O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

E catalog obat generik tahun 2014

E catalog obat generik tahun 2014 sesuai dengan permenkes nomor 63 tahun 2014

 • Entre para ver os comentários

E catalog obat generik tahun 2014

 1. 1. 7 obat pemerintah ^ , JEAE rwmaw _ 7 v m, Halaman ; /34 p p. ; . - w w »; a.. ... - ww w ; AU (Azaesanene : enem sa mg 4 Anweaweqwane emrwyanae eeawez zan mg) w Kmwa Farma ; kisaran mawa: ;,375.aa "a Dawxwrwwnad L DaAwrwwaad zw Aaefuvww upwvuweww cewex/ name; ;a mg nanem l w srwwwawkwwrwe aeeawem wwemeseaaeews aas, 3 awwsmw 2 ; a kewaw 17,5UD. uU Dawrwwaad “e, npwrwwpea w 2 M mmk wqes. wew wae ; aaa mw wmA w; w Wwdatra Ehakn aa a ; ana mw 7,saa aa Domnwaad C Dmwwrwwaad 2a 14-0943 : mem w uuwcav 4 Albanian! sasaene zaa mg/ s mw w ; mapiemwe nas, ;a aas a lbaml a ; a mw : wawan Dawnwnad w Duwrwwaad zam-au: ;a: z<w;2e sw Nbendazul casexAepswwI/ kepce; wan mp ww Hui Phamwa Dus, s sawp a 5 zeuew : maa Dawnwaad Dnwvrwwasd 2a ; wasqs ; s 33 e Awewewuww suum normal (hmm ehmm) mweksw zo-x. , ; aa mw Zmala w ; keonewmwwwee vwew ; na mw 7so, aaa. aa Dawwwrwwaad zaman; 2;»a se ` 7w Nbmln serum rwewmew (w-uwwen albmuww) Imewwsw zwr/ e, sa mw Zerwab w w Ikaoharvnwndu vwew sa mw zasaaaaa Uuwrwwuad zaman; 21:09:56 a Album; sam; namew aman spam) ; ngeksw 5-1. zsa ml PLASEUMW w Dm. ; Pharmawab : maw a zsa mw aaaaaaaa Danwrwwoad 2a 140943 2;:4e.47 5-1. zsa ; a s Awpwewwwm : :mm nami (wumen eneawuww) wmewew 5% 5a mw PLASEUMLN w Dps wermewea aemw a sa mw lamun aa *w Dawnwaad newwwmweea : anas-za 2;:4e:47 5-7. sa m; ; aw Nwurwrwow ; eawee/ wvevsm/ waue: ;aa mq l ww Pernww Ageng sex, ;a sam a ; a laHets sama g Duwrwwuad ; ; Alnmlwnnw aaweukepswwwaepwee ; aa mg w w aewnerewm Dus, ;a blwstzw a ; a tabwel m. 5a '. aemweee ; z Alwalolawn izMeWaDslJ/ kadet n,15 mg w w Dexa Medwca Dus, ;a sma a ; a tabwel aan ua g apwwwmwpea ; sw Awpvezpwewvw cebwew/ kansu/ wwseaws ma w kwmwe Famwa Kd; ;ax ; a table! m aa C o Dmwwrwwnad ;4 Alpvezpwem (Mawarni/ kudu ; ma * w me Famwa kek ; ax ; a : me: 233.00 '; aewmweea Dawwwrwwaad ; sw Awaepwese nyaksw sa n-a/ vwew Acawyse ww Bnehrmgew Ingewhewm nas, ; wawasan; + xvwaw vdarut e samw swaaawaaaaa g Dnwrwwuad apwwwrwweea ; s Amintawswrw a sewep wwwewe ; -/. Fmgnde w cenae lndusm Farma; hhe 2.5 gw ; sama aa Dewrwwnad w newwwweee ;7w Amwkesew wmaws 250 maw-wi Gwvbon( zsa w sempe Farma vwew z mw sa. sua aa Dnwnwnad Duwnwuad za ; waaa 15:23:37 ma / mw ; sw Ammeawm maw 24 "wp/ mw w ; uses ome dus 3a empu ma mw 3,azz. aa C oemweea Cw newwwweea 2a ; sama ; av -ze ;9 Awwwwmeawm labletsmred zan mg w Erewa eeaew @mu repwez so an aewwwmweee Dawwwrwwaad zmun-; s ; eznszaa zaw Awwwwmowawn ceuewwwwaasJ/ kewew ; san-a w ww Erewa aa a ; aa cebwe; gawaa g aewmweee _ aewwnwpea zaman& ame 47 rwewemem ; / 14 p ”w m» . ww wfwwllm . nakxwsxwu amu-maem v . nesww 'w . . « w l'u'>'-'wiVu-[419 e ak z; Amndamn . mess ; sa mg/ I r1w Samarang w eee pweme Dus, s . ..maw s 1 mw ; usum [kw-niaga . mam-waaa j zeawaeas ; e 7 22 Amndamn ceewkepwec mo me Kendlrmw w Dnyl v. .. mo ; mmm w &awar-waaa zan-wn-; s mm ; eu 17 7.; Amlrwphhv; nate; sam( 15 mg (m) w Inclallnnn Dus, ;a mu s ; aes ; um Dev/ Mud Rnurwmla zau-m-u ; au s; 14 emmwpwww : :abt ; a mg w w ? smw-z : -gung Box, 3 m» a ; a taw-as mau w pewmeee w Dawurbad amran; w 15:05:33 zsw emmwpwww tabiat s m; ww Pemwv Agurg Baxw 3 mv: g ; a ubin: 187.00 DEV/ Maid Dauwrwaid w zaman: ;umax zsw emeksswwwww kipsuw/ kavlnl : sa mg ww me. iphrr dus m x ; os zum . new-mee w Duwurwaid 27w Ameksswwm kipsuUkivH/ bbldscvrad sae mg w Mershrw* Trmaku Mer-asri korske IGX ; una zam: Dcwmbw Dawurbid zaw Arvukswswlwrw swrup kgnng wene : sa mess r; w w »wew Dharma aas, aepew sa mw wamaa . Dcwmbéd w_ Daumbad za Amcksswhr- swrup kerwng u; ng' 5 mw ww aeepwm ; nw a sa mw zwusm ' Dauwñbad ; a Ampsñwn eeew . wewsw 4.1M! ) wewew w w Bandem; ee, ;n 'AS e ; g macan . Dowwnwcad . Dawn/ Wear! 3; mee wmewwww Iang ; cung m, ;m ux/ m, vwal/ artrdge eepeewewewpsenww untu; w ew arts Warm. : dusw sseweewew pa; s ; mw eswxxwpa Dawuan . Dwwrwnad : Anndgq [lnsuwn gewgwwwe ; on lux/ nw) sem, IDOJUImI Swrs x3mw az Analog wrwsolwrw me xtwrwg wrw, ;po awwmw, me; wnsuwm me adwnq wn] ; oo Hammer w Pewter Dar Awwewmeeseweee Irwpeksw ; w ; u/mww Papa* dsposwble ; m~ w; eee e s Hapel; ambe) ; oswowm : Dcwmwoad : Daarwaad axwm (Braun m Irwsnwwn sepen s m. hmmm ; nsawm Asparl Hayam (Armand) : :w Arwabg me. . ma( wnwlwntv) ; on aumww vwaVarBdge awspesswewpemww Numabg Mix ww Bayer lndoneswi Peuñww carlndge ; Isman Dcvmbad Dauwrbw erwe. wzs-we mimwn : sem. m. nsulwn lwwa ewsnemme wiyenssmw : s (mun) 34 me; wrsulwn rapid mg we, ;oo uwwmw, vaw/ :anrwdge awspesawewpeuaww Nuverapwd w Fvwrcr' Par Akemwseeewees ; mksw ; pa IUVmL Hatpen aspeswss 2 mw w; bwx ew s “Bpeu dmosbk) 55,345.00 : Dcverbad . Dqswwrkwid ; arr-age [Insawew asvi& (Amal-rawa) Hewan 35 Analog rapnd xiwnq wn] ; oo uwwmw, vavcamwdqe aepssbwewpeucww Neverapwd w Fewrcr' Aerakemeseeweee Dus. vw: ;a mw zonwoomoa cwwneee Douvrbia w masam: umvdge wwnsewwn Awan weneegaew) Vwa` w : m s» ee mee wnsmwrw rapd aawngn-g ; m wawwwe, vaw/ anndgedspcswbk/ puWww epewe w meme pwewme dus, Saebsurpecw e ; mw massa; . h-. wwrwwcad . Daru-wan! zawwn-; s anndqe [lnsuwm gwulswrwe ma Iuwmw) Sobmr ; oawuwm- ; wus xsmw 37, Arwabg mw" rapid mer; ;on a; wm~ -pwsmpegeaepeswawew-peeeww Nunung w Bayer lndareswi Perwñw carlrdqe men: : -hbad oswmweea nmvdg: [lnsuwm wsprc (VDNA ew-wgwn» ee emmeew emweeeawwkepm ; m; Aninda ; w Asr: :. see van-rawa Dus, 1 blas! g ; a YaMec Hwan! !! . V Dcw-. rwcad , Do/ mwaad "v 19 emg. maw ; weewe kunyah, kemsweesw Awumwnum Mdmksd; zm ng w EMA Dus, ;n Slrwp e ; n mas; mee Dcwwnkud oe vwrwnaa Maghesnm Hwdroksda zoo ng , 4a eewesae ma; 1; susoensw, kombwrwasw : Awumwnwum Hdmksd: mn : ng/ K mw w Eree eesew e sa www 1,150.00 . semasa w Dam-bad Magnesaamkwdroksrdalw ngw5m* * nmr-nw. .w w *' . e 4; Ana sekuen poem sewep konwbnas: sesaesn saa ru/ g Pnwmwkswrw ; awaaa IU/ g w. Indofarma Dusw 25 abe c 5 a z. s;5.aa Dowrwwoad Do-mwoad 2a ; wus ; smswas azw Anwwewerwe nosu kambnasl : nwwwrwexemn 25 mg swafeapksn sua mg w Kmwwa Farma kak ; a k ; a ceawew szaaa L apwrwwoea Duwnwwad zamnexs ; swaswss 43 Anmwwqran: zraewemwww Tama( ; ma + Knfewn sa ma w. Kmwwa Farma aa ; aa ahwel ;3s. aa L Dnwwwwoad DO'A mweea zuwaxqs ; swaswss 44 Anmatknsorw nosu xeaweckewmwwee : Sesuatu! zsmgmeaepe ; aamg ; evepee w. Meuofarm Dus, 5 smp a ; a tablet ; ,5nn. ua v Duwwwwoad Damnwnad zanas-; e ; smm Tablet osw Anenweawer meks ao rue/ nl mem w. wamwe Farma Dus a emp 3 ; nd : mama ' Duwvrwwoad np-kwwwaed 2a ; +0345 2a: a3w ; a 4a AsemAseawsewwswweuesemsewneewe; mmg w. prwepwesmak Dus @ ; ax ; a 's ; ;s. aa ^ Duwwwwoad Davwnwaad zaH-ax-; s 16:05 33 47 Asam Asenlsalwswlat (mesesew) weaweukepneukepsaw ea mg Mwrwwasp; ea w. mewewrewme nwmeka Mercusarwa KOTAK az ; a x ; a TAE ;4a. aa Dnwrwwoad aawmweea : anane 21:46: 47 4a Asem Askorbat (Vwtavvwwn c) weawew zso ma w. wamwe Farma k& ; ax ; a tablet ; sswuu Dowrwwoad oa-knwaaa 20144345 ; sznscwa waw Asem Askarba( (Vwtawvwm C) veawec 5a ma w. Kmwwa Farma Dus ; a san ; w ; a tab ssaa apwmweea Duwnwaad za ; wus 20:03:16 saw Asem Pele; wzuezAaasaw/ Kauec &Ama sxeriue; w. Dexa Medina Dus, ;a sawp @m abwel maa Dowvrwwoea op-wwwwwaed zaman; znaewsa s; Asem Folat weawezkeasaw/ xaue: 1 mg w. Mam; Lwza Farma& aemw @ ; aa xeewe; <we. aa Dnwwwwoad aa-wwmweea znnax-; s ; emswss 52 Asam lhandranat meta Smg/ Eni aenaemez w. Boehrwngev ; ngewwwewm seks, ;empaw z, zw79,aaa. aa Dnwwwwoad Da-knwaad 2014-04413 xmas-a s; AsamMeienanxatkawl/ 'Kaolet saa mg w. Eemofarm aas, w bwslgr g ; a kepeebss 112.01; 2 anwwwwaea J na-knwaea ; anaan 10:24:25 saw Aseowupoemwaewkepsaw-: an m; ueaem w Sanke Farma smp ; wmswaa aowrwweea 3 Dnwnwoad zamans 13:23:37 4aa mg ss Asem aeneksewwwez wrwyeksl ; aa mg/ mw w. Hexpfwm Java ; eaewezewwes aas, ;u empaw a s mw : Ji-tua ' - Dnwnwoad Da-krwwaad ; means ; sznswn ss Asem awenewssemec wrwwewsw sa ma/ wvww w. Berrwofarm aas, ;a eawpuw at s mw zssawaa apwmwoea ç aa-knwoed za ; wus 16:05:33 s7w Asem eeweawene; -wueksw ang/ smw zoMErA w Novarns Irwdurweswa Dusw Ivwaw pwesak a smw 9oa. aaa. aa Duwrwwoad g Duvwnwwad zawaaeza zmsww sa Aswwaaw salsa mexe 3-7. wemew Eye w. serwae Farma mae 3,5 gram z4w7sa. aa aewwwweea j Duwnwnad zcmasqe ; a:23w37 Own: ssw Aswksavwr ; aawet/ Ieoswlhaplec zao ma w wnaofewma Das, ;a awexer a ; a tabiat ; smu : _ Dpwrwwoea Duwnwoad zam-azas ; smswss ea Asaaavwr ; eawez/ kenswakauec eau mg w. Samphannda Perdana A Dus, s sawp a ; a ; em sama g apwnwoea Duvwwnwaad 2a ; Mhs ; ewaswss
 2. 2. c m. . . : 5 Juhr- 20140403 21:31:54 4 51. wawasannya 10.000 umu Langsa PT. wnauu &aku 10.000 umu 1,030,510,011 v numuun 2 Dnwrluad 52, Awhzumewnu Puaex Pr. 25:10: 71101110000003: nu: 5 nm w 10 13110: 130,00 3 Dowrined _Z Duwrload 2014-03-15 10:23:37 53, 1001010:: 11111401 25111111151111 ruam: : 171.011:: Welmm: ancam Dus. 50:10:11 a 25:01 20.000,00 2 Dwnlnad 2 Dnwrload 20140315 15:25:37 54. Auopuaufaxtauattzsmg rr. mnofma ms, 10:00 01012010: 74.00 3 Dominan 2 Download 20130405 10224120 S! . Antmné! :kalu Zmng/ Sul PT. Sdr: bldmshñwmns botol Q 50 nl 31,430.03 Dwlnioid Dnwrlald 2114-05-15 16105133 55. 0111101110:: 150101 500 m0 Pr. :anu Fame 111121110 10010: 4.511000 1 00140511 1 Dnwrland 20140315 15:05:33 57, Allwin! ! &kk 7-31 MG PT. soho lndism ? Munas 5170 3:333,W DVMIDBH Z Dnwrimd 1114-03-18 21:03:15 50. &namu semu: rr. 71.115:: 2:10:41 140111 5111025 ms 0 50 ; nm 1.250,00 2 no-muan 2 Dnwrload 2014-0315 15:05:33 53. 00125010411951& 1.211112 101001 pr. Hmmm 1x 10via| x 1.211111 9,000.00 2 Dvnrioid 2 Dnwrioad 20130403 10:24:55 70. mmmasmvsézmynum/ vu , Pnphuprugm 171551101001 umum g Dunlud 1 Download 2013-04-231012020 71, naucmntivss 1311101310: 251110111 savana: 17101000010001& va 3,z00,000,00 S3' 001411050 2 000011050 2114-03-10 21:03:15 72, namamu: : m: : mseammvataao - 121.100» Farma Me su: 1.520,00 2 Doworload 2 nuwrmn 20140315 15:05:33 73, 5313111381!! tak: : mata IMQ/ M Batam 03112' VT. saba Finn: DOH 0 SNI 25,106!” Dominan 2 Donwload 2014013 11:%:47 12': 74, 00000115111111 1000: 7.5 : na/ NI &namamu szsmxmmzsmuum rKUzDZMahs Avasm 171430910005 10061121:: ms, 1 m1 041111 400303700 2. Dwvrinad 2 Dnwrload 20140325 225240 17317914) 75. 0110111001110 100101150: 1500:; ousunex 150 w. Astmlenea ndonesa 010. uma 10 14105101 7z,400,00 "a Dmm100d Q Dnwrlnad 20140405 21:30:54 m3 75. Edmund Hiasi! ! mug Cenix 50 PT. Astulmea niat: : Ds, 2531H @ “Tiki 45,000.00 2 Dowload 2 Dnwrload 2014-04-03 21:13:54 'W 77, &akad : mna-mna 10 m0 510101: Im w. sama Farma 5:00 5,045.00 01114110210 2 Dnwrioad 21140315 1:02:37 75. Espviittkilñng CUIJIZS PLMevdKTUL hsmlishêmtñkt 746.01 Dominic! Z Duniaa! 2111407-2111109155 7a, 051010111 151110151110 01.121.150:: Manula Box 3x 10 un: 545,00 Dmwdnad 2 Dnwrlaad 3113-04-23 10:24:20 00, mamana: : 1511111011011 0150x111 ? ruu Farma va 304,000,00 0000000 Z 00011000 21140721200255 01, 0101110101111:: mamana cma 100 17112010001000 Box 3x 105 fi Duwrlocd 2014-0315 19: 40 u, anuunnnmaznnmcn/ uzff, 1000005 untu: : ` Vmsvazeneamusa lmmlTuhhderwlwdos-s 2 Dnwriaad 2 ownload 2114040321: 54 Tumbuh 03. BJdQUIGrQUHIGmIhUHILZSW/ "l 0:01:00:: Fr. Mualaneandwsa 10104013105130111002:: 0,300.00 Q Dnwrload *gt Download 20140403203054 RS& 04, &Austin-forumnya (ind nanam) Hia 15014,5 : :q Syntimrt wr. Assalaam idurtsa ms, namu; a 12: nos 117,5m.00 i nuwnban 3 Dawnhad 211140315 13: . a mama 150/45 wrg 05. nusa-Mamasa (and mtr-anu: ) : :has 00/4,5 mq Syaban wr. muna : dansa nus. 11111111211115: @50 nos: 11050000 i numoan *i nowntuun 20140403203054 30/15 IIIE 35, ap10a1a: 'r: ,su0,511ss(1~a)+mua0v. r r ` runner/ mia D5,5inuI@4nI 25,911.00 g Dnwrioad 3 Dawnbid 2014070120 50 I 07. Bunda! :: u:: 0,51% (m) anya: : : rr. ?fatwa lindu . mn 30,001.00 g numoun d Dawnbad 201407-21 200 00, naagumeuauzwu 751110 namu 1 PT. semua; mqehem 010, 3115515 01 101100011 12,335.00 g comm 3 Dwnbad 2:11405-2120:01:40 03, Ddivnllmerdsdatlwll 110 m0 nunuxu 710001111100 111000101:: Dus, sma 0 10 1010011 11.335.110 2 Duwrioad 2 Dannbad 30, Dau0am1auxw0ek010nm0Ma1 011 ` VLTewooSanPaak : :Hazm 305.000.110 2 numoad 2 Download Dambaan 31, 0011011150:: 5011111100101 21 run/ vel nunocm wr. 110001 01101115500251 Labuamnes vu 275.000,00 Z 00001030 2 Download 211+07-2121:03:55 32, DefaairdsHktGw/ :HBJM 50000250 VLNv/ varnslrudnrvesa nus,4b1s: uo71an1=1 75,000.00 2 Dnwrload 2 Download 21140315 13:0 40 ng T& 33, 0540501010 00101132150500 m0 51000: 210 wr. Nwuus Dudukan 1013411310 a: 71110104 150.001.011 2 Duwrlosd Q' Downbad 20140315 13:00:40 ng T& 34. namum laman arul 10o: ::g,4::1 Fsliymx ml l wr. sya-u : umu un, 0:11:11 g 50001 2,500,000.00 namum g Dawnbad 20140403 21: 54 1 Sahli! ! 95, nefemmtabletsoom FSIDNx VRSVGBFSYIVR 1DS, BMMOXDD&QK 25,111.50 Dowload 2 Dawnbad 2014414413 21:M:54 tablet 1 35, nefudummauxsenxwwuwum Dsfem rr. 11000010001200 D: :. 1001010500110 11200000 Z Dnwrload 2 nwnban 2114040321: 37, DeHaIIetaSMIVIHGLV-Lm. 511-0011 1210155000 ms, 100011111 o 1:: : 1.510.110 2 numoan 2 Dawnbad 20140315 15 30, namamu: : HktLLS : :g , ; Fr.1>: u:: s1:a>: a:d; oFa: nas 1:10:51:: ms, 10 50010110101101 5200 g Dnwrload 3 Dawnbad 211140315 15:05& 1 93: nagvdltklHnrg (kunir FTJJHdISIEpDHWIEPVWMTH Ds, lB5sta@EUiet ? DJXILDG Unwind 2 Dawnhad 1314-080618 100, 05013110003101:: 0,25% 015101231 1 vr.11z: ::1=1u: :1aa01:0cu1 1011051115 120,111:: 01 50 5,700.00 2 1151-01030 g Downloand 21140320 21: 1 - , a .1-0105-0, , . 101, nauumummmmzsx 10111111. 11150015110:: 330500 2 Dvwrload 2 Download 21140315 13: :13 101. ntamamwumramsmzsm 0us,5a1:10001010m07.s: r1 11,525.00 2 Dnmload 2 Dumnbad 2114-03002 103. Dlnqnanlatutmrektzlmm/ Lsnl Dunsabagminmmzid 15,701.00 2 nomoad 2 Download 2014-00-20 104. nama: : Hukum; 011 100 45.00 g Dnwrloid 3 Dawnbad 211130423 105. 11630103101330:: v 0:: :. 1001310110401) nge-mmm 1,050.00 g nuwrmn : g Dmmlnad 2014-03-15 1505.33 105, 010011011-000110751101111 00105011011210 22,000.00 2 0000050 , g 000111000 2014-03-20 ll`l7, DME! #NIH-WM VT. Vamdo Farmauma lux 1D X IHT! ! 57.00 2 Duwrioad 2. Download 2313-0443 IUI. 011110201:: HG Hie& : Jum PT. lndnfnmna DUS, 10511” 0 l| `| tik& 134.00 2 Dnwrload 2. Download 21130452 103. 0111220:: nfu: ma: : 50 mg Hausa: 171. Tanah: mahma 10 vii 00 501119 127,557.00 2 numoad 3 Download 201403113 20:03: 15 PUM! ! Krugman SGM HU, 01111020411 N30! 2509/5111 FINE& VT. PHBI! ! Mmala Vid 5r11l. 4631H! ) Z Dnwrload 2. Dwnbad ZHMFJB 31:03:16 Iri-is 25 '19 111. lllnnzankapqlSl lwmg astaga: PT. Ya1&elnd0nesa 30310010110201 3557.00 *a Dnwrload s; Download 20140310200315 100 112. [mnzunbnnlslznnlg Hamam 171. Taabexnnqua zuutaemlamd 4,015.00 3 Dnwrload g Damlbad 20140310200315 l” U3, Birdhdhat Hii 50 MG PT. WIB Fatma BII 1M #k 101.09 2 Dcwrload 2. Downinad 2013-0443 114. mukim ada: : ta& mah 0,35% E. D.T. A PT. Canda Induim Farma: MU 15 nl 37,3XI. W Dnmload 2 Dominan 20140403 54 115. mukim Idñnrnthñsknm S4! Ing/ nl &nefmlnfus PT. Bays lrdurtsa inul 12435.50 Dnwrioad Daunbad 2014-09-28 21:46z47 W VW I 5 NI 115. nonmmkuszssamm 0001.01:: 17701010115000:: 111011051:: 25,700.00 2 namoad 2 Download 201407012- ` 117. ndsammmeuh: tablet 11:10 cmn 11119 12001110: indonesa 1215, susu: : om 150 3,400.00 3 D0wn|0ad 2 Download 20140315 110. naummnaiatumzng cadang rumahmu: : hs,5l: lstaê1l7`s1ñ 530.00 i samaan 3 Dcmnbad 2014-0315 110. Ddsurub-uahkivpslw. 100191001 00101115:: pnmavsnmuu 11101001011100 55,210.00 __, Duwrioad 9, Dmmbad 20140315 Mhvi ID IW 120. Ddsmlbduehkrrjédnv. snmgrval Doxmlim 171. mans Intrusi Dm, lmal o50mg 2500111000 2 numoad 3 Dawnbad 2014-03-15 10:23:37 An! !! SU IW
 3. 3. . asumsmukaéuzmn-: Ism 1 2 121. nuuamnp-v-nusnq/ swa 1 111113111111 12.2. Danu-IBMHIIBIBFIG vnuevaurum 51511111175 11.1 DunvuidmmaSnu/ nl. : 1211111111111.. mbangun. : 114 Dntvñnjidlnglni 1111011 vnnumnun: .. .ugm us. nauumpumnq/ msm ~, 171.551.515.111; mxmmmzvuumensm 125 muatmnuamwmnsudmmzsmnmmaammmvm umum VhKhhF-amu mscsvhl 11.1: 117. nnauuuxsbuknsme 111111111 71,S1I10~Kireued1anNunuce1mDl-.1 mueunnxcaunba m &ngawangun-ra 11.111.15.111. busana m agamis-ugm waman. 1111111111111 m soon-ancaman 1111111.. . umpan-amu: : 1114211511415& 111. BdspImsuAmhlZUH-IIMM 15115111112111 VLAvumsPhmu mzwaasymqeeozm Ann-u uz. aukspunsoaunauwwwu 15151115411111 Ptnmmvhrmn duszprdiadsymqeatuni Alm-u 1:11. awkswmseauunnuowuu Invmuxiow PLAvenmPh-mu duszprdldswmgaçujnl ANTI-XR m. a11u1n(1.1..1.n1).1,. u1~/ ,.1.n. ..1111q111 , 111.111.511.151 1115231111.. .: us. &bangau-mmm anD-w mnasu- vsezsm u. . 1:15. 51111115511115-»1-&111111/5111 11551115551115 1115115155111 m. EgokaHauNvlanMID/ DZHuuI-lsoamul 1>vlFr Vhêrxwawammdc masam-wawasan& 1). &gk-Hunluhmlnjnzjgqnalnnmmjm 51115,1.. ., unarnmmm »sanggul m EiunñHsq-l/ kq-Hlmng TLKnuIFumn mmxmnpa 1411 anakan-utama ? nh-duluuu 11151052110111:- ê mmm 1511111151 Dvnnhad 111111111154 11511111511 a- 111.111.511.115: 11.11.111.15.; 1 11.11.511.11.. . 11.11.111.15:* 1 211141131111 15 1.1.11. 145 1 11.111,15. 1111111111151 : ruas-manusa: 1111141115 1515511: 1 1111111515 11:11:37 11111111111511 151.111.111 11.15.115.11 Duwnlnad nova-na: 111.111.111 54 1 11.15.111.11.. . ulun-ungu! ! 1 11.115.511.. mnxammm 1 vnwvhramIsungF-: m 55111911111 511411145 1 193. 154. 135, 155, 117. mfmazhmeunn, 251111111111 FUnHMIIHsIHU/ Vfl amaumkuadevxawsam nmuumwwau 15111111 aueamraugnnng 1a1o1ut1-11a11e1211111g HKIUMHWHEEMBEUJVU nnouadmzsom/ nt ñnmuslhliñama/ Snl. amma-namamu; mnmmumnuamy msua1v1wu1imzna-1s1,5m Fudanamdsiruzsmlfhsm nnuprmznplumwmsss Funuvlldñduna/ :Lm. 1111111111 mmudumnm (Saidxmnlmaaucvdriw 65111111111111 meaocvdc 7,5 m1 &monumen 11.251.111 951111151115 1151121111111 (karim/ r ssh nj 500 111960 Ing/ nl) m. aamunarunmuwuun 11.11.11: "Kimaam vivmuduwusyr-ç) mun-nanem l 1115111111 m. savira-namun. ..: 5111-11111 111.551.511.111.” ms. .a. .1.y1.g. g1.s1»1 11111421114147 144 Edvwcdh-Jahilllll-'I/ ml. nuno-am 17111111155111.; umum-mom 51141152121111» 1 145, awuwm-uaznxmwuam ? hmmm Phnoehrlngerhwdhetm 55115511111111 m. EIIIMHNHQEMQOKI) vnrmm. . uxmxxnuu: 1 147. hauma-nuntut: ) 71.11.451.11.. . mmm-temu 111. azan-Imam vnumpham 1111011111111 1 149. &aamanuu-nn : ym-u PhMeckSharpDotuneNumuTbk namum-ua 1511. : summer-umum 111111111111 vnmeksnmmmmmm mxumçnsuzmunmn 1 151. suami-timnya saya vncavñbhv : ram-qm 152. smua-m - 71.151.55.111. 151111111111 211111511111113115 151. Evomins&| l.25m 1211111111.: 71111515111511:: mshugmwwn mmmmm mar 154 511a11i1115n111.s1n1 1:51:11.; Phlbvamlndonei 11155113119111:* l m1 155. wuvmtmmuuossbbvnwvunpabmmumpcs 1111112111511 71.51.1111 Parvhamuznmcals karmçxvlALsauxoenamamonm sman-u» 1111-1111551 2111111411121» . 11:. muvm(1151_n1u1)_11n1m-1411u1 11.. ... ., 51. 1.1.1.. .. : a 1.111.111» 1152.15 11115111111111 1 117. mavm[: __1..1). e-.1,muv, ~a«_1.. msn 11.. .:: . 51.151.511.. 1111 9111111111111 , 1111111111» mumnmm 151. 7511111711111511151111115111111411111111111 11101121171 71111111511111:: »a 215111111111 g 1111111111111 1 : omm-maw l smu 131. Fculniumkdiornn/ VM VLmdmnañnnakuMa-: usau xcxuxom-vwl 211.511» j 11111111511 g 115111111111 1a1. sambusa/ wawa. ; Vhlkauhrmndo 351111911111 1121111 _g 11.17.115.11 g 1111111111111 1 1.. . 151, 5511121115111 11111111112111 VLMasfamTrmdmIVHmsma xunxemmvu : i Dnwriud 152, reububnnluusa1.m.1.v, sumhu1 Prmmanbk 01110311111111! . Z 17171111o11<1 151, 51111111111151: 111111111 75112111111111 15151555511111:: 1115,1s111u1111ans1 2 Duwrioad 151. Fanmamumom vmemhmlayanmauxms mJswmnIan-J ` 3 oemoad 155. Fardcnvmixhhbsénvjtahlelzsang 111.111.115.111( 115911111111 ` 291.111 g Dowload 155. Fudmaspsahamanwmbmng Fmem 11121551111171:: . 11154511121511 I nam g 15111111511 21140413223154 157. FauIuimIipauñr-(asñvvltablnsww 111, PhapmsJbk 1159111111113 5111,111 , _ Dowload m14-o3-1s15:115:33 155, Favmnirñrh 11111110111111* muram vr,1111e1111r1a= r1n11ehe~n &maish 112111 77,911.11 _Z 31111111111 211141111115 111: 159, Fammmmmmmw. laura: vmoemmerlrwm Duacamwznnms 117.511.111 Z Dowload 2114141132131154 511115511 171. Fem111111e1a1,1111,v1,15111g/111,11111111111111 11110115551115 15511111119111 1 125,111,111 1 1111111111111 21114111521131; 171 FanznildeuI, mA, vD, n5m/ Vfi1MnlZn1| PTJGruFarvna nussmwlom 33,914.11 S Dowrioad 211141315211113115 172, 51111511111151 mam/ Jan 171111152112 PfJowlaFwvna 1115115151111 511.111.111 1 Dwnload 2111111411121: 54 121.1 1 11511111 , 173, Femanlpihmlsmcg/ jm Duognczs VLKmiFama nsasspatch 153.111.111 3 11171111111121 i 1111111111511 21114113111211. 1111111511111 174, Femnlvatchsummnam 1111111921511 11101115511115 11115115151111 l 255.111.111 9 Download 1 Dewntoad z111+o315211:113:15 mmm: 175. Fivmmrutmnw/ Il mmm 11115111511115 1fs@1,5111 375.111.111 , _, 111711111151 2 11111115111 m14o4151mz137 175, Fruumuvsm ? macam Pncenbdw Jmlssswommb I 7.931,11 _2 11171111111511 g Demand 21114117-2121: 177, ñmamunmxowecsalnm 11111111 11111511153& 11515111111111 5111.11 2 11111111111111 3 Dowload 171, ñma1aiMWRavi1Kl)hHG1.m.29||9M 1 vnvnaovombk 11511111511111! ` 3.117.111 2 1111111111111 2 Dcwrtoad 179. Hdadiwiumng haru: VTJvmhsPfavna 13155111195111; ` 1243311411 2 1117711111111 2 Duwrioad no 15111511111121 1111111 511111150111 171, 11111111115115 m,111nn~aos1m1nsauusewt 275.111.111 2 11171111111111 l Dowrioad nun' 111 Nama 0111111111 EJ cuma Cnmd 51111111115 11111115 Anm : adam 5 m9 651111:: 7.5 mq 111111111751 : :waaa 171 Mmfavma 1111111151 mama PT. 1151111 1311111111115 12111111 Pr, 121121: indonesa 171. 1111111 Fatma 171, Gracia Phammdu Pr. nu. Mada PT. sub: Fam Pr Kab: Fame Pr Kaba Farma 171. xfm Phmnaceund 15111115111112; 171'. smp Wdmnn 11111112311 Pr. 5151111 wdmn: :rahma 171, 5151111 Walmrm lrdnresa 171'. Dan Huma: PT. Indurfnrmu FT, Indorama PV, saya himma Fhflavahdunsa PT. 327111111133 rr. merusak-sdm Dunsamlww nus,111111111@1111111 m: : 11111111112951 Sim 111511111151' 111111195111 v111o1111 1115111111111 11113121559 D5,Bn! d12DDnis&iy mmzmmwêsrualaeudoutzvi) 12112111151111 11111135125111 &lisnamm IIH, !GSVVUIDBiEI 12111151571119: Preiied Svrwe nanedsyrig: 1111154511111! 55.111.111 47,551.11 4,557.11 22111.11 419.11 437.111 3133311 24,511.11 33,111.11 2.111.111 93,331.11 11917.11 241.557.111 972.110.111 133.11 55.11 275,111111.11 412.511.111 2.57n,1o11.11 39,310.11 HJ [O [G [é (6 MNWMM WWMNN [10 [45 1.1.5: : :-1111 2 111711111151 2111411315 19:11:41 Download il 1117111111511 2111411315 15:15:33 Download 2 1117111111511 21140915213547 1111111111511 2 1117711111511 2111411515 15:15:21 1 1111111111511 S 1117111111111 21141515151137 1511111151 2 11111111111511 2111441345 1515137 1 Dwniuad *Z 111111111151 z1114os-2s21:15:47 Download , Z 111111111151 2111411315 1512117 11111111111511 3 1117111111511 2111411315 11:72:37 11111111111511 2 111111115511 21111515151137 | 111111111151 i 1111111111111 211411515211111115 1111111111151 3 1111111111111 z1114o34sz11m15 l 11111111111511 2 1111111111111 21114415-15211111315 111111111111 2 1111111111111 21114115415 1111351115 | 1111111111111 3 1111111111511 21131421124121 Download 9. 1117111111511 z1111114-z311:24:z5 1 11111111111511 2 1111111111111 z111+1x11151z1:35:115 Donmbad 2 1111111111111 2114-1111115 15:15:15 l 1111111111151 2 1117111111111 2114115115 15:15:15 nownhsd g 1111111111511 21141403213154 1
 4. 4. EB EEEEEE SEE! H? HEF# 535535555 3.555581 H! !! &Ixhlñdlig aamanuu amanah-Making sumsum-m. ., &namun-aqua e-aaamzmnqm muat-rusunami munaanununuauidxmuzmvuaumumnd) muauiumunemunmuunvwmwmwsudwnm# ounmnan-nnnnummwdn-nmupmmn-hnn-an And) mmnma-. .baaçbuxmuvm-nmgnunummnnt) m-iun-i--iuuauHmuv-tudruuipa-hI-mud) mmuannauunumnwuuduunmupocuumnmummmuev mviumlmil? ) mnaununnammwnlu-nmupuz-muma-b) mmmhmnanmmwntvuocnmuahummmssnomnuw lain! ) nnm-. muinn-. ismwnvuo-numo-a pumumsmnuuummntnumusm-mnu-nm mmuunm-nq-ixwuumwamuumsmmnnw uuaunmuummwnwao-un-nqammm mmmmmngaçxmuunvuammmmnq on-ia-umniuiilnuu-t-innhu-Itdnnuube mmmcmmmmmuammm mptm-. .mgrsu lhvdmsavaamnulini nut-nanam &dumunung m. namum m. u-auaanwannsdwmwnusuu-usuwa-'w-akaumm an: Phhwrmhdwlei msusueuuwsmaaun memangkas/ mm: ) m. :: Haitham umu-u mandarin-a : angunan lI-I m. magician-g 1.. ... - mnmmuam- : bangunan Smu u; uwmmnqmn/ mpn-qevam-n nsp-au samaan-nu: h-. hdniçulnl rs. hp-aammngmmnumgavuna) : qu-u urus-nunu, hnviñllni m. Innmnrn-um-wmamuovuam : un-bu yuan-nunu macam za. kp-mmmnmnvnummovuwm Ica-m wap-nunu& mbuuomm m rq-aannqnmwmwhgovin-o ap. . nuhun-uud: luv-Ion. : m lawannya-wawasannya& m. Immummwwanvmunwrwno : In/ sum m. lnuuuammmm-I-nmmlm-I) umu umum-u. mu mun-nu 174. lwvwidnm-mwlodllnlnHmnu/ suni) umum : nuwun-umu. anu Imun-n vs. IuwuuI-nuunhwuunudnwu AlnwulNFA umu-nurunin. aamanuu-l 175. m-mumm na Vhbdaén- usahamu. m nun-muna. ; uli nunu-n. usman-u m xmmvanwmnulm na vnsvinhm DusIvHOInI m una-nunu mu : :umum-un susun-u n. manut-malammu; m UhHvmK-mhçnqkv- kumaha er-. ouax-nxlmna-nmmmasmutmunaugmnmsmaanu, mbahas-I ngunan-renungan. namun: : mnssarvomuushvabvu mnuswouua mam-un usman-nu maman manula mmm mm: :umun mmm-I mnvsosm lnhumnul-ln-Iaunns-iuuasp-naunh) nunu-dgn. ..: ngusulin-akeh hirslwlulnlwihadklnluhuuswñdllñk) nnusu-IIAHMIOJM : mw-umu Unwind muatan-ml 2% êssm m m. &mutusin; @sama ? nun-mua nmr-mm &mw 2 5)! m &inukmmnñawñsstai m. ; wawasan-ku bumesoom 5,7nn. m g m anammmzssmi n/ a vnwmnnua mutan-u sama I 224. GASSIBRMCN “MMM/ Vu lukisan# VLAIITIZHBGIIiJrSJ DUS. 1577736103!” ZHWJIHILN 2 "B m sasa-meminum zal-kaum Vhbvlhuuidms anam-pesan 00,000.00 g m. aseafxivmnuetazsm ma waw-mm mumxmk 2119.00 2 m. ndumddnmmm rusa : Insaan-namun: mssmuicm usum 2 nem. zza, numwaqsmmswm Indone PfJbIfimTmUuMuunau wrn-muasal sama 2 ban: m. rhlupatdnlulecmsng n/ a ? tuai-nn mnnumyomum sma g un. ruupginmmktsng ma ? mudahan hmlblñmêlbdkl ; sm g za; mwmuawzusm n/ a PhD-bln! ! na-, mbuuomuua 59.00 2 B? . HSODHHOIUkRZIW LDdWIHZ Vhldalfwmnwwldulneumu KUTAKOIDKIDTIE 125.! !! 2 Bl. IHWGMHBZIQMI. “IIIE PTJBIEIITIIiIBGZI 51775.05". 15510.! !! Q meus m, Mamma. . men. ; VLDuaPda mu 641.510,00 2 us. rhzhrddalvlseksmlllhi Imum wrn-namun u 'Emm 1 m. Manu-umu& nh Phlhhilml *nbgsg* ; mm g m. riauosuenukmzuamqsdsoung Hvmmmna ? hua-Hanum »ini smm g DEMI m. mmummunsummm nia ngawangun: : maulana Agmaa g 240. HmmhnmnwnndahextgmmmMmdMnnnkuhmtamaiam-kmg» lnuatzdvnl vnrsmnmznumaucds haru/ Hinn! mmnm g : umun Jawa mmm : minum unt# &Duniaa mmm-manusa& Dunlud ; numbu mam-anom: : mawa-t : mui-u znuousmmzzn Dunlud : mmm mnowsznamsq nuansa g hudud mlm-nanny nominal 2 namum 20130443102221! nami-ml I Dunlud maca-nanam& Doain-i : nuwun mwos-zazxwmn Dunlud g Duda-d : mm-u 10:24:55 Dvtalnld g Download muat-za mms; Dur-bil 1 oma-d 20300431022455 Duniaa! ! 2 Dowload 2014-03-15 151231 ma# 1 murtad : :nunung Damian! :muna 2114-034520 15 usaha Imum-a mnm-zuuwss Dat-ind gmana : :gurauan: : Damhuri gasub-d mawa-maman Dunlud : muna: mxmuzmnxas Darwin& gmna-Ind mu-oa-aszszatnsa nnaqhtru-umndm »un-n 'mantu-susu nunung umum gmpi-u gmn-n anu-mau: : 54 iii? ?? ? ii i mun; man zam-mu nana mau-n ma: : mawa mms; :cmn-u mam mun : sama mau-n mua: mao-us &E801 maman; ;ms-n muna umun nuwun 213054 zmuans : usm nunu: mmm mua-n mmm mmm. ; ma: : mna-n IEN: ) : umum umu : mua: mas: mm: : mmm : una-om : mna mmm: : zx-. msa : :u-mn : :msn mna-um nuansa mawa : :m9 zmuwu 21:13:54 : mua: n-. nsa mlm-m amma : nut-mugia : nuwun : mw muna: zx-. msv : nu-nun uma : umum : mns- anaan : :mn anu-uns nusa : mans : sam: mmm mmm : :nun : me: amma mmm g nun-nun Imun-n 12:55:41 g nani-a aman: mans g nang-n mnumnmmxu g maha maenan; g mas. ; mun: mmm g umu-J amma nm g nama-i museum g nunu-a anus-n mna g mas. : : nuhun nmxs» g usun-i mmaznmso g namun-I mnmmznsusa g usun-I : nu-ons inasari g mug-n usum; ;smm g muna rum-x; :cmn g muna-I maupun : musa g mui-i : nn-anu : mw: g nunu. ..: :mun-n : man
 5. 5. 5.53 291. 292. 33. a; H& nunnimierhaiwdzlmm 1soao1111do1wa1l10du11.v 1011101111111 umomummuuanngusnng mannmmuozmnq Kñnnltnhmiekswlm ummsmamahwahmnusamm . &maturnuwun IDU-UMMU) mhmuiniuuuiummsa Kzéhl& 1157H &daramang kgñdi| %inng lwwinauetsom Invmuicauecmmzsm nmqnmnmadmsm xzoamshsnpmng/ sm Krburmvldzletlmm mumdmbsm Kzboduhuhiñmmis Kibqimhlsunlg/ linl Kahnnwmmlouzleznpupwacmng n/ a PLHIYIBIUDMMFIII 11011111111121 131.111 gonna-d 1011111111 mu-oyzuzntmv Fisablihl vnmwawmala ml 11,000.00 g oumoad Summa: : 2111+117-2121:11s: ss n/ a Phnlhfnm mmmpnmuhux : m: gmnuoad gmana mumzzmmza lupa PfJaIwScIWIdñ( 51:11 7110.00 g 017111111111 goal-uud 20140315002137 m Phnudd& 17111101000100& 1.311.110 1 11.111.114 1111111111111 21141040320311:* 1111 Pmmousawaoac 11111511101511 12,000.00 g mmm : nol-anand 20140721111023 [sawah 11111.11:: :: nanam-msn: : 1111111 »mom gamma 3111111114 20144140321305! @lunak r/ a Pnmznu mmmsuipemudet mm g 1111111111111 gonna-d 21140943211610 1010151 rnmawunuaxalubwma 11311111111511 1,700.00 1 nunu-d 2 111111111111 21114111224547 r/ s Pnneumaa ousaanaomuuac 4.911000 g Dvnrlold : oomond 21100515 n/ a vmzaauu: : mqaumomuuar 3.011.111 3 wamaa 31101110211 211411315 : :a Xdodi Prahara-wiguna aamanuu 27,311.00 g oma-tom goal-and 20140403201119 rl/ a Miki-fim! Ix-, msavemcabm 1411.00 1111171111114 21111111111111 zanovzsmmss m. vnanmnmu oumwsvvomuikt 14.00 g 001111114 : mmm 3111034516: :33 n/ a 17141111112» 11110101011010& 112.110 : mas: :aswad 21141111515415:: 1sge1olsynp ? umumkan-un hnsbohlñlznnl 44,770.00 goomoad gnouhad 21114034519: :13 1111111101511, 121111 n/ a Pnbdfrnu n-, munaomwee 245.00 g 11111111114 1111111111111 : :unsure-an Mamam: Plirldlohljxxlmvieslrdovuu 111111111111 111011111111 1175.00 g nmrmd 2110111111111 mswwunsozso umpan rnumnua nuwun/ m 2.114200 gounuad goouuad 11140511213315 mukim! 111% 1a Prnrmpohwn& meuni 190411114111 g Damian! gmna-d 20140905311145 mbantu: : 1501111 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316, 317, 451? HE 51355515535555 lubopmusonng/ nsnl Kzrvsdlol mhdhplerjlaasul 15,25 mg 101121101 11111111 'w. 100 11101111 mmm 10101117. 511 11101111 Kmmuolktmm , Kehokouazollvmñh Kintamani hill 2% Ketnknnzml sub sol 2-11 Knzoknnazd DMI( ZW ml! Kemprofen mpodtorh 1011 mg Ketorolaciueldaormlnd lamunan 1:11 500 m0 1011121161 Iwwvhotttsñm lanuanm laumvkznlet 300 m0 lamunan mmg 100111111 un: 0.15 m0 1<1op11ogm1 1:11 75 mg nommmsahpnmns mutumduvadwnu/ sm mummhgsunsng/ nuua) muumbumasnluquom 01111011101111: 101-1111151.. , 10112101114111.. ., namakan maa-wanna &makananmu-namum; lrnlourzwmmhiim muuuuuuwnvnnmnduuuau muuwgsmaalananmzomnnu-Iamzsw mn-uuuuauwmuuauuaumwmmmumm lfnr&n_'xlnhldlcmngzhndnñ`nllng Kuiññnmndarlllllgrlhtñqazuynaniaanlntg mummpvuwmn-: wnuuwarv/ ownu mnuazsmaadmn-maaanwwviwmuwm muusauaumnwmqmxwwhnnm 100111011 melu: 1.v 0,15 11111111010.) (150) munksansoosuwenamkuwmamstanmksummnuwwnnm n, 0111. 111. 'ronpo san Pndk 011045 111 4011,000.00 g Demand g Downbad 2014-01105 23:17:45 1211109111111 450 m0 v - BLOC 171 113111 Farm: m: 1,300.00 g Downbad g oownload 2014-0020 21- -47 m4 111. &adhi umum: va! o 10 m1 110,000.00 9.. 11001111311 8 Dovmlwd 2014-03-16 10:23:17 1111211:: 111, conwna: Box. a 1 vol o 10 m 50,300.00 g Downbad g Download 2014107721 21:09:50 Ham: n/ a 01. nna karma mba 10 gr 2,500.00 g oawnbad N's PT. Havharm Jm Laboraumes 1110: 5 or 2,050.00 g Download n/ a vnuwalwmnnmuduoocmm munuhacnsq 4,700.00 g 110111141111 Zobral ss 111. naohznmdu nozolao m1 20,000.00 g Download n/ a PLDmIndlz 01555110010111& 300.00 g 110411111121 Protofen 111. lam Fanta dus 2 's @a 10 supp 2,722.00 g Downbad g ownload 2014417-21 21:09:55 5090 n/ a 17174129100, Tbk Dus e 12 1019111 2,300.00 g 1101111111100 g ownload 201441345 1610593 111111011 111. 11:11 Pharrmautlal ubomoms ons. :1 sma n 10 mletgutsetauut 3,200.00 g Download g oownload zu1+03115 10:23:37 n/ a 01111005111: om, s bhn: o 10 kami 361.00 g n. a 111. mdofanm Dus. 5 01511101 111 laosul 553.110 2 n/ a 171.011:: 141111:: ms 111 an» o 10 12111111 900.00 g 211144315 mo 3a ungu 111. 001111111111 moehem Box. 10 armoules o 1111. 30,000.00 2 Downbad 1 Download 2014410416 1a. .no ME ` n/ a 111. luna Farma 11111 11111111 na 104.00 g 01111111111111 g oomload 20130443 10:24:55 111 mrphzrm Jaya lahoratones nos. 3 smp o 1a cab 3,40 00 g 1,500.00 g m. umun-ntu- lancar-ul nunu g nana-I g nana-t mns-amma m, lamunan-um menu-od 1.111101 g namum g 113.10.: 10130021111105; m, 01.11.110.11: 1111101111111.: 1.111011- g 1111111111 g nam-n 11190011111309; .1 Bhuainufmdunlluumu uonkçsnuvu 5,001.00 gamma : Dow-Ind mananya . VlM-&I-Tmdulknti 11111110511011: 1.9911- g nunu-a g nama-A mua-anand PIK-nikm- mmmuu : mm g 11.11.111.11 g 11.11.111.11 11130011111121:: - vnlo-nrm- mmnuu um g omm-u g nunu-n 10130211111115 na vmcwisan- 1111114111011# 1.101101 g 1111111111111 g oms-u 10110913111105; ma: : mampus-a. semua. ..: 1.311111 1111-an g 11.11.111.11 muunman van. ..: wrna-aamanuu nan-namun mmm g 1111141114 g Dmmhd 11144121111119.; ww' "aamanuu-umunya : :sama mam g nam-u gonna-u wawasan: s- , a 171.51* msmsnduuunou 11.110 g 111111111111 g namun-u 10140115150531 m nanam-ar. ..: 01111415111 15.731.111 9 Doubd g : zu-una 20100000111315& aan. .. nr.11.1.1.1na__ mengecam mm g nam-a g : :sama muna-mama su. .. : :nm-anung mbantu-menunggangi una g 11.11.11.: g mas. : 11100011111131& Muh naungan-anna- 01111101111001: 511101111 g numbu g omm-a 11114000111950; @LL"GI7EL73IJ`I"'*"1~1 , . 5& Pl'. &n1swelnmllñsei Dusidlnbçwdran : nunu: g 111111111111 g 171711101111 umumnya 1:11 m: 5:: - nanavuuunn-n 17146110109101:: mmm g umu-a g umun 11401111110011; : s m1 vmmm-n-aoF-nmumm 11151051110101& 111.111 : Dunlud g namum: 20100115161153)
 6. 6. :m. @i&i5%iluhiLiimI! *-Yni&iIMI9/5M m uns-dmana. - : anna-I m. ngawangun. .., n a namum. .. racauan m. naa-. .anaanzvuuqizm u. main-u- lakum-ngilu! su. nanmumngmzsmamm) n a umar-ruu- &nunung : as. :: agamanya-nam nun Imnnh- : sama yg umunumumm r! a PnKIviaFmwu museum m, umur-imannya: umpan wanna@. .. SchkvH xl. Iannwuikacnllwhnvnn na vnlnddamn Dualnbtlokini m. latihan-vu Muh : tsumma-angunan naungan: * : su IanbnIIr-"FdmAunAni-DOLHIIAMHIDSS) unt. PLFhusdwivIFuv-ltkwudud masam m. mmmwdmAn-uuntfa-nutulnmrudumwnlrvzvñuumlñq) Nda-ul "ditunda-a Selbqrzll. m. lJIIhIUBvIHIqAQIIlIIiINk-Ilhinllgsahldilgdgnbj) ram-uns mommy-uan. '- Semaumu a mnmwwdmA-néuwuunxnmumsau-Anummd nan-duid nosu-udan. '- muuuraaah-umu m unuu-wuauqmnnninaunmnmgmumvasuumumm ma. ..: ummuna- muda-hambamu; :s. In| ku_çdlgA_IA| -'n(1nbin? InLç| KMA$, l0nHiILA$&IE und-u umur. .. sam. ; v/ hgwr/ L-”Ilikv/ U "vi ; sa unuu-g-t-qA-nAna-(Amunmn-g-nqnnnmgm mas: una-sumangga. ludah-mui m, : :a una-nnwensn- : au-mu : B. : mmmammnamunnasgruuunmsgAkslnrcsntsnzmuoz ma: “ma. .. mm. . meu-amuk) n. mmmwñnoA-mnannmnzagmanmgmuuagauugy umu. . won-Autumn san-gmn m mmm-wn-umumanamnnn) m van-umumkan» : menscan Anau mmm gua-hd ; namun gmn-mua gomu-a ; anda gnaunhad gmna. : gunawan-i gmna-i gaun-au gawean-sl guyon-iau gun-nd gmana-u gmana guman-i ganguan gmana ; namun-a gugusan gmna-u gagah; gmana-i gmn-a gmn-a gmna. ; &harus gmna-s . munir-I guman-s guman-i gaun-bua gmn. ; : Dunia-d gmana. ; gmn. .! gmn-n. ; gmana gmna-n goa-anus an. unu-uun-uxmuumnnmu-unemuum nunu : -sama sunan g nunu g namu mom zunsv xx. mmnuwvumnmmntncuzwtnowwmnnmmmamnmwytuww mas. . rumahan-nunggu lan-umum umum g Dunia! g Domba! mawa mau-mmm Hur 11:11:54 an. :an. Amumovu-unnmmmnnsammnxxms-munnnm Ana-m. urun-q. . san. : mmm g omm-n g unt. : mmm (vnqun m. ; um-uamo-mmmnaummmumnmm um 2:31:54 su mmwwnmnmmntmmmmnmuwwmmhmm VrKAnFcma tuamu amu» g Dwn-via! g mas: ;umum v umu : s ummpnngmmaaomnanmumxugmmnmnasyhau-nmm umum una-nunung; ngga-nanam. : sama g haid g mun-a : nun-u . muzlnnsnuuam n omm : u. mmmçaqxmunmnamnmnusyngmumumgmyaaam. namun ara-amma. gomu-mmm mmm g oms. ; g ma. ; mmm . mIIHiAhsp-iril) . a mms sa. u-_q-onquamumw-aauuuaawyamuauçbnuu “ma, nat-pun: makanannya-damn mmm g oms-I gua-nd moga : a. umnuvnonqmunuumuammamuaamngounmnuç) Ka: : Ulñqrud& Bqnudiedurñuamwmuuraulmñnl zmmm g Dwn-ini g Ibu-rid &sanga; m. umuuuvnauum-mmm %m "anand- »umu usum g nunu-I g Dannii mmm: 7 non m. mmwuiumEdadIGmuub-wldaai) wan Vlvhinannh! namamu mmm g Duniaa g Damian! mmm 1:90:54 m umupnqmaagmmamuaonnuunnq un; nambahi-un namamu smm g mau; g : :v-aa mmm musa m. mmwçnqsuaammusgm-uxusg nana Wondama- hanna-mun smm g ma. ; g ma. ; muna: amu m. u? . &angumnpsgmuuéananaymasnaam ta. : una-ru- ungu-n : mmm g nun-c g anda mutan u. : : :aku m umuunmmmntanamnnnunpwwiloausm ruu-um unas-n- sam. : suram g nuwun-I g nunu moga 375. mmwwmnnamanhnamnun-nnxmnwu Yrkñdxsw wrna-smm H-nyhqsmm Aznam 1 Danial 1 Dunia! nuwun now m. :: manungsa-command mu nos-anu. nanas-nn mmm g ma. ; g mua-c : nu-mn nani m. mmn-unmsauaaoaanmayna-Amq-&mahunangnmhm nana. .,- uranium. :- Hanim-damn smm g ma. : g Bumbu : nun-n mmidimaknkhmlranhxmsianciqnhmh) mms m u-u-g-Aqmuanoya-nuu-. mmqungsuumm ma. . umur-u. nunu : nan-m g nunu g nam-n namun ovs uma an. Immur-gnlngkninhinvñhiul-nminhçhakmnlmgmdnhnd a. .. umur-m. namamu : mmm g nama. : g muna mas: : »usus nunu nanmcnuvaumomununmmxummwsnmq mun. - namamu. ; 3a. umn-çnnqnuanoanunmmcnçmxuxyungn) vnohF-n- han. ; mmm an. wmguqmua-»yaama-: sypamuagumnna-zua-&aganu wana; min-Inn nunu. : ulun um : u. mmmgngmuanymagaassgmgmauus, -naaguumm ara-mns umun-ua. sama: sama : s I-_n-_n-un-Haqoyu-atm-xasnyvwmsg) mau umun-uu- nusa-a smu an. mmmqnnauuuumsauumnnnssuçmuzzsa mm yuna-usum unusual mmm Usil-us m. umu-ua-uuuunvammaunmumacs. ) vnm umu-nan husnul mlm! awas an. muuulwnmlemdñaosdmdthummñknmudiñswummniexmfau. mid'h ma: Pnsohhmn : :menuai : smm mmusnuusmnaamemsawmu) an. nammnuusamuaoumammnpnutsm mm namamu sam. ; mn: m. umn-mans-umuazoannmaumsgmmsgamxwg) mama: masam-u ngawangun umu m. um_gn. gnuuanoaa-noums, mn. ç,. mummg, na_m, z nam nanny-n. - nuansa-oc namu m. mmmpagumanomanuuzuwmnmmymmrsgmamng) nam "cubit-ñ »aamanuu mns-mn m. u-u-_Auuttiwialuila-iucvncvmm-*J H& Vhñoni& lrlunadkmmmdi*bnk Insaan mn ps. mmmçmgmpmummy : ma: upn-unusua- sar-namu namun ass, umnsy-uuWmA-Iwa-hucmcrmn-O ruang-m rangsangan-Asman: Imun! ! m umnuuuuulwgammueuamn _ua-m »Inu-sumsum Un, rr nur-m an. tatakan-usman smu g umu umu-I musa : :must ; a mmwwamnñmxwuaamnmmwnwwvunmnssaownwdwxaussuw masih! »namum aamanuu-putusan ; smua g Dunlud g bawahi mmm semua : mu-sv m. launnmadnulwñwlholnld-inlnhnuclmudnñclsnmoi-um) na. ; nunmu- rayuan-u nun g mnu- g namun : muna : musa con. nuwun-samaan. Cu& Imhnlnlntmñtni msn-mra umu v Dunlud g Danta! nuno-al mas. nan-sv
 7. 7. 401, 402. 403, 404. 405, 407, 403. 410. 411, 412, 413, 414, 415, 415. 417. 410, 410, 420, 421. 422. 423. 424. 425. 425. 427, 420. m, 430, 431. 432. 433, 434. 435. 435. 437. 441, 442. 443. 445, 447, 449. 450. 451, 451 453. 454, 455, 456. 457, 458, 459. . ::10. Laurmusrusiriara umsxbnozsiin rasain 0.005% : gagasan In) 253 Hky/ nl @sama 34 101 : :A F1:: : :maal : :Memudar/ kami 2.5 mq Hanna 16411* *h* "IJ dll-M 1733 m; 74135 1.080111 Lewardnama: i11dwa:11,25ina Tasrosan Lsinavgn asma: 'nj deno: 3,75 ina TAPRDS 3.75 145 Levoaoksasn ini 5 mlm& Lamunan : :bkl 500 nia , Lewmieanii : :s mana 0,541 Opik: : Levnnaseari : namaewa-il 100 ma; mimi: : 100 Linnan ml: : 2% (HCl) LHd<z| mdu296MCO+Ewlfrhl:81,D00-m V Linden sei 2% Home : d: 295 Lldska1 semu: 10-/1 111101210: 91:11: 10 mg I nasis Lemari : abis: 10 m0 Laman : abis: 5 iig , Ulun liar-bm: we: 200 m0 Frlnunia m0 mimi : amma: :: niet 4110 m0 Fmiaria 400 Lssaaiisn : ane: 2 m0 Lararanri tablet 1a m0 Pr 3 PT. sama : risau-a . Ausieis Pharma . Nauamsinnaneaa 121. Takada kidal-ksi 33 3 33! 333 3333333 Takada 1rinanea1a Takada 1rinanesa 1:10:10 Pharmacamcd Prmiedvatrarnp Fa-mas: 0011501 Eseli: mms: 1111: samfarm znnohmia Asaazerisca 'ndonesia Ascrazsnsca lrldnoesa . Naveii lmarmaeusni iabaramries Novel wariiiaeunai Labaramnss . mayakim rriiianu: Merarsana Pr. Msrsifama musa: Merasana . Ihrs Pharmacsuncal laborames . wairienraharnp Farmas: mm dwiñotnteW-: Smi sus, 1via012s3ineg+1uemensyrmgspnaime1iiii Dunlblslerdlntahle& wal wal wal BGmIBOiMGIDDM Dn,55HU01UT&t 5595H msaimsrmsnaue: Dus, 10031011032111 susnmnlalzin DUnIHSVThGQ 159 susboml o 511 ml (500 nuss) saxaswsmtasle: 0air,351rus1101a:1is1 mmelmxmrw mrlixezmxwrw Dus, 10511100101301:: 001055000101& Luamzimsiemsmg Larawaiiasuezzm mrilinecuerauuausemausmwsmL Manan inapnsaiiuaaazsiilg @minuman-ng iovtmewlsledsrwwnshmmmleiewwuu iii/ nl inabennaanmisxsouiig Mnfnaiiwstzms Maweminns uaunaausemumnla/ viai iaeciammum/ nt Memimuimi/ ?M Menumnrirsaumsssm inenoriiamaraznsusnm ineanaprasmsnunsniiig 11e11ewiieasiunea:01ssawieun): abletsau:0,125ng Wleifsldatkwnlumw iaenfannacubnsa 101011 mlumnnsobrlm 12511101201 amiin: r-[IRH Meniprenmsotsn 1nj500 Ing/ B mL Mallprednisolon : able: 16 mg menipmnriisamni tablet 4 mg Melilprednlsolan tablet a mg wlecalnopr-arriin drop botol 10 mL Metalnoprairiine sirup 5 mg] 5 iri: Illemldopramlde : able: s mg nlemrelaa: serbuk : :nelen LV/ LHL/ LL 5 mg Metwelat labldllmptet/ knpsn 2,5 mg Mmrarimazal infus 500 mg/100 ml Metmnidaml : wuia 51111 mg Mearuiiinaml siipositaria 500 mg memnlnam : able: 250 rrig Metrorinnazal : able: 500 mg 14005 (mms-ionoberizylguaninme) 10101001101111; iso binyi iso rumi) 5~mL reacaori vi0| Mldaznlam Injek: 1.0, 1 mg/ mi miaaniiairi mpsi i. ii, 5 mglml Milrafungiii na serb inj 50 mg Miknlenolal 100115111 500 mg 12700000 9 Dwribad *Z samaan 55000000 i samaan 2 Dwnriund 17,500.00 2 Ddwnbid 2 samaan 70000000 3 samiloan i Duwrlcid 2.700.n00.00 2 Download i Dowload 50o,000.00 2 samilaan 2 Dowrisid 40,000.00 2 simriloan i samaan 520.00 2 Download 2 samaan 13,050.00 2 samiloan i Dswrluid 000.110 g, Download 2 Dowload 000,00 2 Download 2 Dowrlsad 1,363.00 2 Bowman# 1 Duwrinad 40,000.00 2 sommn 2 Download 14200000 2 Download 2 Dwlrisad 500.00 2 samaan 2 sownaan 350.00 i samilaan 3 Dswriuid 1,050.00 i Drmnlnad Dcwrlund 1,050.00 . i swrisan 1 Dwnrlund 00.00 2 Download 2 012011000 7 154.00 2 saviriloan 2 sawnaan 201411005 10:35:05 2014-0006 10:35:05 l 111140020 21:46:47 2014-04-03 21:30:54 z01+040321 54 20140940204547 l 201+0515 15:05:33 2013043 10 24:20 I 201409-20 21145.47 ` 20140020 204547 i 2114-0515 li* '33 ` 20150423 10 24:20 l 20140403 2030: 54 20140900 21:45:47 2013042 10 24:20 201304-23 10 2055 i 20140403 2030 54 20140403 2u30:54 muna 10:24:55 2013043 10:24:20 i h MERLWAM PT. MersfarmaTrmah1 Merasa& KOTAK G H! 11 ID TM 685.00 21 Dowmbad 2 Dswrlload 2014-1024 21: IQM 0,5 m0 HENDI! " Z PT. Maraknya Trmaku 110701150110 KOTAK 0 IB K IDYJB 1,341.00 3 Download Z Dnwrload 2114-03-16 Imum: Pr. uavesi vriariviaeancn Labovimflzs Mwl 52,000.00 2 sammn 2 Dnmlbad 201407212 , - w. nnusamria Firma meemaaarla baru 300 : ii: 52,000.00 2 Dowload 2 samaan 211140515 lain: PT. &fnlrdzstnHwnlal Slfu LZMLM Duration! ! i Dnwrlnad 2114-05-15 ! &B'37 saudari 511 PT. Marshma Trmulru Mamana KUTAI( 01 5x 101110 3.275.111: i Dmmbad 1 samaan 20140345 Bataal rr. lama Puma sus 01 5 nn 47300000 *i simiioan *Z samaan 20140006 10: :06 K& *Ismul 500 m. rasa nianiiaeeuaal : :nanam 010,24 : :mi 01 nana: 7,140.00 . i samaan Alarm PT. am Wdwne xrinuneia 8011. Tablet 2010173 1221000 a *i Dam-load PT. Bemfuml sus,1v1ai11l 10 54,000.00 3. swriiuan Z Dnwrlaad m. Bamhmn sus, lvlal 0 0,5 0 44,950.00 2 Downinad 2 Dnwrload 201407-212 . maulana w. iniianasaramiss Dm, 151111001 74,000.00 2 samaan 2 samiioan 211140403 21: : mas. PT. IGma Fatma sami 11100 m 25440000 2 swriioan E Dnwrload vnsamami sus, 1110101311 1111abie1 112.50 3 samaan 2 Dnwrload w. sarmfanii sus, musnavo wisman 107.50 2 samaan 2 Dnwrload sama Pr. Anavis lrdnnma sus, 10 Sim 01 10 : :angunan: : 000.00 2 Dzwmisad 2 samaan 201409-20 21:45:47 PtlanlaFmm kawanan-raw: 154.00 3201105001 &salman : nu-MB : unsri LA PT. Navuns sinar-esia sus, 06111 sasak santan! samaan Imba: 5,537.00 2 mmm i! Dswrlood 20140403 21: RITAUN PT. Nol/ Jamdatun Dus, INSW 0 15%& 1,550.07 2 DUMEH 2'. Dswrload BIN-WI! Z 7 wr. Dexa mna sus, 11020125110 + 11111011060010251 i 19,200.00 3 Download 2 samaan 2014-022121: IM1 HIfk-: nlf- ; mur-mu Ilhllliuxt-i' PT. Berrlofsrm sus, 1 vlal 00 500 mg swmloan 2014-07-21 21:00:50 PT. Mahakam 0e: a Fsrms strip ` snwnioud 2013-04-23 10 20 PT. Natura Labaramria Prima sus, 10 sister 01 10 Taste: Duwnload 2013-04-23 10:24~20 PT. s Medica sus, 10 Buser 11 10 : able: ` swriioan 2013042 10:24:20 GAVISTAL drops PT. Meprofariri sus, 00:01 10 m1 i swmioan 1014-09-29 21. .47 LEXAPRAM PT. Mula( Ayus 00101 50 ML sawriiaan 2014-0020 21 :46:47 5111111» PT. Klmla Fifmi ink 10 x 10 : ame: 100,00 “L Download 2013-04223 10:24:55 11571107090115 Pr. sarinoz 1rinones1a Box 10 ampui o 1 m1 21,120.00 011041110110 2014-0020 21:46:47 EBEWE 1450101090111 PT. surinoz indonesa 0011. bottle B» 50 lah 1,600.00 Download i, sowviiuan 2014-09-20 21 :46z47 00511115 2.5 14:: , PT. Natura Labovatnria Prima siis, 1 00:10 a 100 ml ` 0,950.00 Download 2 sawiiioan 2013-an: 10: -20 ` Vaglml i PT. Klmln Farma nus 1 's o 5 iwuia ” 3,050.00 sawnioan ' sowriiaan 2014-0020 21:46:47 Flngyi PT. Avenus Pbarma sus, 2 biister 01 5 supposoturia 3,220.00 Download Download 2014-03-16 10. .37 PT. i>riy1a : :ema Agung i= arriia 10 smp 1.1 m : ab , 110.00 Download sowriiaan 201304-23 10:24:20 PT. Phyto Kemi) Agung Farma 10 srlp 00 10 : ab I 150.00 Download sawriiaan 2s130+22 10:24:20 Erinoneumsaan PT. Kimia Farma viai 1,925,000.00 'L swmioad g Download 2014-0020 21:46:47 KneF 1 Cardiosmn KaeF PT. ximia Farma sus @I 5 vial 1,237,500.00 Download Download 20140521 20:01:40 Fonarlesl PT Kalbe Farma Box isi 5 ampui 15,000.00 sawriioan Download 201403-15 10 somircum PT. soeriririger zrigeineim Boks 5 amp 12,060.00 smmiloan sowriiuan 2514-03-16 10: ` Myoumine PT. Combiphar 005,1 viuiosom 250.000.110 *L Download _ Download 2014-04-03 21:30:54 Celloept PT. saeriririger 1rige1iieim Boks, 50 : able: 15,000.00 L sawriloan i sowriiaan 2014-08-06 10. .06
 8. 8. 462. 402. 463, ntanaaulwm/ sdenzsbwuat) nunu: : (aysudamxm lum/ vid rmmnmonanmmmhmfm ruandsammunuuamsv, Manecaaannaoatlaenmxss mmnammng/ ni Mwhmltdktslmng Mamriatabhtssusm 460. 470. Marfnweunm NaseNssUINJaxJeslWM 472. 472, Nadmsss NadoDarm-usmm/ Ivlsywuemsm 473. manapun u: : 9500 Alu/ Im, symge 0,411 474. Ikhuinnj 900022201, : riva 0,5 ni 475. 475. 477. 470. 470. Naktanmrndunmnnltnl Natrunsltarbmalinehin/ BAS& Naannunuigakunaxsnng Nwunlidobdtniietñw Nanruanfosfatlararamni Nahunñsnalsdszhm/ g Nam dan Pramu! : 0.3 ni Frawull 0.4M Pra-inang 0.5 ml mio" anung: : Pr. m: : Farma Pr. Widavu nun Vr. Phaovos. Tbk Pr. Tama scan Fani: Pr. mania: Pharmahma Pr. Ktma Farma wr. makanan: : Fim: VLMaManmhFam Pmavnaranna 0002130200& Pnnawarhnaia Boxcsanw Pnwunanamalm Bmlswni Pr. aaxn Welmm: Indonesia rr. Gaxn Welmnle indonesa rr. am Mela-Ine xnnumsia VT. Prama Minah m, smu! mm! vrounamnnmsa mpoaizsu rnwuurnmm 0595x200 00000010010& 0205x202 rncanwhar 50021.45!! ! FLMdexAvus mas; 4., , nbemvun : nw/ wai 000500021 bommghzsmamsrd mbemqvan Dsiaanpom Dmêslfpêlbldiel nmsswnmum umsbisranzpfwani DBJIJBKHQZVTSHAM us, s0ism@2p4a0.5ni 3,000.00 00790000 71.000,00 77,m.00 27782000 0,400.00 25,620.00 12,990.00 2,300.00 23,210.00 4,700.00 54,244.00 55,540.00 94,952.00 51,600.00 6,200.00 275.00 233.00 33,900.00 5,490.00 N WME [O H# W : $1 [O ki* [é [O [41 L0 WIOWWM Dowrinan Dominan Dvminad Dominan Dominan Dwurinnd Dowrinid Dowrinad Dowrinad ovuriaan Dominan Dawriaan Dmiaan Dominan Dominan Drmrinld Dwriaan Dowrinad Drmrlnld S. Dominan 20230443 20:24:22 S. Duwrload 22240403203054 Q Dnwrload 22240020 22:45:47 9. nawriaan 22240403 203054 3 Dnwvioad 22240220 25:05:33 2 Download 22240222 22:03:25 3 Damkar! 22240402203054 2 Download 20240403225054 S: Duwriood 22230+z3 20:24:22 l Dominan 22240020 22:45:47 . _ Duwrload 3714-0348 2D: U3:!5 2 Dnwvload 22240220 22:03:25 . , Dawrhad 2024-03-20 22:03:25 2 Dnwrhad 2224-03-20 20:02:25 2 Dnwvioad 20240225 20:23:37 2 Damuoan 22240220 22:03:25 2 Damian! 22204.24 20:24:20 2 Duwrload 22230022 20:24:20 2 Duwrioad 22240522220040 g Damiad 222442345 20:73:37 Cl »mlwv-MIIIIUWM M-hvm ` **maniac-u bar# 2 . ..mm n. :m. ., ... ... :_. .__ . .h m. . . .mana- H, .. ana, ... G Wcd-uInJIIFHlD-*v m-m' : rr-gwa: d KHTIIUW$DK1I| Qq Yup; Wuna-runut: - . ..m - 2-2.2.. ., ` m. .. - 2222.: :. 2.. ... a wan-ma, .. V, ... -wnv-a'cvu . . 2.. ... .” ym, m, .. . , mmm. .. 2 . ..waw m. .., 2 . ... ... ._. ... .,. ._ m. .. 400 manmmnhiñtñrl ` "bahwa 2 . ... ... ... _.. ... ,., ._ m. 490 UBumlnNuuUnr-rt ` #baru 407 u. ... ._m. .,w. r, ... 2.. .,. .. dl &aamanuu; ` *Munarman-nunmur- . ,, Mn. ..: Mamma. ., m &igauan-yamaha im, ,, aka. .." nawar-u, ... manan u. nmmsrvlmunnnnanx una-anun- 0.020220, 2.002,22 usman, ,, u. a. .. u. : umu. .. ammoniu- anuw-un-utunrwn-nn-OSIH-noannnw-uhmlmunvu MJIIaaAUU-DaHNXIAsLu-amzhalwnwvwnzvpawvxwmébmuaswulntuauvaqkwmnzlo-Aunuwur) . .umu l-xsswvtmnnn : :sinoman 0.224022,. .. 220200220 Eê icnlarninrnb . ..ummmam : -anna-mam _nanam _mam-am vvnanmnuw eau-ama. : namu-u. mo_vuI40-1m~v m : -umum-ama ruaunonizn. &menuntun m _muma- nnlwvnrmxwwunnamxmvwcicnamlmnnorj m _ampuuun-umu- “WH H! ! ; nan 317 una-umum. , su »_. u-,2mm~ w »g-aaamwnacxusouwn lunwoAnmztaium-swmuunuvnc-mmmlcljkuvxmmnIsxwann-: oa nam a. ..: anand . mm-a _mm m: a : rachman umum, ... ngan. ..: www: - amu. .." : rungan-r w amu. .. rr : eman-aru: a. .. m, .2.. uum-. .uum. ,.a. m. 22:20: 22200: nan-nun: .. mas mua-mom 2.220:: nunggu. .., w-. ..m-a. . . .umuxun-. n 24 : nunu-un ; mna . ..maman ; mm wannrun4zszmm m. . mm. .. u. , : m. (maximum) »w m. .. can-wank: Munarman/ In) usm 222.2, ; mm : um una Luzman mmm ; sama cçeoccaao ceocceeceacc oce. : nam» 202217 mmm 221411 mun-mampu mas: : m. mupnunzw mam-n . .m muosn : aa-a nunu Ins: :- mup: : untu! 1124-13-23 25 , m »mau : mc. : nih-mm mm mmm: z: m: musa : m:-
 9. 9. * ;21. »menuang/ sm sam. .. 22. »aamanuu = mamwbommhstnsehom m. pasanganmu/ usut umax berdaun! mars m PqyHdiuñuuIñnhiuDSImg/ Djni ap; wnuaanmgaxngam anam; :nun-umum * 525. Dqyh-dimhmiphiqmnq/ ajni wp»- . aa-. ..aguxnyhm un. ..: zumnnmanc as. nqmunuueuhm-ehxmm Puiimnvd vnmmksupnammumum hnlviimnqslrvulnuhnncdnisxivvim4lyum : nuwun. l mu. ., 517. nyuumumawznmmxmm paham. . PnmmkShxnDohmnHumuTbk mxmmdm-»o-(xmkmummwnhrmosmumn : suwun. 54 D-HINMQ m NvyHadInhduauH-bnñhjionm »anima vnmmtsnzpoonmwurmm mnasnmunwn-&mmwuusw-»snzwm j m. InqyHa-Hznufamirbsubiumnng PeplmnVH vruerdzsuzpouhrmvhmmfbk muumnqunuapgmnvuumwnm. . ma. .. m Pedxglñéukmnln namum-x wrn-yun. . melu. .. ` a : u. mawmgamusmg E-#QIMS VhPrdpNum mnbaun-ikenuhunn-nun m: m. manusa. sama. ,mummam-. .swma Tua-emg om. .. 513. ma. -.. ,.a. .wnn. vu. usn. .qnaoc; r: wanna, ... ukm-ua. .. m F-nnlznunblsw nscuJms Purnama: ;anu/ aux ` u; as. makananmu DEQJIJNJu PhDsaMcdn -NTABIBOX Download mlunlslaazzzv »a : s WInAswuaIEnn/ Sni r PLHoEPhrm ummat ulun-means: : | m. Dirundmbtrn-IKDCHEM vLuoUvh-m Managem. : muali-xi : u. Vrñunidukihmq FTJbhDNrnu mmmamum moms. * : a. umun-m. Am Vnvmaoanmnah mamana. .. mmm: m Powduulndhla-nzllnlhlnbni r Plhñamu badanmu! :Ilmuwan: su. Pwdorulnddnlamtaxlnssmml Phkñfanna barusan. ..: 2.163.011 2 namum 2 amma 542, mummnaluummssmm vnmama namamu. : mamana 2 Download 1 mmm 543, nanaelsnluammnsng sfmlaz Pnaastrmerrrugenuem Dnmsmbkmmwtzuet 7,200.00 2 Download 2 Demand asam w. nmbsmuzaznnsum : ma: vnaoerrwwvmelun nusaaubaraumuu: n, zse. oa 2 Download 2 Duwriaad a.7snm9 545. navusvamwetzuw Pnuavsnhamgunmuan-ames aanssnvuunubkz 2,300.00 3 Dwnbad g Dowload 545, nnkmamapemssuxirwuanmmw PfJienofum malammu usum g Download g Dowload w. Prwaunucauetmwma) vnnmmam nusnaswwmmuc sma 2 Download 2 amma zzuousmszqss 545, Prnnlmzadtableuanlhuknoam . Pmmofama Hamamatsu: 319.00 2 Download 2 Dowload zmwwsz 7 549. rumahmu. . , humans Hmmm Pnnegmsxaucunbuhar Mw! 1s, s42.ou 3 Dwmbad 2 Dowrind mmm-nuansa MCT/ LU ssa, PmvraruoImIeHaMOO) Pnnotwhma DummslfbDmHin nama 2 Download Z Dowload nuansa& 551, agamawan-a maqam vnuuazenzamuoesa namummanm 11,391.00 2 Download 2 Dcwrinad 20140315194294.; zoom 552. aamanuu» sama! !! vmswazanamundaw makananmu 1s.5nu. oa 3 mmm 1 semua muna-w : s: mm 553. namu-namun; ssumdxn Ptmazenemrmma angkringanmu: : agama 3 Download 3 Dnwrland znms-xanazoezqs mm 554, mnnauaxznsm &dan vnnumreamcare mmummawn 995.00 r Damian! 2 Dowload : :norma-oms ; mama : :u: : 555. Rmiñdielsnlg Pvnnunmiu hxs, lllskb@lhhmdz sangu i Download 3 Dnwrluad 555. Ranu-IweUavetIwuJwna PtmvdlVt/ Iannuundlazurawles nsmuwewwet 1,013.00 2, Dwnbad 1 Demian! 557. Ruindnnisuzsmm Pnuauanabuamrianm llmmlnnlblrrl 3,147.00 2 Downbad 2 ownload 55:, Rmudmauensam vnnexamaa nsnaswbmmnugcunnmsux ; mm 2 Download E. Duwrload 559. nmuwmmummom pnnmruma masukannya 260.00 2 Dawnbad 2 Demand sea. Rmdmtzmnmmoomhpuuuk PTJGmaFIma Bntnlwkqml 459.00 _gDwmbid &Dominan . u . ~ . . , . . ..a , . , .,. .., «.. -,, _.. _. L$ l su. HrminwHhikmi-Vlzoumm nanam. .. mmsnvoxomau Dahulu# : namum 7 562. ngawur-mua. .. vnwdnnuuku bmlswml Downlead mao-mmm: sa. maman. .., umum& mssmsçmuhn Bunuh-d mom-tuamu; sa. waman. ; “Jfniiivmhrmakummtzu muxesunru umum mam-nunca: sas. nan-manusa. ; vnnmmsa »susunan sama. .. su. mkn-bmuwwmskmmsauwauwmauwmmmwumka rum. . Vhsoélrlnoulnodxavl Dusiviiwml mmm. ; ant-wamaa; IZB/ mil) sa. mmm-nanam nunu-n. . ? Llwulndoosa un. . ma. ..: mmumamu a. Mv-vkduuñling Xnukung run-nuansa'. an. . Bawah-d meus-anom. : sus. makananmu. .. »amung una-yam" su. mmm maszmmm 'm. Faviimwaahñnlm »aroma vneuewamanmm managers-tuamu Dunlud mmnmmms ma. .., 57:. “wartawan-a wusss-un vnsumweucumnmm mnnqoumnusmu . Dev-nie# mmnmmzus Harum 572. wwmasnnem rum-won vnswwmmnmm msnasoumaamu mama g Download aamanuu; mm. .. m. Subhanallah! : vena& VLGimWals-. ncmlrtdnnal museumapzsmw Duwnlnud -z- IIs-muka& news , 94. »mawas/ agamanya venus. vnamwammmnu Dust-admins. : &mmm a Dawnbd : a bawah-d mnmummas mua. 575. gnmunmmwuu v-nni. v. .amw. nm. .u. u.. _. namaewa. .. umu a» Duwnhad -; ~ Davmhad mom-umum& wansw . 575. snmunmumnq/ umomn. ma. Fhêwewtlmwmlnduneu muna. .." smm Duwnbnd . ~ Dawnkaad meaa-uznmxus mas. . . 577. muuuuzmmçsn) vnunmamm. . ngeunaan sm mn-otnmxam m. shummusmtmwsm VLKmuFama ktkwxmuau m» mananya $75. snapzmmuuuansusnouummum vnmmmmm monum- umu: :no-masmas su. sanunwuungmws. .. ramuan. .." manusa. .. usun mns-Mamam; : r. , -» . - su. samakan/ kawasan satu m. ngurus/ Imum. .., 1 VhBcmirm mumpung. .. su. suamiku-ugm@. .. ~ vmasmm. muna. .. m. sdHduinkUsJIkad-&Wm ; u Vnlfmsñvxnnmmmllzbomans mssrvomrn. ; su. SdudnseMIkhHLila/ vi : ancaman museum-a. . sa. nggunung } } vnv-iuduF-nnnnu Buxzvdelnnng m. smn-. ..ku-vknumm * VLBcvdrm mmmyeuznuu su. snksnmvkunmmnlsm I 5 Pllfwsñvxvlanmténzllabodznris manisan su. gwa-mmm; ` Plwciwnmu mumet. : m. sammwug . r Phnuawmlyltjsnrmfz . a m. Hank-initial; .mawar-uma m-. mvdeu m. Sinndnksivnpvblsdbmm Raudatul) N vnsa-amxmma Muamalah: * su. sekuntum ransum. : mananya. .. s. . wmmungxgm , .nnunuburinmwwm amunisi; ;Jum manungsa: 995. smmumuwkua/ knum. .., mmm. ; vnamvnbuxm. h-. xñn-vamrdhnlmnhpn mam mu-os-znmsm sa. . uuumusmw mmm VlGhmWoIcovv-nlrsdané: muuuomrmumaun : mm : nunu m. saviuhbsum m: . mwrizwN-nuh mama» ma: :umumnya su. Snnulimping/ Sni wanna-n. . nagm. .. 7.999112 q menanam: : m. “magma. .. . PdñwlAgung umu-ummuna- mm 'g . _ : napas-umum: sm. samkinabiñnsm/ "Hiruulkiguiqrdlbnmk-mnwmuknznl/ Mmk- han. .. WJllrtkTbk mxunnm : mmm iDwwvwbid Dawnknd : :mmm u IZB/ mnt)
 10. 10. 11144;- 501. Sevnfllnn ir, ba Sept! ! : rr. wacana Ntmda 2 Dawnhad : g namaaa 502, saruaabaamwraarnamruekasoonw #Mamma-w 2 Dowload Z Dvminad 503, saorasfauaa sahkhkks 1,v. 1000 m0 Cvdwd 11100 wr, Novel amba-mar Labcramnes var 256.000,00 2 Duwrload 'i nomaaa 20140315 10:23:37 "Q 504. saafuafarr-ase-bakrualum. mmg Cydwrdzx) : rr. Novel Pharmaaunal 1abpramrs v1a1 02,000.00 3 Dawraaaa g wamaa 2014-03-15 11:11:37 m9 505. Sidefnsfnridmtnkijetsnv. Bwng CVQDVID PT, Novllñrinxblibnratrls Vid 1,000.05 2 Dawrhad _'22 Dowload ? UMM-E 21:46:47 SGH 506, sampun kans 1110 m9 saranmu: rr, waras rnaauaaa ms, muna n susun anak 43,000.00 2 Download Z wamaa 20140516 10:00:40 waaa 1001110 Ka» 507. suomi: lrapnrllmak 25 mg saranmu: PT. Novama Inaanaaa 1715, miara o s iran-A Imak 12000.00 3 Duwrhad 3 Dir/ mksd 2014-0315 13:00:42 maar 2300 *av san. sanvaaram maa wat mmg r : rr. Manna Labararmamna m, 3 srrp s mkaptazaantsaaauz 169.00 , i nawnlmaa g Dwndoad 2014-03-15 15:05:33 503, sumsum tammam PT, Namu labnrarnnawvna Dus. 3 srm Q mwetsannsdmt 391.00 , Q Duwrluad 2 Dvmaaa 201304-23 10:24:55 510, Siznibksasanhñsrh wr, Dexamdu v1a12n0rn1 13,000.00 S. Dowload 3 samua 21113042310 20211 511, $BIUEZKVH*KSGBMG($SDHNCD ? Lliemofarm RS, lDbHETQSD&SS HEW 2 Dowload 2. Dawud 612. sadamsrarkirjdu mmg : :sam: : VrKabaFarma vial 22.000.011 3 Dawrhad 2 namaaaa 2014-090523 45 su. sama: shknjeii 50 m; malam : rrxaba Puma nd 93,000.00 i uamaaaa 2 01111010060 20140905 312.45 514. 50uwnsahJ1Iuds1.m. [.v, /:. k. lq/ Dnl 001 wr. Tanpa sm Panic ana. 10111101101111 515.000.110 3 Dawmaaa 1 Dvmioed 211140005 10:35:05 cywarm 515. Suunmielwnnlg ' PTJrduflma Ill,5muQ1ñQHkt 1,499.11?! i Dan& 2 Download 3113-04-21 11112423 615. saru-aamanuu 100019 wr, Dexnhedca 0111, : asup @maba: 900.00 g Dami-ad 3 namaaaa 20130443 11024.20 EU, SWWvHmmHkIZWW PT, 0211374211& RS. WSVUUWHiH 315.11 S Duwlioad Dvmioad ZIIDOQJJW 24:25 6111, sbmmraentss 1,s1urau1Ma1 srrvrasa wr, Dexa Mama v1a1 3,200,000.00 2 Dowload 2 Domraaa 2014052120- wa m. sItammmahkhHdLv : anam/ nl rr. maproam masam 3,650.00 2 Download 2 nourvaaa 20130402 111 4155 620. Sufmtzñnñuimçdldinrghd Sula-nim VLKmiFmna @smegma 127,0oo.0n g Dcwrhad 3 wamaa 20140313200311& Ima: : mapan! s , , _E 7' _ _ i Ih El 1`m| | L 521. sukur: : susu 500 rm/5 m1. Ukahte PT. combnhar 00014, 100 rrI ` 13,425.00 a; Download 622. suknrat ub 500 mg 01510211 FT. nm Mean DUS, 10 smm n 10 TA13 424.00 3 bawnhad 523. Takmlrms kaus 0.5 m0 Prwraf PT. combnhar ? bunch a» 5 bner @1 10 apsule 11,167.00 J Download 624. Takralrms kans 1 m0 prograf FT. cbmbuhar Dus. 1 pouch @s bktemm kaus 21,500.00 i Download 625. Tansubar tab 0.2 mq Ramal 1) 0T. Cnmhphav Bm: a 2 bister e 14 tablet 5,000.00 J' bawnbaa 626. Tana-ulam 120 0,2 m0 Mamat m 0 FT. cbmbuhar Box] 2 bkter n 14 tabiat 5,000.00 i Dnwnbzd z01+0316 1201040 0.2 MO DW. Tablet 627. Tarrsubsn tab sa 0,4 m0 Harnal m PT. cbmbuhar Box] 3 bister o 10 Tablet 6,000.00 _ D0wnl0ad 201+0315 10:06:46 005 0.4 m0 Tamat 620. Tebwuan nb 500 m0 sabun 600 PT. Nuvarts rndonesra Dus, 2 hister a 14 walet 25,500.00 Dnwnbad iv; Downlaaa 2014-0315 19:08:48 mg Tab 629. Tahunan nb 40010 Marda 1=T. spehmaar Inqehmm Dus, 2 anbkter m0 tabiat 3,300.00 'i' Download v; Download 201441627 19:33:25 40"! ! 630. Tanaman tab an m0 manik PT. saehmger Ingehelm Box, 2 hlsters m0 : :blm 6,500.00 3 Download g nownlbaa 2014-08416 10:35:06 &arm 631. Tarmmbrria kaps 100 mg Tetmdal PT. Merck Sharp Duhme Pharma Tbk Dus, 5 : met 01 1 kapsul 1 1,120,000.00 Downbad J; bawmaaa 2014-00-06 10:35:06 632. Termzabrna kaos 20 m0 Termaal PT. Merck sharp Duhme Pnarma Tbk Dus. 5 sma: a 1 lapmi 23,000.00 Downbad v Downlaaa 201+00416 16. .06 533. Tanofovr tah 300 mg PT. Kmn Fmm Botol 30120 1 0,100.00 3-1 Download Downlaaa 2014-06-16 19 54.045 534. Teavin tab SR 300 m0 Rethaovl PT. Kms Farma Dus IU-s s 10 Kancah 1,050.00 : ai Download 'vi Downlaaa 2014-03-16 10 635. Tamam 11c1 rabwkapmvlaplat 1 mg HVTRDZ IMG PT. 0axa Madu DUS, 10 usm: m 10 TAI! 1 1,669.00 O, Download 'l' nownlbaa 2014-042211 21. 636. Telazush Ha tabletlkaowvkabletz m0 HvTRoz SMG PT. Dexa Medica 0115, 10 BLISTER a 10 m; 2,949.00 wi Download ^ Download 201441940 21 537. Terbuai» cmn h 2,5 Ing/ nl. mmm PT. Astnzaneca ndanesa Dus, 2 pak a: 5 raspulas 6,250.00 j; Download *9 Downlaaa 2014-04-03 21:30:54 Reswles 530. Terbunhn tablet 2,5 mg Mobsma PT. Molax Ayus Box 50': 99.00 3 Downhad 2 Download 2014-03-16 10:23:37 Taun 639. Terbntah mrbu (serbuk h) 0,50 mg Etiam: vT. Asualenem naanasa Dus, 1 Turbuhaiera 200 dws 71,100.00 v bawnbad nawnlaaa 2014-04-00 10:73:40 Turhuhaler 0,5 m0 640. Tamrtamn soR mpsJHH m; Andnol PT. Merck sharp Dnhme Pharm: Tbk Dus, 6 bisa! o 10 kapan Imik 6,200.00 Downbad Download 2014-00-06 15:35:06 Testoaos r, , . ,, u. ., . . . - . ak. ..: r. , . su. Tarakan namamu-z. Painan wr. Ihndelndustn Fam-as buas-vu 1 I_ 0.505 542. Taozihkxnilkapiatww VLHdWha-*nn Mustawan-I 14:00 3 Down-lead ~_ 54). Yaêch @Wklwllki SW "II Pf. Afnan DQJSJDSIIIP E IH KIDS! . Jiu! ) r& Download C* su. .. _.. ... ,., m, ... 0.. ... ., 0.. ... .” 1.131111 g m. .. a a, ... .. .M 21:30:54 us. mamana. ; Yhyvudi FEMQKkTM Dusmlñgelnhbla ; sam . r Download -: ~ Devmhnd Aman-u E46. Tnéllannthlé& ka<Adniar FEPriap-Nimnh Dnmltñhñésni - un. 507. rasuna-nanam. lñkhlvmr Vhhtpammnh muara-atasan 9,712.01 3 Dwwvwbad a; Dawnluad : m. m. rmwhmkannngoruarau Sirkuit& vr.0_ma»g. r1.-g. n-am br-, rbuaremkaaaanuanrarr 152.543,00 gamma 3 baya-Laa &aldy sa. TnmaddmdLiWM/ nl - vnuaamabuararaoma msADM-pulblml 2.315110 j Dovmhad _ Devmlead sea Tramanabaarbrkkvnatrswmlwwskmmsnamau »cawan Vhleehringerlnçdhdm DuslvdiuonuvlviipdamOnnd 19,010,134.00 gamma» 3 Devmload mam-111. 1a rum unmwmwnvmn) 65.1. Ynvwnauannauamñt nam. . Vhucwcsatlucñc bcmtwsnmzuni : :smm ~_ Download i; Devmload esa. rrnauuruaamnnrwysanaa/ M nar-anu; Plilvuvmñumu maaauanuznam mmm ñ; Dannis-d »a Dcvmlnnd m. TIñAnpr-'m . agama vr. Dry: Van: ;ap usm -. ~ mmm r; Dcvmlnnd sa. u. .. un. . m. sa; u nm PT. &|-1mm mama. uban. .. aaa. smm paman 3 Dvwnlnad 555. vauu aura m ma. . pasarnya-yng hunian) lrrvvi Pub wr. Avmlix Dharma 1 vdd 1011111011:) : :smm r. ; Dwwnbad c Dawuhad E56. Vakmrññummknunshndxrkhhkish/ .~bnnmr RABIPLR Vhhuvanilrudooesa hnlvdsrbnrk*lmvl*ñlnihhnm*livfnmthwnsu& ISWI) Dcmubad i Duvmluad ssT. wpamrabsom Htwe vr. Bothnnqnr Iman-m Boks, maba mmm i Download i Davmload esa vapmaamzsona/ snr [Idea : ranum-am : animal 40,001.00 g Dovmbad g Download GH. vñml&il5ñmu Devida& VY-Abbdtlndooai Yth 2.733.117 i Duwnlead 'o Domba! m m0 sa; vip-agustusan; bcp-maa Pllbbdtlndnnsn maa smm 13 Dawubnd : a Dcvmlnnd sm m0
 11. 11. valpmatmbusanzmrrg DepahtnTab Plhbbdnhdnmu Tahlmalmzsonrg g mahmud g Murtad 2014-001021. 250 mg 002. Vulsanm tab 00 mg mom mmg rr. Mawarti; Indonesia 005, 3 ALwuv sm? u: 10 male: salur selaput. 3,900.00 g Download g : :ownload 1014-03-16 19:00:40 Tab 663. Vnhllwl mb 150 mg DDVNI 160 PT. Iwan! ! Imma DUS, 3 ALU-ALU SMP 9 10 MMM : du: Salaam. @$000 1 Dunlud g Domba! 2014-04-03 21:30:51 MG 064. Vankomlsln serbnklnjeks 500 rnglvial vanmp PT. Prmnpa usrmala aaxo 2 ma: 122.000.011 g Dwmload g Download 20140020 21:40:47 005. Vernpuml m: : 240 mg mp0:: 240 rr. ma: : umun *ram-r 0,200.00 g namamu g umum: 20140340 19:00:10 m0 000. vempamnlmbletsonsgmcl) n/ a wr. Kimia Farma nkmxm TA: : 234.00 g Download g Download 2013-04-23 10:24:55 007. vnnhhmn sorbnk : :apa mmg Vlnbhdin : amannatur vu lomglmml 210,000.00 g ownload g Download 20140316 10:22:37 665. nnknsln sub itu LV 2 mglvual Vlmisine PT Kalbe Farma VIII 0 2 m| 70,000.00 1 Dmlnlload g ownload 2014-09-05 23:17:45 Kalbe 009. vmuvnsarhtunjeu i. . 1 mg umum ? Tube Farma via: e 1 m: 40,000.00 g Dwnloud g Dmnbnd 2014-09-05 23:17:45 Kalbe 670. Vlnoralbln In]. 10 mg/ ml lmlelblne PT. Mugi : :bermarkas ms, 1 Mal Q 1 ml 1,229,990.00 2 Download g Download 2014-0521 14:16:19 Injeksi 1n 671. Vlnmin B Komp% : ada n/ u PI'. Kini Farma Dus 10 Sri x 10 lab 107,00 g Damian! g Downhod 2013-04-73 10:24:23 072. zidwuam 300 mg + lamivudne 150 mg n/ a rr. :amis Farma Botol so tablet 3,429.00 g Download g Download 2014-03-10 20 ~1s m. Zinc ama 10 mglmL zlnqam nmps n'. mutusin: Drugs 10 nug/ ml. Inn! ms ml 12,000.00 g : :ownload g Downbad 2014-03-16 10:23:37 674. Zlnc slr 7.0 : ng/ s MI l| rcnm Kid PT. :upntarm Dus. 00:04 00 ml 7.400,00 g Dmrlnkmd g Dmnbad 201403-10 10:72:37 Sirup 6/5. zinc : able: :nassiam mg n/ a Pr. ntar-ma Dus, 10 strip a 10 : abiz: (isperible 474.00 g Download g Dovmbod zen-was 10:05:33

×