O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
De voorgestelde wijzigingen in het drugsbeleid zijn kierewietWoensdagmiddag 28-3 werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd o...
betaalde baan en een koopwoning om hun hoge uitgaven te compenseren. Hiermee lijkt hij de claimvan de onderzoekers waar te...
suggereert dat dit de helft is: 200 miljoen. Met beperkt aantal leden en mensen die niet meer komenvanwege de privacy-aspe...
D66, GroenLinks, de SP en de PvdA hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt. De SPstelt dat Opstelten zich la...
Dit artikel is verschenen in:- Sargasso, http://sargasso.nl/     http://sargasso.nl/archief/2012/03/29/drugsdebat-is-een-d...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

De voorgestelde wijzigingen in het drugsbeleid zijn kierewiet

De voorgestelde wijzigingen in het drugsbeleid zijn kierewiet

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

De voorgestelde wijzigingen in het drugsbeleid zijn kierewiet

  1. 1. De voorgestelde wijzigingen in het drugsbeleid zijn kierewietWoensdagmiddag 28-3 werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Nederlandse drugsbeleid.De punten die het kabinet wilde bespreken waren het invoeren van de wietpas, het stoppen metgedogen van cannabis met een THC-gehalte boven de 15% en het verwijderen van coffeeshops diebinnen 350 meter omtrek van een school staan.Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Lea Bouwmeester (PvdA) en Nine Kooiman (SP)leveren namens de oppositie fikse kritiek op deze plannen. De ochtend voor het drugsbeleid had DePers een minister van justitie Opstelten met oorkleppen afgebeeld op de voorpagina met daarnaast detekst ‘Ik luister lekker toch niet’. Uit het bijbehorende artikel bleek dat Opstelten niet zou willenluisteren naar kritiek en willens en wetens een debat zou voeren op basis van valse claims.AchterdeurDe oppositie stelt vragen over het reguleren van ‘de achterdeur’ om de rol van de georganiseerdemisdaad terug te dringen. Opstelten reageert afwijzend. Hij kondigt aan het experiment in Utrecht metwietclubs waar mensen zelf kunnen kweken aan te willen pakken. De Nederlandse regering moet zoweinig mogelijk met drugshandel te maken hebben. Ook niet als hiermee voorkomen wordt dat het inhanden komt van criminelen.Dibi spreekt Opstelten vrijwel direct aan op een valse claim. Volgens Opstelten is 80% van deNederlandse wietteelt bestemd voor het buitenland. Uit een ‘intern en vertrouwelijk’ rapport van hetKLPD (de politie) blijkt echter heel wat anders. De export is van ‘bescheiden omvang’ en ‘het grootstedeel van de productie is bestemd voor de binnenlandse markt’. De vragen van Dibi worden doorOpstelten ontweken. Verder stelt Opstelten dat het reguleren van wietteelt uberhaupt niet mogelijk iswegens internationale verdragen. Van der Steur (VVD) steunt Opstelten hierin.Boris van der Ham beweert dat ook dit een valse claim is. In andere landen zoals Spanje en de VSvinden al dergelijke experimenten plaats op basis van dezelfde verdragen. Boris van der Ham vraagtnaar de eerdere versie van het rapport van het Asser Instituut. In 2005 heeft dit instituut in opdrachtvan minister Donner laten onderzoek of dit mogelijk is. De resultaten dat dit inderdaad mogelijk iszouden Donner niet hebben bevallen. Hij zou daarom een nieuwe onderzoeksaanvraag hebbeningediend waar uiteindelijk een negatief antwoord uit is gekomen. Opstelten weigert echter eerdereversies van dit rapport openbaar te maken.Opstelten ontkent ook de onlangs uitgelekte onderzoeksresultaten van de Stichting Politie enWetenschap waaruit blijkt dat hennepteelt veelal gebeurd door mensen van een jaar of 40 met een
  2. 2. betaalde baan en een koopwoning om hun hoge uitgaven te compenseren. Hiermee lijkt hij de claimvan de onderzoekers waar te maken dat veel Nederlandse kamerleden zich nauwelijks verdiepen inhet onderwerp en daarmee de drugsproblematiek verergeren.Dibi stelt deze landen ons als pionier zagen, en ons succesvolle gedoogbeleid na-apen. Nu verliezenwe deze gidsrol, en wordt deze overgenomen door landen als Portugal. Daar is het drugsgebruik tienjaar geleden uit de criminaliteit gehaald en heeft dit tot zeer positieve resultaten geleid. Drugsgebruikis afgenomen en probleemgebruik is gehalveerd.Opstelten geeft aan dat hij juist complimentjes over het strengere beleid krijgt van de DEA, deAmerikaanse Drug Enforcement Agency die verantwoordelijk is voor het aanpakken vandrugsgebruikers en -handelaars.Opstelten laat verder weten dat blowen ‘gewoon slecht is’. Verder is hij niet erg duidelijk of hij nouideologisch gedreven is of niet.WietpasMinister Opstelten wil dat coffeeshops besloten clubs worden, alleen toegankelijk voor meerderjarigeNederlandse wietgebruikers. De verplichte wietpas moet drugstoeristen weren.Nine Kooiman vreest dat er een waterbedeffect plaats zal vinden. De overlast wordt zo juist groterdoor meer illegale verkoop op straat, vreest Kooiman.Boris van der Ham haalt aan dat coffeeshops niet aan minderjarigen verkopen. Verder wijst hijOpstelten op het gevaar dat coffeeshops maar een beperkt aantal mensen als lid mogen hebben.Coffeeshops zijn er daardoor bij gebaat om grootverbruikers als klant te hebben. Die leveren immersmeer op. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin juist incidentele recreatieve gebruikersaangewezen zijn op straathandel.Opstelten meent dat er geen illegale straathandel zal ontstaan en ontkent het bestaan van eenwaterbedeffect. Opstelten gaat ‘eerst spelen in het zuiden’. Daar zet hij tijdelijk 47 agenten in omproblemen tegen te gaan.Van der Ham en Dibi constateren verder dat het in bepaalde beroepsgroepen een probleem kan zijnals je cannabis gebruikt. Cannabis-gebruikers zullen zich niet willen registreren omdat ze daarproblemen mee kunnen krijgen. Is Opstelten bereid te luisteren naar eventuele kritiek van het ColllegeBescherming Persoonsgegevens (CBP)?Opstelten ontkent het probleem en zegt dat dat hun eigen verantwoordelijkheid is. Als gebruikers nietgeregistreerd willen worden moeten ze maar geen lid worden. Wat Opstelten betreft kunnen er geengoede argumenten van het CBP over de privacy-problemen van de wietpas bestaan.Lea Bouwmeester concludeert dat Opstelten zijn gesuggereerde houding van Ik luister lekker tochniet in het artikel in De Pers meer dan waarmaakt.THCOpstelten wil cannabis met een THC-gehalte boven de 15% niet meer gedogen. Boris van der Hamstelt vragen over de haalbaarheid hiervan. Coffeeshops zijn hiertoe niet in staat en het is niet goed temeten. Percentages verschillen per plant en ook binnen een plant. Methodes om THC te meten zijnnog niet op de markt. Cannabis kan momenteel alleen naar het lab opgestuurd worden. En eencoffeeshop kan dat niet omdat die geen opiumontheffing heeft als het boven de 15% komt..Opstelten suggereert opnieuw dat je in coffeeshops menukaarten zou hebben met THC-waardes erop,ondanks eerdere kritiek dat dit onzin is en Opstelten hiermee aantoont niet te weten waar hij het overheeft.Van der Steur vraagt of het stoppen van gedogen van cannabis met hoge THC-waardes moet leidentot een hasjverbod. Opstelten zegt dat dit in de praktijk het gevolg zou kunnen zijn.Schippers erkent dat er aanwijzingen zijn dat CBD een beschermende werking tegen negatievegevolgen van THC zou kunnen hebben. In hasj zit relatief meer CBD en in (neder)wiet relatief meerTHC.Minister Schippers van volksgezondheid (VVD) denkt dat mensen minder zullen blowen als er minderTHC in de cannabis zit. De oppositie vraagt zich af of gebruikers niet gewoon meer cannabis in hunjointje stoppen.Politie capaciteit en financiele gevolgenNine Kooiman komt met een financieel argument. Coffeeshops betalen 400 miljoen belasting.Opstelten wil er niet op ingaan wat er gebeurt als de helft van de coffeeshops sluit. Kooiman
  3. 3. suggereert dat dit de helft is: 200 miljoen. Met beperkt aantal leden en mensen die niet meer komenvanwege de privacy-aspecten van de wietpas zou dit nog wel eens minder kunnen zijn.Opstelten ziet er niets in zijn plannen te laten doorrekenen. Nine Kooiman levert hier kritiek op ennoemt Opstelten bang.Lea Bouwmeester en Tofik Dibi stellen meerdere keren dat de politie door het opsporen vanhennepteelt en het handhaven van de wietpas minder achter dieven en verkrachters aangezeten kanworden.In Brabant gaan tijdelijk 47 extra agenten in het zuiden van het land ingezet worden voor hethandhaven van de wietpas. Tofik Dibi laat weten dat deze politie juist in de grote steden hard nodig is.Lea Bouwmeester (PvdA) vraagt of Opstelten wil dat de politie wietpasjes en THC-waardes gaatcontroleren in plaats van boeven vangen. Cannabis in beslag nemen is juridisch ingewikkeld en zorgtvoor bureaucratische rompslomp.Opstelten antwoordt dat controle zonder bureaucratie plaats gaat vinden, maar kan niet concretiserenhoe hij dit wilt gaan waarmaken. Er is genoeg politie en we schuiven wat. Agenten op de publieketribune melden via kamer dat zij dit helemaal niet erbij kunnen en willen hebben.Opstelten meent dat de politie ontlast kan worden door coffeeshops te sluiten. Tofik Dibi noemtOpstelten wereldvreemd. Van der Steur vindt het bespreken van politie-capaciteit niet relevant.ScholenOpstelten geeft aan alle coffeeshops binnen 350 meter van middelbare schoelen en basisscholen tewillen sluiten.Boris van der Ham (D66) constateert terecht dat coffeeshops leeftijd goed handhaven. Opsteltenerkent dit. Wat is dan het nut van deze maatregel? Het afstandscriterium bleek uit onderzoek inRotterdam ook helemaal niet effectief te zijn. Boris van der Ham noemt voorbeelden van lokaal beleidin grote steden die wel effectief zijn. Is Opstelten bereid hier naar te kijken?Opstelten gaat hier eigenlijk niet op in, maar begint een verhaal over oprukken van het zuiden naarhet noorden en een duidelijke koers aangeven. Hij mompelt iets over dat er wel naar effecten gekekenkan worden, maar alleen zolang dit binnen zijn ‘duidelijke koers’ past.Boris van der Ham constateert dat Opstelten bananen in zijn oren heeft. Het debat wat gevoerd wordtheeft inderdaad veel weg van de bekende scene uit een aflevering van Bert & Ernie. Ernie (ministerOpstelten) meent krokodillen weg te kunnen jagen met een banaan in zijn oor. Bert (de oppositie)heeft zijn bedenkingen, maar Ernie hoort dit niet omdat hij een banaan in zijn oor heeft, en blijft hetalleen maar daarover hebben.Gezondheid en VerslavingszorgMinister Schippers begint met een betoog dat we het in Nederland vrij goed doen met hetgedoogbeleid. Er worden in Nederland relatief vrij weinig drugs gebruikt. Heroinegebruik sterft uit. Dithebben we volgens haar bereikt door goede verslavingszorg en goede drugsvoorlichting. Wel hebbenwe enkele ‘zwarte randjes’ in de vorm van jongeren die veel blowen en een toenemende GHB-problematiek in bepaalde gebieden.Schippers erkent dat drugs verbieden drugs niet uit de samenleving verwijdert. Ook erkent ze datrelatief minder schadelijke drugs harder aangepakt worden dan schadelijkere drugs, zoals sigarettenen alcohol, omdat dit cultureel zo ontstaan is.Boris van der Ham constateert dat de preventie van verslavingszorg onder druk staat en pleit voormeer nadruk op voorlichting en harm-reduction projecten, zoals Unity.Lea Bouwmeester schets op basis van voorbeelden uit de praktijk hoe de eigen bijdrage voorkomt datrisico-gevallen gebruik maken van verslavingszorg die ze hard nodig hebben.ConclusieDe kabinetspartijen CDA en VVD partijen zijn blij met de voorgestelde maatregelen. Het CDA wil zelfsnog verder gaan door alle coffeeshops te sluiten. Ook gedoogpartij PVV ondersteunt de voorgesteldemaatregelen. Het ligt in de verwachting dat ook het SGP de maatregelen zal steunen.Ard van der Steur (VVD) twittert dat het gedoogbeleid overeind blijft.In debat tegen Dibi leverde hij nog forse kritiek op gedoogbeleid. Jonk levert terechte kritiek dat vander Steur met besloten clubs met max 2000 leden veel verder gaat dan het verkiezingsprogramma(legitimatiesysteem)
  4. 4. D66, GroenLinks, de SP en de PvdA hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt. De SPstelt dat Opstelten zich laat leiden door emoties en logica uit de weg gaat. Alles zal naar het illegalecircuit verdwijnen zoals het kabinet wilt. Dibi noemt de plannen ‘kierewiet’Opstelten drukt ondertussen incidentele cannabis-gebruikers de criminaliteit in met een banaan in zijnoor. De problemen die dit veroorzaakt zouden deels door de zorg opgevangen kunnen worden.Schippers is nu juist echter hard bezig om deze mogelijkheden af te breken door middel vanbezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg en het onder druk zetten van preventie in deverslavinszorg. Er wordt al gezegd dat dit kabinet harm-reduction vervangt door harm promotion.Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over een spoedige val van het kabinet. Een wijze oude manzei ooit: "Alleen bij de koffie heb je dr wat an, speculaasies". Recreatieve gebruikers die nietgeregistreerd willen hebben staan dat ze coffeeshops bezoeken, maar liever ook geen zaken doenmet criminelen lijken echter slechts te kunnen hopen op een val van het kabinet voor 3 april.Het is tijd voor een nieuw kabinet. Een kabinet dat onderzoeksresultaten accepteert in plaats vanterugstuurt als deze niet bevallen. Een kabinet dat liever bezuinigt op het opjagen en bestaffen vanmensen die graag een jointje roken, dan op de zorg die verslaafden nodig hebben. Een kabinet datzich niet zo onder druk laat zetten door de VS en de farmaceutische industrie. Een kabinet dat weereen gidsrol durft in te nemen. Een kabinet dat liever complimenten krijgt van experts uit deverslavingszorg dan van een organisatie als de DEA die zelf verwikkeld is in allerleismokkelschandalen. Een kabinet dat liever complimenten krijgt omdat er zo weinig drugsongevallenzijn dan omdat ze drugsgebruikers zo hard aanpakken.
  5. 5. Dit artikel is verschenen in:- Sargasso, http://sargasso.nl/ http://sargasso.nl/archief/2012/03/29/drugsdebat-is-een-debat-van-doven/#comment-739560- Opiniestukken, http://www.opiniestukken.com/ http://www.opiniestukken.com/- Unity drugsvoorlichting, http://www.unity.nl/ www.unity.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10&cntnt01returnid=108

×