O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Domy z bali

13.733 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Domy z bali

 1. 1. Domy z bali. Idealna propozycja na domek letniskowy? Od stuleci domy z bala drewnianego ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Tak¿e w dzisiejszych czasach coraz czêœciej do wznoszenia domów jednorodzinnych wykorzystuje siê tê unikaln¹ technologiê. Modnym sta³o siê nawet wznoszenie budynków u¿ytecznoœci publicznej z bali drewnianych - lokali gastronomii, hoteli, moteli, schronisk m³odzie¿owych, a nawet ma³ych budynków biurowych, czy us³ugowych.Dom zbudowany z bali wykorzystuje charakterystyczne, a zarazem nadzwyczajne w³aœciwoœci drewna, czyli znakomit¹ zdolnoœæ do absorpcji ciep³a i uwalniania go z powrotem do atmosfery. Dziêki temu mo¿na w sposób naturalny i proekologiczny regulowaæ temperaturê we wnêtrzach budynku, w zale¿noœci od pory dnia i roku. W okresie grzewczym, bale kumuluj¹ ciep³e powietrze przez dzieñ, zaœ noc¹ powoli oddaj¹ to ciep³o do wnêtrza domu, co pozwala na wygenerowanie sporych oszczêdnoœci na ogrzewanie domu. Latem natomiast, bale absorbuj¹ ch³odne powietrze noc¹, po to by w dzieñ, nawet w najwiêksze upa³y ch³odziæ wnêtrza. We wnêtrzu domu z bala panuje zdrowy i unikatowy klimat. Prawid³owo wykonany domek pozwala na zwiêkszenie szczelnoœci poszczególnych elementów, oraz zwiêkszenie odpornoœci na przenikanie wilgoci, co z kolei ma wp³yw na energooszczêdnoœæ domu. Dom budowany wed³ug projektu w technologii bala drewnianego, mo¿e byæ nawet trzykrotnie bardziej szczelny w porównaniu do tradycyjnej techniki murowanej. Dodatkowo domy takie posiadaj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ przeciwpo¿arow¹ i s¹ wznoszone w krótkim czasie. Wa¿nym czynnikiem, aby dom z bala spe³nia³ swoje funkcje jest wybór odpowiedniego drewna, o w³aœciwej wilgotnoœci poni¿ej dziewiêtnaœcie procent. Kluczowa jest te¿ precyzja i wysoka jakoœæ wznoszenia domu, z zachowaniem najnowszych i najlepszych technik budowania. Do budowy domu, wykorzystuje siê bale o œrednicy minimalnej dwudziestu centymetrów - im bal ma wiêkszy przekrój, to dom bêdzie posiada³ lepsze parametry energooszczêdne. Optymalnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie bala o œrednicy oko³o 30cm. Sporym utrudnieniem mo¿e byæ zakup drewna, które bêdzie spe³nia³o odpowiednie warunki. Dlatego te¿ czêsto stosuje siê drewno sprowadzane np. z Ukrainy, z Syberii, z pó³nocnego Uralu, z Rosji lub ze S³owacji, rzadziej ze Skandynawii. W Polsce mo¿na znaleœæ wiele wyspecjalizowanych firm zajmuj¹cych siê budow¹ domów z bali. Rodzaje bali drewnianych wykorzystywanych do budowy domu. Bal okr¹g³y naturalnej wilgotnoœci poni¿ej dziewiêtnaœcie procent Bal klejony Bal ciosany naturalnej wilgotnoœci Bale pozyskuje siê z sosny, ze œwierku, z jod³y, lub modrzewia, a dom powinien byæ po zakoñczeniu budowy pozostawiony do wyschniêcia na trzy do dwunastu miesiêcy. Jeœli do budowy domu zastosujemy drewno sezonowane, o wilgotnoœci poni¿ej dziewiêtnaœcie procent, wówczas dom po wybudowaniu gotowy jest do zamieszkania. Wa¿nym elementem podczas budowy domu z bala jest wykonanie w kilku etapach dok³adnego uszczelnienia bali. Bale dla szczelnego u³o¿enia musz¹ byæ frezowane. Dodatkowo pomiêdzy nimi uk³ada siê taœmê, lub specjalnie przygotowany sznur jutowy, lub sznur lniany. Podczas "pracy drewna" i w póœniejszym czasie kiedy dom jest ju¿ ogrzewany, uzupe³nia siê kilka razy izolacjê pomiêdzy balami. Drewno schn¹c przez kilka lat, mo¿e wydzielaæ smo³ê, lub ¿ywicê, dlatego te¿ dom taki wymaga sta³ych i dok³adnych prac konserwacyjnych polegaj¹cych na malowaniu i dodatkowej impregnacji, tak by drewno nie traci³o swoich w³aœciwoœci, oraz koloru. Aby zmniejszyæ szczeliny pomiêdzy elementami, stosuje siê akrylowe œrodki uszczelniaj¹ce, które pozwalaj¹ na swobodn¹ "pracê" drewna i ju¿ po trzech, czterech latach u¿ytkowania takiego domu szczelnoœæ wyrównuje siê do "0". Dla wzmocnienia œcian z bala, oraz aby bale nie "wychodzi³y", przy budowie ³¹czy siê je za pomoc¹ dodatkowych ko³ków drewnianych.
 2. 2. Przy zastosowaniu bala klejonego mo¿emy uzyskaæ bale o maksymalnym przekroju dwudziestu szeœciu centymetrów. Elementy takie uzyskuje siê po specjalnie przeprowadzonym procesie technologiczno - produkcyjnym, w którym deski sosnowe, pozyskiwane z terenów Finlandii odpowiednio zaimpregnowane i przygotowane poddaje siê sklejeniu. Ju¿ po dwudziestu czterech godzinach bale klejone uzyskuj¹ w³aœciw¹ wytrzyma³oœæ, jak równie¿ ca³kowit¹ twardoœæ i odpornoœæ na wilgoæ. Dziêki proekologicznej produkcji bala klejonego, bale te nie zawieraj¹ szkodliwych czynników chemicznych i równoczeœnie s¹ trwalsze i bardziej wytrzyma³e od bala okr¹g³ego. œciany domu nie wymagaj¹ dodatkowego uszczelniania, gdy¿ frezy i grzebienie dok³adnie ³¹cz¹ bale pomiêdzy sob¹. Bal klejony, strugany i profilowany, lub uk³adany na pióro i wpust pod wzglêdem termoizolacji i przepuszczalnoœci posiada mniejsz¹ skurczliwoœæ i nie pêka, oraz cechuje siê wysokim poziomem wykoñczenia. Przy zastosowaniu bala ciosanego, który przygotowywany jest podobnie jak bal okr¹g³y, ale struga siê go i frezuje rêcznie, wykorzystuje siê unikalny wygl¹d bali, a budynek architektur¹ nawi¹zuje do tradycyjnych domów z bali litych. Jest to technologia wykorzystywana od wieków, gdzie siekiery i strugi zast¹piono pi³ami spalinowymi i elekrostrugami. W tej technologii mo¿emy uzyskaæ bale o œrednicy od dwudziestu do piêædziesiêciu centymetrów , w zale¿noœci od potrzeb. Proces przygotowywania bali ciosanych trwa d³u¿ej ni¿ w przypadku bali okr¹g³ych, przygotowywanych maszynowo, ale krócej ni¿ w przypadku bala klejonego. Konstrukcja domu z bali drewnianych. Domy z bala ustawia siê na uprzednio przygotowanym fundamencie, lub podpiwniczeniu. Na p³ycie betonowej rozk³ada siê odpowiednio wypoziomowane, a tak¿e zaimpregnowane ciœnieniowo podwaliny, które uk³ada siê na papie na lepiku, oraz montuje siê je za pomoc¹ kotew stalowych do pod³o¿a. Nastêpnie uk³ada siê frezowane bale. Frezy wykonuje siê na g³êbokoœæ od pó³tora centymetra do trzech centymetrów i zale¿y to od œrednicy bala, a na szerokoœæ, na po³owê œrednicy bala. Strop uk³ada siê na wczeœniej osadzonych belkach drewnianychz oczepem na œcianach, a nastêpnie na œcianach powy¿ej montuje siê wiêœbê dachow¹ z docelowym pokryciem dachowym. Wszelkie elementy podpieraj¹ce jak kolumny, filary, s³upy, s³upki, podpory, powi¹zane z g³ówn¹ konstrukcj¹ domu powinny mieæ odpowiednie narzêdzia, pozwalaj¹ce na obni¿anie tych elementów pionowych wraz z domem, gdy¿ drewno w pionie jest mniej podatne na kurczenie siê, ni¿ to u³o¿one w poziomie. Trzeba liczyæ siê z tym, i¿ dom z bala bêdzie "pracowa³" i kurczy³ siê przez nastêpne kilka lat, wiec nale¿y przy jego wznoszeniu zastosowaæ odpowiednie elementy reguluj¹ce "pracê" drewna. Przy monta¿u okien i drzwi trzeba przewidzieæ mo¿liwoœæ "œlizgania" siê elementów. W miejscu monta¿u okna, lub drzwi w sztorcu bali robi siê otwór, w który montuje siê œlizg i mocuje siê do okna, lub drzwi, nie mocuj¹c bezpoœrednio do bala, zaœ od góry dla otworu okiennego, lub drzwiowego nale¿y pozostawiæ przestrzeñ, któr¹ wykoñcza siê opask¹ z naro¿nikiem. Bale wykorzystywane do budowy domu musza byæ wykonane zezdrowego drewna i mieæ usuniêt¹ korê. Uk³ada siê je na wrêby, które powinny byæ samoodp³ywowe, czyli o takim kszta³cie, który nie pozwoli na wnikniêcie wody w bal, oraz na odprowadzenie tej wody z powierzchni bala. Rodzaje konstrukcji domów z bala. Konstrukcja sumikowo œ ³¹tkowa, inaczej typ polski, jest oparta na s³upach noœnych, czyli ³¹tkach, które stawiamy w odleg³oœci oko³o dwóch metrów od siebie, zamontowanych na poziomej belce podwalinowej, u³o¿onej na przygotowanym wczeœniej fundamencie. Wype³nieniem s¹ krótkie poziome belki, zwane sumikami. W przypadku tej konstrukcji drewno nie musi byæ tak wysokiej jakoœci ja w systemie wieñcowym, ale powinno byæ dobrze wysuszone i zaimpregnowane. System wieñcowy to system belek ³¹czonych na d³ugoœci, czyli belki s¹ uk³adane
 3. 3. poziomo jedna na drugiej i krzy¿owane na rogach budynku w zamki ciesielskie. W przypadku tej technologii bardzo wa¿na jest jakoœæ i dobór materia³u, gdy¿ belki drewniane powinny byæ d³ugie i proste, dziêki czemu uzyskamy stabiln¹ i mocn¹ konstrukcjê domu. Domy w systemie wieñcowym budowane s¹ w naszym kraju najczêœciej na Podhalu. Domy z bali wznosi siê bez gwoœdzi i œrub, a poszczególne bale ³¹czy siê za pomoc¹ drewnianych dybli lub metalowymi szpilkami. Naro¿niki domów z bali pe³ni¹ istotn¹ rolê konstrukcyjn¹, a od ich prawid³owego wykonania zale¿y izolacyjnoœæ cieplna œcian domu. Bale mog¹ byæ w nich ³¹czone na ró¿ne zamki ciesielskie, od których zale¿y ostateczny efekt wizualny domu.

×