O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Termoquímica - Setor Leste

234 visualizações

Publicada em

Slide feito por Clarice Pinheiro para o Centro de Ensino Médio Setor Leste, referente as aulas aplicadas de Termoquímica.

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Termoquímica - Setor Leste

 1. 1. TTEERRMMOOQQUUÍÍMMIICCAA CCEEMM SSeettoorr LLeessttee CCllaarriiccee PPiinnhheeiirroo AAnnddrraaddee VViiaannaa AAnnáálliissee ddee ttrrooccaass ddee eenneerrggiiaa nnaa ffoorrmmaa ddee ccaalloorr nnaass rreeaaççõõeess qquuíímmiiccaass ee nnaass mmuuddaannççaass ddee eessttaaddoo ffííssiiccoo ddaa mmaattéérriiaa..
 2. 2. UUmm ppoouuccoo ddee hhiissttóórriiaa…… SSéécc..XXIIXX-- SSaaddii CCaarrnnoott ((11779966--1188322)):: ccaalloorr ccoonnssiiddeerraaddoo uumm fflluuííddoo((ccaallóórriiccoo)),, ttrraabbaallhhoo==fflluuxxoo ccaallóórriiccoo .. JJaammeess JJoouullee ::ccaalloorr ee ttrraabbaallhhoo ((ffoorrmmaass ddee eenneerrggiiaa eeqquuiivvaalleenntteess)) ccaappaazzeess ddee mmuuddaarr aa eenneerrggiiaa ddee uumm ssiisstteemmaa
 3. 3. CCaalloorr TTrraannssffeerrêênncciiaa ddee eenneerrggiiaa ttéérrmmiiccaa eennttrree ccoorrppooss qquuee ppoossssuueemm tteemmppeerraattuurraass ddiissttiinnttaass
 4. 4. CCaalloorr sseennssíívveell XX CCaalloorr llaatteennttee DDeetteerrmmiinnaaççããoo ddee qquuaannttiiddaaddee ddee eenneerrggiiaa ::UUssoo ddee uumm ccaalloorríímmeettrroo,, ppoorr eexxeemmpplloo ::
 5. 5. 11 ccaalloorriiaa == qquuaannttiiddaaddee nneecceessssáárriiaa ppaarraa eelleevvaarr eemm 11 °°CC aa tteemmppeerraattuurraa ddee 11,,00 ggrraammaa ddee áágguuaa.. EExxeemmpplloo :: CCoonnssiiddeerraannddoo aa qquueeiimmaa ddee 11,,00 gg ddee aaççúúccaarr((CC1122HH2222OO1111)) eemm uumm ccaalloorríímmeettrroo qquuee ccoonntteennhhaa 11000000 gg ddee áágguuaa aa uummaa tteemmppeerraattuurraa iinniicciiaall ddee 2200 °°CC,, sseennddoo qquuee aappóóss aa rreeaaççããoo ,, aa tteemmppeerraattuurraa ffiinnaall ddaa áágguuaa sseejjaa 2244 °°CC.. DDeetteerrmmiinnee oo vvaalloorr eennéérrggiiccoo ddoo aaççúúccaarr eemm KKJJ((kkiilloo jjoouullee)) ..CCoonnssiiddeerree oo ccaalloorr eessppeecciiffiiccoo ddaa áágguuaa sseejjaa 11 ccaall//gg°°CC.. 11 ccaall 44,,1188 JJ oouu 11KKccaall 44,,1188kkJJ QQ== mm xx cc xx ΔΔTT
 6. 6. OOccoorrrree ccoomm aa lliibbeerraaççããoo ddee ccaalloorr FFQQ:: CCHH44((gg))++ 22 OO22 ((gg))CCOO22((gg)) ++22HH22OO((vv))++ 888899,,55kkJJ FFFF:: HH22OO ((ll)) HH22OO((ss)) ++ 77,,3 kkJJ
 7. 7. OOccoorrrree ccoomm aabbssoorrççããoo ddee ccaalloorr FFQQ:: FFee22OO3((ss))++ 3CC((ss))++449911,,55 kkJJ 22 FFee((ss))++ 3 CCOO22((gg)) FFFF:: HH22OO((ll)) ++4444kkJJ HH22OO ((vv))
 8. 8. AATTEENNÇÇÃÃOO!! AA QQUUAANNTTIIDDAADDEE DDEE CCAALLOORR LLIIBBEERRAADDOO OOUU AABBSSOORRVVIIDDOO ÉÉ SSEEMMPPRREE PPRROOPPOORRCCIIOONNAALL ÀÀ QQUUAANNTTIIDDAADDEE DDAASS SSUUBBSSTTÂÂNNCCIIAASS EENNVVOOLLVVIIDDAASS..
 9. 9. EExxeemmpplloo :: AA ccoommbbuussttããoo ccoommpplleettaa ddee 11 mmooll ddee mmeettaannoo lliibbeerraa 773300 kkJJ ccoomm ffoorrmmaaççããoo ddee ggááss ccaarrbbôônniiccoo ee áágguuaa lliiqquuiiddaa .. ((AA))EEssccrreevvaa aa eeqquuaaççããoo tteerrmmooqquuíímmiiccaa ddaa ccoommbbuussttããoo ddee 11 mmooll ddee mmeettaannoo ((BB))CCaallccuullee aa mmaassssaa ddee mmeettaannoo nneecceessssáárriiaa ppaarraa pprroodduuzziirr 33880000 kkJJ ddee ccaalloorr
 10. 10. EExxeemmpplloo :: AA ccoommbbuussttããoo ccoommpplleettaa ddee 11 mmooll ddee mmeettaannoo lliibbeerraa 773300 kkJJ ccoomm ffoorrmmaaççããoo ddee ggááss ccaarrbbôônniiccoo ee áágguuaa lliiqquuiiddaa .. ((AA))EEssccrreevvaa aa eeqquuaaççããoo tteerrmmooqquuíímmiiccaa ddaa ccoommbbuussttããoo ddee 11 mmooll ddee mmeettaannoo CCHH44((ll))++ 22 OO22((gg))  CCOO22((gg)) ++ 22 HH22OO((ll)) ΔΔHH==--773300kkJJ ((BB))CCaallccuullee aa mmaassssaa ddee mmeettaannoo nneecceessssáárriiaa ppaarraa pprroodduuzziirr 33880000 kkJJ ddee ccaalloorr 1166 ((gg)) -------- 773300 KKJJ yy((gg)) ------------------ 33880000 KKJJ yy== MMMM==1166 gg//mmooll
 11. 11. Energia liberada qquuee eessttaavvaa ccoonnttiiddaa nnooss rreeaaggeenntteess SSee ooccoorrrree qquueeiimmaa((ccoommbbuussttããoo)) ,, oo rreeaaggeennttee eessttáá rreeaaggiinnddoo ccoomm oo ooxxiiggêênniioo ΔΔHH==HHpp((pprroodduuttooss))--HHrr((rreeaaggeenntteess)) ΔΔHH<<00 EExxoottéérrmmiiccaa ΔΔHH>>00 EEnnddoottéérrmmiiccaa
 12. 12. Quantidade necessária ddee ccaalloorr ppaarraa pprroovvooccaarr aa ffuussããoo ddee 11 mmooll ddee uummaa ssuubbssttâânncciiaa ,, àà pprreessssããoo ccoonnssttaannttee == CCAALLOORR
 13. 13. Estado aammbbiieennttee== EEssttaaddoo ppaaddrrããoo== ffoorrmmaa ppuurraa ddee uummaa ssuubbssttâânncciiaa aa 2255 °°CC ((229988kk)) ee 11 aattmm.. TTooddaa ssuubbssttâânncciiaa ssiimmpplleess,, nnoo eessttaaddoo ppaaddrrããoo ee nnaa ffoorrmmaa aalloottrróóppiiccaa mmaaiiss eessttáávveell ((++ccoommuumm)) tteemm eennttaallppiiaa iigguuaall aa ZZEERROO ((HH°°== 00))  HH22,, NN22,, FF22,, FFee,, AAll ,, HHgg,, CC ,, OO..
 14. 14. CCaalloorr lliibbeerraaddoo oouu aabbssoorrvviiddoo nnaa ffoorrmmaa ddee 11 mmooll ddee uummaa ssuubbssttâânncciiaa aa ppaarrttiirr ddee ssuubbssttâânncciiaass ssiimmpplleess nnoo eessttaaddoo ppaaddrrããoo VVáárriiaass ssuubbssttâânncciiaass  11 ssuubbssttâânncciiaa CC((ggrraaffiittee))++ OO22((gg))  CCOO22((gg))
 15. 15. Energia liberado ou aabbssoorrvviiddaa nnaa ccoommbbuussttããoo ddee 11 mmooll ddee uummaa ssuubbssttâânncciiaa nnoo eessttaaddoo ppaaddrrããoo XX((gg)) ++ OO22((gg))  CCOO22((gg)) ++ HH22OO((ll))
 16. 16. EExxeemmpplloo ΔH (kJ/mol) ácido -160 CO2 -394 H2O -286 *Calcule a entalpia de combustão completa padrão do ácido pent-3- enoico :
 17. 17. EExxeemmpplloo ΔH (kJ/mol) ácido -160 CO2 -394 H2O -286 *Calcule a entalpia de combustão completa padrão do ácido pent-3- enoico : ΔH=Hp-Hr 5(-394) + 4(-286)-(- 160) = -2954kJ
 18. 18. Energia lliibbeerraaddaa oouu aabbssoorrvviiddaa ppaarraa QQUUEEBBRRAARR 11 mmooll ddee lliiggaaççõõeess nnoo EESSTTAADDOO GGAASSOOSSOO.. CCHH44((gg)) ++ 22 OO22 ((gg))  CCOO22((gg)) ++ 22 HH22OO((gg))
 19. 19. ΔΔHH == EEaa--EEll Ligaçao Energia da ligação H--H 436 O--H 463 C--C 348
 20. 20. ΔΔHH == EEaa--EEll ΔΔHH==22664422--33445522==--881100 kkJJ//mmooll Ligaçao Energia da ligação H--H 436 O--H 463 C--C 348
 21. 21. r Numa reeaaççããoo qquuíímmiiccaa oo ΔΔHH éé sseemmpprree oo mmeessmmoo ,, qquueerr eellaa ooccoorrrraa eemm uummaa eettaappaa oouu eemm vváárriiaass eettaappaass.. OO ΔΔHH ddeeppeennddee aappeennaass ddooss eessttaaddooss iinniicciiaall ee ffiinnaall .. ΔΔHH== ΣΣ ΔΔHH AA ppaarrttiirr ddee eeqquuaaççõõeess ““ffiillhhaass”” ccoonnsseegguuiimmooss iiddeennttiiffiiccaarr aa vvaarriiaaççããoo ddee eennttaallppiiaa ddaa eeqquuaaççããoo ““mmããee””
 22. 22. EExxeemmpplliiffiiccaannddoo...... EQUACOES ΔH (1) 2C(grafite)+ 2 O2(g)2 CO2(g) -788 kJ (2) 3H2(g)+3/2 O2(g)3H2O(l) -858 kJ (3) 2CO2(g)+3H2O(l)1 C2H6O(l) +3O2(g) +1368 kJ GLOBAL: ? ?
 23. 23. EExxeemmpplliiffiiccaannddoo...... EQUACOES ΔH (1) 2C(grafite)+ 2 O2(g)2 CO2(g) -788 kJ (2) 3H2(g)+3/2 O2(g)3H2O(l) -858 kJ (3) 2CO2(g)+3H2O(l)1 C2H6O(l) +3O2(g) +1368 kJ (G) 2C(garfite)+3H2(g)+1/2 O2(g)1C2H6O(l) -278
 24. 24. W WE know Termoquímica
 25. 25. RReeffeerreenncciiaass BBiibblliiooggrrááffiiccaass UUssbbeerrccoo && SSaallvvaaddoorr,, ssaarraaiivvaa;;QQuuíímmiiccaa ((vvoolluummee 22--ffííssiiccoo-- qquuíímmiiccaa));;uunniiddaaddee 33;;ccaappiittuulloo 88 aaoo 1111.. IImmaaggeennss :: ggooooggllee

×