La prehistòria

Mar Burgada
Mar BurgadaTeacher em Conselleria d'Educació
La prehistòria
QUÉ SABEM DE LA PREHISTÒRIA?
Quan va ocórrer?
Sabríeu distingir les etapes d’aquest període històric?
Coneixeu algun invent important d’aquestes etapes?
Com eren els primers pobladors de la Terra? Tenien el mateix
aspecte que tenim ara?
Quines eren les manifestacions culturals més importants de la
època prehistòrica? Sabríeu dir-ne algun exemple?
La Prehistòria comença quan apareix l’home en la
Terra, fa uns cinc milions d’anys.
QUAN VA OCÓRRER LA PREHISTÒRIA?
Fins que apareixen els primers textos escrits, fa un
cinc mil anys aproximadament.
A partir d’aquest moment finalitza la Prehistòria i comença la
Història.
Paleolític Neolític
Edat dels
Metalls
Prehistòria
Invenció de
L’escriptura
Any 0
Naixement
de Crist
EIX CRONOLÒGIC
Va iniciar fa
4.000.000
anys
10.000 a. C. 6.000 a. C. 4.000 a. C.
Edat Antiga
La prehistòria
Les coves van ser el refugi
dels homes primitius.
Després les abandonaran
per a construir les seues
primeres cases.
En els climes freds el
pelatge dels animals els
servia per a fer vestimentes.
Les creacions artístiques són tan antigues com els éssers
humans. Entre aquestes ocupen un lloc molt important les
realitzades en les parets de les coves.
Al principi eren nòmades, es a dir, no tenien un lloc
fix per a viure. Caçaven, pescaven i menjaven dels
fruits que trobaven. Eren caçadors i recol·lectors.
Utilitzaven ferramentes com
fletxes o destrals.
Es caracteritzaven per saber treballar la pedra, fer foc,
vestimentes i armes de caça. S’alimentaven amb
productes del lloc on vivien.
El descobriment del foc va suposar un dels
majors aconseguiments de la Prehistòria ja
que amb ell podien rostir carn, calfar-se i
esquivar als animals.
Els homes primitius no coneixien l’escriptura.
Tot el que sabem d’ells és pels estudis fets
dels restos encontrats en coves: óssos,
ferramentes...
ELS PRIMERS POBLADORS
QUINS VAN SER ELS PRIMERS HOMES?
AUSTRALOPITECUS
GORIL·LA
HOMO HABILIS
HOMO ERECTUS
HOMO SAPIENS: NEARDENTHAL
HOMO SAPIENS
SAPIENS
AUSTRALOPITECUS
Va ser el primer homínid
bípede, es a dir, que
caminava a dos potes i que
corria en terreny pla.
Va viure fa 4.500.000 d’anys
HOMO HÀBILIS
Tenia el cervell més gran.
La característica més important
va ser el canvi d’alimentació:
no només menjava vegetals
sinó també animals
Va viure fa 2.000.000 d’anys
HOMO ERECTUS
Es el primer representant
directe de l’home. Coneixía
l’ús del foc i van fabricar el
primer destral de mà.
Va viure fa 1.600.000 d’anys
HOMO SAPIENS
Va utilitzar ferramentes de pedra i
ós més treballats. També va
canviar en la forma de caçar, en
l’ús i domini del foc, en la
vestimenta, l'augment en el
grandària de les poblacions i també
en les manifestacions culturals.
Va viure fa 300.000 anys.
HOMO SAPIENSsapiens
Té les mateixes
característiques de l’home
actual. És el que va
protagonitzar els canvis
més importants en
l’organització econòmica i
social, i també dels canvis
de la vida en ciutats.
Va aparèixer fa 50.000
anys.
AUSTRALOPITECUSHOMO HÀBILIS HOMO ERECTUS HOMO SAPIENS
HOMO SAPIENS
SAPIENS
COM ES DIUEN AQUESTOS HOMÍNIDS?
Any 01.600.000
a. C.
300.00 a. C. 50.000 a. C.4.500.000
a. C.
2.000.000
a. C.
Relaciona les il·lustracions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 en els cranis dels
diferents homínids.
RESPOSTA
Australopithecus:
2 i 6
Homo Erectus: 1
i 4
Homo Sapiens:
3 i 5
Mireu aquest dibuix durant 2 minuts:
Qui s’atreveix a muntar el trencaclosques?
La prehistòria
És la primera etapa de la Prehistòria. A Europa les restes
més antigues del paleolític tenen aproximadament un milió
d’anys d’antiguitat.
Voleu saber cóm vivíem a l’època del Paleolític?
Per a veure cóm es organitzàvem, de què ens
alimentàvem o on vivíem, acompanya'm a través
d’aquestes imatges...
S
O
C
I
E
T
A
T
E
C
O
N
O
M
I
A
UTENSILIS I
INVENTS
ART RUPESTRE
SOCIETAT: Els Clans
Els nostres
grups estan
organitzats
per
diverses
famílies!!
Quasi totes les famílies que formen un clan tenen
relacions de parentiu.
Hi havia una jerarquia en cada clan entre els
barons. Normalment manava aquell amb més
experiència, es a dir, amb més edat.
SOCIETAT: El Nomadisme
L’home del Paleolític era NÒMADA,
es a dir, que havien d’anar darrere
els animals i les plantes de les quals
es alimentava. Per això, no tenien un
lloc definitiu on viure.
Correu que els
animals se’n
vaaaaaan!!!
SOCIETAT: Les Coves
Al ser nòmades
buscaven qualsevol
refugi natural que
encontraven al seu camí
per a poder descansar.
El més utilitzat per
l’home paleolític eren les
COVES.
És perfecte
viure en
plena natura!
ECONOMIA
La nostra
economia es
basava en...
CAÇA
RECOLECCIÓ
ECONOMIA: La Caça
La CAÇA
consistia en
perseguir i
capturar
animals per a
poder
alimentar-se. Va
ser l’activitat
principal de
l’home per a
aconseguir la
seua
supervivència
T'imagines que per a poder menjar tots els dies els teus
pares hagueren d’anar a caçar animals tan grans com els
elefants i amb ullals ENORMES??
ECONOMIA: La Recol lecció·
La recol·lecció consisteix en extraure les fruites,
llavors i arrels de les plantes per a poder
alimentar-se. Va ser l’activitat principal de la dona
en el paleolític, a més de cuidar de la família i
dels membres del clan.
UTENSILIS DE PEDRA
Els homes del Paleolític fabricaven
molts útils per a ajudar-se en la seua
vida quotidiana.
En aquesta època, el material utilitzat
era la pedra. Construïen les eines amb
SÍLEX i ÓS.
Feien aquestos útils per a caçar,
tallar carn o per tindre pells per
a vestir-se.
INVENTS PREHISTÒRICS
EL FOC El foc tenia una triple funció:
-Calfar les cavernes on vivien.
-Cuinar
-Endurir les puntes de les seues llances
L’home del Paleolític va aprendre a
encendre el foc fregant dos palets. Vist
així pareix molt senzill però hui en dia
ningú es capaç de fer-ho.
Fàcil no
era en
absolut...
INVENTS PREHISTÒRICS
LA RODA
Aquest invent va ser més tardà (el trobem
a l’època del Neolític).
L’home sempre buscava maneres de fer la
vida més fàcil, i amb la roda va descobrir
una manera molt senzilla de moure els
objectes més pesats.
També es va utilitzar en el camp de la
terrisseria.
ART RUPESTRE
L’art rupestre està associat al Homo Sapiens.
És el realitzat en les coves, ja siga pintura, gravat
o escultura.
Hi ha tres temes principals:
- Humans: en el Neolític cobren més importància
- Animals
- Signes
L’exemple més destacat en Espanya són les
COVES D’ ALTAMIRA.
ART RUPESTRE: exemples
Quin tipus d’art rupestre és? Pintura, Gravat o Escultura?
Completeu aquest esquema amb les dades que has
vist del Paleolític.
SOCIETAT
Vivien en ___________
Eren __________, es a dir, no vivien en un lloc fix.
Es distribuïen en petits ____________ familiars.
ECONOMIA Es dedicaven a
La ___________
La ___________
INVENTS MÉS
IMPORTANTS
El ___________
La ___________
ART RUPESTRE Els temes més
importants eren
_____________
_____________
_____________
Es va iniciar fa uns 10.000 anys amb
l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.
Eren sedentaris, es a dir, ja
s’establien en petits poblats.
Realitzaven peces de ceràmica
L’agricultura i la ramaderia van
ser els grans descobriments
del Neolític.
NEOLÍTIC
Van construir grans monuments
en pedra o megàlits.
NEOLÍTIC: Sedentarisme
Els homes del
Neolític, farts de
pegà voltes, van
optar per establir-
se a un lloc
construint cases
amb atovó i
pedres.
Aquest va ser un dels
canvis més importants
en la Prehistòria. Va ser
possible gràcies al
descobriment de
l’agricultura i la
ramaderia.
NEOLÍTIC: Agricultura i Ramaderia.
La invenció de l’agricultura i ramaderia va permetre al home del
Paleolític assentar-se en petites poblacions ja que la seua
subsistència ja no depenia dels fruits i animals que hi havia en la
zona sinó que ells van aprendre a cultivar aliments com els cereals.
A més de la cura d’animals que els proporcionaven llet i altres
aliments.
NEOLÍTIC: Ceràmica
Voleu saber
cóm feien
ceràmica els
vostres
avantpassats
?
Es modelava a mà
l’argila fresca Es gravaven adorns i
dibuixos geomètrics
Es coïa en forns
menuts
NEOLÍTIC: Megalitisme
La paraula MEGALIT és grega i
significa Pedra Gran. Aquestes
són construccions formades per
tres pedres. Són les primeres
manifestacions de ritus
funeraris
En les pedres solien posar
signes iconogràfics gravats
en formes animals i humanes,
destrals...
Es va iniciar fa uns 6.000 anys amb el desenvolupament
de la metal·lúrgia. Es divideix en Edat del Coure, del
Bronze i del Ferro.
EDAT DELS METALLS
En l’època dels
metalls, utilitzàvem
el coure en primer
lloc, i després el
bronze i el ferro per
a...
Construir ferramentes i armes més perfectes i
resistents.
Construir utensilis com els atuells que els serviren
per a la vida diària.
Construir figures o estàtues de divinitats.
EDAT DELS METALLS: la ciutat
En aquesta època
les ciutats o
poblats estaven
més
estructurades.
Fins i tot van
construir
muralles al
voltant.
En l’Edat dels Metalls va sorgir el COMERÇ: els poblats intercanviaven
productes que tenien per altres. Aquest comerç es va anomenar
BESCANVI
Compareu aquestes imatges. A quin període pertanyen aquestes
il·lustracions? Quines diferències hi ha entre les dos?
ACTIVITATS
Localitza en aquesta sopa de lletres les següents paraules:
NEOLÍTIC, HABILIS, ERECTUS, SAPIENS Y NEARDENTAL
Completeu les paraules que falten en aquest text:agricultura
animals
coves
caça
coure
Edat dels
Metalls
enterrar
fruites
foc
destrals
Neolític
Paleolític
pintades
Prehistòria
Comerç
La _______estudia l’etapa més llunyana de l’evolució humana.
Es divideix en _________, __________ i _________________. El
Paleolític es caracteritza perquè fabricaven __________de pedra,
i perquè es dedicaven a la ________, que junt a la recol·lecció
d’algunes __________ podien sobreviure. Vivien en ___________
que decoraven amb_________ que anomenem Art Rupestre.
L'invent més important d’aquesta etapa va ser el ________.
El Neolític es va iniciar amb l’__________ i la ramaderia. Van
aprendre a domesticar alguns ___________. També van
començar a _____________ als seus morts en els dòlmens.
La següent etapa és l’______________. El primer metall que van
utilitzar va ser el __________. El ___________ anomenat
Bescanvi va ser molt important per a l’evolució econòmica dels
nostres avantpassats.
Respon a aquestes preguntes:
Quina va ser l’etapa més llarga de la Prehistòria?
Quina és l’etapa més pròxima a la història?
De quin material estaven fetes les primeres ferramentes que
utilitzaven els homes?
Quina diferència hi ha entre sedentaris i nòmades?
Penses que hui en dia encara hi ha societats nòmades? A on?
Quines són les etapes que hem vist al power point?
La prehistòria
Fi
AGUARDE QUE VOS HAJA
AGRADAT !!!!
1 de 46

Recomendados

Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
134.7K visualizações43 slides
La prehistòria. L'edat de pedra. Primària por
La prehistòria. L'edat de pedra. PrimàriaLa prehistòria. L'edat de pedra. Primària
La prehistòria. L'edat de pedra. PrimàriaMallafe
2.7K visualizações16 slides
Edat dels metalls por
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsjmontija
8.8K visualizações11 slides
Prehistoria por
PrehistoriaPrehistoria
PrehistoriaMAICA CIMA
3.3K visualizações8 slides
Paleolític por
PaleolíticPaleolític
Paleolíticcinquebamat
3.1K visualizações19 slides
Art edat moderna por
Art edat modernaArt edat moderna
Art edat modernaCol.legi Sant Andreu
18.4K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA por
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIAMireia Torrent
38.3K visualizações102 slides
Les eines prehistòriques por
Les eines prehistòriquesLes eines prehistòriques
Les eines prehistòriquesnurialopezgarcia
17.4K visualizações9 slides
5 L'art a la prehistòria por
5 L'art a la prehistòria5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòriaJosep Lluís
4K visualizações7 slides
Els canvis d´estat por
Els canvis d´estatEls canvis d´estat
Els canvis d´estatlydiacervantess
3K visualizações26 slides
Neolitic por
NeoliticNeolitic
NeoliticGerard Fernández Freixa
2.4K visualizações11 slides
El neolític por
El neolíticEl neolític
El neolíticescolafanalsdaro
3.3K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA por Mireia Torrent
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
Mireia Torrent38.3K visualizações
Les eines prehistòriques por nurialopezgarcia
Les eines prehistòriquesLes eines prehistòriques
Les eines prehistòriques
nurialopezgarcia17.4K visualizações
5 L'art a la prehistòria por Josep Lluís
5 L'art a la prehistòria5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòria
Josep Lluís4K visualizações
Els canvis d´estat por lydiacervantess
Els canvis d´estatEls canvis d´estat
Els canvis d´estat
lydiacervantess3K visualizações
El neolític por escolafanalsdaro
El neolíticEl neolític
El neolític
escolafanalsdaro3.3K visualizações
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por martav57
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
martav5759K visualizações
La prehistòria por Alejandro Lay
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
Alejandro Lay1.4K visualizações
La prehistoria por MAICA CIMA
La prehistoriaLa prehistoria
La prehistoria
MAICA CIMA16.9K visualizações
L’edat dels metalls coure por escolafanalsdaro
L’edat dels metalls coureL’edat dels metalls coure
L’edat dels metalls coure
escolafanalsdaro1.7K visualizações
Descripcio por saos2829
DescripcioDescripcio
Descripcio
saos282919.8K visualizações
Dictats preparats català 2n por Laia Lila
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2n
Laia Lila273.5K visualizações
Edat Antiga por sluna3
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
sluna32.8K visualizações
La Prehistoria por rogembak
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoria
rogembak18.9K visualizações
Pintures rupestres por ariadnajorba
Pintures rupestresPintures rupestres
Pintures rupestres
ariadnajorba6.6K visualizações
Com vivien els romans? por mjvercher
Com vivien els romans?Com vivien els romans?
Com vivien els romans?
mjvercher27.9K visualizações
La vida quotidiana a l'edat mitjana por Marigregor
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjana
Marigregor16.6K visualizações
Edat dels metalls por profes folchitorres
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
profes folchitorres3.5K visualizações
Edat dels metalls por finamorenoo
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
finamorenoo5.4K visualizações

Destaque

U1 prehistoria por
U1 prehistoriaU1 prehistoria
U1 prehistoriaSilvia c?dova
2.9K visualizações64 slides
Prehistoria reconstruccion por
Prehistoria reconstruccionPrehistoria reconstruccion
Prehistoria reconstruccionalejandro71711663
1.2K visualizações31 slides
Unidad 3.la vida en la prehistoria por
Unidad 3.la vida en la prehistoriaUnidad 3.la vida en la prehistoria
Unidad 3.la vida en la prehistoriasergio.historia
3.1K visualizações58 slides
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA ) por
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )grado9-02
183 visualizações6 slides
Tema 8 - La Prehistoria por
Tema 8 - La Prehistoria Tema 8 - La Prehistoria
Tema 8 - La Prehistoria cherepaja
8K visualizações76 slides
Presentacion prehistoria por
Presentacion prehistoriaPresentacion prehistoria
Presentacion prehistoriaSoledad Giménez
2.4K visualizações88 slides

Destaque(20)

U1 prehistoria por Silvia c?dova
U1 prehistoriaU1 prehistoria
U1 prehistoria
Silvia c?dova2.9K visualizações
Prehistoria reconstruccion por alejandro71711663
Prehistoria reconstruccionPrehistoria reconstruccion
Prehistoria reconstruccion
alejandro717116631.2K visualizações
Unidad 3.la vida en la prehistoria por sergio.historia
Unidad 3.la vida en la prehistoriaUnidad 3.la vida en la prehistoria
Unidad 3.la vida en la prehistoria
sergio.historia3.1K visualizações
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA ) por grado9-02
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )
Julian Smith Argel Acosta ( LA PREHISTORIA )
grado9-02183 visualizações
Tema 8 - La Prehistoria por cherepaja
Tema 8 - La Prehistoria Tema 8 - La Prehistoria
Tema 8 - La Prehistoria
cherepaja8K visualizações
Presentacion prehistoria por Soledad Giménez
Presentacion prehistoriaPresentacion prehistoria
Presentacion prehistoria
Soledad Giménez2.4K visualizações
La Prehistoria / Prehistory por Marina Tristán
La Prehistoria / PrehistoryLa Prehistoria / Prehistory
La Prehistoria / Prehistory
Marina Tristán98.3K visualizações
Museo evolucionhumana por Paulo Sousa
Museo evolucionhumanaMuseo evolucionhumana
Museo evolucionhumana
Paulo Sousa290 visualizações
Embarbussaments tes por ninaichip
Embarbussaments tesEmbarbussaments tes
Embarbussaments tes
ninaichip2.6K visualizações
Embarbussaments por Anna Martinez
EmbarbussamentsEmbarbussaments
Embarbussaments
Anna Martinez2.2K visualizações
2 historia - la prehistòria por Albert Albert
2 historia - la prehistòria2 historia - la prehistòria
2 historia - la prehistòria
Albert Albert1.7K visualizações
La prehistòria por teretorres66
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
teretorres667.5K visualizações
Del australopitec us al homo sapiens por William DE Jesus
Del australopitec us al homo sapiensDel australopitec us al homo sapiens
Del australopitec us al homo sapiens
William DE Jesus1.3K visualizações
Un viatge pel món de la prehistòria por ppvaixellburriac
Un viatge pel món de la prehistòriaUn viatge pel món de la prehistòria
Un viatge pel món de la prehistòria
ppvaixellburriac15K visualizações
Genètica i evolució II por CC NN
Genètica i evolució IIGenètica i evolució II
Genètica i evolució II
CC NN1.1K visualizações

Similar a La prehistòria

La història de la humanitat por
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitatFotosorpina
2.4K visualizações18 slides
La Prehistòria por
La PrehistòriaLa Prehistòria
La PrehistòriaJoan Camps Pons
4.8K visualizações70 slides
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriapepbatalla
11.5K visualizações14 slides
Prehistoria dracs nou sense animació por
Prehistoria dracs nou  sense animacióPrehistoria dracs nou  sense animació
Prehistoria dracs nou sense animacióciclesuperiorfredericgodas
1K visualizações23 slides
Els Primers Humans por
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humansalope3752
1.4K visualizações10 slides
Tema 9 la prehistòria por
Tema 9 la prehistòriaTema 9 la prehistòria
Tema 9 la prehistòriaxgoterris
678 visualizações19 slides

Similar a La prehistòria(20)

La història de la humanitat por Fotosorpina
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
Fotosorpina2.4K visualizações
La Prehistòria por Joan Camps Pons
La PrehistòriaLa Prehistòria
La Prehistòria
Joan Camps Pons4.8K visualizações
La prehistòria por pepbatalla
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
pepbatalla11.5K visualizações
Els Primers Humans por alope3752
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
alope37521.4K visualizações
Tema 9 la prehistòria por xgoterris
Tema 9 la prehistòriaTema 9 la prehistòria
Tema 9 la prehistòria
xgoterris678 visualizações
Toni David.C Xavi_Max (1r_E) por iescardonapilot
Toni David.C Xavi_Max (1r_E)Toni David.C Xavi_Max (1r_E)
Toni David.C Xavi_Max (1r_E)
iescardonapilot720 visualizações
Tema 9. la prehistòria mariona por IES VIDRERES
Tema 9. la prehistòria marionaTema 9. la prehistòria mariona
Tema 9. la prehistòria mariona
IES VIDRERES11.7K visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi1.8K visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi4K visualizações
La prehistòria por sole toribio
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
sole toribio2.2K visualizações
Prehistòria por esc_vicenteferrer
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
esc_vicenteferrer1.5K visualizações
Prehistoria dracs nou arreglat sense animacions. por ciclesuperiorfredericgodas
Prehistoria dracs nou arreglat sense animacions.Prehistoria dracs nou arreglat sense animacions.
Prehistoria dracs nou arreglat sense animacions.
ciclesuperiorfredericgodas867 visualizações
Prehistòria por classedecinquea
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
classedecinquea2.6K visualizações
Treball prehistòria conjunt por EvaBlanch
Treball prehistòria conjuntTreball prehistòria conjunt
Treball prehistòria conjunt
EvaBlanch572 visualizações
La Prehistòria _ 5è por Joan Camps Pons
La Prehistòria _ 5èLa Prehistòria _ 5è
La Prehistòria _ 5è
Joan Camps Pons1.2K visualizações

Último

Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 visualizações48 slides

Último(9)

Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações

La prehistòria

 • 2. QUÉ SABEM DE LA PREHISTÒRIA? Quan va ocórrer? Sabríeu distingir les etapes d’aquest període històric? Coneixeu algun invent important d’aquestes etapes? Com eren els primers pobladors de la Terra? Tenien el mateix aspecte que tenim ara? Quines eren les manifestacions culturals més importants de la època prehistòrica? Sabríeu dir-ne algun exemple?
 • 3. La Prehistòria comença quan apareix l’home en la Terra, fa uns cinc milions d’anys. QUAN VA OCÓRRER LA PREHISTÒRIA? Fins que apareixen els primers textos escrits, fa un cinc mil anys aproximadament. A partir d’aquest moment finalitza la Prehistòria i comença la Història.
 • 4. Paleolític Neolític Edat dels Metalls Prehistòria Invenció de L’escriptura Any 0 Naixement de Crist EIX CRONOLÒGIC Va iniciar fa 4.000.000 anys 10.000 a. C. 6.000 a. C. 4.000 a. C. Edat Antiga
 • 6. Les coves van ser el refugi dels homes primitius. Després les abandonaran per a construir les seues primeres cases. En els climes freds el pelatge dels animals els servia per a fer vestimentes. Les creacions artístiques són tan antigues com els éssers humans. Entre aquestes ocupen un lloc molt important les realitzades en les parets de les coves. Al principi eren nòmades, es a dir, no tenien un lloc fix per a viure. Caçaven, pescaven i menjaven dels fruits que trobaven. Eren caçadors i recol·lectors. Utilitzaven ferramentes com fletxes o destrals. Es caracteritzaven per saber treballar la pedra, fer foc, vestimentes i armes de caça. S’alimentaven amb productes del lloc on vivien. El descobriment del foc va suposar un dels majors aconseguiments de la Prehistòria ja que amb ell podien rostir carn, calfar-se i esquivar als animals. Els homes primitius no coneixien l’escriptura. Tot el que sabem d’ells és pels estudis fets dels restos encontrats en coves: óssos, ferramentes... ELS PRIMERS POBLADORS
 • 7. QUINS VAN SER ELS PRIMERS HOMES? AUSTRALOPITECUS GORIL·LA HOMO HABILIS HOMO ERECTUS HOMO SAPIENS: NEARDENTHAL HOMO SAPIENS SAPIENS
 • 8. AUSTRALOPITECUS Va ser el primer homínid bípede, es a dir, que caminava a dos potes i que corria en terreny pla. Va viure fa 4.500.000 d’anys
 • 9. HOMO HÀBILIS Tenia el cervell més gran. La característica més important va ser el canvi d’alimentació: no només menjava vegetals sinó també animals Va viure fa 2.000.000 d’anys
 • 10. HOMO ERECTUS Es el primer representant directe de l’home. Coneixía l’ús del foc i van fabricar el primer destral de mà. Va viure fa 1.600.000 d’anys
 • 11. HOMO SAPIENS Va utilitzar ferramentes de pedra i ós més treballats. També va canviar en la forma de caçar, en l’ús i domini del foc, en la vestimenta, l'augment en el grandària de les poblacions i també en les manifestacions culturals. Va viure fa 300.000 anys.
 • 12. HOMO SAPIENSsapiens Té les mateixes característiques de l’home actual. És el que va protagonitzar els canvis més importants en l’organització econòmica i social, i també dels canvis de la vida en ciutats. Va aparèixer fa 50.000 anys.
 • 13. AUSTRALOPITECUSHOMO HÀBILIS HOMO ERECTUS HOMO SAPIENS HOMO SAPIENS SAPIENS COM ES DIUEN AQUESTOS HOMÍNIDS? Any 01.600.000 a. C. 300.00 a. C. 50.000 a. C.4.500.000 a. C. 2.000.000 a. C.
 • 14. Relaciona les il·lustracions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 en els cranis dels diferents homínids. RESPOSTA Australopithecus: 2 i 6 Homo Erectus: 1 i 4 Homo Sapiens: 3 i 5
 • 15. Mireu aquest dibuix durant 2 minuts:
 • 16. Qui s’atreveix a muntar el trencaclosques?
 • 18. És la primera etapa de la Prehistòria. A Europa les restes més antigues del paleolític tenen aproximadament un milió d’anys d’antiguitat.
 • 19. Voleu saber cóm vivíem a l’època del Paleolític? Per a veure cóm es organitzàvem, de què ens alimentàvem o on vivíem, acompanya'm a través d’aquestes imatges... S O C I E T A T E C O N O M I A UTENSILIS I INVENTS ART RUPESTRE
 • 20. SOCIETAT: Els Clans Els nostres grups estan organitzats per diverses famílies!! Quasi totes les famílies que formen un clan tenen relacions de parentiu. Hi havia una jerarquia en cada clan entre els barons. Normalment manava aquell amb més experiència, es a dir, amb més edat.
 • 21. SOCIETAT: El Nomadisme L’home del Paleolític era NÒMADA, es a dir, que havien d’anar darrere els animals i les plantes de les quals es alimentava. Per això, no tenien un lloc definitiu on viure. Correu que els animals se’n vaaaaaan!!!
 • 22. SOCIETAT: Les Coves Al ser nòmades buscaven qualsevol refugi natural que encontraven al seu camí per a poder descansar. El més utilitzat per l’home paleolític eren les COVES. És perfecte viure en plena natura!
 • 23. ECONOMIA La nostra economia es basava en... CAÇA RECOLECCIÓ
 • 24. ECONOMIA: La Caça La CAÇA consistia en perseguir i capturar animals per a poder alimentar-se. Va ser l’activitat principal de l’home per a aconseguir la seua supervivència T'imagines que per a poder menjar tots els dies els teus pares hagueren d’anar a caçar animals tan grans com els elefants i amb ullals ENORMES??
 • 25. ECONOMIA: La Recol lecció· La recol·lecció consisteix en extraure les fruites, llavors i arrels de les plantes per a poder alimentar-se. Va ser l’activitat principal de la dona en el paleolític, a més de cuidar de la família i dels membres del clan.
 • 26. UTENSILIS DE PEDRA Els homes del Paleolític fabricaven molts útils per a ajudar-se en la seua vida quotidiana. En aquesta època, el material utilitzat era la pedra. Construïen les eines amb SÍLEX i ÓS. Feien aquestos útils per a caçar, tallar carn o per tindre pells per a vestir-se.
 • 27. INVENTS PREHISTÒRICS EL FOC El foc tenia una triple funció: -Calfar les cavernes on vivien. -Cuinar -Endurir les puntes de les seues llances L’home del Paleolític va aprendre a encendre el foc fregant dos palets. Vist així pareix molt senzill però hui en dia ningú es capaç de fer-ho. Fàcil no era en absolut...
 • 28. INVENTS PREHISTÒRICS LA RODA Aquest invent va ser més tardà (el trobem a l’època del Neolític). L’home sempre buscava maneres de fer la vida més fàcil, i amb la roda va descobrir una manera molt senzilla de moure els objectes més pesats. També es va utilitzar en el camp de la terrisseria.
 • 29. ART RUPESTRE L’art rupestre està associat al Homo Sapiens. És el realitzat en les coves, ja siga pintura, gravat o escultura. Hi ha tres temes principals: - Humans: en el Neolític cobren més importància - Animals - Signes L’exemple més destacat en Espanya són les COVES D’ ALTAMIRA.
 • 30. ART RUPESTRE: exemples Quin tipus d’art rupestre és? Pintura, Gravat o Escultura?
 • 31. Completeu aquest esquema amb les dades que has vist del Paleolític. SOCIETAT Vivien en ___________ Eren __________, es a dir, no vivien en un lloc fix. Es distribuïen en petits ____________ familiars. ECONOMIA Es dedicaven a La ___________ La ___________ INVENTS MÉS IMPORTANTS El ___________ La ___________ ART RUPESTRE Els temes més importants eren _____________ _____________ _____________
 • 32. Es va iniciar fa uns 10.000 anys amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.
 • 33. Eren sedentaris, es a dir, ja s’establien en petits poblats. Realitzaven peces de ceràmica L’agricultura i la ramaderia van ser els grans descobriments del Neolític. NEOLÍTIC Van construir grans monuments en pedra o megàlits.
 • 34. NEOLÍTIC: Sedentarisme Els homes del Neolític, farts de pegà voltes, van optar per establir- se a un lloc construint cases amb atovó i pedres. Aquest va ser un dels canvis més importants en la Prehistòria. Va ser possible gràcies al descobriment de l’agricultura i la ramaderia.
 • 35. NEOLÍTIC: Agricultura i Ramaderia. La invenció de l’agricultura i ramaderia va permetre al home del Paleolític assentar-se en petites poblacions ja que la seua subsistència ja no depenia dels fruits i animals que hi havia en la zona sinó que ells van aprendre a cultivar aliments com els cereals. A més de la cura d’animals que els proporcionaven llet i altres aliments.
 • 36. NEOLÍTIC: Ceràmica Voleu saber cóm feien ceràmica els vostres avantpassats ? Es modelava a mà l’argila fresca Es gravaven adorns i dibuixos geomètrics Es coïa en forns menuts
 • 37. NEOLÍTIC: Megalitisme La paraula MEGALIT és grega i significa Pedra Gran. Aquestes són construccions formades per tres pedres. Són les primeres manifestacions de ritus funeraris En les pedres solien posar signes iconogràfics gravats en formes animals i humanes, destrals...
 • 38. Es va iniciar fa uns 6.000 anys amb el desenvolupament de la metal·lúrgia. Es divideix en Edat del Coure, del Bronze i del Ferro.
 • 39. EDAT DELS METALLS En l’època dels metalls, utilitzàvem el coure en primer lloc, i després el bronze i el ferro per a... Construir ferramentes i armes més perfectes i resistents. Construir utensilis com els atuells que els serviren per a la vida diària. Construir figures o estàtues de divinitats.
 • 40. EDAT DELS METALLS: la ciutat En aquesta època les ciutats o poblats estaven més estructurades. Fins i tot van construir muralles al voltant. En l’Edat dels Metalls va sorgir el COMERÇ: els poblats intercanviaven productes que tenien per altres. Aquest comerç es va anomenar BESCANVI
 • 41. Compareu aquestes imatges. A quin període pertanyen aquestes il·lustracions? Quines diferències hi ha entre les dos? ACTIVITATS
 • 42. Localitza en aquesta sopa de lletres les següents paraules: NEOLÍTIC, HABILIS, ERECTUS, SAPIENS Y NEARDENTAL
 • 43. Completeu les paraules que falten en aquest text:agricultura animals coves caça coure Edat dels Metalls enterrar fruites foc destrals Neolític Paleolític pintades Prehistòria Comerç La _______estudia l’etapa més llunyana de l’evolució humana. Es divideix en _________, __________ i _________________. El Paleolític es caracteritza perquè fabricaven __________de pedra, i perquè es dedicaven a la ________, que junt a la recol·lecció d’algunes __________ podien sobreviure. Vivien en ___________ que decoraven amb_________ que anomenem Art Rupestre. L'invent més important d’aquesta etapa va ser el ________. El Neolític es va iniciar amb l’__________ i la ramaderia. Van aprendre a domesticar alguns ___________. També van començar a _____________ als seus morts en els dòlmens. La següent etapa és l’______________. El primer metall que van utilitzar va ser el __________. El ___________ anomenat Bescanvi va ser molt important per a l’evolució econòmica dels nostres avantpassats.
 • 44. Respon a aquestes preguntes: Quina va ser l’etapa més llarga de la Prehistòria? Quina és l’etapa més pròxima a la història? De quin material estaven fetes les primeres ferramentes que utilitzaven els homes? Quina diferència hi ha entre sedentaris i nòmades? Penses que hui en dia encara hi ha societats nòmades? A on? Quines són les etapes que hem vist al power point?
 • 46. Fi AGUARDE QUE VOS HAJA AGRADAT !!!!