O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MODELO NG KOMUNIKASYON<br />
Depinisyon<br />Modelongkomunikasyon – ay angmgadayagram o representasyonnanaglalahadsaiba’tibangteoryahinggilsapag-aaraln...
MGA MODELO SA KOMUNIKASYON<br />Angmgamodelosaprosesongkomunikasyonayonsaiba’tibangmgadalubhasa: <br /><ul><li>MODELO NI A...
MODELO NI BRADDOCKS
MODELO NINA CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER
SMCR MODELO NI DAVID BERLO
MODELO NI WILBER LANG SCHRAMM
MODELO NI FRANK DANCE</li></ul>Iba pang Modelo:<br /><ul><li>MODELO NI HAROLD LASWELL
MODELO NI CHARLES OSGOOD
MODELO NI GEORGE HERBERT MEAD
MODELO NINA SWANSON AT MARQUARDT</li></li></ul><li>ModelongAristotelyan<br />
Aristotle<br /><ul><li>Iskolar
Kauna-unahangnagpaliwanagsaprosesongkomunikasyon
Retorika
Klasikongmodelongkomunikasyon
Inilahadangprosesongkomunikasyonnatuladsasitwasyongpangretorika</li></ul>Orador o tagapagsalita - ispiker<br />Argumento<b...
MODELO NI ARISTOTLE<br /><ul><li>Nagpapakitanglinear (linyar) nakatangianngkomunikasyon</li></ul>angtagapagsalitaanglilikh...
3 sangkapngkomunikasyon<br />Inilalahadangmgapayaknaelementong:<br />Pananalita – tumutukoysanagsasalita – angnagbibigayng...
Modelonibraddocks(naekstensyonngmodelonilaswell at nag-expand samodeloniosgood)<br />
MODELO NI HAROLD LASWELL (1957)<br /><ul><li>Tumutukoysamgaelementongtransmisyono paghahatidngmensahe</li></ul>Mgatanong:<...
Para kaninoipinahahatidangmensahe?
Sa anongparaaninihahatidangmensahe?
Anoangepektongpaghahahatidsamensahe?</li></li></ul><li><ul><li>Sa anongkalagayan o pagkakataon? (Circumstances)
Anoanglayunin? (Purpose)
Anoangnagingepekto? (Effect)</li></ul>ModeloniBraddocks<br /><ul><li>Tinukoyniyaangmgamahahalagangtanonghinggilsakaganapan...
Modelonina Shannon at Weaver<br />
Claude shannon at warren weaver (1949)<br /><ul><li>Mga mathematician natumuklasngparaan kung paanonghigitnamapadaliangkom...
“Mathematical Theory of Communication” o angmatematikal-teknikalnateoryangkomunikasyon
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Modelo ng Komunikasyon

Modelo ng komunikasyon – ay ang mga dayagram o representasyon na naglalahad sa iba’t ibang teorya hinggil sa pag-aaral komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang biswal na paraan o paglalarawan. Ginagamit ang mga ito upang higit na maipaliwanag at bigyang linaw ang mga elemento at proseso ng komunikasyon.

 • Seja o primeiro a comentar

Modelo ng Komunikasyon

 1. 1. MODELO NG KOMUNIKASYON<br />
 2. 2. Depinisyon<br />Modelongkomunikasyon – ay angmgadayagram o representasyonnanaglalahadsaiba’tibangteoryahinggilsapag-aaralngkomunikasyon. Inilalahadngmgaitoangkomunikasyonsaisangbiswalnaparaan o paglalarawan. Ginagamitangmgaitoupanghigitnamaipaliwanag at bigyanglinawangmgaelemento at prosesongkomunikasyon.<br />
 3. 3. MGA MODELO SA KOMUNIKASYON<br />Angmgamodelosaprosesongkomunikasyonayonsaiba’tibangmgadalubhasa: <br /><ul><li>MODELO NI ARISTOTLE
 4. 4. MODELO NI BRADDOCKS
 5. 5. MODELO NINA CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER
 6. 6. SMCR MODELO NI DAVID BERLO
 7. 7. MODELO NI WILBER LANG SCHRAMM
 8. 8. MODELO NI FRANK DANCE</li></ul>Iba pang Modelo:<br /><ul><li>MODELO NI HAROLD LASWELL
 9. 9. MODELO NI CHARLES OSGOOD
 10. 10. MODELO NI GEORGE HERBERT MEAD
 11. 11. MODELO NINA SWANSON AT MARQUARDT</li></li></ul><li>ModelongAristotelyan<br />
 12. 12. Aristotle<br /><ul><li>Iskolar
 13. 13. Kauna-unahangnagpaliwanagsaprosesongkomunikasyon
 14. 14. Retorika
 15. 15. Klasikongmodelongkomunikasyon
 16. 16. Inilahadangprosesongkomunikasyonnatuladsasitwasyongpangretorika</li></ul>Orador o tagapagsalita - ispiker<br />Argumento<br />Talumpati<br />tagapakinig - awdyens<br />mensahe<br />
 17. 17. MODELO NI ARISTOTLE<br /><ul><li>Nagpapakitanglinear (linyar) nakatangianngkomunikasyon</li></ul>angtagapagsalitaanglilikhangmensahe at babalangkasnitosakongkreto at malinawnaparaanupangmaunawaanngtagapakinigangnilalahad o naisiparating.<br />Anglayuninngkomunikasyon ay ang tanging maimpluwensiyahanngtagapagsalita at mabagonitoangdamdaminngkanyangmgatagapakinig.<br />
 18. 18.
 19. 19. 3 sangkapngkomunikasyon<br />Inilalahadangmgapayaknaelementong:<br />Pananalita – tumutukoysanagsasalita – angnagbibigayngmensahe<br />Mensahe – angsinasabi<br />Tagapakinig – angnakikinig – angtumatanggapngmensahe<br />
 20. 20. Modelonibraddocks(naekstensyonngmodelonilaswell at nag-expand samodeloniosgood)<br />
 21. 21. MODELO NI HAROLD LASWELL (1957)<br /><ul><li>Tumutukoysamgaelementongtransmisyono paghahatidngmensahe</li></ul>Mgatanong:<br /><ul><li>Sino angnaghahatidngmensahe?
 22. 22. Para kaninoipinahahatidangmensahe?
 23. 23. Sa anongparaaninihahatidangmensahe?
 24. 24. Anoangepektongpaghahahatidsamensahe?</li></li></ul><li><ul><li>Sa anongkalagayan o pagkakataon? (Circumstances)
 25. 25. Anoanglayunin? (Purpose)
 26. 26. Anoangnagingepekto? (Effect)</li></ul>ModeloniBraddocks<br /><ul><li>Tinukoyniyaangmgamahahalagangtanonghinggilsakaganapanngkomunikasyon</li></li></ul><li>MEDITATIONAL THEORY OF MEANING<br />CHARLES OSGOOD (1976)<br /><ul><li>Nagpaliwanaghinggilsakahulugannganumanginformasyonnamaaringtukuyinsapamamagitanngtatlongdimensyon</li></ul>Evalwasyon (kung ito ay mabuti o masama)<br />Lakas (potensi) (gaanoitokalakas)<br />Gawain (gaanoitokabilis)<br />
 27. 27. Modelonina Shannon at Weaver<br />
 28. 28. Claude shannon at warren weaver (1949)<br /><ul><li>Mga mathematician natumuklasngparaan kung paanonghigitnamapadaliangkomunikasyon
 29. 29. “Mathematical Theory of Communication” o angmatematikal-teknikalnateoryangkomunikasyon
 30. 30. Bataysakanilangteorya, angpaghahatidngmensahe ay nangangailanganng “electronic signal”
 31. 31. Angkanilangmodelo ay binubuong “information source”, angmensahe, ang “transmitter”, ang signal, at ang “receiver”
 32. 32. Binigyanghalaga din nilaangpanghihimasokngtinatawagnaingay. </li></li></ul><li>Ipinapakitasa model:<br /><ul><li>Pinagmumulanngimpormasyon - pinanggagalinganngmensahengihahatid.
 33. 33. Gagamitinitong transmitter (telepono, bibig, etc)
 34. 34. Ingay – nakaaapektosapagtanggapngmensahe
 35. 35. Tagatanggap - tatanggapngtunog at senyas
 36. 36. Destinasyon - patutunguhan at pinatutukayanngmensahe
 37. 37. Modelongnagpapakitangkaugnayanngelementongingaysaprosesongkomunikasyon
 38. 38. Angingaysamodelongito ay kaakibatngmgapinagdaraananng signal, patingiba pang elemento
 39. 39. Hal. Ingaysalinyanamaririnighabangnakikipag-usapnagamitangteleponobilangmidyum; nararamdamangkabangestudyantesaharapanngkanyangguro at mgakaklase</li></ul>Transmisyon model sakomunikasyon<br /><ul><li>Modelongmatematikal-teknikal
 40. 40. Nangangailanganng signal
 41. 41. Binubuong information source, message, transmitter, signal, receiver
 42. 42. Angprinsipalnakonsern ay samgabagay o pangyayaringnakagagambalasamatagumpaynadaloyngkomunikasyon (o ingay)</li></li></ul><li>ModeloniDavid Berlo<br />
 43. 43. Smrcmodeloniberlo<br /><ul><li>Nakabataysaapatnapayaknaelementongpakikipagtalastasan: SMCR (Sources – Message – Channel – Receiver)
 44. 44. Tumukoysakabisahanngkomunikasyonnatinawagniyang ‘fidelity’ ngproseso. Tinukoy din angmgasaliknanakakaapektosakalalabasanngkomunikasyon</li></li></ul><li><ul><li>Para kayBerlo, kapagmahusayangkasanayansakomunikasyonngparehongtagapagsalita at tagatanggap, higitnanagigingepektiboangpaghahatid at pag-unawasamensahe. Hal.
 45. 45. Angkasanayanng encoder (tagapagsalita) ay may malakinggampaninsakaganapanngkomunikasyon (iskilsakomunikasyon, kaalaman, sosyalsistem, kultura, atityud)
 46. 46. Angpinagmumulanngmensahe
 47. 47. Mensahe – salita, tunog, ekspresyonngmukha, kumpas, galawngkatawan
 48. 48. Pinagdarananngsenyas– daluyanngmensahe. Hal. Light waves, telepono, telegrama, radyo, email, text, cellphone
 49. 49. Tumatanggapngmensahe</li></li></ul><li>Elementongpakikipagtalastasan<br />Angpinagmumulanngmensahe (Source)<br />Mensahe (Message)<br />Pinagdaraananngmensahe (Channel)<br />Tumatanggapngmensahe (Receiver)<br />
 50. 50. Karanasan<br />Karanasan<br />ModeloniWilbur Schramm<br />
 51. 51. Wilbur schramm<br /><ul><li>“Father of Communication Study”
 52. 52. Nagbigayngkahalagansa human behaviorsaprosesongkomunikasyon
 53. 53. Siyarinangnagpakilalasaprosesong encoding at decoding – isangprosesong two-way communication sapagitanngtagapagpadala at tagatanggap
 54. 54. Isinamaniyaang feedback at lawakngkaranasanupangtukuyinangmodelo.</li></li></ul><li>ProsesongEncoding at decoding <br /><ul><li>Isa samgamodelongunangnagpakitangsiklongkatangianngkomunikasyon – parehoangelementongtaglayngtagaunawa at tagasagisag.
 55. 55. Binigyangdiinangkahalagahanngreaksyonsamagkabilangpanig</li></li></ul><li>Karanasan<br />Karanasan<br />Ditoniyainilahadangkahalagahanngkaranasanupanglubosnamaunawaanngnaglalahad at tumatanggapangsenyas at reaksyongbinibigay. Higitnamalakiangnalilikhangugnayanngsenyas kung may malakingugnayansakaranasanangdalawang nag-uusap. Hal.<br />kUltura at karanasansakomunikasyon<br />
 56. 56. Modeloni Frank Dance<br />
 57. 57. Frank dance (1967)<br /><ul><li>Naniniwalasiyanaanglinyarnamodelo ay nakapagpapakitalamangngisangtipongkomunikasyon. Sa kabilangbanda, angsirkularnamodelo, bagama’ttumatanggapngfidbak, ay mulingbumabaliksapinagmumulannito.
 58. 58. Ayonsakanya, taliwasitosatunaynanangyayarisabuhay.</li></ul>Angkomunikasyon ay dinamiko<br />– patuloynanagbabagosapaglipasngpanahon<br />- Nagbabagoangmodelodahilsakomunikatibongsitwasyon<br /><ul><li>Pinagsamani Dance angdalawangfigyurs (linyar at sirkular o paikot).</li></li></ul><li>Inilarawannina Richard Swanson at Charles Marquardt angprosesongkomunikasyonsaganitongilustrasyon.<br />Sistema o paraanngpakikipagtalastasan<br />
 59. 59. Kumpas o Kodigo<br />Daanano tsanel<br />Mensahe o ideya<br />pidbak<br />Tumatanggap<br />Pinanggagalingan<br />Mensahe o ideya<br />Daanano tsanel<br />Kumpas o Kodigo<br />
 60. 60. Mgasanggunian<br />Alejo, Zorayda L., et al. (2008). Akademikong Filipino saKomunikasyon. Quezon City: New Day Publishers.<br />Antonio, Lilia F., et al. (2005). KomunikasyonsaAkademikong Filipino. Philippines: C & E Publishing, Inc.<br />
 61. 61. Mark martin celino2eco2<br />

×