Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Mais de MaryJoyTolentino8(20)

Anúncio

ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang Asya.pptx

 1. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng Ang mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya 3.1 Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya
 2. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng USAP TAYO…..  Tatanungin ang mga mag-aaral kung sila ba ay naging instrumento ng pagbabago sa kanilang tahanan o kaya ay sa kanilang barangay. Hikayatin silang pumili ng kanilang learning partner at sa loob ng limang (5) minuto ay magbahaginan ng kanilang mga ginawang pagbabago. Pagkatapos ay ilahad ito sa klase
 3. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng BASA… SURI Ipabasa ang tekstong Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya at hikayatin ang mga mag-aaral na suriin ito. Paalalahanan na sila ay magtatala ng mga mahahalagang konsepto at impormasyon habang binabasa nila ang teksto. Bigyan sila ng labinlimang (10) minuto.
 4. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng PANGKATANG GAWAIN ( PHOTO ESSAY) Gamit ang mga larawan na ipinadala ng guro na nagpapakita kung paano nagpapatupad ang pamahalaan ng mga programa para sa kagalingang panlahat ng kaniyang mamamayan, sumulat ng sanaysay na nagpapaliwanag kung paano nakapagdudulot ng transpormasyon sa lipunan ang piniling larawan. Idikit sa ½ kartolina ang larawan at isulat sa ibaba nito ang paliwanag.
 5. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng  Rubriks 1.Mahina 3. Magaling-galing 2.Magaling 4. Napakagaling 5.Superyor _____ organisasyon _______Presentasyon _____ Nilalaman _______Kabuuan
 6. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng Ang mga katangian ng iba’t ibang uri ng pamahalaang umiiral sa Timog at Kanlurang Asya Gawain URI NG PAMAHALAAN KATANGIAN DEMOKRASYA REPUBLIKA PAMAHALAANG PEDERAL TOTALITARYANISMO DIKTADURYA TEOKRASYA KOMUNISMO
 7. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng DEMOKRASYA –Sa pamahalaang demokrasya, hawak ng mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan. Ang mga tao ay may pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo. MGA URI NG PAMAHALAAN
 8. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng May kalayaan silang politikal,pangkabuhayan, at panlipunan. Nagtatakada ang batas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa at kumikilos sila alinsunod sa batas.
 9. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng REPUBLIKA -Isang anyo ng demokrasya ang Republika na kung saan ang mga mamamayan ay pumipili ng kinatawan o representative sa pamahalaan. - Isang halimbawa nito ang Pilipinas.
 10. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng PAMAHALAANG PEDERAL - Sa pamahalaang ito, hawak ng mga lokal na pamahalaan ang kapangyarihan na hindi maaaring pakialaman ng pamahalaang nasyonal. - May halos kumpletong autonomiya ang bawat estado o yunit na politikal sa pamamahala ng sariling teritoryo.
 11. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng Subalit nagsasama-sama ang mga pamahalaang lokal na ito upang sumailalim sa mga batas ng pamahalaang pederal.
 12. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng TOTALITARYANISMO –Ito ang sistemang politikal na hawak ng estado, o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na awtoridad. - Maaaring minamana ang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal.
 13. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng DIKTADURYA - Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon. - Masugid siyang tagapagtaguyod sa isang ideolohiyang pinagbabatayan ng pamamahala gaya ng komunismo.
 14. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng TEOKRASYA - Sa pamahalaang ito, ang mga lider ng relihiyon ang namumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos.
 15. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng KOMUNISMO – Sa pamahalaang ito, iisang partidong awtoritaryan ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa.
 16. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng Matapos ang ang talakayan batay sa uri at balangkas ng pamahalaan aking natutunan na___________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
 17. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng PAGTATAYA Piliin at isulat ang tamang sagot ayon sa wastong kahulugan 1.Sa pamahalaang ito, iisang partidong awtoritaryan ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa. A. Diktaturya B. Komunismo C. Republika D. Totalitaryanismo
 18. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng 2. Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon. Masugid siyang tagapagtaguyod sa isang ideolohiyang pinagbabatayan ng pamamahala gaya ng komunismo. A. Diktaturya B. Komunismo C. Republika D. Totalitaryanismo
 19. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng 3. Isang anyo ng demokrasya na kung saan ang mga mamamayan ay pumipili ng kinatawan o representative sa pamahalaan. A. Diktaturya B. Komunismo C. Republika D. Totalitaryanismo
 20. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng 4. Sa pamahalaang ito hawak ng mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan. Ang mga tao ay may pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo. May kalayaan silang politikal, pangkabuhayan at panlipunan. Nagtatakda ang batas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa at kumikilos sila alinsunod sa batas. A. Demokrasya B. Komunismo C. Republika D. Totalitaryanismo
 21. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng 5. Ito ang sistemang political na hawak ng estado o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na awtoridad. Maaaring minamana ang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal. A. Demokrasya B. Komunismo C. Republika D. Totalitaryanismo
 22. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng • Susi sa Pagwawasto: 1. B 3. C 5. D 2. A 4. A
 23. Guro ng Araling Panlipunan: Tagapagtaguyod ng TAKDANG ARALIN Magsaliksik ng mga palatuntunang nagtataguyod sa mga karapatan ng mga mamamayan, kababaihan mga grupong katutubo at mga kasapi ng caste system sa India. Sanggunian: Maaaring magsaliksik ng mga impormasyon gamit ang internet
Anúncio