O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
La vocal neutra
La vocal neutra
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a La neutra (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

La neutra

  1. 1. ORTOGRAFIA LA VOCAL NEUTRA A / E © Escola Grèvol Marina Mallol –’10
  2. 2. Presentació <ul><li>Els parlants de les comarques orientals dels Països Catalans pronunciem igual les vocals a i e quan es troben en posició àtona. </li></ul><ul><li>Les vocals “ a ” / “ e ” sonen igual quan estan en síl·laba àtona  sonen / ∂/ = vocal neutra (no sona ni /a/ ni /e/, però s’assembla a les dues). </li></ul><ul><li>Això pot fer que ens equivoquem al moment d’escriure-les. Ens podem confondre i escriure “a” en lloc de “e” (o al revés) perquè la pronúncia és idèntica. </li></ul>
  3. 3. A fi de mot <ul><li>Escriurem a si és una paraula femenina </li></ul><ul><ul><ul><li>don a , nebod a , sogr a , alumn a , esquerr a , pobr a , tard a , verd a , sabat a ,... </li></ul></ul></ul><ul><li>Escriurem e si és una paraula masculina </li></ul><ul><ul><ul><li>hom e , as e , metg e , exempl e , alumn e , vespr e , tendr e , pobr e , orf e ,... </li></ul></ul></ul>
  4. 4. A fi de mot <ul><li>Escriurem a si és una paraula femenina </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins acabats en:-ma - Ex: dram a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -ta - Ex: poet a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-arca – Ex: monarc a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-cida – Ex: homicid a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-ista – Ex: artist a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins: di a , goril·l a , map a , tequil a , titell a ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins= femenins: agrícol a , belg a , celt a , indígen a , pers a ,... </li></ul></ul></ul>
  5. 5. A fi de mot <ul><li>Escriurem e si és una paraula masculina </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adjectius acabats en : -aire -Ex: xerrair e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> ( masc.= fem.) -able -Ex: amabl e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -me – Ex: enorm e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -ne – Ex: solemn e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -re – Ex: alegr e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>els femenins: bas e , fas e , class e , fras e , sèri e , higien e , piràmid e , febr e , imatg e , llebr e , mar e , torr e ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els plurals escriurem sempre – ES </li></ul></ul>
  6. 6. Al mig d’un mot <ul><li>Cal buscar l’arrel: </li></ul><ul><li>S’escriurà a o e segons com soni en posició tònica </li></ul><ul><ul><li>Exemple: t a ula ---- t a uleta, t a ulell </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>t e rra ---- t e rreny, terrícola </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>t e ula ---- t e ulada </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Casos difícils: </li></ul><ul><ul><li>A : a mbaixada, ass a ssí, a valuar, r a mat, av a ria, m a lenconia, r a có, d a vant... </li></ul></ul><ul><ul><li>E : s e rgent, alb e rcoc, ass e mblea, eb e n, e feminat, e nyorar, m e ravella, mon e stir, pols e guera, punx e gut, tr e ball, v e rnís... </li></ul></ul>
  7. 7. Desinències verbals <ul><li>La penúltima lletra és una E </li></ul><ul><ul><ul><li>cant e s, cantàv e m, temi e s, córr e r, empèny e r,... </li></ul></ul></ul><ul><li>L’última lletra és una A </li></ul><ul><li>cant a , cantav a , temi a , fei a ,... </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infinitius de la 2a conjugació: caur e , vendr e ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corr e , obr e , ompl e , vin e </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Exemples sona /e/ tancada Adr e ça Adr e çar sona /a/ Br a ç Abr a çar sona /e/ tancada N e do N e dar sona /ε/ oberta P e s P e sar sona /a/ Af a ito Af a itaré sona /a/ P a s /∂/ (vocal neutra) P a ssar Paraula de la família amb la vocal en posició tònica i, per tant, no dubtosa, clara Com sona la vocal dubtosa (en negreta) Paraula amb la vocal neutra i dubtosa
  9. 9. Canvis ortogràfics <ul><li>El canvi de “-a” en el singular a “-es” en els plurals femenins provoca canvis ortogràfics de la consonant que va davant seu (amb l’objectiu que aquesta consonant mantingui el so original). </li></ul><ul><li>Femení singular Femení plural Incorrecte </li></ul><ul><li>La va ca /k/ Les va ques /k/ Les vaces sonaria /s/ </li></ul><ul><li>La va ga /g/ Les va gues /g/ Les vages sonaria /j/ </li></ul><ul><li>La plu ja /j/ Les plu ges /j/ Les plujes /j/ </li></ul><ul><li>La pla ça /s/ Les pla ces /s/ Les plaçes /s/ </li></ul><ul><li>L’ai gua /gu/ Les ai gües /gu/ Les aigues /g/ faltaria el so /u/ </li></ul><ul><li>La Pas qua /qu/ Les Pas qües /qu/ Les Pasques /q/ faltaria el so /u/ </li></ul>

×