Pedagogin digitystä 9.12.20

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
9.12.2020 | 1
Pedagogin digitystä 3 op
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Oppimisen kipinä -hanke
TAMK: Tampereen lukiokoulutuksen ryhmä
Verkkototeutus 9.12.2020 (osa 6/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Pedagogin digitystä 3 op
Verkkotapaamiset ovat klo 14.30-16.30 ja ne tallennetaan.
Pyri osallistumaan reaaliaikaisesti pc-koneella.
Ke 7.10. Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen
To 22.10. Monipuoliset oppimistehtävät verkossa
Ti 3.11. Moodlen H5P-työkalut
To 12.11. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
Ke 25.11. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus
Ke 9.12. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut
- Vieraana TAU:n pedagogisten opintojen opiskelijoita
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Opitun reflektio
• Näkökulmia arviointiin
• Etäopetus ja verkkokurssit
• Parempia monivalintoja
• Hyviä lähteitä
• Sähköiset kyselytyökalut
• Padletissa äänestys toiveista
• Quizizz
• X-breikki
• Koulutuksen päätös
Pyydä oppijoita/osallistujia reflektoimaan
oppimaansa ja työskentelyä
• Miten tapaaminen/työskentely edisti tavoitettamme?
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mitä opin tänään? Kolme oivallusta tältä viikolta?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin
oppimistasi/ ryhmän tavoitetta?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Pyydä palautetta oppimisesta
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Kierrokset
Apuna voi käyttää esim. luontonimiä tai kuvia
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Heruta ohjaustarvetta ja palautetta
• Käytä apuna esim. luontonimiä, kuvia tai Teamsin emojeja, GIF-
kuvia ja tarroja.
• Valitse kuva, joka kuvaa sitä, miten…
– Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista
www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana
ja/tai -ohjaajana asteikolla 1-10?
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana
ja/tai -ohjaajana asteikolla 1-10?
2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden
numeron enemmän?
Arviointi
• Arviointi ohjaa oppimisprosessia viestimällä, mikä on tärkeää ja
oppimisen arvoista. → Arvioitava sitä, mihin halutaan oppijoiden
panostavan.
• Arvioinnin kohteet oltava oppijoilla tiedossa tai niistä voidaan
päättää yhdessä.
• Hyödynnä automaattisesti tarkastuvia harjoituksia ja kokeita.
• Kokeile: palautettuaan tehtävänsä näkee opettajan mallivastauksen
(esim. H5P essee) tai opiskelukavereiden vastaukset (esim. Moodlen
keskustelu: kysymys- ja vastausalue).
• Muista itse- ja vertaisarviointi
Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA
Osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4
Formatiivinen arviointi
– istu vieressä
• Oppimista tukevaa, kannustavaa,
kehittävää ja laadun lisäämiseen
pyrkivää arviointia, osa pedagogiikkaa
• Assesment for (as) learning
• Tee tätä systemaattisemmin oman
opetuksen parantamisen välineenä:
katsele, kysele, kuuntele.
• Suullinen koe, portfolio-keskustelu
• Auttaa oppijaa ymmärtämään:
– Mihin olen menossa?
– Missä olen nyt?
– Miten pääsen tästä tavoitetilaan?
Summatiivinen arviointi
– istu vastapäätä
• Arvostelu, numeroiden
antaminen, kynä-paperi-
kokeet
• Assesment of learning
Verkkokurssin arviointi ja etäopetus
Hyvä yliopistollinen tentti
Karjalainen, A. & Kemppainen, T. 1994. Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt:
http://www.helsinki.fi/teol/peda/opetusmenetelmapankki/suoritustavat/vaihtoehtoiset_tenttikaytannot.pdf
• ”Opettaa etsimään ja löytämään tietoa.
• Opettaa arvioimaan tietoa.
• Opettaa soveltamaan tietoa.
• Opettaa etsimään tietoa ymmärrettävällä tavalla ja keskustelemaan siitä.
• Opettaa opiskelijaa myöntämään ja korjaamaan omat erehdykset ja
tietämättömyyden.
• Opettaa rakentavasti arvioimaan omaa ja kollegan suoritusta - opettaa
ammatilliseen yhteistyöhön.
• Ei aiheuta sisällöllään ja rakenteellaan opiskelijalle kohtuutonta psyykkistä
stressiä ja ahdistusta.”
Lähteessä runsaasti erimerkkejä erilaisista tenteistä!
”Vaihtoehtoiset tentit ovat myös yksi askel arvioinnin kehittämisessä.”
Soveltava tentti
Tehtävänannon tulee korostaa toistamisen sijaan opitun soveltamista kuten
analyysiä, vertailua tai yhdistelyä.
• Opettaja lähettää kysymykset aamulla ja vastausaikaa esim. neljä tuntia.
• Kysymykset edellyttävät perehtyneisyyttä kurssikirjoihin ja osallistumista
luennoille/harjoituksiin.
• Kysymyksiä voi sitoa oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin.
• Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana
tehtävänantoa ja arviointia.
• Kirjoita itsellesi kolme tenttikysymystä kurssin keskeisimmistä teemoista ja
niihin mallivastaus. Perustele ja suunnittele myös arviointikriteerit
Esimerkkejä verkkotenttikysymyksiin
Jyväskylän yliopisto: Verkkotentin suunnittelutyöväline (kysymykset alla suoria lainauksia)
https://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf
Teoreettiset tenttikysymykset
• Valitse tenttikirjallisuudesta kaksi näkökulmaa ja vertaile niiden piirteitä,
yhtäläisyyksiä ja eroja.
• Laadi käsitekartta tenttikirjallisuudesta ja kirjoita tiivis kuvaus keskeisimmistä
käsitteistä ja niiden suhteista.
• Kokoa tietopaketti, jossa esität kirjan keskeiset asiat itse valitsemallesi
kohderyhmälle
Soveltavat tenttikysymykset
• Millainen merkitys tenttikirjallisuudesta oppimillasi asioilla on asiantuntijana
toimimiseen työelämässä?
• Eläydy erilaisiin rooleihin ja tarkastele teemaa eri rooleista käsin mahdollisiman
monipuolisesti. (Roolit ja teema annetaan opiskelijalle tenttikysymyksessä.)
• Valitse yksi seuraavista teemoista. Pohdi, miten tenttikirjallisuuden teema
näkyy median ajankohtaisissa keskusteluissa
Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä
Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen: Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien
kehittämiseen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.
Lähteestä: http://tievie.oulu.fi/arviointiaavan_sanomat/keinotekoiset_tentit/perinteisettentit.htm
Suullinen tentti (opetuskeskustelu)
Kirjatentti alkutenttinä
• Opintojakson kirjallisuus tentitään ennen kurssia, jolloin luennoissa voidaan
keskittyä vaikeiksi koettuihin teemoihin.
Tenttikysymykset etukäteen
1. Opiskelijoille annetaan tai he luovat itse joka luennon jälkeen
tenttikysymyksiä, joista muutama tulee tenttiin.
– Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelija keskittyy oleellisiin kysymyksiin
tenttiin valmistautuessaan.
2. Suullinen pienryhmäkuulustelu
– Opiskelijat tulevat tenttiin ja kukin tuo mukanaan viisi kysymystä.
– Kukin opiskelija nostaa vuorollaan itselleen kysymyksen ja vastaa siihen
välittömästi. Sen jälkeen toiset opiskelijat täydentävät vastusta. Lopuksi vastaus
jäsennetään yhteistyössä valmiiksi.
– Kun kaikki opiskelijat ovat vastanneet, päätetään arvioinnista yhdessä
keskustellen.
Yksilösuorituksesta paritenttiin
Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko-
Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1
Pari- ja ryhmätenttien haaste on oikeudenmukaisen parin/ryhmän löytäminen.
Tässä mallissa tentti on kaksiosainen:
1. Jokainen tekee yksilöverkkotentin Moodlessa (1/3 pisteistä)
– Aikaraja, automaattinen arviointi
2. Opettaja muodostaa parit niin, että jatkoon mennään sellaisen parin kanssa,
joka on valmistautunut tenttiin yhtä hyvin.
3. Parit vastaavat yhdessä perättäin kahteen
essee-kysymykseen. (2/3 pisteistä).
Opiskelijat kasvattamassa
kysymyspankkia verkkotenttiin
Anja Mikkolan ja Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko-
Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1
Tehtävänanto
• Tehkää ryhmänne aihealueesta 10 verkkotenttikysymystä (tosi–epätosi tai
monivalinta) ja julkaiskaa ne Moodlen keskustelualueella.
• Antakaa positiivista ja kehittävää palautetta toisten ryhmien laatimista
kysymyksistä ja kommentoikaa, mikäli kysymys on epäselvä tai
ymmärrettävissä useammalla tavalla.
• Voitte muokata omia kysymyksiä annettuun
päivämäärään asti.
• Laatimistanne kysymyksistä rakennetaan
verkkotentti. Tästä tehtävästä saat
10 pistettä kurssin loppuarvosanaan.
Läksyt vai loppukoe?
Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä
En pidä perinteistä loppukoetta
kurssista lainkaan, mutta varaan
mahdollisuuden pitää
pistokkaan aina silloin,
kun siltä tuntuu.
Monivalinnat
• Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus kurssialueesta.
• Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla.
• 20 oikein/väärin vastusta. Perustele ne mitkä väärin.
• Aikapaine: niin monta kysymystä, ettei ehdi luntata eikä neuvoa kaveria.
• Kysymykseen voi liittää monipuolista aineistoa.
• Mukaan itsearviointikysymys.
Parempia monivalintatehtäviä
Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020
https://www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be
• Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista
• Ei irrallisten faktojen muistamista, vaan kysymysten sitomista.
• Hyvin muotoiltu johdanto, case tai ongelma tilanteesta (toimii myös
lyhyissä avoimissa kysymyksissä).
• Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan
samankaltaisia, joista yksi täysin oikein.
• Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. Perustelu voi
olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon.
• Kysymys voi olla pitkäkin, vastausvaihtoehdot napakoiksi.
• 4-5 vaihtoehtoa.
Hyviä lähteitä arvioinnista
Atjonen puhuu arvioinnista –YouTube-kanava
• www.youtube.com/channel/UCE6xao0JZm8di_KECFYjXaQ
Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas
• Sykettä arviointiin -podcastit: arviointi.fi/arviointi-podcast
• Arvioinnin työväline (maksullinen): https://www.ps-kustannus.fi/Najat-
Ouakrim-Soivio/Arvioinnin-ty%C3%B6v%C3%A4line.html
Najat Ouakrim-Soivio ja Pekka Peura
• Arviointimestariksi –koulutus (maksullinen): eduhakkerit.fi/teemat/am
quizizz.com
Tee erilaisia kysymyksiä
Kysymystyypit
• Multiple Choice – monivalinta, mistä voi valita yhden vastauksen
• Checkbox – monivalinta, mistä voi valita useamman vaihtoehdon
• Fill-in-the-blank – avoin kysymys, voi määritellä useamman oikean
vaihtoehdon
• Poll – äänestys/mielipide, jokainen saa pisteet
• Open ended – avoin kysymys
• Slide – tee kyselystä oppimateriaali dioja lisäämällä
Teleport: etsi omia tai
jaettuja aiempiin
kyselyihin tehtyjä kysymyksiä
Lesson (beta)
PDF-muodossa
Taukojumppa tapaamisen teemasta
• X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä
oleva liikunnallinen kyselytyökalu.
• Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan:
www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
Tämän webinaarin oppimistehtävä
Palaa ensimmäisen webinaarin
oppimistehtävään,
missä esittäydyit ja kerroit
tavoitteesi tälle koulutukselle.
Kirjoita viestiisi kommentti,
missä pohdit sitä, oletko päässyt
tavoitteeseesi.
Kerro myös mikä on seuraava
askeleesi.
Kuva: 11417994, CC0, pixabay.com
Tee kaikki tehtävät viim. ma 21.12.
Ma 21.12. jälkeen lähetän TAMKiin
tiedot todistusten kirjoittamiseksi.
Todistuksesi lähetetään lukioosi,
ellet muuta toivo.
Kuva: 11417994, CC0, pixabay.com
ThingLink-kooste koulutuksen
julkisista sisällöistä ja materiaaleista
https://www.thinglink.com/scene/1362378945231585283
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
Kuva: Congerdesign, CC0, pixabay.com
Kiitos
osallistumisesta
ja hyvää joulun
odotusta!
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin
tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
1 de 33

Recomendados

Verkkopedagogiikka 10.12.20 por
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Matleena Laakso
161 visualizações44 slides
Sähköiset kyselyt 7.12.21 por
Sähköiset kyselyt 7.12.21Sähköiset kyselyt 7.12.21
Sähköiset kyselyt 7.12.21Matleena Laakso
124 visualizações41 slides
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21 por
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Matleena Laakso
1.2K visualizações38 slides
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulleAnne Rongas
4K visualizações7 slides
Kohti hybridiä 3.6.21 por
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21Matleena Laakso
156 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenMatleena Laakso
8.1K visualizações30 slides
Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 visualizações38 slides
Oppimistehtävät verkossa por
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaSatu Aksovaara
501 visualizações31 slides
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21 por
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Matleena Laakso
161 visualizações26 slides
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20 por
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Matleena Laakso
950 visualizações31 slides
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21 por
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21Matleena Laakso
166 visualizações50 slides

Mais procurados(20)

Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Oppimistehtävät verkossa por Satu Aksovaara
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Satu Aksovaara501 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20 por Matleena Laakso
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Matleena Laakso950 visualizações
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21 por Matleena Laakso
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21
Hybridiopetus ja opetusvideot 24.9.21
Matleena Laakso166 visualizações
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por Minna Lakkala
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
Minna Lakkala879 visualizações
TAMK-konferenssin workshopit por Matleena Laakso
TAMK-konferenssin workshopit TAMK-konferenssin workshopit
TAMK-konferenssin workshopit
Matleena Laakso609 visualizações
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019 por Matleena Laakso
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019
Matleena Laakso183 visualizações
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdf por Matleena Laakso
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfSähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Matleena Laakso224 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Matleena Laakso1.1K visualizações
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf por Matleena Laakso
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdfTulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Matleena Laakso148 visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagogin digitystä 30.9.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 30.9.21Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21
Matleena Laakso98 visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointiDigitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi
Matleena Laakso1.1K visualizações
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por Matleena Laakso
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K visualizações
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Matleena Laakso3.3K visualizações

Similar a Pedagogin digitystä 9.12.20

Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20 por
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20Matleena Laakso
9.6K visualizações46 slides
Lukio-open digitystä 14.12.20 por
Lukio-open digitystä 14.12.20Lukio-open digitystä 14.12.20
Lukio-open digitystä 14.12.20Matleena Laakso
109 visualizações27 slides
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Matleena Laakso
240 visualizações37 slides
Arviointi 13.10.22 por
Arviointi 13.10.22Arviointi 13.10.22
Arviointi 13.10.22Matleena Laakso
47 visualizações29 slides
Pedagogin digitystä 6.10.21 por
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Matleena Laakso
136 visualizações38 slides
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Matleena Laakso
456 visualizações44 slides

Similar a Pedagogin digitystä 9.12.20(20)

Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20 por Matleena Laakso
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Matleena Laakso9.6K visualizações
Lukio-open digitystä 14.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 14.12.20Lukio-open digitystä 14.12.20
Lukio-open digitystä 14.12.20
Matleena Laakso109 visualizações
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 visualizações
Arviointi 13.10.22 por Matleena Laakso
Arviointi 13.10.22Arviointi 13.10.22
Arviointi 13.10.22
Matleena Laakso47 visualizações
Pedagogin digitystä 6.10.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
Matleena Laakso136 visualizações
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por Matleena Laakso
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Eenariina Hämäläinen1K visualizações
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15 por Matleena Laakso
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Matleena Laakso1.1K visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Matleena Laakso170 visualizações
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Matleena Laakso282 visualizações
Lukio-open digitystä 25.2.21 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
Matleena Laakso122 visualizações
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 por Matleena Laakso
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Matleena Laakso8 visualizações
Pedagogin digitystä 20.5.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21
Matleena Laakso229 visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso2.9K visualizações
Sahkoiset kokeet ja arviointi por Tuuli Kurkipää
Sahkoiset kokeet ja arviointiSahkoiset kokeet ja arviointi
Sahkoiset kokeet ja arviointi
Tuuli Kurkipää516 visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
26 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso60 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso36 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações

Pedagogin digitystä 9.12.20

 • 1. 9.12.2020 | 1 Pedagogin digitystä 3 op Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Oppimisen kipinä -hanke TAMK: Tampereen lukiokoulutuksen ryhmä Verkkototeutus 9.12.2020 (osa 6/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 2. Pedagogin digitystä 3 op Verkkotapaamiset ovat klo 14.30-16.30 ja ne tallennetaan. Pyri osallistumaan reaaliaikaisesti pc-koneella. Ke 7.10. Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen To 22.10. Monipuoliset oppimistehtävät verkossa Ti 3.11. Moodlen H5P-työkalut To 12.11. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina Ke 25.11. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus Ke 9.12. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut - Vieraana TAU:n pedagogisten opintojen opiskelijoita
 • 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Opitun reflektio • Näkökulmia arviointiin • Etäopetus ja verkkokurssit • Parempia monivalintoja • Hyviä lähteitä • Sähköiset kyselytyökalut • Padletissa äänestys toiveista • Quizizz • X-breikki • Koulutuksen päätös
 • 4. Pyydä oppijoita/osallistujia reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyä • Miten tapaaminen/työskentely edisti tavoitettamme? • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä opin tänään? Kolme oivallusta tältä viikolta? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi/ ryhmän tavoitetta? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 5. Pyydä palautetta oppimisesta Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 6. Kierrokset Apuna voi käyttää esim. luontonimiä tai kuvia Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 7. Heruta ohjaustarvetta ja palautetta • Käytä apuna esim. luontonimiä, kuvia tai Teamsin emojeja, GIF- kuvia ja tarroja. • Valitse kuva, joka kuvaa sitä, miten… – Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 8. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana ja/tai -ohjaajana asteikolla 1-10?
 • 9. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana ja/tai -ohjaajana asteikolla 1-10? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron enemmän?
 • 10. Arviointi • Arviointi ohjaa oppimisprosessia viestimällä, mikä on tärkeää ja oppimisen arvoista. → Arvioitava sitä, mihin halutaan oppijoiden panostavan. • Arvioinnin kohteet oltava oppijoilla tiedossa tai niistä voidaan päättää yhdessä. • Hyödynnä automaattisesti tarkastuvia harjoituksia ja kokeita. • Kokeile: palautettuaan tehtävänsä näkee opettajan mallivastauksen (esim. H5P essee) tai opiskelukavereiden vastaukset (esim. Moodlen keskustelu: kysymys- ja vastausalue). • Muista itse- ja vertaisarviointi
 • 11. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA Osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4 Formatiivinen arviointi – istu vieressä • Oppimista tukevaa, kannustavaa, kehittävää ja laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia, osa pedagogiikkaa • Assesment for (as) learning • Tee tätä systemaattisemmin oman opetuksen parantamisen välineenä: katsele, kysele, kuuntele. • Suullinen koe, portfolio-keskustelu • Auttaa oppijaa ymmärtämään: – Mihin olen menossa? – Missä olen nyt? – Miten pääsen tästä tavoitetilaan? Summatiivinen arviointi – istu vastapäätä • Arvostelu, numeroiden antaminen, kynä-paperi- kokeet • Assesment of learning
 • 13. Hyvä yliopistollinen tentti Karjalainen, A. & Kemppainen, T. 1994. Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt: http://www.helsinki.fi/teol/peda/opetusmenetelmapankki/suoritustavat/vaihtoehtoiset_tenttikaytannot.pdf • ”Opettaa etsimään ja löytämään tietoa. • Opettaa arvioimaan tietoa. • Opettaa soveltamaan tietoa. • Opettaa etsimään tietoa ymmärrettävällä tavalla ja keskustelemaan siitä. • Opettaa opiskelijaa myöntämään ja korjaamaan omat erehdykset ja tietämättömyyden. • Opettaa rakentavasti arvioimaan omaa ja kollegan suoritusta - opettaa ammatilliseen yhteistyöhön. • Ei aiheuta sisällöllään ja rakenteellaan opiskelijalle kohtuutonta psyykkistä stressiä ja ahdistusta.” Lähteessä runsaasti erimerkkejä erilaisista tenteistä! ”Vaihtoehtoiset tentit ovat myös yksi askel arvioinnin kehittämisessä.”
 • 14. Soveltava tentti Tehtävänannon tulee korostaa toistamisen sijaan opitun soveltamista kuten analyysiä, vertailua tai yhdistelyä. • Opettaja lähettää kysymykset aamulla ja vastausaikaa esim. neljä tuntia. • Kysymykset edellyttävät perehtyneisyyttä kurssikirjoihin ja osallistumista luennoille/harjoituksiin. • Kysymyksiä voi sitoa oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin. • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa ja arviointia. • Kirjoita itsellesi kolme tenttikysymystä kurssin keskeisimmistä teemoista ja niihin mallivastaus. Perustele ja suunnittele myös arviointikriteerit
 • 15. Esimerkkejä verkkotenttikysymyksiin Jyväskylän yliopisto: Verkkotentin suunnittelutyöväline (kysymykset alla suoria lainauksia) https://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf Teoreettiset tenttikysymykset • Valitse tenttikirjallisuudesta kaksi näkökulmaa ja vertaile niiden piirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja. • Laadi käsitekartta tenttikirjallisuudesta ja kirjoita tiivis kuvaus keskeisimmistä käsitteistä ja niiden suhteista. • Kokoa tietopaketti, jossa esität kirjan keskeiset asiat itse valitsemallesi kohderyhmälle Soveltavat tenttikysymykset • Millainen merkitys tenttikirjallisuudesta oppimillasi asioilla on asiantuntijana toimimiseen työelämässä? • Eläydy erilaisiin rooleihin ja tarkastele teemaa eri rooleista käsin mahdollisiman monipuolisesti. (Roolit ja teema annetaan opiskelijalle tenttikysymyksessä.) • Valitse yksi seuraavista teemoista. Pohdi, miten tenttikirjallisuuden teema näkyy median ajankohtaisissa keskusteluissa
 • 16. Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen: Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali. Lähteestä: http://tievie.oulu.fi/arviointiaavan_sanomat/keinotekoiset_tentit/perinteisettentit.htm Suullinen tentti (opetuskeskustelu) Kirjatentti alkutenttinä • Opintojakson kirjallisuus tentitään ennen kurssia, jolloin luennoissa voidaan keskittyä vaikeiksi koettuihin teemoihin. Tenttikysymykset etukäteen 1. Opiskelijoille annetaan tai he luovat itse joka luennon jälkeen tenttikysymyksiä, joista muutama tulee tenttiin. – Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelija keskittyy oleellisiin kysymyksiin tenttiin valmistautuessaan. 2. Suullinen pienryhmäkuulustelu – Opiskelijat tulevat tenttiin ja kukin tuo mukanaan viisi kysymystä. – Kukin opiskelija nostaa vuorollaan itselleen kysymyksen ja vastaa siihen välittömästi. Sen jälkeen toiset opiskelijat täydentävät vastusta. Lopuksi vastaus jäsennetään yhteistyössä valmiiksi. – Kun kaikki opiskelijat ovat vastanneet, päätetään arvioinnista yhdessä keskustellen.
 • 17. Yksilösuorituksesta paritenttiin Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko- Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1 Pari- ja ryhmätenttien haaste on oikeudenmukaisen parin/ryhmän löytäminen. Tässä mallissa tentti on kaksiosainen: 1. Jokainen tekee yksilöverkkotentin Moodlessa (1/3 pisteistä) – Aikaraja, automaattinen arviointi 2. Opettaja muodostaa parit niin, että jatkoon mennään sellaisen parin kanssa, joka on valmistautunut tenttiin yhtä hyvin. 3. Parit vastaavat yhdessä perättäin kahteen essee-kysymykseen. (2/3 pisteistä).
 • 18. Opiskelijat kasvattamassa kysymyspankkia verkkotenttiin Anja Mikkolan ja Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko- Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1 Tehtävänanto • Tehkää ryhmänne aihealueesta 10 verkkotenttikysymystä (tosi–epätosi tai monivalinta) ja julkaiskaa ne Moodlen keskustelualueella. • Antakaa positiivista ja kehittävää palautetta toisten ryhmien laatimista kysymyksistä ja kommentoikaa, mikäli kysymys on epäselvä tai ymmärrettävissä useammalla tavalla. • Voitte muokata omia kysymyksiä annettuun päivämäärään asti. • Laatimistanne kysymyksistä rakennetaan verkkotentti. Tästä tehtävästä saat 10 pistettä kurssin loppuarvosanaan.
 • 19. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä En pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 • 20. Monivalinnat • Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus kurssialueesta. • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla. • 20 oikein/väärin vastusta. Perustele ne mitkä väärin. • Aikapaine: niin monta kysymystä, ettei ehdi luntata eikä neuvoa kaveria. • Kysymykseen voi liittää monipuolista aineistoa. • Mukaan itsearviointikysymys.
 • 21. Parempia monivalintatehtäviä Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista • Ei irrallisten faktojen muistamista, vaan kysymysten sitomista. • Hyvin muotoiltu johdanto, case tai ongelma tilanteesta (toimii myös lyhyissä avoimissa kysymyksissä). • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. • Kysymys voi olla pitkäkin, vastausvaihtoehdot napakoiksi. • 4-5 vaihtoehtoa.
 • 22. Hyviä lähteitä arvioinnista Atjonen puhuu arvioinnista –YouTube-kanava • www.youtube.com/channel/UCE6xao0JZm8di_KECFYjXaQ Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas • Sykettä arviointiin -podcastit: arviointi.fi/arviointi-podcast • Arvioinnin työväline (maksullinen): https://www.ps-kustannus.fi/Najat- Ouakrim-Soivio/Arvioinnin-ty%C3%B6v%C3%A4line.html Najat Ouakrim-Soivio ja Pekka Peura • Arviointimestariksi –koulutus (maksullinen): eduhakkerit.fi/teemat/am
 • 25. Kysymystyypit • Multiple Choice – monivalinta, mistä voi valita yhden vastauksen • Checkbox – monivalinta, mistä voi valita useamman vaihtoehdon • Fill-in-the-blank – avoin kysymys, voi määritellä useamman oikean vaihtoehdon • Poll – äänestys/mielipide, jokainen saa pisteet • Open ended – avoin kysymys • Slide – tee kyselystä oppimateriaali dioja lisäämällä Teleport: etsi omia tai jaettuja aiempiin kyselyihin tehtyjä kysymyksiä
 • 27. Taukojumppa tapaamisen teemasta • X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 • 28. Tämän webinaarin oppimistehtävä Palaa ensimmäisen webinaarin oppimistehtävään, missä esittäydyit ja kerroit tavoitteesi tälle koulutukselle. Kirjoita viestiisi kommentti, missä pohdit sitä, oletko päässyt tavoitteeseesi. Kerro myös mikä on seuraava askeleesi. Kuva: 11417994, CC0, pixabay.com
 • 29. Tee kaikki tehtävät viim. ma 21.12. Ma 21.12. jälkeen lähetän TAMKiin tiedot todistusten kirjoittamiseksi. Todistuksesi lähetetään lukioosi, ellet muuta toivo. Kuva: 11417994, CC0, pixabay.com
 • 30. ThingLink-kooste koulutuksen julkisista sisällöistä ja materiaaleista https://www.thinglink.com/scene/1362378945231585283
 • 31. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 • 32. Kuva: Congerdesign, CC0, pixabay.com Kiitos osallistumisesta ja hyvää joulun odotusta!
 • 33. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi