O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Motivointi ja motivoivan työympäristön luominen

424 visualizações

Publicada em

9.5.2016 pidetyn webinaarin materiaali

 • Seja o primeiro a comentar

Motivointi ja motivoivan työympäristön luominen

 1. 1. MOTIVOINTI JA MOTIVOIVAN TYÖYMPÄRISTÖN LUOMINEN Webinaari 9.5.2016
 2. 2. KUKA? Ulla Vilkman HR-kehittämiskonsultti Usean vuoden kokemus esimiesten ja työyhteisöjen kouluttamisesta, valmentamisesta ja kehittämisestä. Koulutusten suunnittelun ja kehittämisen erityisosaaminen valtakunnallisella tasolla. www.twitter.com/ullavilkman https://fi.linkedin.com/in/ullavilkman
 3. 3. MASTER YRITYKSENÄ Perustettu 1985 Kehittämiämme testejä tehdään tuhansia kuukausittain Asiakkaita globaalisti yli 1000 Toimintaa 15 maassa, henkilöstöä 80 Parannamme yritysten rekrytointi- ja kehittämisosaamista tuomalla asiakkaidemme käyttöön työpsykologisia testejä sekä alustan tämän tiedon tehokkaaseen analysointiin.
 4. 4. TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITAMME
 5. 5. ÄLYKÄS HR-TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Rekrytointi Luotettavaa tietoa valintojen tueksi Kriteerit selkiyttävät hakuprosessia Kandidaattien tietojen vertailu, vahvuudet ja kompastuskivet Kehittäminen Tunnistetaan kehittymistarpeet Kriteerit auttavat tavoitteiden määrittelyssä Kehittämisen tuloksellisuus todennettavissa Talent Management Tunnistaa kyvyt ja osaamisen Tunnistaa esimiespotentiaalin Liiketoiminta- ja henkilöstöstrategian yhdistäminen
 6. 6. Yritykset, joilla on sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat jopa 20 % kannattavampia kuin muut.
 7. 7. Vain 30 % työntekijöistä yltää parhaimpaan suoritukseensa työssä.
 8. 8. Havaittavissa oleva käyttäytyminen Näkymättömissä olevat tekijät Motivaatio •  Ryhmän jäsenyys •  Valta •  Suoritukset •  Ammatilliset mieltymykset Empatia •  Tilannetaju •  Tunnetapa •  Suuntautuminen Itsetuntemus •  Aloitteellisuus •  Itsekontrolli •  Itseluottamus ominaisuutena tai pyrkimyksenä Ajattelu •  Tiedon etsintä ja luokittelu •  Käsitteellinen ajattelu •  Refletktiokyky •  Joustavuus •  Analyyttisyys •  Yleissivistys Persoonallisuuden piirteet ja arvot
 9. 9. Työntekijän persoonallisuus Työn ominaisuudet Työympäristö Elämänvaihe Työmotivaatio Porter ja Miles (1974), Ruoho?e (1998), Viitala (2004)
 10. 10. TYÖN OMINAISUUDET 1.  Työn vaatimien taitojen moninaisuus 2. Työtehtävän sisällön mielekkyys 3. Työn merkityksellisyys 4. Mahdollisuus itsenäiseen toimintaan 5. Palaute ja vuorovaikutus
 11. 11. TYÖYMPÄRISTÖ Taloudelliset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät mm. johto, palkka, työkaverit, työolosuhteet, työpaikan turvallisuus Ovat ns. hygieniatekijöitä Ei suurta motivoivaa vaikutusta, mutta huonosti hoidettuina ne tekevät työntekijät työtyytymättömiksi.
 12. 12. ELÄMÄNVAIHE Työn merkitys ja siihen vaikuttavat motivaatiotekijät vaihtelevat ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa.
 13. 13. Itsensä toteuDaminen MASLOW’N TARVEHIERARKIA
 14. 14. OPTIMAALINEN VIREYSTASO •  Stressin sietokyky (luontainen): •  KykykapasiteeL •  Tunnekokemusten tarve •  Stressin sietokyky (ulkoinen) •  Ulkoiset stressinaiheuDajat •  Muiden tarjoama tuki/apu •  Uteliaisuus/kiinnostus Vireystaso Suoriutuminen Hyvä Keskimääräinen Heikko Matala Keskitasoinen Korkea (OLA - Op?mum Level of Arousal) Yerkes-Dodsonin laki
 15. 15. KUINKA MONTA RASTIA LAITTAISIT? q  Oletko innostunut ja hyvällä mielellä uuden työpäivän alkaessa? q  Kuluuko aikasi työn parissa kuin huomaamatta? q  Saatko työstäsi nautintoa?
 16. 16. MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA YKSILÖN KANNALTA •  Yhteydessä hyvään työssä suoriutumiseen ja työn tulokseen •  Vaikuttaa positiivisesti yksilön •  Elämänlaatuun •  Terveyteen ja työkykyyn •  Mielenterveyteen •  Autonomisen hermoston toimintaan Kohti innostuksen spiraaleja, Hakanen et al. 2012
 17. 17. MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA TYÖYHTEISÖN KANNALTA •  Merkittävä myönteinen vaikutus liiketoiminnan tuloksiin •  Työstään innostuvat sitoutuneempia työhön ja työpaikkaan •  Lisää työntekijän aloitteellisuutta ja työyhteisön innovatiivisuutta •  Työstä innostuminen tarttuu Koh? innostuksen spiraaleja, Hakanen et al. 2012
 18. 18. TYÖRYHMÄN MYÖNTEINEN MOTIVAATIOTILA •  Syntyy ryhmän vuorovaikutuksesta ja yhteisistä kokemuksista •  Yhteydessä yksittäisen työntekijän kokemaan työssä innostumiseen Kohti innostuksen spiraaleja, Hakanen et al. 2012
 19. 19. MENESTYVÄN TIIMIN PERUSEDELLYTYKSET Avoin ja selkeä vuorovaikutus Selkeät tavoitteet Selkeä työnjako Tehokas päätöksenteko Konfliktit käsitellään avoimesti Erilaisuutta arvostetaan Aktiivinen osallistuminen Yhteistyö- halukkuus Myönteinen ilmapiiri Osallistava esimiestyö
 20. 20. Palaute työn tuloksista Sopiva itsenäisyyden taso tehtävien suorittamisessa Organisointi, viestintä ja palaute Läsnä oleva ja kuunteleva esimies Avoin ilmapiiri, palaute ja kannustus Vastuun jakaminen, työntekijöiden arviointikykyyn luottaminen, innovatiivisuuteen kannustaminen Päämäärätietoisuus, selkeys Yksikköön ja työyhteisöön sopiva johtaminen Asioista ja ihmisistä huolehtiminen ESIMIESTYÖHÖN KOHDISTUVAT ODOTUKSET Lähteet: Kaivola & Launila 2007, Kauhanen 2015
 21. 21. Yhteinen päämäärä Merkitys Tavoitteet Palaute Me-henki Aito kuunteluArvostus Palkitseminen Osaamisen jakaminen Itsenäisyys Miten esimies voi lisätä alaisten mo?vaa?ota?
 22. 22. YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ
 23. 23. YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ
 24. 24. TAVOITTEET MOTIVAATTORINA Tavoitteet motivoivat meitä suoriutumaan, kun Olemme henkilökohtaisesti sitoutuneita tavoitteisiin Saamme palautetta edistymisestämme Meitä palkitaan tavoitteiden saavuttamisesta Meillä on riittävät kyvyt tavoitteiden saavuttamiseksi Johto tai muut rohkaisevat meitä (Goal-Setting theory, Locke, 1981)
 25. 25. KUUNTELU
 26. 26. KÄYTTÄYTYMINEN VS. MOTIVAATIO •  Käyttäytyminen: Mitä teemme työssämme. •  Motivaatio: Mistä innostumme työssämme. Motivaatio: Mistä innostumme työssämme Käyttäytyminen: Mitä todellisuudessa teemme työssämme Ideaali- tilanne
 27. 27. MOTIVAATIOTYYLIT Innostaja •  Innokas •  Tunteellinen •  Ulospäinsuuntautunut •  Vaikutusvaltainen •  Kokeilunhaluinen •  Spontaani Tukija •  Herkkä •  EmpaaLnen •  Lämminhenkinen •  Harmoniahakuinen •  Kärsivällinen •  YhtenäisyyDä etsivä Toimeenpanija •  Hallitseva •  Tulosorientoitunut •  Tehokas päätösten tekemisessä •  Käytännöllinen •  Suora •  Kärsimätön Analysoija •  Harkitseva •  Järjestelmällinen •  Tunnollinen •  Ra?onaalinen •  KriiLnen •  Muodollinen
 28. 28. Ais?i tunteita Keskusteleva Kärsivällinen LuoDava Tärkeää miellyDävä ja ris?riidaton työilmapiiri Henkilökeskeinen lähestymistapa Johtaa asioiden kauDa KeskiDyy tehtäviin ja prosesseihin Suunnitelmallisuus Rauhallinen ja perusteellinen Yksityiskohdat tärkeitä Tehtäväkeskeinen lähestymistapa Vahva kontrolli Mukana osallistumassa Innostava ja kannustava Innokas kehiDäjä Nopea käänteissään Spontaani ja intui?ivinen KeskiDyy yleiskuvaan ja suuriin linjoihin Tavoite- ja tuloskeskeinen Nopea ja tehokas Suorapuheinen ja asiakeskeinen Hyvä delegoimaan
 29. 29. MISTÄ TIEDÄMME, MILLOIN HE OVAT... Innostaja Tukija Mo#voitunut • VakuuDava • Uskoo asiaansa Mo#vaa#o laskenut • Nopea, merkiDävä innokkuuden väheneminen • Värvää kollegoita yhteiseen taisteluun Mo#voitunut •  Ystävällinen •  EmpaaLnen Mo#vaa#o laskenut • MuuDuu sisäänpäin- kääntyneeksi • KäyDää suhteitaan/ liiDoutumiaan osoiDaakseen epäsuoras?, missä pulma hänen mielestään on Toimeenpanija Analysoija Mo#voitunut •  Saa aikaan tuloksia •  KunnioiDava Mo#vaa#o laskenut •  Hakee objek?ivisia selityksiä •  Toimii oman päänsä mukaan Mo#voitunut • Hyödyntää osaamistaan • Etsii / keksii uusia metodeja ja käytäntöjä Mo#vaa#o laskenut • MuuDuu itsepäiseksi • Takertuu menneeseen
 30. 30. LUO EDELLYTYKSET MOTIVOITUMISELLE Analysoija •  Perustele antamasi myönteinen palaute •  Luo rauhalliset työolosuhteet •  Anna tehtävien suorittamiseen runsaasti aikaa •  Anna rooli, jolta muut voivat luontevasti kysyä neuvoa •  Pyydä laatimaan analyyseja ja arvosteluja •  Ota mukaan tiimiin, jossa arvostetaan asiantuntemusta Toimeenpanija •  Tärkeät, haastavat ja vaihtelevat työtehtävät •  Anna vastuuta •  Anna palautetta tuloksista •  Aseta selkeitä tavoitteita •  Luo kilpailua •  Kerro, mitä johtotasolla tapahtuu Tukija •  Kerro arvostavasi yhteistyötaitoja •  Mahdollisuus työskennellä yhdessä muiden kanssa •  Osoita luottamusta ja luo turvalliset puitteet •  Mahdollisuus käydä rakentavia keskusteluja •  Anna tehtäviä, jotka edistävät hyvää ilmapiiriä •  Anna tilaisuus auttaa ja neuvoa muita Innostaja •  Anna mahdollisimman paljon tunnustusta •  Tarjoa ulospäin suuntautuvaa toimintaa •  Herätä uteliaisuus •  Edistä ajatusten vaihtoa •  Vetoa tunteisiin ja puhu kokemuksista •  Jätä tekniset yksityiskohdat vähemmälle huomiolle
 31. 31. MOTIVAATIOTA EDISTÄVÄ ESIMIESTYÖ •  Konkreettiset ja yksilölliset tavoitteet •  Työntekijöiden arvostaminen ja tukeminen •  Palautetta säännöllisesti •  Läsnäolo arjessa ja kuunteleminen •  Kaksisuuntainen vuorovaikutus •  Uskallus käsitellä ristiriidat •  Kyseenalaista, arvioi uudelleen, opi uutta •  Mahdollisuus epäonnistua – ja oppia siitä •  Huomioi yksilölliset elämäntilanteet mahdollisuuksien mukaan
 32. 32. KÄYTTÄYTYMINEN VS. MOTIVAATIO INNOSTAJA •  Innokas •  Tunteellinen •  Ulospäinsuuntautunut •  Vaikutusvaltainen •  Kokeilunhaluinen •  Spontaani TUKIJA •  Herkkä •  EmpaaLnen •  Lämminhenkinen •  Harmoniahakuinen •  YhtenäisyyDä etsivä TOIMEENPANIJA •  Hallitseva •  Tulosorientoitunut •  Tehokas päätösten tekemisessä •  Käytännöllinen •  Suora •  Kärsimätön ANALYSOIJA •  Harkitseva •  Järjestelmällinen •  Tunnollinen •  Ra?onaalinen •  KriiLnen •  Muodollinen Henkilö Tehtävä Osallistuminen Johtaminen
 33. 33. LuoDamus organisaa- ?oon Avoin keskustelu Hyvä suhde esimieheen Vaikutus- mahdolli- suudet Tiimin tuki Hyvä yhteistyö
 34. 34. MITÄ EDELLYTTÄÄ ESIMIEHELTÄ •  Konkreettiset ja yksilölliset tavoitteet •  Työntekijöiden arvostaminen ja tukeminen •  Palautetta säännöllisesti •  Läsnäolo arjessa ja kuunteleminen •  Kaksisuuntainen vuorovaikutus •  Uskallus käsitellä ristiriidat •  Kyseenalaista, arvioi uudelleen, opi uutta •  Mahdollisuus epäonnistua – ja oppia siitä •  Huomioi yksilölliset elämäntilanteet mahdollisuuksien mukaan
 35. 35. KÄYTTÄYTYMIS- JA MOTIVAATIOKARTOITUS: EASI Selvittää henkilön •  toimintatyylin työssä •  vahvuudet ja kompastuskivet •  vuorovaikutus- ja viestintätyylin •  motivaatiotyylin •  kehittämispotentiaalin Selvittää ryhmän •  tiimidynamiikkaa •  erilaiset toiminta- ja vuorovaikutustyylit •  tiimin vahvuudet •  haasteet tiimin toiminnassa •  edellytykset hyvälle johtamiselle
 36. 36. EASI-KARTOITUKSESTA LYHYESTI ü  Laadukas ja moderni testi ü  Online-kyselylomake mahdollistaa nopean vastaamisen (n. 15 min) ü  Valmiit tulosraportit työntekijöille, esimiehille ja HR:lle ü  Tiedot säilytetään tietoturvallisessa paikassa ü  Vastauksia voidaan hyödyntää samalla sekä yksilön että tiimityön kehittämiseen ü  Perustuu kansainvälisesti tunnustetuimpaan Big Five –persoonallisuusteoriaan ü  Taustalla suomalainen normiaineisto (n=1218) ü  Saatavilla 8 eri kieltä
 37. 37. EASI:N KÄYTTÖÖNOTTO ORGANISAATIOSSA Yhden tai useamman pääkäyttäjän sertifiointi (Master Suomi kouluttaa) Sertifiointi- koulutus 2 pv Järjestelmän asennus pääkäyttäjien koneelle ja käyttöönotto Asennus helppo ja nopea, noin 30 min E-learning materiaalin läpikäynti tarvittaessa Esimiesten perehdytys EASI:n käyttöön, 2 – 3 h valmennus EASI-linkkien lähettäminen ja vastausten saavuttua tietojen analysointi Koulutus Asennus Itseopiskelu KäyttöPerehdytys
 38. 38. MOTIVAATIOTA EDISTÄVÄ ESIMIESTYÖ •  Konkreettiset ja yksilölliset tavoitteet •  Työntekijöiden arvostaminen ja tukeminen •  Palautetta säännöllisesti •  Läsnäolo arjessa ja kuunteleminen •  Kaksisuuntainen vuorovaikutus •  Uskallus käsitellä ristiriidat •  Kyseenalaista, arvioi uudelleen, opi uutta •  Mahdollisuus epäonnistua – ja oppia siitä •  Huomioi yksilölliset elämäntilanteet mahdollisuuksien mukaan
 39. 39. Miten voit hyödyntää motivaatiosta saamaasi tietoa esimiestyössä jatkossa? Mitä se edellyttää sinulta?
 40. 40. Kiitos! Yhteys?edot: Ulla Vilkman Master Suomi Oy Puh. 040 515 8625 ulla.vilkman@mastersuomi.fi

×