Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(18)

Similar a Elementy systemu jakosci(20)

Anúncio

Mais de Martinez1986pl(20)

Anúncio

Elementy systemu jakosci

 1. Z definicji wynika, że system jakości w przedsiębiorstwie - to struktura organizacyjna ujmująca takie elementy funkcjonalne, które są niezbędne do zrealizowania jego podstawowego zadania, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie pożądanego poziomu jakości wyrobów lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.
 2. W warunkach gospodarki wolnorynkowej i silnej konkurencji firm na rynkach zbytu, zarządzający przedsiębiorstwami, stale poszukują rozwiązań organizatorskich pomocnych w utrzymaniu ich pozycji na rynku. Spośród stosowanych rozwiązań wymienić należy: - obniżanie ceny wyrobów, możliwe głównie przez wprowadzanie mniej kosztochłonnych technologii, oferowanie wyrobów nowych o wysokim poziomie jakości.
 3. • Obniżanie ceny wyrobów sprzęga się z elementami ryzyka finansowego, natomiast podjęcie działań na rzecz poprawy jakości wyrobów, łączy się ze wzbudzeniem autentycznego zainteresowania klientów i ten wariant powinien być wybierany w pierwszej kolejności do rozpatrzenia. • Przez wiele lat od czasu wprowadzenia w życic norm ISO serii 9000, problem ich wdrożenia w Polsce był niedoceniany, zarówno przez ówczesne Władze, jak i przez producentów. Tylko kilku z nich wprowadziło u siebie odpowiednie systemy. Utrata zdolności finansowej wielu przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn, była główną przyczyną nikłego zainteresowania tą problematyką.
 4. W dzisiejszej dobie światli fachowcy widzą w systemach jakości rozwiązanie problemów jakościowych w zdobywaniu rynków zbytu dla swych wyrobów lub usług. Cele systemu jakości można sformułować następująco: •osiągniecie i utrzymanie jakości wyrobów lub usług na wymaganym poziomie, •dążenie do ciągłego doskonalenia jakości wyrobów lub usług oraz doskonalenie działań na rzecz jakości, aby zaspokoić przewidywane potrzeby klientów i innych zainteresowanych stron,
 5. • uzyskanie zaufania klientów i innych stron zainteresowanych, że wymagania jakościowe dotyczące wyrobów lub usług oraz całego systemu zapewnienia jakości są i będą spełniane, • ogólne przekonanie, że stosowane metody zarządzania zapewniają osiągniecie zamierzonej jakości, • uzyskanie zaufania kierownictwa przedsiębiorstwa i jego pracowników, że wymagania jakościowe są spełniane, utrzymywane i doskonalone.
 6. Warunek sprawnego funkcjonowania systemu jakości to jego umiejętne sprzężenie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. System jakości może być utworzony w każdej strukturze organizacyjnej, jednak jest pożądane aby była ona jak najbardziej funkcjonalna i prosta, co sprzyja dużej operatywności działań.
 7. Kim jest klient i jaka jest jego rola ? Tu można tylko zaakcentować: KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY ! Więcej! KLIENTA NIE TYLKO TRZEBA ZADOWOLIĆ, TRZEBA GO PO PROSTU ZACHWYCIĆ !
 8. Świadomość projakościowa kadry - to element najważniejszy, od którego należy zaczynać tworzenie systemu jakości. Osiąga się to przede wszystkim przez systematyczne szkolenia. Polityka jakości - wg ISO 8402 - to zespół zamierzeń i kierunków działań dotyczących jakości, a określanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Działania te wynikają z potrzeb rynku i jego wymagań, a wiec konieczności sprostania konkurencji.
 9. Podział obowiązków i kompetencji - aby każdy pracownik wiedział co do niego należy i za co oraz przed kim ponosi odpowiedzialność. Dokumentacja - to zestaw utrwalonych zasobów informacji o różnej postaci i przeznaczeniu, stanowiący podstawę działań pro-jakościowych w systemie jakości.
 10. Informacja o jakości może być rozpatrywana jako: • wewnętrzna - gdy określa stan jakościowy wytworu dla potrzeb wytwórcy, w celu podejmowania decyzji o dalszym z nim postępowaniu, • zewnętrzna - gdy określa stan jakościowy wytworu głównie dla potrzeb klienta w celu jego zachęty do zakupu co jest równoważne reklamie.
 11. Nadzór systemu jakości (albo nadzorowanie) to wg ISO 8402 - systematyczna obserwacja i sprawdzanie stanu procedur, metod, warunków działania, procesów, wyrobów i usług oraz analiza danych w stosunku do ustaleń, w celu upewnienia się, że określone wymagania jakościowe zostaną spełnione. Realizowany jest jako przegląd wykonywany przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub różne odmiany auditów.
 12. Docelowym fragmentem opisywanego modelu są efekty, a wiec przede wszystkim: - jakość wytworu, która w konsekwencji daje: - zwiększenie zysku, chociażby przez zmniejszenie kosztów nieodpowiedniej jakości; w łańcuchu konsekwencji udanej jakości, przejawia się: - satysfakcja członków załogi przedsiębiorstwa, która jest dumna z udanych wyników własnej pracy; wreszcie: - korzyści otoczenia, jak np.: działalność przedsiębiorstwa przyjazna środowisku naturalnemu, udział przedsiębiorstwa w akcjach socjalnych, pośredni wpływ na wzbogacanie się społeczeństwa.
 13. Szkolenia - to bardzo istotna forma działań projakościowych polegająca na podnoszeniu kwalifikacji personelu przedsiębiorstwa oraz niezbędnego zgłębiania jego wiedzy o jakości. Najistotniejsze tematy szkoleń są następujące: • elementy świadomości jakościowej, • podstawowe zagadnienia norm ISO serii 9000, • wiadomości dla kadry kierowniczej, • dokumentowanie systemu zarządzania jakościowego, • wiadomości dla auditorów.
 14. System zarządzania jakościowego powinien być nieustannie doskonalony. Sprzyjają temu: - stosowanie racjonalnej metodyki postępowania, - systematycznie przeprowadzane przeglądy, czyli audity. Kompleksowość działań w systemie zarządzania jakościowego ujmuje wszystkie etapy powstawania wytworu (wyrobu lub usługi), które można określić jako: - projektowanie, - wykonanie, - użytkowanie.
 15. W sferze użytkowania do obowiązków wytwórcy należą: - serwis - posprzedażne usługi wytwórcy dotyczące jego wytworów, głównie jako: - naprawy w okresie gwarancji albo rękojmi. Gwarancja - odpowiedzialność wytwórcy (lub sprzedawcy) wobec nabywcy za niezawodne działanie i zachowanie właściwości wyrobu w okresie gwarancyjnym (najczęściej wynoszącym 12 miesięcy od daty zakupu). W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu niesprawnego z winy wytwórcy.
 16. Rękojmia - szczególny rodzaj odpowiedzialności materialnej sprzedawcy albo dostawcy towaru za ujawnione wady. Jest aktualna przede wszystkim w tych przypadkach, gdy towar jest sprzedawany bez formalnego zagwarantowania jego jakości przez wytwórcę. Odpowiedzialność wynikająca z rękojmi jest niezależna od wiedzy i winy sprzedawcy (dostawcy). Na nabywcy ciąży obowiązek sprawdzenia jakości towaru w ciągu 14 dni od jego zakupu (dostawy).
 17. Elementy systemu jakości 1. Zarządzanie jakościowe System zapewnienia jakości może być zlokalizowany w różnych jednostkach gospodarczych. Mogą to być różne instytucje, ale najczęściej są to przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji podanej uprzednio. Przedsiębiorstwa dzieli się według liczebności zatrudnionych w sposób umowny (brak ogólnie obowiązującej reguły) na: • duże - ponad 500 zatrudnionych osób, • średnie - od 100 do 500 zatrudnionych, • małe - poniżej 100 osób zatrudnionych.
 18. Struktura systemu jakości - zawiera następujące najistotniejsze elementy: • odpowiedzialność kierownictwa przedsiębiorstwa za opracowanie i wprowadzenie do stosowania wiodącego elementu dokumentacji, jakim jest polityka jakości oraz za decyzje w zakresie inicjowania, wdrożenia, utrzymywania i rozwoju systemu jakości, • szczegółowe opracowanie podziału odpowiedzialności za jakość na poszczególnych stanowiskach i kompetencji w tym zakresie,
 19. podstawowe zasoby systemu to: • ludzie i ich specjalistyczne kwalifikacje, • procedury operacyjne, czyli pisemne wytyczne skoordynowanych działań projakościowych dla całego systemu, powinny uwzględniać zapobieganie powstawaniu błędów oraz ewentualne działania korygujące po zaistnieniu błędów, • w opracowanej przejrzystej strukturze organizacyjnej systemu zarządzania jakościowego należy określić sposoby przekazywania informacji o jakości.
 20. Elementy operacyjne systemu jakości, zaliczane do najistotniejszych to procesy: marketingu, projektowania, wykonawstwa, analizy rezultatów działań, poprawy jakości wytworu.
 21. Struktura organizacyjna systemu zarządzania jakościowego powinna wykorzystywać strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, o ile ta nie wymaga zmian doskonalących. Po uznaniu, że istniejąca struktura organizacyjna odpowiada potrzebom (lub po jej usprawnieniu), przyjmuje się ją jako podstawę do podziału kompetencji oraz odpowiedzialności w systemie zarządzania jakościowego.
 22. Odpowiedzialność i kompetencje za wszystkie ważne zadania (działania) projakościowe ustalana jest dla kierowników różnych szczebli organizacyjnych od góry do dołu według hierarchii. Konkurencja -jest na wolnym rynku czynnikiem naturalnym. Ma ogromne znaczenie dla realizacji działalności każdej firmy. Podstawową zasadą poprawnego postępowania firmy na wolnym rynku - jest gruntowne poznanie konkurentów, co ułatwia doskonalić działalności własnej firmy.
 23. Marketing - to sondaż rynku, który ma na celu wszechstronne rozpoznanie sytuacji rynkowej, co powinno stanowić podstawę do sporządzenia racjonalnego planu działań w systemie jakości, pomagając w opracowaniu oferty rynkowej
 24. Organizacja systemu zarządzania jakościowego powinna spełniać następujące wymagania: • racjonalny podział kompetencji i odpowiedzialności, • zaangażowanie w sprawy jakości całej załogi przedsiębiorstwa, • współpraca i zaangażowanie w sprawy jakości dostawców i kooperantów przedsiębiorstwa, • uregulowanie procedurami wykonywania prac (procesów) ważnych z punktu widzenia pożądanej jakości,
 25. regularne przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu jakości oraz działań korygujących w przypadkach występowania odstępstw od określonych wymagań, przegląd skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakościowego, przeprowadzany przez przedstawiciela najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa (dyrekcji lub zarządu).
 26. Skuteczność zarządzania jakościowego warunkują również takie czynniki jak: • kompleksowość działań ujmująca wszystkie etapy powstawania wytworu, • rzetelna informacja o jakości oparta na udokumentowanych konkretach, • bezbłędna praca wszystkich wykonawców.
 27. Przegląd umowy leży przede wszystkim w interesie dostawcy, który powinien sprawdzić: •określenie i udokumentowanie stawianych wymagań jakościowych, możliwości wykonawcze dotyczące wymagań ujętych umową, •wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności od wymagań stawianych w ofercie.
 28. Sterowanie projektowaniem powinno być realizowane przez wytwórcę w celu wprowadzenia i przestrzegania procedur kontroli i weryfikowania projektów wyrobów z zapewnieniem spełnienia określonych wymagań.
 29. Komponenty dostarczane przez zleceniodawcę - w takich przypadkach powinny być wprowadzone i utrzymywane procedury określające: •identyfikację wyrobów, •rejestrację i właściwe przechowywanie wyrobów, aby uniknąć ich omyłkowego pobrania do innych celów, •zabezpieczenie przed zagubieniem lub uszkodzeniem, •informowanie zleceniodawcy o szkodach lub innych niezgodnościach.
 30. Oznakowanie wyrobu i jego identyflkowalność - są potrzebne aby wyrób był wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w celu uniknięcia niekiedy kosztochłonnych pomyłek; dotyczy to wszystkich etapów realizacji wyrobu (od dostaw do serwisu posprzedażnego). Sposób oznakowania wyrobu powinien być odnotowany w zapisach o jakości.
 31. Sterowanie procesami realizacji - wykonywane jest przez wytwórcę i wymaga określenia i zaplanowania produkcji oraz (zależnie od potrzeby) instalowania wyrobu. Procesy te powinny być przeprowadzane pod nadzorem. Metody statystyczne - powinny być w miarę potrzeby stosowane przez wytwórców, co pomaga w sprawdzeniu czy zdatność procesu i parametry wyrobu spełniają stawiane wymagania jakościowe.
 32. Zasoby - to ludzie, informacja, materiały, sprzęt, wyposażenie i finanse potrzebne do funkcjonowania systemu jakości. Zawsze powinny być dobierane i uzupełniane z myślą o jakościowych zadaniach systemu. Zakupy - należy realizować z uwzględnieniem procedur oceny dostawców (poddostawców) i ich produktów, co zapewnia dotrzymanie wymagań jakościowych. Poddostawca - dostawca dostawcy głównego. Należy opracować i prowadzić wykazy możliwych do zaakceptowania dostawców i kooperantów oraz ustalić warunki odbioru dostarczanych przez nich produktów.
 33. Transport - wymagane są udokumentowane procedury, metody i sprzęt transportowy zapobiegający uszkodzeniu lub zniszczeniu wyrobu. Przechowywanie - odpowiednie procedury powinny wskazywać bezpieczne miejsce przechowywania zapobiegające jego uszkodzeniu lub zniszczeniu do czasu jego dostawy lub użycia. Pakowanie - procedury powinny określać: nadzór, odpowiednie materiały, postępowanie podczas pakowania, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i właściwe oznakowanie wyrobu.
 34. Dostawa - procedury powinny regulować ochronę jakości wyrobu po kontroli i badaniach końcowych. Ochronę jakości wyrobu do miejsca przeznaczenia, powinna regulować umowa kupna — sprzedaży. Serwis - powinien być realizowany według odpowiednich procedur (gdy w umowie jest zawarta klauzula o posprzedażnej obsłudze wyrobu przez wytwórcę). Obowiązkiem jest sprawdzenie przyczyny powstania wady i ustalenie odpowiedzialności za nią (poddostawca, kooperant, pracownik wytwórcy czy użytkownik).
 35. LUDZIE TWORZĄ JAKOŚĆ !!! WIĘC POWINNI TO ROBIĆ ŚWIADOMIE I UMIEJĘTNIE !
 36. Kadra odgrywa w systemie zarządzania jakościowego ogromną role, bo jej kwalifikacje i postawa mają zasadniczy wpływ na efekty działalności przedsiębiorstwa Warunki dobrych wyników pracy - można sformułować następująco: • dobra organizacja pracy, • odpowiedni poziom kwalifikacji wykonawców, • dobre wyposażenie stanowiska roboczego w odpowiedni sprzęt, narzędzia i materiały, • rzetelne wypełnianie przez pracownika powierzonych mu obowiązków.
 37. Motywacja pracowników •to pobudzanie ludzi do zwiększonego wysiłku w realizacji określonych celów organizacyjnych lub osobistych, sprzężone z zaspokojeniem określonych potrzeb indywidualnych. •Motywacja personelu do działań projakościowych na rzecz przedsiębiorstwa może być dwojakiego rodzaju:
 38. psychologiczna - gdy świadomy swej roli dla sprawy jakości oraz znaczenia problemu jakości dla poprawy sytuacji przedsiębiorstwa i całej gospodarki - pracownik, z własnej inicjatywy dokłada wszelkich starań, aby zrobić jak najlepiej to, co do niego należy, ekonomiczna - gdy bodźcem do działań pracownika na rzecz jakości jest doraźna korzyść materialna w postaci odpowiadającej mu formy wynagrodzenia.
 39. Współuczestnictwo •to harmonijne współdziałanie całej załogi w dążeniu do pożądanej jakości. •Jedną z form współuczestnictwa jest praca w zespołach roboczych.
 40. Cechy charakterystyczne pracy grupowej są następujące: - możliwość wyznaczenia zadań indywidualnych w podjętym zadaniu dla grupy, - lepsze wzajemne poznanie i wyrobienie stosunku do kolegów i przełożonych, - wzbogacenie zasobu informacji i doświadczeń u każdego z uczestników, - możliwość prezentowania i wykorzystania różnorodnych pomysłów,
 41. uczestniczenie wszystkich członków grupy w ustalaniu celów i podejmowaniu decyzji, - możliwość zdobycia w grupie większego uznania niż w pracy indywidualnej, - sposobność do identyfikowania się z grupą i łatwiejsza z firmą.
 42. Dla efektywnego działania grupy są potrzebne: poparcie kierownictwa firmy oraz lokalizacja i możliwość dysponowania zasobami.
 43. Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
Anúncio