ovat törmänneet Albert Einsteinin lauseeseen:
”Problems cannot be solved by the level of awareness
that created them.” Lineaariseen ajatteluun sekä tii-
mi- ja organisaatiotasoille rajoittuneiden älykkyyden
muotojen avulla emme kykene ratkomaan viheliäisiä
ongelmia. Kollektiivisen älykkyyden kehittämisessä
piilee mahdollisuuksia tämän tekemiseen.
Esimerkiksi Wikipediasta tuli noin kymmenessä
vuodessa miljoonien yhteisen kohteen parissa toimi-
vien ihmisten myötä kaikkien aikojen laajin tietosa-
nakirja. Waze on puolestaan joukkoistettu navigoin-
tisovellus, joka hyödyntää käyttäjiensä reaaliaikaisia
reittitietoja, mahdollistaa onnettomuuksien ja muiden
tietojen raportoinnin sekä opastaa tekoälyä hyödyn-
tämällä ajantasaisten tietojen perusteella käyttäjiään
nopeimmille reiteille. Wazen toiminnallisuuksien
perustana ovat siis sekä matkapuhelinten GPS-senso-
ridata että ihmisten ilmoitukset.
Teollisen aikakauden organisoitumisesta…
MIT:n Cesar Hidalgon mukaan teollisen aikakauden
merkittävimmät organisoitumista koskevat keksinnöt
perustuivat siihen, että aikaisempi yksilökeskeisiin
taitoihin perustunut työ voitiin ylittää tuomalla
yhteen fyysisiä resursseja, ihmisiä sekä tuottamaan
näiden avulla standardoidusti suuria määriä tuotteita.
Teollisen aikakauden realiteetit ja oletukset,
jotka perustuivat resurssien vähäisyyteen ja suuriin
transaktiokustannuksiin, ohjasivat vähentämään
investointeihin meneviä riskejä. Tähän pyrittiin
hallitsemalla työtä tekemällä sitä paljon ennakkoon,
esimerkiksi suunnittelemalla pitkällä aikajänteellä,
budjetoimalla vuositasolla, rekrytoimalla aikaisem-
paan kokemukseen perustuen sekä rakentamalla
hierarkioihin perustuvia, staattisia organisaatioita.
Niukkuuden käsittelyyn liittyvä kontrollin tarve
rajoittaa kuitenkin toimintatapojen skaalautumista
sekä verkostojen syntymistä ja tuottaa organisaati-
oita, jotka eivät kykene oppimaan nopeasti ja omien
rajojensa ulkopuolella.
…verkostoaikaan
Teknologiat ja sosiaaliset verkostot tarjoavat uusia
mahdollisuuksia työn tekemiselle, jossa oppimiseen ja
tekemiseen perustuvat tietämys skaalautuu organi-
saatiotasolta tarkoituksenmukaisiin, aiheen ympärille
hetkessä syntyviin verkostoihin. Cesar Hidalgon
mukaan organisaatiotasolla syntyvän tietämyksen
laajentaminen on mahdollista tekemällä työtä organi-
saatioiden ja ihmisten verkostoissa, joissa oppimisen
ja tarkoituksenmukaisen tekemisen tahti on ekspo-
nentiaalisesti suurempi kuin kontrolliin perustuvissa
organisaatioissa.
Hidalgo sanoo tämän olevan mahdollista kehit-
tämällä tapoja, joiden avulla luottamusta ei tarvitseTrendejä teknologia-avusteisen organisoitumisen ja yhteistyön taustalla.
Kehittämällä
tapoja, joiden avulla
luottamusta ei tarvitse
rakentaa joka kerta aina
uudestaan, helpottamalla pääsyä
sosiaalisen pääoman eli ihmisten
pariin sekä hyötymällä internetin
myötä madaltuneista viestinnän
transaktiokustannuksista voi
syntyä organisaatiotasot
ylittävää älykkyyttä
ja tietämystä.
TEEMA TEEMA
TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018  3534  TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018
mahdollistavat toki ennennäkemättömän skaalautu-
van yhteistyön tekemisen, mutta ne eivät välttämättä
auta meitä kohtaamaan toisiamme ihmisinä, olemaan
empaattisia, innostumaan toistemme ajatuksista sekä
ruokkimaan yhdessä positiivista toimintaa. Theory
U -viitekehyksen kehittäjä MIT:n Otto Scharmer ku-
vaakin Presensing-lähestymistapaansa toisenlaiseksi
sosiaaliseksi teknologiaksi, joka painottaa teknolo-
gian sijaan sosiaalisuutta.
Samaan ilmiöön on tarttunut Harvardin johtami-
sen professori Amy C. Edmonson, joka on tutkinut
tiimiytymisen (teaming) ilmiötä, jolla kuvataan
prosesseja, joiden avulla vaihtuvissa, monialaisissa tii-
meissä toimivat ihmiset voivat löytää yhteisen sävelen
sekä tavoitteiden asetantaan että tekemiseen nopeasti
MBA, KTM, KM, YTM Mikael Seppälä on organisaatioiden, palvelumuotoilun
ja datan hyödyntämisen asiantuntija. Hän toimii Open Knowledge Finland ry:n
puitteissa ResponsiveOrg Finlandin yhteisömanagerina.
Digitaalisen
koordinaatiotalouden
teknologiset edellytykset ovat
olemassa, mutta nyt odotellaan,
että API-ohjelmointi­rajapintojen
avulla toimivien avointen alustojen
pariin saadaan kriittinen massa
ihmisiä, ja organisaatiot
kehittävät sosioteknisiä
kyvykkyyksiään hyödyntää
joustavia resursseja.
ilman keskitettyä johtamista. Tämä on alue, jonka
merkitys työssä on kasvussa, ja jolla erilaiset
tiimicoachit, fasilitaattorit sekä itseohjautuvat
organisoitumisen tavat tuottavat lisäarvoa.
Itseohjautuvaan, jaettuun toimijuuteen
perustuvia organisoitumisen viitekehyksiä
ovat sosiokratia ja siitä johdettu holakratia.
Viitekehykset perustuvat organisoitumista
ohjaaviin periaatteisiin ja tiimiytymisen
toimintatapoihin, joiden tavoitteena on
edistää organisoitumisen nopeaa evoluutio-
ta sekä organisaation jäsenten osallisuutta
jatkuvan uudistumisen määrittelyssä.
Verkosto-organisaatioiden metafora ei ole
enää teollisen aikakauden koneisto, vaan elävät
järjestelmät. Siinä missä koneiston ratas on määritelty
tekemään tarkasti yhtä ja ainoaa tehtävää, älykkyy-
teen perustuvat abstraktit resurssit ovat hajautettuja,
joustavia ja niiden yhdistelemistä rajoittavat vain
tarkoituksenmukaisuus sekä luovuus. Ihmisten ja
teknologioiden dynaamiset verkostot voivat yhdessä
hahmottaa ja taklata suuria ilmiöitä unohtamatta
niiden kontekstuaalisia vivahteita.
rakentaa joka kerta aina uudestaan, helpottamalla
pääsyä sosiaalisen pääoman eli ihmisten pariin sekä
hyötymällä internetin tulon myötä madaltuneista
viestinnän transaktiokustannuksista. Näiden avulla
voi syntyä organisaatiotasot ylittävää älykkyyttä ja
tietämystä.
Esimerkkinä tästä voisi mainita Freelancer.comin,
joka on yksi alusta, jonka kautta voi palkata työn-
tekijöitä tekemään keikkahommia. Alusta sisältää
muun muassa arvioita freelancerien tekemästä työstä,
heidän palkkioidensa tason ja APIn (Application Pro-
gramming Interface) eli ohjelmointirajapinnan. Siinä
missä Wolt-ruokapalvelu ja Uber edellyttävät, että
keikkatyöläinen käyttää palveluntarjoajan sovellusta,
Freelancer.comin kaltainen API mahdollistaa työn-
tekijäjoukon ja heitä koskevan tiedon yhdistämisen
mihin tahansa palveluun tai sovellukseen.
Yksi esimerkki näistä yhdistämisen mahdolli-
suuksista on vuonna 2015 tehty iCEO-projekti, jossa
yhdysvaltalaisen Institute of the Futuren tutkijat
päättivät kokeilla automaatiota Fortune 50
-yritykselle tehdyn 124-sivuisen tutki-
musraportin tekemisessä. Tutkijat
määrittivät yleisellä tasolla
projektin parametrit ja siinä
käytettävän prosessin, kyt-
kivät tekoälyn muutamiin
freelancer-palveluihin ja
siirtyivät seuraamaan ta-
pahtumia. ICEO yhdisti
23 eri puolilla maailmaa
toiminutta ihmistä ver-
kostoksi, joka sekä tuotti
materiaalin että tarkisti
sen. Siinä missä vastaavan sel-
vityksen tekeminen olisi kestänyt
normaalilla tuotantotavalla useamman kuukauden,
iCEO osoitti ihmisten ja koneiden muodostaman ha-
jautetun verkoston voiman saamalla saman aikaiseksi
viikoissa. Syntymässä oleva digitaalinen koordinaatio-
talous, joka viittaa ihmisten ja tekoälyn hajautettuun
yhteistyöhön, perustuu globaalin verkoston sekä sen
kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseen.
Kompleksisuustieteessä puhutaan verkostoefek-
teistä, jotka perustuvat siihen, että mitä enemmän
verkostossa on osallistujia, sen suurempaa arvoa ne
pystyvät tuottamaan. Teknologioiden ja sosiaalisten
verkostojen avustuksella ilmiöt ja ajatukset leviävät
tahdilla, jonka määrittää verkostoihin osallistuvien
ihmisten määrä ja toiminta. Digitaalisen koordi-
naatiotalouden teknologiset edellytykset ovat jo
olemassa, mutta nyt lähinnä odotellaan sitä, että
API-ohjelmointirajapintojen avulla toimivien avointen
alustojen pariin saadaan kriittinen massa ihmisiä, ja
organisaatiot kehittävät sosioteknisiä kyvykkyyksiään
hyödyntää joustavia resursseja.
Sosiaaliset teknologiat ovat perusta
itseohjautuvalle, jaetulle toimijuudelle
Kollektiivisen älykkyyden mahdollistajia ovat niin
kutsutut sosiaaliset teknologiat, joiden avulla ihmiset
voivat ensinnäkin tavoittaa potentiaalisesti laajoja
sosiaalisia verkostoja, kuten esimerkiksi Wikipedia,
Facebook, Quora, Reddit ja Twitter, sekä toiseksi teh-
dä yhteistyötä alustoilta löytyvien ihmisten kanssa
esimerkiksi jakamistalouden tai muiden joukkois-
tamisen muotojen parissa. Sosiaaliset teknologiat
ovat vahvassa kasvussa, ja uusia sovelluksia syntyy
jatkuvasti.
Se, mikä sosiaalisista teknologioista usein puut-
tuu, on ihmisymmärrys. Sovellukset ja palvelut
Vuonna 2015
iCEO-projekti osoitti
ihmisten ja koneiden
muodostaman hajautetun
verkoston voiman
saamalla vain viikoissa
aikaiseksi usean
kuukauden
selvityksen.
TEEMA TEEMA
TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018  3736  TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018
LÄHTEET
Amy C. Edmondson. 2010. Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the
Knowledge Economy.
Cesar Hidalgo: Why Information Grows? (Videotallenne: https://www.youtube.com/
watch?v=9cXe8w62_ow)
IFTF iCEO: https://hbr.org/2015/04/heres-how-managers-can-be-replaced-by-software
Geoff Mulgan. 2018. Big Mind - How Collective Intelligence Can Change Our World.
Otto Scharmer. 2016. Theory U: Leading from the Future as it Emerges.
1 de 2

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tietoasiantuntija-lehti: Inhimillisyyden ja teknologian liitto johdattaa työn uudelle aikakaudelle

T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittelyTietotaitotalkoot
208 visualizações13 slides

Similar a Tietoasiantuntija-lehti: Inhimillisyyden ja teknologian liitto johdattaa työn uudelle aikakaudelle(20)

SuperNode – tieteellisohjatun verkottamisen koeSuperNode – tieteellisohjatun verkottamisen koe
SuperNode – tieteellisohjatun verkottamisen koe
Nisse Suutarinen383 visualizações
Yhteisömanagerointi uudet tuulet.pdfYhteisömanagerointi uudet tuulet.pdf
Yhteisömanagerointi uudet tuulet.pdf
CMAD Finland904 visualizações
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
Tietotaitotalkoot208 visualizações
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Demos Helsinki1.4K visualizações
Ideahyrrä ProjektiraporttiIdeahyrrä Projektiraportti
Ideahyrrä Projektiraportti
Sitra Maamerkit485 visualizações
Tietojohtamisen tutkimuskatsausTietojohtamisen tutkimuskatsaus
Tietojohtamisen tutkimuskatsaus
Harri Laihonen359 visualizações
Ketteryyden perusteetKetteryyden perusteet
Ketteryyden perusteet
Joonas Kiminki1K visualizações
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre117 visualizações
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
Sitra1.5K visualizações
Tulevaisuuden työTulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työ
Timo Rainio2.2K visualizações
Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivo...Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivo...
Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivo...
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd1.9K visualizações
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018
Suomen eOppimiskeskus ry927 visualizações

Mais de Mikael Seppälä(16)

Uratarinoita: Mikael SeppäläUratarinoita: Mikael Seppälä
Uratarinoita: Mikael Seppälä
Mikael Seppälä208 visualizações
Designing Community Platforms Designing Community Platforms
Designing Community Platforms
Mikael Seppälä194 visualizações
Participatory Design for Systems ChangeParticipatory Design for Systems Change
Participatory Design for Systems Change
Mikael Seppälä122 visualizações
ResponsiveOrg Finland - CMADFIResponsiveOrg Finland - CMADFI
ResponsiveOrg Finland - CMADFI
Mikael Seppälä64 visualizações
MyData Health Service Ecosystem Sprint 2016MyData Health Service Ecosystem Sprint 2016
MyData Health Service Ecosystem Sprint 2016
Mikael Seppälä410 visualizações
Design thinking ... For HackathonsDesign thinking ... For Hackathons
Design thinking ... For Hackathons
Mikael Seppälä306 visualizações
Open by Design - Case MyData Service Ecosystem SprintOpen by Design - Case MyData Service Ecosystem Sprint
Open by Design - Case MyData Service Ecosystem Sprint
Mikael Seppälä573 visualizações
Design for (Open) Data - Enabling Social Service SystemsDesign for (Open) Data - Enabling Social Service Systems
Design for (Open) Data - Enabling Social Service Systems
Mikael Seppälä568 visualizações
Positive Platforms Design Jam HelsinkiPositive Platforms Design Jam Helsinki
Positive Platforms Design Jam Helsinki
Mikael Seppälä303 visualizações

Tietoasiantuntija-lehti: Inhimillisyyden ja teknologian liitto johdattaa työn uudelle aikakaudelle

  • 1. Inhimillisyyden ja teknologian liitto johdattaa työn uudelle aikakaudelle Henry Ford tunnetaan lentävästä lauseestaan, jonka mukaan mikäli he olisivat kysyneet asiakkailta mitä he haluavat, vastaus olisi ollut nopeampia hevosia. Näin on tämän päivän organisaatioissa: työntekijöiden toivotaan olevan aina vain kokeneempia, älykkäämpiä ja ahkerampia. Työn tuloksellisuutta voi kohottaa myös muilla tavoilla, ja yksi työn kehityssuuntia on tiiviimpi yhteistyö teknologioiden kanssa, jonka myötä voimme fokusoida inhimillistä työpanosta tehokkuuden ja kontrollin sijaan mielekkäiden tavoitteiden määrittelemiseen, luovuuteen sekä empatiaan. Teknologinen kehitys laukkaa vääjäämättä eteenpäin, mutta hyötyäksemme verkostoajan mahdollisuuksista, tarvitsemme tapoja parantaa organisaatioiden sosiaalisia uudistumisen kyvykkyyksiä. Teksti: Mikael Seppälä ENGLANTILAISEN Nestan johtajan, Geoff Mulga- nin mukaan Collective Intelligence, kollektiivinen älykkyys, on 2000-luvulla syntynyt monitieteinen lähestymistapa, joka pyrkii ymmärtämään miten ihmisjoukot voivat työskennellä yhdessä toistensa sekä koneiden kanssa tavoilla, jotka ylittävät mo- ninkertaisesti yksittäisten toimijoiden kapasiteetin. Monet ovat törmänneet Albert Einsteinin lauseeseen: ”Problems cannot be solved by the level of awareness that created them.” Lineaariseen ajatteluun sekä tii- mi- ja organisaatiotasoille rajoittuneiden älykkyyden muotojen avulla emme kykene ratkomaan viheliäisiä ongelmia. Kollektiivisen älykkyyden kehittämisessä piilee mahdollisuuksia tämän tekemiseen. Esimerkiksi Wikipediasta tuli noin kymmenessä vuodessa miljoonien yhteisen kohteen parissa toimi- vien ihmisten myötä kaikkien aikojen laajin tietosa- nakirja. Waze on puolestaan joukkoistettu navigoin- tisovellus, joka hyödyntää käyttäjiensä reaaliaikaisia reittitietoja, mahdollistaa onnettomuuksien ja muiden tietojen raportoinnin sekä opastaa tekoälyä hyödyn- tämällä ajantasaisten tietojen perusteella käyttäjiään nopeimmille reiteille. Wazen toiminnallisuuksien perustana ovat siis sekä matkapuhelinten GPS-senso- ridata että ihmisten ilmoitukset. Teollisen aikakauden organisoitumisesta… MIT:n Cesar Hidalgon mukaan teollisen aikakauden merkittävimmät organisoitumista koskevat keksinnöt perustuivat siihen, että aikaisempi yksilökeskeisiin taitoihin perustunut työ voitiin ylittää tuomalla yhteen fyysisiä resursseja, ihmisiä sekä tuottamaan näiden avulla standardoidusti suuria määriä tuotteita. Teollisen aikakauden realiteetit ja oletukset, jotka perustuivat resurssien vähäisyyteen ja suuriin transaktiokustannuksiin, ohjasivat vähentämään investointeihin meneviä riskejä. Tähän pyrittiin hallitsemalla työtä tekemällä sitä paljon ennakkoon, esimerkiksi suunnittelemalla pitkällä aikajänteellä, budjetoimalla vuositasolla, rekrytoimalla aikaisem- paan kokemukseen perustuen sekä rakentamalla hierarkioihin perustuvia, staattisia organisaatioita. Niukkuuden käsittelyyn liittyvä kontrollin tarve rajoittaa kuitenkin toimintatapojen skaalautumista sekä verkostojen syntymistä ja tuottaa organisaati- oita, jotka eivät kykene oppimaan nopeasti ja omien rajojensa ulkopuolella. …verkostoaikaan Teknologiat ja sosiaaliset verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia työn tekemiselle, jossa oppimiseen ja tekemiseen perustuvat tietämys skaalautuu organi- saatiotasolta tarkoituksenmukaisiin, aiheen ympärille hetkessä syntyviin verkostoihin. Cesar Hidalgon mukaan organisaatiotasolla syntyvän tietämyksen laajentaminen on mahdollista tekemällä työtä organi- saatioiden ja ihmisten verkostoissa, joissa oppimisen ja tarkoituksenmukaisen tekemisen tahti on ekspo- nentiaalisesti suurempi kuin kontrolliin perustuvissa organisaatioissa. Hidalgo sanoo tämän olevan mahdollista kehit- tämällä tapoja, joiden avulla luottamusta ei tarvitseTrendejä teknologia-avusteisen organisoitumisen ja yhteistyön taustalla. Kehittämällä tapoja, joiden avulla luottamusta ei tarvitse rakentaa joka kerta aina uudestaan, helpottamalla pääsyä sosiaalisen pääoman eli ihmisten pariin sekä hyötymällä internetin myötä madaltuneista viestinnän transaktiokustannuksista voi syntyä organisaatiotasot ylittävää älykkyyttä ja tietämystä. TEEMA TEEMA TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018  3534  TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018
  • 2. mahdollistavat toki ennennäkemättömän skaalautu- van yhteistyön tekemisen, mutta ne eivät välttämättä auta meitä kohtaamaan toisiamme ihmisinä, olemaan empaattisia, innostumaan toistemme ajatuksista sekä ruokkimaan yhdessä positiivista toimintaa. Theory U -viitekehyksen kehittäjä MIT:n Otto Scharmer ku- vaakin Presensing-lähestymistapaansa toisenlaiseksi sosiaaliseksi teknologiaksi, joka painottaa teknolo- gian sijaan sosiaalisuutta. Samaan ilmiöön on tarttunut Harvardin johtami- sen professori Amy C. Edmonson, joka on tutkinut tiimiytymisen (teaming) ilmiötä, jolla kuvataan prosesseja, joiden avulla vaihtuvissa, monialaisissa tii- meissä toimivat ihmiset voivat löytää yhteisen sävelen sekä tavoitteiden asetantaan että tekemiseen nopeasti MBA, KTM, KM, YTM Mikael Seppälä on organisaatioiden, palvelumuotoilun ja datan hyödyntämisen asiantuntija. Hän toimii Open Knowledge Finland ry:n puitteissa ResponsiveOrg Finlandin yhteisömanagerina. Digitaalisen koordinaatiotalouden teknologiset edellytykset ovat olemassa, mutta nyt odotellaan, että API-ohjelmointi­rajapintojen avulla toimivien avointen alustojen pariin saadaan kriittinen massa ihmisiä, ja organisaatiot kehittävät sosioteknisiä kyvykkyyksiään hyödyntää joustavia resursseja. ilman keskitettyä johtamista. Tämä on alue, jonka merkitys työssä on kasvussa, ja jolla erilaiset tiimicoachit, fasilitaattorit sekä itseohjautuvat organisoitumisen tavat tuottavat lisäarvoa. Itseohjautuvaan, jaettuun toimijuuteen perustuvia organisoitumisen viitekehyksiä ovat sosiokratia ja siitä johdettu holakratia. Viitekehykset perustuvat organisoitumista ohjaaviin periaatteisiin ja tiimiytymisen toimintatapoihin, joiden tavoitteena on edistää organisoitumisen nopeaa evoluutio- ta sekä organisaation jäsenten osallisuutta jatkuvan uudistumisen määrittelyssä. Verkosto-organisaatioiden metafora ei ole enää teollisen aikakauden koneisto, vaan elävät järjestelmät. Siinä missä koneiston ratas on määritelty tekemään tarkasti yhtä ja ainoaa tehtävää, älykkyy- teen perustuvat abstraktit resurssit ovat hajautettuja, joustavia ja niiden yhdistelemistä rajoittavat vain tarkoituksenmukaisuus sekä luovuus. Ihmisten ja teknologioiden dynaamiset verkostot voivat yhdessä hahmottaa ja taklata suuria ilmiöitä unohtamatta niiden kontekstuaalisia vivahteita. rakentaa joka kerta aina uudestaan, helpottamalla pääsyä sosiaalisen pääoman eli ihmisten pariin sekä hyötymällä internetin tulon myötä madaltuneista viestinnän transaktiokustannuksista. Näiden avulla voi syntyä organisaatiotasot ylittävää älykkyyttä ja tietämystä. Esimerkkinä tästä voisi mainita Freelancer.comin, joka on yksi alusta, jonka kautta voi palkata työn- tekijöitä tekemään keikkahommia. Alusta sisältää muun muassa arvioita freelancerien tekemästä työstä, heidän palkkioidensa tason ja APIn (Application Pro- gramming Interface) eli ohjelmointirajapinnan. Siinä missä Wolt-ruokapalvelu ja Uber edellyttävät, että keikkatyöläinen käyttää palveluntarjoajan sovellusta, Freelancer.comin kaltainen API mahdollistaa työn- tekijäjoukon ja heitä koskevan tiedon yhdistämisen mihin tahansa palveluun tai sovellukseen. Yksi esimerkki näistä yhdistämisen mahdolli- suuksista on vuonna 2015 tehty iCEO-projekti, jossa yhdysvaltalaisen Institute of the Futuren tutkijat päättivät kokeilla automaatiota Fortune 50 -yritykselle tehdyn 124-sivuisen tutki- musraportin tekemisessä. Tutkijat määrittivät yleisellä tasolla projektin parametrit ja siinä käytettävän prosessin, kyt- kivät tekoälyn muutamiin freelancer-palveluihin ja siirtyivät seuraamaan ta- pahtumia. ICEO yhdisti 23 eri puolilla maailmaa toiminutta ihmistä ver- kostoksi, joka sekä tuotti materiaalin että tarkisti sen. Siinä missä vastaavan sel- vityksen tekeminen olisi kestänyt normaalilla tuotantotavalla useamman kuukauden, iCEO osoitti ihmisten ja koneiden muodostaman ha- jautetun verkoston voiman saamalla saman aikaiseksi viikoissa. Syntymässä oleva digitaalinen koordinaatio- talous, joka viittaa ihmisten ja tekoälyn hajautettuun yhteistyöhön, perustuu globaalin verkoston sekä sen kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseen. Kompleksisuustieteessä puhutaan verkostoefek- teistä, jotka perustuvat siihen, että mitä enemmän verkostossa on osallistujia, sen suurempaa arvoa ne pystyvät tuottamaan. Teknologioiden ja sosiaalisten verkostojen avustuksella ilmiöt ja ajatukset leviävät tahdilla, jonka määrittää verkostoihin osallistuvien ihmisten määrä ja toiminta. Digitaalisen koordi- naatiotalouden teknologiset edellytykset ovat jo olemassa, mutta nyt lähinnä odotellaan sitä, että API-ohjelmointirajapintojen avulla toimivien avointen alustojen pariin saadaan kriittinen massa ihmisiä, ja organisaatiot kehittävät sosioteknisiä kyvykkyyksiään hyödyntää joustavia resursseja. Sosiaaliset teknologiat ovat perusta itseohjautuvalle, jaetulle toimijuudelle Kollektiivisen älykkyyden mahdollistajia ovat niin kutsutut sosiaaliset teknologiat, joiden avulla ihmiset voivat ensinnäkin tavoittaa potentiaalisesti laajoja sosiaalisia verkostoja, kuten esimerkiksi Wikipedia, Facebook, Quora, Reddit ja Twitter, sekä toiseksi teh- dä yhteistyötä alustoilta löytyvien ihmisten kanssa esimerkiksi jakamistalouden tai muiden joukkois- tamisen muotojen parissa. Sosiaaliset teknologiat ovat vahvassa kasvussa, ja uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti. Se, mikä sosiaalisista teknologioista usein puut- tuu, on ihmisymmärrys. Sovellukset ja palvelut Vuonna 2015 iCEO-projekti osoitti ihmisten ja koneiden muodostaman hajautetun verkoston voiman saamalla vain viikoissa aikaiseksi usean kuukauden selvityksen. TEEMA TEEMA TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018  3736  TIETOASIANTUNTIJA 2–3 / 2018 LÄHTEET Amy C. Edmondson. 2010. Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy. Cesar Hidalgo: Why Information Grows? (Videotallenne: https://www.youtube.com/ watch?v=9cXe8w62_ow) IFTF iCEO: https://hbr.org/2015/04/heres-how-managers-can-be-replaced-by-software Geoff Mulgan. 2018. Big Mind - How Collective Intelligence Can Change Our World. Otto Scharmer. 2016. Theory U: Leading from the Future as it Emerges.