The importance of seo for the sneaker business

Asanmode
AsanmodeAsanmode
The importance of seo for the sneaker business
‫مقدمه‬:
‫استفاده‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫وسی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ‫سئو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزای‬ ‫از‬‫خود‬ ‫له‬‫در‬ ‫را‬
‫مخاطبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫معرض‬‫کنند‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫ن‬.
‫جو‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫مشتریان‬ ‫عمده‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬‫ه‬ ، ‫هم‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫جمعیت‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫انان‬‫گروه‬ ‫مین‬
‫ا‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سئو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬‫ست‬.
‫گو‬ ‫در‬ ‫جتسجو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫زیرا‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫گل‬.
‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حضور‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬‫ض‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ، ‫کنند‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫روری‬
‫رسد‬.
‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫دالیل‬‫کتانی‬
‫ما‬ ‫رقبای‬‫استفاده‬ ‫سئو‬ ‫از‬‫کنند‬ ‫می‬
‫صنعت‬ ‫این‬ ‫رقبای‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫اینک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬‫با‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫ه‬
‫سایر‬،‫رقبا‬‫ر‬ ‫بهتری‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫حضور‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کرد‬ ‫رقابت‬‫بد‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ا‬‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ست‬
‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬.
‫ند‬ ‫حضور‬ ‫دارند‬ ‫موثر‬ ‫حضور‬ ‫ما‬ ‫رقبای‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫در‬‫یک‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫خوریم‬ ‫می‬ ‫شکست‬ ‫قطعا‬ ‫باشیم‬ ‫اشته‬‫ابزار‬ ‫از‬ ‫ی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫رقبای‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫موثر‬.
‫سئو‬‫ارزان‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫روشی‬
•‫بیلب‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بنری‬ ‫تبلیغات‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫ردی‬‫تبلیغات‬ ‫ین‬
‫بر‬ ‫سئو‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ، ‫افالین‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫محتواها‬ ‫این‬ ‫روی‬‫برای‬
‫است‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬.
•‫جد‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫اندازد‬ ‫بی‬ ‫جلو‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ا‬.
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫فیلترینگ‬ ‫خطر‬
‫سئو‬ ‫هستند‬ ‫فیلترینگ‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دائمی‬ ‫و‬ ‫مطمئن‬ ‫روشی‬ ‫تقریبا‬‫ثبات‬ ‫روی‬ ‫وان‬
‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫حساب‬‫کرد‬.
‫ماست‬ ‫قلعه‬ ‫مانند‬ ‫سئو‬
‫برای‬‫فروش‬‫کانال‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫داشتن‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬‫ارتبا‬ ‫برقرای‬ ‫برای‬ ‫تلگرام‬‫با‬ ‫دائمی‬ ‫ط‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫بتوان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫مخاطب‬‫خر‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫هدایت‬ ‫مقصد‬‫ید‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫رسد‬.(‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬)
‫مخاط‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اعتبار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫ببرد‬ ‫باال‬ ‫ب‬.
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬
•‫از‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫شاهد‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫تغییر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫به‬ ‫فیسبوک‬‫داد‬ ‫جهت‬‫و‬‫هم‬‫اکثر‬ ‫چنین‬
‫کاربران‬‫وآتساپ‬ ‫و‬ ‫تلگرام‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چت‬ ‫وی‬ ‫و‬ ‫وایبر‬ ‫مثل‬ ‫های‬ ‫رسان‬ ‫پیام‬ ‫از‬،‫آوردند‬‫دس‬ ‫کوچ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خطر‬ ‫این‬‫ته‬
‫جایگزی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫فعلی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مخاطبان‬ ‫جمعی‬‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ن‬.
•‫شب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫ثابتی‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ولی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫که‬‫نیز‬ ‫حاضر‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫دامه‬.
SEO‫مخاطب‬ ‫از‬ ‫سرنخ‬ ‫یا‬ ‫لید‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
‫کسب‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫کرد‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫آگاه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬‫از‬ ‫که‬
‫فر‬ ‫قیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫دیدن‬ ‫محصوالتمان‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫سایت‬‫ت‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وشی‬‫رغیب‬
‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ک‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫بتوان‬ ‫وسیله‬‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫رد‬
‫محصوالتمان‬ ‫خرید‬‫کرد‬ ‫نزدیک‬.
SEO‫ابزاری‬‫برای‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬
•‫ت‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫تریجیحات‬ ‫و‬ ‫سالیق‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫عامل‬‫ط‬‫زمان‬ ‫ول‬
‫شده‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شناسایی‬‫مارکتی‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫تری‬‫ن‬‫و‬ ‫گ‬SMS
‫باال‬ ‫را‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬‫برد‬ ‫تر‬.
•‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ذهنی‬ ‫درگیری‬ ‫مخاطبین‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫کنیم‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫دائمی‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫نیم‬.
‫کاربر‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫کاربرد‬
‫کتا‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫مثل‬ ‫مصرفی‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ ‫مخصوصا‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مقایس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکاناتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نی‬‫خواندن‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫کن‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫مخاطب‬ ‫تا‬ ‫د‬‫ش‬‫ناسایی‬
‫کند‬‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫و‬.
‫و‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫فضای‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫فیلم‬ ‫مثل‬ ‫ف‬
،‫عکس‬‫،متن‬‫شفافت‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫شرایط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫،نظرسنجی‬‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫تری‬‫ند‬.
1 de 11

Recomendados

why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 visualizações13 slides
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 visualizações14 slides
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my businesssarakhansari
93 visualizações15 slides
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
103 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 visualizações18 slides
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 visualizações21 slides
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides

Mais procurados(20)

طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
http://www.novinwebsite.com191 visualizações
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
طراحی وب سایت فکر برتر85 visualizações
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
Alireza Mokhtari22 visualizações
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan55 visualizações
SeoSeo
Seo
ArezouShokrdayi85 visualizações
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar1.7K visualizações
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
Alijah Shahrbanoui788 visualizações
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوور
sanazhojati12 visualizações
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
advertisingsiteinIRA15 visualizações
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!
G-ads Agency30 visualizações
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
mmfallah00556 visualizações

Similar a The importance of seo for the sneaker business(20)

مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Hossein Nourian, DBA59 visualizações
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 visualizações
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
Amin Barahmand296 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 visualizações
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
aliaalistartup41 visualizações
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
آینده بانکداری دیجیتالآینده بانکداری دیجیتال
آینده بانکداری دیجیتال
Ahad Zare Ravasan117 visualizações
business-model-canvas-FA.docxbusiness-model-canvas-FA.docx
business-model-canvas-FA.docx
davisZia2 visualizações
مدل های کسب و کار در ارزش گزاریمدل های کسب و کار در ارزش گزاری
مدل های کسب و کار در ارزش گزاری
کسب و کار شما88 visualizações
کسبویار مرجع خدمات کسب و کار.pdfکسبویار مرجع خدمات کسب و کار.pdf
کسبویار مرجع خدمات کسب و کار.pdf
AsaduzzamanNannu11 visualizações
همکاری در فروشهمکاری در فروش
همکاری در فروش
modiregoogle98 visualizações
کسب و کارکسب و کار
کسب و کار
کسب و کار شما78 visualizações

The importance of seo for the sneaker business

 • 2. ‫مقدمه‬: ‫استفاده‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫وسی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ‫سئو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزای‬ ‫از‬‫خود‬ ‫له‬‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫معرض‬‫کنند‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫ن‬. ‫جو‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫مشتریان‬ ‫عمده‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬‫ه‬ ، ‫هم‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫جمعیت‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫انان‬‫گروه‬ ‫مین‬ ‫ا‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سئو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬‫ست‬. ‫گو‬ ‫در‬ ‫جتسجو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫زیرا‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫گل‬. ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حضور‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬‫ض‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ، ‫کنند‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫روری‬ ‫رسد‬.
 • 3. ‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫دالیل‬‫کتانی‬
 • 4. ‫ما‬ ‫رقبای‬‫استفاده‬ ‫سئو‬ ‫از‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫رقبای‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫اینک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬‫با‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫سایر‬،‫رقبا‬‫ر‬ ‫بهتری‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫حضور‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کرد‬ ‫رقابت‬‫بد‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ا‬‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ست‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬. ‫ند‬ ‫حضور‬ ‫دارند‬ ‫موثر‬ ‫حضور‬ ‫ما‬ ‫رقبای‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫در‬‫یک‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫خوریم‬ ‫می‬ ‫شکست‬ ‫قطعا‬ ‫باشیم‬ ‫اشته‬‫ابزار‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫رقبای‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫موثر‬.
 • 5. ‫سئو‬‫ارزان‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫روشی‬ •‫بیلب‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بنری‬ ‫تبلیغات‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫ردی‬‫تبلیغات‬ ‫ین‬ ‫بر‬ ‫سئو‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ، ‫افالین‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫محتواها‬ ‫این‬ ‫روی‬‫برای‬ ‫است‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬. •‫جد‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫اندازد‬ ‫بی‬ ‫جلو‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ا‬.
 • 6. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫فیلترینگ‬ ‫خطر‬ ‫سئو‬ ‫هستند‬ ‫فیلترینگ‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دائمی‬ ‫و‬ ‫مطمئن‬ ‫روشی‬ ‫تقریبا‬‫ثبات‬ ‫روی‬ ‫وان‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫حساب‬‫کرد‬.
 • 7. ‫ماست‬ ‫قلعه‬ ‫مانند‬ ‫سئو‬ ‫برای‬‫فروش‬‫کانال‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫داشتن‬ ‫کتانی‬ ‫و‬ ‫کفش‬‫ارتبا‬ ‫برقرای‬ ‫برای‬ ‫تلگرام‬‫با‬ ‫دائمی‬ ‫ط‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫بتوان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫مخاطب‬‫خر‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫هدایت‬ ‫مقصد‬‫ید‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫رسد‬.(‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬) ‫مخاط‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اعتبار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫ببرد‬ ‫باال‬ ‫ب‬.
 • 8. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ •‫از‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫شاهد‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫تغییر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫به‬ ‫فیسبوک‬‫داد‬ ‫جهت‬‫و‬‫هم‬‫اکثر‬ ‫چنین‬ ‫کاربران‬‫وآتساپ‬ ‫و‬ ‫تلگرام‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چت‬ ‫وی‬ ‫و‬ ‫وایبر‬ ‫مثل‬ ‫های‬ ‫رسان‬ ‫پیام‬ ‫از‬،‫آوردند‬‫دس‬ ‫کوچ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خطر‬ ‫این‬‫ته‬ ‫جایگزی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫فعلی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مخاطبان‬ ‫جمعی‬‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ن‬. •‫شب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫ثابتی‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ولی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫که‬‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫دامه‬.
 • 9. SEO‫مخاطب‬ ‫از‬ ‫سرنخ‬ ‫یا‬ ‫لید‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫کرد‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫آگاه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬‫از‬ ‫که‬ ‫فر‬ ‫قیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫دیدن‬ ‫محصوالتمان‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫سایت‬‫ت‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وشی‬‫رغیب‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ک‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫بتوان‬ ‫وسیله‬‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫محصوالتمان‬ ‫خرید‬‫کرد‬ ‫نزدیک‬.
 • 10. SEO‫ابزاری‬‫برای‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ •‫ت‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫تریجیحات‬ ‫و‬ ‫سالیق‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫عامل‬‫ط‬‫زمان‬ ‫ول‬ ‫شده‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شناسایی‬‫مارکتی‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫تری‬‫ن‬‫و‬ ‫گ‬SMS ‫باال‬ ‫را‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬‫برد‬ ‫تر‬. •‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ذهنی‬ ‫درگیری‬ ‫مخاطبین‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫کنیم‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫دائمی‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫نیم‬.
 • 11. ‫کاربر‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫کاربرد‬ ‫کتا‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫مثل‬ ‫مصرفی‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ ‫مخصوصا‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مقایس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکاناتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نی‬‫خواندن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کن‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫مخاطب‬ ‫تا‬ ‫د‬‫ش‬‫ناسایی‬ ‫کند‬‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫و‬. ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫فضای‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫فیلم‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ،‫عکس‬‫،متن‬‫شفافت‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫شرایط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫،نظرسنجی‬‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫تری‬‫ند‬.