O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Od události k titulku - pro učitele

Dokument pomáhá vyučujícím pracovat s tématem Od události k titulku: https://www.slideshare.net/MichalKaderka/od-udalosti-k-titulku

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Od události k titulku - pro učitele

  1. 1. 1Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Od události k titulku Podklady pro učitele Cílováskupinastudentů:Žáci vyššíchročníkůZŠ. Středníškolya učiliště. Průřezové téma:mediálnívýchova. Mezipředmětové vztahy:občanskávýchova/základy společenskýchvěd. Časové rozvržení:90 minut. Vyučujícísi podle znalostíazkušenostítřídyformuje dotazypodle jednotlivýchslidůsám. Cíl: Studenti si osvojípostupy,při kterýchvznikajíčlánky. Pochopí, coje agendasettingajak vzniká. Žáci a studenti dále zjistí, jakse pracuje se složitostítématuajakmůže vypadatjehokonečné zpracování. Studenti se naučí technologiitvorbytitulkuk článku. Agenda setting(5 minut) Fotografie výtiskůnovinje z 16. listopadu2015 po útokuv klubuBataclan v Paříži. MF Dnesvsadilanaalegorickousymboliku,abyse vyhnulabulvarizaci tématu prostřednictvímbulvárnífotografie,kterávyvoláemoce,jakonapř.ozbrojenípolicisté v ulicích,pohledynaotřesené azmatené lidi,krevapod.Lidové novinyvšakpracovalys fotografiís ozbrojenýmpolicistou.Hospodářské novinyzveřejnilyfotografiis ruchemna ulici (sanitkyapod.). Agendasetting:nejfrektovanějšíči nejintenzivnějšízprávadne – o čem se mluví. Nejvlivnějšímédiumje to,které nastoluje téma–témase pak vyvíjí kontinuálně. V moderníchdějináchvýznamMFDnesv době šéfredaktoraRobertaČásenského(2006– 2013) – investigativníčlánkyareportáže vedlyi ke svoláváníparlamentníchvýborů, komisíapod. Komerčnímzájmemmédiíje držet čtenáře,posluchače či divákyve zpravodajskémnapětí – přidávatnové doplňujícíinformace. Je možné si s dětmi/studentypřipomenoutzpravodajskéhodnoty.Čímvíce zpravodajskýchhodnotzprávamá,tím většíšanci,že se stane agendousetting. Je profesníhrdostíkaždéhonovináře,pokudse některáz jehozpráv stane událostídne či dnů. Přehledzpravodajskýchhodnot: NOVOST- Zprávy mají krátkýživota rychle zastarávají.Událost,kteráse odehrálazcela nedávno,je promédiaobvykle zpravodajskyhodnotnějšínežudálost,kteráse odehrála dříve. VÝZNAČNOST— Události,ve kterýchjsouzastoupenyvýznamné neboznámé osobnosti, např. herci,zpěváci,politici apod.,jsoupromédiahodnotnější.
  2. 2. 2Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz PERSONALIZACE— Promédiajsouzpravodajskyhodnotnějšízprávyokonkrétníosobě nežzprávyvelmi obecné.Události,ježlze podatjakoprojevyjednání(či důsledky jednání) konkrétníchosob,majívětšínaději nazveřejněnínežabstraktníděje.Ve zpravodajstvíjsouprotočasto zachycoványpříběhylidía jejichosudy. NEGATIVITA — Negativní,smutné či tragické události jsoupromédiazajímavějšínež běžné či pozitivnízprávy,kde negativitanejsoupřítomná.Promédiabude hodnotnější nejspíše tazpráva,ve které dojde květšímmateriálnímškodám, květšímzraněnímči ztrátám na životech. PŘEKVAPENÍ — Médiačastěji zaměřujísvoupozornostnaudálosti,kteréjsounějakým způsobemoriginální,nečekané apřekvapivé,nežnakaždodenníudálosti všedníhoživota. BLÍZKOST— Blízkostse vztahuje kvzdálenosti (geografické,ale i kulturníči sociální),ve které se událostodehrála.Události,kteréjsounámvtomtosměrubližší,jsouobvykle pro médiahodnotnějšínežpodobné události,které se odehrálynadruhémkonci světa. VARIACE— Jakozpravodajskyhodnotné se vurčité době mohoujevitinformace,které souvisís nějakouhlavníudálostí.Zpravodajstvítakčasto obohacujíhlavníudálosti dalšími,které jsouvariacína toto téma. PRŮBĚŽNOST— Důležitouhodnotupromédiamajídalšípodrobné nebosouvisející informace,které se vztahujík jižjednouprezentovanézprávě.Hodnotnějšíjsouprototy zprávy,u kterýchlze očekávatdalšívývoj,případně rozuzlení. NÁSLEDKY— Pokudse stalonebose stane něco,co bude mít dopad na velkýpočetlidí, událostmá promédiavětšívýznam. Navrhněte obsah článku k vicepremiérově vysvětlení knákupudluhopisů (20 minut) Na slidujsouuvedenafaktak události.Zásadníproblémje,že korporátnífinančnictvía daňová problematikaje velmi komplikovanáapro běžnéhokonzumentazpravodajství neuchopitelná. Ne každýnovinářči běžnýkonzumentzpravodajstvídokáže pochopitsložitost účetníhoadaňového případu. Andrej Babišměl užza sebou zároveň zkušenostz vysvětlovánípřijetídotace proČapí hnízdo.Při té se naučil odhadnoutmíru složitosti,skterouje nutné široké veřejnosti přesmédia vysvětlovatsvé kauzy.Veřejnostvysvětlenípřijalaazároveňrezignovala napochopenísložitostía etickéhozhodnoceníkauzAndreje Babiše. V posledních volbáchvroce 2013 získalaČSSD 20 % a hnutí Ano2011 Andreje Babiše 19% hlasů. V době vyvolánítétovládníkrize měla podle průzkumu TNSKantarproČeskoutelevizi vládnoucí ČSSD 12,5 % a Ano2011 30,5 % hlasů. Dodalších volebzbýváužjenpůl roku. Bohumil Sobotka, premiérVládyČRa předsedaČSSD,neměl coztratit a odvážil se pohrozitodvolánímAndrejeBabiše z vlády,pokudvše náležitěnevysvětlí. Studenti dostanoudopis AndrejeBabiše.Odkazje zde.Učitel sleduje,jaksi studenti poradí s rozsáhlýmtextemanakolikmurozumí. Poté se jichptejte: Kterými výrokyvysvětlil Andrej Babišsvoukauzu? Co by měl dopisJanuHamáčkovi obsahovat? Jak byste charakterizovali styl dopisu,kterýAndrej Babišnapsal? Komuje dopisadresován?
  3. 3. 3Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Navrhněte článek (15 minut) Učitel rozdělížáky/studentydosudého počtuskupin. Co by měl článekobsahovat? –Žáci ani studenti pravděpodobněnebudouznátkontext celé události,protoje dobré sledovat,cosi zvolíza obsah – mohoutotižpojednávato všechnevyjasněnýchkauzáchAndreje Babiše,či se zaměřípouze na dopis. Komubudou patřitcitace, nezapomínatna nezávislouautoritu Zkuste navrhnoutstrukturučlánku. - Jakby měl býtčlánekpostaven – čím se začne a čím skončí. Jaké by mělybýtilustračnífotky? – Je možné vyhledatfotografie na internetuapod. Jaké další prolinkynačlánkynavrhujete? –Z komerčníhohlediskaje důležité,aby návštěvníkwebuudělalconejvíce prokliků –odkazynadalší článektakzvyšujíšance,že návštěvníkzůstane nawebustrávívíce času. Jak téma zpracovali novináři (15 minut) Podklademprovýukujsoudvapracovnílisty,které učitel rozdádoskupin. https://www.slideshare.net/MichalKaderka/od-udalosti-k-titulku-pracovni-list-denikcz https://www.slideshare.net/MichalKaderka/od-udalosti-k-titulku-pracovni-list-idnescz Vymysletetitulek. Zkuste popsat,jakby mělavypadatúvodnífotografie. Navrhněte,jakbymělavypadatfotogalerie k článku. Navrhněte dalšíčlánky,které bymělybýtsoučástíčlánku. Zpracované zprávy (15 minut) http://zpravy.idnes.cz/babis-by-mel-odstoupit-rekl-hamacek-due- /domaci.aspx?c=A170430_121115_domaci_zt http://www.denik.cz/z_domova/sef-poslancu-cssd-sklenak-kvuli-babisovi-by-se-mela-sejit-koalicni- rada-20170430.html Studenti jsouvyzváni,aby zhodnotili výstupynovinářů stěmi svými. Návrhystudentůbudouobsahově mnohemkomplikovanějšínežlivýstupynovinářů.Ti de facto postavili článeknavýrocíchkoaličníchpartnerů.Sami dopisnekomentují,neboťjim pravděpodobněnerozumí. Studenti by si měli uvědomit,že námnenípředloženýrozbordopisu,ale názoryjiných politiků,kteříse k dopisuvyjadřujípouze obecně –tonestačí.Nikde nenízmíněno,v čem je dopisnepřijatelný. Článkyukazují,jakse složitátématazjednodušují, vjaké formě se dostávajík příjemcům a kdo se k nimvyjadřuje.
  4. 4. 4Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Alternativak aktivitám: Je možné zvolitlokálnítémaz regionálníhotiskuak tomu pracovat s dvěma články. Žáci či studenti dostanouscančlánkubeztitulkuabezfotografie.Postupje ale stejnýjako v případě práce s on-line články. Zvolte titulek(5 minut) Studenti volítitulekanejlepšíse píšína tabuli. Super.cz,30. 9. 2007 (5 minut) Titulekje příkladem,kdytitulekneodpovídáobsahu.Resp.Čtenářmáúplně jiná očekávánía pravděpodobně nepředpokládal,že se jednáo„small talk“. „Známe podrobnosti!“je běžnýbulvarizujícípostup,jakupoutatpozornost. Jak se píší titulky (5 minut) MUSÍ ODPOVÍDATOBSAHU Titulekvněkolikaslovechshrnuje obsahovoupodstatučlánku. –Tituleknesmíbýt zavádějícía neměl byvyjadřovatmarginálii,kteráse v článkuobjevuje. PŘITAHUJE POZORNOST Titulekmápřiměřeně provokovatkpřečtenídalšíhotextu;častovšakpouze přitahuje čtenáře,abysi článekpřečetl. –Je lepšíse zaměřitna formunežna posunutívýznamu. OBSAHUJE AKTIVNÍSLOVESA Titulektvořívětu;neměl byužívatpasivum, ale měl byobsahovataktivníslovesoči popis nějaké činnosti. –Slovesomusívždyv titulku,nelzemíttituleknapř.„Epidemie příušnic v Liberci“,ale např.„Libereczápasí s epidemiípříušnic.“ NEPOUŽÍVAJÍSECIZÍA NEROZŠÍŘENÁ SLOVA Titulekbyměl býtpro každéhočtenáře srozumitelný. –Titulkemmusíbýtpochopitelný, každýmu musí rozumět. DOPLŇUJE GRAFIKUČLÁNKU Zdůrazňuje se maximálníplnostřádků,tj.že titulekbyměl přesahovat alespoňpolovinu posledníhosloupcezprávy,abynevznikalovedletitulkubílé nevyužité místo. –Trendem je spíše titulkynatahovat – dostatdo nichdvě až tři sdělení. Toje např. úspěšnástrategie Parlamentníchlistů.Titulekbyměl mítjenjednosdělení,výjimečně dvě (např.:Nový zákonpřinese čistšívzduch,ale prodražítěžbu.Jednáse ale jeno jednotéma – nový zákon.).

×