Promocioni nail reshidi

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
Politika e PromocionitPolitika e Promocionit
Nail
Promocioni nail reshidi
Renditja Emri i kompanisë Shpenzimet për reklama
(milionë)
1 Protector & Gamble $ 4,898.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AT&T
General Corp.
Time Warner
Verzion Communications
Ford Motor Co.
GlaxSmitheKline
Walt Disney Co.
Johnson & Johnson
Unilever
Toyota Motor Corp.
Sony Corp.
DaimlerChrysler
General Electric Co.
Sprint Nextel Corp.
Mc Donald’s Corp.
Sears Holdings Corp.
L’oreal
Kraft Foods
Macy’s
Honda Motor
Bank of America Corp.
Nissan Motor Co.
Pepsi Co.
3,344.7
3,296.1
3,088.8
2,821.1
2,576.8
2,444.2
2,320.0
2,290.5
2,098.3
1,995.3
1,994.0
1,952.2
1,860.2
1,775.2
1,748.3
1,652.8
1,456.3
1,423.2
1,361.2
1,350.8
1,334.4
1,328.9
1,322.7
25 Nestle 1,315.0
Coca cola…2011viti
3 mil $ ne vit…
““Në mungesë të PROMOCIONITNë mungesë të PROMOCIONIT
ndodh diçka e tmerrshmendodh diçka e tmerrshme
……..ASGJË !”..ASGJË !”
BarnumBarnum
Përmbajtja:Përmbajtja:
1. PROMOCIONI (përkufizimi, roli, qëllimet)
2. Sistemi komunikues i promocionit
Elementet e procesit të Komunikimit
3. Format/llojet e promocionit (shitja
personale, përparimi i shitjes, publiciteti,
reklama)
4. Planifikimi i promocionit
5. Strategjitë alternative të promocionit
6. EFEKTET E PROMOCIONIT,,,,,,ETJ
C’eshte promocioni?C’eshte promocioni?
 Njeri nga nga 4 instrumente e MMNjeri nga nga 4 instrumente e MM
 Kotleri ka dhënë një përkufizim në tëKotleri ka dhënë një përkufizim në të
cilin thote se:“cilin thote se:“Promocioni përfshin tëPromocioni përfshin të
gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,
detyrë e të cilave ështëdetyrë e të cilave është komunikimi mekomunikimi me
blerësit potencialblerësit potencial”.”.
Procesi i komunikimit makroProcesi i komunikimit makro
Elementet e procesit te KomunikimitElementet e procesit te Komunikimit
PK duhet te jape pergjigje ne:PK duhet te jape pergjigje ne:
Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?
Kush..*P
Cka..
Zhurma
Dekodimi
Interpretimi
Kujt
Përgjigja
(rezultatet)
Format kryesore të PromocionitFormat kryesore të Promocionit
Përparimi
i
shitjes
Publiciteti
Shitja
personale
Reklama
PROMOCIONI MIX
PUBLICITETI EKONOMIKPUBLICITETI EKONOMIK
Përparësitë e publicitetit ekonomik :Përparësitë e publicitetit ekonomik :
* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,
 Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.
 Porositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhePorositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhe
emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,
ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.
 Publiciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, tëPubliciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, të
shitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotësonshitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotëson
përpjekjet e veprimëve të tyre.përpjekjet e veprimëve të tyre.
 Publiciteti nuk paguhetPubliciteti nuk paguhet
 Publiciteti:Publiciteti:
 Aktivitet iAktivitet i papaguarpapaguar per percjelljen eper percjelljen e
informatave prej kompanise deri teinformatave prej kompanise deri te
konsumatoret potencial.konsumatoret potencial.
** Perparesite:Perparesite:
 Me i besueshem;Me i besueshem;
 Relativisht i lira.Relativisht i lira.
** Mangesite:Mangesite:
 Kontrolli i vogelKontrolli i vogel
Promocioni nail reshidi
Perparimi I shitjesPerparimi I shitjes
 Sipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetesSipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetes
afatgjate per stimulimin e blerjes teafatgjate per stimulimin e blerjes te
produkteve.produkteve.
** Karakteristikat e PSh jane:Karakteristikat e PSh jane:
 Komunikimi;Komunikimi;
 Stimulimi dheStimulimi dhe
 Thirrja (ftesa).Thirrja (ftesa).
SALES PROMOTIONSALES PROMOTION
 stimulate purchasesstimulate purchases
 increase store trafficincrease store traffic
2 for 1 Sale
Buy One,
Get One
Free
$2 off
after 8PM
on Tuesday
PËRPARIMI I SHITJESPËRPARIMI I SHITJES
Sipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisëSipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisë
efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”
• Të shpejtoj dhe lehtësoj qarkullimin e produkteve dhe
Shërbimeve
•Të ndikoj në bashkëpunimi e suksesshëm në mes blerësve
dhe shitësve;
•Të aftësoj pesonelin shitës;
•Të lehtësoj gjetjen, zgjidhjen dhe blerjen e produkti nga
ana e konsumatorit;
•Të ndikoj përmes panaireve, ekspozimeve në ritjen e nivelit
ekonomik dhe kulturor të konsumatorit;
P.sh.:Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!
……. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj
“t’ia kthejmë natyrës atë që i kemi marrë” dhuron pisha fidane..Cao Berto!
Mjetet e PSHMjetet e PSH
1.1. Stimulimi I konsumatoreveStimulimi I konsumatoreve: lojrat shperblyese,: lojrat shperblyese,
kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.
2.2. Stimulimi I ndermjetesveStimulimi I ndermjetesve: Aftesimi dhe motivimi I: Aftesimi dhe motivimi I
personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,
rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.
3.3. Stimulimi I personelit shitesStimulimi I personelit shites: aftesimi , keshillimi,: aftesimi , keshillimi,
informimi dhe motivimi I personelit shites teinformimi dhe motivimi I personelit shites te
ndermarrjes.ndermarrjes.
4.4. Stimulimi I opinionitStimulimi I opinionit:: Panairet, ekspozitat dhePanairet, ekspozitat dhe
revyte e ndryshmerevyte e ndryshme
Treguikonsumitfinal
Publiciteti
Shitja personale
Perparimi i shitjes
Reklama
Publiciteti
Reklama
Perparimi i shitjes
Shitja personale
Treguikonsumitafarist
Rendesia
relative
Rendesia
relative
Planifikimi I Promocionit
1. QËLLIMET e promocionit1. QËLLIMET e promocionit
KONSUMATORIKONSUMATORI
(TREGU)(TREGU)
Bindëse
K
ujtuese
Informative
Targetimi
•Ngritja e vetëdijes
•Spjegimi mbi përdorimin e
produktit
•Ndërtimi i imazhit të
kompanisë
•Të ndërroj përceptimin
ekonsumatorit mbi produktin
•Të influencoj në vendim për
blerjen e produktit
•Përkujton konsumatorin se
produkti ende i nevoitet
•Përkujton konsumatorin se
ku mund të blej produktin
P.sh. IPKO
CLP - FAZAT
Planifikimi I promocionit varet edhe ngaPlanifikimi I promocionit varet edhe nga
CJPCJP
Legjenda :
Levizja e produkteve
Levizja e informacioneve te promocionit
NdermarjaNdermarja
Tregtia me
shumice
Tregtia me
shumice
Tregtia me
pakice
Tregtia me
pakice
KonsumatoretKonsumatoret
NdermarjaNdermarja
Tregtia me
shumice
Tregtia me
shumice
Tregtia me
pakice
Tregtia me
pakice
KonsumatoretKonsumatoret
A. Strategjia e
shtyrjes
b.Strategjia e terheqjes
St
.
K
o
m
b.
A keni pyetje – JuA keni pyetje – Ju
lutem???lutem???
REKLAMREKLAM
AA
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Modeli AIDAModeli AIDA
* Pula , Tollovi , xheneti; lulet
Promocioni nail reshidi
Modeli A.I.D.A.Modeli A.I.D.A.
(dizajnimi i mesazhit)(dizajnimi i mesazhit)
Për të zhvilluar një komunikim efektiv me konsumatorin duhet të
bëhet analiza e proçesit të komunikimit
( si reagon dhe e kupton marrësi mesazhin –shiquar nga prizma e
konsumatorit)
Vëmendje
Interes
Diçka duhet të ndodh
që të tërhiqet vëmendja
Duhet zgjuar interes
në mënyrë që vazhdohet
më tej
Dëshirë
Duhet nxitur te blerësi
dëshira për të blerë
Veprim
Duhet të veprohet
që dëshira të realizohet
Promocioni nail reshidi
Cka po shihni?Cka po shihni?
Cka po shihni?Cka po shihni?naiminaimi ..
Shitja personaleShitja personale
..
KarakteristikatKarakteristikat
Përplasja
personale
Përplasja
personale
KultivimiKultivimi
PërgjigjaPërgjigja
•Krijon një kontakt:
-të drejtëpërdrejtë
-të gjallë dhe
-interaktiv
•Krijon një kontakt:
-të drejtëpërdrejtë
-të gjallë dhe
-interaktiv
•Krijimi i raporteve:
-të pastra shitëse
-miqësore dhe
-personale
•Krijimi i raporteve:
-të pastra shitëse
-miqësore dhe
-personale
•Blerësi:
-ndjen obligim
-të marrë pjesë
Aktive gjatë bisedës
•Blerësi:
-ndjen obligim
-të marrë pjesë
Aktive gjatë bisedës
Fazat e procesit të Shitjes PersonaleFazat e procesit të Shitjes Personale
Fazat e Shitjes Personale sipas…. Keller
Faza
Përgaditore
Kontakti i Parë
Hulumtimi i
nevojave të
konsumatorë
Prezentimi i produktit
Zgjidhja e vërejtjeve
të konsumatorit
Vendosje për blerje &
Vizita plotësuese
Observimi, zingjiri (preferencat),
Caktimi i takimit (telef.), etj
Përshtypja në secondat e parë
-Fillon bisedën me pyetje; Kush,
Çka,kur, ku etj.
-Dëgjimi aktiv
- Shitësi t’a njeh mirë produktin
-Cmimi ceket në “senduiq”
-Vërejtjet e arsyeshme
-Vërejtjet e paarsyeshme
Kurorëzimi me sukses i punës
së shitësit
Dy vesh nje goje…
Mediumet
reklamuese
Mediumet
reklamuese
Mediumet
e reja
Mediumet
e reja
GazetaGazeta
Reklama e
drejtpwrdrejt
Reklama e
drejtpwrdrejt TelevizioniTelevizioni
Revistat
Radio
Percaktoni koston e mediumitPercaktoni koston e mediumit
Kostoja per nje mije (KPM):
Sa kushton dergimi i nje mesazhi per 1,000
anetare te nje audience – mediumi ?
Kosotoja per njesi X 1,000 = KPM
Tirazhi I mediumit
Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?
ExpressExpress Koha ditoreKoha ditore
$20,000$20,000
KosotojaKosotoja
per tere faqen:per tere faqen: $30,000$30,000
Tirazhi –Tirazhi –
qarkulllimi:qarkulllimi:
800,000800,000 1,500,0001,500,000
KPM:KPM: $200 x 1,000
8000
$200 x 1,000
8000
$300 x 1,000
15000
$300 x 1,000
15000
= $25= $25 = $20= $20
$200$200 $300$300
80008000 1500015000
Gazeta është mediumi më i përhapur për shpërndarjen e
porosive reklamuese.
Përparsit :
Aksioni i shpejtë,
Masiviteti,
Aksionet e lokalizuara,
Mundësia e shpalljeve solemne,
Besueshmëria.
Anët negative :
Nuk lexohen nga të gjithë,
Kanë karakter lokal,
Koha e shkurtër e ekzistimit,
Kualiteti i dobët i materialit,
reprodukues.
GAZETA
Revistat si mediume reklamuese kanë një rol të madh për
shpërnadrjen e porosive reklamuese deri te konsumatorët
potencialë të ndërmarrjes në treg .
Përparësit:
- Seleksionimi i lexuesve ,
- Leximi i tërsishëm i revistave,
- Paraqitja e qartë .
Anë negative:
- E metë kryesore e revistave si
mediume reklamuese në
krahasim me gazetat është
pamundësia për reagime të
shpejta.
REVISTAT
Me bashkimin e zërit, fjalës së gjallë dhe fotografisë televizioni i
dha ekonomisë një medium të fuqishëm reklamues për
transmetimin e porosive dhe informacioneve .
Përparësit:
- Aksionet e shpejta
- Efekteve vizuele dhe auditive
- Përshtypja e madhe e realitetit
- Dinamikën e fotografisë
- Prezantimi dhe demonstrimi i
- produktit
- Paraqitja reale e produktit etj.
Anët negative:
- Shpenzimet e mëdha reklamuese
- Ngarkesa e madhe me porosi
reklamuese
-Paraqitja krahasuese e porosive
reklamuese.
TELEVIZIONI
Përparësit:
- Dëgjimi përmes radios në mënyrë
të drejtpërdrejtë, të sinqertë dhe
individuale te çdo dëgjues.
- Ekzistimi i mundësisë që porosia
reklamuese të përcillet me muzikë
dhe me efekte të zërit .
- Shpejtësia e madhe e lajmërimit
masiv.
- Porositë përmes radios mund të
dëgjohen gjatë tërë ditës pa e
ndërprerë punën, pushimin,
argëtimin, ushqimin etj.
Anët negative:
- Porosit e radios janë shumë të
gjata dhe shpesh i ndërpresin
emisionet.
- Janë të rënda, jointeresante
dhe jo argëtuese
- Janë shumë agresive dhe të
përgatitura pa shije.
RADIO
Reklama përmes postës (reklama e drejtpërdrejtë) – Me reklamë të
drejtpërdrejt sipas J.Sudarit kuptojmë: bartjen e porosive reklamuese përmes
mjeteve direkte reklamuese, postes , ndarjen dhe dhënien e drejtpërdrejt ne
dorë konsumatorëve si dhe ndarjen në vend të shitjes dhe në panaire.
Llojet kryesore të mjeteve reklamuese të këtij mediumi janë:
- Letrat reklamuese me karton për përgjigje
- Letrat reklamuese pa karton për përgjigje
- Prospektet me letrën reklamuese
- Prospektet dhe katalogët
- Dërgesat e mostrave dhe mjeteve tredimensionale reklamuese.
REKLAMA E DREJTPËRDREJTË
Zhvillimi gjithnjë e më i shpejtë i mikroelektronikës hapi mundësi të
reja për procesin e komunikimit dhe të informimit .
Mediumet e reja sipas funksioneve të tyre ndahen në:
- Mediume për komunikime teknike, ku bëjnë pjesë: fotokopjuesit,
teleprinterit
- Mediumet për mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve ku bëjnë pjesë:
videokasetat, videopllakat, bazat e të dhënave.
- Mediumet transmetuese ku bëjnë pjesë: teleteksti, videoteksti, interneti.
MEDIUMET E REJA REKLAMUESE
Metodat per
formimin e
buxhetit
reklamues
Metodat per
formimin e
buxhetit
reklamues
Perqindja
nga vellimi
i shitjes
Perqindja
nga vellimi
i shitjes
Metoda
dhe modelet
kuantitative
Metoda
dhe modelet
kuantitative
Perqindja
per njesi
te shitjes
Perqindja
per njesi
te shitjes
Qellimit
dhe
detyres
Qellimit
dhe
detyres
Paritetit
te
konkurrences
Paritetit
te
konkurrences
Mundesive
financiare
te ndermarrjes
Mundesive
financiare
te ndermarrjes
VLERËSIMI I EFEKTEVEVLERËSIMI I EFEKTEVE
REKLAMUESEREKLAMUESE
 Kompleksiteti i problemit të matjes së efekteveKompleksiteti i problemit të matjes së efekteve
reklamuese rrjedh nga fakti se:reklamuese rrjedh nga fakti se:
– reklama shpesh është vetëm njëra nga variablat ereklama shpesh është vetëm njëra nga variablat e
marketingut;marketingut;
– në vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej tënë vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej të
cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;
– egziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dheegziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dhe
paraqitjes së efekteve.paraqitjes së efekteve.
 Dallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteveDallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteve
reklamuese:reklamuese:
 Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,
 Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.
VLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TËVLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TË
REKLAMËSREKLAMËS
 Qëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit nëQëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit në
rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .
 Për vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohenPër vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohen
disa lloje të testeve, e qe janë:disa lloje të testeve, e qe janë:
– Sipas kohës së testimitSipas kohës së testimit: testet paraprake dhe testet plotësuese.: testet paraprake dhe testet plotësuese.
– Sipas objektit të testimitSipas objektit të testimit: testet e shpalljes dhe elementet e saj,: testet e shpalljes dhe elementet e saj,
testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.
– Sipas mënyrës së fitimit të të dhënaveSipas mënyrës së fitimit të të dhënave: testet eksperimentale dhe: testet eksperimentale dhe
testet kërkimoretestet kërkimore..
VLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËSVLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËS
 Në kuadër të vlerësimit të efektëve shitëseNë kuadër të vlerësimit të efektëve shitëse
të reklamës vlerësohen:të reklamës vlerësohen:
– Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;
– Koeficienti i efikasitetit të shitjes;Koeficienti i efikasitetit të shitjes;
– Koeficienti i elasticitetit të reklamës;Koeficienti i elasticitetit të reklamës;
– Koeficienti i efikasitetit margjinal;Koeficienti i efikasitetit margjinal;
– Koeficienti i efikasitetit penetrues; dheKoeficienti i efikasitetit penetrues; dhe
_ Koeficienti i korrelacionit të reklamës._ Koeficienti i korrelacionit të reklamës.
hapi 6: Vleresoni efektet .hapi 6: Vleresoni efektet .
Step 5: Set the BudgetStep 5: Set the Budget
Step 4: Develop Strategies and TacticsStep 4: Develop Strategies and Tactics
Step 3: Determine MC ObjectivesStep 3: Determine MC Objectives
Step 2: Analyze SWOTsStep 2: Analyze SWOTs
Step 1: Identify Target AudiencesStep 1: Identify Target Audiences
hapi 5: Caktoni buxhetinhapi 5: Caktoni buxhetin
hapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikathapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikat
hapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -uthapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -ut
hapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisihapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisi
hapi 1: Identifikoni audiencen cak - STPhapi 1: Identifikoni audiencen cak - STP
Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?
Promocioni nail reshidi
1 de 48

Recomendados

Cikli i jetes se produktit ( marketing ) por
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
10.8K visualizações2 slides
Marketingu hulumtimi i tregut por
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K visualizações167 slides
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) por
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.3K visualizações43 slides
Segmentimi i tregut Ligjerata-2 por
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Zana Agushi
2.2K visualizações48 slides
Polika e promocionit x por
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
3.4K visualizações19 slides
Promocioni i shitjeve ( marketing ) por
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
18.9K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Politika e cmimit nail reshidi por
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiMenaxherat
3.3K visualizações38 slides
Njohuri Baze Marketing por
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
66.2K visualizações114 slides
Punim Seminarik por
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim SeminarikErmirë Redenica
44.2K visualizações18 slides
Tregu Dhe Llojet E Tij por
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tijha 15753
34.3K visualizações16 slides
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 por
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
1.7K visualizações52 slides
Produkti ( marketing ) por
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
12.5K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
Njohuri Baze Marketing por Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat66.2K visualizações
Punim Seminarik por Ermirë Redenica
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica44.2K visualizações
Tregu Dhe Llojet E Tij por ha 15753
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tij
ha 1575334.3K visualizações
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 por Zana Agushi
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi1.7K visualizações
Produkti ( marketing ) por Sabir Asipi
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi12.5K visualizações
Strategjite Marketingu2 por Besart Krasniqi
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
Besart Krasniqi26.4K visualizações
Bazat e marketingut - produkti por Veton Sopjani
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani27.1K visualizações
Strategjite segmentimi i tregut por ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.7K visualizações
Publiciteti ( marketing ) por Sabir Asipi
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
Sabir Asipi11.3K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
Marketing - Përmbledhje por Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K visualizações
Tregu, oferta dhe kerkesa por Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K visualizações
Menaxhim Pyetje Pergjigje por Ramadan Ademi
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi45.8K visualizações
Kerkimet e tregut Ligjerata-3 por Zana Agushi
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Zana Agushi1.8K visualizações
Analize statistikore por Menaxherat
Analize statistikoreAnalize statistikore
Analize statistikore
Menaxherat65.7K visualizações
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj por Atlantida Marketing Club
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club19.1K visualizações
Planifikimi i marketingut por Valdet Shala
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
Valdet Shala7.5K visualizações
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit por Kujtim Hameli
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kujtim Hameli19K visualizações

Destaque

Marketing 14 sh.personale dhe promocioni por
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
4.9K visualizações6 slides
2.politika e promocionit_ui_re por
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
4.2K visualizações42 slides
Marketing por
MarketingMarketing
MarketingVeton Sopjani
14.4K visualizações18 slides
Politika e produktit nail reshidi por
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
1.8K visualizações24 slides
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group" por
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
10.5K visualizações16 slides
Shitja personale por
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
11K visualizações7 slides

Destaque(20)

Marketing 14 sh.personale dhe promocioni por ekonomia
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia4.9K visualizações
2.politika e promocionit_ui_re por Gashi Besnik
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
Gashi Besnik4.2K visualizações
Marketing por Veton Sopjani
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani14.4K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group" por Ajete Malaj
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj10.5K visualizações
Shitja personale por Vilma Hoxha
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
Vilma Hoxha11K visualizações
Coca cola por Sara Carli
Coca colaCoca cola
Coca cola
Sara Carli51.8K visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Menaxherat1.5K visualizações
Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Sjellja organizative berim ramosaj por Menaxherat
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat2K visualizações
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat2.3K visualizações
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi por Menaxherat
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Menaxherat3.5K visualizações
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por Menaxherat
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat10.5K visualizações
Marketingu Global por Menaxherat
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
Menaxherat4.3K visualizações
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011 por Menaxherat
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Menaxherat29.9K visualizações
Testi i dyte promocioni por Valdet Shala
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
Valdet Shala1K visualizações
Procesi i shitjes! por Delfina Ukaj
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
Delfina Ukaj7.1K visualizações
Pasqyra e ditarit por Menaxherat
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditarit
Menaxherat1.4K visualizações

Similar a Promocioni nail reshidi

Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija por
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaUragan Alija
1.3K visualizações75 slides
marketing mars 2015 por
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015Kastriot Gashi
2.7K visualizações74 slides
Presentation mikroekonomi por
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiDuresa M. Bytyqi
1.4K visualizações16 slides
Universiteti m ikroekonimi por
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
1K visualizações21 slides
Koncepti marketingut por
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
7.8K visualizações45 slides
Ligjerata e 13 & info por
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
725 visualizações9 slides

Similar a Promocioni nail reshidi(20)

Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija por Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Uragan Alija1.3K visualizações
marketing mars 2015 por Kastriot Gashi
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi2.7K visualizações
Presentation mikroekonomi por Duresa M. Bytyqi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi1.4K visualizações
Universiteti m ikroekonimi por Duresa M. Bytyqi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi1K visualizações
Koncepti marketingut por Menaxherat
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
Menaxherat7.8K visualizações
Ligjerata e 13 & info por ekonomia
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia725 visualizações
Sjellja konsumatoreve por Valdet Shala
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
Valdet Shala33.7K visualizações
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3 por Jetmir Loku
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Jetmir Loku5.1K visualizações
c00d por guest2514d3
c00dc00d
c00d
guest2514d3942 visualizações
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi por KetiGjipali
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
KetiGjipali7K visualizações
Plani I Biznesit por dritoni
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
dritoni4.7K visualizações
C00d por Mirdon Bunjaku
C00dC00d
C00d
Mirdon Bunjaku830 visualizações
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti por Kujtim Hameli
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli1.4K visualizações
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit por Fitore ZEQIRI
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësitTregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Fitore ZEQIRI587 visualizações
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832 por INVA SHAHOLLI
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
INVA SHAHOLLI241 visualizações
Hyrje ne internet marketing por Besart Bajrami
Hyrje ne internet marketingHyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketing
Besart Bajrami2.7K visualizações
Sistemi Integral i Komunikimit por Besart Krasniqi
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
Besart Krasniqi639 visualizações
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE... por Samije Saiti-Demiri
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
Samije Saiti-Demiri1.2K visualizações
AMWAY por Land Shkalla
AMWAYAMWAY
AMWAY
Land Shkalla456 visualizações
Mardheniet publike ( marketing ) por Sabir Asipi
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
Sabir Asipi3.4K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Statistike indekset por
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
4.5K visualizações20 slides
Si te bejme hulumtim por
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
15.1K visualizações7 slides
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
4.1K visualizações17 slides
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
2.7K visualizações13 slides
Treguesit e pozicionit ushtrime por
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
795 visualizações2 slides

Mais de Menaxherat(20)

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat570 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Kuptimi i sjelljes organizative so por Menaxherat
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat2.4K visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações

Promocioni nail reshidi

 • 1. Politika e PromocionitPolitika e Promocionit Nail
 • 3. Renditja Emri i kompanisë Shpenzimet për reklama (milionë) 1 Protector & Gamble $ 4,898.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AT&T General Corp. Time Warner Verzion Communications Ford Motor Co. GlaxSmitheKline Walt Disney Co. Johnson & Johnson Unilever Toyota Motor Corp. Sony Corp. DaimlerChrysler General Electric Co. Sprint Nextel Corp. Mc Donald’s Corp. Sears Holdings Corp. L’oreal Kraft Foods Macy’s Honda Motor Bank of America Corp. Nissan Motor Co. Pepsi Co. 3,344.7 3,296.1 3,088.8 2,821.1 2,576.8 2,444.2 2,320.0 2,290.5 2,098.3 1,995.3 1,994.0 1,952.2 1,860.2 1,775.2 1,748.3 1,652.8 1,456.3 1,423.2 1,361.2 1,350.8 1,334.4 1,328.9 1,322.7 25 Nestle 1,315.0 Coca cola…2011viti 3 mil $ ne vit…
 • 4. ““Në mungesë të PROMOCIONITNë mungesë të PROMOCIONIT ndodh diçka e tmerrshmendodh diçka e tmerrshme ……..ASGJË !”..ASGJË !” BarnumBarnum
 • 5. Përmbajtja:Përmbajtja: 1. PROMOCIONI (përkufizimi, roli, qëllimet) 2. Sistemi komunikues i promocionit Elementet e procesit të Komunikimit 3. Format/llojet e promocionit (shitja personale, përparimi i shitjes, publiciteti, reklama) 4. Planifikimi i promocionit 5. Strategjitë alternative të promocionit 6. EFEKTET E PROMOCIONIT,,,,,,ETJ
 • 6. C’eshte promocioni?C’eshte promocioni?  Njeri nga nga 4 instrumente e MMNjeri nga nga 4 instrumente e MM  Kotleri ka dhënë një përkufizim në tëKotleri ka dhënë një përkufizim në të cilin thote se:“cilin thote se:“Promocioni përfshin tëPromocioni përfshin të gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,gjitha mjetet e sistemit të marketingut , detyrë e të cilave ështëdetyrë e të cilave është komunikimi mekomunikimi me blerësit potencialblerësit potencial”.”.
 • 7. Procesi i komunikimit makroProcesi i komunikimit makro
 • 8. Elementet e procesit te KomunikimitElementet e procesit te Komunikimit PK duhet te jape pergjigje ne:PK duhet te jape pergjigje ne: Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte? Kush..*P Cka.. Zhurma Dekodimi Interpretimi Kujt Përgjigja (rezultatet)
 • 9. Format kryesore të PromocionitFormat kryesore të Promocionit Përparimi i shitjes Publiciteti Shitja personale Reklama PROMOCIONI MIX
 • 10. PUBLICITETI EKONOMIKPUBLICITETI EKONOMIK Përparësitë e publicitetit ekonomik :Përparësitë e publicitetit ekonomik : * Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,  Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.  Porositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhePorositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhe emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio, ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.  Publiciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, tëPubliciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, të shitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotësonshitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotëson përpjekjet e veprimëve të tyre.përpjekjet e veprimëve të tyre.  Publiciteti nuk paguhetPubliciteti nuk paguhet
 • 11.  Publiciteti:Publiciteti:  Aktivitet iAktivitet i papaguarpapaguar per percjelljen eper percjelljen e informatave prej kompanise deri teinformatave prej kompanise deri te konsumatoret potencial.konsumatoret potencial. ** Perparesite:Perparesite:  Me i besueshem;Me i besueshem;  Relativisht i lira.Relativisht i lira. ** Mangesite:Mangesite:  Kontrolli i vogelKontrolli i vogel
 • 13. Perparimi I shitjesPerparimi I shitjes  Sipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetesSipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetes afatgjate per stimulimin e blerjes teafatgjate per stimulimin e blerjes te produkteve.produkteve. ** Karakteristikat e PSh jane:Karakteristikat e PSh jane:  Komunikimi;Komunikimi;  Stimulimi dheStimulimi dhe  Thirrja (ftesa).Thirrja (ftesa).
 • 14. SALES PROMOTIONSALES PROMOTION  stimulate purchasesstimulate purchases  increase store trafficincrease store traffic 2 for 1 Sale Buy One, Get One Free $2 off after 8PM on Tuesday
 • 15. PËRPARIMI I SHITJESPËRPARIMI I SHITJES Sipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisëSipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisë efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale” • Të shpejtoj dhe lehtësoj qarkullimin e produkteve dhe Shërbimeve •Të ndikoj në bashkëpunimi e suksesshëm në mes blerësve dhe shitësve; •Të aftësoj pesonelin shitës; •Të lehtësoj gjetjen, zgjidhjen dhe blerjen e produkti nga ana e konsumatorit; •Të ndikoj përmes panaireve, ekspozimeve në ritjen e nivelit ekonomik dhe kulturor të konsumatorit; P.sh.:Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI! ……. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj “t’ia kthejmë natyrës atë që i kemi marrë” dhuron pisha fidane..Cao Berto!
 • 16. Mjetet e PSHMjetet e PSH 1.1. Stimulimi I konsumatoreveStimulimi I konsumatoreve: lojrat shperblyese,: lojrat shperblyese, kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj. 2.2. Stimulimi I ndermjetesveStimulimi I ndermjetesve: Aftesimi dhe motivimi I: Aftesimi dhe motivimi I personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve, rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes. 3.3. Stimulimi I personelit shitesStimulimi I personelit shites: aftesimi , keshillimi,: aftesimi , keshillimi, informimi dhe motivimi I personelit shites teinformimi dhe motivimi I personelit shites te ndermarrjes.ndermarrjes. 4.4. Stimulimi I opinionitStimulimi I opinionit:: Panairet, ekspozitat dhePanairet, ekspozitat dhe revyte e ndryshmerevyte e ndryshme
 • 17. Treguikonsumitfinal Publiciteti Shitja personale Perparimi i shitjes Reklama Publiciteti Reklama Perparimi i shitjes Shitja personale Treguikonsumitafarist Rendesia relative Rendesia relative Planifikimi I Promocionit
 • 18. 1. QËLLIMET e promocionit1. QËLLIMET e promocionit KONSUMATORIKONSUMATORI (TREGU)(TREGU) Bindëse K ujtuese Informative Targetimi •Ngritja e vetëdijes •Spjegimi mbi përdorimin e produktit •Ndërtimi i imazhit të kompanisë •Të ndërroj përceptimin ekonsumatorit mbi produktin •Të influencoj në vendim për blerjen e produktit •Përkujton konsumatorin se produkti ende i nevoitet •Përkujton konsumatorin se ku mund të blej produktin P.sh. IPKO CLP - FAZAT
 • 19. Planifikimi I promocionit varet edhe ngaPlanifikimi I promocionit varet edhe nga CJPCJP
 • 20. Legjenda : Levizja e produkteve Levizja e informacioneve te promocionit NdermarjaNdermarja Tregtia me shumice Tregtia me shumice Tregtia me pakice Tregtia me pakice KonsumatoretKonsumatoret NdermarjaNdermarja Tregtia me shumice Tregtia me shumice Tregtia me pakice Tregtia me pakice KonsumatoretKonsumatoret A. Strategjia e shtyrjes b.Strategjia e terheqjes St . K o m b.
 • 21. A keni pyetje – JuA keni pyetje – Ju lutem???lutem???
 • 25. Modeli AIDAModeli AIDA * Pula , Tollovi , xheneti; lulet
 • 27. Modeli A.I.D.A.Modeli A.I.D.A. (dizajnimi i mesazhit)(dizajnimi i mesazhit) Për të zhvilluar një komunikim efektiv me konsumatorin duhet të bëhet analiza e proçesit të komunikimit ( si reagon dhe e kupton marrësi mesazhin –shiquar nga prizma e konsumatorit) Vëmendje Interes Diçka duhet të ndodh që të tërhiqet vëmendja Duhet zgjuar interes në mënyrë që vazhdohet më tej Dëshirë Duhet nxitur te blerësi dëshira për të blerë Veprim Duhet të veprohet që dëshira të realizohet
 • 29. Cka po shihni?Cka po shihni?
 • 30. Cka po shihni?Cka po shihni?naiminaimi ..
 • 31. Shitja personaleShitja personale .. KarakteristikatKarakteristikat Përplasja personale Përplasja personale KultivimiKultivimi PërgjigjaPërgjigja •Krijon një kontakt: -të drejtëpërdrejtë -të gjallë dhe -interaktiv •Krijon një kontakt: -të drejtëpërdrejtë -të gjallë dhe -interaktiv •Krijimi i raporteve: -të pastra shitëse -miqësore dhe -personale •Krijimi i raporteve: -të pastra shitëse -miqësore dhe -personale •Blerësi: -ndjen obligim -të marrë pjesë Aktive gjatë bisedës •Blerësi: -ndjen obligim -të marrë pjesë Aktive gjatë bisedës
 • 32. Fazat e procesit të Shitjes PersonaleFazat e procesit të Shitjes Personale Fazat e Shitjes Personale sipas…. Keller Faza Përgaditore Kontakti i Parë Hulumtimi i nevojave të konsumatorë Prezentimi i produktit Zgjidhja e vërejtjeve të konsumatorit Vendosje për blerje & Vizita plotësuese Observimi, zingjiri (preferencat), Caktimi i takimit (telef.), etj Përshtypja në secondat e parë -Fillon bisedën me pyetje; Kush, Çka,kur, ku etj. -Dëgjimi aktiv - Shitësi t’a njeh mirë produktin -Cmimi ceket në “senduiq” -Vërejtjet e arsyeshme -Vërejtjet e paarsyeshme Kurorëzimi me sukses i punës së shitësit Dy vesh nje goje…
 • 33. Mediumet reklamuese Mediumet reklamuese Mediumet e reja Mediumet e reja GazetaGazeta Reklama e drejtpwrdrejt Reklama e drejtpwrdrejt TelevizioniTelevizioni Revistat Radio
 • 34. Percaktoni koston e mediumitPercaktoni koston e mediumit Kostoja per nje mije (KPM): Sa kushton dergimi i nje mesazhi per 1,000 anetare te nje audience – mediumi ? Kosotoja per njesi X 1,000 = KPM Tirazhi I mediumit
 • 35. Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit? ExpressExpress Koha ditoreKoha ditore $20,000$20,000 KosotojaKosotoja per tere faqen:per tere faqen: $30,000$30,000 Tirazhi –Tirazhi – qarkulllimi:qarkulllimi: 800,000800,000 1,500,0001,500,000 KPM:KPM: $200 x 1,000 8000 $200 x 1,000 8000 $300 x 1,000 15000 $300 x 1,000 15000 = $25= $25 = $20= $20 $200$200 $300$300 80008000 1500015000
 • 36. Gazeta është mediumi më i përhapur për shpërndarjen e porosive reklamuese. Përparsit : Aksioni i shpejtë, Masiviteti, Aksionet e lokalizuara, Mundësia e shpalljeve solemne, Besueshmëria. Anët negative : Nuk lexohen nga të gjithë, Kanë karakter lokal, Koha e shkurtër e ekzistimit, Kualiteti i dobët i materialit, reprodukues. GAZETA
 • 37. Revistat si mediume reklamuese kanë një rol të madh për shpërnadrjen e porosive reklamuese deri te konsumatorët potencialë të ndërmarrjes në treg . Përparësit: - Seleksionimi i lexuesve , - Leximi i tërsishëm i revistave, - Paraqitja e qartë . Anë negative: - E metë kryesore e revistave si mediume reklamuese në krahasim me gazetat është pamundësia për reagime të shpejta. REVISTAT
 • 38. Me bashkimin e zërit, fjalës së gjallë dhe fotografisë televizioni i dha ekonomisë një medium të fuqishëm reklamues për transmetimin e porosive dhe informacioneve . Përparësit: - Aksionet e shpejta - Efekteve vizuele dhe auditive - Përshtypja e madhe e realitetit - Dinamikën e fotografisë - Prezantimi dhe demonstrimi i - produktit - Paraqitja reale e produktit etj. Anët negative: - Shpenzimet e mëdha reklamuese - Ngarkesa e madhe me porosi reklamuese -Paraqitja krahasuese e porosive reklamuese. TELEVIZIONI
 • 39. Përparësit: - Dëgjimi përmes radios në mënyrë të drejtpërdrejtë, të sinqertë dhe individuale te çdo dëgjues. - Ekzistimi i mundësisë që porosia reklamuese të përcillet me muzikë dhe me efekte të zërit . - Shpejtësia e madhe e lajmërimit masiv. - Porositë përmes radios mund të dëgjohen gjatë tërë ditës pa e ndërprerë punën, pushimin, argëtimin, ushqimin etj. Anët negative: - Porosit e radios janë shumë të gjata dhe shpesh i ndërpresin emisionet. - Janë të rënda, jointeresante dhe jo argëtuese - Janë shumë agresive dhe të përgatitura pa shije. RADIO
 • 40. Reklama përmes postës (reklama e drejtpërdrejtë) – Me reklamë të drejtpërdrejt sipas J.Sudarit kuptojmë: bartjen e porosive reklamuese përmes mjeteve direkte reklamuese, postes , ndarjen dhe dhënien e drejtpërdrejt ne dorë konsumatorëve si dhe ndarjen në vend të shitjes dhe në panaire. Llojet kryesore të mjeteve reklamuese të këtij mediumi janë: - Letrat reklamuese me karton për përgjigje - Letrat reklamuese pa karton për përgjigje - Prospektet me letrën reklamuese - Prospektet dhe katalogët - Dërgesat e mostrave dhe mjeteve tredimensionale reklamuese. REKLAMA E DREJTPËRDREJTË
 • 41. Zhvillimi gjithnjë e më i shpejtë i mikroelektronikës hapi mundësi të reja për procesin e komunikimit dhe të informimit . Mediumet e reja sipas funksioneve të tyre ndahen në: - Mediume për komunikime teknike, ku bëjnë pjesë: fotokopjuesit, teleprinterit - Mediumet për mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve ku bëjnë pjesë: videokasetat, videopllakat, bazat e të dhënave. - Mediumet transmetuese ku bëjnë pjesë: teleteksti, videoteksti, interneti. MEDIUMET E REJA REKLAMUESE
 • 42. Metodat per formimin e buxhetit reklamues Metodat per formimin e buxhetit reklamues Perqindja nga vellimi i shitjes Perqindja nga vellimi i shitjes Metoda dhe modelet kuantitative Metoda dhe modelet kuantitative Perqindja per njesi te shitjes Perqindja per njesi te shitjes Qellimit dhe detyres Qellimit dhe detyres Paritetit te konkurrences Paritetit te konkurrences Mundesive financiare te ndermarrjes Mundesive financiare te ndermarrjes
 • 43. VLERËSIMI I EFEKTEVEVLERËSIMI I EFEKTEVE REKLAMUESEREKLAMUESE  Kompleksiteti i problemit të matjes së efekteveKompleksiteti i problemit të matjes së efekteve reklamuese rrjedh nga fakti se:reklamuese rrjedh nga fakti se: – reklama shpesh është vetëm njëra nga variablat ereklama shpesh është vetëm njëra nga variablat e marketingut;marketingut; – në vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej tënë vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej të cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca; – egziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dheegziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dhe paraqitjes së efekteve.paraqitjes së efekteve.
 • 44.  Dallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteveDallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteve reklamuese:reklamuese:  Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,  Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.
 • 45. VLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TËVLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TË REKLAMËSREKLAMËS  Qëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit nëQëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit në rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .  Për vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohenPër vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohen disa lloje të testeve, e qe janë:disa lloje të testeve, e qe janë: – Sipas kohës së testimitSipas kohës së testimit: testet paraprake dhe testet plotësuese.: testet paraprake dhe testet plotësuese. – Sipas objektit të testimitSipas objektit të testimit: testet e shpalljes dhe elementet e saj,: testet e shpalljes dhe elementet e saj, testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit. – Sipas mënyrës së fitimit të të dhënaveSipas mënyrës së fitimit të të dhënave: testet eksperimentale dhe: testet eksperimentale dhe testet kërkimoretestet kërkimore..
 • 46. VLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËSVLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËS  Në kuadër të vlerësimit të efektëve shitëseNë kuadër të vlerësimit të efektëve shitëse të reklamës vlerësohen:të reklamës vlerësohen: – Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit të shitjes;Koeficienti i efikasitetit të shitjes; – Koeficienti i elasticitetit të reklamës;Koeficienti i elasticitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit margjinal;Koeficienti i efikasitetit margjinal; – Koeficienti i efikasitetit penetrues; dheKoeficienti i efikasitetit penetrues; dhe _ Koeficienti i korrelacionit të reklamës._ Koeficienti i korrelacionit të reklamës.
 • 47. hapi 6: Vleresoni efektet .hapi 6: Vleresoni efektet . Step 5: Set the BudgetStep 5: Set the Budget Step 4: Develop Strategies and TacticsStep 4: Develop Strategies and Tactics Step 3: Determine MC ObjectivesStep 3: Determine MC Objectives Step 2: Analyze SWOTsStep 2: Analyze SWOTs Step 1: Identify Target AudiencesStep 1: Identify Target Audiences hapi 5: Caktoni buxhetinhapi 5: Caktoni buxhetin hapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikathapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikat hapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -uthapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -ut hapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisihapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisi hapi 1: Identifikoni audiencen cak - STPhapi 1: Identifikoni audiencen cak - STP Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?

Notas do Editor

 1. Sales promotion is a specific type of promotion that is used to INCREASE TRAFFIC in a store and to stimulate purchases. Examples of sales promotions are coupons, percent off sales, sweepstakes and contests. Ask: What is the only way you can use a coupon for a product? BUY THE PRODUCT. What is the only way to get 30% off a pair of jean? BUY THE JEANS What is the only way to get a free item for the 1st 100 customers? GO TO THE STORE See – sales promotions work to get the customers in the store and to make purchases.