O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Työarauha ja turvallinen oppimisympäristö

84 visualizações

Publicada em

Työarauha ja turvallinen oppimisympäristö

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Työarauha ja turvallinen oppimisympäristö

 1. 1. TYÖRAUHAN JATURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA JA LUKIOKOULUTUKSESSA Sami Julin
 2. 2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT
 3. 3. 30.1.2019 3 Arviointi oli osa eduskunnan edellyttämää selvitystä vuonna 2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksista, ja arvioinnin taustalla olivat vuoden 2014 alusta voimaan tulleet muutokset perusopetus- ja lukiolakiin. Arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena oli selvittää työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön nykytila sekä se, miten niihin liittyvät lakimuutokset olivat toteutuneet. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi arviointitehtävän Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle marraskuussa 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle kevätistuntokaudella 2018.
 4. 4. 30.1.2019 4 PERUSOPETUS- JA LUKIOLAKIEN MUUTOKSIA JA LISÄYKSIÄ OLIVAT MM. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Osallisuus ja oppilaskunta Kasvatuskeskustelu Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita Oikeus tarkastaa oppilaiden tavarat Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen
 5. 5. 30.1.2019 5 TYÖRAUHAN JA TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINNIN KOHDERYHMÄT JA ARVIOINTIIN OSALLISTUNEIDEN MÄÄRÄT TYÖRAUHAN JA TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINNIN KOHDERYHMÄT JA ARVIOINTIIN OSALLISTUNEIDEN MÄÄRÄT Kolmas- luokkalaisten kysely (n = 5 242) Kahdeksas- luokkalaisten kysely (n = 8 121) Kolmas- luokkalaisten kysely (n = 5 242) Kahdeksas- luokkalaisten kysely (n = 8 121) Toisen vuosikurssin opiskelijoiden kysely (n = 5 287) Toisen vuosikurssin opiskelijoiden kysely (n = 5 287) Opettajien kysely (n = 2 688) Opettajien kysely (n = 2 688) Koulu- kohtaisen oppilashuolto- ryhmän Kysely (n = 506) Koulu- kohtaisen oppilashuolto- ryhmän Kysely (n = 506) Opetuksen järjestäjien Kysely (n = 196) Opetuksen järjestäjien Kysely (n = 196)
 6. 6. ARVIOINNIN VIITEKEHYS
 7. 7. 30.1.2019 7 TYÖRAUHAN JA TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRIST ÖN ARVIOINTI Kouluviihtyvyys ja -turvallisuus, koulun työrauha sekä koulun käytänteet ja asenteet Häiriö- ja ongelmatilan- teisiin liittyvät suunnitelmat ja niiden seuranta Häiriö- ja ongelmatilanteet Häiriö- ja ongelmatilanteis-sa käytettävät kurinpito- ja puuttumiskeinot Kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaiden vapaa- aika Vuoden 2014 lakimuutoksen vaikutukset
 8. 8. KOULUVIIHTYVYYS JA– TURVALLISUUS SEKÄ KOULUN KÄYTÄNTEET JAASENTEET
 9. 9. 30.1.2019 9  Suurin osa opettajista ja oppilaista viihtyy koulussa hyvin, ja oppimisen turvaava työrauha keskimäärin saavutetaan.  Yli 90 % oppilaista koki olonsa turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla.  Kolmasluokkalaisista 90 % ja kahdeksasluokkalaista vähän yli puolet koki, että lähes kaikki opettajat osasivat ylläpitää hyvää työrauhaa luokassa.  Joka viidennen 8.-luokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi ylläpitää työrauhaa.
 10. 10. 30.1.2019 10  Oppilaista lähes kaksi kolmasosaa ja opettajista kolme neljäsosaa vastasi, että opettajilla ja heidän opetusmenetelmillään ja pedagogisilla ratkaisuillaan on ratkaiseva rooli työrauhan ylläpitämisessä.  Suurin osa oppilaista koki, että opettajat osaavat opettaa hyvin.  Oppilaan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki vaikutti myönteisesti luokkien tai ryhmien työrauhaan.  Mitä useammin luokkahuoneissa opetusta eriytettiin, sitä harvemmin siellä myös koettiin häiriö- ja ongelmatilanteita.  Suurin osa oppilaista ja opettajista vastasi, että opettajan laatima istumajärjestys parantaa työrauhaa luokkahuoneessa melko tai erittäin paljon.
 11. 11. OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖRAUHASTA 6,1 13,8 5,7 8,5 14,9 6,6 13,0 27,5 35,6 11,8 24,9 35,6 21,6 34,2 13,2 22,4 28,6 66,2 63,3 60,1 63,1 63,6 60,8 63,2 61,8 54,0 65,0 62,4 57,4 61,0 54,2 57,1 61,5 58,5 24,8 20,9 30,2 26,2 19,6 28,6 21,9 10,1 10,0 21,1 12,0 6,6 16,2 11,2 25,4 15,5 12,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Luokanopettajat Aineenopettajat Opetusvuodetalle5 Opetusvuodet5-15 Opetusvuodetyli15 Onerityisop.pienrymiä Eioleerityisop.pienrymiä Naiset Miehet Opetusvuodetalle5 Opetusvuodet5-15 Opetusvuodetyli15 Naiset Miehet Opetusvuodetalle5 Opetusvuodet5-15 Opetusvuodetyli15 Miten hyvin työrauha mielestäsi toimii koulussanne? Kuinka hyvin mielestäsi osaat ylläpitää luokassasi tai ryhmässäsi sopivaa työrauhaa? Miten hyvin pystyt rauhoittamaan häiritsevän tai muutoin epäasiallisesti käyttäytyvän oppilaan luokassasi tai ryhmässäsi? Erittäin hyvin Melko hyvin Tyydyttävästi Melko huonosti Erittäin huonosti 30.1.2019 11
 12. 12. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS
 13. 13. 30.1.2019 13  Oppilaiden osallisuudella koulun toimintaan oli yhteyksiä oppilaiden ja opettajien luokkahuoneissa havaitsemiin häiriö- ja ongelmatilanteisiin.  Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista rehtoreista ja oppilashuoltoryhmän jäsenistä kolme neljäsosaa koki, että koulun yhteisellä toiminnalla on työrauhaa joko hieman tai selkeästi parantava vaikutus.  Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät olivat yhteydessä siihen, miten aktiivisesti huoltajat osallistuvat lapsen koulunkäyntiin.
 14. 14. OPPILAIDEN KÄSITYKSET HUOLTAJIENSA OSALLISUUDESTA HEIDÄN KOULUNKÄYNTIIN 19,6 43,3 16,1 34,6 43,2 19,8 67,1 70,9 40,5 30,2 33,8 29,3 35,1 32,6 32,6 23,3 21,6 32,9 19,9 14,5 22,2 14,8 12,9 24,9 5,0 4,3 16,0 9,8 4,1 8,1 5,5 8,3 7,4 12,8 7,9 13,0 11,5 6,8 5,7 6,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Auttavatko huoltajasi sinua koulutehtävissä, jos tarvitset niissä apua? Arvostavatko huoltajasi sinun koulutyötäsi? Osallistuvatko huoltajasi huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa? Auttavatko huoltajasi sinua koulutehtävissä, jos tarvitset niissä apua? Arvostavatko huoltajasi sinun koulutyötäsi? Osallistuvatko huoltajasi huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa? Auttavatko huoltajasi sinua koulutehtävissä, jos tarvitset niissä apua? Arvostavatko huoltajasi sinun koulutyötäsi? Osallistuvatko huoltajasi huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa? Lukion2.vsk8.luokka3.luokka Erittäin paljon Melko paljon Tyydyttävästi Melko vähän Erittäin vähän Ei lainkaan 30.1.2019 14
 15. 15. HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEISIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT JA SUUNNITELMAT
 16. 16. OPETTAJIEN KÄSITYKSET SÄÄNTÖJEN JASUUNNITELMIEN TOIMIVUUDESTA 10,4 5,5 20,2 6,2 4,5 16,1 6,6 4,4 14,7 61,9 57,5 56,5 40,2 36,4 35,5 41,1 39,5 33,1 23,0 31,0 16,6 17,6 22,5 11,5 19,9 24,2 12,3 3,1 4,0 2,3 2,8 2,8 1,5 2,3 2,9 1,1 1,5 1,3 4,0 32,4 33,2 35,1 29,8 28,4 38,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Luokat 1-6 Luokat 7-9 Lukioluokat Luokat 1-6 Luokat 7-9 Lukioluokat Luokat 1-6 Luokat 7-9 Lukioluokat Järjestyssäännöt Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Erittäin hyvin Melko hyvin Tyydyttävästi Melko huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa 30.1.2019 16
 17. 17. SÄÄNTÖJEN JA SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMINEN KOULUKOHTAISEN KYSELYN MUKAAN 8,8 30,9 60,1 ,2 24,9 39,4 33,8 2,0 22,4 36,3 32,5 8,8 0 10 20 30 40 50 60 70 Opetuksen järjestäjän laatima Osittain opetuksen järjestäjän laatima, jota koulu on muokannut tarpeidensa mukaiseksi Koululla täysin oma Ei ole ollenkaan % Järjestyssäännöt Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä 30.1.2019 17
 18. 18. 30.1.2019 18  Oppilaiden osallisuus järjestyssääntöjen ja muiden suunnitelmien laadintaan oli vähäistä.  Oppilaista vajaa yhdeksän kymmenestä ilmoitti tietävänsä, että koulussa on järjestyssäännöt.  Noin neljännes kahdeksasluokkalaista ja lukiolaisista tiesi, että koulussa on käytössä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.  Noin kolmannes kahdeksasluokkalainen tiesi, että koulussa on käytössä suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä.  Oppilaat kokivat järjestysäännöt toimiviksi ja oikeudenmukaisiksi.
 19. 19. HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEET
 20. 20. 30.1.2019 20  Suurin osa opetuksen järjestäjistä, rehtoreista, oppilashuoltoryhmän jäsenistä ja opettajista vastasi, että kouluissa tapahtuvat häiriö- ja ongelmatilanteet ovat pysyneet ennallaan viimeisen kahden vuoden aikana.  Lähes kolmannes opetuksen järjestäjistä ja neljännes koulujen henkilökunnasta koki, että häiriötilanteet ovat lisääntyneet.  8.-luokkalaisilla esiintyi oppilaiden ja opettajien mukaan häiriö- ja ongelmatilanteita moninkertaisesti enemmän kuin 3.- luokkalaisilla tai lukiolaisilla.  3.-luokkalaisten yleisin häiriötilanne oli puhuminen yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi.
 21. 21. 30.1.2019 21  8.-luokkalaisten ja lukiolaisten mukaan yleisin häiriötilanne oli matkapuhelimen tai tabletin käyttö ilman opettajan lupaa.  8.-luokkalaisten ja lukiolaisten yleisiä ongelmia olivat myös oppitunnilta myöhästyminen ja se, että oppilaat eivät kuuntele opettajaa tai että oppilaalta puuttuu oppitunnilla tarvittavat välineet.  Sekä oppilaiden että opettajien mukaan alakoulujen vakavin häiriötilanne oli oppilaiden välinen kiusaaminen.  Yläkouluilla taas yleisimpiä vakavia häiriötilanteita olivat luvaton poistuminen koulun alueelta ja se, että oppilas kiusaa toista oppilasta tai opettajaa esimerkiksi huutelemalla tai nimittelemällä.  Noin 1–2 % oppilaista kiusataan koulussa joka päivä, ja pojat joutuvat useammin kiusaamisen kohteeksi kuin tytöt.
 22. 22. 30.1.2019 22  Oppilaiden ja opettajien vastaukset poikkesivat selvästi toisistaan, kun kysyttiin opettajien epäasiallisesta käytöksestä oppilaita kohtaan.  Opettajat vastasivat kohtelevansa oppilaita asiallisesti.  Useat sadat yläkoululaiset ja lukiolaiset kuitenkin raportoivat, että opettajat huutavat ja hermostuvat oppilaille toistuvasti.  Osa yläkoulun ja pieni osa lukion oppilaista vastasi kokeneensa koulussa seksuaalista häirintää.  Yhdeksän kymmenestä kahdeksasluokkalaisesta ilmoitti, että he eivät olleet koskaan käyttäytyneet väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan koulussa.
 23. 23. HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEET 28,1 43,9 21,9 5,4 0,7 4,3 11,8 24,4 32,0 27,4 2,4 16,3 38,7 31,3 11,3 9,2 40,5 38,3 10,9 1,2 4,4 19,7 41,5 28,0 6,4 6,3 32,4 44,5 14,5 2,4 [EI KOSKAAN, MUUTAMAN KERRAN VUODESSA[ [MUUTAMAN KERRAN VUODESSA, MUUTAMAN KERRAN KUUKAUDESSA[ [MUUTAMAN KERRAN KUUKAUDESSA, NOIN KERRAN VIIKOSSA[ [NOIN KERRAN VIIKOSSA, USEAMMAN KERRAN VIIKOSSA[ [USEAMMAN KERRAN VIIKOSSA, JOKA OPPITUNTI] OSUUSOPPILAISTAJAOPETTAJISTA(%) 3. luokan oppilaat 8. luokan oppilaat Lukion 2. vsk opiskelijat Luokkien 1-6 opettajat Luokkien 7-9 opettajat Lukioluokkien opettajat 30.1.2019 23
 24. 24. VAKAVAT HÄIRIÖ- JAONGELMATILANTEET 69,5 28,2 1,6 0,7 27,5 50,8 11,9 9,8 70,9 24,7 2,6 1,8 27,1 69,7 2,8 0,4 14,2 77,7 6,7 1,4 77,7 21,1 0,5 0,7 EI KOSKAAN [MUUTAMAN KERRAN VUODESSA, MUUTAMAN KERRAN KUUKAUDESSA[ [MUUTAMAN KERRAN KUUKAUDESSA, NOIN KERRAN VIIKOSSA[ [NOIN KERRAN VIIKOSSA, JOKA PÄIVÄ] OSUUSOPPILAISTAJAOPETTAJISTA(%) 3. luokan oppilaat 8. luokan oppilaat Lukion 2. vsk opiskelijat Luokkien 1-6 opettajat Luokkien 7-9 opettajat Lukioluokkien opettajat 30.1.2019 24
 25. 25. KURINPITO- JA PUUTTUMISKEINOT
 26. 26. 30.1.2019 26  Vain hieman yli kolmannes oppilaista kertoi saaneensa riittävästi tietoa opettajilta tai rehtorilta siitä, millaisia puuttumis- ja rangaistuskeinoja koulussa voidaan tarvittaessa käyttää.  8.-luokkalaisten ryhmissä käytettiin selvästi enemmän puuttumiskeinoja kuin 3.-luokkalaisten ja lukiolaisten ryhmissä.  Yleisimmät puuttumiskeinot olivat luokkahuoneesta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, rehtorin puhuttelu, huoltajalle ilmoittaminen ja se, että oppilas siivoaa sotkemansa tilan.  Jälki-istuntoa lukuun ottamatta em. keinoja pidettiin melko toimivina.  Toimivana pidettiin myös sitä, että oppilas korvaa rikkomansa omaisuuden.
 27. 27. 30.1.2019 27  Kahdeksannen luokan opettajista 65 % uskoi kasvatuskeskustelun tehoon ja 80 % vanhempien kanssa keskustelemisen tehoon.  Noin 75 % niistä kolmas- ja kahdeksasluokkalaisista, jotka olivat joskus olleet kasvatuskeskustelussa, piti sitä toimivana puuttumiskeinona.  Kasvatuskeskustelua lukuun ottamatta uusia kurinpito- ja puuttumiskeinoja käytettiin kouluissa erittäin vähän.  Uudet keinot koettiin toimiviksi häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä ja niihin puutumisessa.
 28. 28. KURINPITO- JA PUUTTUMISKEINOT 41,2 32,8 31,5 17,6 41,2 75,6 20,5 28,2 54,8 61,5 60,8 69,5 55,6 23,6 73,4 66,0 3,9 5,8 7,7 12,9 3,2 ,9 6,1 5,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Opetusvuodet kouluissa yli 15 Opetusvuodet kouluissa 5-15 Opetusvuodet kouluissa alle 5 Opetan erityisop. pienryhmiä tai -luokkia En opeta erityisop. pienryhmiä tai -luokkia Pääsääntöisesti lukioluokkien opettajat Pääsääntöisesti luokkien 7-9 opettajat Pääsääntöisesti luokkien 1-6 opettajat Ei koskaan Muutaman kerran vuodessa Muutaman kerran kuukaudessa tai useammin 30.1.2019 28
 29. 29. YHTEYS HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEISIIN
 30. 30. OPPILAIDEN OSALLISUUSOPETUKSEN ERIYTTÄMINEN VIIHTYVYYS TURVALLISUUS HUOLTAJIEN OSALLISTUMINEN OPETUSKÄYTÄNTEET JA ASENTEET OPPIMISEN JA KOULUKÄYNNIN TUKI PIKAINEN PUUTTUMINEN HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEISIIN KASVATUSKESKUSTELU TOIMIVAMPI KUIN PERINTEISET KURINPITOKEINOT Koulussa on turvallista ja siellä viihdytään – KOULUN SUUNNITELMIA EI LUETA
 31. 31. NOIN KERRAN VIIKOSSATAI USEAMMIN ESIINTYVÄT HÄIRIÖ- JA ONGELMATILANTEET4,0 51,4 36,7 3,0 32,4 22,5 4,3 54,8 39,3 5,1 54,3 37,8 10,3 64,3 46,8 9,0 57,3 40,3 10,5 67,3 53,9 7,1 60,2 41,6 12,4 71,2 53,4 17,6 75,1 62,9 25,3 70,4 56,1 10,6 62,6 43,5 65,4 42,8 70,2 54,8 3. LUOKKA 8. LUOKKA LUKION 2. VSK 3. LUOKKA 8. LUOKKA LUKION 2. VSK 3. LUOKKA 8. LUOKKA LUKION 2. VSK 3. LUOKKA 8. LUOKKA LUKION 2. VSK KOULUVIIHTYVYYS OPETTAJIEN OPETUSKÄYTÄNTEET JA KOULUN TYÖRAUHA KOULUTURVALLISUUS HUOLTAJIEN OSALLISUUS OPPILAIDEN KOULUNKÄYNTIIN OSUUSOPPILAISTA(%) [Erittäin hyvä, Melko hyvä[ [Melko hyvä, Tyydyttävä[ [Tyydyttävä, Melko huono[ [Melko huono, Erittäin huono[ [Erittäin huono, Ei lainkaan] 30.1.2019 31
 32. 32. KEHITTÄMISSUOSITUKSET
 33. 33. 30.1.2019 33  Vuonna 2014 voimaan tulleiden lakiuudistusten toimeenpanon avuksi annettuja ohjeistuksia tarvitaan edelleen.  Systemaattista seurantaa ja arviointia sekä yhteistyötä opetuksen järjestäjien ja koulujen sekä lukioiden välillä tulee lisätä.  Opetuksen järjestäjän tulee lisätä seurantaansa liittyen kouluissa ja lukioissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin sekä niissä käytettävien kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttöön.  Lain edellyttämien sääntöjen ja suunnitelmien olemassaolo kouluissa on varmistettava.
 34. 34. 30.1.2019 34  Koulutusta ja ohjeistusta lain tuomiin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon esimerkiksi erilaisissa kurinpitokeinojen käytössä tulee kouluissa lisätä.  Opettajien opetuskäytänteitä tulee kehittää ja tarjota opettajille täydennyskoulutusta häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn.  Opetuksen eriyttämistä tulee lisätä.  Oppilaan ja opiskelijan saamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulee lisätä.  Huoltajia tulee kannustaa osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja seuraamaan oppilaiden koulunkäyntiä.
 35. 35. 30.1.2019 35  Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta koulun ja lukion toimintoihin sekä sääntöjen ja suunnitelmien laadintaan tulee lisätä.  Koulujen ja lukioiden tulee lisätä tiedottamista oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille käyttämistään kurinpito- ja puuttumiskeinoista.  Opetuksen järjestäjien sekä koulujen ja lukioiden tulee luoda toimintakulttuuri, joka osallistaa huoltajia enemmän koulujen toimintaan sekä sääntöjen ja suunnitelmien laadintaan.  Koulujen ja lukioiden tulee panostaa kouluturvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen.
 36. 36. Kiitos! Arviointiraportti on julkaistu osoitteessa karvi.fi. Lisätietoja arvioinnista: arviointiasiantuntija Sami Julin

×