O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Menaxhimi Financiar

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Menaxhimi Financiar

 1. 1. QËLLIMI DHE DETYRAT E FINANCAVE <ul><li>Objektivat studimore : </li></ul><ul><li>Roli i financave dhe i menaxherit financiar në firmë </li></ul><ul><li>Funksionet themelore të financës në firmë, që kanë të bëjnë me investimet, financimin dhe dividendin; </li></ul><ul><li>Karakteri shkencor i menaxhmentit financiar dhe etapat themelore të zhvillimit të kësaj shkence; </li></ul><ul><li>Roli dhe rëndësia e menaxhmentit financiar në varshmëri nga format e organizimit të firmave; </li></ul><ul><li>Të identifikohet roli i veqantë i faktorëve të mjedisit në pozitën e firmës dhe në menaxhmentin financiar; </li></ul><ul><li>Prezantimi i detyrave themelore të menaxhmentit financiar; </li></ul><ul><li>Të shtjellohen financat në strukturën organizative të firmës </li></ul>
 2. 2. I.1. Roli kyq i financave të firmës <ul><li>Menaxheri financiar </li></ul><ul><li>Rol kyq në një firmë; </li></ul><ul><li>Detyrat: </li></ul><ul><ul><li>Buxheti </li></ul></ul><ul><ul><li>Rritja e fondeve në tregun e kapitalit </li></ul></ul><ul><ul><li>Zgjidhja dhe vlerësimi i projekteve investive </li></ul></ul><ul><ul><li>Planifikimi i strategjisë së marketingut dhe qmimeve </li></ul></ul><ul><li>Detyrë primare : </li></ul><ul><li>Të parashikojë përfitimet dhe të shfrytëzojë fondet për maksimizimin e vlerës së firmës. Apo, të merr vendim lidhur me alternativat e burimeve dhe shfrytëzimin e fondeve. </li></ul>
 3. 3. Disa nga aktivitetet e menaxherit financiar” <ul><li>Parashikimi dhe Planifikimi : sigurimi i interaksionit të aktiviteteve me personelin tjetër egzekutiv, për të ardhmen e sigurt të firmës </li></ul><ul><li>Parashikimi përfshin: parashikimin e shpenzimeve, kushtet e tregut të kapitalit, nevojat për fonde për investime, kthimin nga projektet e propozuara investive, shfrytëzimin historik të të dhënave për planifikimin e operacioneve në të ardhmen etj. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Investimet dhe marrja e vendimeve financiare </li></ul><ul><li>Në planet afatgjata menaxheri financiar duhet të sigurojë mjetet financiare për të mbështetur rritjen e firmës </li></ul><ul><li>Firmat e suksesshme shesin më shumë, sigurojnë fonde edhe për investime </li></ul><ul><li>Menaxheri financiar merr vendime më të përshtatshme për rrjedhën e fondeve investive </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Bashkërenditja dhe kontrolli i aktiviteteve : menaxheri financiar duhet të bashkëpunojë me të gjithë, sepse implikimet lidhen me financat; të gjithë menaxherët bashkërendojnë aktivitetet. Rol kyq – mbajtja e evidencës financiare. </li></ul><ul><li>Ndërlidhja me tregun e kapitalit: puna e menaxherit financiar: paraja dhe tregu i kapitalit. </li></ul><ul><li>Menaxhimi i riskut: rreziqet e ndryshme (zjarri, vërshimet, thatësia, pasiguria e tregut, inflacioni…) krijojnë pasiguri në punë. Përgjegjës për riskun – menaxheri financiar. </li></ul>
 6. 6. MENAXHIMI FINANCIAR (detyrat e menaxherit financiar) Parashikimi dhe Planifikimi Investimet dhe marrja e vendimeve financiare Bashkërenditja dhe kontrolli i aktiviteteve Ndërlidhja me tregun e kapitalit Menaxhimi I riskut
 7. 7. I.2. Menaxhimi strategjik, operativ dhe i riskut <ul><li>Menaxheri financiar ballafaqohet me një mori detyrash; qëllimi: maksimizimi i fitimit dhe minimizimi i rreziqeve.Për zgjidhjen e këtyre detyrave menaxheri i orienton aktivitetet e ndërmarrjes në aspektin strategjik, operativ dhe të riskut. </li></ul>
 8. 8. Aktivitet që orienton menaxheri në organizatë Menaxhimi strategjik Menaxhimi Operativ Menaxhimi i riskut
 9. 9. I.3. Financat si disciplinë shkencore <ul><li>Financat janë të lidhura në tre fusha: </li></ul><ul><li>paranë dhe tregun e kapitalit </li></ul><ul><li>investimet </li></ul><ul><li>menaxhmentin financiar </li></ul><ul><li>Menaxhmenti financiar si shkencë i lidhur ngusht me ekonominë dhe kontabilitetin; </li></ul><ul><li>Nuk shihet i ndarë nga menaxhmenti ekonomik dhe i kontabilitetit, prandaj është formë e ekonomisë së aplikuar; </li></ul><ul><li>Menaxhmenti financiar duhet të gjejë vendin në trekëndëshin: Ekonomi – Financë – Kontabilitet; </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ekonomia ka rëndësinë e vetë në aspektin makro dhe mikro; Makro (ambienti i përgjithshëm institucional ku vepron firma, me qëllim të krijimit të një strategjie optimale për marrjen e vendimeve). Menaxherët duhet të njohin politikat makroekonomike shtëtrore (instrumentet politike). Mikro (kërkesa, oferta, maksimizimi i fitimit, minimizimi i shpenzimeve dhe humbjeve, faktorët e prodhimit, konkurrenca e tregut). </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Financat shprehin në firmë fakte të ndryshme; merren me mënyrat se si individët shpërndajnë të ardhurat e tyre midis konsumit dhe investimeve. </li></ul><ul><li>Kontabiliteti – problemi i firmës qëndron në alokimin e resurseve dhe rritjen e parasë. </li></ul><ul><li>I.4. Zhvillimi i financave të firmës </li></ul><ul><li>Financat e firmave si pjesë e shkencave ekonomike në vitin 1900; në këtë periudhë merren me instrumentet financiare, procedurat dhe format e tregut të kapitalit; </li></ul><ul><li>Inovacionet teknologjike në industritë e reja më 1920, ku nevojiten mjete financiare më shumë. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Investimet e reja kërkojnë mjete me shumë nga burimet e jashtme se sa ato të brendshme. </li></ul><ul><li>Kriza ekonomike e viteve ’30 (Depresioni i Madh) kërkon aktivitete financiare, ku përqendrohet në sigurimin e ekzistencës, ruajtjen e likuiditetit, zbatimin e falimentimit dhe në riorganizimin e ri. </li></ul><ul><li>Pas LDB kërkohen detyra të reja financiare (vitet ’50 lajmërimi i kompjuterit furnizon me të dhëna, lehtësohet marrja e vendimeve financiare). </li></ul><ul><li>Vitet ’60, ngjarje kryesore lajmërmi i teorisë së portfolios dhe aplikimi i saj (Teoria: “risku i një pasurie nuk duhet të vlerësohet nga devijimi i mundshëm i kthimit, por ai do të vlerësohet në bazë të kontributit margjinal ndaj riskut të përgjithshëm të portfolios së pasurisë”). </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Vitet ’80, informacionet për letrat me vlerë (plasmani, dividendi, investimet dhe ristrukturimi i korportave); por, kemi edhe përparime të mëdha shkencore e profesionale në vlerësimin e bizneseve në kushtet e pasigurisë. </li></ul><ul><li>Vitet ’90, Teoria e kostove margjinale (fillojnë të vlerësohen vendimet mbi prodhimin, investimin dhe biznesin në përgjithësi; Kjo teori ndhmon identifikimin se qfarë përfitimi kërkon tregu i kapitalit nga firmat (përcaktimet alternative). </li></ul><ul><li>Dekadat e fundit: globalizimi i ekonomisë dhe aplikimi më i madh i teknologjisë informative, sfidat themelore të menaxhmentit financiar. Në globalizimin e eknomisë llogaritet se do të ndikojnë këta faktorë: </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Përmirësimi i transportit dhe komunikimit do të ndikojë në uljen e shpenzimeve, gjë që bën tregtinë ndërkombëtare më të realizueshme; </li></ul><ul><li>Ngritja e ndikimit politik të konsumatorëve do të ndikojë në zvogëlimin e barrierave tregtare; </li></ul><ul><li>Presioni i konkurrencës do t’i shtyjë firmat të shpërngulin prodhimin në vëndet ku kanë shpenzime më të ulta. </li></ul>
 15. 15. ORGANIZIMI I FIRMAVE <ul><li>Firmat klasifikime të ndryshme, varësisht nga kriteret; </li></ul><ul><li>C’është firma (biznesi)? Mendime të ndryshme: </li></ul><ul><ul><li>Biznesi kuptohet si koncern tregtar ose industrial, i cili ekziston që të veprojë në prodhim, shitje ose furnizim me të mira dhe shërbime; </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznesi është organizatë, e cila shfrytëzon resurset ekonomike që të krijojë të mira dhe shërbime, të cilat i blejnë konsumatorët; </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznesi është një organizatë, e cila krijon dhe ofron punë për njerëzit; </li></ul></ul><ul><li>Biznesi është organizatë, e cila investon në resurse (blen ndërtesa, makina, paguan punëtorët), me qëllim që të krijojë më shumë para për pronarët </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Sipas kriterit ligjor, dallojmë firmat: </li></ul><ul><ul><li>Individuale </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortakitë dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Korporatat (shoqëritë aksionare) </li></ul></ul><ul><li>Firmat individuale , pronë e vetëm një pronari, nga i cili drejtohet. Përfitimet dhe dobësitë, meritë e tij. </li></ul><ul><li>Përparësitë: </li></ul><ul><li>Lehtësia e fillimit dhe zhvillimit të biznesit </li></ul><ul><li>Pronari është pronar i vetvetes </li></ul><ul><li>Pronari gëzon të drejtën në fitim </li></ul><ul><li>Tatimimi kryesisht i lehtë dhe pa tatime të veqanta </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Të metat: </li></ul><ul><li>Përgjegjësia e pakufizuar </li></ul><ul><li>Kufizimi i resurseve financiare </li></ul><ul><li>Vështirësitë në menaxhment </li></ul><ul><li>Kufizimi i rritjes dhe jetëgjatësisë i lidhur me jetëzgjatjen e themeluesit. </li></ul><ul><li>Ortakitë , dy apo më shumë pronarë që bëjnë biznes së bashku. Ortakia e plotë dhe e kufizuar; të drejtat sipas “marrëveshjes”. </li></ul><ul><li>Përparësitë: </li></ul><ul><li>Resurse më të mëdha financiare </li></ul><ul><li>Aftësi më të lartë menaxhuese dhe organizuese </li></ul><ul><li>Jetë më të gjatë </li></ul><ul><li>Tatime më të ulëta nga korporatat. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Të metat: </li></ul><ul><li>Përgjegjësi e pakufizuar </li></ul><ul><li>Jetëzgjatje e kufizuar </li></ul><ul><li>Probleme rreth transferimit të pronësisë </li></ul><ul><li>Vështirësi për të ardhur te kapitali më i madh. </li></ul><ul><li>Korporatat , definicioni i John Marshall: “ Një krijesë artificiale, e padukshme, e paprekshme, dhe që ekziston vetëm në ëndërrat e ligjit ”. Korporata formë e shoqërive askionare. Kapitali i një korporate formohet nëpërmjet shitjes së aksioneve; </li></ul><ul><li>Përparësitë: </li></ul><ul><li>Menaxhimi është efikas. Është ndarë menaxhmenti dhe pronësia; me korporatat menaxhojnë individët dhe ekipet profesionale. </li></ul><ul><li>Përgjegjësia është e kufizuar. Pronarët përgjigjen vetëm me pasurinë e investuar. </li></ul><ul><li>Madhësia e korporatave. Kjo mundëson që korporata të ketë qasje më të lehtë te bankat dhe burimet e tjera financiare, të ketë më shumë ekspertë dhe specialistë, të kyqet në më shumë biznese dhe të ulë riskun e biznesit. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Lehtësia për transferimin e pasurisë. Transformimi dhe rritja e pronësisë bëhet përmes shitjes së aksioneve. </li></ul><ul><li>Të metat: </li></ul><ul><li>Tatimimi i dyfishtë. Në fillim bëhet tatimimi i fitimit të korporatës, si tatim mbi fitimin, e më pas tatimimi i të ardhurave të aksionarëve si tatim mbi të ardhurat. Nëqoftëse fitimi nuk shpërndahet në formë dividendi, por ai riinvestohet në biznes, atëherë të ardhurat e shoqërisë aksionare tatimohen vetëm një herë. </li></ul><ul><li>Kostoja fillestare. Inkorporimi, apo procesi i themelimit, mund të kërkojë shuma të mëdha parash </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Jofleksibiliteti. Korporatat e mëdha në disa raste mund të jenë shumë jofleksibile dhe nuk mund t’u përgjigjen ndryshimeve të tregut. </li></ul><ul><li>Konflikti i mundshëm. Konflikti më i mundshëm është ndërmjet menaxhmentit dhe aksionarëve.. </li></ul><ul><li>Korporatat kanë rëndësi të veqantë në rritjen e vlerës së biznesit, sepse: </li></ul><ul><li>Përgjegjësia e kufizuar ulë riskun e investimit dhe ul riskun e firmës për aq sa është më e madhe vlera e saj; </li></ul><ul><li>Vlera e firmës është e varur nga mundsitë e rritjes, prandaj ajo është e varur nga aftësia e firmës për ta tërhequr kapitalin.; </li></ul><ul><li>Vlera e një mjeti, po ashtu, varet nga likuiditeti i tij. Qfarë nënkupton lehtësinë më të madhe për shtije të mjeteve dhe konvertimin e tyre në para në tregun e letrave me vlerë. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Zgjerimi i korporatave bëhet në dy forma: </li></ul><ul><li>(a) Forma merxher dhe </li></ul><ul><li>(b) Forma e zotërimit . </li></ul><ul><li>- Forma merxher nënkupton kur dy korporata formojnë një korporatë të përbashkët. </li></ul><ul><li>- Kjo është formë e lidhjes ndërmjet korporatave. </li></ul><ul><li>- Qëllimi kryesor i këtyre korporacioneve është plasmani më i volitshëm i kapitalit. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Format themelore të korporatave merxher janë : </li></ul><ul><li>(1) vertikale, kur procesi fillon me nxjerrjen e lëndëve të para, përpunimin deri te finalizimi i produkteve të gatshme; </li></ul><ul><li>(2) horizontale, kur bashkohen korporatat e degëve të ngjashme, me qëllim specializimi, kooperimi etj.; </li></ul><ul><li>(3) konglomerat, bashkim i firmave të fushave të ndryshme, me qëllim që të arrihet ekonomia e vëllimit. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Forma e zotërimit paraqet blerjen e pasurisë dhe obligimeve të një korporate nga një korporatë tjetër. </li></ul>
 24. 24. Organizimi i financave të firmës <ul><li>mvaret nga madhësia e firmës (në organizata të vogla mbulohet nga departamenti i firmës, kurse tek të mëdhatë financat ndahen nga kontabiliteti). </li></ul><ul><li>Tek kompanitë financat ndahen në dy paralele: </li></ul><ul><li>Thesari dhe </li></ul><ul><li>Kontrolli. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Thesari bëjnë pjesë: menaxhimi i aktiviteteve financiare, planifikimi financiar, arka, marrja e vendimeve financiare, kreditë dhe portfolio e investimeve. </li></ul><ul><li>Kontrolli : aktivitetet kontabël (tatimet, baza e të dhënave, kontabil iteti i shpenzimeve dhe kontabiliteti financiar). </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Përgjegjësitë e thesarit (disa sosh): </li></ul><ul><li>Relacionet bankare </li></ul><ul><li>Menaxhimi i parasë (kesh-it) </li></ul><ul><li>Planifikimi i strukturës së kapitalit </li></ul><ul><li>Menaxhimi i kredisë </li></ul><ul><li>Pagimi i dividendit </li></ul><ul><li>Kreditimi i konsumatorëve </li></ul><ul><li>Menaxhimi i fondeve të pensioneve </li></ul><ul><li>Menaxhimi i sigurimeve </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Përgjegjësitë e kontrollit ( disa sosh): </li></ul><ul><li>Kontabiliteti i shpenzimeve </li></ul><ul><li>Kontabiliteti financiar </li></ul><ul><li>Hartimi i raporteve financiare </li></ul><ul><li>Auditimi i brendshëm </li></ul><ul><li>Listat e pagave </li></ul><ul><li>Ruajtja e dokumenteve financiare </li></ul><ul><li>Hartimi i buxhetit </li></ul><ul><li>Menaxhimi i tatimeve </li></ul>
 28. 28. <ul><ul><li>Marrëdhëniet financiare me qeverinë </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet me ekonominë botërore </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet me tregun financiar dhe bankat </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet financiare midis firmave </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet financiare me punonjësit </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet me klientët </li></ul></ul>
 29. 29. VENDIMET MBI FINANCIMIN <ul><li>Funksionet e financave të firmës </li></ul><ul><li>Financat e firmës përfshijnë tri fusha themelore: </li></ul><ul><li>investimet </li></ul><ul><li>financimin dhe </li></ul><ul><li>dividendin </li></ul><ul><ul><li>Vendimi mbi investimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendimi mbi financimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendimi mbi dividendin </li></ul></ul>
 30. 30. Strategjia financiare e firmës <ul><li>Strategjia e firmës është rrjedhë e aksioneve, që përfshin specifikimin e resurseve të nevojshme për të arritur objektivat e veqanta . </li></ul><ul><li>Strategjia përfshin: </li></ul><ul><li>Aktivitetet organizative </li></ul><ul><li>Ambientin ku kryhen operacionet </li></ul><ul><li>Ndërlidhjen e aktiviteteve organizative me potencialin e resurseve </li></ul><ul><li>Vendimet lidhur me alokimin e resurseve </li></ul><ul><li>Efektet e vendimeve operative. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Strategjia: afatshkurtër dhe afatgjatë. </li></ul><ul><li>Në formulimin e strategjisë ndikojnë këta faktorë: </li></ul><ul><li>Faktorët e rrethinës </li></ul><ul><li>Ndikimet nga grupet e interesit (pronarët, aksionarët) dhe lokacionet e brendshme </li></ul><ul><li>Objektivat ekonomike </li></ul><ul><li>Përgjegjësitë sociale të organizatës </li></ul>
 32. 32. Procedura e vendimmarrjes financiare <ul><li>Menaxhimi financiar pjesë e menaxhimit të përgjithshëm </li></ul><ul><li>Politika financiare pjesë integrale e politikës ekonomike të ndërmarrjes </li></ul><ul><li>Vendimmarrja financiare pjesë funksionale e procesit global të marrjes së vendimeve në afarizmin e ndërmarrjes </li></ul><ul><li>Vendimmarrja financiare shumë e rëndësishme e menaxhmentiti financiar, krijon parakushte për zhvillim operativ financiar </li></ul><ul><li>Vendimmarrja financiare çelës për zgjidhje alternativash, në rastet e politikave financiare </li></ul>
 33. 33. Disiplinat primare : 1.Kontabiliteti 2.Makroekonomia 3.Mikroekonomia <ul><li>Disiplinat e afërta : </li></ul><ul><ul><li>Marketingu </li></ul></ul><ul><li>Prodhimi </li></ul><ul><li>Metodat kuantitative </li></ul>Fushat e vendimmarrjes financiare <ul><ul><li>Analiza e financimeve </li></ul></ul><ul><li>Menaxhimi i i kapitalit punues </li></ul><ul><li>Burimet dhe kostoja e fondeve </li></ul><ul><li>Përcaktimi i strukturës së kapitalit </li></ul><ul><li>Politika e dividendit </li></ul><ul><li>Analiza e riskut dhe kthimit </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Hapat e marrjes së vendimeve financiare: </li></ul><ul><li>Formulimi i objektivave dhe politikave të firmës </li></ul><ul><li>Idntifikohen shtigjet e mundshme të aksionit </li></ul><ul><li>Sigurohen të dhënat dhe informatat relevante për të vendosur </li></ul><ul><li>Analizohen, vlerësohen të dhënat dhe merret vendimi </li></ul><ul><li>Zbatohet vendimi dhe </li></ul><ul><li>Monitorohen efektet e vendimit. </li></ul>
 35. 35. Objektivat financiare <ul><li>Formulimi i objektivave dhe politikave të firmës </li></ul><ul><li>Idntifikohen shtigjet e mundshme të aksionit </li></ul><ul><li>Sigurohen të dhënat dhe informatat relevante për të vendosur </li></ul><ul><li>Analizohen, vlerësohen të dhënat dhe merret vendimi </li></ul><ul><li>Zbatohet vendimi dhe </li></ul><ul><li>Monitorohen efektet e vendimit. </li></ul>

×