Politika e cmimit nail reshidi

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
Metodat e Formimit te Cmimit
Prof. Dr. Nail Reshidi
C‘eshte cmimi?
Qellimet e cmimeve
Faktoret qe ndikojne ne Cmime
C‘eshte elasticiteti cmimor i
kerkeses?
Metodat e formimit te cmimeve
..........
. Cmimi paraqet sasine e parase
qe jepet per blerjen e nje produkti.
Çmimi është elementi i marketingut miks
që «prodhon të ardhura», elementët e
tjerë «prodhojnë kosto».
Ne disa raste vendimet për çmimet nuk janë
optimale, sepse:
 çmimi i shitjes mund të jetë përcaktuar vetëm mbi
bazën e çmimit të blerjes, (mjaft të orientuar në
kostot).
 çmimi i shitjes nuk ka marrë parasysh modifikimet
e shpejta dhe zhvillimet që kanë ndodhur në treg,
 çmimi i shitjes është caktuar pa iu referuar
variablave të tjerë të marketingut miks,
 çmimi i shitjes nuk ka marre parasysh sa duhet
llojshmërinë e produkteve të ofruara dhe
segmentet e tregut. 20/80
Qellimet e cmimit
Fitimi
(1)
Shitja
(2)
Konkurenca
(3) Imazhi
(4)
Ruajtja dhe rritja
E pjesem. ne
ne treg
(5)
Cmimi shites si instrument I MM-it nuk eshte qellim per
vete. Qellimet e cmimeve duhet te kordinohen me qellimet
tjera te marketingut dhe me qellimet e biznesit ne teresi.
Qellimet e cmimeve jane te lidhura me ato
te Marketingut e qe mund të jenë:
Sigurimi i ekzistences,
Maksimizimi I fitimit,
Rritja e pjesemarrjes ne treg (Qp=?)
Kthimi I investimeve (ROI),
Pushtimi dhe zhvillimi I tregjeve,
Krijimit të reputacionit,
4P ( Zhvilimi I produkteve te reja,…..)
Kerkesa
(1)
Vendimi mbi cmimin – 3K,,,
Shpenzimet
(2)
Fazat e CJP
(4)
Ndermjeteuseit
(5)
Shteti
(6)
Konkurenca
(3)
q
P
P=30
P=20
q=10 q=20
Kerkesa
 Me koeficient elasticiteti kuptojmë raportin e shprehur me
formulën :
Eck =Q /Q // P /p
ku:
 EcP - koeficienti i elasticitetit të një sasie të shitur në
lidhje me çmimin.
 Q - ndryshimi i sasisë së shitur për një njësi kohe pas
modifikimit të çmimit.
 Q - sasia e shitur për njësi kohe para modifikimit të
çmimit.
 P - ndryshimi i çmimit.
 P - çmimi i mëparshëm.
ECK - eshte numer negativ.
ECK = 1 ,,, komentoni
p
po
p1
qo q1 q
Kerkesa joelastike
p
po
p1
qo q1 q
Kerkesa elastike
p
p1
p2
qo q1 q
Totalisht joelastike
p
q
Totalisht elastike
D
D
D
D
Cmimi /njesi
Kerkesa - sasia
D1
De
D1 : kerkesa eshte elastike- zvogelimi I vogel I cmimit shkakton
nderimi te madh te kerkeses.
Di
Di
Di : Kekresa eshte joelastike – ndryshimi I madh I cmimit do te
kete nje ndryshim te vogel te kerkeses
Çmimi
përkatës
Vëllimi i shitjeve
(për njësi)
Hapi1
Çmimi
barabartë
Hapi2
Çmimi më i
ulët
Hapi3
Çmimi më
i lartë
100 100
90
115
110
95
Elasticiteti
kërkesës
= +15%
-10%
= -1.5%
Elasticiteti
kërkesës
= =
-5%
+10%
- 0.,5%
Elasticiteti i kërkesës nga ndryshimi në çmim
Përgjithësisht kërkesa do të jetë më pak
elastike kur:
Nuk ka zëvendësues, e as konkurrencë.
Blerësit nuk i kushtojne shumë kujdes çmimit.
Blerësit ndryshojnë më ngadalë traditat e tyre.
 Përdorin çmimin si tregues i cilësisë.
* Kerkesa inverze.
Cikli JP
Vleresimi I kostos
Pozicionimi I produkteve te tjera te
ndermarrjes ( Pareto 80/20)
Politika e cmimit nail reshidi
1. Shpenzimeve + Fitimit te planifikuar,
2. Shpenzimeve + Fitimit + kerkesa e tregut
3. Kushteve te tregut – Maksimizimi I fitimit (
HMgj=SHMgj)….
Shp. Totale
Shp. Fikses
Rrogat e garantuara
Qirraja
Amortizimi
Shp. Variabile
Lenda e pare
Rryma….
1. Metoda Shpenzimet Plus:
Sasia e
prodh.
Shp.
Fikse
Shp.
Variabil
Shp.
Totale
Shp.
Margjinale
Shp.
Mesatar
e
Fikse
Shp/
mes.
Variabil
e
Shp.
Mes.
Totale
0 300 0 300 - pakufi 0 pakufi
1 300 55 355 55 300 55 355
2 300 80 380 25 150 40 190
3 300 100 400 20 100 33.33 133.33
4 300 114 414 14 75 28.5 103.5
5 300 125 425 11 60 25 85
6 300 142 442 17 50 23.67 73.67
7 300 165 465 23 42.86 23.57 66.43
8 300 220 520 55 37.50 27.5 65
9 300 306 606 86 33.33 34 67.33
Sa do te jete cmimi: Kur ndermarrja prodhon 5 produkte me norme te fitimit prej 10%?
Kur ndermarrja prodhon 8 produkte me norme te fitimit prej 50%?
Cmimi 5 = ? Cmimi 8 = ?
Sasia e
prodh.
Shp.
Fikse
Shpenzimet
Variabile
Shp.
Totale
Shp.
Mesatare
Fikse
Shp.
Mesatare
variabile
Shp. Mes.
Totale
2 100 10
Shembull . Metoda e formimit te cmimit : Shpenzimet e prodhimit +
Fitimi
* Sa do te jete cmimi shites kur ndermarrja prodhon 2 produkte
me norme te fitimit prej 100%? CSH(2) = __??
CSH= shmt+(% x Shmt/100)
2. Metoda II e formimit te cmimit
Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar.
Cmimi
per nje
produkt
Kerkesa
sipas
cmimit
per njesi
E hyra PKR Shpenzimet
Totale
Rezultati
financiar
80 8
100 7
150 5
200 2
* Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro
Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka
llogari me te mire financiare
qe t’i shese produktet e veta ne treg? ,,, Milenium groupe”
2. Metoda II e formimit te cmimit
Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar.
Cmimi
per nje
produkt
Kerkesa
sipas
cmimit
per njesi
E hyra PKR Shpenzimet
Totale
Rezultati
financiar
80 8 640 10 700 - 60
100 7 700 6 650 50
150 5 750 3 550 200
200 2 400 2 400 0
* Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro
Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka
llogari me te mire financiare
qe t’i shese produktet e veta ne treg? ,,, Milenium groupe”
Prezentimi grafik i PKR
SHF
SHT
HT
PKR
6
1.Politika e cmimit – Raporti ndermjet
pikes kritike te rentabilietit,
te hyres, kerkeses dhe rezultatit financiar:
cmimi
per njesi
Kerkesa sipas
cmimit
Te
hyrat
Shpenzimet
totale
Pika kritike e
rentabiliteti
Rezultati
financiar
150 20
200 10
Shenime:
Shpenzimet mesatare variabile jane 10 njesi;
Shpenzimet fikse : 100 njesi
Pyetje: Tregoni se me cilin cmim ndermarrja ka leverdi me te mire
ekonomike te shese produktet e veta ne treg?
Detyra e 2 . Metoda II e formimit te cmimit
Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar.
Cmimi
per nje
product
Kerkesa
sipas
cmimit
per njesi
E hyra PKR Shpenzimet
Totale
Rezultati
financiar
100 10
150 8
200 6
250 3
* Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro
Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka
llogari me te mire financiare
qe t’i shese produktet e veta ne treg?
Sasia e
shitur
Cmimi
njesi
E hyra
Totale
E hyra
Margji
nale
Shpen.
Margji
nale
Shpen.
Mesat/t
otale
Rezulta
ti
financi
ar
1 100 100 - 55 355,0 -255,0
2 95 190 90 25 190,0 -95,0
3 90 270 80 20 133,3 -43,3
4 85 340 70 14 103,5 -18,5
5 80 400 60 11 85,0 -5,0
6 75 450 50 17 73,6 1,3
7 70 490 40 23 66,4 3,6
8 60 480 -10 55 65,0 -5,0
9 50 450 -30 86 67,3 -17,3
10 40 400 -50 114 72,0 -32,0
Profit = Total Revenues - Total Costs
HM = ∆HT/∆Q
SHM= ∆SHT/∆Q
 Lind pyetja: çfarë ndodh me koston totale ne qoftë se
prodhimi rritet me një njësi?
 Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje shërben treguesi i
kostos margjinale,i cili është një tregues shumë i
rëndësishëm në analizen e cmimit.
 SHMGJ (MC) është shtesa absolute në koston totale kur
prodhimi rritet me një njësi, pra
Q
Sh
Shmgj



1
70
45
400470
70 



4705
4004
Kostoja marxhinale -
SHMGJ
SHTSasia
prodhimit
Q
KOSTOJA DHE
FITIMI I
PRODHUESIT
720 e
KOSTOJA E
TREGTARIT
ME SHUMICË
720 e
MARZHI I
TREGTARIT ME
SHUMICË
180 e
KOSTOJA E
TREGTARIT
ME PAKICË
900 e
MARZHI I
TREGTARIT
ME PAKICË
600 e
KOSTOJA
(ÇMIMI)
PËR
KONSUMAT
ORIN
1500 e
**Metoda e Marzhit (« markup » metod - në etapat e kalimit të
produkteve nga prodhuesi te konsumatori
 Çmimi i shitjes duhet, të paktën, të mbulojë koston e
përgjithshme për njësi prodhimi. Ajo bazohet në caktimin e
çmimit duke u nisur nga një koeficient marke (marzh)
standard që llogaritet si raport i çmimeve të shitjes me
çmimin e blerjes. Pra:
ku:
 - Km - koeficienti i markës,
 - Psh - çmimi i shitjes,
 - Pb - çmimi i blerjes.
 Kështu, një bizhutier mund të blejë një produkt 1000 euro
për ta rishitur me 2000 euro, d.m.th. koeficienti i markës
është 2. Ndërsa marzhi do të llogaritej me formulën:
sh
bsh
P
*)PP(
M
100

b
sh
m
P
P
K 
 Edhe përcaktimi i pikës kritike bazohet në ndarjen e
shpenzimeve në dy grupe: fikse dhe variable.
Le të jenë:
 Q- sasitë e shitura të një produkti.
 P- çmimi i shitjes për njësi produkti.
 v- kostoja variable për njësi.
 f- kostoja fikse.
 C- kostoja e përgjithshme.
 V- vëllimi i shitjeve gjithsej (vëllimi i i biznesit).
 Le ta supozojmë se pika kritike arrihet me sasitë e
shitura Q’. D.m.th. kur V=C me çmimin P’.
 Q’.P’ = Q’.v+f Nga ku:
 Q’=
f
P v'
 Kjo mënyrë të ndihmon për të përcaktuar çmimin minimum
duke ditur parashikimin e sasive që mendohet të shiten. Pra,
kemi të bëjmë me përcaktimin e çmimit dysheme P’ për një
produkt kur dimë kërkesën, që shprehet me formulën e
mëposhtme:
 P’= v + (8.6)
 ku:
 P’- çmimi në pikën kritike.
 Ndërmarrja arrin pikën kritike duke shitur një sasi Q’ me një
çmim për njësi P’. Duke ditur disa elemente, mund të gjejmë
çmimin për produktin për një periudhë të dhënë. P.sh., le të
supozojmë se për një produkt të ri ndërmarrja ka parashikuar
që kostoja variable për njësi është 100 euro, ndërsa kostoja
fikse 5 milionë euro. Një studim tregu ka treguar që kërkesa
mund të jetë 250 mijë njësi.
 Në bazë të shpjegimeve të mësipërme çmimi do të jetë:
P’= 100 +(5000000/250000) = 120 euro.
f
Q'
 Supozojmë se një ndërmarrje industriale ka investuar
10 milionë euro në një biznes dhe dëshiron të ketë një
rentabilitet prej 2 milionë euro ose 20 për qind. Çmimi
do të llogaritet kështu:
 Në qoftë se kostoja për njësi është 12,5 euro dhe
shitjet janë 800 mijë njësi, atëhere çmimi do të jetë:
 12,5 + (20/100 * 10000000/800000) = 12,5 + 2,5 = 15
euro për njësi.
Çmimi = Kosto për njësi +
(Përqindja e rentabilitetit të dëshiruar * Investimet)
Sasia e shitjeve
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
1. Percaktimi I objektivave
te cmimit
2. Percaktimi I kerkeses
3. Perllogaritja e kostos
4. Analiza e konkurences’
(Kostoja, cmimi dhe ofertes)
5. Zgjedhja e metodes
per cmimin
6. Zgjedhja e cmimit
perfundimtar
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
1 de 38

Recomendados

MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje por
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
136.4K visualizações17 slides
Mikroekonomi 1 por
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Ermon Cërvadiku
33K visualizações75 slides
Makroekonomia slides por
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slidesKastriot Gashi
39K visualizações163 slides
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 por
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
1.7K visualizações52 slides
Shitja personale por
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
11K visualizações7 slides
Mikroekonomi 1 por
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1AronRudaku
1.5K visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje por
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeBessnik Latifi
20.7K visualizações60 slides
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
22.3K visualizações25 slides
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) por
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
43K visualizações36 slides
Politika e produktit Ligjerat-4 por
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Zana Agushi
1.1K visualizações20 slides
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe por
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
23K visualizações18 slides
7. kostot por
7. kostot7. kostot
7. kostotcoupletea
53.5K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje por Bessnik Latifi
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Bessnik Latifi20.7K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.3K visualizações
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami143K visualizações
Politika e produktit Ligjerat-4 por Zana Agushi
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
Zana Agushi1.1K visualizações
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe por Veton Sopjani
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani23K visualizações
7. kostot por coupletea
7. kostot7. kostot
7. kostot
coupletea53.5K visualizações
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.5K visualizações
Njohuri Baze Marketing por Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat66.2K visualizações
Tregu, oferta dhe kerkesa por Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K visualizações
2.koncepti i produktit_te_ri por Gashi Besnik
2.koncepti i produktit_te_ri2.koncepti i produktit_te_ri
2.koncepti i produktit_te_ri
Gashi Besnik3.8K visualizações
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami145.9K visualizações
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi por Menaxherat
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Menaxherat11.3K visualizações
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing) por Sabir Asipi
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Sabir Asipi5.3K visualizações
Marketingu hulumtimi i tregut por bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K visualizações
strategjia e vendosjes se çmimeve por Egzon Deda
strategjia e vendosjes se çmimevestrategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimeve
Egzon Deda1.8K visualizações
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami por fatonbajrami1
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
fatonbajrami18.5K visualizações
Pytje dhe pergjegjje makroekonomi por pranvera123
Pytje dhe pergjegjje makroekonomiPytje dhe pergjegjje makroekonomi
Pytje dhe pergjegjje makroekonomi
pranvera12314.9K visualizações
Sjellja konsumatoreve por Valdet Shala
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
Valdet Shala33.7K visualizações
Konkurensa monopolistike por Bastri Fetahu
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
Bastri Fetahu21.7K visualizações
Biznes nderkombetar Ligjerata-2 por Zana Agushi
Biznes nderkombetar Ligjerata-2Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Zana Agushi2.4K visualizações

Destaque

Cmimet por
CmimetCmimet
CmimetMenaxherat
11.2K visualizações37 slides
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) por
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
11.4K visualizações4 slides
çmimi por
çmimiçmimi
çmimiMenaxherat
8.8K visualizações20 slides
Tregu dhe politika e çmimeve por
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeveMenaxherat
2.9K visualizações11 slides
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajMenaxherat
3K visualizações50 slides
Politika e produktit nail reshidi por
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
1.8K visualizações24 slides

Destaque(20)

Cmimet por Menaxherat
CmimetCmimet
Cmimet
Menaxherat11.2K visualizações
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) por Sabir Asipi
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi11.4K visualizações
çmimi por Menaxherat
çmimiçmimi
çmimi
Menaxherat8.8K visualizações
Tregu dhe politika e çmimeve por Menaxherat
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeve
Menaxherat2.9K visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat575 visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Sjellja organizative berim ramosaj por Menaxherat
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat2K visualizações
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat2.3K visualizações
Kuptimi i sjelljes organizative so por Menaxherat
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat2.4K visualizações
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por Menaxherat
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat10.5K visualizações
Bazat e marketingut - produkti por Veton Sopjani
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani27.1K visualizações
Burimet e të drejtes se be por Menaxherat
Burimet e të drejtes se beBurimet e të drejtes se be
Burimet e të drejtes se be
Menaxherat2.2K visualizações
Kufiri i mundësive të prodhimit por Menaxherat
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimit
Menaxherat2.7K visualizações

Similar a Politika e cmimit nail reshidi

Testi i dyte marketingu mix cmimi por
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiValdet Shala
3.9K visualizações16 slides
L07 kostoja por
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostojaShqipe Jetishi
811 visualizações35 slides
Presentation6 por
Presentation6Presentation6
Presentation6Valdet Shala
1.1K visualizações23 slides
Presentation6 por
Presentation6Presentation6
Presentation6Fisnik Morina
640 visualizações23 slides
Metoda e pikës së rentabilitetit por
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitValdet Shala
12K visualizações11 slides
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit por
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitZana Agushi
272 visualizações65 slides

Similar a Politika e cmimit nail reshidi(20)

Testi i dyte marketingu mix cmimi por Valdet Shala
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Valdet Shala3.9K visualizações
L07 kostoja por Shqipe Jetishi
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostoja
Shqipe Jetishi811 visualizações
Presentation6 por Valdet Shala
Presentation6Presentation6
Presentation6
Valdet Shala1.1K visualizações
Presentation6 por Fisnik Morina
Presentation6Presentation6
Presentation6
Fisnik Morina640 visualizações
Metoda e pikës së rentabilitetit por Valdet Shala
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
Valdet Shala12K visualizações
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit por Zana Agushi
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
Zana Agushi272 visualizações
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2) por coupletea
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
coupletea4.9K visualizações
Oferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw Tw por guest2514d3
Oferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw TwOferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw Tw
Oferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw Tw
guest2514d32K visualizações
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc por coupletea
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
coupletea4K visualizações
Kostoja E Prodhimit por guest2514d3
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
guest2514d320K visualizações
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike. por Shpend Stojkaj
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj5.1K visualizações
Marketing - Përmbledhje por Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K visualizações
Ekonomia e kosoves dhe be s kapitulli 4 por Menaxherat
Ekonomia e kosoves dhe be s kapitulli 4Ekonomia e kosoves dhe be s kapitulli 4
Ekonomia e kosoves dhe be s kapitulli 4
Menaxherat518 visualizações
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial por Menaxherat
Oferta e sektorit ne tregun konkurencialOferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial
Menaxherat4.8K visualizações
Monopoli por Be SA
Monopoli Monopoli
Monopoli
Be SA4K visualizações
Mikro1 l08 oferta dhe percaktimi i cmimeve ne konkurrence te plote por beka123456
Mikro1 l08 oferta dhe percaktimi i cmimeve ne konkurrence te ploteMikro1 l08 oferta dhe percaktimi i cmimeve ne konkurrence te plote
Mikro1 l08 oferta dhe percaktimi i cmimeve ne konkurrence te plote
beka1234562.6K visualizações
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1) por coupletea
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
coupletea392 visualizações
07 caktimi standard i kostos ppt (2) por coupletea
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
coupletea1K visualizações
Kosto e kapitalit por Menaxherat
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Menaxherat6.4K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
2.8K visualizações10 slides
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Statistike indekset por
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
4.5K visualizações20 slides
Si te bejme hulumtim por
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
15.1K visualizações7 slides
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
4.1K visualizações17 slides
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
2.7K visualizações13 slides

Mais de Menaxherat(17)

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat819 visualizações
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa... por Menaxherat
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Menaxherat466 visualizações

Politika e cmimit nail reshidi

 • 1. Metodat e Formimit te Cmimit Prof. Dr. Nail Reshidi
 • 2. C‘eshte cmimi? Qellimet e cmimeve Faktoret qe ndikojne ne Cmime C‘eshte elasticiteti cmimor i kerkeses? Metodat e formimit te cmimeve ..........
 • 3. . Cmimi paraqet sasine e parase qe jepet per blerjen e nje produkti. Çmimi është elementi i marketingut miks që «prodhon të ardhura», elementët e tjerë «prodhojnë kosto».
 • 4. Ne disa raste vendimet për çmimet nuk janë optimale, sepse:  çmimi i shitjes mund të jetë përcaktuar vetëm mbi bazën e çmimit të blerjes, (mjaft të orientuar në kostot).  çmimi i shitjes nuk ka marrë parasysh modifikimet e shpejta dhe zhvillimet që kanë ndodhur në treg,  çmimi i shitjes është caktuar pa iu referuar variablave të tjerë të marketingut miks,  çmimi i shitjes nuk ka marre parasysh sa duhet llojshmërinë e produkteve të ofruara dhe segmentet e tregut. 20/80
 • 5. Qellimet e cmimit Fitimi (1) Shitja (2) Konkurenca (3) Imazhi (4) Ruajtja dhe rritja E pjesem. ne ne treg (5) Cmimi shites si instrument I MM-it nuk eshte qellim per vete. Qellimet e cmimeve duhet te kordinohen me qellimet tjera te marketingut dhe me qellimet e biznesit ne teresi.
 • 6. Qellimet e cmimeve jane te lidhura me ato te Marketingut e qe mund të jenë: Sigurimi i ekzistences, Maksimizimi I fitimit, Rritja e pjesemarrjes ne treg (Qp=?) Kthimi I investimeve (ROI), Pushtimi dhe zhvillimi I tregjeve, Krijimit të reputacionit, 4P ( Zhvilimi I produkteve te reja,…..)
 • 7. Kerkesa (1) Vendimi mbi cmimin – 3K,,, Shpenzimet (2) Fazat e CJP (4) Ndermjeteuseit (5) Shteti (6) Konkurenca (3)
 • 9.  Me koeficient elasticiteti kuptojmë raportin e shprehur me formulën : Eck =Q /Q // P /p ku:  EcP - koeficienti i elasticitetit të një sasie të shitur në lidhje me çmimin.  Q - ndryshimi i sasisë së shitur për një njësi kohe pas modifikimit të çmimit.  Q - sasia e shitur për njësi kohe para modifikimit të çmimit.  P - ndryshimi i çmimit.  P - çmimi i mëparshëm. ECK - eshte numer negativ. ECK = 1 ,,, komentoni
 • 10. p po p1 qo q1 q Kerkesa joelastike p po p1 qo q1 q Kerkesa elastike p p1 p2 qo q1 q Totalisht joelastike p q Totalisht elastike D D D D
 • 11. Cmimi /njesi Kerkesa - sasia D1 De D1 : kerkesa eshte elastike- zvogelimi I vogel I cmimit shkakton nderimi te madh te kerkeses. Di Di Di : Kekresa eshte joelastike – ndryshimi I madh I cmimit do te kete nje ndryshim te vogel te kerkeses
 • 12. Çmimi përkatës Vëllimi i shitjeve (për njësi) Hapi1 Çmimi barabartë Hapi2 Çmimi më i ulët Hapi3 Çmimi më i lartë 100 100 90 115 110 95 Elasticiteti kërkesës = +15% -10% = -1.5% Elasticiteti kërkesës = = -5% +10% - 0.,5% Elasticiteti i kërkesës nga ndryshimi në çmim
 • 13. Përgjithësisht kërkesa do të jetë më pak elastike kur: Nuk ka zëvendësues, e as konkurrencë. Blerësit nuk i kushtojne shumë kujdes çmimit. Blerësit ndryshojnë më ngadalë traditat e tyre.  Përdorin çmimin si tregues i cilësisë. * Kerkesa inverze.
 • 14. Cikli JP Vleresimi I kostos Pozicionimi I produkteve te tjera te ndermarrjes ( Pareto 80/20)
 • 16. 1. Shpenzimeve + Fitimit te planifikuar, 2. Shpenzimeve + Fitimit + kerkesa e tregut 3. Kushteve te tregut – Maksimizimi I fitimit ( HMgj=SHMgj)….
 • 17. Shp. Totale Shp. Fikses Rrogat e garantuara Qirraja Amortizimi Shp. Variabile Lenda e pare Rryma….
 • 18. 1. Metoda Shpenzimet Plus: Sasia e prodh. Shp. Fikse Shp. Variabil Shp. Totale Shp. Margjinale Shp. Mesatar e Fikse Shp/ mes. Variabil e Shp. Mes. Totale 0 300 0 300 - pakufi 0 pakufi 1 300 55 355 55 300 55 355 2 300 80 380 25 150 40 190 3 300 100 400 20 100 33.33 133.33 4 300 114 414 14 75 28.5 103.5 5 300 125 425 11 60 25 85 6 300 142 442 17 50 23.67 73.67 7 300 165 465 23 42.86 23.57 66.43 8 300 220 520 55 37.50 27.5 65 9 300 306 606 86 33.33 34 67.33 Sa do te jete cmimi: Kur ndermarrja prodhon 5 produkte me norme te fitimit prej 10%? Kur ndermarrja prodhon 8 produkte me norme te fitimit prej 50%? Cmimi 5 = ? Cmimi 8 = ?
 • 19. Sasia e prodh. Shp. Fikse Shpenzimet Variabile Shp. Totale Shp. Mesatare Fikse Shp. Mesatare variabile Shp. Mes. Totale 2 100 10 Shembull . Metoda e formimit te cmimit : Shpenzimet e prodhimit + Fitimi * Sa do te jete cmimi shites kur ndermarrja prodhon 2 produkte me norme te fitimit prej 100%? CSH(2) = __?? CSH= shmt+(% x Shmt/100)
 • 20. 2. Metoda II e formimit te cmimit Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar. Cmimi per nje produkt Kerkesa sipas cmimit per njesi E hyra PKR Shpenzimet Totale Rezultati financiar 80 8 100 7 150 5 200 2 * Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka llogari me te mire financiare qe t’i shese produktet e veta ne treg? ,,, Milenium groupe”
 • 21. 2. Metoda II e formimit te cmimit Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar. Cmimi per nje produkt Kerkesa sipas cmimit per njesi E hyra PKR Shpenzimet Totale Rezultati financiar 80 8 640 10 700 - 60 100 7 700 6 650 50 150 5 750 3 550 200 200 2 400 2 400 0 * Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka llogari me te mire financiare qe t’i shese produktet e veta ne treg? ,,, Milenium groupe”
 • 22. Prezentimi grafik i PKR SHF SHT HT PKR 6
 • 23. 1.Politika e cmimit – Raporti ndermjet pikes kritike te rentabilietit, te hyres, kerkeses dhe rezultatit financiar: cmimi per njesi Kerkesa sipas cmimit Te hyrat Shpenzimet totale Pika kritike e rentabiliteti Rezultati financiar 150 20 200 10 Shenime: Shpenzimet mesatare variabile jane 10 njesi; Shpenzimet fikse : 100 njesi Pyetje: Tregoni se me cilin cmim ndermarrja ka leverdi me te mire ekonomike te shese produktet e veta ne treg?
 • 24. Detyra e 2 . Metoda II e formimit te cmimit Raporti ndermjet PKR, te hyres, Kerkese dhe Rezultatit Financiar. Cmimi per nje product Kerkesa sipas cmimit per njesi E hyra PKR Shpenzimet Totale Rezultati financiar 100 10 150 8 200 6 250 3 * Verejtje: Shpenzimet fikse = 300euro, shmv= 50 euro Pyetje: Tregoni se me cilin cmimi ndermarrja ka llogari me te mire financiare qe t’i shese produktet e veta ne treg?
 • 25. Sasia e shitur Cmimi njesi E hyra Totale E hyra Margji nale Shpen. Margji nale Shpen. Mesat/t otale Rezulta ti financi ar 1 100 100 - 55 355,0 -255,0 2 95 190 90 25 190,0 -95,0 3 90 270 80 20 133,3 -43,3 4 85 340 70 14 103,5 -18,5 5 80 400 60 11 85,0 -5,0 6 75 450 50 17 73,6 1,3 7 70 490 40 23 66,4 3,6 8 60 480 -10 55 65,0 -5,0 9 50 450 -30 86 67,3 -17,3 10 40 400 -50 114 72,0 -32,0
 • 26. Profit = Total Revenues - Total Costs HM = ∆HT/∆Q SHM= ∆SHT/∆Q
 • 27.  Lind pyetja: çfarë ndodh me koston totale ne qoftë se prodhimi rritet me një njësi?  Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje shërben treguesi i kostos margjinale,i cili është një tregues shumë i rëndësishëm në analizen e cmimit.  SHMGJ (MC) është shtesa absolute në koston totale kur prodhimi rritet me një njësi, pra Q Sh Shmgj   
 • 29. KOSTOJA DHE FITIMI I PRODHUESIT 720 e KOSTOJA E TREGTARIT ME SHUMICË 720 e MARZHI I TREGTARIT ME SHUMICË 180 e KOSTOJA E TREGTARIT ME PAKICË 900 e MARZHI I TREGTARIT ME PAKICË 600 e KOSTOJA (ÇMIMI) PËR KONSUMAT ORIN 1500 e **Metoda e Marzhit (« markup » metod - në etapat e kalimit të produkteve nga prodhuesi te konsumatori
 • 30.  Çmimi i shitjes duhet, të paktën, të mbulojë koston e përgjithshme për njësi prodhimi. Ajo bazohet në caktimin e çmimit duke u nisur nga një koeficient marke (marzh) standard që llogaritet si raport i çmimeve të shitjes me çmimin e blerjes. Pra: ku:  - Km - koeficienti i markës,  - Psh - çmimi i shitjes,  - Pb - çmimi i blerjes.  Kështu, një bizhutier mund të blejë një produkt 1000 euro për ta rishitur me 2000 euro, d.m.th. koeficienti i markës është 2. Ndërsa marzhi do të llogaritej me formulën: sh bsh P *)PP( M 100  b sh m P P K 
 • 31.  Edhe përcaktimi i pikës kritike bazohet në ndarjen e shpenzimeve në dy grupe: fikse dhe variable. Le të jenë:  Q- sasitë e shitura të një produkti.  P- çmimi i shitjes për njësi produkti.  v- kostoja variable për njësi.  f- kostoja fikse.  C- kostoja e përgjithshme.  V- vëllimi i shitjeve gjithsej (vëllimi i i biznesit).  Le ta supozojmë se pika kritike arrihet me sasitë e shitura Q’. D.m.th. kur V=C me çmimin P’.  Q’.P’ = Q’.v+f Nga ku:  Q’= f P v'
 • 32.  Kjo mënyrë të ndihmon për të përcaktuar çmimin minimum duke ditur parashikimin e sasive që mendohet të shiten. Pra, kemi të bëjmë me përcaktimin e çmimit dysheme P’ për një produkt kur dimë kërkesën, që shprehet me formulën e mëposhtme:  P’= v + (8.6)  ku:  P’- çmimi në pikën kritike.  Ndërmarrja arrin pikën kritike duke shitur një sasi Q’ me një çmim për njësi P’. Duke ditur disa elemente, mund të gjejmë çmimin për produktin për një periudhë të dhënë. P.sh., le të supozojmë se për një produkt të ri ndërmarrja ka parashikuar që kostoja variable për njësi është 100 euro, ndërsa kostoja fikse 5 milionë euro. Një studim tregu ka treguar që kërkesa mund të jetë 250 mijë njësi.  Në bazë të shpjegimeve të mësipërme çmimi do të jetë: P’= 100 +(5000000/250000) = 120 euro. f Q'
 • 33.  Supozojmë se një ndërmarrje industriale ka investuar 10 milionë euro në një biznes dhe dëshiron të ketë një rentabilitet prej 2 milionë euro ose 20 për qind. Çmimi do të llogaritet kështu:  Në qoftë se kostoja për njësi është 12,5 euro dhe shitjet janë 800 mijë njësi, atëhere çmimi do të jetë:  12,5 + (20/100 * 10000000/800000) = 12,5 + 2,5 = 15 euro për njësi. Çmimi = Kosto për njësi + (Përqindja e rentabilitetit të dëshiruar * Investimet) Sasia e shitjeve
 • 36. 1. Percaktimi I objektivave te cmimit 2. Percaktimi I kerkeses 3. Perllogaritja e kostos 4. Analiza e konkurences’ (Kostoja, cmimi dhe ofertes) 5. Zgjedhja e metodes per cmimin 6. Zgjedhja e cmimit perfundimtar