Anúncio

Dr.Fiscal-LI.docx

27 de Feb de 2023
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Anúncio
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Anúncio
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Anúncio
Dr.Fiscal-LI.docx
Dr.Fiscal-LI.docx
Próximos SlideShares
LegeLege
Carregando em ... 3
1 de 16
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Dr.Fiscal-LI.docx

 1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CURSUL: Drept Fiscal Lucru individual: Executarea silită a obligației fiscale aspect de drept comparat cu UE Lectorul Universitar: Vlad Vlaicu Studentul: Ursu Mihail Specialitatea: Drept Anul III, Grupa 2005
 2. Potrivit normelor constituţionale şi prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova şi Codului de procedură fiscală a României sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, altor venituri ale bugetului public, naţional, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor. Conform art.58 alin. (1) din Constituţia RM şi art.56 alin. (1) din Constituţia României, cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice. Impozitele şi taxele, percepute în conformitate cu legislaţia fiscală reprezintă condiţia indispensabilă pentru existenţa statului, de aceea obligaţia de a plăti impozitele şi taxele, fixată în Constituţia RM şi cea a României, se extinde asupra tuturor contribuabililor, ca o modalitate de revendicare necondiţionată de către stat, a drepturilor sale. Deci urmărirea contribuţiilor financiare nu poate fi calificată ca fiind o lipsire a proprietarului de bunuri în mod spontan, dar reprezintă o constrîngere necondiţionată de exercitare a plăţilor ce derivă dintr-o obligaţie constituţional- publică. Creanţa fiscală a contribuabilului şi dezideratul organului fiscal rezultă nu dintr-o convenţie sau înţelegere, dar exclusiv din lege şi, ca urmare, raportul privind neexecutarea creanţei fiscale ţine de dreptul public. De aici decurge abilitarea organului fiscal cu dreptul de a proceda autoritar în raporturile fiscal-patrimoniale, ceea ce nu suprimă şi nu reduce drepturile şi libertăţile cetăţeanului. Analizînd prevederile art.193 Cod Fiscal al RM şi art.141 Cod de procedură fiscală al României cu privire la condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale observăm că condiţiile se aseamănă, cu excepţia uneia, că în România este obligatorie prezenţa titlului executoriu al creanţei bugetare, pe cînd în RM se face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea organului fiscal pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Declanşarea şi desfăşurarea procedurii executării silite a creanţelor bugetare restante potrivit legislaţiei române este condiţionată de întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:  Existenţa titlului executoriu al creanţei bugetare;  Creanţa fiscală să fie exigibilă;  Pornirea executării silite înainte de împlinirea termenului de prescripţie a obligaţiei bugetare restante;  Îndeplinirea actelor procedurale premergătoare executării silite.
 3. Condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale potrivit art.193 Cod Fiscal al RM sînt:  existenţa restanţei, ţinîndu-se cont de prevederile;  neexpirarea termenelor de prescripţie stabilite în prezentul cod;  necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei;  contribuabilul nu se află în proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depăşire a insolvabilităţii, conform legislaţiei. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale potrivit legislaţiei fiscale a RM şi a României sunt diferite, astfel potrivit art.194 Cod fiscal al RM acestea sunt: a) încasare a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social); b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit. a) şi b); d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit. a), b) şi c). Codul de Procedură Fiscală a României prevede următoarele modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale: a) poprirea; b) urmărirea bunurilor mobiliare; c) urmărirea bunurilor imobiliare; d) urmărire a altor bunuri. Organul fiscal este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale. Organele fiscale din România care administrează creanţe fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită. Organele sus menţionate sunt denumite organe de executare silită. Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.
 4. Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. În Republica Moldova executarea silită a obligaţiei fiscale o efectuează: organul fiscal prin intermediul executorilor fiscali; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, dispunînd de drepturile organului fiscal, efectuează executarea silită a obligaţiei fiscale calculate de organele sale; serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în limitele competenţei sale. Codul de procedură fiscală al României prevede următoarele modalităţi de executare silită a obligaţiilor fiscale: a) poprirea b) urmărirea bunurilor mobiliare c) urmărirea bunurilor imobiliare d) urmărirea altor bunuri. Poprirea. Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite. În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă. Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea
 5. despre aceasta a debitorului. Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat: a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare; b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare. Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie, organul de executare va înştiinţa de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. Urmărirea bunurilor mobile. Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege. În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru; b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă; d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă; e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave; f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale altele decât Codul de Procedură Fiscală. Bunurile debitorului persoană fizică necesare desfăşurării activităţii de comerţ nu sunt exceptate de la executare silită. Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi valorificarea acestora, chiar dacă acestea se află la un terţ. Sechestrul se instituie printr-un
 6. proces-verbal. Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă sechestrare. Executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile anterior sechestrate se găsesc la locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creanţei. Bunurile nu vor fi sechestrate dacă prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile executării silite. Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, după caz, ori vor fi ridicate şi depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii şi când se constată că există pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte de metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii de valoare, acestea se ridică şi se depun, cel târziu a doua zi lucrătoare, la unităţile specializate. Cel care primeşte bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. În cazul în care custodele este o altă persoană decât debitorul sau creditorul, organul de executare îi va stabili acestuia o remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă. Urmărirea bunurilor imobile. Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. Cele menţionate nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea creanţelor fiscale rezultate din săvârşirea de infracţiuni. La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, organul de executare poate numi un administrator- sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv. Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau juridică. Administratorulsechestru va consemna veniturile
 7. încasate la unităţile abilitate şi va depune recipisa la organul de executare. Când administratorsechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul de executare îi va fixa o remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă. Urmărirea altor bunuri. Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini. Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului, se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile. Pentru executarea silită a recoltelor şi a fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind bunurile mobile. Organul de executare va hotărî, după caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor aşa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese. Potrivit art.194 Cod fiscal al RM modalităţile de executare a obligaţiei fiscale sunt: a) încasare a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social); b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit. a) şi b); d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit. a), b) c). Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului. Începînd cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, organul fiscal este în drept să înainteze ordine incaso trezoreriale la conturile bancare (cu excepţia contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) ale contribuabilului dacă acesta dispune de ele şi dacă organul fiscal le cunoaşte. În cazul în care contribuabilul deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso trezorerială a organului fiscal în decursul zilei operaţionale în care a fost primită. În cazul în care contribuabilul nu deţine la contul său bancar mijloace băneşti pentru a stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) remite organului fiscal, în ziua primirii, ordinul incaso trezorerială, făcînd pe ea menţiunea despre lipsa, totală sau parţială, a mijloacelor. În cazul suspendării operaţiunilor la contul bancar pentru nestingerea obligaţiei fiscale, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) informează imediat organul fiscal despre înscrierea în
 8. contul contribuabilului a mijloacelor băneşti. Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare se stabileşte prin lege. Prevederile menţionate nu se aplică în cazul în care în contul bancar al contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor gajate, în limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat. Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar. Executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de mijloace băneşti în numerar este aplicată contribuabilului persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător. Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină, funcţionarul fiscal controlează locurile şi localurile în care contribuabilul păstrează numerarul, precum şi reţeaua lui comercială. Funcţionarul fiscal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime, care este obligată să le primească şi să le transfere la bugetele respective pentru stingerea restanţelor. Valuta străină se predă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua predării. Dacă depunerea mijloacelor băneşti în numerar la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în ziua ridicării lor este imposibilă, ele vor fi predate casieriei organului fiscal pentru ca aceasta să le transmită instituţiei financiare în următoarea zi lucrătoare. Urmărirea bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate mai sus. În acest sens art.199 Cod fiscal prevede regulile generale de sechestrare a bunurilor. Îndeplinirea hotărîrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectuează, dacă legislaţia nu prevede altfel, în prezenţa contribuabilului (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu funcţie de răspundere, iar în cazul în care contribuabilul este persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător - a unui membru major al familiei lui. Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau în absenţa lor. Deschiderea fără consimţămîntul contribuabilului (reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile, precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. Dacă bunurile contribuabilului se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul contribuabilului sau al persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa. Dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile, funcţionarul fiscal
 9. consemnează faptul într-un act. În astfel de cazuri, organul fiscal va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa judecătorească emite o hotărîre de executare silită a obligaţiei fiscale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă. Dacă contribuabilul nu şi-a stins obligaţia fiscală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 zile lucrătoare din data sechestrării, organul fiscal este în drept să comercializeze bunurile sechestrate. În cazul cînd acţiunile organului fiscal sînt contestate, comercializarea bunurilor menţionate în contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la soluţionarea cauzei. În cazul în care, în urma examinării contestaţiei sau a cererii de chemare în judecată, de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul, organul fiscal este în drept să sechestreze alte bunuri ale contribuabilului. Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se urmăresc de alte autorităţi publice, nici chiar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. Urmărirea datoriei debitoare. Urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor, prezentate de contribuabil, sau a altor informaţii de care dispune organul fiscal. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în beneficiul contribuabililor străini. Urmărirea datoriei debitoare se efectuează şi atunci cînd însuşi debitorul are restanţe. Pentru urmărirea datoriei debitoare, contribuabilul este obligat să prezinte organului fiscal lista debitorilor, semnată de el (de reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La cererea organului fiscal, datele din listă sînt confirmate documentar. Lista debitorilor trebuie să conţină, după caz: a) denumirea (numele, prenumele) debitorului, sediul (adresa), codul fiscal, informaţia de contact; b) conturile bancare ale debitorului, denumirea, sediul şi codul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) în care sînt deschise conturile; c) data apariţiei datoriilor debitoare, suma totală şi scadenţa lor; d) măsurile întreprinse de contribuabil pentru a i se plăti datoria debitoare; e) data ultimei verificări reciproce.
 10. Executarea silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă dacă: a) persoana lichidată nu are succesor; b) persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător este declarată insolvabilă şi nu dispune de bunuri; c) persoana fizică ce nu este subiect al activităţii de întreprinzător nu posedă bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol; d) persoana fizică ce nu este subiect al activităţii de întreprinzător şi-a părăsit domiciliul, nu poate fi găsită şi nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol; e) persoana fizică a decedat şi nu există alte persoane obligate prin lege să-i stingă obligaţia fiscală. Suma obligaţiei fiscale a cărei executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere sînt luate la o evidenţă specială, în modul stabilit de Guvern, pînă la expirarea termenului de prescripţie.
 11. Aplicarea legii fiscale în Regatul Unit:  Cum verifică organul fiscal respectarea legislației fiscale și asigură plata la timp a impozitelor? Care este procedura tipică pentru care autoritatea fiscală examinează o declarație fiscală și cât durează examinarea? Sistemul fiscal din Regatul Unit este în principiu un sistem de autoevaluare: în general, persoanele fizice și companiile sunt obligate să își autoevalueze obligația de impozitare și să depună o declarație la HMRC în care să își precizeze obligațiile fiscale pentru perioada respectivă. HMRC este autoritatea fiscală, de plăți și vamală din Regatul Unit ce are ca scop vital: colectarea banilor care plătesc serviciile publice din Regatul Unit și ajutarea familiilor și persoanelor cu sprijin financiar precaut. HMRC poate deschide o anchetă cu privire la o declarație de autoevaluare în termen de 12 luni de la depunerea acestuia. HMRC poate deschide o astfel de anchetă fără a oferi nicio justificare pentru a face acest lucru, iar ancheta poate fi în orice aspect al returnării. La deschiderea unei anchete, HMRC stabilește de obicei problemele specifice pe care dorește să le investigheze. HMRC nu este legat de conținutul notificării inițiale de anchetă și poate restrânge sau extinde domeniul de aplicare a anchetei sale în orice moment. Nu există un termen legislativ până la care HMRC trebuie să finalizeze ancheta, dar, în cazul în care o anchetă durează nejustificat, contribuabilii pot solicita unui tribunal o direcție conform căreia HMRC închide ancheta. Odată ce HMRC închide o anchetă (folosind o notificare de închidere), jurisprudența recentă sugerează că aspectele care pot fi apoi contestate în legătură cu returnarea particulară sunt limitate la ceea ce este menționat în notificarea de închidere. HMRC nu investighează fiecare declarație de autoevaluare pe care o primește, ci alege ce declarații pentru a investiga pe baza factorilor de risc, cum ar fi dimensiunea contribuabilului, înregistrarea conformității, utilizarea schemelor de evitare a impozitelor și implicarea în tranzacții transfrontaliere. În orice caz, contribuabilul însuși are obligația de a păstra toate înregistrările și documentele care au fost necesare pentru a produce o declarație fiscală completă și exactă pentru, cel puțin șase ani.
 12.  Ce tipuri de informații poate solicita organul fiscal de la contribuabili? Poate autoritatea fiscală să intervieveze contribuabilul sau angajații contribuabilului? Dacă da, există restricții? HMRC are competențe oficiale de a solicita informații de la contribuabili, dar, de obicei, solicită informații în mod informal. În mod oficial, sub rezerva restricțiilor în cazul informațiilor sau documentelor care fac obiectul privilegiului profesional juridic (LPP) și a unui drept limitat de a face apel, HMRC are puterea de a solicita unui contribuabil să furnizeze informații sau să prezinte un document dacă informațiile sau documentul sunt solicitate în mod rezonabil de către HMRC în scopul verificării poziției fiscale a contribuabilului. HMRC poate solicita unei terțe părți să furnizeze informații sau să producă documente în legătură cu afacerile fiscale ale unui contribuabil, dacă aceste informații sau document sunt necesare în mod rezonabil pentru a verifica poziția fiscală a contribuabilului. În ambele cazuri, HMRC nu poate cere nimănui să prezinte un document care nu este în posesia sau puterea. HMRC poate inspecta, de asemenea, sediul comercial și alte proprietăți ale unui contribuabil în exercitarea funcțiilor sale. Deși competențele formale ale HMRC de a intervieva contribuabilii și angajații contribuabililor sunt în general declanșate numai în cazuri de fraudă sau investigații penale, în practică, este destul de comun ca HMRC să solicite în mod informal astfel de interviuri.  Ce măsuri pot întreprinde agențiile dacă contribuabilul nu furnizează informațiile solicitate? Nerespectarea unei cereri oficiale de informații din partea HMRC poate duce la penalități. Consecințele penale pot apărea în cazuri de ascundere a informațiilor sau fraudă. Luarea de posesiuni pentru a acoperi datoria. Există reguli foarte stricte cu privire la ce bunuri pot fi vândute pentru a plăti datoriile. Procesul se numește atașament. Există trei tipuri de atașament: - un atașament provizoriu; - un atașament; - un atașament excepțional. Atașamentele provizorii și atașamentele nu pot fi folosite pentru sechestrarea bunurilor din locuința debitorului; acest lucru se poate face numai dacă s-a dat o comandă excepțională. Cu toate acestea, articolele adăpostite într-un garaj exterior sau într-o magazie pot fi luate de ofițerul șeriful. Există restricții cu privire la ceea ce poate fi luat în temeiul unui ordin de
 13. sechestru provizoriu sau al unui ordin de sechestru, cu anumite elemente scutite. Aceste excepții includ: Următoarele articole sunt exceptate de la luare: - o casă mobilă - dacă este reședința contribuabilului unică sau principală; - instrumente ale meseriei - inclusiv cărți și alte echipamente de care aveți nevoie în mod rezonabil pentru comerțul, profesia sau afacerea dvs., până la valoarea de 1.000 GBP; - instrumentele necesare în mod rezonabil pentru menținerea grădinii în ordine; - un vehicul în valoare de până la 3.000 GBP - dacă puteți demonstra că aveți nevoie de el; - haine și jucării - aceasta înseamnă că majoritatea bunurilor și jucăriilor personale ale unui copil ar trebui să fie scutite de a fi luate; - mobilier, lenjerie de pat, aragaz, computer - și alte bunuri de uz casnic care sunt necesare în mod rezonabil. Atașamentele excepționale sunt ușor diferite și îi oferă ofițerului mai multă putere atunci când vine vorba de a lua bunurile. Spre deosebire de un atașament provizoriu sau un atașament, cu un atașament excepțional, bunurile pot fi confiscate din locuința dumneavoastră. Ofițerii au dreptul să deschidă orice locuri care sunt încuiate sau închise și să scoată bunurile pe care le găsesc. Rețineți că articolele scutite enumerate mai sus se aplică în continuare cu atașamente excepționale, ceea ce înseamnă că majoritatea bunurilor contribuabilului de uz casnic de bază, astfel încât să rămână neatinse. În ciuda puterii sporite pe care o oferă atașamentele excepționale, ofițerii nu au dreptul să forțeze intrarea în proprietatea contribuabilului pentru a recupera aceste bunuri și trebuie să existe în casă cineva care să aibă cel puțin 16 ani și să înțeleagă ce se întâmplă și de ce. Aceasta înseamnă că un ofițer nu poate intra în clădire dacă persoana care răspunde la ușă nu vorbește engleză sau are o dizabilitate fizică sau psihică care o împiedică să înțeleagă situația. Acest lucru se poate face doar între orele 8:00 și 20:00 și nu poate avea loc într-o duminică sau într-o sărbătoare legală. Contribuabilul va fi anunțat în prealabil că ofițerul va vizita proprietatea și va informa ce se va întâmpla în timpul acestei vizite. Dacă contribuabilul a primit un ordin de atașament, trebuie să contacteze consilierea locală pentru cetățeni, care va putea oferi informațiile și îndrumările de specialitate de care e nevoie pentru a înțelege situația în care se află și cea mai bună modalitate de a o rezolva.
 14.  Etape de executare, taxe și taxe pentru mandatele de control - Există alte costuri asociate cu emiterea unui mandat al Înaltei Curți în afară de taxele ofițerului de executare a Înaltei Curți? Există o taxă de judecată de 66 de lire sterline pentru transferul unei hotărâri a Curții Județene către Înalta Curte pentru executare. Această taxă este plătită inițial de către creditor către instanță direct înainte de instruirea unui ofițer de executare a Înaltei Curți. Atunci când ofițerul de executare a Înaltei Curți recuperează cu succes datoria și taxele de la persoana care datorează datoria, această taxă este recuperată integral și rambursată creditorului. - Când și cum sunt colectate taxele de executare? Acestea vor fi încasate de către executorul de la Înalta Curte odată cu suma care se datorează asupra hotărârii judecătorești și cu dobânda aferentă acesteia. Taxele relevante vor fi specificate în mod clar în notificările formale pe care le primește debitorul de la un ofițer de executare a Înaltei Curți. - Se aplică taxele chiar dacă datoria este plătită direct către creditor? Da. Odată ce o datorie a fost transmisă unui ofițer de executare a instanței de judecată, legea prevede că aceste taxe trebuie plătite. Acestea se aplică chiar dacă debitorul plătește în mod direct creditorul (persoana sau organizația care datora banii). Se aplică taxe pentru fiecare etapă de executare. Nu numărul de scrisori pe care le primiți sau vizitele stabilește taxele. Etapa în care se desfășoară aceste activități este cea care stabilește taxele. Dacă debitorul plătește datoria direct creditorului, creditorul trebuie să încaseze și taxele, în caz contrar, creditorul devine obligat să plătească taxele. - Debitorul plătește fiecare etapă de taxă sau doar taxa pentru etapa în care acceptă să ramburseze datoria? Debitorul plătește fiecare etapă relevantă a taxei. De exemplu, dacă debitorul rambursează datoria doar la prima etapă de executare, atunci va trebui să plătească taxa de conformitate de 75 GBP, precum și taxa de executare în prima etapă. Aceasta este în plus față de datoria inițială, orice dobândă și orice taxe judiciare relevante. - Ce se întâmplă cu taxele dacă sunt executate mai multe ordine în același timp? Dacă există mai multe hotărâri judecătorești care sunt executate în același timp, ofițerul de executare al Înaltei Curți trebuie să aplice taxe de conformare pentru fiecare. În acest caz,
 15. taxele pentru alte etape de executare vor depinde de momentul în care un agent de executare primește instrucțiuni de a acționa și dacă poate executa în mod rezonabil mai multe hotărâri judecătorești în același timp (de exemplu, preluarea controlului asupra bunurilor în legătură cu mai multe hotărâri judecătorești la în același timp, cu excepția cazului în care nu este practic să faci asta). - Ofițerul de executare al Înaltei Curți poate percepe cheltuieli în plus față de aceste taxe? Numai pentru activități specifice, cum ar fi costul angajării unui lăcătuș, depozitarea bunurilor, bunurilor sau bunurilor sau vânzării de bunuri, bunuri sau bunuri. Dacă există și alte cheltuieli suplimentare, o instanță trebuie să accepte adăugarea de taxe pentru acestea. - Cine plătește taxele de judecată și de executare atunci când ofițerul de executare a Înaltei Curți reușește să recupereze creanța? Creditorul nu plătește nicio taxă judiciară sau de executare atunci când ofițerul de executare al Înaltei Curți recuperează cu succes întreaga datorie și taxele aferente. Datoria inițială, orice dobândă și toate taxele judiciare și de executare sunt plătite integral de persoana care datorează datoria. - Cine plătește taxele de judecată și de executare dacă ofițerul de executare a Înaltei Curți recuperează doar o parte din creanță? Taxele sunt deduse din banii plătiți ca o parte din ceea ce a fost plătit în majoritatea cazurilor. Orice bani colectați sunt împărțiți proporțional între creditor și ofițerul de executare al Înaltei Curți. - Cine plătește taxele de judecată și de executare dacă ofițerul de executare a Înaltei Curți nu reușește să recupereze creanța? Dacă acesta este cazul, atunci singurele plăți pe care creditorul va trebui să le facă sunt a) taxa inițială de judecată de 66 GBP care este plătită direct instanței (taxa de la Înalta Curte pentru emiterea unui mandat) și b) taxa de 75 GBP pentru etapa de conformitate. care se plătește ofițerului de executare a Înaltei Curți. Singurele excepții de la aceasta sunt dacă, în calitate de creditor, ați instruit ofițerul de executare a Înaltei Curți să ia măsuri care au implicat unele costuri suplimentare care trebuie recuperate.
 16. Bibliografia:  Constituţia Republicii Moldova;  Constituţia României;  Codul fiscal al Republicii Moldova;  Codul de procedură fiscală a României;  Șaguna Dan Drosu, Drept financiar şi fiscal, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997;  www.fisc.md.
Anúncio