Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
Bazat e statistikës
Treguesit statistikorë të pozicionit
Ardiana Gashi
Treguesit statistikorë
1.Treguesit e pozicionit
Mesatarja e thjeshtë
Mesatarja e ponderuar
Mesatarja gjeometrike
Mediana
Moda
Kuartilet, percentilet, decilet
2.Treguesit e variacionit
Varianca
Devijimi standard
3.Treguesit e ndërlidhjes në mes të dy variablave
Kovarianca
Koeficienti i korelacionit
Analiza statistikore
Analiza e të dhënave: përpunimi i të dhënave duke prodhuar
tregues të ndryshëm statistikor përmes të cilëve nxjerren
përfundime cilësore për dukurinë e studiuar.
Analiza statistikore statike: hulumtimi i dukurisë në një
moment të caktuar.
Analiza dinamike: hulumtimi i dukurisë nëpër kohë;
ndryshimi i variablave/ndryshoreve nëpër kohë
1. Treguesit e pozicionit: madhësitë
mesatare statistikore
Shpenzimet vjetore
Shpenzimet familjare mujore në ushqim
Koha kushtuar studimeve në ditë
Kilometrat e kaluar në ditë
Defektet vjetore në prodhimtari
1. Treguesit e pozicionit: madhësitë
mesatare statistikore
Përdoren për të sintetizuar vlerat individuale.
Lidhen për një periudhë të caktuar kohore.
Cilat variabla mund të shprehen në mesatare,
cilësoret apo sasioret?
Të dhënat homogjene ose heterogjene???
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë
Mesatarja e thjeshtë aritmetike=pjesëtimi i shumës së të
dhënave individuale me numrin total të të dhënave.
Mbledhim vlerat e një variable për të gjitha vrojtimet dhe
ndajmë me numrin total të vrojtimeve:
Shuma e variablës të
vrojtimeve/numri i
vrojtimeve
Mesatarja =
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë
Popullacioni Mostra
6;_1
6
654321
==
+++++
=
nnderii
xxxxxx
x
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë
Popullacioni Mostra
Madhësia N n
Mesatarja
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë
 …është adekuate për të përshkruar të dhënat sasiore,
p.sh. gjatësia e personave, notat e studentëve, etj.
 …është seriozisht e ndikuar nga vlerat ekstreme të
quajtur ‘outliers’.
Shembull: në momentin kur një milioner shpënrgulet në një lagje,
mesatarja e të ardhurave mesatare të familjeve në atë lagje
rritet për vlerë shumë të madhe në krahasim me ate që ka
qenë më parë!
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë
Shembuj:
Të hyrat: 150, 200, 300, 500, 120
Mosha e studentëve: 18, 17, 20, 25, 22, 27
Shitjet e telefonave nëpër muaj për një vit:
45; 35; 25; 20; 55; 34; 12; 70; 23; 30; 50; 1,000
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e ponderuar
Raporti i shumës së fituar si rezultat nga shumëzimi i të
dhënave me frekuencat e tyre, pjestuar me numrin total
të frekuencave
frekuencatf
ffffff
fxfxfxfxfxfx
x
=
+++++
+++++
=
654321
665544332211
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike nga të dhënat interval
Të dhënat e shprehura në intervale, shprehen ngase:
1. Natyra e variablave (mosha; vitet në shkollimi)
2. Konfidencialiteti. Për të mbrojtur privatësinë sot në botë ligje
për pyetjet e shtruara në pyetësor: shitjet, të ardhura
personale; andaj të dhënat në intervale.
Mesi i intervalit (mblidhet vlera e kufijve dhe pjestohet me 2)
Për kufirin e lartë merret ose vlera e shënuar ose inspektohen të
dhënat dhe gjindet mesatarja aritmetike e thjeshtë.
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja
aritmetike e thjeshtë: Mediana
Mediana llogaritet duke renditur të gjitha vrojtimet sipas
madhësisë: vorjtimi që është në mes është mediana=vlera
e vrojtimit të (N+1)/2
1. Treguesit e pozicionit: mediana
Të dhënat: {35,34,38,40,37,33,28,36,39} N=9 (tek:
(N+1)/2);
Listo nga vlera më e vogël në më të madhe:
28,33,34,35,36,37,38,39,40=(9+1)/2=5, i pesti vrojtim në
renditje=36
Të dhënat: {19,12,19,26,28,22} N=6 (çift
(N+1)/2)=6+1=7/2=3.5
Listo nga vlera më e vogël në më të madhen, e mesit është
mesatarja e 3 dhe 4 :
12,16,19,22,26,28
mediana = (19+22)÷2 = 41/2=20.5
1. Treguesit e pozicionit: Moda
 Moda është vrojtimi/observimi vlera e të cilit për
variablën e caktuar ka frekuencën më të lartë=që
paraqitet më së shpeshti.
Nota më e shpeshtë
Paga më e shpeshtë
Cmimi më i shpeshtë i një artikulli
Artikulli I shitur më së shumti
1. Treguesit e pozicionit: moda
 Të dhëna: {0, 7, 12, 5, 14, 8, 0, 9, 22, 33} N=10
 Cila vlerë paraqitet më së shpeshti?
 Moda është 0.
 Më shumë se një modë
 Asnjë modë
Frekuenca
Variabla
Moda
1. Treguesit e pozicionit: midrange;
mesatarja e shortuar
Midrange
(Shuma e vlerës minimale dhe maksimale)/2
=(min+max)/2
E ndieshme në vlera ekstreme (outliers)
Mesatarja trimmed/e shortuar
E dizajnuar për të evituar efektin e vlerave
ekstreme=mesatarja aritmetike pasi të jenë larguar vlerat
ekstreme
2 deri 5% mesatare trimmed duke eliminuar 2 ose 5% të
vlerave ekstreme minimale dhe maksimale
1. Treguesit e pozicionit: mesatarja e
peshuar
është matës i mesatares duke i dhënë peshë të ndryshme
vrojtimeve varësisht nga rëndësia e tyre. Njejtë me
mesataren aritmetike për të dhënat e grupuara.
1 de 18

Recomendados

Ligjerata 4 treguesit e tendences qendrore dhe kuartilet por
Ligjerata 4  treguesit e tendences qendrore dhe kuartiletLigjerata 4  treguesit e tendences qendrore dhe kuartilet
Ligjerata 4 treguesit e tendences qendrore dhe kuartiletcoupletea
5.4K visualizações22 slides
Bazat e Statistikes por
Bazat e StatistikesBazat e Statistikes
Bazat e Statistikesguestc49863
77.9K visualizações49 slides
Nocioni i statistikes por
Nocioni i statistikesNocioni i statistikes
Nocioni i statistikesMenaxherat
13.9K visualizações30 slides
Statistike indekset por
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
4.5K visualizações20 slides
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
10.5K visualizações43 slides
Statistik.ppt por
Statistik.pptStatistik.ppt
Statistik.pptFitim Sulejmani
221 visualizações72 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Te dhenat sekondare dhe primare por
Te dhenat sekondare dhe primareTe dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primareVeton Sopjani
11.2K visualizações21 slides
Ushtrime nga lenda e statistikes por
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikeskulla 2010
86.4K visualizações38 slides
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara) por
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)fatonbajrami1
46.9K visualizações34 slides
Treguesit e dispersionit shperndarjes por
Treguesit e dispersionit  shperndarjesTreguesit e dispersionit  shperndarjes
Treguesit e dispersionit shperndarjesMenaxherat
16.5K visualizações57 slides
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit por
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitMenaxherat
5.8K visualizações53 slides
Varianca por
VariancaVarianca
VariancaKetiGjipali
5.8K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Te dhenat sekondare dhe primare por Veton Sopjani
Te dhenat sekondare dhe primareTe dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primare
Veton Sopjani11.2K visualizações
Ushtrime nga lenda e statistikes por kulla 2010
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
kulla 201086.4K visualizações
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara) por fatonbajrami1
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
fatonbajrami146.9K visualizações
Treguesit e dispersionit shperndarjes por Menaxherat
Treguesit e dispersionit  shperndarjesTreguesit e dispersionit  shperndarjes
Treguesit e dispersionit shperndarjes
Menaxherat16.5K visualizações
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit por Menaxherat
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Menaxherat5.8K visualizações
Varianca por KetiGjipali
VariancaVarianca
Varianca
KetiGjipali5.8K visualizações
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca por coupletea
Ligjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuencaLigjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
coupletea15.6K visualizações
Metodat e analizës dinamike por Menaxherat
Metodat e analizës dinamikeMetodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamike
Menaxherat10K visualizações
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime) por fatonbajrami1
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
fatonbajrami123.2K visualizações
Analiza e regresionit dhe korrelacionit por Menaxherat
Analiza e regresionit dhe korrelacionitAnaliza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Menaxherat45.9K visualizações
Bazat e kontabilitetit por baron
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron25.9K visualizações
Statistika - Ushtrime por Jozef Nokaj
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
Jozef Nokaj1.5K visualizações
Makroekonomi por Ermon Cërvadiku
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Ermon Cërvadiku28.3K visualizações
Kurba e Philipsit por Menaxherat
Kurba e PhilipsitKurba e Philipsit
Kurba e Philipsit
Menaxherat5.2K visualizações
Mesataret algjebrike dhe të pozicionit në statistikë por yllferizi
Mesataret algjebrike dhe të pozicionit në statistikëMesataret algjebrike dhe të pozicionit në statistikë
Mesataret algjebrike dhe të pozicionit në statistikë
yllferizi17.5K visualizações
Statistika por Zaim Kadiri
StatistikaStatistika
Statistika
Zaim Kadiri1.1K visualizações
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE por #MesueseAurela Elezaj
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
#MesueseAurela Elezaj92.8K visualizações
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (... por Fidan Haliti
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Fidan Haliti10.5K visualizações
Llojet e Mostrave por Kujtim Hameli
Llojet e MostraveLlojet e Mostrave
Llojet e Mostrave
Kujtim Hameli13.7K visualizações
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi por Menaxherat
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Menaxherat3.5K visualizações

Destaque

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
2.8K visualizações10 slides
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...Menaxherat
888 visualizações19 slides
Sjellja organizative berim ramosaj por
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosajMenaxherat
2K visualizações103 slides
Ushtrime nga lenda e statistikes por
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikeskulla 2010
60.3K visualizações38 slides
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian... por
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...Menaxherat
1.5K visualizações19 slides
Krizat ekonomike ligj.1 por
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Menaxherat
1.4K visualizações11 slides

Destaque(20)

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Sjellja organizative berim ramosaj por Menaxherat
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat2K visualizações
Ushtrime nga lenda e statistikes por kulla 2010
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
kulla 201060.3K visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Menaxherat1.5K visualizações
Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Kuptimi i sjelljes organizative so por Menaxherat
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat2.4K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat570 visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe por Menaxherat
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet KyqeHyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Menaxherat24.4K visualizações
Pasqyra e ditarit por Menaxherat
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditarit
Menaxherat1.4K visualizações
Projekt matematike por Sejda Meça
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
Sejda Meça35.6K visualizações
Projekt Matematike por Matilda Gremi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
Matilda Gremi151.3K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
4.1K visualizações17 slides
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
2.7K visualizações13 slides
Treguesit e pozicionit ushtrime por
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
795 visualizações2 slides
Mjedisi ligjor i bizneseve por
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMenaxherat
1.2K visualizações9 slides
Menaxhment ymer havolli permbledhje por
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhjeMenaxherat
3.7K visualizações7 slides

Mais de Menaxherat(14)

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat819 visualizações
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa... por Menaxherat
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Menaxherat466 visualizações

Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi

 • 1. Bazat e statistikës Treguesit statistikorë të pozicionit Ardiana Gashi
 • 2. Treguesit statistikorë 1.Treguesit e pozicionit Mesatarja e thjeshtë Mesatarja e ponderuar Mesatarja gjeometrike Mediana Moda Kuartilet, percentilet, decilet 2.Treguesit e variacionit Varianca Devijimi standard 3.Treguesit e ndërlidhjes në mes të dy variablave Kovarianca Koeficienti i korelacionit
 • 3. Analiza statistikore Analiza e të dhënave: përpunimi i të dhënave duke prodhuar tregues të ndryshëm statistikor përmes të cilëve nxjerren përfundime cilësore për dukurinë e studiuar. Analiza statistikore statike: hulumtimi i dukurisë në një moment të caktuar. Analiza dinamike: hulumtimi i dukurisë nëpër kohë; ndryshimi i variablave/ndryshoreve nëpër kohë
 • 4. 1. Treguesit e pozicionit: madhësitë mesatare statistikore Shpenzimet vjetore Shpenzimet familjare mujore në ushqim Koha kushtuar studimeve në ditë Kilometrat e kaluar në ditë Defektet vjetore në prodhimtari
 • 5. 1. Treguesit e pozicionit: madhësitë mesatare statistikore Përdoren për të sintetizuar vlerat individuale. Lidhen për një periudhë të caktuar kohore. Cilat variabla mund të shprehen në mesatare, cilësoret apo sasioret? Të dhënat homogjene ose heterogjene???
 • 6. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë Mesatarja e thjeshtë aritmetike=pjesëtimi i shumës së të dhënave individuale me numrin total të të dhënave. Mbledhim vlerat e një variable për të gjitha vrojtimet dhe ndajmë me numrin total të vrojtimeve: Shuma e variablës të vrojtimeve/numri i vrojtimeve Mesatarja =
 • 7. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë Popullacioni Mostra 6;_1 6 654321 == +++++ = nnderii xxxxxx x
 • 8. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë Popullacioni Mostra Madhësia N n Mesatarja
 • 9. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë  …është adekuate për të përshkruar të dhënat sasiore, p.sh. gjatësia e personave, notat e studentëve, etj.  …është seriozisht e ndikuar nga vlerat ekstreme të quajtur ‘outliers’. Shembull: në momentin kur një milioner shpënrgulet në një lagje, mesatarja e të ardhurave mesatare të familjeve në atë lagje rritet për vlerë shumë të madhe në krahasim me ate që ka qenë më parë!
 • 10. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë Shembuj: Të hyrat: 150, 200, 300, 500, 120 Mosha e studentëve: 18, 17, 20, 25, 22, 27 Shitjet e telefonave nëpër muaj për një vit: 45; 35; 25; 20; 55; 34; 12; 70; 23; 30; 50; 1,000
 • 11. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e ponderuar Raporti i shumës së fituar si rezultat nga shumëzimi i të dhënave me frekuencat e tyre, pjestuar me numrin total të frekuencave frekuencatf ffffff fxfxfxfxfxfx x = +++++ +++++ = 654321 665544332211
 • 12. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike nga të dhënat interval Të dhënat e shprehura në intervale, shprehen ngase: 1. Natyra e variablave (mosha; vitet në shkollimi) 2. Konfidencialiteti. Për të mbrojtur privatësinë sot në botë ligje për pyetjet e shtruara në pyetësor: shitjet, të ardhura personale; andaj të dhënat në intervale. Mesi i intervalit (mblidhet vlera e kufijve dhe pjestohet me 2) Për kufirin e lartë merret ose vlera e shënuar ose inspektohen të dhënat dhe gjindet mesatarja aritmetike e thjeshtë.
 • 13. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja aritmetike e thjeshtë: Mediana Mediana llogaritet duke renditur të gjitha vrojtimet sipas madhësisë: vorjtimi që është në mes është mediana=vlera e vrojtimit të (N+1)/2
 • 14. 1. Treguesit e pozicionit: mediana Të dhënat: {35,34,38,40,37,33,28,36,39} N=9 (tek: (N+1)/2); Listo nga vlera më e vogël në më të madhe: 28,33,34,35,36,37,38,39,40=(9+1)/2=5, i pesti vrojtim në renditje=36 Të dhënat: {19,12,19,26,28,22} N=6 (çift (N+1)/2)=6+1=7/2=3.5 Listo nga vlera më e vogël në më të madhen, e mesit është mesatarja e 3 dhe 4 : 12,16,19,22,26,28 mediana = (19+22)÷2 = 41/2=20.5
 • 15. 1. Treguesit e pozicionit: Moda  Moda është vrojtimi/observimi vlera e të cilit për variablën e caktuar ka frekuencën më të lartë=që paraqitet më së shpeshti. Nota më e shpeshtë Paga më e shpeshtë Cmimi më i shpeshtë i një artikulli Artikulli I shitur më së shumti
 • 16. 1. Treguesit e pozicionit: moda  Të dhëna: {0, 7, 12, 5, 14, 8, 0, 9, 22, 33} N=10  Cila vlerë paraqitet më së shpeshti?  Moda është 0.  Më shumë se një modë  Asnjë modë Frekuenca Variabla Moda
 • 17. 1. Treguesit e pozicionit: midrange; mesatarja e shortuar Midrange (Shuma e vlerës minimale dhe maksimale)/2 =(min+max)/2 E ndieshme në vlera ekstreme (outliers) Mesatarja trimmed/e shortuar E dizajnuar për të evituar efektin e vlerave ekstreme=mesatarja aritmetike pasi të jenë larguar vlerat ekstreme 2 deri 5% mesatare trimmed duke eliminuar 2 ose 5% të vlerave ekstreme minimale dhe maksimale
 • 18. 1. Treguesit e pozicionit: mesatarja e peshuar është matës i mesatares duke i dhënë peshë të ndryshme vrojtimeve varësisht nga rëndësia e tyre. Njejtë me mesataren aritmetike për të dhënat e grupuara.