O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Metsatilan omistamista-monipuolisesti

Metsatilan omistamista-monipuolisesti

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Metsatilan omistamista-monipuolisesti

 1. 1. Miten rahoittaa ja hyödyntää metsänomistamista monimuotoisesti Metsätilan sukupolvenvaihdos - messut 11.3.2017 Helsingin Yliopisto Riitta Kaikkonen – Relationship manager , Business Banking Veikko Niinikoski – Varatuomari, Private Banking
 2. 2. Pankkitoiminnan ja rahoittamisen evoluutio Nyt ja jatkossa “Pankki” Tallettaja/ sijoittaja Sijoittajat Pankin sijoittajat Tallettajat Yritys Metsäno mistaja Yritys Useiden rahoituskanavien ja rahoitustapojen rinnakkaisuus. Markkinaosapuolilla moninaistuvat roolit. Pankkien rooli liikkuu rahoittajasta kohti neuvonantoa. Suora sijoitus Talletukset Sijoitus Välittäjät Pankkilaina
 3. 3. Metsän hankinta ja omistus • Metsän omistaminen – kiinteistösijoittamista, sijoitussalkun hajauttamista • Suora omistus / yhtymä / yhteismetsä / osakeyhtiö /metsärahastot / metsäosakkeet • Hankinnan kulut • Kauppahinta • Varainsiirtovero (4 % kauppahinnasta) • Mahd. lohkomiskulut • Lainhuuto, kaupanvahvistajan palkkiot • Rahaston kulut • Osakesalkun hoitokulut 3
 4. 4. Metsätilakaupan rahoittaminen • Laina-aika ja omarahoitus • Yleensä 5-10 vuotta • Omarahoitusosuus - suositeltava osuus 25 - 35 % • Jos vakuudet ja maksukyky muualta, omarahoitusvaateesta voidaan neuvotella • Luoton marginaali • Asiakkaan tilanteen ja asioinnin mukaan • Lainan hoito • Jos ostetulta tilalta voidaan heti tehdä hakkuita, hakkuutuloista ja saatavilla tuloilla lyhennetään heti lainaa (huom. Uudistuskulut yms) • Lainan hoito säännöllisesti esim. palkkatuloista (1kk välein) ja isompia lyhennyksiä puukaupoista tai puolivuosittain, asiakkaan tilanteen mukaan • Suositaan tasalyhennystä • Vakuus • Kiinnitys ostettavaan metsätilaan • Muu reaalivakuus • Vanhempien takaus jos nuori henkilö ostaa metsää . 4
 5. 5. Rahoituksen hintaan vaikuttaa Korottavia tekijöitä • Pitkä laina-aika • Vakuusvaje, pieni omarahoitusosuus • Aiemmat ongelmat, mm. maksuhäiriöt • Mahdolliset maksuohjelmien muutokset laina-aikana 5 Alentavia tekijöitä • Lyhyehkö laina-aika • Riittävä omarahoitusosuus • Kattava likvidi vakuus • Kokonaisasiakkuus Nordeassa • Vahvat näytöt raha-asioiden hoidon osaamisesta • Asiakkaan on hyvä laatia oma näkemys miten ja millaisella aikataululla maksaa lainan takaisin (metsätaloussuunnitelman hakkuutulot ja menot budjettiin) • Epätasainen rahavirta puukaupoista -> vanha kunnon viisivuotissuunnitelma, mitä tehdään seuraavaksi • Miten toimitaan jos maksusuunnitelma ei toteudu? Varasuunnitelma? Voidaanko realisoida jotain?
 6. 6. Metsän tuotto • Päätulo päätehakkuista ja harvennuksista • Tuotto riippuu suoraan hakattavasta puumäärästä ja puun hinnasta • Mahdollisuus myydä maa-aineksia, kalliota tai soraa • Muita tulonlähteitä , kannot, havut, suojelu, matkailu, metsästys, keruutuotteet • Oman työn arvo? Tekemällä taimikonhoidot, hakkuun ennakkoraivaukset ja istutuksen itse, voi säästää kuluissa. Kuntosalibonus! • Virkistysarvot, metsästysseuran jäsenyys, muut edut • Hyödynnä Kemera-tuet, vakuutuskorvaukset (myrskytuho tai myyrätuho) • Puukauppatulojen sijoitus  säästämisen- ja sijoitussuunnitelman teko asiantuntijamme kanssa 6
 7. 7. Metsän kulut 7 • Puukaupan verotus – hyödynnä metsävähennys • Hoitotöiden kustannukset (mm. uudistamiskulut, raivaukset yms) • Metsänparannustyöt (ojat, tiet, rummut) • Metsän sijainnista riippuen matkakulut yms. • Lainanhoitokulut • Muut kulut (työvälineet yms) Tulot > Menot
 8. 8. 8 http://www.ptt.fi/media/raportti255.pdf Suunnitelmat metsätilasta luopumisesta eri ikäryhmissä
 9. 9. Omistuksen monia muotoja • Erilaisia tapoja omistaa metsää • Perintösuunnittelu • Varallisuuden siirrot elämänaikana: lahja ja myynti lapselle • Kuolinpesän muutokset 9
 10. 10. Metsätilan omistamisen monia muotoja • Metsäyhtymä – Vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä metsää, yhteisomistus – Samat omistajat muodostavat kaikkien samoin osuuksin omistamiensa tilojen osalta yhden metsäyhtymän. – Metsätalouden tulo ja tappio jaetaan osakkaiden kesken • Kuolinpesä – Erillinen verovelvollinen • Osakeyhtiö – Erillinen oikeushenkilö ja verovelvollinen – Voitonjako esim. osinkona veronalaista • Yhteismetsä – Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaidensa hyväksi. – Kiinteistöjen omistajat ovat yhteismetsän osakkaita ja muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. – Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen. – Yhteismetsä voi jakaa tilikaudelta muodostuvaa ylijäämää (tuottoa) osakkailleen osuuksien suhteissa. Osakkaalle ylijäämä on verovapaata tuloa. 10 Taustaksi käsitteitä
 11. 11. Perintösuunnittelu ja metsä • Huomioitava yksittäisen henkilön tai pariskunnan kokonaisvarallisuus • Metsä voidaan huomioida jo avio- oikeuden tasolla mutta myös testamentissa. • Olennaista: Millaiset osuudet? Kuka ottaa metsän konkreettisesti hoidettavakseen? Perintöveron maksukyky 11
 12. 12. Hallintaoikeus perinnössä tai lahjassa • Omistus- ja hallinta voidaan eriyttää testamentilla ja lahjakirjalla eri henkilöille. Ohjataan tulevat tuotot esim. leskelle tai lahjanantajalle Määräaikainen tai elinikäinen • Perintöverotus tai lahjaverotus kevenee. • Huom! Verotus ei ole ainoa seikka. Monet käytännön seikat voivat puhua sen puolesta, ettei hallintaa pidätetä. – Seuraava sivu 12 Eriytetään tuotto ja pääoma
 13. 13. Hallintaoikeus perinnössä ja lahjassa • Pääomien käyttö vaatii sekä omistajan että hallintaoikeuden haltijan yhteistyötä. – Pahimmillaan virheet voivat johtaa siihen, että verotuksellisesti pääomien käyttö voi laukaista lahjaverotuksen joko leskelle tai lapsille riippuen siitä, kuka varoja käyttää. • Perintö- tai lahjaveron maksukyky? – Millä varallisuudessa vero maksetaan? • Edunvalvonta • Hallintaoikeuden lahjoittaminen myöhemmin (ennen raukeamista) – lahjavero 13 Huomioitavia seikkoja päätöksenteossa.
 14. 14. Hallintaoikeus ja metsävähennys • Hallintaoikeuden pidättänyt saa metsätalouden pääomatulot. – Ei metsävähennystä näiden tulojen perusteella • Metsän omistaja ei tällöin saa kiinteistöltään metsätalouden pääomatuloa, johon metsävähennystä voisi käyttää. – Omistaja odottaa, kunnes hallintaoikeus kiinteistöön lakkaa, ellei hänellä ei ole mahdollista käyttää metsävähennystä muilta kiinteistöiltä. • Hallintaoikeus voidaan myydä. – Hallintaoikeuden erillisestä vastikkeellisesta luovutuksesta ei metsän omistajalle tai muulle luovutuksensaajalle muodostu metsävähennyspohjaa. 14
 15. 15. Metsän myynti esim. lapsille (1/2)  Metsätalouteen kuuluvan kiinteän omaisuuden myynti eräin edellytyksin ilman luovutusvoittoveroa: • Ostajapiiri rajoitettu: lapsi tai tämän rintaperillinen, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli  joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa • Omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.  Kauppahinta esim. käypä hinta tai yli 75 % ilman lahjaveroa  Ostajalle metsävähennystä 60 % kauppahinnasta  Rahoitus? Esim. kauppahinta vanhemman ja lapsen välillä velaksi • Velkakirja ja lyhennysohjelma  Käytännössä hyödyllistä esim. silloin, kun kohdennetaan sukupolvenvaihdos vain osalle lapsista rikkomatta tasapuolisuutta liikaa 15
 16. 16. Metsän myynti esim. lapsille (2/2)  Jäljellä oleva kauppahintana saatu raha tai –saaminen on aikanaan myyjän perintöverotettavaa omaisuutta. 16 Esimerkki, ostajana luovutusvoittoverovapauden edellytyksen saajapiiri Myyntihinta 300.000 € Verotettava luovutusvoitto (saajapiiri ed. sivulla) 0 € Varainsiirtovero 4 % -12.000 € Metsävähennys 60 % * (hankintameno + varainsiirtovero + kaupankäyntikulut) 187.200 € Metsävähennyksen nettohyöty Metsävähennys x 30 % tai 34 % (riippuen pääomatuloverokannasta ja käyttöaikataulusta) 56.160 – 63.648 € Tästä vähennetty varaissiirtovero, koska se on kustannus 44.160 – 51.648 €
 17. 17. Sukupolvenvaihdostilanteita ilman kauppaa • Perintö- ja lahjaverolain 55 § Perintö- ja lahjaveroa voidaan huojentaa, jos metsä siirtyy osana maatilaa ja saaja jatkaa maa- ja metsätaloutta. Pelkkä metsätila lahjana tai perintönä ei oikeuta tähän huojennukseen. 17 Perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoshuojennus
 18. 18. Sukupolvenvaihdostilanteita ilman kauppaa • Edellytykset: Lahja1.1.2017 tai sen jälkeen Siitä maksettu lahjavero Kyseessä ei ole perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja. Lahjaan ei ole sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta. Lahjana saatu metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri  sijaintikunta! • Metsälahjavähennykseen on oikeus vain henkilöillä, ei siis esim. osakeyhtiöillä tai yhteismetsillä. Myös verotusyhtymän osana on vähennysoikeus. • Laskenta on hyvin tekninen. Laskureita on käytössä esim. Metsäkeskuksella ja metsäyhtiöillä internetissä. 18 Metsälahjavähennys  vähennys metsätalouden pääomatulosta
 19. 19. Kuolinpesä omistusmuotona • Kuolinpesän osakkaat hallitsevat yhdessä pesän omaisuutta – ellei kuolinpesällä ole erityistä hallintoa • Osakkaat päättävät omaisuuden myynnistä yhdessä. Jos yksi osakas haraa vastaan, puuta ei voi myydä (poikkeus toimenpide, joka ei siedä viivytystä). • Mikä avuksi riitatilanteessa – Kuolinpesän jako – Oikeus hakea perinnönjakoa on jokaisella pesän osakkaalla. – Tarvittaessa oikeus voi määrätä pesänjakajan. – Riitatilanteen laukaisemiseksi ei välttämättä ole aina ensisijaista suunnitella metsävähennyspohjaa. Toki se on huomioitava, mutta käytännön seikat voivat puoltaa muuta. 19
 20. 20. Jakamaton kuolinpesä  kuinka omistus muutetaan 1) Kuolinpesän metsäomistuksen jakaminen metsäyhtymäksi 2) Metsät jaetaan osakkaille eri kiinteistöiksi 3) Jaetaan pesästä metsää yhdelle osakkaalle ja muuta omaisuutta toiselle 4) Pesä myy metsän 5) Kuolinpesäosuuden kauppa • Verotuksen eroja: – Jakamaton kuolinpesä on erillinen verovelvollinen. Jakamattoman kuolinpesän tappiot voidaan käyttää vain kuolinpesän tuottoja vastaan. – Vertaa yhtymä, jossa metsäverotuksen tappiot voidaan samana vuonna käyttää osakkaiden henkilökohtaisessa verotuksessa osakkaan muita tuloja vastaan. – Metsävähennystä ei muodostu kuolinpesäosuuden kaupasta. – Myös metsätilan osalta luovutusvoiton verovapaussäännökset huomioitava (vrt. kuolinpesäosuuden kauppa) 20 Vaihtoehtoja
 21. 21. Perheen sijoitusyhtiö metsänomistajana (1/2) • Jos kaikilla osakkailla ei ole valmiina pääomia sijoitettavaksi omistuksensa suhteessa, voidaan käyttää lainarahaa – Yhtiö ottaa pankkilainaa – Yhtiö lainaa varakkaalta osakkaalta rahat – Muiden osakkaiden varallisuus ei kasva lainapääomasta, koska yhtiö maksaa sen myöhemmin takaisin. • Yhtiö pääsee velkarahoitettunakin ostamaan metsää ja tekemään tuottoa. • Osakkaat saavat osinkoa omistuksensa suhteessa. Velkarahoitteisen yhtiö ei alun pienellä nettovarallisuudella kuitenkaan jaa alkuun paljon osinkoa 21 Sijoitus Oy:n rahoittaminen vieraalla pääomalla. Äänivaltakysymykset voidaan järjestää Sijoitus Oy:n rahoittaminen omalla pääomalla Muut osakkaat Oma pääoma 100 % Osinko Lyhennys Laina 25 % 25 % 25 % 25 % Osakas, jolla varallisuutta Sijoitus Oy Sijoitus Oy
 22. 22. Perheen sijoitusyhtiö metsänomistajana (2/2) • Verohallinto metsävähennysohjeistuksessaan (A113/200/2015): • ”Metsävähennysoikeuden puuttuminen osakeyhtiöiltä on ollut merkittävin yksittäinen syy siihen, ettei perheomistuksessa olevia metsiä ole Suomessa juurikaan yhtiöitetty, vaikka yhteisöverokanta onkin nykyään metsätalouden pääomatuloihin sovellettavaa veroprosenttia alhaisempi.” 22
 23. 23. Yhteismetsä Osakkaaksi: – Metsänomistaja voi liittää oman metsänsä osittain tai kokonaan jo olemassa olevaan yhteismetsään. – Hän voi perustaa omista metsistään uuden yhteismetsän. – Hän voi myös hankkia tai saada yhteismetsäosuuksia hankkimalla tai saamalla kiinteistön, johon kuuluu yhteismetsäosuuksia. – Oman metsän liittymisestä ei luovutusvoittoa, jos arvot kohtaavat. – Ostamisessa hankintahinnan perusteella täytyy maksaa 4 %:n varainsiirtovero. Juokseva verotus ja tuloutus: – Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen. Se maksaa itse verotettavasta tulostaan veroa 28 prosenttia. – Yhteismetsä voi jakaa tilikaudelta muodostuvaa ylijäämää (tuottoa) osakkailleen osuuksien suhteissa. Osakkaalle ylijäämä on verovapaata tuloa. Metsävähennys: – Jos yhteismetsään liitettävään metsään kohdentuu käyttämätöntä metsävähennysoikeutta, oikeus siirtyy yhteismetsän käyttöön. – Yhteismetsäosuuden hankintamenon perusteella ei kuitenkaan muodostu uutta metsävähennyspohjaa. 23 Metsänomistajana osaksi suurempaa kokonaisuutta
 24. 24. Nordea on aina avoinna 2 4 Nordea Business Center palvelee yrityksen pankkiasioissa ma-su 24h 0200 2121 (mpm/pvm) Henkilöasiakkaiden palvelut ma-su 24h 0200 3000 Verkkotapaamiset ajanvarauksella ma-pe klo 7.30-22 ja la klo 10-16 Digitaaliset palvelut helpottavat arkea Verkko- ja mobiilipankki Tunnuslukusovellus Yritysasiakkaaksi verkossa
 25. 25. Vastuunrajoitus • Tämä esitys on yhteenveto asioiden pääpiirteistä. Pelkästään tämän esityksen perusteella ei voi tehdä päätöksiä. Asian luonteesta riippuen asiakkaan voi olla aiheellista hankkia myös muuta asiantuntija-apua ennen päätöksentekoa. • Tämä esitys ei ole sijoitusneuvo eikä tätä esitystä laadittaessa ole tutustuttu sijoituskohteisiin liittyviin riskeihin. Asiakas kantaa aina riskin sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta ja asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. • Tämä esitys ei sisällä pankkia sitovaa lainatarjousta eikä muitakaan pankkia sitovia tarjouksia. • Esityksessä olevat verotusta koskevat tiedot perustuvat tilanteeseen esityksen hetkellä. Verotus voi muuttua ja asiakkaan on varmistettava suunniteltujen toimien verovaikutukset ennen päätöksentekoa. • Esityksessä mainittavat hallitusohjelman verolinjaukset eivät välttämättä toteudu. • Koulutusmateriaalissa esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä pankki vastaa tietojen oikeudellisuudesta. Pankki ei vastaa vahingoista, joita voi aiheutua, mikäli asiakas ryhtyy toimiin tässä esityksessä esitettyjen tietojen perusteella. 25
 26. 26. KIITOS JA MUKAVAA KEVÄTTÄ!

×