Lideratge autonomia morante

609 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Lideratge autonomia morante

 1. 1. AUTONOMIA DE CENTRES I LIDERATGE PEDAGÒGIC
 2. 2. “Para llegar donde no estamos tendremos que avanzar por dónde no vamos”. S. Juan de la Cruz.
 3. 3. “La naturalesa ens mostra que els sistemes complexos habitualment no poden ser controlats, sinó pertorbats, el que també significa que les organitzacions més que controlades poden ser influenciades donant impulsos, més que instruccions”. Edgar Morin Malgrat això, els centres estan sotmesos a un rígid control burocràtic, més enfocat als processos que a les persones, i que en la pràctica no presta atenció als resultats.
 4. 4. “Les organitzacions tenen necessitat d'ordre i de desordre, ja que en un univers d'ordre pur no hi hauria innovació. De la mateixa manera, no hi hauria existència possible en el pur desordre” Edgar Morin L’organització escolar eficient és la que desenvolupa la capacitat adaptativa en un entorn d'alta incertesa. Per a fer-ho, no hi ha una recepta única.
 5. 5. “L’educació del futur ja no té a veure amb el control, sinó que cada cop té més a veure amb l’empoderament”. Heargraves
 6. 6. Cal empoderar l’alumnat i el professorat per damunt de processos burocràtics de control, i per a fer-ho cal un lideratge col·laboratiu, horitzontal i flexible, que generi espais de participació, de transformació i d’innovació.
 7. 7. “El "lideratge educatiu” consisteix en la capacitat d'exercir influència sobre altres persones, no necessàriament basada en el poder o autoritat formal, i assolir consens i mobilitzar l’organització escolar vers la millora dels aprenentatges”
 8. 8. PPeerròò ssii vvoolleemm eemmppooddeerraarr eellss aalluummnneess ppeerrqquuèè ssiigguuiinn mmééss ccrreeaattiiuuss,, mmééss iinnnnoovvaaddoorrss,, qquuee ss’’aarrrriissqquuiinn mmééss,, eellss pprrooffeessssoorrss hheemm ddee ssoorrttiirr ddee llaa nnoossttrraa zzoonnaa ddee ccoommffoorrtt.. EEnnss hheemm ddee ddeemmaannaarr:: ffeemm aaiixxòò ppeerrqquuèè ééss eell ccoorrrreeccttee ppeerr aallss nnoossttrreess eessttuuddiiaannttss oo ppeerrqquuèè eennss aaggrraaddaa ffeerr--hhoo aaiixxíí??””
 9. 9. En el transcurs d’aquest procés necessitarem “evolucionar d’una cultura en què el docent actua individualment, a una cultura de col·laboració estratègica, entre docents i entre centres, i de lideratge educatiu distribuït” Roser Salavert
 10. 10. Caldran modificacions normatives per passar d’un model burocràtic de funcionament a un altre en que el centre decideix una part dels objectius, la manera d’organitzar-se, autoavaluar-se i aplicar estratègies de millora.
 11. 11. Sabem que la capacitat de canvi dels centres educatius no es pot imposar verticalment, i per això és necessari que el lideratge de la direcció es dilueixi, de forma que constitueixi una qualitat de l’organització.
 12. 12. En aquest procés de canvi, l’equip directiu ha de tenir un efecte “catalitzador” en el desenvolupament dels projectes de centre. Per això cal deslligar el concepte de lideratge de la visió “romàntica” que li atribueix característiques “heroïques”, i posar l’èmfasi en el seu caràcter compartit i distribuït.
 13. 13. Pel que fa al professorat, “el lideratge educatiu ha d’actuar per generar las condicions favorables perquè tengui lloc un potent aprenentatge professional” M. Fullan
 14. 14. “La creativitat emergeix en posar juntes idees divergents o al connectar ments diferents i diverses” F. Capra “El lideratge educatiu ha de crear les condicions que facilitin l’emergència d’aquesta creativitat i fomentar el debat permanent i la innovació.
 15. 15. El lideratge educatiu es veu dificultat sovint per la desconfiança dels governs cap el professorat i els centres, que es tradueix en sistemes de control i rendiment de comptes punitius.
 16. 16. El desenvolupament del lideratge educatiu està íntimament lligat a l’autonomia dels centres en les decisions sobre currículums i metodologia, gestió de recursos, mesures organitzatives i avaluació.
 17. 17. Malgrat que la majoria d’estudis correlacionen els millors resultats educatius amb l’autonomia de centres lligada a sistemes de rendiment de comptes, els centres espanyols disposen d’escasa autonomia.
 18. 18. Lideratge educatiu sostenible Impregna l’organització i es manté en el temps al voltant d’un projecte compartit amb objectius a mig i llarg termini, sense la urgència de resultats immediats i evita que es perdin coneixements ben assentats.
 19. 19. Per tot l’anterior, cal definir un nou model de direcció que: • La faci una opció professional atractiva. • Combini capacitats de gestió i de lideratge educatiu. • La doti de capacitat real per exercir les competències. • Proporcioni als centres direccions estables amb projectes compartits per la comunitat educativa.
 20. 20. Aquest nou model de direcció s’ha de projectar sobre un nou model de centres com a comunitats d’aprenentatge dotades d’autonomia pedagògica i organitzativa, que fomenti l’anàlisi de resultats i la recerca orientats a la millora i a la creació de xarxes d’aprenentatge.

×