O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Orações subordinadas

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Cambiar pantalla notebook
Cambiar pantalla notebook
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Orações subordinadas (20)

Anúncio

Mais recentes (17)

Anúncio

Orações subordinadas

 1. 1. TTeerrmmooss LLiinngguuííssttiiccooss OOrraaççõõeess SSuubboorrddiinnaaddaass
 2. 2. TTeerrmmooss lliinngguuííssttiiccooss OOrraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass Baseado em: Dicionário de Terminologia Linguística Com pinturas de Salvador Dali
 3. 3. EEssttuuddoo ddaass oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass
 4. 4. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass  SSããoo oorraaççõõeess eennccaaiixxaaddaass eemm ffrraasseess ccoommpplleexxaass qquuee ddeesseemmppeennhhaamm aa ffuunnççããoo ddee ssuujjeeiittoo,, ccoommpplleemmeennttoo oouu mmooddiiffiiccaaddoorr.. EExxeemmpplloo:: DDiissssee--ttee qquuee nnããoo qquueerriiaa iirr..
 5. 5. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass  SSããoo oorraaççõõeess eennccaaiixxaaddaass eemm ffrraasseess ccoommpplleexxaass qquuee ddeesseemmppeennhhaamm aa ffuunnççããoo ddee ssuujjeeiittoo,, ccoommpplleemmeennttoo oouu mmooddiiffiiccaaddoorr.. EExxeemmpplloo:: DDiissssee--ttee qquuee nnããoo qquueerriiaa iirr..
 6. 6. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass  SSããoo oorraaççõõeess eennccaaiixxaaddaass eemm ffrraasseess ccoommpplleexxaass qquuee ddeesseemmppeennhhaamm aa ffuunnççããoo ddee ssuujjeeiittoo,, ccoommpplleemmeennttoo oouu mmooddiiffiiccaaddoorr.. EExxeemmpplloo:: DDiissssee--ttee qquuee nnããoo qquueerriiaa iirr..
 7. 7. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass EExxeerrccíícciiooss QQuuaaiiss ssããoo aass oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass?? EEssppeerroo qquuee tteennhhaamm ppeerrcceebbiiddoo aa eexxpplliiccaaççããoo.. QQuuaannddoo cchheegguueeii àà eessccoollaa,, vvii aa ppoorrttaa aabbeerrttaa.. OO pprrooffeessssoorr,, qquuee éé oobbsseerrvvaaddoorr,, vviiuu qquuee aa ttuurrmmaa eerraa bbooaa..
 8. 8. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass  PPooddeemm sseerr:: SSuubbssttaannttiivvaass;; AAddjjeeccttiivvaass;; AAddvveerrbbiiaaiiss..
 9. 9. A oração subordinada substantiva
 10. 10. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa  TTeemm aa ffuunnççããoo ddee ““ccoommpplleettaarr”” vveerrbbooss;; aaddjjeeccttiivvooss;; nnoommeess..
 11. 11. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa  PPooddee sseerr ccoommpplleettiivvaa;; rreellaattiivvaa ((sseemm aanntteecceeddeennttee))..
 12. 12. A oração subordinada substantiva completiva
 13. 13. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa ccoommpplleettiivvaa  ÉÉ iinnttrroodduuzziiddaa ppeellaa ccoonnjjuunnççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ccoommpplleettiivvaa:: qquuee;; ssee;; ppaarraa;; oouu ppoorr uumm eelleemmeennttoo oommiissssoo..
 14. 14. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa ccoommpplleettiivvaa  OO LLuuííss ddiissssee qquuee ddeesseejjaavvaa ccaannttaarr..  AA mmããee ppeerrgguunnttoouu ssee qquueerreemmooss jjaannttaarr jjáá..  AA pprrooffeessssoorraa ppeeddiiuu ppaarraa ssaaiirr mmaaiiss ttaarrddee..  OO MMaannuueell aaffiirrmmoouu aaddoorraarr mmúússiiccaa cchhiilleennaa..
 15. 15. A oração subordinada substantiva relativa (sem antecedente)
 16. 16. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa rreellaattiivvaa  ÉÉ iinnttrroodduuzziiddaa ppeellooss pprroonnoommeess rreellaattiivvooss:: qquueemm;; oo qquuee;; oonnddee;; qquuaannttoo..
 17. 17. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa ssuubbssttaannttiivvaa rreellaattiivvaa  QQuueemm vvaaii aaoo mmaarr ppeerrddee oo lluuggaarr..  OO PPeeddrroo ppeeddee ddiinnhheeiirroo aa qquueemm ttiivveerr..  OO aavvôô pprreecciissaa ddee qquueemm ccuuiiddee ddeellee..  EEllaa ccoommpprraa rroouuppaa oonnddee ccaallhhaa..
 18. 18. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass ssuubbssttaannttiivvaass EExxeerrccíícciiooss QQuuaaiiss aass ccoommpplleettiivvaass ee aass rreellaattiivvaass ?? EEllaa qquueerriiaa qquuee aass fféérriiaass nnããoo aaccaabbaasssseemm.. DDiizz--mmee qquuaannttooss aannooss tteennss.. ÉÉ cceerrttoo cchheeggaarreemm eelleess aammaannhhãã?? EEllee tteemm oo qquuee mmeerreeccee.. completiva completiva completiva relativa (sem antecedente)
 19. 19. A oração subordinada adjectiva
 20. 20. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass aaddjjeeccttiivvaass  DDeesseemmppeennhhaamm uummaa ffuunnççããoo ssiinnttááccttiiccaa pprróópprriiaa ddoo aaddjjeeccttiivvoo.. VVeejjaa--ssee::  OOss aalluunnooss qquuee eessttuuddaamm ttêêmm bboonnss rreessuullttaaddooss.. ==  OOss aalluunnooss eessttuuddiioossooss ttêêmm bboonnss rreessuullttaaddooss..
 21. 21. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass aaddjjeeccttiivvaass  PPooddeemm sseerr:: rreellaattiivvaass ((ccoomm aanntteecceeddeennttee));; oouu ggeerruunnddiivvaass..  OOss lliivvrrooss ccoonntteennddoo eerrrraattaass ddeevveemm sseerr ppoossttooss ffoorraa ddoo mmeerrccaaddoo..
 22. 22. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa aaddjjeeccttiivvaa
 23. 23. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa aaddjjeeccttiivvaa  ÉÉ iinnttrroodduuzziiddaa ppoorr:: uumm pprroonnoommee rreellaattiivvoo;;  VVeejjaa--ssee::  OOss aalluunnooss aa qquueemm nneeggaarraamm eexxpplliiccaaççõõeess ttêêmm oo ddiirreeiittoo ddee rreeppeettiirr ooss eexxaammeess..
 24. 24. AAss oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaass aaddjjeeccttiivvaass  PPooddeemm sseerr:: rreessttrriittiivvaass;; eexxpplliiccaattiivvaass..
 25. 25. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa aaddjjeeccttiivvaa rreessttrriittiivvaa  TTeemm aa ffuunnççããoo ddee rreessttrriinnggiirr aa iinnffoorrmmaaççããoo ddaaddaa ssoobbrree oo aanntteecceeddeennttee.. VVeejjaa--ssee::  OOss ppooeemmaass qquuee ffoorraamm eessccrriittooss ppoorr NNeerruuddaa ssããoo ppaattrriimmóónniioo ddaa hhuummaanniiddaaddee..
 26. 26. AA oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa aaddjjeeccttiivvaa eexxpplliiccaattiivvaa  CCoonnttrriibbuuii ccoomm iinnffoorrmmaaççããoo aaddiicciioonnaall ssoobbrree oo aanntteecceeddeennttee.. VVeejjaa--ssee::  AA lliitteerraattuurraa,, qquuee éé iimmoorrttaall,, eennccaannttaa ooss eessttuuddaanntteess..
 27. 27. AAss oorraaççõõeess ssuubboorrddiinnaaddaass aaddjjeeccttiivvaass EExxeerrccíícciiooss QQuuaaiiss aass rreessttrriittiivvaass ee aass eexxpplliiccaattiivvaass?? EEssttaa mmeenniinnaa,, qquuee éé eesslloovveennaa,, pprreecciissaa ddaa nnoossssaa aajjuuddaa.. explicativa EEssttee mmeenniinnoo qquuee ppaarrttiiuu oo vviiddrroo tteerráá ddee oo ppaaggaarr.. restritiva OO tteelleevviissoorr qquuee ccoommpprraassttee éé jjaappoonnêêss.. restritiva OO eessccrriittoorr ccuujjooss lliivvrrooss ssããoo ccoonnhheecciiddooss eessttáá aallii.. restritiva
 28. 28. EEssqquueemmaa ddaa oorraaççããoo ssuubboorrddiinnaaddaa subordinada substantiva adjectiva adverbial completiva relativa (sem antecedente) relativa (com antecedente) restritiva explicativa …

×