Rúbrica do avaliación do texto instructivo: a receita de cociña

Rúbrica en galego e castelán sobre o texto instrutivo

RÚBRICA DE AVALIACIÓN DO TEXTO INSTRUTIVO: A RECEITA DE COCIÑA
4
SOBRESALIENTE
3
NOTABLE
2
APROBADO
1
INSUFICIENTE
Propiedades
textuais:
coherencia e
adecuación
A información é
pertinente e xira
arredor dun mesmo
tema; emprégase un
rexistro formal e o
contido do texto
segue unha orde
lóxica e temporal.
Case toda a
información é
pertinente; utilízase
un rexistro formal e
o contido do texto
trata o mesmo tema
seguindo unha orde
que, malia que
correcta, é
mellorable.
Algunhas
instrucións non son
precisas, polo que o
texto se desvía do
tema, utilízase un
rexistro formal con
algunhas
incorreccións e o
texto non sempre
segue unha orde
lóxica.
O texto non xira
arredor do mesmo
tema, incluíndo
información non
precisa; non
emprega un rexistro
formal e o contido
non segue unha
orde lóxica e
temporal.
Propiedades
textuais: cohesión
A información está
perfectamente
organizada en
parágrafos, utilízanse
conectores e
mecanismos de
referencia interna
para cohesionar o
texto.
A información
organízase en
parágrafos de
maneira correcta;
malia usárense
conectores non son
abondo variados e
non sempre se
utilizan os
mecanismos de
referencia interna.
A divisións en
parágrafos non é
adecuada e hai
poucos conectores;
incórrese en
repeticións
innecesarias por
non usar sempre
referentes léxicos e
gramaticais
axeitados.
A información non e
está organizada
correctamente;
malia haber
conectores, son
escasos e/ou
inadecuados e non
se utilizan
correctamente os
mecanismos de
referencia interna,
polo que hai
repeticións.
Características
lingüísticas
A información
exprésase de
maneira clara e
precisa, úsase a
modalidade
exhortativa, verbos
con valor imperativo
e fórmulas
impersoais, propias
dos textos instrutivos.
A información
exprésase de
maneira bastante
clara e precisa,
predomina a
modalidade
exhortativa, os
verbos con valor
imperativo e as
fórmulas
impersoais, aínda
que non sempre.
A información
procura a claridade
e a precisión, pero
on se consegue; as
características
lingüísticas das
instrucións
mestúranse coas
doutros tipos de
textos.
A expresión non é
clara nin se teñen
en conta as
características
lingüísticas do texto
instrutivo.
Corrección
ortográfica e
gramatical
Non hai faltas de
ortografía,
morfosintácticas ou
de puntuación.
Hai de 1 a 3 erros
ortográficos,
morfosintácticos ou
de puntuación.
Aparecen de 4 a 6
erros ortográficos,
morfosintácticos ou
de puntuación.
Hai 7 ou máis erros
ortográficos,
morfosintácticos ou
de puntuación.
Precisión léxica
Utilízase un
vocabulario amplo,
variado e preciso,
incluíndo a
terminoloxía do
campo semántico da
gastronomía e
evitando repeticións.
O vocabulario é
bastante variado e
preciso, incluíndo
termos do campo
semántico da
gastronomía, pero
non suficientemente
amplo, pois hai
repeticións
O vocabulario non é
o suficientemente
variado nin preciso,
pois case non utiliza
termos do campo
semántico da
gastronomía e hai
repeticións
innecesarias.
As repeticións son
abondosas e o
vocabulario é pouco
preciso.
Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
innecesarias.
Tratamento das
imaxes
Todas as imaxes son
nidias, respectando o
tamaño solicitado,
están relacionadas
co contido do texto e
indican a súa
procedencia (propias
ou con licenza CC).
Non todas as
imaxes teñen a
suficiente nitidez,
nin manteñen o
tamaño solicitado,
non sempre están
relacionadas co
contido do texto
e /ou non se
especifica a súa
procedencia en
todos os casos.
As imaxes
empregadas non
ofrecen demasiadas
nitidez e/ou non
manteñen o
tamaño, achegan
pouco ou nada á
información que
ofrece o texto e/ou
non sempre se
indica a súa
procedencia.
As imaxes son de
moi baixa calidade
ou inexistente, non
gardan ningunha
relación co texto ao
que acompañan e
non se indica a súa
procedencia.
Orixinalidade
Púxose un gran
interese na
elaboración da
receita, polo que o
traballo final foi
orixinal, creativo e
innovador.
Mostrouse interese
na tarefa dando
como resultado un
traballo bastante
orixinal, creativo e
innovador.
Non se amosou un
interese especial na
creación da receita,
polo que non saíu
un traballo orixinal,
creativo nin
innovador.
Non se amosou
interese ningún por
realizar a tarefa,
polo que o
resultado final é
mediocre e nada
orixinal.
Traballo en equipo
Todos os membros
do equipo
colaboraron
activamente e
distribuíron as tarefas
de xeito equitativo.
O grupo, en xeral,
traballou ben e
todos contribuíron
dalgún xeito a sacar
adiante o traballo.
Todos os membros
do equipo
colaboraron, pero o
reparto das tarefas
foi bastante
desigual.
O grupo non
funcionou ben e
aprécianse fallos
moi graves á hora
de se organizar e
se repartir o traballo
Presentación
A receita ten un título
axeitado, a tipografía
é adecuada,
cubríronse todos os
campos e respéctase
o modelo
preestablecido.
A receita ten un
título axeitado, a
tipografía é
correcta, pero non
se cubriron todos
os campos, malia
que se respecta o
modelo
preestablecido.
A receita ten un
título axeitado, a
tipografía non é
adecuada nin se
cubriron todos os
campos, malia que
se respecta o
modelo
preestablecido.
Non hai título ou
non é axeitado, a
tipografía é
inadecuada, a
receita está
incompleta e/ou non
respecta o modelo
dado.
Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO: LA RECETA DE COCINA
4
SOBRESALIENTE
3
NOTABLE
2
APROBADO
1
INSUFICIENTE
Propiedades
textuales:
coherencia y
adecuación
La información es
pertinente y gira en
torno a un mismo
tema; se utiliza un
registro formal y el
contenido del texto
sigue un orden lógico
y temporal.
Casi toda la
información es
pertinente; se utiliza
un registro formal y
el contenido del
texto trata el mismo
tema siguiendo un
orden que, aunque
correcto, es
mejorable.
Algunas
intrucciones no son
necesarias, por lo
que el texto se
desvía del tema, se
utiliza un registro
formal con algunas
incorrecciones y el
texto no siempre
sigue un orden
lógico.
El texto no gira en
torno al mismo
tema, incluyendo
información no
necesaria; no utiliza
un registro formal y
el contenido no
sigue un orden
lógico y temporal.
Propiedades
textuales:
cohesión
La información está
perfectamente
organizada en
párrafos, se utilizan
los conectores
correctamente y
mecanismos de
referencia interna
para cohesionar el
texto.
La información se
organiza en
párrafos de manera
correcta; aunque se
usan conectores no
son suficientemente
variados y no
siempre se utilizan
los mecanismos de
referencia interna.
La división en
párrafos no es
adecuada y hay
pocos conectores;
se incurre en
repeticiones
innecesarias por no
usar siempre
referentes léxicos y
gramaticales
adecuados.
La información no
está organizada
correctamente;
aunque hay
conectores, son
escasos y/o
inadecuados, y no
se utilizan
correctamente los
mecanismos de
referencia interna,
por lo que hay
repeticiones.
Características
lingüísticas
La información se
expresa de forma
clara y precisa, se
usa la modalidad
exhortativa, verbos
con valor imperativo
y fórmulas
impersonales,
propias de los textos
instructivos.
La información se
expresa de forma
bastante clara y
precisa, predomina
la modalidad
exhortativa, los
verbos con valor
imperativo y las
fórmulas
impersonales,
aunque no siempre.
La información
busca la claridad y
precisión, pero no
se consigue; las
características
lingüísticas de las
instrucciones se
mezclan con las de
otros tipos de
textos.
La expresión no es
clara ni se tienen en
cuenta las
características
lingüísticas del texto
instructivo.
Corrección
ortográfica y
gramatical
No hay faltas de
ortografía,
puntuación o
morfosintácticas.
Hay de 1 a 3
errores ortográficos,
morfosintácticos o
de puntuación.
Aparecen entre 4 a
6 errores
ortográficos,
morfosintácticos o
de puntuación.
Hay 7 o más
errores ortográficos,
morfosintácticos o
de puntuación.
Precisión léxica
Se utiliza un
vocabulario amplio,
variado y preciso,
incluyendo
terminología del
campo semántico de
la gastronomía y
evitando
repeticiones.
El vocabulario es
bastante variado y
preciso, incluyendo
términos del campo
semántico de la
gastronomía pero
no suficientemente
amplio, pues hay
repeticiones.
El vocabulario no es
lo suficientemente
variado ni preciso,
pues apenas utiliza
términos del campo
semántico de la
gastronomía y hay
repeticiones.
Abundan las
repeticiones y el
vocabulario es poco
preciso.
Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
Tratamiento de las
imágenes
Todas las imágenes
son nítidas,
respetando el tamaño
solicitado, están
relacionadas con el
contenido del texto e
indican su
procedencia (propias
o con licencia CC).
No todas las
imágenes tienen la
suficiente nitidez, ni
mantienen el
tamaño solicitado
no siempre están
relacionadas con el
contenido del texto
y / o no se
especifica su
procedencia en
todos los casos.
Las imágenes
empleadas no
ofrecen demasiada
nitidez y/o no
mantienen el
tamaño, aportan
poco o nada a la
información que
ofrece el texto y/o
no siempre se
indica su
procedencia.
Las imágenes son
de muy baja calidad
o inexistentes, no
guardan ninguna
relación con el texto
al que acompañan y
no se indica la
procedencia de las
mismas.
Originalidad
Se ha puesto un gran
interés en la
elaboración de la
receta, por lo que el
trabajo final ha sido
original, creativo e
innovador.
Se ha mostrado
interés en la tarea,
dando como
resultado un trabajo
bastante original,
creativo e
innovador.
No se ha mostrado
un interés especial
en la creación de la
receta, por lo que
no ha salido un
trabajo original,
creativo ni
innovador.
No se ha mostrado
ningún interés por
realizar la tarea, por
lo que el resultado
final es mediocre y
nada original.
Trabajo en equipo
Todos los miembros
del equipo han
colaborado
activamente y se han
distribuido las tareas
de forma equitativa.
El grupo, en
general, ha
trabajado bien y
todos han
contribuido de
alguna manera a
sacar adelante el
trabajo.
Todos los miembros
del equipo han
colaborado, pero el
reparto de las
tareas ha sido
bastante desigual.
El grupo no ha
funcionado bien y
se aprecian fallos
muy graves a la
hora de organizarse
y repartirse el
trabajo.
Presentación
La receta tiene un
título, la tipografía es
adecuada, se
cubrieron todos los
campos y se respeta
el modelo
preestablecido.
La receta tiene un
título, la tipografía
es correcta, pero no
se cubrieron todos
los campos, aunque
se respeta el
modelo
preestablecido.
La receta tiene un
título, la tipografía
no es adecuada ni
se cubrieron todos
los campos, anque
se respeta el
modelo
preestablecido.
No hay título, la
tipografía es
inadecuada, la
receta está
incompleta y /o no
respeta el modelo
dado.
Ficha: Rubrica_texto_instrutivo

Recomendados

Rubrica texto instructivo por
Rubrica texto instructivoRubrica texto instructivo
Rubrica texto instructivoMercedes Sans Boga
591 visualizações2 slides
Rúbrica para evaluación de textos argumentativos por
Rúbrica para evaluación de  textos argumentativosRúbrica para evaluación de  textos argumentativos
Rúbrica para evaluación de textos argumentativosAinhoa Álava Echevarría
21.3K visualizações3 slides
1 RUBRICA PRESENTACION.pdf por
1 RUBRICA PRESENTACION.pdf1 RUBRICA PRESENTACION.pdf
1 RUBRICA PRESENTACION.pdfDrxZero19
51 visualizações1 slide
Rúbrica para valorar trabajos individuales por
Rúbrica para valorar trabajos individualesRúbrica para valorar trabajos individuales
Rúbrica para valorar trabajos individualespledeantonio
8.2K visualizações2 slides
rubrica de evaluacion de textos argumentativos por
rubrica de evaluacion de textos argumentativosrubrica de evaluacion de textos argumentativos
rubrica de evaluacion de textos argumentativosJuan Nicolás Camelo
8.4K visualizações3 slides
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf por
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
2 RUBRICA PRESENTACION.pdfDrxZero19
35 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Rúbrica do avaliación do texto instructivo: a receita de cociña

Rubricas por
RubricasRubricas
RubricasDaniela Zanella Diamante Diplomado
623 visualizações8 slides
Rúbrica para evaluación de ensayos 9no 12mo por
Rúbrica para evaluación de ensayos 9no 12moRúbrica para evaluación de ensayos 9no 12mo
Rúbrica para evaluación de ensayos 9no 12moMaestra Yasmín Cruz Mejías
547 visualizações3 slides
Rubrica monografias computación i por
Rubrica monografias computación iRubrica monografias computación i
Rubrica monografias computación isalgonsan
1.3K visualizações2 slides
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf por
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdfRÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdfJoynerSolrzanoFiguer
307 visualizações1 slide
Linea_del_tiempo por
Linea_del_tiempo Linea_del_tiempo
Linea_del_tiempo zenaidagarciachi
2 visualizações2 slides
Rúbrica history magazine (para subir) por
Rúbrica history magazine (para subir)Rúbrica history magazine (para subir)
Rúbrica history magazine (para subir)Javier Ramos Sancha
4K visualizações2 slides

Similar a Rúbrica do avaliación do texto instructivo: a receita de cociña(20)

Rubrica monografias computación i por salgonsan
Rubrica monografias computación iRubrica monografias computación i
Rubrica monografias computación i
salgonsan1.3K visualizações
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf por JoynerSolrzanoFiguer
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdfRÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf
JoynerSolrzanoFiguer307 visualizações
Linea_del_tiempo por zenaidagarciachi
Linea_del_tiempo Linea_del_tiempo
Linea_del_tiempo
zenaidagarciachi2 visualizações
Rúbrica history magazine (para subir) por Javier Ramos Sancha
Rúbrica history magazine (para subir)Rúbrica history magazine (para subir)
Rúbrica history magazine (para subir)
Javier Ramos Sancha4K visualizações
Unidad 5. Tarea 1. por Rosana87
Unidad 5. Tarea 1.Unidad 5. Tarea 1.
Unidad 5. Tarea 1.
Rosana87252 visualizações
Rubrica de evaluacion por KerlyLoja
Rubrica de evaluacionRubrica de evaluacion
Rubrica de evaluacion
KerlyLoja85 visualizações
RUBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL (1).docx por KatyaBuenDia
RUBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL (1).docxRUBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL (1).docx
RUBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL (1).docx
KatyaBuenDia15 visualizações
Rúbrica actividad 3 por jaminta54
Rúbrica actividad 3Rúbrica actividad 3
Rúbrica actividad 3
jaminta541.2K visualizações
Rubrica para power pont por rolandito cabrera
Rubrica para power pontRubrica para power pont
Rubrica para power pont
rolandito cabrera37 visualizações
Rubrica para ppt por Víctor Acuña
Rubrica para pptRubrica para ppt
Rubrica para ppt
Víctor Acuña30 visualizações
Rubrica para powerpoint por Consuelo Yzaguirre
Rubrica para powerpointRubrica para powerpoint
Rubrica para powerpoint
Consuelo Yzaguirre28 visualizações
Explicaciones generales de las tareas por Lorena Jimenez
Explicaciones generales de las tareasExplicaciones generales de las tareas
Explicaciones generales de las tareas
Lorena Jimenez2.8K visualizações
Rúbrica para power point por alopanta12
Rúbrica para power pointRúbrica para power point
Rúbrica para power point
alopanta1225 visualizações
Rúbrica SPOOC #eduPLE por INTEF
Rúbrica SPOOC #eduPLERúbrica SPOOC #eduPLE
Rúbrica SPOOC #eduPLE
INTEF624 visualizações
Rubrica comentaris alumnes por montsecdn
Rubrica comentaris alumnesRubrica comentaris alumnes
Rubrica comentaris alumnes
montsecdn412 visualizações

Mais de Mercedes Sans Boga

Rúbrica da xestión do recurso por parte do docente por
Rúbrica da xestión do recurso por parte do docenteRúbrica da xestión do recurso por parte do docente
Rúbrica da xestión do recurso por parte do docenteMercedes Sans Boga
161 visualizações4 slides
Rúbrica de avaliación do traballo en equipo por
Rúbrica de avaliación do traballo en equipoRúbrica de avaliación do traballo en equipo
Rúbrica de avaliación do traballo en equipoMercedes Sans Boga
177 visualizações2 slides
Rúbrica: Manexo e procura de información en Internet por
Rúbrica: Manexo e procura de información en InternetRúbrica: Manexo e procura de información en Internet
Rúbrica: Manexo e procura de información en InternetMercedes Sans Boga
94 visualizações2 slides
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo? por
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?Mercedes Sans Boga
184 visualizações1 slide
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar? por
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?Mercedes Sans Boga
33 visualizações1 slide
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF! por
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Mercedes Sans Boga
163 visualizações4 slides

Mais de Mercedes Sans Boga(15)

Rúbrica da xestión do recurso por parte do docente por Mercedes Sans Boga
Rúbrica da xestión do recurso por parte do docenteRúbrica da xestión do recurso por parte do docente
Rúbrica da xestión do recurso por parte do docente
Mercedes Sans Boga161 visualizações
Rúbrica de avaliación do traballo en equipo por Mercedes Sans Boga
Rúbrica de avaliación do traballo en equipoRúbrica de avaliación do traballo en equipo
Rúbrica de avaliación do traballo en equipo
Mercedes Sans Boga177 visualizações
Rúbrica: Manexo e procura de información en Internet por Mercedes Sans Boga
Rúbrica: Manexo e procura de información en InternetRúbrica: Manexo e procura de información en Internet
Rúbrica: Manexo e procura de información en Internet
Mercedes Sans Boga94 visualizações
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo? por Mercedes Sans Boga
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?
Cal é o teu prato favorito? Sabes cociñalo?
Mercedes Sans Boga184 visualizações
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar? por Mercedes Sans Boga
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?
Cal é a miña comida favorita? Que sei cociñar?
Mercedes Sans Boga33 visualizações
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF! por Mercedes Sans Boga
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Mercedes Sans Boga163 visualizações
Cuestionario la alta_cocina por Mercedes Sans Boga
Cuestionario la alta_cocinaCuestionario la alta_cocina
Cuestionario la alta_cocina
Mercedes Sans Boga460 visualizações
Cociñas do mundo por Mercedes Sans Boga
Cociñas do mundoCociñas do mundo
Cociñas do mundo
Mercedes Sans Boga104 visualizações
Investigamos cocinhas do_mundo por Mercedes Sans Boga
Investigamos cocinhas do_mundoInvestigamos cocinhas do_mundo
Investigamos cocinhas do_mundo
Mercedes Sans Boga111 visualizações
Rubrica busqueda informacion por Mercedes Sans Boga
Rubrica busqueda informacionRubrica busqueda informacion
Rubrica busqueda informacion
Mercedes Sans Boga1.2K visualizações
Rubrica gestion docente por Mercedes Sans Boga
Rubrica gestion docenteRubrica gestion docente
Rubrica gestion docente
Mercedes Sans Boga61 visualizações
Rubrica trabajo equipo por Mercedes Sans Boga
Rubrica trabajo equipoRubrica trabajo equipo
Rubrica trabajo equipo
Mercedes Sans Boga169 visualizações
Calculamos o custo da receita por Mercedes Sans Boga
Calculamos o custo da receitaCalculamos o custo da receita
Calculamos o custo da receita
Mercedes Sans Boga307 visualizações
Rexistramos o noso traballo por Mercedes Sans Boga
Rexistramos o noso traballoRexistramos o noso traballo
Rexistramos o noso traballo
Mercedes Sans Boga357 visualizações
Como eliximos a nosa proposta? por Mercedes Sans Boga
Como eliximos a nosa proposta?Como eliximos a nosa proposta?
Como eliximos a nosa proposta?
Mercedes Sans Boga33 visualizações

Último

Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas... por
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...IvanLechuga
35 visualizações16 slides
Diploma.pdf por
Diploma.pdfDiploma.pdf
Diploma.pdfValdezsalvadorMayleM
32 visualizações1 slide
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la... por
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...IGNACIO BALLESTER PARDO
29 visualizações42 slides
DEPORTES DE RAQUETA .pdf por
DEPORTES DE RAQUETA .pdfDEPORTES DE RAQUETA .pdf
DEPORTES DE RAQUETA .pdfMiguel Lopez Marin
30 visualizações11 slides
Act#14 BT. 3.4 Organizacion Seres Vivos 2023 Online.pptx por
Act#14 BT. 3.4 Organizacion Seres Vivos 2023 Online.pptxAct#14 BT. 3.4 Organizacion Seres Vivos 2023 Online.pptx
Act#14 BT. 3.4 Organizacion Seres Vivos 2023 Online.pptxIntegrated Sciences 8 (2023- 2024)
200 visualizações65 slides
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptx por
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptxSemana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptx
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptxLorenaCovarrubias12
45 visualizações8 slides

Último(20)

Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas... por IvanLechuga
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
IvanLechuga35 visualizações
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la... por IGNACIO BALLESTER PARDO
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
IGNACIO BALLESTER PARDO29 visualizações
DEPORTES DE RAQUETA .pdf por Miguel Lopez Marin
DEPORTES DE RAQUETA .pdfDEPORTES DE RAQUETA .pdf
DEPORTES DE RAQUETA .pdf
Miguel Lopez Marin30 visualizações
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptx por LorenaCovarrubias12
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptxSemana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptx
Semana1-CD-del 21 al 24 de noviembre-2023.pptx
LorenaCovarrubias1245 visualizações
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdf por El Fortí
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdfFORTI-DICIEMBRE.2023.pdf
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdf
El Fortí177 visualizações
ESCUELA SABÁTICA MISIONERA | By Pr. Heyssen Cordero por Heyssen J. Cordero Maraví
ESCUELA SABÁTICA MISIONERA | By Pr. Heyssen CorderoESCUELA SABÁTICA MISIONERA | By Pr. Heyssen Cordero
ESCUELA SABÁTICA MISIONERA | By Pr. Heyssen Cordero
Heyssen J. Cordero Maraví70 visualizações
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx por CarlaFuentesMuoz
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptxPPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx
PPT TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL.pptx
CarlaFuentesMuoz34 visualizações
S1_CPL.pdf por Conecta13
S1_CPL.pdfS1_CPL.pdf
S1_CPL.pdf
Conecta1355 visualizações
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf por Demetrio Ccesa Rayme
Semana de Gestion Escolar Final 2023  GE  Ccesa007.pdfSemana de Gestion Escolar Final 2023  GE  Ccesa007.pdf
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme221 visualizações
Caso clinico VIH sida tb.pptx por AGUSTIN VEGA VERA
Caso clinico VIH sida tb.pptxCaso clinico VIH sida tb.pptx
Caso clinico VIH sida tb.pptx
AGUSTIN VEGA VERA32 visualizações
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf por LauraJuarez87
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdfPresentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
LauraJuarez8764 visualizações
PEC_2023-24.pdf por ceiplasanejas
PEC_2023-24.pdfPEC_2023-24.pdf
PEC_2023-24.pdf
ceiplasanejas53 visualizações
Aprendiendo a leer :Ma me mi mo mu..pdf por camiloandres593920
Aprendiendo a leer :Ma me mi mo mu..pdfAprendiendo a leer :Ma me mi mo mu..pdf
Aprendiendo a leer :Ma me mi mo mu..pdf
camiloandres59392051 visualizações
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdf por UPTVT
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdfIntranet y extranet cuadro comparativo.pdf
Intranet y extranet cuadro comparativo.pdf
UPTVT30 visualizações

Rúbrica do avaliación do texto instructivo: a receita de cociña

  • 1. RÚBRICA DE AVALIACIÓN DO TEXTO INSTRUTIVO: A RECEITA DE COCIÑA 4 SOBRESALIENTE 3 NOTABLE 2 APROBADO 1 INSUFICIENTE Propiedades textuais: coherencia e adecuación A información é pertinente e xira arredor dun mesmo tema; emprégase un rexistro formal e o contido do texto segue unha orde lóxica e temporal. Case toda a información é pertinente; utilízase un rexistro formal e o contido do texto trata o mesmo tema seguindo unha orde que, malia que correcta, é mellorable. Algunhas instrucións non son precisas, polo que o texto se desvía do tema, utilízase un rexistro formal con algunhas incorreccións e o texto non sempre segue unha orde lóxica. O texto non xira arredor do mesmo tema, incluíndo información non precisa; non emprega un rexistro formal e o contido non segue unha orde lóxica e temporal. Propiedades textuais: cohesión A información está perfectamente organizada en parágrafos, utilízanse conectores e mecanismos de referencia interna para cohesionar o texto. A información organízase en parágrafos de maneira correcta; malia usárense conectores non son abondo variados e non sempre se utilizan os mecanismos de referencia interna. A divisións en parágrafos non é adecuada e hai poucos conectores; incórrese en repeticións innecesarias por non usar sempre referentes léxicos e gramaticais axeitados. A información non e está organizada correctamente; malia haber conectores, son escasos e/ou inadecuados e non se utilizan correctamente os mecanismos de referencia interna, polo que hai repeticións. Características lingüísticas A información exprésase de maneira clara e precisa, úsase a modalidade exhortativa, verbos con valor imperativo e fórmulas impersoais, propias dos textos instrutivos. A información exprésase de maneira bastante clara e precisa, predomina a modalidade exhortativa, os verbos con valor imperativo e as fórmulas impersoais, aínda que non sempre. A información procura a claridade e a precisión, pero on se consegue; as características lingüísticas das instrucións mestúranse coas doutros tipos de textos. A expresión non é clara nin se teñen en conta as características lingüísticas do texto instrutivo. Corrección ortográfica e gramatical Non hai faltas de ortografía, morfosintácticas ou de puntuación. Hai de 1 a 3 erros ortográficos, morfosintácticos ou de puntuación. Aparecen de 4 a 6 erros ortográficos, morfosintácticos ou de puntuación. Hai 7 ou máis erros ortográficos, morfosintácticos ou de puntuación. Precisión léxica Utilízase un vocabulario amplo, variado e preciso, incluíndo a terminoloxía do campo semántico da gastronomía e evitando repeticións. O vocabulario é bastante variado e preciso, incluíndo termos do campo semántico da gastronomía, pero non suficientemente amplo, pois hai repeticións O vocabulario non é o suficientemente variado nin preciso, pois case non utiliza termos do campo semántico da gastronomía e hai repeticións innecesarias. As repeticións son abondosas e o vocabulario é pouco preciso. Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
  • 2. innecesarias. Tratamento das imaxes Todas as imaxes son nidias, respectando o tamaño solicitado, están relacionadas co contido do texto e indican a súa procedencia (propias ou con licenza CC). Non todas as imaxes teñen a suficiente nitidez, nin manteñen o tamaño solicitado, non sempre están relacionadas co contido do texto e /ou non se especifica a súa procedencia en todos os casos. As imaxes empregadas non ofrecen demasiadas nitidez e/ou non manteñen o tamaño, achegan pouco ou nada á información que ofrece o texto e/ou non sempre se indica a súa procedencia. As imaxes son de moi baixa calidade ou inexistente, non gardan ningunha relación co texto ao que acompañan e non se indica a súa procedencia. Orixinalidade Púxose un gran interese na elaboración da receita, polo que o traballo final foi orixinal, creativo e innovador. Mostrouse interese na tarefa dando como resultado un traballo bastante orixinal, creativo e innovador. Non se amosou un interese especial na creación da receita, polo que non saíu un traballo orixinal, creativo nin innovador. Non se amosou interese ningún por realizar a tarefa, polo que o resultado final é mediocre e nada orixinal. Traballo en equipo Todos os membros do equipo colaboraron activamente e distribuíron as tarefas de xeito equitativo. O grupo, en xeral, traballou ben e todos contribuíron dalgún xeito a sacar adiante o traballo. Todos os membros do equipo colaboraron, pero o reparto das tarefas foi bastante desigual. O grupo non funcionou ben e aprécianse fallos moi graves á hora de se organizar e se repartir o traballo Presentación A receita ten un título axeitado, a tipografía é adecuada, cubríronse todos os campos e respéctase o modelo preestablecido. A receita ten un título axeitado, a tipografía é correcta, pero non se cubriron todos os campos, malia que se respecta o modelo preestablecido. A receita ten un título axeitado, a tipografía non é adecuada nin se cubriron todos os campos, malia que se respecta o modelo preestablecido. Non hai título ou non é axeitado, a tipografía é inadecuada, a receita está incompleta e/ou non respecta o modelo dado. Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
  • 3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO: LA RECETA DE COCINA 4 SOBRESALIENTE 3 NOTABLE 2 APROBADO 1 INSUFICIENTE Propiedades textuales: coherencia y adecuación La información es pertinente y gira en torno a un mismo tema; se utiliza un registro formal y el contenido del texto sigue un orden lógico y temporal. Casi toda la información es pertinente; se utiliza un registro formal y el contenido del texto trata el mismo tema siguiendo un orden que, aunque correcto, es mejorable. Algunas intrucciones no son necesarias, por lo que el texto se desvía del tema, se utiliza un registro formal con algunas incorrecciones y el texto no siempre sigue un orden lógico. El texto no gira en torno al mismo tema, incluyendo información no necesaria; no utiliza un registro formal y el contenido no sigue un orden lógico y temporal. Propiedades textuales: cohesión La información está perfectamente organizada en párrafos, se utilizan los conectores correctamente y mecanismos de referencia interna para cohesionar el texto. La información se organiza en párrafos de manera correcta; aunque se usan conectores no son suficientemente variados y no siempre se utilizan los mecanismos de referencia interna. La división en párrafos no es adecuada y hay pocos conectores; se incurre en repeticiones innecesarias por no usar siempre referentes léxicos y gramaticales adecuados. La información no está organizada correctamente; aunque hay conectores, son escasos y/o inadecuados, y no se utilizan correctamente los mecanismos de referencia interna, por lo que hay repeticiones. Características lingüísticas La información se expresa de forma clara y precisa, se usa la modalidad exhortativa, verbos con valor imperativo y fórmulas impersonales, propias de los textos instructivos. La información se expresa de forma bastante clara y precisa, predomina la modalidad exhortativa, los verbos con valor imperativo y las fórmulas impersonales, aunque no siempre. La información busca la claridad y precisión, pero no se consigue; las características lingüísticas de las instrucciones se mezclan con las de otros tipos de textos. La expresión no es clara ni se tienen en cuenta las características lingüísticas del texto instructivo. Corrección ortográfica y gramatical No hay faltas de ortografía, puntuación o morfosintácticas. Hay de 1 a 3 errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. Aparecen entre 4 a 6 errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. Hay 7 o más errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. Precisión léxica Se utiliza un vocabulario amplio, variado y preciso, incluyendo terminología del campo semántico de la gastronomía y evitando repeticiones. El vocabulario es bastante variado y preciso, incluyendo términos del campo semántico de la gastronomía pero no suficientemente amplio, pues hay repeticiones. El vocabulario no es lo suficientemente variado ni preciso, pues apenas utiliza términos del campo semántico de la gastronomía y hay repeticiones. Abundan las repeticiones y el vocabulario es poco preciso. Ficha: Rubrica_texto_instrutivo
  • 4. Tratamiento de las imágenes Todas las imágenes son nítidas, respetando el tamaño solicitado, están relacionadas con el contenido del texto e indican su procedencia (propias o con licencia CC). No todas las imágenes tienen la suficiente nitidez, ni mantienen el tamaño solicitado no siempre están relacionadas con el contenido del texto y / o no se especifica su procedencia en todos los casos. Las imágenes empleadas no ofrecen demasiada nitidez y/o no mantienen el tamaño, aportan poco o nada a la información que ofrece el texto y/o no siempre se indica su procedencia. Las imágenes son de muy baja calidad o inexistentes, no guardan ninguna relación con el texto al que acompañan y no se indica la procedencia de las mismas. Originalidad Se ha puesto un gran interés en la elaboración de la receta, por lo que el trabajo final ha sido original, creativo e innovador. Se ha mostrado interés en la tarea, dando como resultado un trabajo bastante original, creativo e innovador. No se ha mostrado un interés especial en la creación de la receta, por lo que no ha salido un trabajo original, creativo ni innovador. No se ha mostrado ningún interés por realizar la tarea, por lo que el resultado final es mediocre y nada original. Trabajo en equipo Todos los miembros del equipo han colaborado activamente y se han distribuido las tareas de forma equitativa. El grupo, en general, ha trabajado bien y todos han contribuido de alguna manera a sacar adelante el trabajo. Todos los miembros del equipo han colaborado, pero el reparto de las tareas ha sido bastante desigual. El grupo no ha funcionado bien y se aprecian fallos muy graves a la hora de organizarse y repartirse el trabajo. Presentación La receta tiene un título, la tipografía es adecuada, se cubrieron todos los campos y se respeta el modelo preestablecido. La receta tiene un título, la tipografía es correcta, pero no se cubrieron todos los campos, aunque se respeta el modelo preestablecido. La receta tiene un título, la tipografía no es adecuada ni se cubrieron todos los campos, anque se respeta el modelo preestablecido. No hay título, la tipografía es inadecuada, la receta está incompleta y /o no respeta el modelo dado. Ficha: Rubrica_texto_instrutivo