O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Vervang repressie dooralternatieven die wel werkenMatthijs Pontier matthijspon@gmail.comWe geven in Nederland veel geld ui...
Ook harder straffen blijkt niet te werken, terwijl het wel veel geld kost.Bovendien richt je met straffen detentieschade a...
Goed sociaal beleid, saamhorigheid en herstelrechtBehalve sleutelen aan personen kun je ter voorkoming van criminaliteit o...
Ook burgers inzetten als verlengstuk van de politie voor opsporing is nietheilzaam. Dat gebeurt steeds meer en zo nu en da...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Vervang ineffectieve repressie door alternatieven die wel werken

We geven in Nederland veel geld uit aan ineffectieve repressieve maatregelen waarvan vaak aangetoond is dat deze niet goed of zelfs averechts werken. Waarom vervangen we deze niet door alternatieve maatregelen waarvoor evidentie bestaat dat ze wel werken?

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vervang ineffectieve repressie door alternatieven die wel werken

  1. 1. Vervang repressie dooralternatieven die wel werkenMatthijs Pontier matthijspon@gmail.comWe geven in Nederland veel geld uit aanineffectieve repressieve maatregelen waarvanvaak aangetoond is dat deze niet goed of zelfsaverechts werken. Waarom vervangen we dezeniet door alternatieve maatregelen waarvoorevidentie bestaat dat ze wel werken?Nederland is een erg veilig land. Toch zijn we zijn de laatste jaren steeds meergeld gaan uitgeven om de veiligheid te verbeteren. Bij gemeentes is het geld datwordt besteed aan veiligheid met 141 procent gestegen. Dit gebeurde veelal doorrepressieve maatregelen, zoals cameratoezicht, preventief fouilleren en extrablauw op straat. Maar ondanks de hoge kosten blijken die maatregelen vaaknauwelijks effect hebben. Blauw op straat blijkt bijvoorbeeld niet te werken ommeer delicten op te lossen, hoe tegen-intuitief dit ook mag klinken. Ook andererepressieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht en preventieffouilleren zijn vaak duur en ineffectief. Soms verbetert de veiligheid zelfswanneer repressieve maatregelen opgeheven worden.Function CreepOok is er bij repressieve maatregelen vaak sprake van function creep: eerstaccepteren we een maatregel omdat we er zware criminaliteit zoals bijvoorbeeldkinderporno mee zouden kunnen aanpakken en als we er eenmaal aan gewendzijn wordt het (veel) breder ingezet. Zo wordt cameratoezicht nu bijvoorbeeldniet alleen maar gebruikt om criminelen op te kunnen sporen, maar ook omgetuigen te vinden. Zelfs het invoeren van cameratoezicht in huizen van prive-personen is geen taboe meer.Bovendien wordt er bij maatregelen als preventief fouilleren gediscrimineerd, enworden mensen uit achterstandswijken bij voorbaat al meer dan anderenbehandeld als potentieel criminelen. Mensen hebben de neiging zich te gaangedragen zoals ze behandeld worden.
  2. 2. Ook harder straffen blijkt niet te werken, terwijl het wel veel geld kost.Bovendien richt je met straffen detentieschade aan. Door de manier waaropveroordeelden in Nederland tijdens en na hun straf behandeld worden, stijgt dekans dat ze later opnieuw crimineel gedrag gaan vertonen enorm.Alternatieven voor repressieEr zijn voldoende goede alternatieven voor ineffectieve repressieve maatregelendie wel zouden kunnen werken. Als je het wetenschappelijk bekijkt ontstaatcrimineel gedrag vanuit een combinatie van hoe een persoon is en deomstandigheden waarin iemand verkeert. Om veiligheidsproblemen tevoorkomen kun je dus twee dingen doen: (1) veranderen hoe mensen zijn en (2)voorkomen dat mensen in een situatie terecht komen waarin ze crimineel gedragzullen gaan vertonen. Dit zijn beide vormen van preventie, waarbij effectievevormen van repressie ook aan de orde kunnen zijn.Het veranderen van mensen kan het beste door educatie. Dit is met nameeffectief bij kinderen en jongeren; hoe jonger hoe beter. Hierbij is de manier vanbenaderen wel cruciaal, aangezien mensen de neiging hebben zich te gaangedragen zoals ze behandeld worden.Een concreet voorbeeld van hoe je dit zou kunnen doen is via zelfhulp voorgedragsverandering. Zulke laagdrempelige therapie via een boek of internetblijkt bij bijvoorbeeld mensen met depressie blijkt vaak net zo goed te werkenals face-to-face therapie door een therapeut. En bereikt bovendien veel meermensen. Zelfhulp zou ook een optie zijn voor ouders met kinderen die overlastgeven op straat. Vaak durven zij nu uit schaamte niet om zulke hulp te vragen.Educatie en zelfhulp is ook aan te bieden op scholen, in buurthuizen en bijverenigingen. Denk aan cursussen in de-escalerend gedrag voor handhavers,maar ook voor burgers. De zelfredzaamheid verhogen kan ook helpenvoorkomen dat mensen zich gedwongen voelen crimineel gedrag te vertonen.Analfabetisme blijkt bijvoorbeeld een van de grootste voorspellers voorcrimineel gedrag te zijn. Uitleggen waarom mensen vaak crimineel gedrag gaanvertonen en waarom kan tenslotte ook preventief werken. Mensen die zichhiervan bewust zijn kunnen actief op zoek naar manieren om deze situaties bijzichzelf of anderen te voorkomen.
  3. 3. Goed sociaal beleid, saamhorigheid en herstelrechtBehalve sleutelen aan personen kun je ter voorkoming van criminaliteit ooksleutelen aan situaties. Een van de voorspellers van crimineel gedrag is (hetervaren van) buitensporige ongelijkheid en onrecht: in samenlevingen met eengrotere ongelijkheid heerst meer criminaliteit. Dat is te voorkomen met een goedsociaal beleid.Een andere voorspeller voor crimineel gedrag is de mate waarin mensen zichverbonden met elkaar voelen. Wanneer je iemand kent of tot je in-group rekentvertoon je minder snel crimineel gedrag tegenover deze persoon. Het stimulerenvan contact tussen mensen en het vergroten van saamhorigheidsgevoel zullencrimineel gedrag dus voorkomen. Dit vergroot bovendien de sociale controle opeen positieve manier. En organiseren van laagdrempelige evenementen is eenmanier om dat te bevorderen, maar contact stimuleren via internet kan ook. Ookwanneer er al sprake is van een conflict, of dit al achter de rug is, kun je mensenstimuleren met elkaar in contact te komen. Bij een (dreigend) conflict kan eenbuurtregisseur wonderen doen.Na een conflict kan herstelrecht of mediation goed werken: slachtoffer-dadergesprekken om tot een oplossing te komen en het conflict recht te zetten. Integenstelling tot in een ‘normale’ rechtszaak kunnen emoties hier een plaatskrijgen en kunnen dader en slachtoffer elkaars gevoelens en beweegredenenbeter leren begrijpen. De dader wordt geconfronteerd met de schade die hijaanrichtte en het slachtoffer kan zijn gevoelens kwijt. Negatieve gevoelensworden zo niet omgezet in onverwerkte frustraties die later weer tot crimineelgedrag kunnen leiden. Er draait een pilot hiervan in Amsterdam en er bestaatevidentie dat dit blijkt te werken.Effectiviteit handhavingsinstanties verbeterenTot slot zijn er ook vormen van repressie die crimineel gedrag wél voorkomen.Zo kunnen handhavingsinstanties als de politie veel beter werk doen dat de kansop moreel handelen vergroot dan bureaucratische en ineffectieve opdrachten uitte voeren. Denk aan het beboeten van fietsen door rood licht wanneer dit geenoverlast geeft en het handhaven van drugsverboden. Als burgers wetten, of demanier van handhaving daarvan, als onzinnig beschouwen, krijgen ze minderrespect voor deze wetten en haar handhavers en zullen ze zich ook minder snelaan wetten houden wanneer dit wel belangrijk is om overlast te beperken.
  4. 4. Ook burgers inzetten als verlengstuk van de politie voor opsporing is nietheilzaam. Dat gebeurt steeds meer en zo nu en dan komt er zelfs iemand op hetidee om burgers vuurwapens te geven. Dit trekt verkeerde mensen aan, namelijkmachtsbeluste types die graag met wapens anderen hun normen op willenleggen. Ook agenten zetten steeds vaker en heftiger geweld in. Soms metdodelijke afloop. Handhavers moeten julst de-escalerend optreden om crimineelgedrag te voorkomen.Het is van cruciaal belang dat handhavers de verantwoordelijk nemen bij deinzet van geweld die past bij een monopolist op dat gebied. Zeker nu gewelddoor handhavers vaak breed wordt uitgemeten door filmpjes op internet. Ditsoort beelden zijn funest voor het beeld dat mensen van de handhavers hebben.Handhavers kunnen beter de positieve dingen die ze doen benadrukken, danvoelen mensen zich ook veiliger bij hen in de buurt. Liever geen focus op dehoeveel uitgedeelde boetes, maar op dingen die door iedereen als positief gezienworden. Een vriendin van me werd bijvoorbeeld erg goed geholpen toen haarvriend vermist was. Dit heeft haar beeld en het beeld van mensen in haaromgeving van de politie aanzienlijk verbeterd.Er bestaan dus genoeg goede alternatieven waarvoor evidentie of op zijn minsttheoretische onderbouwing bestaat dat deze zullen werken om crimineel gedragte voorkomen. Laten we zo snel mogelijk de huidige dure en ineffectieverepressieve maatregelen vervangen door deze alternatieven.Matthijs Pontier werkt als postdoc aan de Vrije Universiteit Amsterdam isdaarnaast actief als vrijwilliger in de preventieve verslavingszorg bij Unitydrugsvoorlichting. Als u hem wilt volgen via Twitter, klik dan hier.

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

We geven in Nederland veel geld uit aan ineffectieve repressieve maatregelen waarvan vaak aangetoond is dat deze niet goed of zelfs averechts werken. Waarom vervangen we deze niet door alternatieve maatregelen waarvoor evidentie bestaat dat ze wel werken?

Vistos

Vistos totais

421

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×