IINNTTEEGGRRAACCIIOONN DDEE LLAASS TTiiCCss 
AALL AAUULLAA..
IISSFFDD RReenneeee TTrreetttteell ddee FFaabbiiáánn.. 
PPrrooffeessoorraaddoo ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa.. ...
EESSCCUUEELLAA MMIIGGUUEELL AANNGGEELL 
ZZAAVVAALLAA OORRTTIIZZ ddee bbaarrrriioo 
MMaattiieennzzoo.. 
 PPrrooffeessoorr:...
ERA DDEE LLOOSS LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS.. 
 EEll aauullaa ddee iinnffoorrmmááttiiccaa ccuueennttaa ccoonn oocchhoo 
mmaa...
LLaa iinnssttiittuucciióónn nnoo ccuueennttaa ccoonn sseerrvviicciioo 
ddee IInntteerrnneett eessttoo lliimmiittaa llaass ...
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS DDIIGGIITTAALLEESS:: 
 SSeegguunnddaa ffaassee:: AADDOOPPCCIIOONN:: 
NNoo ccuueennttaann ccoonn ...
Los docentes uuttiilliizzaann eell ccaaññoonn ppaarraa 
aallgguunnooss ddee llooss aaccttooss eessccoollaarreess..
LLaa eessccuueellaa:: 
 DDeebbiieerraa uuttiilliizzaarr llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa 
ffoorrmmaarr cciiuuddaadd...
LLaa eessccuueellaa:: 
 DDeebbiieerraa uuttiilliizzaarr llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa 
ffoorrmmaarr cciiuuddaadd...
Integracion de las ti cs al aula
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Integracion de las ti cs al aula

120 visualizações

Publicada em

Análisis de las practicas docentes realizadas en la escuela Zavala Ortiz de barrio Matienzo.
Descripción de las competencias y la era digital en las que se encuentra la misma.
Ademas de la utilización de las tics y que programas conviven actualmente con los alumnos dentro de la institución.

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
120
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Integracion de las ti cs al aula

 1. 1. IINNTTEEGGRRAACCIIOONN DDEE LLAASS TTiiCCss AALL AAUULLAA..
 2. 2. IISSFFDD RReenneeee TTrreetttteell ddee FFaabbiiáánn.. PPrrooffeessoorraaddoo ddee EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa.. SSeemmiinnaarriioo:: TTiicc yy llaa eennsseeññaannzzaa eenn eell nniivveell pprriimmaarriioo.. PPrrooffeessoorraa:: OOllggaa LLeeddeezzmmaa.. CCuurrssoo:: 33 BB.. IInntteeggrraanntteess:: SSaannddrraa GGaallíínnddeezz.. MMaarriiaa LLaauurraa ZZeellaarraayyaann.. AAññoo lleeccttiivvoo:: 220144..
 3. 3. EESSCCUUEELLAA MMIIGGUUEELL AANNGGEELL ZZAAVVAALLAA OORRTTIIZZ ddee bbaarrrriioo MMaattiieennzzoo..  PPrrooffeessoorr:: RRuubbéénn..
 4. 4. ERA DDEE LLOOSS LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS..  EEll aauullaa ddee iinnffoorrmmááttiiccaa ccuueennttaa ccoonn oocchhoo mmaaqquuiinnaass ddee llaass ccuuaalleess ssoolloo ffuunncciioonnaann cciinnccoo..  LLooss aalluummnnooss ttrraabbaajjaann eenn ggrruuppooss ddee ttrreess aa ccuuaattrroo ppeerrssoonnaass ppoorr mmaaqquuiinnaa..  LLaa ccoommppuuttaaddoorraa eess uuttiilliizzaaddaa ccoommoo uunn ddiissppoossiittiivvoo qquuee eejjeeccuuttaa pprrooggrraammaass..  SSoolloo ssee ppuueeddee uuttiilliizzaarr eell aauullaa eenn eell hhoorraarriioo ddee jjoorrnnaaddaa aammpplliiaaddaa.. ((uunnaa vveezz aa llaa sseemmaannaa))
 5. 5. LLaa iinnssttiittuucciióónn nnoo ccuueennttaa ccoonn sseerrvviicciioo ddee IInntteerrnneett eessttoo lliimmiittaa llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee uussoo aa llooss nniiññooss..
 6. 6. CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS DDIIGGIITTAALLEESS::  SSeegguunnddaa ffaassee:: AADDOOPPCCIIOONN:: NNoo ccuueennttaann ccoonn sseerrvviicciioo ddee IInntteerrnneett ppoorr lloo qquuee uuttiilliizzaann llooss oorrddeennaaddoorreess ppaarraa jjuuggaarr oo ddiibbuujjaarr.. NNoo hhaayy iinnnnoovvaacciióónn ddiiddááccttiiccaa.. LLooss ddoocceenntteess nnoo iinntteeggrraann eessttee eessppaacciioo ((iinnffoorrmmááttiiccaa)) ccoonn oottrraass áárreeaass ddee ccoonnoocciimmiieennttoo..
 7. 7. Los docentes uuttiilliizzaann eell ccaaññoonn ppaarraa aallgguunnooss ddee llooss aaccttooss eessccoollaarreess..
 8. 8. LLaa eessccuueellaa::  DDeebbiieerraa uuttiilliizzaarr llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa ffoorrmmaarr cciiuuddaaddaannooss ccrrííttiiccooss,, iinntteeggrraaddooss yy pprreeppaarraaddooss ppaarraa vviivviirr eenn uunn mmuunnddoo vviirrttuuaall yy rreeaall..
 9. 9. LLaa eessccuueellaa::  DDeebbiieerraa uuttiilliizzaarr llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa ffoorrmmaarr cciiuuddaaddaannooss ccrrííttiiccooss,, iinntteeggrraaddooss yy pprreeppaarraaddooss ppaarraa vviivviirr eenn uunn mmuunnddoo vviirrttuuaall yy rreeaall..

×