O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Qëllimi i komunikimit ose pse komunikojmë

6.181 visualizações

Publicada em

Qëllimi i komunikimit ose pse komunikojmë

 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Qëllimi i komunikimit ose pse komunikojmë

 1. 1. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË
 2. 2. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË ç ka dëshirojmë të arrijmë ? A dëshirojmë t’i informojmë qytetarët, a dëshirojmë t’i edukojmë , a presim ndryshim në sjelljen e qytetarëve apo të këshillit komunal, a na intereson qëndrimi dhe mendimi i qytetarëve , a presim përkrahje nga qytetarët, a duam përkrahje nga këshilli apo duam vetëm të lavdërohemi me punën e mirë.
 3. 3. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË Qëllimi i komunikimit është themeli mbi të cilin i planifikojmë komunikimet , gjegjësisht marrëdhëniet me publikun. Nga qëllimi varet se me cilin publik ose grup të qytetarëve duhet të komunikojmë , cilat mënyra të komunikimit mund t’i shfrytëzojmë , çfarë gjuhe dhe çfarë porosish do të përdorim dhe kur duhet ta bëjmë atë .
 4. 4. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË ME RËNDËSI !!!! Q ëllimet e komunikimit nuk janë qëllime afariste/programore të Komisionit, mirëpo gjithmonë duhet të përputhen me qëllimet afariste/programore .
 5. 5. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË S (specific) – me karakteristika specifike, të përcaktuara në mënyrë kualitative dhe kuantitative M (measurable) – të matshme sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht A (attained) – që realisht janë të mundshme dhe të realizueshme R (relevant) – relevante , edhe për Komisionin edhe për publikun që e kemi për qëllim T (timeframe) – mund të realizohen brenda një periudhe reale kohore .
 6. 6. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË Shembull : Miratimi i Programit për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike Për shkak të dukurisë së shpeshtuar të rrahjeve në mes të grupeve nga bashkësitë e ndryshme etnike, në ndeshje sportive dhe në shkollat e komunave të ndryshme , Komisioni për marrëdhënie ndëretnike dëshiron që komuna të përgatisë dhe të miratojë Program për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike . Në këtë rast, përgatitja dhe miratimi i Programit nga ana e Këshillit të komunës është qëllim punues/programor i komisionit. ..
 7. 7. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË Shembull : Miratimi i Programit për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike Qëllimi i komunikimit është të informohen 100 përqind të anëtarëve të Këshillit, si dhe të informohet kryetari i komunës . Vetë definicioni i qëllimit të komunikimit na e jep publikun kryesor që e kemi qëllim – Këshillin e komunës . Qëllimi është i rëndësishëm , edhe për komunën, edhe për publikun që e kemi qëllim, ndërsa numri prej 100 përqind të këshilltarëve të informuar është real dhe i realizueshëm.
 8. 8. QËLLIMI I KOMUNIKIMIT OSE PSE KOMUNIKOJMË Qëllimi i komunikimit duhet ta pasqyrojë thelbin e asaj që dëshirojmë ta arrijmë: të sendërtojë mirëkuptim, ta tejkalojë keqkuptimin ose apatinë, t’i nxisë qytetarët të kyçen në procesin e krijimit të politikave komunale , të sendërtojë vetëdije, të informojë, ta zhvillojë dijen, t’i mënjanojë paragjykimet , ta inkurajojë (ta përkrahë) besimin, ta vërtetojë ose ta ndryshojë mendimin për një çështje të caktuar, të shkaktojë sjellje të caktuar ...

×