O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revoluo republicana[1]

209 visualizações

Publicada em

Estudo do Meio- 4º ano
Revolução_Republicana

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Revoluo republicana[1]

 1. 1. AA IImmppllaannttaaççããoo ddaa RReeppúúbblliiccaa UUmm nnoovvoo ppaarrttiiddoo,, qquuee ssuurrggee aaiinnddaa nnoo ssééccuulloo XXIIXX,, vvaaii aapprroovveeiittaarr oo ddeessccoonntteennttaammeennttoo ddooss ddiiffeerreenntteess ggrruuppooss ssoocciiaaiiss ee,, aattrraavvééss ddee uummaa rreevvoollttaa,, iinnssttaauurraarr aa RReeppúúbblliiccaa eemm 11991100.. OOss PPoorrttuugguueesseess ppaassssaarraamm aa sseerr ggoovveerrnnaaddooss ddee oouuttrraa ffoorrmmaa.. PPrrooff.. CCaarrllooss AAnnttuunneess
 2. 2. AAttrraassoo ddoo RRaazzõõeess ddaa QQuueeddaa ddaa MMoonnaarrqquuiiaa AA mmaaiioorr ppaarrttee ddaa ppooppuullaaççããoo vviivviiaa mmaall ddeesseennvvoollvviimmeennttoo aaggrrííccoollaa ee iinndduussttrriiaall OO PPaaííss ttiinnhhaa ggrraannddeess ddíívviiddaass HHuummiillhhaaççããoo sseennttiiddaa ppeellaa cceeddêênncciiaa aaoo UUllttiimmaattoo PPrroommeessssaass ddoo PPaarrttiiddoo RReeppuubblliiccaannoo       GGrraannddee aaggiittaaççããoo ee ffaallttaa ddee lliibbeerrddaaddee
 3. 3. OO MMaappaa CCoorr--ddee--RRoossaa AA CCoonnffeerrêênncciiaa ddee BBeerrlliimm ddeecciiddiiuu qquuee ooss tteerrrriittóórriiooss aaffrriiccaannooss ppeerrtteenncceerriiaamm aaooss ppaaíísseess qquuee ooss ooccuuppaasssseemm eeffeeccttiivvaammeennttee.. PPoorrttuuggaall eexxiiggiiaa oo sseeuu ddiirreeiittoo eemm ooccuuppaarr ooss tteerrrriittóórriiooss ccoommpprreeeennddiiddooss eennttrree AAnnggoollaa ee MMooççaammbbiiqquuee –– mmaappaa ccoorr--ddee--rroossaa OO UUllttiimmaattoo IInnggllêêss EEmm 1111 ddee JJaanneeiirroo ddee 11889900,, aa IInnggllaatteerrrraa eennvviioouu aaoo rreeii DD.. CCaarrllooss uumm UUllttiimmaattoo:: oouu ooss PPoorrttuugguueesseess ddeessooccuuppaavvaamm ooss tteerrrriittóórriiooss ssiittuuaaddooss eennttrree AAnnggoollaa ee MMooççaammbbiiqquuee oouu oo ggoovveerrnnoo iinnggllêêss ddeeccllaarraavvaa gguueerrrraa aa PPoorrttuuggaall..
 4. 4. O Governo viu-se obrigado aa aacceeiittaarr oo UUllttiimmaattoo,, oo qquuee pprroovvooccoouu mmaanniiffeessttaaççõõeess ddee ddeessccoonntteennttaammeennttoo.. EEmm 1144 ddee JJaanneeiirroo ddee 11889900,, oo PPaarrttiiddoo RReeppuubblliiccaannoo PPoorrttuugguuêêss oorrggaanniizzoouu uummaa ggrraannddee mmaanniiffeessttaaççããoo eemm LLiissbbooaa,, aaccuussaannddoo oo rreeii DD.. CCaarrllooss ee oo GGoovveerrnnoo ddee tteerreemm ttrraaííddoo ooss iinntteerreesssseess ddooss PPoorrttuugguueesseess eemm ÁÁffrriiccaa..
 5. 5. OO PPaarrttiiddoo RReeppuubblliiccaannoo OOss rreeppuubblliiccaannooss aacchhaavvaamm qquuee àà ffrreennttee ddoo PPaaííss nnããoo ddeevviiaa eessttaarr uumm rreeii,, oo qquuaall nneemm sseemmpprree ttiinnhhaa aass ccaappaacciiddaaddeess nneecceessssáárriiaass ppaarraa oo ccaarrggoo,, mmaass ssiimm uumm pprreessiiddeennttee eelleeiittoo ppeellooss PPoorrttuugguueesseess ee qquuee ggoovveerrnnaassssee ssóó dduurraannttee aallgguunnss aannooss.. CCoonnssiiddeerraavvaamm,, ppoorrttaannttoo,, qquuee aa ffoorrmmaa ddee ggoovveerrnnoo ddoo PPaaííss ttiinnhhaa ddee sseerr aalltteerraaddaa.. AA mmoonnaarrqquuiiaa ddeevviiaa sseerr ssuubbssttiittuuííddaa ppoorr uummaa rreeppúúbblliiccaa..
 6. 6. AA aaccççããoo ddoo PPaarrttiiddoo RReeppuubblliiccaannoo O 3311 ddee JJaanneeiirroo ddee 11889911 EEmm 3311 ddee JJaanneeiirroo ddee 11889911 ddeeuu--ssee,, nnoo PPoorrttoo,, aa pprriimmeeiirraa rreevvoollttaa aarrmmaaddaa ccoonnttrraa aa mmoonnaarrqquuiiaa.. AA gguuaarrddaa mmuunniicciippaall,, ffiieell àà mmoonnaarrqquuiiaa,, vveenncceeuu ooss rreevvoollttoossooss.. OO nnúúmmeerroo ddee mmoorrttooss ffooii ggrraannddee OO RReeggiiccííddiioo NNoo ddiiaa 11 ddee ffeevveerreeiirroo ddee 11990088,, eemm LLiissbbooaa,, ddáá--ssee uumm aatteennttaaddoo ccoonnttrraa aa ffaammíílliiaa rreeaall.. SSããoo mmoorrttooss oo rreeii DD.. CCaarrllooss ee oo pprríínncciippee hheerrddeeiirroo,, DD.. LLuuííss FFiilliippee..
 7. 7. CCoomm aa mmoorrttee ddee DD.. CCaarrllooss ee ddoo pprríínncciippee hheerrddeeiirroo,, LLuuííss FFiilliippee,, ffooii aaccllaammaaddoo rreeii DD.. MMaannuueell IIII,, qquuee ttiinnhhaa aappeennaass 1188 aannooss
 8. 8. AA RReevvoolluuççããoo RReeppuubblliiccaannaa      BBoommbbaarrddeeaammeennttoo ddoo PPaalláácciioo RReeaall ppeellooss rreeppuubblliiccaannooss..  FFuuggaa ddoo rreeii DD.. MMaannuueell IIII ppaarraa IInnggllaatteerrrraa..  PPrriissããoo ddooss ppaaddrreess jjeessuuííttaass ppeellooss rreeppuubblliiccaannooss..   BBaarrrriiccaaddaass rreeppuubblliiccaannaass nnaa RRoottuunnddaa..  DDeesseemmbbaarrqquuee ddaa mmaarriinnhhaa nnoo TTeerrrreeiirroo ddoo PPaaççoo..    PPrrooccllaammaaççããoo ddaa RReeppúúbblliiccaa nnaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall..   VViissiittaa ddoo GGoovveerrnnoo PPrroovviissóórriioo aaooss rreevvoolluucciioonnáárriiooss aaccaammppaaddooss nnaa RRoottuunnddaa..
 9. 9. NNaa mmaannhhãã ddee 55 ddee OOuuttuubbrroo ddee 11991100,, JJoosséé RReellvvaass ee oouuttrrooss mmeemmbbrrooss ddoo ddiirreeccttóórriioo ddoo PPaarrttiiddoo RReeppuubblliiccaannoo PPoorrttuugguuêêss,, àà vvaarraannddaa ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee LLiissbbooaa ee ppeerraannttee mmiillhhaarreess ddee ppeessssooaass,, pprrooccllaammaarraamm aa RReeppúúbblliiccaa..
 10. 10. SSíímmbboollooss ddaa RReeppúúbblliiccaa:: HHiinnoo NNaacciioonnaall AA PPoorrttuugguueessaa
 11. 11. SSíímmbboollooss ddaa RReeppúúbblliiccaa:: BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall OO vveerrddee,, qquuee éé aa ccoorr ddaa NNaattuurreezzaa,, ssiimmbboolliizzaa aa lliibbeerrddaaddee.. OO vveerrmmeellhhoo,, qquuee éé aa ccoorr ddoo ssaanngguuee,, rreepprreesseennttaa aa vviiddaa.. AA eessffeerraa aarrmmiillaarr ssiimmbboolliizzaa oo mmuunnddoo qquuee ooss nnaavveeggaaddoorreess PPoorrttuugguueesseess ddeessccoobbrriirraamm.. OOss sseettee ccaasstteellooss ssiimmbboolliizzaamm aa iinnddeeppeennddêênncciiaa ddee PPoorrttuuggaall.. OO eessccuuddoo ccoomm aass cciinnccoo qquuiinnaass rreepprreesseennttaa oo nnaasscciimmeennttoo ddaa NNaaççããoo..
 12. 12. Diferenças entre MMoonnaarrqquuiiaa ee RReeppúúbblliiccaa OO cchheeffee ddee eessttaaddoo eerraa oo RReeii OO rreeii ggoovveerrnnaavvaa aattéé àà mmoorrttee OO RReeii hheerrddaavvaa oo ttrroonnoo OO cchheeffee ddee eessttaaddoo éé uumm PPrreessiiddeennttee OO PPrreessiiddeennttee ddaa RReeppúúbblliiccaa éé eelleeiittoo OO sseeuu mmaannddaattoo éé lliimmiittaaddoo nnoo tteemmppoo
 13. 13. FFoonntteess uuttiilliizzaaddaass IImmpprreessssaass AAmmoorriimm,, AAnnaa,, HHiissttóórriiaa ee GGeeooggrraaffiiaa ddee PPoorrttuuggaall –– 66º aannoo ,, LLiissbbooaa EEddiittoorraa CCoossttaa,, FFááttiimmaa,, HHiissttóórriiaa ee GGeeooggrraaffiiaa ddee PPoorrttuuggaall –– 66º aannoo ,, PPoorrttoo EEddiittoorraa DDiiggiittaaiiss hhttttpp::////ccddrrffaannzzeerreess..nnoo..ssaappoo..pptt hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuuggaall..ggoovv..pptt hhttttpp::////wwwwww..aarrqqnneett..pptt

×