Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Miten opetus viedään verkkoon?
Munuais- ja maksaliitto
Tampere 13.12.2016
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Päivän teemoja
• Mikä muuttuu, kun opetus ja ohjaus siirtyy verkkoon?
• Mitä verkkokursseja rakentaessa tulee huomioida?
• Miten tukea ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta?
• Tekijänoikeudet ja verkon valmiit materiaalit
• Työvälineitä ja ideoita oppimistehtävien tekemiseen
osallistujien valinnan mukaan, esim. animoidut viestit,
videoon upotetut tehtävät, erilaiset sähköiset
kyselytyökalut, pienten digijulkaisujen ja digitarinoiden
tekeminen, yhteisen tuottamisen ympäristöt ja
interaktiiviset kuvat.
Verkkopedagogiikka ja –ohjaus
sekä vuorovaikutuksen tukeminen
• Suominen & Nurmela: Verkko-opettaja (2011)
• Matleena Laakson webinaari, Snellman-kesäyliopisto:
www.matleenalaakso.fi/2016/10/verkkokurssin-rakentajan-10-
askelta.html
Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen
käsitys kehittämissuunnasta
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat
• Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan
• Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia
• Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista
teknologiaa
• Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia
prosessin lopputuloksena
Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen
oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit
• Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen
työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden
kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi
– pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana
– pääpaino oppisisällöissä
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala 2008
Kurssin suunnittelu alkaa tavoitteista
• Mitkä ovat oppimisen tavoitteet?
• Hahmottele kurssin rakenne
– Selkeys, visuaalisuus ja esteettömyys
• Suunnittele oppimisprosessi
– Verkko-opiskelun EI tarvitse olla täysin aikaan ja paikkaan
sitoutumatonta
Verkkokurssin aloitus
• Tervetuloa
– Perustiedot kurssista, tavoitteet, aikataulut, yhteystiedot,..
• Opastus kurssiympäristöön
• Kurssin ja ryhmän pelisäännöt
• Tavoitteet & tutustuminen
– Taustakysely, ennakkotehtävä,..
Verkko-opetuksen malli
(Gilly Salmon 2001; kopio kirjasta Suominen & Nurmela 2011)
Saatavuus ja motivaatio
Pääsy
ympäristöön
Tervetuloa!
Sosiaalistuminen
Viestittäminen
Tutustuminen
Tiedonvälitys
Tiedon
etsiminen
Tehtävät
Materiaalit
Tiedon rakentaminen
Osallistuminen
Kehittyminen
Yhteydet
muualle
Ryhmän kehitysvaiheet
(Tuckman 1966, Tuckman & Jensen 1977)
1. Muodostuminen
2. Kuohunta
3. Säännöistä sopiminen
4. Työskenteleminen eli toimivan ryhmän vaihe
5. Päättyminen
Lukemista kehitysvaiheista
• Laakso: Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa:
www.matleenalaakso.fi/2016/01/ryhman-ohjaajan-toiminta-koulutusryhman.html
• Öystilä Ongelmakohdat ryhmän ohjaamisessa: bit.ly/2dxyPtF
Ohjaus - aikaa,
huomiota ja kunnioitusta
• Millaista on hyvä ohjaus?
• Millaista on hyvä ohjaus verkkokurssilla?
Ohjaus
• Ohjaa hyvillä kysymyksillä, antamalla palautetta sekä
neuvomalla ja tukemalla.
• Illuusio, että opettaja on aina läsnä.
– Kerro silti, milloin ja millä välineillä olet tavoitettavissa.
– Rohkaise opiskelijoita tukemaan toisiaan.
Tarvitaanko ohjausta?
Suominen & Nurmela: Verkko-opettaja. 2011.
Opiskelun tuki- ja ohjaus palveluita tarvitaan, esimerkkinä
Englannin avoin yliopisto
• Opiskelijoista 90 % haluaa ohjausta
• Keskeyttäminen vähenee ohjauksen ansiosta
– Tärkeää myös tehokas tiedotus ja hallinnointi.
– Nämä lisäävät opintojen arvostusta ja luottamusta järjestäjään.
• Oppimista tukee etenkin ohjaus, joka keskittyy palautteen antamiseen
oppimistehtävistä
Kuva: Concord90, pixabay.com, CC0
Opettajan roolista
Juha Leino: julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf
• ”Runsas palaute on yksi niistä syistä, miksi oppijat pitivät
sosiaalisen median välineistä. Antamalla sitä – itse korostaisin, että
erityisesti asiantuntijanäkökulmasta eikä pelkästään ”hyvä
huomio” -tasolla – oppijat kokevat, että heidän työtään arvostetaan
ja sillä on merkitystä.”
• ”Toisaalta opettajan on varottava liiallista aktiivisuutta, joka
tukahduttaa oppijoiden aktiivisuutta ja vie prosessin takaisin siihen,
että opettaja julistaa totuudet ja oppijat omaksuvat totutun
passiivisen roolinsa... Kysymys on pitkälle siitä, että oppijat kokevat
opettajan olevan läsnä ja välittävän...”
Vuorovaikutus verkossa
Tavoitteena dialogisuus, oman ajattelun selittäminen, kysyminen, lyhyet
viestit, edellisten viestien kommentointi, tiedon välittäminen, arviointi ja
uuden luominen jne.
• Synkronisesti – asynkronisesti (saman-/eriaikaisesti)
• Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa, esim. nimi/nimimerkki
• Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa
• Vuorovaikutus oppijaryhmän ulkopuolelle: teemapäivät, asiantuntijavierailut
tai -kommentit,..
• Hyödynnä rooleja, väittelyitä, draamaa, pulmatehtäviä,..
• Kirjoittaen (sanellen) ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia
rakentaen (ajatuskartta, digitarina,
diaesitys, sarjakuva),..
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
Vuorovaikutus koettava sellaiseksi,
että se vie eteenpäin omaa
oppimista tai tehtävien tekemistä.
Tavoitteena dialogi
Lähde: learning2.uta.fi/mod/book/view.php?id=45171&chapterid=107
Vuorovaikutuksen sääntöjä
• Kysy, älä oleta!
• Ilmaise osallistumisesi viestein. Vain opettaja näkee toiminnan raporteista.
• Vältä monologeja. Ota kantaa aiempiin kirjoituksiin.
• Noudata aikatauluja tai ilmoita mikäli sinulle tulee esteitä tai viivytyksiä.
• Ole kärsivällinen. Toiset eivät lue tai vastaa viestiisi välttämättä heti.
• Hyväksy itseltä ja muilta myös keskeneräiset ajatukset.
Vältä sudenkuopat:
• Yhteinen selkeä, rajattu tavoite.
• Rajattu aika.
• Ajoittaiset yhteenvedot. Apuna voi käyttää esim. rooleja.
• Jaa osallistujat pienempiin ryhmiin.
• Valitse työkalut tavoitteen mukaan.
Opiskelijan tukeminen tärkeää
Verkkokursseilla
• Suuret keskeyttäjämäärät
• Osalla haastava opiskelutilanne
• Pidetään usein työläinä
• Suorittaneille usein hyvät arvosanat
• Opiskeluaika hajoaa pieniksi palasiksi
• Edellytetään motivaatiota ja itseohjautuvuutta
• Opiskelulle varattava kalenterista aikaa
• Osa vain kurkkimassa sisältöjä (MOOC)
Palaute
Kurssipalautetta pitkin matkaa
• Nimellisenä!
• Heruta palautetta ja ohjaustarvetta esim. kurssin webinaareissa tai
tekemällä kyselyitä kesken kurssin.
• Kierrokset: ryhmässä kuullaan toisten palaute  suhteellisuus
Heruta ohjaustarvetta ja palautetta
Pyydä reflektioita myös kesken kurssin:
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mikä oli tärkein oppimasi asia tällä viikolla? Miksi?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Minkä arvosanan asialle X? (tätä ei tarvitse kertoa ääneen) Mitä sinun pitäisi
tehdä/Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron enemmän?
• Webinaarissa tai lähipäivässä toimivat myös kierrokset
Jatkuva kehittäminen
• Kysy palautetta osallistujilta ja käy keskustelua kanssakouluttajien
kanssa.
• Hyödynnä arviointityökaluja
– TOMAS-hanke, Johanna Keskitalo:
tomashanke.net/2015/12/07/nain-luot-laadukkaan-verkkokurssin
– TAMKin digimentorit:
digimentorit.tamk.fi/2016/03/04/verkkokurssien-arviointityokalu
• Kirjaa kurssin edetessä ylös ensi kerraksi muutettavat asiat tai korjaa
ne saman tien.
• Pidä yllä ammattitaitoasi, ks. esim.:
– Opeverkostot (Facebook ja blogit): opeverkostot.wikispaces.com
– Webinaarit: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
• Webinaaritallenne verkko-opetuksen laadusta:
blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajan-
käyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi:
• Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? Pitäisikö
jotain karsia?
Onko materiaalit loogisesti järjestetty? Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit)
yhteneväisesti?
• Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? Onko kaikki opiskelijan
vastuut kirjoitettu auki? Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla?
2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen
käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulosten
parantuminen ja motivaation lisääntyminen). Kysy itseltäsi:
• Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? Käytänkö monipuolisesti erilaisia
työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)?
• Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan
(synkroninen) sekä
eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä.
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna
verkkokurssilla opettajan/kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja
antaa palautetta. Kysy itseltäsi:
• Miten ohjaan opiskelijoita? Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa
(esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa
olevat opiskelijat?
Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita?
• Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? Hyödynnänkö erilaisia
palautetyyppejä riittävästi
(opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? Saako opiskelija palautetta jo
kurssin aikana? Sovelletaanko saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se
luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
Mielekkään oppimisen kriteerit
(Jonassen 1995, Nevgi & Tirri 2001 ja 2003)
1. Konstruktiivisuus: Tukeeko oppimisympäristö oppijoiden aktiivista
uuden tiedonrakentamista aikaisemman tiedon pohjalta?
2. Aktiivisuus: Onko oppijoiden rooli aktiivinen ja ovatko he
vastuullisia toimijoita oppimisympäristössä?
3. Yhteistoiminnallisuus: Voivatko oppijat työskennellä yhdessä ja
rakentaa uutta tietoa toistensa taitoja hyödyntäen?
4. Intentionaalisuus: Onko oppimisympäristössä otettu huomioon
oppijoiden päämääriä ja tukeeko se heidän henkilökohtaisten
tiedollisten tavoitteidensa saavuttamista?
5. Kontekstuaalisuus: Onko oppimistehtävät sijoitettu oppijan
reaalimaailmaan todellisina tai simuloituina tilanteina?
6. Siirtovaikutus: Voivatko oppijat siirtää opittuja tietoja ja taitoja
todelliseen elämään ja uusiin oppimistilanteisiin?
7. Reflektiivisyys: Voivatko oppijat reflektoida omaa oppimistaan
koko oppimisprosessin ajan?
Moodlen ulkopuolisia työkaluja
verkkokurssien rakentamisen ja
toteuttamisen avuksi
CC0-kuvia: pixabay.com
• Ilmaisia valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita.
• Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia
rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla.
• Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, stocksnap.io, freestocks.org
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Koulutuksen tähtimalli
Moodle
Adobe
Connect
O365/
Google
Twitter
Quizizz
Tellagami
ym
YouTube
SlideShare
ym
Hyödynnä monimediaisuutta
• Kurssin esittely Adobe Spark Pagesilla
– Pia Turunen: spark.adobe.com/page/OzB4I
• Ohjeet ThingLinkin interaktiivisilla kuvilla tai ruudunkaappausvideoilla
• Ennakkotehtävänä video, mihin on EDpuzzlen avulla upotettu tehtäviä
• Nosta keskeinen teksti esiin kuvana (Notegraphy tai Adobe Spark Post)
• Tervetulotoivotus Tellagamilla
Tellagami (iOS)
Aloita muokkaamalla
hahmoa ja taustaa.
Käytä ilmaisia tai
osta lisää vaihtoehtoja.
Klikkaa tästä, niin pääset
sanelemaan viestin, joka on
ilmaisversiossa max 30 sek.
Tallenna ja jaa
1. Tallenna valmis ”gami”, näin löydät sen mobiililaitteesi kuvista ja
voit esikatsella sen ennen jakamista muille.
2. Valmiin gamin voit jakaa sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai
upottaa sivustollesi.
2. Jaa
1. Tallenna
answergarden.ch
• Luo uusi vastauspuutarha kohdasta CREATE ANSWERGARDEN, anna sille
kysymys tai teema (TOPIC) ja valitse CREATE.
• Muut valinnat ovat vapaaehtoisia.
Create
Viestiseinä padlet.com
Käyttötarkoituksia
- Ryhmän jäsenten esittäytyminen
- Koonti tärkeimmistä opituista asioista
- Kirja-arvostelut tai projektitöiden keskeiset tulokset
- Kommentoitava linkkikokoelma
- Kuvia ja havaintoja syysretkeltä
- Ideariihi jne.
quizlet.com kulkee mukana ja
harjoitella voi milloin tahansa
Kokeillaan: quizizz.com/join
Opettajan kirjautumisosoite: quizizz.com/admin
Videotehtäviä EDpuzzlen avulla
www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
• EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja
äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä.
• Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista.
• Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo
etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasana. Oppija voi myös kirjautua.
• Richard Byrnen ohjevideo: bit.ly/2gE5AYE
EDpuzzle: kysymysten lisääminen
1. Voit rajata videosta vain osan EDpuzzle-tehtäväksi.
2. Oma selostus, kun lisäät sen koko videoon.
3. Yksittäinen äänikommentti
4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit
Tästä lisäät varsinaisen sisällön
valitsemaasi kohtaan a - d
1) 2) 3) 4)
Adobe Spark Video
Tarinan pohjana voi käyttää tekstiä,
sovelluksen kautta löytyviä kuvia (ikonit tai
valokuvat) tai omia kuvia. Taustalle voi valita
musiikin ja/tai oman selostuksen.
• spark.adobe.com, iOS (Android tulossa)
– Suosituksena muu kuin Explorer-selain
• Edellyttää kirjautumista
– Luo oma tunnus (käy kaikkiin Adoben
palveluihin) tai käytä yhteistä…
Kuvien kolme erilaista esimerkkiä (1-2
min): bit.ly/adobevoice15
Adobe Spark Video
1. Aloita nimeämällä tarina ja
valitsemalla sen rakenne.
2. Valitse esityksesi teema eli
visuaalinen ilme. (Kuvassa vihreä)
3. Lisää alaosan dioihin sisältöä:
– Ikonit (pelkistetyt kuvakkeet)
– Valokuvat (iPadilta, Drop-boxista,
Facebookista,..)
– Teksti
Muuta tarvittaessa yksittäisten diojen
layoutia. Se määrää, mahtuuko diaan
1vai 2 kuvaa ja/tai tekstiä.
Diat vaihtuvat varsin nopeasti ellet lisää
selostusta tai muuta oletuskestoa. Diat
Adobe Spark Video
4. Äänitä halutessasi lopuksi selostus,
joka tehdään yhteen diaan kerrallaan.
Voit vaihtaa taustamusiikin tai hiljentää
sitä, jotta selostus kuuluu.
5. Kun olet valmis, esikatsele video:
Jatka editointia tai valitse Share.
6. Anna videon lisätiedot ja jaa tarina
haluamaasi paikkaan.
Jos tallennan videon iPadin kameran
rullaan/tietokoneellesi, sieltä saat sen
jaettua esim. YouTubeen.
Yhden dian
esikatselu
Koko tarinan
esikatselu
Esitteet, vihkoset ja kurssimateriaalit
Adobe Spark Page
• spark.adobe.com, iOS
• Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze
Sway
• sway.com, iOS, Android, Windows (osa
Office 365-palvelua)
• Tarjolla on valmiita malleja
(sway.com/Template02)
• Voi jakaa linkittä tai docs.com:ssa.
Moodle-kirja
• Ks. esim. Aktivoi luentosi – vinkkejä
somen hyödyntämiseen:
bit.ly/aktivoiluentosi
QR-koodin teet helposti
• Pitkä linkki kannattaa ensin lyhentää: bit.ly
• www.qr-koodit.fi/generaattori
– URL: koodi verkko-osoitteeseen
– Vapaamuotoinen: koodista avautuu nyt kirjoittamasi teksti
Kuva: Matleena Laakso CC BY
Tekstistä kuvaksi
notegraphy.com tai iOS, Android
• HUOM: Älä lataa sovelluksen mahdollisesti
ehdottamaa MOOD Keyboardia!
Luo oma tunnus tai kirjaudu (sign in)
yhteisellä tunnuksella…
Kirjoita teksti
1. Valitse visuaalinen malli lukuisista
vaihtoehdoista
2. Jaa kuva ja valitse julkaisuasetukset
Notegraphy opettajan työssä (1:58 min):
www.youtube.com/watch?v=hoQfm9V-lNg
Thinglink – interaktiiviset kuvat ja videot
• www.thinglink.com, iOS, Android
• Tee oma tunnus tai kokeile yhteisillä…
• Voit upottaa kuviin (videoihin) sisältöä ”kuumien pisteiden” avulla.
• ThingLinkin ohjeet: www.thinglink.com/help (sekä etusivun video)
– Myös: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/thinglink-opetuksessa
Tutustu kuvan esimerkkiin
https://www.thinglink.com/channel/587012253073539073
Lisää esimerkkejä löydät ThingLinkin verkkosivulta
Sarjakuvat
www.wittycomics.com
www.makebeliefscomix.com tai iOS
stripgenerator.com/strip/create
sarjiskone.fi
Diasarjoja tvt:n opetuskäytöstä ja digivälineistä:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen,
tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/miten-opetus-viedn-verkkoon-
131216. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi
1 de 44

Recomendados

Verkkoluennon pitäminen por
Verkkoluennon pitäminenVerkkoluennon pitäminen
Verkkoluennon pitäminenMatleena Laakso
783 visualizações41 slides
Scholae Futurum: Kick-Off por
Scholae Futurum: Kick-OffScholae Futurum: Kick-Off
Scholae Futurum: Kick-OffMatleena Laakso
2.6K visualizações26 slides
Valmennuspäivä 9.12.16 por
Valmennuspäivä 9.12.16Valmennuspäivä 9.12.16
Valmennuspäivä 9.12.16Matleena Laakso
216 visualizações48 slides
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K visualizações40 slides
Sosiaalisen median välineet 29.10.15 por
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Matleena Laakso
5K visualizações65 slides
Pedagogin digitystä 20.5.21 por
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21Matleena Laakso
230 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta por
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaMatleena Laakso
723 visualizações61 slides
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16 por
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16Matleena Laakso
690 visualizações58 slides
Tvt opetuksessa 13.9.16 por
Tvt opetuksessa 13.9.16Tvt opetuksessa 13.9.16
Tvt opetuksessa 13.9.16Matleena Laakso
398 visualizações54 slides
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 por
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Matleena Laakso
4.3K visualizações33 slides
Kohti hybridiä 3.6.21 por
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21Matleena Laakso
156 visualizações35 slides
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla por
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avullaKeskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avullaMatleena Laakso
301 visualizações37 slides

Mais procurados(20)

Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta por Matleena Laakso
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Matleena Laakso723 visualizações
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16
Matleena Laakso690 visualizações
Tvt opetuksessa 13.9.16 por Matleena Laakso
Tvt opetuksessa 13.9.16Tvt opetuksessa 13.9.16
Tvt opetuksessa 13.9.16
Matleena Laakso398 visualizações
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 por Matleena Laakso
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Matleena Laakso4.3K visualizações
Kohti hybridiä 3.6.21 por Matleena Laakso
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21
Matleena Laakso156 visualizações
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla por Matleena Laakso
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avullaKeskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Matleena Laakso301 visualizações
Digioppimista Lakeudella por Matleena Laakso
Digioppimista LakeudellaDigioppimista Lakeudella
Digioppimista Lakeudella
Matleena Laakso491 visualizações
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa por Matleena Laakso
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Matleena Laakso654 visualizações
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Matleena Laakso518 visualizações
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op por Matleena Laakso
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Matleena Laakso2.1K visualizações
BETT-messut 2014 por Matleena Laakso
BETT-messut 2014BETT-messut 2014
BETT-messut 2014
Matleena Laakso1.9K visualizações
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por Matleena Laakso
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Matleena Laakso3.4K visualizações
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa por Matleena Laakso
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
Matleena Laakso3.1K visualizações
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpaja por Matleena Laakso
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpajaAmmattilainen ja asiantuntija somessa -työpaja
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpaja
Matleena Laakso345 visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Matleena Laakso243 visualizações
Digiä kansalaisopistoon por Matleena Laakso
Digiä kansalaisopistoonDigiä kansalaisopistoon
Digiä kansalaisopistoon
Matleena Laakso262 visualizações
Miten minusta tuli digiope, kopio por Matleena Laakso
Miten minusta tuli digiope, kopioMiten minusta tuli digiope, kopio
Miten minusta tuli digiope, kopio
Matleena Laakso1.3K visualizações
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa por Matleena Laakso
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessaSome ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Matleena Laakso590 visualizações

Destaque

Viisi helppoa somen työkalua opettajille por
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleMatleena Laakso
8.2K visualizações24 slides
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16 por
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16Tvt-taitojen osaaja 22.4.16
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16Matleena Laakso
269 visualizações75 slides
AC:n hyödyntäminen opetuksessa por
AC:n hyödyntäminen opetuksessaAC:n hyödyntäminen opetuksessa
AC:n hyödyntäminen opetuksessaMatleena Laakso
406 visualizações29 slides
Digikirjaseminaari 2.12.16 por
Digikirjaseminaari 2.12.16 Digikirjaseminaari 2.12.16
Digikirjaseminaari 2.12.16 Matleena Laakso
341 visualizações33 slides
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17 por
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Matleena Laakso
385 visualizações20 slides
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16 por
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16Matleena Laakso
317 visualizações49 slides

Destaque(15)

Viisi helppoa somen työkalua opettajille por Matleena Laakso
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Matleena Laakso8.2K visualizações
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16 por Matleena Laakso
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16Tvt-taitojen osaaja 22.4.16
Tvt-taitojen osaaja 22.4.16
Matleena Laakso269 visualizações
AC:n hyödyntäminen opetuksessa por Matleena Laakso
AC:n hyödyntäminen opetuksessaAC:n hyödyntäminen opetuksessa
AC:n hyödyntäminen opetuksessa
Matleena Laakso406 visualizações
Digikirjaseminaari 2.12.16 por Matleena Laakso
Digikirjaseminaari 2.12.16 Digikirjaseminaari 2.12.16
Digikirjaseminaari 2.12.16
Matleena Laakso341 visualizações
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Matleena Laakso385 visualizações
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16 por Matleena Laakso
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16
Somen helpot palvelut ja digitarinat 8.12.16
Matleena Laakso317 visualizações
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso25.8K visualizações
Verkon helpot palvelut 20.02.17 por Matleena Laakso
Verkon helpot palvelut 20.02.17Verkon helpot palvelut 20.02.17
Verkon helpot palvelut 20.02.17
Matleena Laakso353 visualizações
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op por Matleena Laakso
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 opOpettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
Matleena Laakso683 visualizações
Kieltenopettajien työpaja 7.2.17 por Matleena Laakso
Kieltenopettajien työpaja 7.2.17Kieltenopettajien työpaja 7.2.17
Kieltenopettajien työpaja 7.2.17
Matleena Laakso1.5K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 130217 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 opDigitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op
Matleena Laakso416 visualizações
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017 por Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017Tvt terveystiedon opetuksessa 2017
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017
Matleena Laakso595 visualizações
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessaSähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Matleena Laakso5.4K visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações

Similar a Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16

Kairatvt, osa 2, 16.1.15 por
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Matleena Laakso
969 visualizações52 slides
Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides
Opiskelijan ohjausverkossa por
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossaakorhonen
246 visualizações44 slides
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Matleena Laakso
155 visualizações65 slides
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16Matleena Laakso
204 visualizações21 slides
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides

Similar a Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16(20)

Kairatvt, osa 2, 16.1.15 por Matleena Laakso
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Matleena Laakso969 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Opiskelijan ohjausverkossa por akorhonen
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossa
akorhonen246 visualizações
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18 por Matleena Laakso
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso355 visualizações
Mitä huomioida verkko-opetuksessa por Matleena Laakso
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Matleena Laakso62 visualizações
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf por Matleena Laakso
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfOhjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Matleena Laakso339 visualizações
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 por Matleena Laakso
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Matleena Laakso8 visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Matleena Laakso102 visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Matleena Laakso170 visualizações
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Matleena Laakso110 visualizações
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus por Harto Pönkä
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
Harto Pönkä7.1K visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa por Harto Pönkä
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaaVerkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Harto Pönkä1.9K visualizações
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen por Matleena Laakso
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Matleena Laakso4.1K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
7 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
21 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso8 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso7 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso30 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso90 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso66 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso133 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16

 • 1. Miten opetus viedään verkkoon? Munuais- ja maksaliitto Tampere 13.12.2016 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 • 2. Päivän teemoja • Mikä muuttuu, kun opetus ja ohjaus siirtyy verkkoon? • Mitä verkkokursseja rakentaessa tulee huomioida? • Miten tukea ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta? • Tekijänoikeudet ja verkon valmiit materiaalit • Työvälineitä ja ideoita oppimistehtävien tekemiseen osallistujien valinnan mukaan, esim. animoidut viestit, videoon upotetut tehtävät, erilaiset sähköiset kyselytyökalut, pienten digijulkaisujen ja digitarinoiden tekeminen, yhteisen tuottamisen ympäristöt ja interaktiiviset kuvat.
 • 3. Verkkopedagogiikka ja –ohjaus sekä vuorovaikutuksen tukeminen • Suominen & Nurmela: Verkko-opettaja (2011) • Matleena Laakson webinaari, Snellman-kesäyliopisto: www.matleenalaakso.fi/2016/10/verkkokurssin-rakentajan-10- askelta.html
 • 4. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat • Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan • Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia • Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa • Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit • Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 • 5. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 • 6. Kurssin suunnittelu alkaa tavoitteista • Mitkä ovat oppimisen tavoitteet? • Hahmottele kurssin rakenne – Selkeys, visuaalisuus ja esteettömyys • Suunnittele oppimisprosessi – Verkko-opiskelun EI tarvitse olla täysin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • 7. Verkkokurssin aloitus • Tervetuloa – Perustiedot kurssista, tavoitteet, aikataulut, yhteystiedot,.. • Opastus kurssiympäristöön • Kurssin ja ryhmän pelisäännöt • Tavoitteet & tutustuminen – Taustakysely, ennakkotehtävä,..
 • 8. Verkko-opetuksen malli (Gilly Salmon 2001; kopio kirjasta Suominen & Nurmela 2011) Saatavuus ja motivaatio Pääsy ympäristöön Tervetuloa! Sosiaalistuminen Viestittäminen Tutustuminen Tiedonvälitys Tiedon etsiminen Tehtävät Materiaalit Tiedon rakentaminen Osallistuminen Kehittyminen Yhteydet muualle
 • 9. Ryhmän kehitysvaiheet (Tuckman 1966, Tuckman & Jensen 1977) 1. Muodostuminen 2. Kuohunta 3. Säännöistä sopiminen 4. Työskenteleminen eli toimivan ryhmän vaihe 5. Päättyminen Lukemista kehitysvaiheista • Laakso: Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa: www.matleenalaakso.fi/2016/01/ryhman-ohjaajan-toiminta-koulutusryhman.html • Öystilä Ongelmakohdat ryhmän ohjaamisessa: bit.ly/2dxyPtF
 • 10. Ohjaus - aikaa, huomiota ja kunnioitusta • Millaista on hyvä ohjaus? • Millaista on hyvä ohjaus verkkokurssilla?
 • 11. Ohjaus • Ohjaa hyvillä kysymyksillä, antamalla palautetta sekä neuvomalla ja tukemalla. • Illuusio, että opettaja on aina läsnä. – Kerro silti, milloin ja millä välineillä olet tavoitettavissa. – Rohkaise opiskelijoita tukemaan toisiaan.
 • 12. Tarvitaanko ohjausta? Suominen & Nurmela: Verkko-opettaja. 2011. Opiskelun tuki- ja ohjaus palveluita tarvitaan, esimerkkinä Englannin avoin yliopisto • Opiskelijoista 90 % haluaa ohjausta • Keskeyttäminen vähenee ohjauksen ansiosta – Tärkeää myös tehokas tiedotus ja hallinnointi. – Nämä lisäävät opintojen arvostusta ja luottamusta järjestäjään. • Oppimista tukee etenkin ohjaus, joka keskittyy palautteen antamiseen oppimistehtävistä Kuva: Concord90, pixabay.com, CC0
 • 13. Opettajan roolista Juha Leino: julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf • ”Runsas palaute on yksi niistä syistä, miksi oppijat pitivät sosiaalisen median välineistä. Antamalla sitä – itse korostaisin, että erityisesti asiantuntijanäkökulmasta eikä pelkästään ”hyvä huomio” -tasolla – oppijat kokevat, että heidän työtään arvostetaan ja sillä on merkitystä.” • ”Toisaalta opettajan on varottava liiallista aktiivisuutta, joka tukahduttaa oppijoiden aktiivisuutta ja vie prosessin takaisin siihen, että opettaja julistaa totuudet ja oppijat omaksuvat totutun passiivisen roolinsa... Kysymys on pitkälle siitä, että oppijat kokevat opettajan olevan läsnä ja välittävän...”
 • 14. Vuorovaikutus verkossa Tavoitteena dialogisuus, oman ajattelun selittäminen, kysyminen, lyhyet viestit, edellisten viestien kommentointi, tiedon välittäminen, arviointi ja uuden luominen jne. • Synkronisesti – asynkronisesti (saman-/eriaikaisesti) • Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa, esim. nimi/nimimerkki • Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa • Vuorovaikutus oppijaryhmän ulkopuolelle: teemapäivät, asiantuntijavierailut tai -kommentit,.. • Hyödynnä rooleja, väittelyitä, draamaa, pulmatehtäviä,.. • Kirjoittaen (sanellen) ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia rakentaen (ajatuskartta, digitarina, diaesitys, sarjakuva),.. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0 Vuorovaikutus koettava sellaiseksi, että se vie eteenpäin omaa oppimista tai tehtävien tekemistä.
 • 15. Tavoitteena dialogi Lähde: learning2.uta.fi/mod/book/view.php?id=45171&chapterid=107 Vuorovaikutuksen sääntöjä • Kysy, älä oleta! • Ilmaise osallistumisesi viestein. Vain opettaja näkee toiminnan raporteista. • Vältä monologeja. Ota kantaa aiempiin kirjoituksiin. • Noudata aikatauluja tai ilmoita mikäli sinulle tulee esteitä tai viivytyksiä. • Ole kärsivällinen. Toiset eivät lue tai vastaa viestiisi välttämättä heti. • Hyväksy itseltä ja muilta myös keskeneräiset ajatukset. Vältä sudenkuopat: • Yhteinen selkeä, rajattu tavoite. • Rajattu aika. • Ajoittaiset yhteenvedot. Apuna voi käyttää esim. rooleja. • Jaa osallistujat pienempiin ryhmiin. • Valitse työkalut tavoitteen mukaan.
 • 16. Opiskelijan tukeminen tärkeää Verkkokursseilla • Suuret keskeyttäjämäärät • Osalla haastava opiskelutilanne • Pidetään usein työläinä • Suorittaneille usein hyvät arvosanat • Opiskeluaika hajoaa pieniksi palasiksi • Edellytetään motivaatiota ja itseohjautuvuutta • Opiskelulle varattava kalenterista aikaa • Osa vain kurkkimassa sisältöjä (MOOC)
 • 17. Palaute Kurssipalautetta pitkin matkaa • Nimellisenä! • Heruta palautetta ja ohjaustarvetta esim. kurssin webinaareissa tai tekemällä kyselyitä kesken kurssin. • Kierrokset: ryhmässä kuullaan toisten palaute  suhteellisuus
 • 18. Heruta ohjaustarvetta ja palautetta Pyydä reflektioita myös kesken kurssin: • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mikä oli tärkein oppimasi asia tällä viikolla? Miksi? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Minkä arvosanan asialle X? (tätä ei tarvitse kertoa ääneen) Mitä sinun pitäisi tehdä/Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron enemmän? • Webinaarissa tai lähipäivässä toimivat myös kierrokset
 • 19. Jatkuva kehittäminen • Kysy palautetta osallistujilta ja käy keskustelua kanssakouluttajien kanssa. • Hyödynnä arviointityökaluja – TOMAS-hanke, Johanna Keskitalo: tomashanke.net/2015/12/07/nain-luot-laadukkaan-verkkokurssin – TAMKin digimentorit: digimentorit.tamk.fi/2016/03/04/verkkokurssien-arviointityokalu • Kirjaa kurssin edetessä ylös ensi kerraksi muutettavat asiat tai korjaa ne saman tien. • Pidä yllä ammattitaitoasi, ks. esim.: – Opeverkostot (Facebook ja blogit): opeverkostot.wikispaces.com – Webinaarit: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html • Webinaaritallenne verkko-opetuksen laadusta: blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset
 • 20. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajan- käyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi: • Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? Pitäisikö jotain karsia? Onko materiaalit loogisesti järjestetty? Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti? • Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki? Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla? 2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulosten parantuminen ja motivaation lisääntyminen). Kysy itseltäsi: • Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)? • Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä.
 • 21. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan/kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kysy itseltäsi: • Miten ohjaan opiskelijoita? Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat? Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita? • Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi (opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? Sovelletaanko saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
 • 22. Mielekkään oppimisen kriteerit (Jonassen 1995, Nevgi & Tirri 2001 ja 2003) 1. Konstruktiivisuus: Tukeeko oppimisympäristö oppijoiden aktiivista uuden tiedonrakentamista aikaisemman tiedon pohjalta? 2. Aktiivisuus: Onko oppijoiden rooli aktiivinen ja ovatko he vastuullisia toimijoita oppimisympäristössä? 3. Yhteistoiminnallisuus: Voivatko oppijat työskennellä yhdessä ja rakentaa uutta tietoa toistensa taitoja hyödyntäen? 4. Intentionaalisuus: Onko oppimisympäristössä otettu huomioon oppijoiden päämääriä ja tukeeko se heidän henkilökohtaisten tiedollisten tavoitteidensa saavuttamista? 5. Kontekstuaalisuus: Onko oppimistehtävät sijoitettu oppijan reaalimaailmaan todellisina tai simuloituina tilanteina? 6. Siirtovaikutus: Voivatko oppijat siirtää opittuja tietoja ja taitoja todelliseen elämään ja uusiin oppimistilanteisiin? 7. Reflektiivisyys: Voivatko oppijat reflektoida omaa oppimistaan koko oppimisprosessin ajan?
 • 23. Moodlen ulkopuolisia työkaluja verkkokurssien rakentamisen ja toteuttamisen avuksi
 • 24. CC0-kuvia: pixabay.com • Ilmaisia valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita. • Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, stocksnap.io, freestocks.org Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 26. Hyödynnä monimediaisuutta • Kurssin esittely Adobe Spark Pagesilla – Pia Turunen: spark.adobe.com/page/OzB4I • Ohjeet ThingLinkin interaktiivisilla kuvilla tai ruudunkaappausvideoilla • Ennakkotehtävänä video, mihin on EDpuzzlen avulla upotettu tehtäviä • Nosta keskeinen teksti esiin kuvana (Notegraphy tai Adobe Spark Post) • Tervetulotoivotus Tellagamilla
 • 27. Tellagami (iOS) Aloita muokkaamalla hahmoa ja taustaa. Käytä ilmaisia tai osta lisää vaihtoehtoja. Klikkaa tästä, niin pääset sanelemaan viestin, joka on ilmaisversiossa max 30 sek.
 • 28. Tallenna ja jaa 1. Tallenna valmis ”gami”, näin löydät sen mobiililaitteesi kuvista ja voit esikatsella sen ennen jakamista muille. 2. Valmiin gamin voit jakaa sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai upottaa sivustollesi. 2. Jaa 1. Tallenna
 • 29. answergarden.ch • Luo uusi vastauspuutarha kohdasta CREATE ANSWERGARDEN, anna sille kysymys tai teema (TOPIC) ja valitse CREATE. • Muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Create
 • 30. Viestiseinä padlet.com Käyttötarkoituksia - Ryhmän jäsenten esittäytyminen - Koonti tärkeimmistä opituista asioista - Kirja-arvostelut tai projektitöiden keskeiset tulokset - Kommentoitava linkkikokoelma - Kuvia ja havaintoja syysretkeltä - Ideariihi jne.
 • 31. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 • 33. Videotehtäviä EDpuzzlen avulla www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html • EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasana. Oppija voi myös kirjautua. • Richard Byrnen ohjevideo: bit.ly/2gE5AYE
 • 34. EDpuzzle: kysymysten lisääminen 1. Voit rajata videosta vain osan EDpuzzle-tehtäväksi. 2. Oma selostus, kun lisäät sen koko videoon. 3. Yksittäinen äänikommentti 4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit Tästä lisäät varsinaisen sisällön valitsemaasi kohtaan a - d 1) 2) 3) 4)
 • 35. Adobe Spark Video Tarinan pohjana voi käyttää tekstiä, sovelluksen kautta löytyviä kuvia (ikonit tai valokuvat) tai omia kuvia. Taustalle voi valita musiikin ja/tai oman selostuksen. • spark.adobe.com, iOS (Android tulossa) – Suosituksena muu kuin Explorer-selain • Edellyttää kirjautumista – Luo oma tunnus (käy kaikkiin Adoben palveluihin) tai käytä yhteistä… Kuvien kolme erilaista esimerkkiä (1-2 min): bit.ly/adobevoice15
 • 36. Adobe Spark Video 1. Aloita nimeämällä tarina ja valitsemalla sen rakenne. 2. Valitse esityksesi teema eli visuaalinen ilme. (Kuvassa vihreä) 3. Lisää alaosan dioihin sisältöä: – Ikonit (pelkistetyt kuvakkeet) – Valokuvat (iPadilta, Drop-boxista, Facebookista,..) – Teksti Muuta tarvittaessa yksittäisten diojen layoutia. Se määrää, mahtuuko diaan 1vai 2 kuvaa ja/tai tekstiä. Diat vaihtuvat varsin nopeasti ellet lisää selostusta tai muuta oletuskestoa. Diat
 • 37. Adobe Spark Video 4. Äänitä halutessasi lopuksi selostus, joka tehdään yhteen diaan kerrallaan. Voit vaihtaa taustamusiikin tai hiljentää sitä, jotta selostus kuuluu. 5. Kun olet valmis, esikatsele video: Jatka editointia tai valitse Share. 6. Anna videon lisätiedot ja jaa tarina haluamaasi paikkaan. Jos tallennan videon iPadin kameran rullaan/tietokoneellesi, sieltä saat sen jaettua esim. YouTubeen. Yhden dian esikatselu Koko tarinan esikatselu
 • 38. Esitteet, vihkoset ja kurssimateriaalit Adobe Spark Page • spark.adobe.com, iOS • Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze Sway • sway.com, iOS, Android, Windows (osa Office 365-palvelua) • Tarjolla on valmiita malleja (sway.com/Template02) • Voi jakaa linkittä tai docs.com:ssa. Moodle-kirja • Ks. esim. Aktivoi luentosi – vinkkejä somen hyödyntämiseen: bit.ly/aktivoiluentosi
 • 39. QR-koodin teet helposti • Pitkä linkki kannattaa ensin lyhentää: bit.ly • www.qr-koodit.fi/generaattori – URL: koodi verkko-osoitteeseen – Vapaamuotoinen: koodista avautuu nyt kirjoittamasi teksti Kuva: Matleena Laakso CC BY
 • 40. Tekstistä kuvaksi notegraphy.com tai iOS, Android • HUOM: Älä lataa sovelluksen mahdollisesti ehdottamaa MOOD Keyboardia! Luo oma tunnus tai kirjaudu (sign in) yhteisellä tunnuksella… Kirjoita teksti 1. Valitse visuaalinen malli lukuisista vaihtoehdoista 2. Jaa kuva ja valitse julkaisuasetukset Notegraphy opettajan työssä (1:58 min): www.youtube.com/watch?v=hoQfm9V-lNg
 • 41. Thinglink – interaktiiviset kuvat ja videot • www.thinglink.com, iOS, Android • Tee oma tunnus tai kokeile yhteisillä… • Voit upottaa kuviin (videoihin) sisältöä ”kuumien pisteiden” avulla. • ThingLinkin ohjeet: www.thinglink.com/help (sekä etusivun video) – Myös: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/thinglink-opetuksessa Tutustu kuvan esimerkkiin https://www.thinglink.com/channel/587012253073539073 Lisää esimerkkejä löydät ThingLinkin verkkosivulta
 • 43. Diasarjoja tvt:n opetuskäytöstä ja digivälineistä: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 44. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/miten-opetus-viedn-verkkoon- 131216. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi