Menaxhimi i qmimeve

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat

Menaxhimi i qmimeve Menaxhimi i cmimeve

Menagjimi i qmimeve
1 LLojet e qmimeve ?
-qmimi FOB
-qmimi uniforme(i njejt)
-qmimi sipas zonave
-qmimi per pika livrimi
-qmimi qe perfshine gjithqka
2.QmiminFOB?
–Niset nga ideja dhe kerkesa qe qdo klient duhet te paguaj transportin
3. Qmimi uniforme? -Ndryshon nga qmimi FOBsepsei ben te gjith klientet te
paguajnete njejtin qmim ,pavarsishtsenga janeata.
4.Qmimi sipas zonave?
-Perfaqson njezgjidhjendermjetseqe ka te bej me ndarjen e territorit ne zona te
ndryshmeper te cilat zbatohen tarifa te ndryshmep.sh tarifatpostare,DHL , e tj
5.Qmimi qe perfshingjithqka?
–Nje nderrmarrje, qe deshiron te fitoj nje klient ose nje rajon te veqant, mund te
caktoj te perballoj te gjitha shpenzimetper blersin.
6.Qmimet ne baze te menyres se si paguhen ?
-Nje problemtjeter eshte se si te behet pagesa.Ky problemmerr shume rendsikur
bleresit nuk kaneaftesi te mire paguese per blerjet e tyre.
7.Cilat jane qmimet ne baze te situatave te ndryshme?
-Shumenderrmarrjemodifikojneqmimet e tyre ne baze te shitjes dukembajtur
parasyshesituata te tilla sipagesa para afatit,pagesa ne likuiditet,blerja ne sasite
medha,blerja jashtesezonit etj.
8.Zbritjet (skontot),remizat ne sasi,remizafunksionale, saldo, repriza?
-Zbritjet (SKONTOT)-njezbritjeper pagesen me para ne dore (likuiditet)
korrespondon menjezbritje qe i behet klientit ne rastin kur ai pagon menjeher per
blerjen qe realizon.remizat ne sasi-kemitebejme me nje zbritjeper njevellim te
madh blerjejedhe ne sasite medha.Remizafunksionale-Keto ofrohen neshkembim
te marrjes nengarkimte nje veprimtarie qe kryhetnormalishtnga blersi p.sh
ruajtjen,shitjen etj.Saldo-Saldoja eshteulja e qmimit per nje blerje jasht
sezone,repriza–janezbritjeqe akurdohetnga lista e qmimeve per arsyete
veqanta,repriza per nje artikull te vjeter ne shkembimte nje artikulli te ri .
9.Cilat jane qmimet promovuese?
-Tregtoret e medha propozojneartikuj me qmime te ulta
-prodhuesitpraktikojnete ashtuquajteren oferte speciale
-prodhuesitpraktikojnete ashtuquajturatoferta te rimbursuara
-krediti i garantuar
-zbritjepsikologjike
10.Qmimet diskriminuese?
-diskriminimindermjet klienteve
-diskriminimindermjet produkteve
-diskriminimine saje te imazhit
-diskriminimisipas sasive
-diskriminimisipas kohes
-diskriminimine varsite vendit.
11.Nje shembull kur qmimi zbatohet s idiskriminimi ndermjet klienteve ?
-P.sh qmimet per shitesit me shumice diferencohen sipas asaj qe u shitet
konsumatoreveperfundimtare apo dores s dyte te shitesve.
12.Cilat jane kushtet qe qmimi diskriminues te ket efekt?-
-tregu duhet te jete i segmentuar dhe segmentet u korrespondojneintensitetevete
ndryshmete kerkeses .
-klientet qe paguajneqmimin me te ulet te mos kene asnjemundesitu a rishesin
produktin atyre qe mund ta blejne me shtrejt.
-nuk duhet qe konkurrencatevendosetne segmente qe u korrespondojneqmimeve
me te larta.
-kostoja e njesegmentimi permes qmimit nuk duhet te kaloje te ardhuren e pritur
nga politika e diskriminimit.
-kjo politik nuk duhet te krijojepaknaqsinegjinin e klienteles.
-qmimi diskriminues duhet te perdoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi .
13.Qmimet e games?
–Rralle here mund te ndodheqe njefirme te shes vetem nje produktqe i perket nje
game .Ateher, cili eshte qmimi I games ?Qmimi duhet te mbaj parasyshe
koston,vlersimin eklienteles dhe qmimet e konkurrenteve.
14.Opsionet qfare qmime jane?
-Disa nderrmarrjepropozojne disa shpenzimeshtes ose opsione qe plotesojne
produktin standard.
15.Qfare jane qmimet e produkteve te lidhura?
behet fjale kur produktikryesorekerkon produktete tjera qe te mund te
funksionoj .
16,Qmimi me ’’goditje te dyfishte¨?
Disa nderrmarrjesherbimiperdorin njepolitike duke vene nje tarife per qmimin
baze dhe nje rritjeper nje sherbimshtes.
17.Objektivat e pergjithshme te nderrmarrjes ne lidhje me qmimin?
-Duhet te jene ne harmonime objektivate nderrmarrjes.Meqenesecaktimii qmimit
ka njerendesi te madhe ,shpesheherepolitiken e qmimit e perfshine ne objektivate
pergjithshmete nderrmarrjes.
18.Objektivae rentabilitetit te investimeve?
-Perbejnenje objektiv te saktne lidhje me fitimin, qe shprehen shpesh neformen e
perqindjevembi shitjet.
19.Objektivae maksimizimitte fitimitme qka ka te beje?
- Ka te beje me te kerkuarite fitimeve sa me te medha qe te jete e mundur.
20.Objektivat e shtimit te tregutqkapermbajne ?
-Hasetshpesh sepseshume nderrmarrjekerkojnete fitojnenje pjese te madhe (ne
perqindje) te tregut .
21.Cilat jane objektivat e marketingut ne lidhje me qmimin?
-Fiksimii qmimit behet ne funksion te deshires per te arritur nje perqindjene
vellimin e pergjithshemte shitjevete deges ku bene pjes nderrmarrja, dmth pjes
tregu ,ndonjeher ne dem te fitimit .
22.Objektivat financiare?-
-Ne qoftese nderrmarrja deshiron temaksimizojefitimin (para tatimit) ajo duhet te
fiksoj qmimin.
23.Objektivat e marketing:Mbijetesa,shumefishi i fitimit,shumfishi…?
Shumefishii vellimit te shitjeve,shumefishimii rritjes se shitjeve.
24.Cilat jane 3 elementet kryesoreper gjetjene qmimit te pershtatshem(metoda
e tarifikimit)?
-kostoja,
-qmimet e produktevekonkuruesedhezevendsuesvetetyre.
-veqantit e produkteve.
25.Per te optimalizu qmiminperfundimtar ne treg qkamarrim parasyshe?
-Qmimi psikologjik
-ndikimi I variablavete tjer te marketingut miks
-Politika e pergjithshmee tarifikimit
-faktorete tjere.
26.Qmimi psikologjik?
-Nderrmarrja duhette analizoj edhe dimenzionin psikologjik dhejo vetem ekonomik
te qmimit .Shume konsumatoree konsiderojneqmimin si njetregues te cilesise.
27.Cilat variablandikojne ne marketingunmiks?
-Markatme nje cilesi mesatare.
-markatme cilesi te larte.
28.Strategjitene baze te raportit cilesi –qmim?
-Strategjite 1,5,9
-strategjite 2,3,6. Strategjite4,7,8
29.Cili eshte problemi I zgjidhjes se strategjisese qmimit (4 mundesi)?
-Nderrmarrja deshiron tehedh nje produktte ri
-nderrmarrja deshiron teshperndajeproduktin e sajete ri ne nje treg te ri osenga
nje rrjetI ri shperndarjeje.
-konkurrencaka modifikuar qmimin e saj,per rrjedhoje,nderrmarrja permes
strategjiseperkatesete qmimit,detyrohet ti pergjigjetkonkurrences.
-Qmimi actual nuk u pergjigjetme shpenzimeveqe behen per produktin.
30.Sipas ciles strategjiFig 8.3 nderrmarrjakaperparsi ?
31.Strategjitealternativete caktimit te qmimit ?
-Jane rezultati I strategjivete marketingut te formuluara per plotesimin e
objektivaveteresorete nderrmarrjes.
32.Strategjiae qmimit deportues kur eshte efikase?
-per te luftuar kunder konkurrences oseper te deportuar ne tregjet e reja .
-kur perdoretnga shperndaresite medhenje dhe qmimi eshte nje faktore thelbesore
per suksesin.
-kur praktikohen uljet e perkoheshmete qmimeve si p.sh saldot,shitja meqmime te
ulta dhe oferta te tjera speciale.
33.Kur perdoret strategjiae qmimit ajke?
-Kur eshte hedhur ne treg nje produktI ri
-kur nderrmarrja eshtepozicionuar negamen e larte dhe pret keshtu te perfitoj nga
ngritja e imazhit.
34.Strategjit qe mbajne parasyshe niveline qmimit dhe konkurrencen?
-Shkalla e lirise.
-niveli I qmimit.
35.Strategjiaautonome dhe e ndjeksit?
-Strategjia Autonome karakterizon njestrategjiqmimesh qe nuk merr ose merr pak
parasyshekonkurrencen dheqmimet e tregut edhe kur nje qmim I tille tregu nuk
egziston, sepseproduktieshte unik dhe gjendet ne situate monopoli
-Strategjia e ndjeksitzbatohet ne ato raste kur konkurrencaeshtee forte dhe
produktinuk dallon shumenga te tjeret.
36.Cilat jane strategjitene funksionte nivelit te qmimit (krahasimi me qmimine
blerjes dhe me qmimin e tregut)?
-Jane strategjia e ajkes
-strategjia e deportimit.
37.Qkaeshte strategjiae risuesit agresiv?
-Mbizotron tregun e vet ose synon ta mbizotroj ate ,ka qellime afategjata dhe
kerkon te dekorajojekonkurrencen per te siguruar rolin e prirjesitte tregut.
38.Strategjiae monopolistit mbizotrues?
-kemi te bejme me nje strategjiqe synon shfrytzimin enje situate monopoli ose
pothuajsemonopoli qe vjen nga progresiteknologjik apo GOODWILL-i
39.Strategjiae konkursit te vogel?
-Nderrmarrja merr pjes nenje treg shume konkurrues ,ku lufta e qmimeve eshte e
ashper.
40.Strategjiae oligopolistit Snob?
-Zbatohet ne nje situate ku konkurrencanuk eshteshumee madhe dhe ne te
veprojneelemente tjera ,perveq qmimit :imazhi,Silesia,teknologjia e larte.
41.Parase te merr nje vendimnderrmarrjakundrejt modifikimit te qmimit qka
duhet te pyetet?
-Persee ka modifikuar qmimin konkurrenti
-konkurrentimodifikon qmimin perkohesisht apo vazhdimisht
-cilat do te ishin rrjedhojatper pjesen e tregut dhe te fitimit ? si do te reagojn
nderrmarrjete tjera ?
-cila do te jet pergjigjija e mundshmee konkurrenteveneqdo rastte veprimit te
nderrmarrjes?
42.Nderrmarrjambanniveline qmimit kur beson?
-Se do te humbiste shume para duke pershtatur qmimin
-se humbja ne pjesen e tregut mbetet e kufuzuar
- se do te jete e afte qe do te arrineate me vone
-se konsumatoretbesnik do te mbeten te tille dhe me pase
43.Kur vendoset uljae qmimeve?
-Ekonomia e shkalles eshte thelbesore ne lidhje me koston
-tregu eshte shumeI ndjeshemndaj qmimeve dhe mund te humbet pjesa e tregut
-fitimi I pjeses setregut mund te parashikohetme veshtiresi.
44.Kur vendoset per te hedhur nje marke mbrojtese ?
-Sherben per te mbrojtur te paren dhe varetnga elasticiteti I kerkeses nelidhje me
qmimin .
45.Qkaeshte qmimi I shitjes?
-Qmimi eshte elementi me I leht I marketingutmiks per tu pershtatur,pasiveqoritee
produktit,kanalete shperndarjes,madjeedhepromocioni,kerkojnemeshumekohe.
46.Si percaktohet qmimi ?
-Biseda ne mes te bleresit dhe shitesit ,ky I fundit kerkontene fillim qmim te larte
,ndersa blersipropozonteqmim me te ulet sesa mendonte te paguante .ne fund te
diskutimit caktohej nje qmim ndermjetes .
47.Veshtiresite per caktimine qmimeve?
-Qdo vendim ne lidhje me qmimin do te provokojereagimin e pjesmarresvete
ndryshemnetreg te cilin nderrmarrja ekonsideron veshterite jashtme .Ketyre
duhet shtuar te dhena te tilla si qmimi I blerjes, mosha e produktit,reagimiI
pergjegjsvetendryshem dhe pozicionimi I nderrmarrjes,qekonsiderohen si
veshtiresite brendshme.
48.Veshtiresit e jashtme cilat jane(4 kryesore)?
-Reagimi I konkurrenteve lidhja me shperndaresit
-reagimi I konsumatoreve rregullat per caktimin e cmimeve
49.Cilet faktore ndikojne ne qmim(origjinaliteti I produktit,njohjae produkteve
zevendsuese,peshane buxhet…)?
-Lehtesia ne krahasim
-Pesha e qmimit ne koston e pergjithshme
-ndarja e shpenzimeve
-blerjet e produktevete amortizuara
-vlersimiI cilesise
-stokimi
50.Qkakuptojme me koeficientine elasticitetit?
kuptojmeraportin e shperhur ndermjetndryshimitrelative te kerkeses dhe
ndryshimitrelative te cmimit EQP=^Q/Q /^ P/P
51.Nderrmarrjanese nuk ka konkurrenc vendose te interesohetvetemper
konsumator ndermjet 4 metodave, cilat jane?
-Analiza statistike per qendrimin ne blerje
-analiza statistikee kerkeses
-tregu-tregues
-deduksionianalitik.
52.Uljae qmimit qka nenkupton?
-Artikulli mund te jete zevendsuar nga njemodel I ri
-artikulli ka nje defect dhe nuk mund te ket shitje aq te mira
-nderrmarrja eshtepara veshtiresivefinanciaredhe nuk mund te siguroj sherbimpas
shitjes.
-qmimi mund te ulet edhe me shume dhe ndoshta eshte me mire te pritet -cilesia ka
rene
53.Ngritjae qmimit si interpretohet?
-Artikullieshte shumeI kerkuar ,neqoftese nuk blihet menjeher ,rrezikohette mos
gjendet me vone.
-ka nje vlere te veqante dhe qmimi do te rritet me shume
-shitesi ka caktuar qmimin maksimumte cilin tregu mund ta pranoj
54.Veshtiresit e brendshme?
-vlersimiI kostos
-cikli I jetes se produktit
-pozicionimi I produktevetjera te nderrmarrjes.
55.Vlersimi I kostos?
-Zgjedhja e strategjisese qmimit nuk mund te behet pa marr parasyshekoston e
produktit.
56.Cikli I jetes se produktit?
-Eshte veshtiresitjeter qe duhet mbajtur parasysh nezgjedhjen estrategjisese
qmimit.
57.Caktimi I qmimeve ne funksionte kostos, fitimit dhe rentabilitetit?
-Shpenzimetpercaktojneqmimin minimal,konkurrencadheproduktet zevendsuese
krijojnehapsira me te medha,ndersa specifikate produktitpercaktojnelimitin me te
larte.
58.Qkaeshte kostojafikse?
-Kosto fiksequajme shpenzimetqe nuk ndryshojnemendryshimin evellimit te
prodhimit apo te shitjes.
59.Qkaeshte kostojavariable dhe e pergjithshme?
-Shpenzimete tjera qe ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit e te shitjes
jane kosto variable.
-kostoja e pergjithshmeperbehet nga kostoja fiksedhe kostoja variabelper nje nivel
te dhene prodhimi apo shitjeje.
60.Qkaeshte koeficienti i markes?
-Eshte raportii qmimeve te shitjes me qmimin e blerjes
M=(Psh-Pb)*100/Psh
61.Nese nje produkt e ka qmimine blerjes 55 euro,qmimine shitjes 110 saduhet
te jete marzhi ?
M=(Psh-Pb)*100/Psh=(110-55)*100/110=5500/110=50
62.Nese shpenzimet fiksejane 250 e ,qmimi i shitjes 100 e,shpenzimet mesatare
variabel 50 e ,saduhet te jete pika kritike e rentabilitetit?
Q=f/P’-v= 250/100-50=5
63.Si njesohet qmimi ne baze te rentabilitetit?
Cmimi=kostoper njesi+(%e rentabilitetit te deshiruar *investimet/sasine shitjes)
-p.sh GENERAL MOTORS ka perdorekete metode dukecaktuar qmimet e
automobilave mbi bazen e nje rentabiliteti mbi investimet prej 15 deri 20 %.
64.Metodae qmimit te pranueshem?
-Per nje produktte dhene ,qmimi eshte percaktuesiper blerjen e tij nga nje numer i
madh konsumatoresh .Ketee quajme qmim te pranueshemose qmim psikologjik i
cili nuk eshte domosdo qmimi me i ulet.
65.Qkamundemi me sigurume qmimin psikologjik fitimin,velliminmaksimal apo
sasine e shitur?
-Sasinee shitur.
66.Qkaeshte metodae shumave konstante, merre nje shembull?
-Bleresit Ftohen te ndajne100 pike ndermjet produktitte nderrmarrjes meato te
konkurrentevekryesore,nefunksion te vleres per klientin.Keshtu,nderrmarrja e
fikson qmimin ne funksion te numrit te pikvete fituara dhe qmimit te praktikuar nga
konkurrentet. cmimi mesatar i shitjes 1000
psh.CioCips=50 Vipa=30 Patos=20
100:3=33.33=0.90 CioCips= 50:33.33=1.5 Cmimii shitjes 1000 *1.5=1500
67.Nese jane tri produkte me atribute te ndryshme:Produkti A e kavlerene
atributeve 42,20;Produkti B e ka 34,50 dhe produkti C e ka 25,50 ;njesoqmimet e
qdo produkti duke marr qmimin e references 400euro?
100:3=33.33
prodA 400*42.20/33.33=400*1.266=506.4
prodB 400*34.50/33.33=414
prodC 400*25.50/33.33=306
68.Metodae caktimit te qmimit ne baze te studimit te tregut merr me shume ne
konsiderate konkurrencen,kerkesenapokoston?
-Kjo metode merr me shume ne konsideratekonkurrencen sesa koston a kerkesen.
69.Qkajane akandet angleze?
-Nje shites, shumebleres ku shitesi propozon njesend dhe ofruesitrritin qmimin e
ofruar derisa te arrihet qmimi me i larte.
70.Qkajane akandet Gjermane?
- nje shites shume bleres,osenjebleres disa shites ku shitesi paraqet nje qmim te
larte per nje produktdhe gradualishtul qmimin derisa nje prej ofruesveta pranoj
qmimin.
71.Qkajane Akandet e mbyllura?
-Furnizuesitmund te dergojnevetem nje oferte dhe nuk mund te dijne ofertat e
ofertuesvete tjere.
72.Qkamundeson perdorimine qmimeve te grupit?
-Internetika lehtsuar perdorimin e nje metode ku konsumatoretdhe bleresit e
organizartavemundete bashkojneantarete grupevete tyreper te blere me nje
qmim te ulet .
73.Caktimi i qmimit duke marre parasyshe kerkesendhe koston?
-Teknika qe bazohetne studimin e kostos mund te qoj ne fiksimin e qmimit qe
refuzojnekonsumatoret.
-teknika qe bazohetne studimin e kerkeses rrezikon teqoj ne fiksimin te qmimit qe
nuk mbulon kosto.
Punuar ne office 2010. nga : LIridon Seferi,QazimSelimi,Fidan Islami.

Recomendados

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi por
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
17.1K visualizações11 slides
Cmimet por
CmimetCmimet
CmimetMenaxherat
11.2K visualizações37 slides
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje) por
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
61K visualizações15 slides
Bazat e Menaxhmentit por
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitErmon Cërvadiku
4.5K visualizações15 slides
çmimi por
çmimiçmimi
çmimiMenaxherat
8.8K visualizações20 slides
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) por
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
11.4K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Produkti ( marketing ) por
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
12.5K visualizações2 slides
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajMenaxherat
3K visualizações50 slides
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 por
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
1.7K visualizações52 slides
Planifikimi si funksion i menaxhimit por
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
19.5K visualizações24 slides
Marketing - Përmbledhje por
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
3.8K visualizações29 slides
Promocioni i shitjeve ( marketing ) por
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
18.9K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

Produkti ( marketing ) por Sabir Asipi
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi12.5K visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 por Zana Agushi
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi1.7K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
Marketing - Përmbledhje por Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K visualizações
Promocioni i shitjeve ( marketing ) por Sabir Asipi
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi18.9K visualizações
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing) por Sabir Asipi
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Sabir Asipi5.3K visualizações
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.4K visualizações
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama por drilon emini
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
drilon emini9.3K visualizações
Tregu, oferta dhe kerkesa por Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K visualizações
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje por Valmir Nuredini
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Valmir Nuredini32.7K visualizações
Menaxhim Pyetje Pergjigje por Ramadan Ademi
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi45.9K visualizações
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.6K visualizações
Menaxhment - Permbledhje por Jozef Nokaj
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj20.3K visualizações
Njohuri Baze Marketing por Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat66.2K visualizações
Menaxhmenti strategjik por coupletea
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea36.8K visualizações
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe por Veton Sopjani
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani23K visualizações
Rrjeti i shperndarjes ( marketing ) por Sabir Asipi
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Sabir Asipi3.3K visualizações
Mardheniet publike ( marketing ) por Sabir Asipi
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
Sabir Asipi3.4K visualizações
Bazat e menaxhimit por Menaxherat
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K visualizações

Destaque

Politika e cmimit nail reshidi por
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiMenaxherat
3.3K visualizações38 slides
çMimi por
çMimiçMimi
çMimifakete duraku
2.2K visualizações20 slides
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit por
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
20.8K visualizações20 slides
Menaxhimi i resurseve humane pytje por
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxherat
961 visualizações14 slides
Tregu dhe politika e çmimeve por
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeveMenaxherat
2.9K visualizações11 slides
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil... por
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Jurgen Kola
8.3K visualizações81 slides

Destaque(20)

Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
çMimi por fakete duraku
çMimiçMimi
çMimi
fakete duraku2.2K visualizações
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit por sebi044
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
sebi04420.8K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Tregu dhe politika e çmimeve por Menaxherat
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeve
Menaxherat2.9K visualizações
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil... por Jurgen Kola
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Jurgen Kola8.3K visualizações
Analiza statistikore - mostra por Menaxherat
Analiza statistikore - mostraAnaliza statistikore - mostra
Analiza statistikore - mostra
Menaxherat623 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015 por Menaxherat
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Menaxherat3.6K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Biznesi nderkombetar por Menaxherat
Biznesi nderkombetarBiznesi nderkombetar
Biznesi nderkombetar
Menaxherat806 visualizações
Biznesi nerkombetar 2 por Menaxherat
Biznesi nerkombetar 2Biznesi nerkombetar 2
Biznesi nerkombetar 2
Menaxherat3.5K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Sjellja organizative berim ramosaj por Menaxherat
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat2K visualizações

Similar a Menaxhimi i qmimeve

Strategjite segmentimi i tregut por
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
31.7K visualizações35 slides
C00d por
C00dC00d
C00dMirdon Bunjaku
831 visualizações25 slides
c00d por
c00dc00d
c00dguest2514d3
942 visualizações25 slides
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve por
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevestudent
1.3K visualizações22 slides
Startegjia e marketingut por
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingutFitore ZEQIRI
1.1K visualizações17 slides
Menaxhment strategjik java-8 por
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Gazmir Rrahmani
5.6K visualizações19 slides

Similar a Menaxhimi i qmimeve(20)

Strategjite segmentimi i tregut por ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.7K visualizações
C00d por Mirdon Bunjaku
C00dC00d
C00d
Mirdon Bunjaku831 visualizações
c00d por guest2514d3
c00dc00d
c00d
guest2514d3942 visualizações
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve por student
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
student1.3K visualizações
Startegjia e marketingut por Fitore ZEQIRI
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingut
Fitore ZEQIRI1.1K visualizações
Menaxhment strategjik java-8 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani5.6K visualizações
Segmentimi i tregut Ligjerata-2 por Zana Agushi
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi2.2K visualizações
Testi i dyte marketingu mix cmimi por Valdet Shala
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Valdet Shala3.9K visualizações
Njohuri Baze Marketing por Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K visualizações
strategjia e vendosjes se çmimeve por Egzon Deda
strategjia e vendosjes se çmimevestrategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimeve
Egzon Deda1.8K visualizações
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial por Menaxherat
Oferta e sektorit ne tregun konkurencialOferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial
Menaxherat4.8K visualizações
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3 por Jetmir Loku
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Jetmir Loku5.1K visualizações
Marketing - Kollokviumi i 2-të por Jozef Nokaj
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj978 visualizações
L6 por guest2514d3
L6L6
L6
guest2514d3850 visualizações
Si bëhet një plani biznesi por Guri Gurashi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
Guri Gurashi8.7K visualizações
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 por valmirejetishi
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi802 visualizações
L6 por guest2514d3
L6L6
L6
guest2514d3518 visualizações
Marketingu Global por Menaxherat
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
Menaxherat4.3K visualizações
Marketingu Per Bizneset E Vogla por Menaxherat
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat4.3K visualizações
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare por Menaxherat
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Menaxherat7.6K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
10.5K visualizações43 slides
Si te bejme hulumtim por
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
15.1K visualizações7 slides
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashiMenaxherat
2.3K visualizações18 slides
Promocioni nail reshidi por
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
6.3K visualizações48 slides
Treguesit e pozicionit ushtrime por
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
795 visualizações2 slides
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...Menaxherat
888 visualizações19 slides

Mais de Menaxherat(17)

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por Menaxherat
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat10.5K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat2.3K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat576 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Kuptimi i sjelljes organizative so por Menaxherat
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat2.4K visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat819 visualizações
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa... por Menaxherat
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Menaxherat466 visualizações

Menaxhimi i qmimeve

 • 1. Menagjimi i qmimeve 1 LLojet e qmimeve ? -qmimi FOB -qmimi uniforme(i njejt) -qmimi sipas zonave -qmimi per pika livrimi -qmimi qe perfshine gjithqka 2.QmiminFOB? –Niset nga ideja dhe kerkesa qe qdo klient duhet te paguaj transportin 3. Qmimi uniforme? -Ndryshon nga qmimi FOBsepsei ben te gjith klientet te paguajnete njejtin qmim ,pavarsishtsenga janeata. 4.Qmimi sipas zonave? -Perfaqson njezgjidhjendermjetseqe ka te bej me ndarjen e territorit ne zona te ndryshmeper te cilat zbatohen tarifa te ndryshmep.sh tarifatpostare,DHL , e tj 5.Qmimi qe perfshingjithqka? –Nje nderrmarrje, qe deshiron te fitoj nje klient ose nje rajon te veqant, mund te caktoj te perballoj te gjitha shpenzimetper blersin. 6.Qmimet ne baze te menyres se si paguhen ? -Nje problemtjeter eshte se si te behet pagesa.Ky problemmerr shume rendsikur bleresit nuk kaneaftesi te mire paguese per blerjet e tyre. 7.Cilat jane qmimet ne baze te situatave te ndryshme? -Shumenderrmarrjemodifikojneqmimet e tyre ne baze te shitjes dukembajtur parasyshesituata te tilla sipagesa para afatit,pagesa ne likuiditet,blerja ne sasite medha,blerja jashtesezonit etj. 8.Zbritjet (skontot),remizat ne sasi,remizafunksionale, saldo, repriza? -Zbritjet (SKONTOT)-njezbritjeper pagesen me para ne dore (likuiditet) korrespondon menjezbritje qe i behet klientit ne rastin kur ai pagon menjeher per blerjen qe realizon.remizat ne sasi-kemitebejme me nje zbritjeper njevellim te madh blerjejedhe ne sasite medha.Remizafunksionale-Keto ofrohen neshkembim te marrjes nengarkimte nje veprimtarie qe kryhetnormalishtnga blersi p.sh ruajtjen,shitjen etj.Saldo-Saldoja eshteulja e qmimit per nje blerje jasht sezone,repriza–janezbritjeqe akurdohetnga lista e qmimeve per arsyete veqanta,repriza per nje artikull te vjeter ne shkembimte nje artikulli te ri . 9.Cilat jane qmimet promovuese? -Tregtoret e medha propozojneartikuj me qmime te ulta -prodhuesitpraktikojnete ashtuquajteren oferte speciale -prodhuesitpraktikojnete ashtuquajturatoferta te rimbursuara -krediti i garantuar -zbritjepsikologjike
 • 2. 10.Qmimet diskriminuese? -diskriminimindermjet klienteve -diskriminimindermjet produkteve -diskriminimine saje te imazhit -diskriminimisipas sasive -diskriminimisipas kohes -diskriminimine varsite vendit. 11.Nje shembull kur qmimi zbatohet s idiskriminimi ndermjet klienteve ? -P.sh qmimet per shitesit me shumice diferencohen sipas asaj qe u shitet konsumatoreveperfundimtare apo dores s dyte te shitesve. 12.Cilat jane kushtet qe qmimi diskriminues te ket efekt?- -tregu duhet te jete i segmentuar dhe segmentet u korrespondojneintensitetevete ndryshmete kerkeses . -klientet qe paguajneqmimin me te ulet te mos kene asnjemundesitu a rishesin produktin atyre qe mund ta blejne me shtrejt. -nuk duhet qe konkurrencatevendosetne segmente qe u korrespondojneqmimeve me te larta. -kostoja e njesegmentimi permes qmimit nuk duhet te kaloje te ardhuren e pritur nga politika e diskriminimit. -kjo politik nuk duhet te krijojepaknaqsinegjinin e klienteles. -qmimi diskriminues duhet te perdoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi . 13.Qmimet e games? –Rralle here mund te ndodheqe njefirme te shes vetem nje produktqe i perket nje game .Ateher, cili eshte qmimi I games ?Qmimi duhet te mbaj parasyshe koston,vlersimin eklienteles dhe qmimet e konkurrenteve. 14.Opsionet qfare qmime jane? -Disa nderrmarrjepropozojne disa shpenzimeshtes ose opsione qe plotesojne produktin standard. 15.Qfare jane qmimet e produkteve te lidhura? behet fjale kur produktikryesorekerkon produktete tjera qe te mund te funksionoj . 16,Qmimi me ’’goditje te dyfishte¨? Disa nderrmarrjesherbimiperdorin njepolitike duke vene nje tarife per qmimin baze dhe nje rritjeper nje sherbimshtes. 17.Objektivat e pergjithshme te nderrmarrjes ne lidhje me qmimin?
 • 3. -Duhet te jene ne harmonime objektivate nderrmarrjes.Meqenesecaktimii qmimit ka njerendesi te madhe ,shpesheherepolitiken e qmimit e perfshine ne objektivate pergjithshmete nderrmarrjes. 18.Objektivae rentabilitetit te investimeve? -Perbejnenje objektiv te saktne lidhje me fitimin, qe shprehen shpesh neformen e perqindjevembi shitjet. 19.Objektivae maksimizimitte fitimitme qka ka te beje? - Ka te beje me te kerkuarite fitimeve sa me te medha qe te jete e mundur. 20.Objektivat e shtimit te tregutqkapermbajne ? -Hasetshpesh sepseshume nderrmarrjekerkojnete fitojnenje pjese te madhe (ne perqindje) te tregut . 21.Cilat jane objektivat e marketingut ne lidhje me qmimin? -Fiksimii qmimit behet ne funksion te deshires per te arritur nje perqindjene vellimin e pergjithshemte shitjevete deges ku bene pjes nderrmarrja, dmth pjes tregu ,ndonjeher ne dem te fitimit . 22.Objektivat financiare?- -Ne qoftese nderrmarrja deshiron temaksimizojefitimin (para tatimit) ajo duhet te fiksoj qmimin. 23.Objektivat e marketing:Mbijetesa,shumefishi i fitimit,shumfishi…? Shumefishii vellimit te shitjeve,shumefishimii rritjes se shitjeve. 24.Cilat jane 3 elementet kryesoreper gjetjene qmimit te pershtatshem(metoda e tarifikimit)? -kostoja, -qmimet e produktevekonkuruesedhezevendsuesvetetyre. -veqantit e produkteve. 25.Per te optimalizu qmiminperfundimtar ne treg qkamarrim parasyshe? -Qmimi psikologjik -ndikimi I variablavete tjer te marketingut miks -Politika e pergjithshmee tarifikimit -faktorete tjere. 26.Qmimi psikologjik? -Nderrmarrja duhette analizoj edhe dimenzionin psikologjik dhejo vetem ekonomik te qmimit .Shume konsumatoree konsiderojneqmimin si njetregues te cilesise. 27.Cilat variablandikojne ne marketingunmiks? -Markatme nje cilesi mesatare. -markatme cilesi te larte. 28.Strategjitene baze te raportit cilesi –qmim? -Strategjite 1,5,9 -strategjite 2,3,6. Strategjite4,7,8 29.Cili eshte problemi I zgjidhjes se strategjisese qmimit (4 mundesi)?
 • 4. -Nderrmarrja deshiron tehedh nje produktte ri -nderrmarrja deshiron teshperndajeproduktin e sajete ri ne nje treg te ri osenga nje rrjetI ri shperndarjeje. -konkurrencaka modifikuar qmimin e saj,per rrjedhoje,nderrmarrja permes strategjiseperkatesete qmimit,detyrohet ti pergjigjetkonkurrences. -Qmimi actual nuk u pergjigjetme shpenzimeveqe behen per produktin. 30.Sipas ciles strategjiFig 8.3 nderrmarrjakaperparsi ? 31.Strategjitealternativete caktimit te qmimit ? -Jane rezultati I strategjivete marketingut te formuluara per plotesimin e objektivaveteresorete nderrmarrjes. 32.Strategjiae qmimit deportues kur eshte efikase? -per te luftuar kunder konkurrences oseper te deportuar ne tregjet e reja . -kur perdoretnga shperndaresite medhenje dhe qmimi eshte nje faktore thelbesore per suksesin. -kur praktikohen uljet e perkoheshmete qmimeve si p.sh saldot,shitja meqmime te ulta dhe oferta te tjera speciale. 33.Kur perdoret strategjiae qmimit ajke? -Kur eshte hedhur ne treg nje produktI ri -kur nderrmarrja eshtepozicionuar negamen e larte dhe pret keshtu te perfitoj nga ngritja e imazhit. 34.Strategjit qe mbajne parasyshe niveline qmimit dhe konkurrencen? -Shkalla e lirise. -niveli I qmimit. 35.Strategjiaautonome dhe e ndjeksit? -Strategjia Autonome karakterizon njestrategjiqmimesh qe nuk merr ose merr pak parasyshekonkurrencen dheqmimet e tregut edhe kur nje qmim I tille tregu nuk egziston, sepseproduktieshte unik dhe gjendet ne situate monopoli -Strategjia e ndjeksitzbatohet ne ato raste kur konkurrencaeshtee forte dhe produktinuk dallon shumenga te tjeret. 36.Cilat jane strategjitene funksionte nivelit te qmimit (krahasimi me qmimine blerjes dhe me qmimin e tregut)? -Jane strategjia e ajkes -strategjia e deportimit. 37.Qkaeshte strategjiae risuesit agresiv? -Mbizotron tregun e vet ose synon ta mbizotroj ate ,ka qellime afategjata dhe kerkon te dekorajojekonkurrencen per te siguruar rolin e prirjesitte tregut. 38.Strategjiae monopolistit mbizotrues? -kemi te bejme me nje strategjiqe synon shfrytzimin enje situate monopoli ose pothuajsemonopoli qe vjen nga progresiteknologjik apo GOODWILL-i
 • 5. 39.Strategjiae konkursit te vogel? -Nderrmarrja merr pjes nenje treg shume konkurrues ,ku lufta e qmimeve eshte e ashper. 40.Strategjiae oligopolistit Snob? -Zbatohet ne nje situate ku konkurrencanuk eshteshumee madhe dhe ne te veprojneelemente tjera ,perveq qmimit :imazhi,Silesia,teknologjia e larte. 41.Parase te merr nje vendimnderrmarrjakundrejt modifikimit te qmimit qka duhet te pyetet? -Persee ka modifikuar qmimin konkurrenti -konkurrentimodifikon qmimin perkohesisht apo vazhdimisht -cilat do te ishin rrjedhojatper pjesen e tregut dhe te fitimit ? si do te reagojn nderrmarrjete tjera ? -cila do te jet pergjigjija e mundshmee konkurrenteveneqdo rastte veprimit te nderrmarrjes? 42.Nderrmarrjambanniveline qmimit kur beson? -Se do te humbiste shume para duke pershtatur qmimin -se humbja ne pjesen e tregut mbetet e kufuzuar - se do te jete e afte qe do te arrineate me vone -se konsumatoretbesnik do te mbeten te tille dhe me pase 43.Kur vendoset uljae qmimeve? -Ekonomia e shkalles eshte thelbesore ne lidhje me koston -tregu eshte shumeI ndjeshemndaj qmimeve dhe mund te humbet pjesa e tregut -fitimi I pjeses setregut mund te parashikohetme veshtiresi. 44.Kur vendoset per te hedhur nje marke mbrojtese ? -Sherben per te mbrojtur te paren dhe varetnga elasticiteti I kerkeses nelidhje me qmimin . 45.Qkaeshte qmimi I shitjes? -Qmimi eshte elementi me I leht I marketingutmiks per tu pershtatur,pasiveqoritee produktit,kanalete shperndarjes,madjeedhepromocioni,kerkojnemeshumekohe. 46.Si percaktohet qmimi ? -Biseda ne mes te bleresit dhe shitesit ,ky I fundit kerkontene fillim qmim te larte ,ndersa blersipropozonteqmim me te ulet sesa mendonte te paguante .ne fund te diskutimit caktohej nje qmim ndermjetes . 47.Veshtiresite per caktimine qmimeve? -Qdo vendim ne lidhje me qmimin do te provokojereagimin e pjesmarresvete ndryshemnetreg te cilin nderrmarrja ekonsideron veshterite jashtme .Ketyre duhet shtuar te dhena te tilla si qmimi I blerjes, mosha e produktit,reagimiI
 • 6. pergjegjsvetendryshem dhe pozicionimi I nderrmarrjes,qekonsiderohen si veshtiresite brendshme. 48.Veshtiresit e jashtme cilat jane(4 kryesore)? -Reagimi I konkurrenteve lidhja me shperndaresit -reagimi I konsumatoreve rregullat per caktimin e cmimeve 49.Cilet faktore ndikojne ne qmim(origjinaliteti I produktit,njohjae produkteve zevendsuese,peshane buxhet…)? -Lehtesia ne krahasim -Pesha e qmimit ne koston e pergjithshme -ndarja e shpenzimeve -blerjet e produktevete amortizuara -vlersimiI cilesise -stokimi 50.Qkakuptojme me koeficientine elasticitetit? kuptojmeraportin e shperhur ndermjetndryshimitrelative te kerkeses dhe ndryshimitrelative te cmimit EQP=^Q/Q /^ P/P 51.Nderrmarrjanese nuk ka konkurrenc vendose te interesohetvetemper konsumator ndermjet 4 metodave, cilat jane? -Analiza statistike per qendrimin ne blerje -analiza statistikee kerkeses -tregu-tregues -deduksionianalitik. 52.Uljae qmimit qka nenkupton? -Artikulli mund te jete zevendsuar nga njemodel I ri -artikulli ka nje defect dhe nuk mund te ket shitje aq te mira -nderrmarrja eshtepara veshtiresivefinanciaredhe nuk mund te siguroj sherbimpas shitjes. -qmimi mund te ulet edhe me shume dhe ndoshta eshte me mire te pritet -cilesia ka rene 53.Ngritjae qmimit si interpretohet? -Artikullieshte shumeI kerkuar ,neqoftese nuk blihet menjeher ,rrezikohette mos gjendet me vone. -ka nje vlere te veqante dhe qmimi do te rritet me shume -shitesi ka caktuar qmimin maksimumte cilin tregu mund ta pranoj
 • 7. 54.Veshtiresit e brendshme? -vlersimiI kostos -cikli I jetes se produktit -pozicionimi I produktevetjera te nderrmarrjes. 55.Vlersimi I kostos? -Zgjedhja e strategjisese qmimit nuk mund te behet pa marr parasyshekoston e produktit. 56.Cikli I jetes se produktit? -Eshte veshtiresitjeter qe duhet mbajtur parasysh nezgjedhjen estrategjisese qmimit. 57.Caktimi I qmimeve ne funksionte kostos, fitimit dhe rentabilitetit? -Shpenzimetpercaktojneqmimin minimal,konkurrencadheproduktet zevendsuese krijojnehapsira me te medha,ndersa specifikate produktitpercaktojnelimitin me te larte. 58.Qkaeshte kostojafikse? -Kosto fiksequajme shpenzimetqe nuk ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit apo te shitjes. 59.Qkaeshte kostojavariable dhe e pergjithshme? -Shpenzimete tjera qe ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit e te shitjes jane kosto variable. -kostoja e pergjithshmeperbehet nga kostoja fiksedhe kostoja variabelper nje nivel te dhene prodhimi apo shitjeje. 60.Qkaeshte koeficienti i markes? -Eshte raportii qmimeve te shitjes me qmimin e blerjes M=(Psh-Pb)*100/Psh 61.Nese nje produkt e ka qmimine blerjes 55 euro,qmimine shitjes 110 saduhet te jete marzhi ? M=(Psh-Pb)*100/Psh=(110-55)*100/110=5500/110=50
 • 8. 62.Nese shpenzimet fiksejane 250 e ,qmimi i shitjes 100 e,shpenzimet mesatare variabel 50 e ,saduhet te jete pika kritike e rentabilitetit? Q=f/P’-v= 250/100-50=5 63.Si njesohet qmimi ne baze te rentabilitetit? Cmimi=kostoper njesi+(%e rentabilitetit te deshiruar *investimet/sasine shitjes) -p.sh GENERAL MOTORS ka perdorekete metode dukecaktuar qmimet e automobilave mbi bazen e nje rentabiliteti mbi investimet prej 15 deri 20 %. 64.Metodae qmimit te pranueshem? -Per nje produktte dhene ,qmimi eshte percaktuesiper blerjen e tij nga nje numer i madh konsumatoresh .Ketee quajme qmim te pranueshemose qmim psikologjik i cili nuk eshte domosdo qmimi me i ulet. 65.Qkamundemi me sigurume qmimin psikologjik fitimin,velliminmaksimal apo sasine e shitur? -Sasinee shitur. 66.Qkaeshte metodae shumave konstante, merre nje shembull? -Bleresit Ftohen te ndajne100 pike ndermjet produktitte nderrmarrjes meato te konkurrentevekryesore,nefunksion te vleres per klientin.Keshtu,nderrmarrja e fikson qmimin ne funksion te numrit te pikvete fituara dhe qmimit te praktikuar nga konkurrentet. cmimi mesatar i shitjes 1000 psh.CioCips=50 Vipa=30 Patos=20 100:3=33.33=0.90 CioCips= 50:33.33=1.5 Cmimii shitjes 1000 *1.5=1500 67.Nese jane tri produkte me atribute te ndryshme:Produkti A e kavlerene atributeve 42,20;Produkti B e ka 34,50 dhe produkti C e ka 25,50 ;njesoqmimet e qdo produkti duke marr qmimin e references 400euro? 100:3=33.33 prodA 400*42.20/33.33=400*1.266=506.4 prodB 400*34.50/33.33=414
 • 9. prodC 400*25.50/33.33=306 68.Metodae caktimit te qmimit ne baze te studimit te tregut merr me shume ne konsiderate konkurrencen,kerkesenapokoston? -Kjo metode merr me shume ne konsideratekonkurrencen sesa koston a kerkesen. 69.Qkajane akandet angleze? -Nje shites, shumebleres ku shitesi propozon njesend dhe ofruesitrritin qmimin e ofruar derisa te arrihet qmimi me i larte. 70.Qkajane akandet Gjermane? - nje shites shume bleres,osenjebleres disa shites ku shitesi paraqet nje qmim te larte per nje produktdhe gradualishtul qmimin derisa nje prej ofruesveta pranoj qmimin. 71.Qkajane Akandet e mbyllura? -Furnizuesitmund te dergojnevetem nje oferte dhe nuk mund te dijne ofertat e ofertuesvete tjere. 72.Qkamundeson perdorimine qmimeve te grupit? -Internetika lehtsuar perdorimin e nje metode ku konsumatoretdhe bleresit e organizartavemundete bashkojneantarete grupevete tyreper te blere me nje qmim te ulet . 73.Caktimi i qmimit duke marre parasyshe kerkesendhe koston? -Teknika qe bazohetne studimin e kostos mund te qoj ne fiksimin e qmimit qe refuzojnekonsumatoret. -teknika qe bazohetne studimin e kerkeses rrezikon teqoj ne fiksimin te qmimit qe nuk mbulon kosto. Punuar ne office 2010. nga : LIridon Seferi,QazimSelimi,Fidan Islami.