Pedagoginen piristusruiske 081014

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Pedagoginen piristysruiske 4. 
Lähipäivä 1/3 
Tampere 8.10.2014 
Matleena Laakso 
Blogi: www.matleenalaakso.fi 
Twitter: @matleenalaakso 
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso 
Kuvissa muitakin lisenssejä.
Ohjelma klo 8.30-15.30 
8.30 Kahvit ja koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet 
Tvt:n hyödyntäminen opetuksessa 
Verkkopedagogiikka, mikä muuttuu? 
11.30 Lounastauko 
12.15 Sosiaalisen median palvelut 
Ennakkotehtävä 
13.45 Kahvitauko 
14.00 Avoimet Creative Commons -lisenssit 
Oman kehittämistyön ideointia 
Webinaarit ja etätehtävät
todaysmeet.com 
Kerro nimesi ja chattaile! 
Pidä tämä selaimen ikkuna avoinna koko päivän.
Koulutuksen blogi 
Materiaalit tulevat blogiin, 
keskustelua voi jatkaa siellä, 
samoin tehdä kysymyksiä. 
Kirjoitukset ja kommentit 
•Bloggaukset etusivulle osallistuja-listassa 
olleeseen sähköpostiin. 
•Kommentointi mahdollista ilman 
kirjautumista, mutta lisää tällöin 
(etu)nimesi kommentin perään
Tutustuminen & tavoitteet 
Tehkää ryhmissä yksi yhteinen piirros 
Piirroksesta tulee käydä ilmi 
• Kolme ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää 
• Kolme ryhmän jäseniä erottavaa tekijää 
• Ryhmän yhteinen tavoite 
Jakakaa tuotos koulutuksen blogiin.
Google Drive: 
yhteismuistiinpanot
Minne menossa? 
”Tulevaisuuden koulusta on 
paljon visioita. Kaikissa 
niissä tietotekniikka on 
vahvasti mukana uusien, 
luovien työtapojen 
mahdollistajana, 
yhteisöllisyyden kehittäjänä 
ja arjen helpottajana.” 
(Opetusteknologa koulun arjessa, 
toim. Kankaanranta 2011) 
KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA
Kuva: en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 
Diamonds are 
a girl's best 
friend.
Oppimisen ympäristöjen muutos 
InnoSchool – välittävä koulu, Smeds ym (toim.) 2010
Tvt:n omaksumista nopeuttavat trendit 
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 
1-2 vuoden kuluessa 
•Opettajien roolin muutokset 
•Syvällisemmän oppimisen painottuminen 
3-5 vuoden kuluessa 
•Avoin sisältö 
•Fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön 
yhdistäminen 
5- vuoden kuluessa 
•Intuitiivinen teknologia 
•Koulun toiminnan uudelleenajattelu
Tvt:n omaksumista uhkaavat tekijät 
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 
Ratkaistavissa olevat haasteet 
•Autenttisten oppimismahdollisuuksien luominen 
•Oppimisen henkilökohtaistaminen 
Vaikeat haasteet 
•Monimutkainen ajattelu ja vuorovaikutus 
•Opiskelijadatan turvallisuus 
Pahimmat haasteet 
•Kulutuksen uusien mallien kilpailu 
•Muodollisen koulutuksen pitäminen 
relevanttina
Tvt:n kehitystrendit 
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 
1-2 vuodessa 
•BYOD 
•Pilvipalvelut 
2-3 vuodessa 
•Pelit ja pelillisyys 
•Oppimisanalyysit 
4-5 vuodessa 
•Esineiden internet 
•Puettava teknologia
Miten TVT:n käyttö onnistuu? 
(TVT koulun arjessa, väliraportti 2010) 
• Työtavoilla, jossa oppija on aktiivinen uuden tiedon 
luoja. 
• Olennaista todenmukaiset, yhteisölliset tiedon-tuottamisen 
prosessit, jotka kiinnittyvät oppijoiden omaan 
elämään ja ympäröivään yhteisöön. 
• Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen 
ja osaamista jakava toimintakulttuuri. 
• Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös 
yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden suhteen. 
• Johdon tuella.
Käänteinen opetus 
(flipped classroom) 
• Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: 
– Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina 
– Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa 
– Koulussa aika varataan työskentelylle 
• Keskiössä tvt:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen 
Kuva: www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ 
Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
Sulautuva opetus (blended learning) 
(ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) 
”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä 
koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on 
tarkoituksenmukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja 
prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutus-välineitä 
soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” 
Kuva: Ale Okada, CC BY-SA 
Pyrkii verkko- ja lähiopetuksen 
hyvien puolien yhdistämiseen.
Sulautuva opetus 
(ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) 
Integrointi: 
• Verkko- ja kasvokkainen 
• Synkroninen ja asynkroninen 
• Opetuksen metodit 
• Tiedon ja toiminnan muodot 
• Yhdessä oppiminen ja 
itseohjautuva opiskelu 
• Koulutus ja työssäoppiminen 
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Some muuttaa toimintakulttuuria 
”Sosiaalinen media 
on ennen muuta 
tiedon jakamista, 
keskustelua ja 
omaehtoista 
yhteisöllisyyttä.” 
Harto Pönkä 
Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
Opettajan rooli avoimen ja yhteisöllisen 
toimintakulttuurin rakentamisessa 
(mukaellen Lipponen & Kumpulainen 2010) 
• Opettajien osaamisella ja asenteilla keskeinen rooli teknologian 
integroinnissa opetukseen. 
• Tvt:tä käytettäessä on pohdittava, mikä pysyy ennallaan, mitä 
muutettava ja mihin teknologiaa yleensäkin käytetään. 
– ”Omaa osaamista pitää hoitaa kuin hedelmäpuuta: 
Karsitaan pois kuivat oksat ja huolehditaan siitä, että 
uusilla on tilaa kasvaa. Lopulta vain kokonaisuus merkitsee.” 
www.outilammi.com/2014/06/kolme-tarinaa-oppimisesta.html 
• Verkko-oppimisista edistäviä työtapoja ovat projektimuotoiset, 
oppiaineita integroivat, oppijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 
ongelmaratkaisuun perustuvat menetelmät. 
• Tvt:n laaja hyödyntäminen vaatii koulun rakenteellista ja pedagogista 
kehittämistä, digitaalisen opetusmateriaalin saatavuutta ja opettajien 
teknis-pedagoginen koulutusta.
Kuva: Abc 10, Lohjan Pyhän Laurin kirkon asehuone, CC BY-SA
Suunnittele oppimispolku 
• Oppiminen on prosessi, joka 
voidaan kuvata 
oppimispolkuna 
• Opettajan tehtävänä on 
suunnitella, mitä vaiheita 
polulla on sekä mikä sopii 
paremmin verkossa ja mikä 
luokassa toteutettavaksi. 
Arviointi 
Aloitus 
Palaute 
ja 
lopetus 
Tehtävä 
Tehtävä 
Miten tuet 
oppimisprosessia 
alusta loppuun? 
Tämä dia on muunnelma Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
Huomioi nämä, niin onnistut 
• Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti 
perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa 
• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus 
• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet 
• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen 
• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus 
• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, 
opettaja vai vertais? 
• Palautteen kerääminen ja antaminen 
Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
Tavallisia kompastuskiviä 
• Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö 
• Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu 
• Riittämätön ohjaus ja tuki 
• Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset 
ongelmat, yhteisöllisyyden puute 
• Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute 
• Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää 
• Liian kompleksinen oppimisympäristö 
• Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot 
Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
Suunnittelun tarkistuslista 
• Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. 
• Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset 
tavoitteet opiskelijoiden kanssa. 
• Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia 
taustatietoja kurssille tulijoilla on. 
• Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. 
• Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. 
• Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. 
• Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. 
• Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. 
• Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä 
dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. 
• Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia helposti saatavissa. 
• Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. 
• Työnjako opettajien kesken on selkeä. 
• Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa. 
Lähde: Laadukkaasti verkossa, 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1
Verkkotyöskentelyn arviointi 
• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan 
vaikuttavuuteen 
• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan 
varrella tapahtui 
– Ryhmien keskustelut 
– Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja 
tiedon prosessoinnista 
– Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe 
– Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon 
ulkopuolelta) 
– Opettajien/ylläpitäjien havainnot 
1) Aseta tiedot aikajanalle, 
2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 
3) tee johtopäätökset ja anna palautteet 
Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
Internet in real time
Sosiaalinen media 
Somella viitataan sekä 
työvälineisiin ja palveluihin 
että toimintatapaan ja prosessiin. 
Some on opetuksen näkökulmasta 
”prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät 
rakentavat yhteisiä merkityksiä 
sisältöjen, yhteisöjen ja 
verkkoteknologioiden avulla”. 
(Kalliala & Toikkanen 2009) 
Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
Kuva: www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013, CC BY-SA
Suomen suosituimmat sivut 
www.alexa.com/topsites/countries/FI (9/2014) 
1. google.fi 
2. google.com 
3. facebook.com 
4. youtube.com 
5. wikipedia.org 
6. iltalehti.fi 
7. iltasanomat.fi 
8. yle.fi 
9. yahoo.com 
10. hs.fi 
11. nordea.fi 
12. blogspot.fi 
13. linkedin.com 
14. twitter.com
Top Tools for Learning 2014 List 
c4lpt.co.uk/top100tools 
1. Twitter 
2. Google Docs/Drive 
3. YouTube 
4. PowerPoint 
5. Google Search 
6. WordPress 
7. Dropbox 
8. Evernote 
9. Facebook 
10. LinkedIn
Mikä on Twitter? 
• Maksuton yhteisöpalvelu 
• Kommunikoidaan 140 merkin viestien eli tviittien avulla, 
käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä. 
• Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä 
seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista.
Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
Miksi tviitata?
Esimerkkejä
Esimerkkejä
Facebook opetuksessa ja 
ammatillisessa verkostoitumisessa 
• Opetuskäytössä kannattaa käyttää ryhmiä, niitä on kolmenlaisia: 
– Salainen (Vain jäsenet voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa.) 
– Suljettu (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet näkevät 
julkaisut.) 
– Julkinen (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa) 
Esim. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa: 
https://www.facebook.com/groups/237930856866/ 
• Facebookiin voi luoda myös sivuja 
– Näkyvät myös Facebookiin kirjautumatta 
– Esim. eVarikko: www.facebook.com/eVarikko 
Kuva: mkhmarketing, CC BY
Opi kieliä 
Facebookissa 
• Senja opettaa sinulle ruotsia 
• Samu opettaa Sinulle Viroa! 
• Lena opettelee kanssasi Saamea 
• Victor treenaa svenskaa 
• Helmut opettaa sinulle saksaa 
• Krista opettaa sinulle englantia 
• Vesa opettaa sinulle sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa 
• Juho opettaa sinulle puolaa 
• Venäjän kieli ja mieli / Русский язык и культура 
• Inna opettaa Sinulle venäjää
Mikä on Google Drive? 
• Muistitikku pilvessä (15 Gt) 
• Dokumentin luoja tarvitsee Googlen tunnuksen 
(esim. Gmail), mutta hän voi avata dokumentit 
käyttöön myös kirjautumatta oleville. 
• Driveen voi luoda kansioita ja dokumentteja, 
jotta voi halutessaan jakaa toisille 
– katsottavaksi 
– kommentoitavaksi 
– muokattavaksi 
• Yhteisöllinen tiedostojen muokkaus 
• Voi tehdä helposti sähköisiä kyselyitä (lomake)
Blogit 
Blogi on verkkosivu, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa 
enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit 
(kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä 
- yleensä sivun yläreunassa - ja vanhatkin tallessa. 
Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta 
kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia) 
Opetusalan blogeja: 
opeverkostot.wikispaces.com/Blogit 
paokhanke.blogspot.fi/p/opetusalan-blogeja.html Kuva: Cortega9, CC BY-SA
Vertaisoppiminen on antoisaa oppilaille 
"Haluaisin opiskella 
juuri tällä tavalla. 
… on mielenkiintoista 
käydä lukemassa muiden 
blogeja 
ja nähdä mihin he ovat 
kiinnittäneet huomiota. 
Ja minkälaisia kysymyksiä 
heille on tullut aiheesta..." 
Erään opiskelijan lukupäiväkirja 
Kuva: Mikrosoft, ClipArt
Opettajatkin oppivat toisiltaan 
”Kaikki opettajat varmasti tietävät, 
miten kortilla aika työpäivän aikana 
on... Joten kun lähdin blogeja 
lukemaan, oli ensimmäinen ajatus se, 
että en ole koskaan tajunnut, miten 
paljon tvt:n käyttöön opetuksessa 
liittyvää materiaalia ja pohdintaa 
verkossa on! Linkki vei toiseen, ja jo 
vartissa olin löytänyt monta ihan uutta 
juttuja. Huippua!” 
Luokanopettaja ennakkotehtävästä, missä 
teemaan piti tutustua blogeja lukemalla 
Kuva: pixabay.com, CC0
Blogit peruskoulussa 
• Oppijat – yksin ja ryhmissä 
• Läksyblogit, oppiaineet, projektit 
• Leirikoulut, teemapäivät, kv-tapahtumat 
• Opettajat, rehtorit, muut asiantuntijat 
• Koulutukset, konferenssit 
• Oppilaitokset, verkostot ja hankkeet 
Kuvat ovat linkkejä: Opeblogi ja Matleenan blogi
Käytetyimmät blogialustat 
Googlen Blogger/Blogspot 
•Ks. ohjeita: paokhanke.blogspot.fi 
WordPress 
•Tampereen kaupungin oma palvelu 
– Blogien tilaukset: blogit.tampere.fi 
•Löytyy myös verkosta kaikille avoimena: wordpress.com 
– Anne Rongas: Ohje opiskelijalle 
– Timo Leiniö: wpopas.fi
Wiki - yhteisöllisen 
tuottamisen työkalu 
• Verkkosivusto, jonka sisältöä 
käyttävät voivat muokata, usein 
ilman kirjautumista. 
• Vuorovaikutteinen ja 
yksinkertainen muokata. 
• Helppo rakentaa pala kerrallaan. 
• Wikiin voidaan upottaa erilaisia 
sisältöjä kuten kuvia, videoita, dia-esityksiä, 
RSS-syötteitä jne. 
T-shirt for the Wikipedia campaign 
mikeedesign, CC BY
Kokeile! 
Wikit opetuksessa: paok.wikispaces.com 
• Monipuolinen sivusto wikien opetuskäytöstä 
• Linkkejä wikeihin -sivulta löytyy opetusalan wikejä 
• Kokeile wikin muokkaamista: 
paok.wikispaces.com/Tutustuminen 
Yhteisöllisesti tuotettuja wiki-kursseja II asteelle 
• somenlukiokurssi.wikispaces.com 
• vektorigrafiikka.wikispaces.com 
• lyhytmatematiikka.wikispaces.com
Wikikirjasto 
fi.wikipedia.org/wiki/Wikikirjasto 
Tarkoituksena on koota vapaan sisällön oppi- ja 
ohjekirjakokoelma sekä levittää opiskelutekstejä 
•Viisautta blogin käyttöön 
•Viisautta wikin tekoon 
•Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen
www.plickers.com 
• Sähköinen työkalu ilman oppijoiden laitteita 
• Opettaja tarvitsee: 
– Tietokoneen 
– Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen 
(App Store, Google play) 
– Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta)
Ennakkovalmistelut 
• Kirjaudu Plickersiin *2 
• Tulosta kortit paksulle paperille 
• Classes: Luo luokka/ryhmä 
• Library: Tee kysymykset 
(monivalinta tai oikein/väärin)
Kyselyn/kokeen toteutus 
• Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti. 
• Vastataan nostamalla vastaus (A,B,C,D) ylöspäin. 
• Avaa Plickers tietokoneella (LiveView). 
• Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä.  
Klikkaa ensimmäistä kysymystä.  Paina kamera-kuvaketta. 
 Skannaa vastauskortit (ainakin iPadin oltava 
vaakasuorassa) 
• Kun oppija näkee vastanneensa, hän voi laskea vastauskortin 
alas.
Opettaja skannaa luokan kortit
Tulokset 
• Oppijat näkevät tietokoneen 
näytöltä, kuka on vastannut. 
 Opettaja voi avata näkyviin 
myös tulokset (yksilötasolla tai 
koonti vastauksista). 
• Opettaja näkee mobiili-sovelluksesta 
vastanneet, 
yhteenvedon tuloksista sekä 
jokaisen vastaukset. 
• Tulokset voi arkistoida (Reports).
Nuorten suosituin some-palvelu 
whatsapp.com 
• Voi lähettää älypuhelimella ilmaisia viestejä 
• Saatavilla maksutta sovelluskaupasta (Google Play, 
AppStore, Marketplace) 
• Voi luoda ryhmiä, lähettää kuvia, videoita ja ääntä
Instagram kuvien jakamiseen 
• Mobiililaitteille tarkoitettu kuvien ja 15 
sek. videoiden jakamisen sovellus. 
• Palveluun voi ladata sisältöä ja jakaa 
sitä julkisesti tai rajatulle ryhmälle. 
• Käyttäjät voivat katsoa toisten 
Instagramissa jakamia julkaisuja, 
kommentoida niitä ja tykätä niistä.
Instagram koulussa 
Tunnelmia, tapahtumia, luokkaretkiä, leirikouluja, kilpailuja, kuvapäiväkirjoja, kulissien taakse 
kurkistusta, ideoita ja jakamista esim. kotitalouteen ja käsitöihin, TET-jaksojen raportointia,...
Virtuaalinen korkkitaulu - Pinterest 
Voit koota (pinnata) ja jakaa sisältöä teemoittain. 
Huom: Tekijänoikeuksien mukaan voit jakaa vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus 
(omat ja CC-lisensoidut kuvat). Tätä sääntöä palvelussa rikotaan laajasti. 
Board 
• sisältö jaetaan ilmoitustauluille, 
jotka voi nimetä teeman mukaan 
• toisia käyttäjiä tai heidän tauluja 
voi seurata 
Pin 
• yksittäinen sisältö 
• tykkää, pinnaa, jaa, keskustele
Kirjaa ylös syntyneitä ideoita 
sosiaalisen median hyödyntämisestä 
• Alakoulu: 
https://padlet.com/... 
• Yläkoulu: 
https://padlet.com/...
padlet.com 
• Padlet-seinän saa avattua itselle padlet.com-sivulta 
• Oppijat pääsevät mukaan, kun opettaja jakaa heille linkin 
• Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, videoita, linkkejä ym. 
• Kirjautuminen ei ole pakollista, mutta opettajan kannattaa se 
tehdä, sillä muutoin työt ovat näkyvillä vain hetken. Saat 
muutoinkin monipuolisemmat ominaisuuden käyttöösi 
kirjautumalla. 
– Seuraavat ohjeet ovat kirjautuneen käyttäjän näkymästä 
• Seuraavissa dioissa on tarkempia ohjeita. Tärkeinä on 
– Kirjautuminen TAI että osaa ottaa tuotoksen talteen muulla 
tavoin 
– Yksittäisen seinän asetuksen muokkkaaminen
Padlet-seinän yleiset asetukset 
(=dashboard) 
• Kuvan ylärivi: Kirjautumalla näet aiemmin luomasi seinät, niiden 
uusimman toiminnan, yhteistyön muiden kirjautuneiden käyttäjien 
kanssa sekä lataamasi tiedostot. 
• Kuvan alarivi: Tästä näet tekemäsi linkit ja profiilitietosi. 
SETTINGS-kohdasta voit määritellä käyttäjänimesi 
(username) ja se kannattaa tehdä heti aluksi, sillä myöhemmin 
sitä ei voi vaihtaa, ilman että aiempien seinien osoite katoaa. 
Käyttäjänimi tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta.
Yksittäisen Padlet-seinän 
valikot 
• Ylimmästä kuvakkeesta pääset yleisiin asetuksiin (ks. 
edellinen dia) 
• + tästä voit luoda uuden seinän 
• Ihmishahmosta pääset omiin asetuksiisi 
• Keskimmäisestä kuvakkeesta löydät jakamisen 
asetuksia: voit jakaa tuotoksen sosiaalisen median palveluiden 
kautta, lähettää sen s-postilla, tulostaa tai tallentaa itsellesi eri 
tiedostomuodoissa. Tästä siis saa kuvan talteen, jos seinää ei ole 
luonut kirjautunut käyttäjä. 
• i-kohdasta näet lisätietoja avoinna olevasta seinästä 
• ?-merkistä löydät ohjeita Padletin käytöstä 
• Alimmasta kuvakkeesta pääset muokkaamaan 
yksittäisen seinän asetuksia (ks. seuraava dia)
Yksittäisen Padlet-seinän 
asetukset 
• Basic info: seinän nimi ja kuvaus 
• Wallpaper: taustakuvan valinta, voi tuoda myös oman 
• Layout: seinän tuotosten järjestys (sekaisin, allekkain 
tai ruudukkona) 
• Privacy: seinän näkyvyys muille verkon käyttäjille 
• Notifications: sähköpostin tilaus päivittäisistä 
muutoksista 
• Address: seinän osoitteen valinta 
• Copy: seinän kopiointi (joko sisällön kanssa tai vain 
pohjan kopiointi) 
• Delete: seinän poistaminen
Oma identiteetti kullan kallis 
TOP6-vinkit yksityisyyden suojelemiseen netissä (edu.fi, tietoturvapäivä 2011) 
• Mieti, mitä henkilökohtaisia tietoja itsestäsi julkaiset ja mille yleisöille. 
• Älä luota liikaa yksityisyysasetuksiin. 
• Oma nimi ja kuva ovat yleistä tietoa, mutta ole tarkempi osoitteiden, 
henk.koht. valokuvien ja muiden yksityisasioiden kanssa. 
• Suojelethan myös toisten ihmisten yksityisyyttä: älä kerro muista enempää, 
kuin he itse haluavat. Luottokorttitietoja, verkkopankkitunnuksia tai 
salasanoja ei saa lähettää sähköpostitse. 
• Kun olet rekisteröitymässä palveluun, lue rekisteriselosteesta, 
miten tietojasi käytetään. 
• Huolehdi salasanoistasi. 
Tee niistä riittävän vaikeita ja 
pidä ne vain omana tietonasi. 
Kuva: Riggzy, CC BY-NC
Verkkoidentiteetti 
- keskustelun aiheeksi myös 
oppilaiden kanssa 
• Alaikäiset avoimessa verkossa 
– Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi, 
silloin kun se on käyttöehtojen mukaista?  
Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista. 
– Huoltajan lupa, kun 
Kuva: San Jose Library, CC BY-SA 
• kirjaudutaan palveluun tai 
• viedään verkkoon tekijänoikeuksien alaista materiaalia. 
– HUOM: Monessa palvelussa riittää, että vain opettaja kirjautuu. 
• Ole tietoinen siitä, mitä nimelläsi verkosta löytyy 
• Muista myös käyttöehdot (ks. edu.fi  käyttöehtotaulukko), 
tekijänoikeudet, someketti ja netiketti!
Kaupungin ulkopuoliset 
verkkopalvelut opetuksessa 
Lisätietoja: tvt.tampereenseutu.fi/some 
Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) 
• Kysyttävä oppijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) 
• Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä 
Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain 
• Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. 
esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus oppijalta 
(alle 18 v. myös huoltajan lupa) 
• Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä 
Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa 
• Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
CC-lisenssijärjestelmä on selkeämpi ja 
helpompi kuin tekijänoikeuslaki 
Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: 
www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
• Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke 
• Maailman käytetyin avoin lisenssi 
• Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää 
aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on 
tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative 
Commons -lisenssillä. 
creativecommons.fi
CC-lisenssin etuja 
• Voit hyödyntää lisenssillä jaettuja dioja, kuvia, musiikkia, sähköisiä 
oppimisympäristöjä ym. ja liittää niitä osaksi omia oppimateriaalejasi. 
• Oppijat löytävät kuvia esityksiinsä ja musiikkia mediatöihinsä tekijän-oikeuksia 
loukkaamatta. 
• Merkitsemällä omat työsi CC-lisenssillä ja jakamalla niitä verkossa tai 
vaikka opettajainhuoneessa, altistut kehuille ja kiitoksille. Voit myös 
löytää verkosta kollegoita tuottamaan materiaalia yhdessä. 
Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
CC-ehdot 
Yhdistelemällä näitä ehtoja, saadaan seuraavan dian lisenssit 
Tämä dia on kopio Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: 
Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: 
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
CC BY ja CC BY-SA ovat 
suositeltavia lisenssejä 
oppimateriaaleille 
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: 
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo
Näin saat lisenssimerkin 
creativecommons.fi 
 lisenssivalitsin 
Kuvassa tämän 
esityksen lisenssi
#jaajotain 
Jaa jotain -päivä on vuosittainen 
Open Education Week -tapahtuma 
Suomessa. Silloin kannustetaan 
avaamaan omia oppisisältöjä 
muidenkin käyttöön. 
•Tapahtuman blogi: 
jaajotain.wordpress.com 
•10.3.2014 jaetut materiaalit: 
www.scoop.it/t/jaajotain 
Kuva: Anne Rongas, CC BY
Kopiokissa 
• Kopiokissan sivun mittaisissa 
sarjakuvissa kerrotaan 
tekijänoikeuksista nopeasti, 
viihdyttävästi ja oivalluttavasti. 
• Sarjakuvat soveltuvat opettajille ja 
oppijoille ja niitä saa käyttää 
vapaasti opetuksessa. 
• Nettiversiossa sarjakuvan 
elementeistä aukeaa lisää 
näkökulmia ja linkkejä lisätietoihin. 
Kopiokissa: Tarmo Toikkanen ja Sanna 
Vilmusenaho, CC BY 
www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa
Tämä diasarja on lisensoitu Creative 
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. 
Lisätietoja 
• CC-lisenssit: creativecommons.fi 
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 
Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi 
lyhyesti: 
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen 
on sallittu. 
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän 
diasarjan osalta: Matleena Laakso, 
http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pedagoginen-piristusruiske- 
081014. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. 
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: 
www.matleenalaakso.fi
1 de 71

Recomendados

Pedagoginen piristys 15.1.15 por
Pedagoginen piristys 15.1.15Pedagoginen piristys 15.1.15
Pedagoginen piristys 15.1.15Matleena Laakso
663 visualizações55 slides
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä por
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäSalla-Maaria Laaksonen
1.4K visualizações21 slides
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysMinna Lakkala
879 visualizações7 slides
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenMatleena Laakso
2K visualizações30 slides
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätHarto Pönkä
10K visualizações82 slides
Pedagogisen infrastruktuurin malli por
Pedagogisen infrastruktuurin malliPedagogisen infrastruktuurin malli
Pedagogisen infrastruktuurin malliMinna Lakkala
5.5K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Jari Laru
1.8K visualizações36 slides
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Matleena Laakso
161 visualizações70 slides
Ohjausta verkossa por
Ohjausta verkossaOhjausta verkossa
Ohjausta verkossaHarto Pönkä
3.8K visualizações56 slides
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaEija Kalliala
2.1K visualizações17 slides
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Matleena Laakso
5.9K visualizações78 slides
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäMatleena Laakso
3.4K visualizações56 slides

Mais procurados(20)

Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
Ohjausta verkossa por Harto Pönkä
Ohjausta verkossaOhjausta verkossa
Ohjausta verkossa
Harto Pönkä3.8K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2.1K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por Matleena Laakso
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Matleena Laakso3.4K visualizações
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? por Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä7.2K visualizações
Verkko-ohjaus por Hanne Koli
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjaus
Hanne Koli4.8K visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen por Matleena Laakso
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Matleena Laakso4.1K visualizações
Pepi 15, osa 1 por Matleena Laakso
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1
Matleena Laakso99 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por Päivi Valtonen
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen192 visualizações

Similar a Pedagoginen piristusruiske 081014

TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16Matleena Laakso
204 visualizações21 slides
Opetuksen uusia tuulia, TTY por
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTYMatleena Laakso
4.6K visualizações64 slides
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 por
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Matleena Laakso
597 visualizações57 slides
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudet por
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudetSulautuvan opetuksen mahdollisuudet
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudetMatleena Laakso
908 visualizações15 slides
Ajatuksia verkkopedagogiikasta por
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações18 slides
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Matleena Laakso
1.2K visualizações67 slides

Similar a Pedagoginen piristusruiske 081014(20)

TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 visualizações
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudet por Matleena Laakso
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudetSulautuvan opetuksen mahdollisuudet
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudet
Matleena Laakso908 visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 130217 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa por Riikka Lehto (Vanninen)
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissaKokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Riikka Lehto (Vanninen)539 visualizações
Kairatvt, osa 2, 16.1.15 por Matleena Laakso
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Matleena Laakso969 visualizações
Tvt opetuksessa por Matleena Laakso
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 visualizações
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 por Matleena Laakso
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Matleena Laakso478 visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Verkko-opetus 12.10.18 por Matleena Laakso
Verkko-opetus 12.10.18Verkko-opetus 12.10.18
Verkko-opetus 12.10.18
Matleena Laakso3.3K visualizações
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos por Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K visualizações
Itk 21032019 por Heli Antila
Itk 21032019Itk 21032019
Itk 21032019
Heli Antila262 visualizações
Minä verkkokouluttajana 2.4.19 por Matleena Laakso
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Matleena Laakso330 visualizações
Pedagogin digitystä 26.1.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
Matleena Laakso51 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso22 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso52 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso130 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Pedagoginen piristusruiske 081014

 • 1. Pedagoginen piristysruiske 4. Lähipäivä 1/3 Tampere 8.10.2014 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvissa muitakin lisenssejä.
 • 2. Ohjelma klo 8.30-15.30 8.30 Kahvit ja koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet Tvt:n hyödyntäminen opetuksessa Verkkopedagogiikka, mikä muuttuu? 11.30 Lounastauko 12.15 Sosiaalisen median palvelut Ennakkotehtävä 13.45 Kahvitauko 14.00 Avoimet Creative Commons -lisenssit Oman kehittämistyön ideointia Webinaarit ja etätehtävät
 • 3. todaysmeet.com Kerro nimesi ja chattaile! Pidä tämä selaimen ikkuna avoinna koko päivän.
 • 4. Koulutuksen blogi Materiaalit tulevat blogiin, keskustelua voi jatkaa siellä, samoin tehdä kysymyksiä. Kirjoitukset ja kommentit •Bloggaukset etusivulle osallistuja-listassa olleeseen sähköpostiin. •Kommentointi mahdollista ilman kirjautumista, mutta lisää tällöin (etu)nimesi kommentin perään
 • 5. Tutustuminen & tavoitteet Tehkää ryhmissä yksi yhteinen piirros Piirroksesta tulee käydä ilmi • Kolme ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää • Kolme ryhmän jäseniä erottavaa tekijää • Ryhmän yhteinen tavoite Jakakaa tuotos koulutuksen blogiin.
 • 7. Minne menossa? ”Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (Opetusteknologa koulun arjessa, toim. Kankaanranta 2011) KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA
 • 9. Oppimisen ympäristöjen muutos InnoSchool – välittävä koulu, Smeds ym (toim.) 2010
 • 10. Tvt:n omaksumista nopeuttavat trendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuoden kuluessa •Opettajien roolin muutokset •Syvällisemmän oppimisen painottuminen 3-5 vuoden kuluessa •Avoin sisältö •Fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön yhdistäminen 5- vuoden kuluessa •Intuitiivinen teknologia •Koulun toiminnan uudelleenajattelu
 • 11. Tvt:n omaksumista uhkaavat tekijät www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) Ratkaistavissa olevat haasteet •Autenttisten oppimismahdollisuuksien luominen •Oppimisen henkilökohtaistaminen Vaikeat haasteet •Monimutkainen ajattelu ja vuorovaikutus •Opiskelijadatan turvallisuus Pahimmat haasteet •Kulutuksen uusien mallien kilpailu •Muodollisen koulutuksen pitäminen relevanttina
 • 12. Tvt:n kehitystrendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuodessa •BYOD •Pilvipalvelut 2-3 vuodessa •Pelit ja pelillisyys •Oppimisanalyysit 4-5 vuodessa •Esineiden internet •Puettava teknologia
 • 13. Miten TVT:n käyttö onnistuu? (TVT koulun arjessa, väliraportti 2010) • Työtavoilla, jossa oppija on aktiivinen uuden tiedon luoja. • Olennaista todenmukaiset, yhteisölliset tiedon-tuottamisen prosessit, jotka kiinnittyvät oppijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön. • Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri. • Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen. • Johdon tuella.
 • 14. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä tvt:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
 • 15. Sulautuva opetus (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) ”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutus-välineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” Kuva: Ale Okada, CC BY-SA Pyrkii verkko- ja lähiopetuksen hyvien puolien yhdistämiseen.
 • 16. Sulautuva opetus (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) Integrointi: • Verkko- ja kasvokkainen • Synkroninen ja asynkroninen • Opetuksen metodit • Tiedon ja toiminnan muodot • Yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opiskelu • Koulutus ja työssäoppiminen Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 17. Some muuttaa toimintakulttuuria ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 • 18. Opettajan rooli avoimen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa (mukaellen Lipponen & Kumpulainen 2010) • Opettajien osaamisella ja asenteilla keskeinen rooli teknologian integroinnissa opetukseen. • Tvt:tä käytettäessä on pohdittava, mikä pysyy ennallaan, mitä muutettava ja mihin teknologiaa yleensäkin käytetään. – ”Omaa osaamista pitää hoitaa kuin hedelmäpuuta: Karsitaan pois kuivat oksat ja huolehditaan siitä, että uusilla on tilaa kasvaa. Lopulta vain kokonaisuus merkitsee.” www.outilammi.com/2014/06/kolme-tarinaa-oppimisesta.html • Verkko-oppimisista edistäviä työtapoja ovat projektimuotoiset, oppiaineita integroivat, oppijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ongelmaratkaisuun perustuvat menetelmät. • Tvt:n laaja hyödyntäminen vaatii koulun rakenteellista ja pedagogista kehittämistä, digitaalisen opetusmateriaalin saatavuutta ja opettajien teknis-pedagoginen koulutusta.
 • 19. Kuva: Abc 10, Lohjan Pyhän Laurin kirkon asehuone, CC BY-SA
 • 20. Suunnittele oppimispolku • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä on suunnitella, mitä vaiheita polulla on sekä mikä sopii paremmin verkossa ja mikä luokassa toteutettavaksi. Arviointi Aloitus Palaute ja lopetus Tehtävä Tehtävä Miten tuet oppimisprosessia alusta loppuun? Tämä dia on muunnelma Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
 • 21. Huomioi nämä, niin onnistut • Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa • Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus • Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet • Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen • Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus • Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja vai vertais? • Palautteen kerääminen ja antaminen Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
 • 22. Tavallisia kompastuskiviä • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö • Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu • Riittämätön ohjaus ja tuki • Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute • Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute • Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää • Liian kompleksinen oppimisympäristö • Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
 • 23. Suunnittelun tarkistuslista • Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. • Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa. • Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on. • Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. • Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. • Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. • Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. • Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. • Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. • Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia helposti saatavissa. • Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. • Työnjako opettajien kesken on selkeä. • Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa. Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1
 • 24. Verkkotyöskentelyn arviointi • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan vaikuttavuuteen • Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui – Ryhmien keskustelut – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja tiedon prosessoinnista – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon ulkopuolelta) – Opettajien/ylläpitäjien havainnot 1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet Tämä dia on kopio Harto Pönkän esityksestä: Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet, CC BY-SA
 • 26. Sosiaalinen media Somella viitataan sekä työvälineisiin ja palveluihin että toimintatapaan ja prosessiin. Some on opetuksen näkökulmasta ”prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla”. (Kalliala & Toikkanen 2009) Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 • 28. Suomen suosituimmat sivut www.alexa.com/topsites/countries/FI (9/2014) 1. google.fi 2. google.com 3. facebook.com 4. youtube.com 5. wikipedia.org 6. iltalehti.fi 7. iltasanomat.fi 8. yle.fi 9. yahoo.com 10. hs.fi 11. nordea.fi 12. blogspot.fi 13. linkedin.com 14. twitter.com
 • 29. Top Tools for Learning 2014 List c4lpt.co.uk/top100tools 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. PowerPoint 5. Google Search 6. WordPress 7. Dropbox 8. Evernote 9. Facebook 10. LinkedIn
 • 30. Mikä on Twitter? • Maksuton yhteisöpalvelu • Kommunikoidaan 140 merkin viestien eli tviittien avulla, käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä. • Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista.
 • 31. Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
 • 35. Facebook opetuksessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa • Opetuskäytössä kannattaa käyttää ryhmiä, niitä on kolmenlaisia: – Salainen (Vain jäsenet voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa.) – Suljettu (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet näkevät julkaisut.) – Julkinen (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa) Esim. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa: https://www.facebook.com/groups/237930856866/ • Facebookiin voi luoda myös sivuja – Näkyvät myös Facebookiin kirjautumatta – Esim. eVarikko: www.facebook.com/eVarikko Kuva: mkhmarketing, CC BY
 • 36. Opi kieliä Facebookissa • Senja opettaa sinulle ruotsia • Samu opettaa Sinulle Viroa! • Lena opettelee kanssasi Saamea • Victor treenaa svenskaa • Helmut opettaa sinulle saksaa • Krista opettaa sinulle englantia • Vesa opettaa sinulle sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa • Juho opettaa sinulle puolaa • Venäjän kieli ja mieli / Русский язык и культура • Inna opettaa Sinulle venäjää
 • 37. Mikä on Google Drive? • Muistitikku pilvessä (15 Gt) • Dokumentin luoja tarvitsee Googlen tunnuksen (esim. Gmail), mutta hän voi avata dokumentit käyttöön myös kirjautumatta oleville. • Driveen voi luoda kansioita ja dokumentteja, jotta voi halutessaan jakaa toisille – katsottavaksi – kommentoitavaksi – muokattavaksi • Yhteisöllinen tiedostojen muokkaus • Voi tehdä helposti sähköisiä kyselyitä (lomake)
 • 38. Blogit Blogi on verkkosivu, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä sivun yläreunassa - ja vanhatkin tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia) Opetusalan blogeja: opeverkostot.wikispaces.com/Blogit paokhanke.blogspot.fi/p/opetusalan-blogeja.html Kuva: Cortega9, CC BY-SA
 • 39. Vertaisoppiminen on antoisaa oppilaille "Haluaisin opiskella juuri tällä tavalla. … on mielenkiintoista käydä lukemassa muiden blogeja ja nähdä mihin he ovat kiinnittäneet huomiota. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta..." Erään opiskelijan lukupäiväkirja Kuva: Mikrosoft, ClipArt
 • 40. Opettajatkin oppivat toisiltaan ”Kaikki opettajat varmasti tietävät, miten kortilla aika työpäivän aikana on... Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli ensimmäinen ajatus se, että en ole koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n käyttöön opetuksessa liittyvää materiaalia ja pohdintaa verkossa on! Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin löytänyt monta ihan uutta juttuja. Huippua!” Luokanopettaja ennakkotehtävästä, missä teemaan piti tutustua blogeja lukemalla Kuva: pixabay.com, CC0
 • 41. Blogit peruskoulussa • Oppijat – yksin ja ryhmissä • Läksyblogit, oppiaineet, projektit • Leirikoulut, teemapäivät, kv-tapahtumat • Opettajat, rehtorit, muut asiantuntijat • Koulutukset, konferenssit • Oppilaitokset, verkostot ja hankkeet Kuvat ovat linkkejä: Opeblogi ja Matleenan blogi
 • 42. Käytetyimmät blogialustat Googlen Blogger/Blogspot •Ks. ohjeita: paokhanke.blogspot.fi WordPress •Tampereen kaupungin oma palvelu – Blogien tilaukset: blogit.tampere.fi •Löytyy myös verkosta kaikille avoimena: wordpress.com – Anne Rongas: Ohje opiskelijalle – Timo Leiniö: wpopas.fi
 • 43. Wiki - yhteisöllisen tuottamisen työkalu • Verkkosivusto, jonka sisältöä käyttävät voivat muokata, usein ilman kirjautumista. • Vuorovaikutteinen ja yksinkertainen muokata. • Helppo rakentaa pala kerrallaan. • Wikiin voidaan upottaa erilaisia sisältöjä kuten kuvia, videoita, dia-esityksiä, RSS-syötteitä jne. T-shirt for the Wikipedia campaign mikeedesign, CC BY
 • 44. Kokeile! Wikit opetuksessa: paok.wikispaces.com • Monipuolinen sivusto wikien opetuskäytöstä • Linkkejä wikeihin -sivulta löytyy opetusalan wikejä • Kokeile wikin muokkaamista: paok.wikispaces.com/Tutustuminen Yhteisöllisesti tuotettuja wiki-kursseja II asteelle • somenlukiokurssi.wikispaces.com • vektorigrafiikka.wikispaces.com • lyhytmatematiikka.wikispaces.com
 • 45. Wikikirjasto fi.wikipedia.org/wiki/Wikikirjasto Tarkoituksena on koota vapaan sisällön oppi- ja ohjekirjakokoelma sekä levittää opiskelutekstejä •Viisautta blogin käyttöön •Viisautta wikin tekoon •Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen
 • 46. www.plickers.com • Sähköinen työkalu ilman oppijoiden laitteita • Opettaja tarvitsee: – Tietokoneen – Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen (App Store, Google play) – Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta)
 • 47. Ennakkovalmistelut • Kirjaudu Plickersiin *2 • Tulosta kortit paksulle paperille • Classes: Luo luokka/ryhmä • Library: Tee kysymykset (monivalinta tai oikein/väärin)
 • 48. Kyselyn/kokeen toteutus • Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti. • Vastataan nostamalla vastaus (A,B,C,D) ylöspäin. • Avaa Plickers tietokoneella (LiveView). • Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä.  Klikkaa ensimmäistä kysymystä.  Paina kamera-kuvaketta.  Skannaa vastauskortit (ainakin iPadin oltava vaakasuorassa) • Kun oppija näkee vastanneensa, hän voi laskea vastauskortin alas.
 • 50. Tulokset • Oppijat näkevät tietokoneen näytöltä, kuka on vastannut.  Opettaja voi avata näkyviin myös tulokset (yksilötasolla tai koonti vastauksista). • Opettaja näkee mobiili-sovelluksesta vastanneet, yhteenvedon tuloksista sekä jokaisen vastaukset. • Tulokset voi arkistoida (Reports).
 • 51. Nuorten suosituin some-palvelu whatsapp.com • Voi lähettää älypuhelimella ilmaisia viestejä • Saatavilla maksutta sovelluskaupasta (Google Play, AppStore, Marketplace) • Voi luoda ryhmiä, lähettää kuvia, videoita ja ääntä
 • 52. Instagram kuvien jakamiseen • Mobiililaitteille tarkoitettu kuvien ja 15 sek. videoiden jakamisen sovellus. • Palveluun voi ladata sisältöä ja jakaa sitä julkisesti tai rajatulle ryhmälle. • Käyttäjät voivat katsoa toisten Instagramissa jakamia julkaisuja, kommentoida niitä ja tykätä niistä.
 • 53. Instagram koulussa Tunnelmia, tapahtumia, luokkaretkiä, leirikouluja, kilpailuja, kuvapäiväkirjoja, kulissien taakse kurkistusta, ideoita ja jakamista esim. kotitalouteen ja käsitöihin, TET-jaksojen raportointia,...
 • 54. Virtuaalinen korkkitaulu - Pinterest Voit koota (pinnata) ja jakaa sisältöä teemoittain. Huom: Tekijänoikeuksien mukaan voit jakaa vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus (omat ja CC-lisensoidut kuvat). Tätä sääntöä palvelussa rikotaan laajasti. Board • sisältö jaetaan ilmoitustauluille, jotka voi nimetä teeman mukaan • toisia käyttäjiä tai heidän tauluja voi seurata Pin • yksittäinen sisältö • tykkää, pinnaa, jaa, keskustele
 • 55. Kirjaa ylös syntyneitä ideoita sosiaalisen median hyödyntämisestä • Alakoulu: https://padlet.com/... • Yläkoulu: https://padlet.com/...
 • 56. padlet.com • Padlet-seinän saa avattua itselle padlet.com-sivulta • Oppijat pääsevät mukaan, kun opettaja jakaa heille linkin • Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, videoita, linkkejä ym. • Kirjautuminen ei ole pakollista, mutta opettajan kannattaa se tehdä, sillä muutoin työt ovat näkyvillä vain hetken. Saat muutoinkin monipuolisemmat ominaisuuden käyttöösi kirjautumalla. – Seuraavat ohjeet ovat kirjautuneen käyttäjän näkymästä • Seuraavissa dioissa on tarkempia ohjeita. Tärkeinä on – Kirjautuminen TAI että osaa ottaa tuotoksen talteen muulla tavoin – Yksittäisen seinän asetuksen muokkkaaminen
 • 57. Padlet-seinän yleiset asetukset (=dashboard) • Kuvan ylärivi: Kirjautumalla näet aiemmin luomasi seinät, niiden uusimman toiminnan, yhteistyön muiden kirjautuneiden käyttäjien kanssa sekä lataamasi tiedostot. • Kuvan alarivi: Tästä näet tekemäsi linkit ja profiilitietosi. SETTINGS-kohdasta voit määritellä käyttäjänimesi (username) ja se kannattaa tehdä heti aluksi, sillä myöhemmin sitä ei voi vaihtaa, ilman että aiempien seinien osoite katoaa. Käyttäjänimi tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta.
 • 58. Yksittäisen Padlet-seinän valikot • Ylimmästä kuvakkeesta pääset yleisiin asetuksiin (ks. edellinen dia) • + tästä voit luoda uuden seinän • Ihmishahmosta pääset omiin asetuksiisi • Keskimmäisestä kuvakkeesta löydät jakamisen asetuksia: voit jakaa tuotoksen sosiaalisen median palveluiden kautta, lähettää sen s-postilla, tulostaa tai tallentaa itsellesi eri tiedostomuodoissa. Tästä siis saa kuvan talteen, jos seinää ei ole luonut kirjautunut käyttäjä. • i-kohdasta näet lisätietoja avoinna olevasta seinästä • ?-merkistä löydät ohjeita Padletin käytöstä • Alimmasta kuvakkeesta pääset muokkaamaan yksittäisen seinän asetuksia (ks. seuraava dia)
 • 59. Yksittäisen Padlet-seinän asetukset • Basic info: seinän nimi ja kuvaus • Wallpaper: taustakuvan valinta, voi tuoda myös oman • Layout: seinän tuotosten järjestys (sekaisin, allekkain tai ruudukkona) • Privacy: seinän näkyvyys muille verkon käyttäjille • Notifications: sähköpostin tilaus päivittäisistä muutoksista • Address: seinän osoitteen valinta • Copy: seinän kopiointi (joko sisällön kanssa tai vain pohjan kopiointi) • Delete: seinän poistaminen
 • 60. Oma identiteetti kullan kallis TOP6-vinkit yksityisyyden suojelemiseen netissä (edu.fi, tietoturvapäivä 2011) • Mieti, mitä henkilökohtaisia tietoja itsestäsi julkaiset ja mille yleisöille. • Älä luota liikaa yksityisyysasetuksiin. • Oma nimi ja kuva ovat yleistä tietoa, mutta ole tarkempi osoitteiden, henk.koht. valokuvien ja muiden yksityisasioiden kanssa. • Suojelethan myös toisten ihmisten yksityisyyttä: älä kerro muista enempää, kuin he itse haluavat. Luottokorttitietoja, verkkopankkitunnuksia tai salasanoja ei saa lähettää sähköpostitse. • Kun olet rekisteröitymässä palveluun, lue rekisteriselosteesta, miten tietojasi käytetään. • Huolehdi salasanoistasi. Tee niistä riittävän vaikeita ja pidä ne vain omana tietonasi. Kuva: Riggzy, CC BY-NC
 • 61. Verkkoidentiteetti - keskustelun aiheeksi myös oppilaiden kanssa • Alaikäiset avoimessa verkossa – Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi, silloin kun se on käyttöehtojen mukaista?  Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista. – Huoltajan lupa, kun Kuva: San Jose Library, CC BY-SA • kirjaudutaan palveluun tai • viedään verkkoon tekijänoikeuksien alaista materiaalia. – HUOM: Monessa palvelussa riittää, että vain opettaja kirjautuu. • Ole tietoinen siitä, mitä nimelläsi verkosta löytyy • Muista myös käyttöehdot (ks. edu.fi  käyttöehtotaulukko), tekijänoikeudet, someketti ja netiketti!
 • 62. Kaupungin ulkopuoliset verkkopalvelut opetuksessa Lisätietoja: tvt.tampereenseutu.fi/some Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) • Kysyttävä oppijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain • Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus oppijalta (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa • Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 • 63. CC-lisenssijärjestelmä on selkeämpi ja helpompi kuin tekijänoikeuslaki Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
 • 64. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Maailman käytetyin avoin lisenssi • Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative Commons -lisenssillä. creativecommons.fi
 • 65. CC-lisenssin etuja • Voit hyödyntää lisenssillä jaettuja dioja, kuvia, musiikkia, sähköisiä oppimisympäristöjä ym. ja liittää niitä osaksi omia oppimateriaalejasi. • Oppijat löytävät kuvia esityksiinsä ja musiikkia mediatöihinsä tekijän-oikeuksia loukkaamatta. • Merkitsemällä omat työsi CC-lisenssillä ja jakamalla niitä verkossa tai vaikka opettajainhuoneessa, altistut kehuille ja kiitoksille. Voit myös löytää verkosta kollegoita tuottamaan materiaalia yhdessä. Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
 • 66. CC-ehdot Yhdistelemällä näitä ehtoja, saadaan seuraavan dian lisenssit Tämä dia on kopio Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
 • 67. CC BY ja CC BY-SA ovat suositeltavia lisenssejä oppimateriaaleille Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo
 • 68. Näin saat lisenssimerkin creativecommons.fi  lisenssivalitsin Kuvassa tämän esityksen lisenssi
 • 69. #jaajotain Jaa jotain -päivä on vuosittainen Open Education Week -tapahtuma Suomessa. Silloin kannustetaan avaamaan omia oppisisältöjä muidenkin käyttöön. •Tapahtuman blogi: jaajotain.wordpress.com •10.3.2014 jaetut materiaalit: www.scoop.it/t/jaajotain Kuva: Anne Rongas, CC BY
 • 70. Kopiokissa • Kopiokissan sivun mittaisissa sarjakuvissa kerrotaan tekijänoikeuksista nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti. • Sarjakuvat soveltuvat opettajille ja oppijoille ja niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa. • Nettiversiossa sarjakuvan elementeistä aukeaa lisää näkökulmia ja linkkejä lisätietoihin. Kopiokissa: Tarmo Toikkanen ja Sanna Vilmusenaho, CC BY www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa
 • 71. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pedagoginen-piristusruiske- 081014. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

Notas do Editor

 1. Pedagoginen piristysruiske 4, koulutuksen lähipäivä 8.10.2014, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. (Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.) Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.