Competencias

151 visualizações

Publicada em

Competencias de fisica 2

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
151
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
26
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Competencias

  1. 1. Fssuca Í 25 AgTTma Ve¡ CÊÇMC geada 'u . us Açamdo çrmrm mmoñf* Nombre F-. smaz. btogspotxrw gmod Rgrñma pnñLxçCñ' V BNAVWWXO (20q505u9) ApUnÔPS ¡ Evowacuoñes ' * LÊJOHC nñárrbnlçxzdulczov «tem (nn t Cm: ra m4: - . sem? Í _ A_ ~ . í Masc LEUUIO. (CMPúvccbrn mas sua ah- drnsgnas ' L0 uuçaí. QCP¡QÓCÓÉS dC C. maker: . E¡ 35h( d-Í j *' Huàvcskahíc* (aocõcuwShtCú êhshcoó (W 3h99( “ (pm/ cpm de ôenuclod (7650 x¡ P630 @Kcnfico q-cmúx * Suave, (X: ¡wazzcuón c : mpg: »Í ' - ; vgüyqa um: : ¡osium persüNú soh-w' ? emos de . ñffrfag, n¡ ¡ucvonc ü ¡gMm-u Cangmlgvcutkã GNC; pUMCS da vara de mana-no çmhçp, Y CSN-¡Chucw . _~ Qfçcmçtt, m; gQwo; Çhçfzxgtôí' NVCÓIÊCO su; PUFWQ. ; ck: , ¡3¡Q O¡ Cowxw nggvçz_ JrQÇHCVWCVxÀ§ : VWBLNJ “UCVCu (Oüíhqwnqntn: : qu: rcpt. :adia Uwvívwvwv' '1 U prcstc-chvcn; C^ CHV~ 56 comece v vmonu CLSHY~3“0 *1 @V030 pvomcmo: .1 renas tc r ncendo m cor/ wc» to: 053mm* *at* PC's-gut p a'. fyomo CHHÇONÍIHC “Os ÇGCQC3 QUC “Vluqcw em ao 1O'^O Cb deacnorves É r' Eçcvcho_ _ “t, itfg q GH¡1C: NÉñÍLÍ e; PCFÔIAC'*ÉS Cn Cvi¡$í"uo5 @mt-um Umzgnçxx los «xgdxog ccskog 1 Vccronuctucx: gpmgpuctdo/ _ínr E ' Lxprcsp cdecxsu¡ cciñcxios medem¡ . cpucscmrxaoacsImgusncos. L “WOMCOS c LTQÕCOS
  2. 2. , _¡'] Amfm pune: d: VQÍÔ ccn uptllu( q (rhqlgxfz. ¡, « q_ MÀW. . ¡íàüímíf da* rhcwcncx cüçxmxx ' É' nucxço q (gwnmm dg NNfN~Y¡C çêçcqwc, c» &Um; Chçtuu( 'OV'3"5 MÔ°Q'C”5 d: 93'u(«~'“"~*"" 'V' hcíxcfvt* ç» CJF"W1A'“HCAI u x N( r L *u* ' ' r 'tr ^ tm sampa deímícndc Ljxgçc de @cmg-x cc_ Puxa¡ , Á t¡ _MQ_ (“r"*~“ík . Un pau, ve'_u¡ç: ¡ , _ ophe^e reñxfjhñ v¡ g. :,crnçj¡z¡_ L' D^LL›*OI<“O Cucñkü; tL-ewamtes . q PwgkvWcü de comu: : Çicmuhcc c 'acham/ do expcnhoçntoa_ P-: rhmçn>r; L . Exçhcna as Ramone'. Qncnhçmçxs QUE sugâpmgr. C'_›j(f)I(§('(-f__('_Ç myf¡ m sowcnórx dc pmmcmcs. cchdmmos f; ÍdenhF-co prcbknos. Çomwxc. prcücnns dt çcuocke( Cxcnhimg n' @EQ Cxs F-pc'Í'c"-_-, ¡§, .wncczorscu, pane. xcçolwrloj, T r : Ave pnomtmos : sm-puedo: e scoÀes oie su entgrño Lshhzando tos CleñÇtQ$ expeumcrxrcucs poAc- C1cO“'~p| .:'C~O-' q mudem da¡ "msmo ' n x Concronm os . deus çfecorxcedwàñs oce«0 dos os (fenomeno: noi con e çonoçmucnkc cuca* çmo expbccu q odqvuu ñurvos Coñoamàenbog «nã *Umàod IE EU to xduíô ka cobdocnóvx hcYOÓ¡°O'“*C05« UY-*50U°'Õ“ 9°'“ c' hcv onngnb b-ocido dc 09005 MÓUSNWOKS 7:_ V¡ -g Hidvodnnomrco Í 605m, qçyumchaco , Tco¡cn. o ae &vrxoçüh _Ecoon-Jon (k ccnhñkhmld rcacmo de Tomccü- - Uso; dccxplicocnón J. . n. _-
  3. 3. oknolcza pegç¡cnc çm exprccxoñes sxmpouççxg d: Un Ce^or^cno de k). n › s¡ 05 rasgou O“2>Cu/ m)<“; c, gmnpxc- W550 o mcdwnrwc mshumc/ kos c~ , mOQÇC5 QÍCIC¡CÇ; ' n cx metodowgxcx opvcp = :^c» reauzocucrx dc puoqccsoa mx: :- «cndíendc erotismo: xccncoc~ñocb3 (ou nc. cjcñcncx ¡eokzs de 5p : nto no uhlízcv c-mpcncnerx 4 / ncJQuc- dccsb* Ô'5c«pnrcucs gp 'n @amem ouxenos csiameodos c P ode os cucncnos cxpinmeñtoúes poxo o c i b › ¡Mn-cc- b 24/08/:5 Undoó Meroccxonea mon-cnc. cncvam à Lo moxerxa cs em rcohdod energia obscuro p Termobgío À Tcmperoàuro u Cow' F) › Tercnochrnmncq ' . Procesoc ícrmodcfnmscos b : Equmbrxo #ernmco ' * 7.- 5V; 'UEÇ . _'_' n .1 P , Suavg . naxroccuoncs Y proccdimxcnbs de manero. rcñemvcx covvxprcndugq. * do como code- uo de sua pesos comnbuycn ok mma: : igbaçhx/ Q p Q-umdod 1 , yDeaorvcHQ mmvamones Y propone somoomcs g problemas c. . É _l @Nu de (YÉÂCXÉÃQS CSÊCÀDÍCCIÓOS "g I) Umdni 1 P ' ' u) Undnd1 k ¡Aôurvt uma cmcmud conhuchxc. Conguucmc com bg ccrgx-yuqfüíos y hab. . p _Ldodcs com Cs que cmMo. dcmm dc ÓMSMniog cquwm dc hObOJO 9) Umàad 1
  4. 4. Um w . . __ _ f1rO; ;:C“oÃ* _kefmxvfégmxáã d: xíkCxñrn, /*Cxo~ d? _Ç _KVWMCW çjm_ EVOKIQ “n truck: 1*rç'§xí'ñǧ¡Ç¡Ó¡- ' - ( ' . › a N' ~, _ c, f “Ju rm p_ Y Opfhowx : .UQaAMÉ cg¡ çxcjku¡ V¡ › 5*) khmbd 1 c) Umúcnd x k) Umdad] V 00:90:70 'bb píocorvxqpcncf. . çñxccrxcnk; O comgvxc; fl. :l)[c ÕWUÍL ; NG F m; ¡x<. c: ux<: u ÍCuhl ck : zh «CEC» usmhçxco ãázhtcofvtñic) Cp¡rO^Cg «gcbnc Oâ mrwlçk/ LKT: d: b: Ç¡§¡(Cv¡ Y m. ñ «- -« «. -~ ~'- - _ , ehcos : Cx L . A. V›Cb CQhUnUY_ LÇLxÍLI(Q ¡C_¡. __¡k¡(_C7¡C. _r(__1 c°^çlcrxío bs dccss nccoxzrdxdos o) fxxcbd Duserxc mcdüos cx protohpg¡ çaío xcssowc¡ pçnugnwog_ 10h59 ? CCP-Y ÔCÂKNC“~CS c dewbzírcxt pnncxçr-. Qg cwmhç-, COZ Uhhzq ^élTcxmxeño$ x¡ cquxçvcxs cspáciohzodo; em xo buxNr( Sdecccn. onolpgxs x¡ aamiésxg pcurgurs- ÓIVUQJÇ5C¡K§. N de ¡CL _nr cxerwhñco qu: cowinbuye 0 : ao tcxrmocom occmdennco ' ¡'›-. - . ¡' AÇU/ O O¡ CSÃUCMQNE c” e @aceso de PVOk'C«CxAC°~V po¡ rhç-dtC de dw unghumemxcg. $(0 de proccso. ¡UDHCCM CC'<'. IOL_›CC| Õ'W ¡ndwxduoa Y equxpo, os¡ como os rhcdcnokw; etolnxcxcka: Cgmo pode de o c0rx3cuc0^ de¡ QÇVCHÇNzLWJG y to ouio rcsponsobnhdüü dd musnro, cs+c opürkodc apoyo cú ea* «xucparwe o oñohzor su irc-b, com o kendc/ Cxcm o "W305" go desempçño co W510 0+6 | .. ^ , APOYO c^ d üñOMSxS da ós-xNPCM c6 GBNWONW duvome d &Senx pcño UNÓOÚ A com : qu( cl Ç)v(u*c. ;<ñf . › ' c o' Es CVC u^ Wümemo de : Nua ~Q. _mr3ríx c P^Ot~"1(: ' düínun comes son te: tunado: @UC ocç-co de 63W “CWÕJÓ *Ft Hs 'NL'
  5. 5. s. | _ EL_ 95mm: qdÁàren-Cõ çogíños web que buscam Qmphac e( @Corxoçxmxcnb x¡ opoycu O míãoccrwoçxórx pçopordonodú x¡ la *Cmúocióñ de diversos ocmnoodes' I'Ç*. Ô, _ _ CIL * ~ dçkr 5 En cedo ocüvidod se ¡nchccm 05 ocmodes y »amores que 35! ¡preçende ¡mmemcnnt O OFQL de *rob cxd ocqgkçg | f_ . .m . Moâerud rccorob. e &quêhqpoyo os diversos odivxdodcs que Se vom prescñlomdo y corwrkbuyeñ O lo conçormockcsn de Çodoçd'

×