Hyrje ne anatomi

M
Hyrje ne anatomi
Objekti i Anatomisë
    Anatomia Normale
     studion strukturën
     e organizmit, në
     kofigurimin e saj
        normal.
Etimologjia e emërtimit
      A n a t o m i a – është
       latinizim i emërtimit
        grek ana-thomos =
      nëpërmjet prerjes, pasi
        metodika bazë, për
      vjeljen e informacionit
        anatomik, është
          diseksioni.
Shkencat bazë anatomike
      Struktura e organizmit të
      njeriut studiohet në
      katër nivele:
     1. Macroanatomia.
     2. Histologia.
     3. Biologia molecularis.
     4. Embryologia.
Përshkrimi në makroanatomi
              Përshkrimi
              anatomik i
              strukturës bëhet
              në dy mënyra:
             • Anatomia
              systemica.
             • Anatomia
              topographica.
Përshkrimi  Përshkrimi
 sistemik  topografik
Mënyra e studimit në anatominë
      sistemike
         Struktura
         anatomike
         studiohet në dy
         gjendje:
        • Status staticus.
        • Status dynamicus.
Metodika e studimit në anatominë
    sistemike statike
         • Dissectio
          cadaverica.
         • Imazhëria.
         • Endoscopia.
         • Anatomia
          comparativa.
Metodika e studimit në anatominë
   sistemike dinamike
        • Anatomia
         functionalis.
        • Ultrasonographia.
        • Roentgenoscopia.
        • Anatomia
         moshatare.
Metodika e studimit në anatominë
     topografike
         Anatomia
         topographica e
         studion organizmin
         të ndarë në regjione.
         Metodika e studimit:
        • Dissectio stratificata.
        • Dissectio axialis.
Anatomia e aplikuar
     Anatomia clinica.
     Anatomia e
      variacioneve të
      normës.
     Anatomia
      artistike.
     Anatomia
      sportive.
Studimi modern i strukturës në
   praktikën klinike
         Studimi morfologjik në
         imazhëri bëhet me
         prerje aksiale:
        • CT vetëm prerje
         transversale.
        • MR prerje
         transversale, sagitale,
         dhe frontale.
        • PET scaner prerje sipas
         tre planeve
         hapësinore.
Studimi sistemik i strukturës
         Organizmi i njeriut
         ndërtohet sipas një
         rendi plotësisht, të
         përcaktuar
         strukturor:
        Qeliza
        Indi
        Organi
        Sistemi
        Organizmi
Qeliza
   Cellula është uniteti
   më i vogël morfo-
   funksional, i aftë të
   kryejë aktivitet të
   pavarur jetësor. Ajo
   karakterizohet nga:
  Rritja dhe
   diferencimi.
  Metabolizmi.
  Irritabiliteti.
  Riprodhimi.
Indet
  Indet janë grumbullime
   qelizore me ngjashmëri
   morfologjike dhe
   funksione të njëjta. Në
   organizmin e njeriut
   diferencohen:
   Indi epitelial.
   Indi lidhor.
   Indi muskulor.
   Indi nervor.
Indi veshës
          Indi epitelial vesh organizmin
          nga jashtë (lëkura), si dhe
          hapësirat e organeve (mukoza).
1     2/a   Ai ndahet në:
         1. Epitel shumështresor i
           keratinizuar (lëkura).
  2/b
      2/c  2. Epiteli i pakeratinizuar
           (mukozat):
         a. Shumështresor.
         b. Njështresor me cilie.
  2/d   2/e
         c. Njështresor pa cilie.
         d. Epitel i sheshtë.
   3
         e. Pseudoshtresor.
         3. Epitel gjendëror.
Indi lidhor
          Indi konjuktiv është ind i
          kudondodhur, me funksione
1     2    lidhëse, mbështetëse dhe
          trofike.
       1.  Indi lidhor i shkrifët.
3     4  2.  Indi lidhor elastik.
       3.  Indi lidhor fibroz.
       4.  Indi kërcor.
5     6
       5.  Indi kockor.
       6.  Indi dhjamor.
  7
       7.  Gjaku.
Indi muskulor
       Indi muskulor është i
       vetmi ind dinamik në
1      organizëm, i aftë të
       ndryshojë përmasat e
       tij. Në organizëm
       diferencohen:
    2  1. Indi muskulor i strijuar.
      2. Indi muskulor i lëmuar.
      3. Indi muskulor kardiak.
3
Indi nervor
    Indi nervor është
    indi, i cili merr
    përsipër unifikimin
    e organizmit; dhe
    harmonizimin e tij
    me mjedisin ku
    jeton.
Organet
   Organum është
   kooperim indesh për
   realizimin e funksioneve
   plotësisht të
   përcaktuara. Ai përbëhet
   nga:
  1. Indi bazë funksional.
  2. Indi lidhor i shkrifët.
  3. Indi trofik.
  4. Indi nervor.
  5. Indi lidhor elastik.
  6. Indi lidhor fibroz.
Sistemet
   Systemae janë
   grupe organesh,
   hallka të një
   zinxhiri funksional,
   për kryerjen e një
   funksioni të
   caktuar.
Sistemi mbulues
  • Lëkura ka si funksion:
  1. Mbrojtëse mekanike.
  2. Termoekuilibrative.
  3. Mbrojtëse imunitare.
  4. Sekretive (mamma).
  5. Absorbuese.
  • Mukozat kanë si funksion:
  1. Mbrojtëse.
  2. Absorbuese.
  3. Sekretive.
  4. Imunitare.
Sistemi lokomotor
      Systema locomotoria ka
      funksione mbështetëse,
      lëvizëse dhe mbrojtëse
      të organeve vitale. Ai
      përbëhet nga:
     1. Skeleti.
     2. Artikulacionet.
     3. Sistemi muskulor.
Sistemi Nervor
  Systema nervosa është sistem
  drejtues i gjithë organizmit të
  njeriut. Ai ndahet në:
 1. Systema nervosa somatica.
 2. Systema nervosa vegetativa.
  Secili nga këta sisteme ndahet
  në:
 a. Systema nervosa centralis.
 b. Systema nervosa peripherica.
Sistemi Tretës
     Systema digestiva
     është sistemi që
     siguron marrjen e
     lëndëve ushqyese
     nga mjedisi dhe
     absorbimin e tyre në
     gjak, apo limfë.
Sistemi i Frymëshkëmbimit
      Systema Respiratoria është
       sistemi që siguron thithjen O2
       në gjak për proceset e
       metabolizmit, si dhe nxjerr CO2
       nga gjaku në mjedis.
      Ai i realizon funksionet e veta
       nëpërmjet dy proceseve
       funksionale:
      a. Inspiratio – frymëmarrja.
      b. Expiratio – frymënxjerrja.
Sistemi i Qarkullimit të Gjakut
       Systema
       cardiovascularis
       strukturohet nga zemra
       dhe enët në të cilat
       qarkullon gjaku, dhe ka
       si funksion
       transportimin e
       lëndëve ushqimore dhe
       O2 në nivelin qelizor.
Sistemi Urinar
     Systema uropoetica
     është sistemi filtrues
     dhe pastrues i gjakut
     nga produktet e
     fundit të
     metabolizmit, si dhe
     ekstragues i këtyre
     produkteve në
     mjedis.
Sistemi Riprodhues
     Systema reproductiva
     është sistemi i
     riprodhimit të
     pasardhësit. Ai ndahet
     në:
    • Systema reproductiva
     feminina.
    • Systema reproductiva
     masculina.
Sistemi endokrin
    Systema endocrina
    realizon unifikimin e
    organizmit dhe
    harmonizimin e tij me
    mjedisin ku jeton në
    rrugë biokimike.
    Hormonet janë
    mediatorët e këtij
    sistemi, që prodhohen
    në gjendrat endokrine.
Sistema Limfatik
   Systema lymphatica është
   sistem me funksione
   imunitare dhe
   transportuese të yndyrnave
   në organizëm. Ai përbëhet
   nga:
  a. Vasae lymphaticae.
  b. Organi lymphopoetici.
  c. Tonsillae.
  d. Lymphonodi.
Historiku i konsolidimit të terminologjisë
   në përshkrimin anatomik sistemik
• Anatomia prezantohet në shek. XIX një terminologji
 konfuze dhe jo të centralizuar.
• Në vitin 1894 bëhet tentativa e parë unifikuese e
 terminologjisë në Nomenklaturën Anatomike të Bazelit.
• Nëvitin 1955 Kongresi i Anatomisë së Parisit sanksionon
 Nomenklaturën e Parisit, ku eleminohen shumë emra
 autorësh dhe çdo emërtim mbetet i latinizuar.
• Në fundin e shek. XX haset në USA një tendencë
 fraksioniste e Kongresit të Parisit, e cila sanksionon
 Nomini Anatomici.
Terminologjia e përshkrimit anatomik
       sistemik
• Terminologjia arabe ka peshë specifike shumë të
 vogël, dhe janë mbeturina të importuara nga
 përdorimi i gjerë i literaturës arbe në shekujt XII –
 XVII në evropë.
• Terminologjia greke është më e gjerë në
 anatomi, pasi shumë terma të kulturës romake u
 importuan dhe latinizuan nga Shkolla Hipokratike.
• Terminologjia latine është nomenklatura
 sunduese në anatomi, pasi krijuesit e erës
 moderne anatomike në Evropë, përdorën
 terminologjinë latine të kishës.
Terminologjia arabe në
 nomenklaturën e sotme anatomike
 Mjekësia Arabe pak ka kontribuar në drejtim
 të nomenklaturës, pasi nomenklatura
 anatomike arrin thuajse e konsoliduar në
 fundin e mijëvjeçarit të parë të erës sonë.
 Në nomenklaturën e sotme mbeten në
 përdorim pak terma arabë, si:

• Saphena – e qartë, e kthjellët.
Terminologjia greke në
 nomenklaturën e sotme anatomike
 Nga shkolla hipokratike mbeten në
 nomenklaturën e sotme anatomike:
• Emërtime mitologjike – tendo Achili, caput
 Medusae, os Priapi, mons Veneris, etj.
• Emërtime greke të pandryshuara –phalanx,
 symphysis, trachea, coracoidea, hyoidea, etj.
• Emërtime greke të latinizuara – pyelon,
 anconeus, sympathicus, epistropheus, etj.
Terminologjia latine në
  nomenklaturën e sotme anatomike
  Struktura anatomike emërtohet nga:
•  Ngjashmëria me objekte: manubrium, ensiformis,
  ramus, cuneiformis, capsula, cauda, columna, crista,
  falx, folium, fonticulus, musculus, pisiformis, etj.
•  Funksioni që kryen: supinatoris, pronatoris, adductoris,
  abductoris, flexoris, extensoris, constrictoris, etj.
•  Vendi që zë në regjionin përkatës: femoralis,
  brachialis, antebrachialis, interossei, centralis, basilaris,
  medialis, lateralis, etj.
•  Forma dhe madhësia: teres, quadratus, rotundus,
  ovalis, triangularis, longus, brevis, magnus,
  cribriformis, etj.
Terma anatomik pa interes në
     përkthimin e tyre
Terminologjia anatomike inkorporon dhe terma
 që nuk paraqesin interes formues në
 përkthimin e tyre, pasi:
• Një përkthim korrekt të shkëput nga vizioni i
 strukturës: sinovium, parenchyma, tibia,
 lympha, glandula, pia mater, etj.
• Emërtime të pasakta, që mbeten në përdorim
 për shkak të lashtësisë: arteria, neuron, etj.
Rëndësia e përvetësimit korrekt të
     terminologjisë
Nomenklatura anatomike prezantohet
me rreth 2000 terma të përgjishëm dhe
5200 terma specialë, përvetësimi dhe
përdorimi korrekt i të cilave zë një vend
të rëndësishëm në formimin dhe
konsolidimin e mjekut.
Pozicioni anatomik i organizmit në
 studimin topografik të strukturës
          Pozicioni anatomik
          është:
          Trupi në këmbë, me
          thembra të bashkuara
          dhe shputa të larguara
          me 30 , krahë të
          bashkuar me trupin dhe
          pëllëmbë, që shohin
          anteriorisht.
Përcaktimi holotopik i strukturës
  në anatominë topografike
        Holotopia – përcaktimi
        i regjionit të organizmit
        në të cilin ndodhet
        struktura.
        Për përcaktimin
        holotopik të strukturës,
        organizmi i njeriut
        ndahet në regjione.
Përcaktimi skeletotopik i strukturës
  në anatominë topografike
          Sceletotopia
          pozicion strukturën
          anatomike në
          raport me skeletin.
          Sceletotopia
          përcakton dhe
          madhësinë relative
          të strukturës.
Përcatimi sintopik i strukturës
 në anatominë topografike
      Sintopia e strukturës ka të bëjë
      me raportet e strukturës me
      strukturat anatomike fqinjë.
      Për përcaktimin sintopik përdoren
      tre plane anatomike:
     • Planum frontalis.
     • Planum sagitalis.
      Planum medianum  është plani
      sagital i linjës së simetricitetit të
      organizmit.
     • Planum horizontalis.
Studimi dinamik i strukturës
 në anatominë topografike
      1. Lëvizjet e strukturës
       bëhen në këto akse
       hapësinore:
    1  • Axis longitudinalis.
      • Axis sagitalis.
      • Axis transversalis.
      2. Lëvizje rreth një pike në
 2
       një aks të ndërmjetëm.
Terminologjia në përshkrimin
    anatomik topografik statik
 Në raport me:
a. Planum frontalis: anteriorius, posteriorius, volaris,
  palmaris, plantaris, dorsalis, ventralis, etj.
b. Planum horizontalis: superiorius, inferiorius, cranialis,
  oralis, caudalis, analis, etj.
c. Planum sagitalis: medialis, lateralis, intermedius,
  medianus, etj.
d. Stratificatio anatomica: superficialis, profundus,
  internus, externus, etj.
e. Centrum anatomica corporis: proximalis, distalis, etj.
Terminologjia në përshkrimin
     topografik dinamik
 Në zhvendosjen e tyre hapësinore, strukturat
 lëvizin përreth:
a. Axis longitudinalis: rotatio externa, rotatio
  interna, pronatio, supinatio, etj.
b. Axis transversalis: flexio, extensio, anteflexio,
  retroflexio, platoflexio, dorsoflexio, etj.
c. Axis sagitalis: abductio, adductio, lateroflexio
  sinistra, lateroflexio dextra, etj.
d. Punctum fixum: circumductio, etj.
Hyrje ne anatomi
1 de 45

Recomendados

Osteologjia por
OsteologjiaOsteologjia
OsteologjiaMedShqip
23.9K visualizações40 slides
Struktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor por
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorStruktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorQlirimDubova
7.6K visualizações18 slides
Aparati i ekskretimit por
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitMatilda Gremi
37.9K visualizações18 slides
Skeleti i ekstremiteteve 1 por
Skeleti i ekstremiteteve 1Skeleti i ekstremiteteve 1
Skeleti i ekstremiteteve 1MedShqip
11.4K visualizações28 slides
Udhezime per pune seminarike 2011 por
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Menaxherat
89.9K visualizações7 slides
Regjionet e kafkes por
Regjionet e kafkesRegjionet e kafkes
Regjionet e kafkesMedShqip
9.4K visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Skeleti i njeriut por
Skeleti i njeriutSkeleti i njeriut
Skeleti i njeriutAndiKrasniqi4
1.7K visualizações40 slides
Problemet e arsimit e shkolles sot por
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
33.7K visualizações10 slides
Firma por
FirmaFirma
Firmadenisa agalliu
11.4K visualizações4 slides
Paraja dhe funksionet e saj por
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajbehar199004
43.5K visualizações15 slides
Punimi seminarik por
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik Ramë Hajraj
60.5K visualizações14 slides
SISTEMI NERVOR por
SISTEMI NERVORSISTEMI NERVOR
SISTEMI NERVORAdela Sota
19.6K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Skeleti i njeriut por AndiKrasniqi4
Skeleti i njeriutSkeleti i njeriut
Skeleti i njeriut
AndiKrasniqi41.7K visualizações
Problemet e arsimit e shkolles sot por Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.7K visualizações
Firma por denisa agalliu
FirmaFirma
Firma
denisa agalliu11.4K visualizações
Paraja dhe funksionet e saj por behar199004
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
behar19900443.5K visualizações
Punimi seminarik por Ramë Hajraj
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
Ramë Hajraj60.5K visualizações
SISTEMI NERVOR por Adela Sota
SISTEMI NERVORSISTEMI NERVOR
SISTEMI NERVOR
Adela Sota19.6K visualizações
Shnderrimet e energjise (uji) por FialdoMema
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema15.6K visualizações
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike por Fortesa Hoti
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantikeIV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike
Fortesa Hoti5.8K visualizações
TESTE LETËRSIA 12.docx por daskakamakak
TESTE LETËRSIA 12.docxTESTE LETËRSIA 12.docx
TESTE LETËRSIA 12.docx
daskakamakak4.2K visualizações
Enzimat por An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K visualizações
Libër mësuesi-fizika-10 por Luan Hykaj
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10
Luan Hykaj22.3K visualizações
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. por #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
#MesueseAurela Elezaj11.6K visualizações
PROJEKT KIMIE : Elementi Galvanik por #MesueseAurela Elezaj
PROJEKT KIMIE : Elementi Galvanik PROJEKT KIMIE : Elementi Galvanik
PROJEKT KIMIE : Elementi Galvanik
#MesueseAurela Elezaj21.3K visualizações
06 doganat por kulla 2010
06 doganat06 doganat
06 doganat
kulla 20106.3K visualizações
Kohezioni dhe koherenca por Menaxherat
Kohezioni dhe koherencaKohezioni dhe koherenca
Kohezioni dhe koherenca
Menaxherat32.1K visualizações
Historiku i internetit por Zamira Hodaj
Historiku i internetit Historiku i internetit
Historiku i internetit
Zamira Hodaj16.8K visualizações
Plan biznesi por Enea Jahollari
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Enea Jahollari45.6K visualizações
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko por Esi Hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
Esi Hasko56.3K visualizações
Ndertimi i trurit por Darla Evangjeli
Ndertimi i truritNdertimi i trurit
Ndertimi i trurit
Darla Evangjeli33.7K visualizações
Sociologjia - SlideShare por Doniza Maliqi
Sociologjia - SlideShareSociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShare
Doniza Maliqi7.2K visualizações

Destaque

Farm e pergj ok por
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj okMedShqip
53.8K visualizações154 slides
Kerci por
KerciKerci
KerciMedShqip
8K visualizações46 slides
Gjaku por
GjakuGjaku
GjakuMedShqip
60.4K visualizações113 slides
Fiziologjia e syrit por
Fiziologjia e syritFiziologjia e syrit
Fiziologjia e syritMedShqip
20.3K visualizações30 slides
Udhetimi por
UdhetimiUdhetimi
UdhetimiMedShqip
914 visualizações5 slides
Sistemi imun por
Sistemi imun Sistemi imun
Sistemi imun MedShqip
24.9K visualizações89 slides

Destaque(8)

Farm e pergj ok por MedShqip
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj ok
MedShqip53.8K visualizações
Kerci por MedShqip
KerciKerci
Kerci
MedShqip8K visualizações
Gjaku por MedShqip
GjakuGjaku
Gjaku
MedShqip60.4K visualizações
Fiziologjia e syrit por MedShqip
Fiziologjia e syritFiziologjia e syrit
Fiziologjia e syrit
MedShqip20.3K visualizações
Udhetimi por MedShqip
UdhetimiUdhetimi
Udhetimi
MedShqip914 visualizações
Sistemi imun por MedShqip
Sistemi imun Sistemi imun
Sistemi imun
MedShqip24.9K visualizações
Sistemi respirator 2 por MedShqip
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2
MedShqip7K visualizações
Sistemi respirator por MedShqip
Sistemi respiratorSistemi respirator
Sistemi respirator
MedShqip23K visualizações

Similar a Hyrje ne anatomi

Document 4 por
Document 4Document 4
Document 4ArbreshaKamberi
287 visualizações6 slides
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt por
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.pptArditTela1
252 visualizações42 slides
Projekt biologji por
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjirejdi2106
702 visualizações27 slides
Kimia-Qeliza Shtazore por
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreDenisa Caushi
12.2K visualizações21 slides
Biologjia por
BiologjiaBiologjia
BiologjiaArdian Hyseni
42.9K visualizações35 slides
Projekt biologji por
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjiDoris Jonuzaj
56.1K visualizações27 slides

Similar a Hyrje ne anatomi(20)

Document 4 por ArbreshaKamberi
Document 4Document 4
Document 4
ArbreshaKamberi287 visualizações
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt por ArditTela1
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
ArditTela1252 visualizações
Projekt biologji por rejdi2106
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
rejdi2106702 visualizações
Kimia-Qeliza Shtazore por Denisa Caushi
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza Shtazore
Denisa Caushi12.2K visualizações
Biologjia por Ardian Hyseni
BiologjiaBiologjia
Biologjia
Ardian Hyseni42.9K visualizações
Projekt biologji por Doris Jonuzaj
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
Doris Jonuzaj56.1K visualizações
Citology por Shqipe Misimi
CitologyCitology
Citology
Shqipe Misimi21.4K visualizações
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa... por lira kuca
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
lira kuca20.9K visualizações
my old messenger is closed and i cant transver it in new one por Monika Babarogata
my old messenger is closed and i cant transver it in new onemy old messenger is closed and i cant transver it in new one
my old messenger is closed and i cant transver it in new one
Monika Babarogata652 visualizações
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut " por Denis Lezo
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "
Denis Lezo33K visualizações
Punim seminarik por BJashari
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
BJashari4K visualizações
Ore mesimore tik por Fatbardha123
Ore mesimore tikOre mesimore tik
Ore mesimore tik
Fatbardha1235.5K visualizações
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx por ArditTela1
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx
ArditTela183 visualizações
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet" por lira kuca
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
lira kuca12.4K visualizações
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal por Mirsim Tovërlani
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakalKujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal
Mirsim Tovërlani6.4K visualizações
Crregullimet ne sistemin lokomotor/levizor por Septic Flesh
Crregullimet ne sistemin lokomotor/levizorCrregullimet ne sistemin lokomotor/levizor
Crregullimet ne sistemin lokomotor/levizor
Septic Flesh8.7K visualizações
New microsoft word document (2) por Reddona
New microsoft word document (2)New microsoft word document (2)
New microsoft word document (2)
Reddona1.6K visualizações
New microsoft word document (2) por Reddona
New microsoft word document (2)New microsoft word document (2)
New microsoft word document (2)
Reddona376 visualizações
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit por Nderim Shefkiu
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimitLeksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Nderim Shefkiu7.3K visualizações

Hyrje ne anatomi

 • 2. Objekti i Anatomisë Anatomia Normale studion strukturën e organizmit, në kofigurimin e saj normal.
 • 3. Etimologjia e emërtimit A n a t o m i a – është latinizim i emërtimit grek ana-thomos = nëpërmjet prerjes, pasi metodika bazë, për vjeljen e informacionit anatomik, është diseksioni.
 • 4. Shkencat bazë anatomike Struktura e organizmit të njeriut studiohet në katër nivele: 1. Macroanatomia. 2. Histologia. 3. Biologia molecularis. 4. Embryologia.
 • 5. Përshkrimi në makroanatomi Përshkrimi anatomik i strukturës bëhet në dy mënyra: • Anatomia systemica. • Anatomia topographica. Përshkrimi Përshkrimi sistemik topografik
 • 6. Mënyra e studimit në anatominë sistemike Struktura anatomike studiohet në dy gjendje: • Status staticus. • Status dynamicus.
 • 7. Metodika e studimit në anatominë sistemike statike • Dissectio cadaverica. • Imazhëria. • Endoscopia. • Anatomia comparativa.
 • 8. Metodika e studimit në anatominë sistemike dinamike • Anatomia functionalis. • Ultrasonographia. • Roentgenoscopia. • Anatomia moshatare.
 • 9. Metodika e studimit në anatominë topografike Anatomia topographica e studion organizmin të ndarë në regjione. Metodika e studimit: • Dissectio stratificata. • Dissectio axialis.
 • 10. Anatomia e aplikuar Anatomia clinica. Anatomia e variacioneve të normës. Anatomia artistike. Anatomia sportive.
 • 11. Studimi modern i strukturës në praktikën klinike Studimi morfologjik në imazhëri bëhet me prerje aksiale: • CT vetëm prerje transversale. • MR prerje transversale, sagitale, dhe frontale. • PET scaner prerje sipas tre planeve hapësinore.
 • 12. Studimi sistemik i strukturës Organizmi i njeriut ndërtohet sipas një rendi plotësisht, të përcaktuar strukturor: Qeliza Indi Organi Sistemi Organizmi
 • 13. Qeliza Cellula është uniteti më i vogël morfo- funksional, i aftë të kryejë aktivitet të pavarur jetësor. Ajo karakterizohet nga: Rritja dhe diferencimi. Metabolizmi. Irritabiliteti. Riprodhimi.
 • 14. Indet Indet janë grumbullime qelizore me ngjashmëri morfologjike dhe funksione të njëjta. Në organizmin e njeriut diferencohen:  Indi epitelial.  Indi lidhor.  Indi muskulor.  Indi nervor.
 • 15. Indi veshës Indi epitelial vesh organizmin nga jashtë (lëkura), si dhe hapësirat e organeve (mukoza). 1 2/a Ai ndahet në: 1. Epitel shumështresor i keratinizuar (lëkura). 2/b 2/c 2. Epiteli i pakeratinizuar (mukozat): a. Shumështresor. b. Njështresor me cilie. 2/d 2/e c. Njështresor pa cilie. d. Epitel i sheshtë. 3 e. Pseudoshtresor. 3. Epitel gjendëror.
 • 16. Indi lidhor Indi konjuktiv është ind i kudondodhur, me funksione 1 2 lidhëse, mbështetëse dhe trofike. 1. Indi lidhor i shkrifët. 3 4 2. Indi lidhor elastik. 3. Indi lidhor fibroz. 4. Indi kërcor. 5 6 5. Indi kockor. 6. Indi dhjamor. 7 7. Gjaku.
 • 17. Indi muskulor Indi muskulor është i vetmi ind dinamik në 1 organizëm, i aftë të ndryshojë përmasat e tij. Në organizëm diferencohen: 2 1. Indi muskulor i strijuar. 2. Indi muskulor i lëmuar. 3. Indi muskulor kardiak. 3
 • 18. Indi nervor Indi nervor është indi, i cili merr përsipër unifikimin e organizmit; dhe harmonizimin e tij me mjedisin ku jeton.
 • 19. Organet Organum është kooperim indesh për realizimin e funksioneve plotësisht të përcaktuara. Ai përbëhet nga: 1. Indi bazë funksional. 2. Indi lidhor i shkrifët. 3. Indi trofik. 4. Indi nervor. 5. Indi lidhor elastik. 6. Indi lidhor fibroz.
 • 20. Sistemet Systemae janë grupe organesh, hallka të një zinxhiri funksional, për kryerjen e një funksioni të caktuar.
 • 21. Sistemi mbulues • Lëkura ka si funksion: 1. Mbrojtëse mekanike. 2. Termoekuilibrative. 3. Mbrojtëse imunitare. 4. Sekretive (mamma). 5. Absorbuese. • Mukozat kanë si funksion: 1. Mbrojtëse. 2. Absorbuese. 3. Sekretive. 4. Imunitare.
 • 22. Sistemi lokomotor Systema locomotoria ka funksione mbështetëse, lëvizëse dhe mbrojtëse të organeve vitale. Ai përbëhet nga: 1. Skeleti. 2. Artikulacionet. 3. Sistemi muskulor.
 • 23. Sistemi Nervor Systema nervosa është sistem drejtues i gjithë organizmit të njeriut. Ai ndahet në: 1. Systema nervosa somatica. 2. Systema nervosa vegetativa. Secili nga këta sisteme ndahet në: a. Systema nervosa centralis. b. Systema nervosa peripherica.
 • 24. Sistemi Tretës Systema digestiva është sistemi që siguron marrjen e lëndëve ushqyese nga mjedisi dhe absorbimin e tyre në gjak, apo limfë.
 • 25. Sistemi i Frymëshkëmbimit Systema Respiratoria është sistemi që siguron thithjen O2 në gjak për proceset e metabolizmit, si dhe nxjerr CO2 nga gjaku në mjedis. Ai i realizon funksionet e veta nëpërmjet dy proceseve funksionale: a. Inspiratio – frymëmarrja. b. Expiratio – frymënxjerrja.
 • 26. Sistemi i Qarkullimit të Gjakut Systema cardiovascularis strukturohet nga zemra dhe enët në të cilat qarkullon gjaku, dhe ka si funksion transportimin e lëndëve ushqimore dhe O2 në nivelin qelizor.
 • 27. Sistemi Urinar Systema uropoetica është sistemi filtrues dhe pastrues i gjakut nga produktet e fundit të metabolizmit, si dhe ekstragues i këtyre produkteve në mjedis.
 • 28. Sistemi Riprodhues Systema reproductiva është sistemi i riprodhimit të pasardhësit. Ai ndahet në: • Systema reproductiva feminina. • Systema reproductiva masculina.
 • 29. Sistemi endokrin Systema endocrina realizon unifikimin e organizmit dhe harmonizimin e tij me mjedisin ku jeton në rrugë biokimike. Hormonet janë mediatorët e këtij sistemi, që prodhohen në gjendrat endokrine.
 • 30. Sistema Limfatik Systema lymphatica është sistem me funksione imunitare dhe transportuese të yndyrnave në organizëm. Ai përbëhet nga: a. Vasae lymphaticae. b. Organi lymphopoetici. c. Tonsillae. d. Lymphonodi.
 • 31. Historiku i konsolidimit të terminologjisë në përshkrimin anatomik sistemik • Anatomia prezantohet në shek. XIX një terminologji konfuze dhe jo të centralizuar. • Në vitin 1894 bëhet tentativa e parë unifikuese e terminologjisë në Nomenklaturën Anatomike të Bazelit. • Nëvitin 1955 Kongresi i Anatomisë së Parisit sanksionon Nomenklaturën e Parisit, ku eleminohen shumë emra autorësh dhe çdo emërtim mbetet i latinizuar. • Në fundin e shek. XX haset në USA një tendencë fraksioniste e Kongresit të Parisit, e cila sanksionon Nomini Anatomici.
 • 32. Terminologjia e përshkrimit anatomik sistemik • Terminologjia arabe ka peshë specifike shumë të vogël, dhe janë mbeturina të importuara nga përdorimi i gjerë i literaturës arbe në shekujt XII – XVII në evropë. • Terminologjia greke është më e gjerë në anatomi, pasi shumë terma të kulturës romake u importuan dhe latinizuan nga Shkolla Hipokratike. • Terminologjia latine është nomenklatura sunduese në anatomi, pasi krijuesit e erës moderne anatomike në Evropë, përdorën terminologjinë latine të kishës.
 • 33. Terminologjia arabe në nomenklaturën e sotme anatomike Mjekësia Arabe pak ka kontribuar në drejtim të nomenklaturës, pasi nomenklatura anatomike arrin thuajse e konsoliduar në fundin e mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Në nomenklaturën e sotme mbeten në përdorim pak terma arabë, si: • Saphena – e qartë, e kthjellët.
 • 34. Terminologjia greke në nomenklaturën e sotme anatomike Nga shkolla hipokratike mbeten në nomenklaturën e sotme anatomike: • Emërtime mitologjike – tendo Achili, caput Medusae, os Priapi, mons Veneris, etj. • Emërtime greke të pandryshuara –phalanx, symphysis, trachea, coracoidea, hyoidea, etj. • Emërtime greke të latinizuara – pyelon, anconeus, sympathicus, epistropheus, etj.
 • 35. Terminologjia latine në nomenklaturën e sotme anatomike Struktura anatomike emërtohet nga: • Ngjashmëria me objekte: manubrium, ensiformis, ramus, cuneiformis, capsula, cauda, columna, crista, falx, folium, fonticulus, musculus, pisiformis, etj. • Funksioni që kryen: supinatoris, pronatoris, adductoris, abductoris, flexoris, extensoris, constrictoris, etj. • Vendi që zë në regjionin përkatës: femoralis, brachialis, antebrachialis, interossei, centralis, basilaris, medialis, lateralis, etj. • Forma dhe madhësia: teres, quadratus, rotundus, ovalis, triangularis, longus, brevis, magnus, cribriformis, etj.
 • 36. Terma anatomik pa interes në përkthimin e tyre Terminologjia anatomike inkorporon dhe terma që nuk paraqesin interes formues në përkthimin e tyre, pasi: • Një përkthim korrekt të shkëput nga vizioni i strukturës: sinovium, parenchyma, tibia, lympha, glandula, pia mater, etj. • Emërtime të pasakta, që mbeten në përdorim për shkak të lashtësisë: arteria, neuron, etj.
 • 37. Rëndësia e përvetësimit korrekt të terminologjisë Nomenklatura anatomike prezantohet me rreth 2000 terma të përgjishëm dhe 5200 terma specialë, përvetësimi dhe përdorimi korrekt i të cilave zë një vend të rëndësishëm në formimin dhe konsolidimin e mjekut.
 • 38. Pozicioni anatomik i organizmit në studimin topografik të strukturës Pozicioni anatomik është: Trupi në këmbë, me thembra të bashkuara dhe shputa të larguara me 30 , krahë të bashkuar me trupin dhe pëllëmbë, që shohin anteriorisht.
 • 39. Përcaktimi holotopik i strukturës në anatominë topografike Holotopia – përcaktimi i regjionit të organizmit në të cilin ndodhet struktura. Për përcaktimin holotopik të strukturës, organizmi i njeriut ndahet në regjione.
 • 40. Përcaktimi skeletotopik i strukturës në anatominë topografike Sceletotopia pozicion strukturën anatomike në raport me skeletin. Sceletotopia përcakton dhe madhësinë relative të strukturës.
 • 41. Përcatimi sintopik i strukturës në anatominë topografike Sintopia e strukturës ka të bëjë me raportet e strukturës me strukturat anatomike fqinjë. Për përcaktimin sintopik përdoren tre plane anatomike: • Planum frontalis. • Planum sagitalis. Planum medianum  është plani sagital i linjës së simetricitetit të organizmit. • Planum horizontalis.
 • 42. Studimi dinamik i strukturës në anatominë topografike 1. Lëvizjet e strukturës bëhen në këto akse hapësinore: 1 • Axis longitudinalis. • Axis sagitalis. • Axis transversalis. 2. Lëvizje rreth një pike në 2 një aks të ndërmjetëm.
 • 43. Terminologjia në përshkrimin anatomik topografik statik Në raport me: a. Planum frontalis: anteriorius, posteriorius, volaris, palmaris, plantaris, dorsalis, ventralis, etj. b. Planum horizontalis: superiorius, inferiorius, cranialis, oralis, caudalis, analis, etj. c. Planum sagitalis: medialis, lateralis, intermedius, medianus, etj. d. Stratificatio anatomica: superficialis, profundus, internus, externus, etj. e. Centrum anatomica corporis: proximalis, distalis, etj.
 • 44. Terminologjia në përshkrimin topografik dinamik Në zhvendosjen e tyre hapësinore, strukturat lëvizin përreth: a. Axis longitudinalis: rotatio externa, rotatio interna, pronatio, supinatio, etj. b. Axis transversalis: flexio, extensio, anteflexio, retroflexio, platoflexio, dorsoflexio, etj. c. Axis sagitalis: abductio, adductio, lateroflexio sinistra, lateroflexio dextra, etj. d. Punctum fixum: circumductio, etj.

Notas do Editor

 1. Texere – pëlhurë.Epithelium – mbi thith (veshje e thithit). Thele – Gr. thithi.Connectere – bashkoj me tjetrin (lidh njëri me tjetrin).
 2. Stratum – shtresë. (strenere – shtroj. L.)
 3. Phalagx – rreshtim ushtarak.Pelvis – Gr.pelisAnconeus – Gr. anconSympathicus – Gr. sympatheticos.
 4. Rene Dekart (1597 – 1651) filozof dhe matematicien i shquar francez.