O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi <ul><li>Lënda </li></ul><ul><li>BAZAT E MENAXHIMIT  </li></ul><ul><li>Izet ...
<ul><li>LIDERSHIPI </li></ul>
LIDERSHIPI <ul><li>Menaxherët </li></ul><ul><ul><li>Janë emëruar në pozitat e tyre </li></ul></ul><ul><ul><li>Mund të ndik...
Stilet e lidershipit  <ul><li>Teori a e sjelljes </li></ul><ul><ul><li>Universiteti I Studimeve në Iowa (Kurt Lewin) </l...
Dy dimensione të sjelljes së liderit  <ul><li>Dy dimensionet e identifikuara të sjelljes së liderit </li></ul><ul><ul><ul...
Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi L...
Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi ...
Hersey and Blanchard’s Situational Leadership Theory (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rretha...
Llojet e ndryshme të lidershipit  <ul><li>Liderët ndërmarrin stile të ndryshme lidershipi/udhëheqjeje bazuar në situatën:...
Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi Transakcional </li></ul><ul><ul><li>Lider/Udhëheqës që udhëzoj...
Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi/Udhëheqësi Karizmatik: </li></ul><ul><ul><li>Një lider/udhëhe...
Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi/Udhëheqësi Vizionar: </li></ul><ul><ul><li>Një lider/ dhëheqë...
Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Karakteristikat e Lidershipit Ekipor </li></ul><ul><ul><li>Duke pasur dur...
Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Rroli i Lidershipit në ekip: </li></ul><ul><ul><li>Ekspert </li></ul></ul...
Çështjet e Lidershipit të shekullit 21 <ul><li>Menaxhimi i Fuqisë </li></ul><ul><ul><li>Fuqi Legjitime </li></ul></ul><ul>...
Zhvillimi i Kredibilitetit dhe Besimit <ul><li>Kredibiliteti (i Liderit) </li></ul><ul><ul><li>Vlerësim i ndershmërise së ...
Fuqizimi i punëtorëve <ul><li>Fuqizimi </li></ul><ul><ul><li>Involvon ngritjen e diskrecionit vendim-marres tek punëtorët ...
Lidershipi efektiv <ul><li>Elementet Universale të Lidershipit Efektiv </li></ul><ul><ul><li>Visioni </li></ul></ul><ul><u...
Diferencat gjinore dhe Lidershipi <ul><li>Të gjeturat nga hulumtimi </li></ul><ul><ul><li>Mashkujt dhe femrat perdorin sti...
Lidershipi Bazik <ul><li>U jep njerëzve arsyen të vijnë në punë </li></ul><ul><li>U ndihmon atyre të zhvillojnë pasionin p...
Lidershipi mund të jetë irelevant <ul><li>Zëvendësimi për Lidership </li></ul><ul><ul><li>Karakteristikat e përcjellësit <...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Lidershipi

21.447 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Lidershipi

 1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi <ul><li>Lënda </li></ul><ul><li>BAZAT E MENAXHIMIT </li></ul><ul><li>Izet Çelaj, MSc - MBA </li></ul><ul><li>Prizren, 27 JANAR 2011 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>LIDERSHIPI </li></ul>
 3. 3. LIDERSHIPI <ul><li>Menaxherët </li></ul><ul><ul><li>Janë emëruar në pozitat e tyre </li></ul></ul><ul><ul><li>Mund të ndikojnë në njerëzit vetëm deri në shkallën e autoritetit formal nga pozita e tyre </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuk është e thënë që domosdoshmërishtë t ë kenë aftësitë dhe mundësitë për t'u bërë lider </li></ul></ul><ul><li>Liderët </li></ul><ul><ul><li>Janë emëruar ose dalin nga brenda një grupi pune </li></ul></ul><ul><ul><li>Mund të ndikojnë /inluencojnë në njerëzit e tjerë dhe kanë autoritet menaxhues </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuk është e thënë që domosdoshmërishtë t ë kenë aftësitë dhe mundësitë për t'u bërë menaxher </li></ul></ul>Lidershipi (Udhëheqja) është proces i ndikimit në grupin drejt arritjes së qëllimeve. Menaxherët kundrejt Liderëve
 4. 4. Stilet e lidershipit <ul><li>Teori a e sjelljes </li></ul><ul><ul><li>Universiteti I Studimeve në Iowa (Kurt Lewin) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ka identifikuar tre stile të lidershipit (udhëheqjes): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stili autokratik: autoritet të centralizuar, pjesëmarrja e ulët </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stili demokratik: përfshirje, pjesëmarrje të lartë, feedback </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Laissez faire stili: duart hands-off management </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rezultatet e hulumtimit: rezultate të përziera : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Asnjë stil specifik nuk ishte më i mirë për prodhimin e performancës më të lartë </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Të p unësuar it ishin më të kënaqur nën një lider demokratik se sa një lider autokratik </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Dy dimensione të sjelljes së liderit <ul><li>Dy dimensionet e identifikuara të sjelljes së liderit </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Të orientuar nga të punësuarit: theksi tek marrëdhëniet ndërnjerëzore </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Të orientuar nga prodhimi: theksi tek realizimi i detyrave (të punës) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rezultatet e hulumtimit: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liderët/ Udhëheqësit të cilët janë të orientuar nga të pun ësuarit j anë të lidhur fort me produktivitet të lartë të grupit dhe kënaqësinë e lartë të punës. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): </li></ul><ul><ul><li>Argumenton se lidershipi/udhëheqja e suksesshme është arritur duke zgjedhur stilin e drejtë, udhëheqja e cila është e kushtëzuar nga niveli i gatishmërisë së pasuesit. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pranimi: udhëheqj a efektiviteti varet nëse pasuesit e pran ojnë ose refuz ojnë një udhëheqës . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gatishmëria: shkallën në të cilën pasuesit e kanë aftësinë dhe vullnetin për të kryer një detyrë të veçantë </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Udhëheqësit duhet të heq in dorë nga kontrolli dhe kontakti mbi pasuesit në mënyrë që a t a të bëhen më shumë kompetent. </li></ul></ul>
 7. 7. Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): </li></ul><ul><ul><li>Krijon katër stile të veçanta lidershipi duke inkorporuar dy dimensione lidershipi të Fiedler -it: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duke u thënë: detyrë të lartë – marrëdhënie të ultë të udhëheqjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duke s hit ur : detyrë të lartë – marrëdhënie të lartë të udhëheqjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pjesëmarrëse: detyrë të ultë – marrëdhënie të lartë të udhëheqjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deleguese: detyrë të ultë – marrëdhënie të ultë të udhëheqjes </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Hersey and Blanchard’s Situational Leadership Theory (SLT): <ul><li>Teoria e Hersey dhe Blanchard’s mbi Lidershipin rrethanor/situacional (SLT): </li></ul><ul><ul><li>Vendos katër faza të gatishmëri s ë së ndjekës ve: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>R1: pasuesit nuk janë në gjendje dhe s’janë të gatshëm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>R2: pasuesit nuk janë në gjendje por kanë gat i shm ëri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>R3: pasuesit janë në gjendje por nuk duan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>R4: pasuesit janë në gjendje dhe duan </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Llojet e ndryshme të lidershipit <ul><li>Liderët ndërmarrin stile të ndryshme lidershipi/udhëheqjeje bazuar në situatën: </li></ul><ul><ul><ul><li>Udhëheqje/lidership direktiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udhëheqje/lidership mbështetës (suportiv) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udhëheqje/lidership participativ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udhëheqje/lidership i orientuar nga arritjet </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi Transakcional </li></ul><ul><ul><li>Lider/Udhëheqës që udhëzojnë ose motivojnë pasuesit e tyre në drejtim të qëllimeve të përcaktuara duke qartësuar rolin dhe kërkesat e detyrës. </li></ul></ul><ul><li>Lidershipi Transformacional </li></ul><ul><ul><li>Lider/ Udhëheqës që frymëzoj n ë besimtarët të kapërcej në edhe v et interesa t e tyre për të mirën e organizatës duke qartësuar rolin dhe kërkesat e detyrë s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lider/ Udhëheqës të cilët gjithashtu janë të aftë për të pasur një efekt të thellë dhe të jashtëzakonshëm mbi pasuesit e tyre. </li></ul></ul>
 11. 11. Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi/Udhëheqësi Karizmatik: </li></ul><ul><ul><li>Një lider/udhëheqës entuziast ik , udhëheqës i sigurt në vetvete , personaliteti dhe veprimet e të cilit ndikojnë që njerëzit të sillen në mënyr ë të caktuar . </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat e Liderëve karizmatik: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ka në një vizion </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Janë në gjendje të artikulojnë vizion in </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Janë të gatshëm të marr in përsipër rreziqe t për të arritur vizionin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Janë të ndjeshëm (sensitiv) ndaj mjedisit dhe nevojave të ndjekës ve </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Lidershipi/Udhëheqësi Vizionar: </li></ul><ul><ul><li>Një lider/ dhëheqës i cili krijon dhe artikulon një vizion realist, të besueshëm dhe tërheqëse për të ardhmen dhe që përmirëson gjendjen e tanishme . </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderët vizionar kanë aftësi që: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të shpjegojnë vizionin të tjerëve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paraqesin vizionin jo vetëm verbalishte por edhe me sjellje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zgjerojnë ose aplikojnë vizionin në kontekste të ndryshme lidershipi </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Karakteristikat e Lidershipit Ekipor </li></ul><ul><ul><li>Duke pasur durim për të ndarë informacion in </li></ul></ul><ul><ul><li>Duke qenë në gjendje t ju besojnë të tjerë ve dhe të heqin dorë nga autoriteti </li></ul></ul><ul><ul><li>Duke k upt uar k ur të ndërhy n/intervenon </li></ul></ul><ul><li>Puna e Liderit Ekipor </li></ul><ul><ul><li>Menaxhimin e kufirit të jashtëm të ekipit </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehtësimi i procesit të ekipit Stërvitje, duke lehtësuar, duke bërë trajtimin e problemeve disiplinore, rishikimi n e ekipit dhe performancës individuale, trajnimin dhe komunikimi n </li></ul></ul>
 14. 14. Qasjet aktuale të Lidershipit (vazhdim) <ul><li>Rroli i Lidershipit në ekip: </li></ul><ul><ul><li>Ekspert </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhues Konflikti </li></ul></ul><ul><ul><li>Trajnues </li></ul></ul>
 15. 15. Çështjet e Lidershipit të shekullit 21 <ul><li>Menaxhimi i Fuqisë </li></ul><ul><ul><li>Fuqi Legjitime </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuqia që e ka lideri si rezultat i pozitës së tij/saj. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fuqi detyruese </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuqi e liderit të dënojë ose kontrollojë. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fuqi shpërblimi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuqia me dhanë benefite ose shpërblime. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fuqi eksperti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Influenca e liderit që vjen si rezultat i ekspertizës dhe aftësive të tij/saj. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fuqi referente </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuqia e liderit që vjen për shkak të resurseve të përshtatshme të personit ose tipareve të admiruara personale. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Zhvillimi i Kredibilitetit dhe Besimit <ul><li>Kredibiliteti (i Liderit) </li></ul><ul><ul><li>Vlerësim i ndershmërise së liderit, kompetenca dhe aftësia të inspiron përcjellësit e tij/saj. </li></ul></ul><ul><li>Besimi </li></ul><ul><ul><li>Besimi i përcjellësve dhe të tjerëve në integritetin, karakterin dhe aftësine e liderit. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimensionet e besimit: integriteti, kompetenca, konsistenca, lojaliteti dhe çeltësia. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Fuqizimi i punëtorëve <ul><li>Fuqizimi </li></ul><ul><ul><li>Involvon ngritjen e diskrecionit vendim-marres tek punëtorët ashtu që ato ekipe mund të marrin vendime operacionale p.sh. tek zhvillimi i buxhetit, kontrolli i inventorit dhe zgjidhja e problemeve të kuyalitetit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pse të fuqizohen punëtorët? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Më shpejtë iu jepet përgjigje problemeve dhe vendimet merren më shpejtë. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adreson problemet e zinxhirit të rritur të kontrollit asisoji që menaxherët lehtësohen të punojnë në zgjidhjen e problemeve tjera. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Lidershipi efektiv <ul><li>Elementet Universale të Lidershipit Efektiv </li></ul><ul><ul><li>Visioni </li></ul></ul><ul><ul><li>Largpamësia/parashikimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkurajimi </li></ul></ul><ul><ul><li>I besuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamizmi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozitiviteti </li></ul></ul><ul><ul><li>Proaktiviteti </li></ul></ul>
 19. 19. Diferencat gjinore dhe Lidershipi <ul><li>Të gjeturat nga hulumtimi </li></ul><ul><ul><li>Mashkujt dhe femrat perdorin stile të ndryshme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Femrat tentojnë të adoptojnë stil më demokratik ose participativ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Femrat tentojnë të përdorin lidershipin transformacional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mashkujtë tentojnë të ërdorin lidership transakcional. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Lidershipi Bazik <ul><li>U jep njerëzve arsyen të vijnë në punë </li></ul><ul><li>U ndihmon atyre të zhvillojnë pasionin për punën e tyre </li></ul><ul><li>Instalon tek ta sensin e përkushtimit tek kolegët e tyre </li></ul><ul><li>Zhvillon sensdin dhe përgjegjësinë e tyre ndaj konsumatorëve </li></ul><ul><li>Me qenë lojal tek ndaj njerëzve të organizatës </li></ul>
 21. 21. Lidershipi mund të jetë irelevant <ul><li>Zëvendësimi për Lidership </li></ul><ul><ul><li>Karakteristikat e përcjellësit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eksperienca, trajnimi, orientimi profesional, ose nevoja për pavarësi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat e Punës </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutina, qartësia dhe puna e kënaqshme </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat e Organizatës </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qëllime eksplicite të formalizuara, rregulla dhe procedura rigjide ose punë kohezive grupore </li></ul></ul></ul>

×