Anúncio

Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON

Sales Director M.C.TRITON, spol. s r.o. em M.C.TRITON
22 de Nov de 2016
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Anúncio
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Anúncio
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Próximos SlideShares
Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR auditPersonální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR audit
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON

  1. SPOJUJEME: chytré myšlenky, aktivní lidi a instituce spojujeme k dosažení jasných efektů. IMPLEMENTUJEME: projekty realizujeme společně s klíčovými představiteli územní a státní správy tak, že chytré myšlenky přenášíme z papíru do praxe. MĚŘÍME: změny/efekty/přínosy projektů měříme (např. úspory, zvýšení výkonu). VIDÍME KONTEXT: pracujeme v souvislostech, systémově a koncepčně. „NERADÍME – POMÁHÁME“ SLUŽBY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 2017 OBCE - KRAJE - MAS – MINISTERSTVA – ZŘIZ. ORGANIZACE SMART CITY PROCESNÍ, PERSONÁLNÍ, FINANČNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ ZAKLÁDANÝCH A ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU KVALITY SPRÁVA A KONSOLIDACE MAJETKU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZASTUPITELŮ MARKETING A PR STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY
  2. S ČÍM VÁM POMŮŽEME Manažerské poradenství pro veřejnou správu Pomůžeme Vám se strategickým plánováním, se zavedením procesního, personálního a projektového řízení, se zavedením systému kvality, s finančním řízením, správou a konsolidací majetku. Pomůžeme Vám se vzděláváním a s nastavením komunikace a vztahů k veřejnosti. Dokážeme Vám pomoci s vyhodnocením přínosů Vašich připravovaných i již zrealizovaných projektů či strategií. Dotační management Budeme za Vás hlídat a hledat aktuální dotační příležitosti pro Vaše projekty; zajistíme zpracování a registraci kompletní žádosti o dotaci; pomůžeme s administrací projektu vůči poskytovateli podpory. Projekt Vám zároveň „odřídíme“ podle metodiky PRINCE2 ® , nebo IPMA ® . Zřizované organizace Pomůžeme Vám s řízením Vašich zakládaných a zřizovaných organizací. Vneseme potřebný „byznys“ pohled, nezbytný pro úspěšné řízení těchto organizací a firem. Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Navrhneme vzdělávací plán a zrealizujeme školení pro úředníky i politiky. Smart city  Vytvoříme koncept Smart City s ohledem na zájmy klíčových aktérů ve městě/regionu (občané, podnikatelé, firmy, NGO) i s ohledem na strategické vývojové trendy veřejné správy i technologií  Zajistíme integraci technických smart řešení podle konceptu  Společně implementujeme koncept a technická řešení do reálného fungování i do řídicích procesů města (Rada města – úřad – dodavatelé – občané) Jedinečná služba aneb „co Vám konkurence nenabídne“  „Podpora lokální ekonomiky“ – podpora spolupráce veřejného sektoru, podnikatelských a neziskových subjektů; podporujeme hospodářskou situaci regionů a jejich rozvoj; zavádíme principy lokální multiplikace peněz, dáváme dohromady a rozvíjíme společné regionální projekty. REFERENCE Pro naše klienty v segmentu veřejné správy pracujeme již 27 let. Zrealizovali jsme projekty pro více jak 150 úřadů veřejné správy, z toho přes 120 obcí. Kopřivnice Litoměřice Písek Přerov Ostrava Valašské Meziříčí Cheb Světlá nad Sázavou
  3. VYTVOŘENÍ STRATEGIE ÚŘADU, PROVEDENÍ PROCESNÍHO ANALÝZY A IMPLEMENTACE PRINCIPŮ GOOD GOVERNANCE V PROSTŘEDÍ ÚŘADU JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Dlouhodobá potřeba nastavení strategie úřadu včetně zavedení informační strategie, která bude odpovídat potřebám a směřování úřadu. V návaznosti na strategii provedení procesní analýzy vybraných procesů v úřadu a zavedení metodiky procesního a finančního řízení v prostředí úřadu. Vše dle principů Good Governance, včetně nastavení systému zavádění inovací. JAK JSME POSTUPOVALI V úzké součinnosti s realizačním týmem úřadu včetně tajemníka jsme provedli procesní analýzu a z ní vycházející návrh na optimalizaci procesů. Procesní analýza obsahovala popis vybraných procesů a jejich převedení do vývojového diagramu. V návaznosti na procesní analýzu došlo k vytvoření metodiky a proškolení v procesním řízení interního týmu úřadu tak, aby byla zajištěna udržitelnost a další práce s procesním řízením v prostředí úřadu. Na procesní analýzu navázala tvorba strategie úřadu, kdy s interním týmem úřadu byly dle metodiky Balance Score Cards vytvořeny strategické karty za jednotlivé oblasti (personalistika, finance, procesy, zákazníci) a nastaven systém jak se strategickými kartami pracovat a aktualizovat je. Strategické karty stanovují potřeby v jednotlivých oblastech, definují nová opatření ke zlepšení, a to včetně odpovědnosti a harmonogramu jejich implementace. Součástí strategie úřadu bylo i vytvoření informační strategie, odpovídající požadavkům zavádění a využití moderních technologií do prostředí úřadu. Poslední krok spočíval v nastavení procesu způsobu zavádění inovací dle principů Good Governance do prostředí úřadu. Byl vytvořen proces včetně procesních karet, které umožnily nastavit systém zavádění inovací. Tato aktivita měla za cíl vyšší otevření úřadu směrem veřejnosti i vlastním zaměstnancům. VYUŽITÉ PRODUKTY A SLUŽBY PROCESNÍ ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ STRATEGIE ÚŘADU POMOCÍ METODIKY BALANCE SCORE CARDS INFORMAČNÍ STRATEGIE PROCES INOVACÍ PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI Vytvořena nová strategie úřadu Vytvořena nová informační strategie Provedena procesní analýza a návrh optimalizace vybraných procesů v prostředí úřadu Nastavena metodiky práce s procesním řízením tak, aby s principy procesního řízení mohlo vedení úřadu pracovat i po skončení projektu Zavedeny principy Good Governance v prostředí úřadu pomocí nastavení nového systému návrhu a práce s inovacemi
  4. ZVÝŠENÍ KVALITY VYBRANÝCH ČINNOSTÍ PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ V ČTÚ Český telekomunikační úřad slouží jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Projekt cílil na implementaci nástrojů moderní personalistiky do struktury ČTÚ. Slovy zákazníka: „Chceme díky projektu mnohem více propojit manažery s personálními procesy, aby se mohli odpovědně připravit na novou úpravu služebního zákona zejména v rámci náboru, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. JAK JSME POSTUPOVALI V první řadě jsme provedli důkladnou analýzu stávajícího systému personálního řízení na úřadě. V kontextu implementace služebního zákona jsme navrhli a vytvořili následující koncepční a řídící dokumenty: 1. Ucelený kompetenční model a metodika jeho implementace. 2. Metodika výběru nových zaměstnanců ČTÚ z vnějších i vnitřních zdrojů. 3. Systematický adaptační a stabilizační program pro nové zaměstnance ČTÚ. 4. Dlouhodobá koncepce systematického a udržitelného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a metodika její implementace. 5. Dlouhodobá koncepce systematického a udržitelného hodnocení zaměstnanců a vzdělávacích a rozvojových aktivit ČTÚ a metodika její implementace. 6. Metodika efektivní komunikace v oblasti vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ. 7. Analýza možnosti zavedení a využití interního e-learningu v ČTÚ. 8. Metodika mentoringu v podmínkách ČTÚ. 9. Návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje v ČTÚ včetně návrhu monitoringu jeho využívání. 10. Komplexní vzdělávací a rozvojový program pro zaměstnance ČTÚ. PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI Nové metodické a řídící dokumenty Nově nastavené personální procesy VYUŽITÉ PRODUKTY A SLUŽBY ANALYTICKÉ METODY KNOW HOW M.C.TRITON KOMPETENČNÍ MODEL ATP.
  5. NASTAVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍNA JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Slovy zákazníka: „Nastavit komplexní systém práce s lidskými zdroje v prostředí magistrátu s cílem zvýšit motivaci a rozvoj zaměstnanců, jejich odpovědnost a pomoci vedení magistrátu nastavit základní personální procesy tak, aby se přiblížil standardům v řízení lidských zdrojů odpovídající 21. století.“ JAK JSME POSTUPOVALI Ve spolupráci se zástupci zadavatele jsme provedli personální audit zaměstnanců úřadu, který měl za cíl zjistit vytíženost zaměstnanců na jednotlivých pozicích, definovat vhodné kompetence na pracovní pozice a definovat hlavní pracovní procesy. Výsledkem auditu a personální analýzy byl návrh na přeskládání vybraných agend a procesů s cílem zajistit plné a efektivní vytížení zaměstnanců. U vybraných zaměstnanců bylo provedeno development (rozvojové) centrum a poté 360º zpětná vazba, tyto metody měly za cíl definovat rozvojové a vzdělávací potřeby pro účastníky. Byl rovněž nastaven kompetenční model pro vedoucí pracovníky, který pomohl definovat nároky na vedoucí pracovní pozice. V prostředí úřadu byl vytvořen i systém hodnocení, který přispěl k transparentnosti a vyšší motivaci zaměstnanců dle jich pracovního výkonu. VYUŽITÉ PRODUKTY A SLUŽBY PERSONÁLNÍ AUDIT, ANALÝZA SYSTÉMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ METODIKOU DEVELOPMENT CENTRA, 360º ZPĚTNÁ VAZBA, KOMPETENČNÍ MODEL PRO KLÍČOVÉ POZICE, TVORBA A APLIKACE SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI Zvýšení odpovědnosti zaměstnanců Systém hodnocení a odměňování se stal transparentním a motivačním Nastavení rozvojových a vzdělávacích potřeb Stanovení kompetencí pro klíčové pozice Propojení personálních procesů
  6. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Systematizovat „dobrou praxe“ v řízení obcí/regionů a vytvořit systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města či regionu. Ten povede ke zkvalitnění života občanů díky „inteligentnímu“, otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb různých cílových skupin obyvatel, nacházení efektivních řešení specifických problémů ve městě. Standard Inteligentní město jako hlavní výstup projektu Inteligentní město:  je inovativní přístup (průvodce) k řízení obcí a úřadů (good governance),  je impulsem pro konstruktivní spolupráci a prostředkem k dialogu mezi městy, občany, investory, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a zástupci občanské společnosti v regionu,  na oponentuře standardu se podílelo více než 50 obcí. Partneři mezinárodního projektu: M.C.TRITON - tvůrce projektu, Třinec - partner a zároveň pilotní město projektu, Bad Neustadt an der Saale, německé město – příklad dobré praxe, IFOK, německá poradenská společnost s unikátní zkušeností v oblasti transformace veřejné správy. Více na www.inteligentnimesto.cz.
  7. NASTAVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ NA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBĚ ČESKÉ REPUBLIKY Probační a mediační služba je organizací, která v trestním řízení provádí úkony probace a mediace. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Slovy zákazníka: „PMS ČR vznikla v roce 2001 a stává se důležitou součástí justice. Minulých 15 let rychle, někdy až překotně rostla a v současné době potřebuje změnit způsob řízení, nastavit nová pravidla a řízení celé organizace. A zároveň s tím potřebuje, aby si její manažeři osvojili dovednosti v řízení lidí.“ PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI Zmapování problematických prvků řízení Nový systém řízení Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků Osobní rozvoj manažerů VYUŽITÉ PRODUKTY A SLUŽBY METODA BSC INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY SWOT ANALÝZA MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOUČINK JAK JSME POSTUPOVALI V rámci první etapy projektu jsme provedli analýzu stávajícího systému vedení a řízení na PMS ČR. V rámci této fáze jsme navrhli nový systém pro řízení organizace včetně nastavení kompetenčního modelu pro dvě skupiny managementu (strategický management a výkonný management). Obsáhlejší část projektu se týkala vzdělávání vedoucích pracovníků PMS ČR - bylo do ní zapojeno 104 vedoucích pracovníků z celé ČR. Vzdělávání bylo rozděleno do tří samostatných modulů a vedli jsme ji pomocí interaktivních metod, které maximálně podpořily přenos teoretických poznatků do reálné pracovní praxe. Důraz byl kladen na individuální přístup ke konkrétním potřebám vedoucích pracovníků dle jejich osobních i profesních předpokladů. Jednalo se o: Kompetenční trénink, v rámci kterého byli vedoucí pracovníci seznámeni s novým systémem řízení a pochopili vlastní roli v rámci organizace. Cílem kurzu bylo prohloubení a přenesení úspěšných technik řízení s ohledem na vytvořený kompetenční model. Rozvojový trénink, při kterém byly vedoucím pracovníkům v obecné rovině posilovány jejich manažerské a řídící dovednosti. Nejobsáhlejším vzdělávacím modulem byla realizace kompetenčních koučinků v rozsahu 344 koučovacích dní pro všechny vedoucí pracovníky, při kterých byly prohloubeny a objasněny znalosti z předchozích aktivit, přičemž každý manažer byl následně schopen velmi dobře znát vlastní roli v procesu a zvyšovat tak důvěru zaměstnanců.
  8. PROJEKT VZDĚLANÝ ZASTUPITEL ZKVALITNĚNÍ VÝKONU ČINNOSTI ZASTUPITELŮ A POSÍLENÍ KAPACITY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE JAKÁ BYLA POTŘEBA ZÁKAZNÍKA Slovy zákazníka: „Potřebujeme zvýšit úroveň odborného vzdělání zastupitelů. Projekt na klíč - jak po stránce obsahové (odborné), tak po stránce organizační - zajištění seminářů v obcích, včetně komplexního zajištění školení lektorů a přípravy metodiky pro lektory.“ JAK JSME POSTUPOVALI Nejdříve byla ve spolupráci s klientem aktualizována Metodika vzdělávání zastupitelů obcí. Následně byla připravena po stránce obsahu a formy školení pro zastupitele dle Metodiky s tématy:  obec v systému veřejné správy ČR  role zastupitele obce a etické principy  komunikace jako klíčový faktor práce zastupitele  zastupitel jako manažer  zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce  zastupitel jako hospodář (správce majetku a financí),  zastupitel jako zákonodárce a ombudsman  zastupitel jako vyjednavač a reprezentant V rámci přípravy školení proběhly tzv. zjišťovací mise v obcích. Následně byla realizována vlastní školení pro zastupitele v obcích. Byla připravena i metodická podpora týmu kvalifikovaných lektorů, proškolen tým kvalifiko- vaných lektorů a podklady a pomůcky pro ně. Klient dostával pravidelnou zpětnou vazbu ze školení. FINANČNÍ OBJEM ZAKÁZKY: 6 276 000,- Kč bez DPH. VYUŽITÉ PRODUKTY A SLUŽBY SEMINÁŘE WORKSHOPY, KONZULTACE, DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ FOCUS GROUP PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI V průběhu realizace projektu jsme sestavili a proškolili 34-členný tým lektorů. Celkem bylo proškoleno 2 503 zastupitelů měst a obcí. Klientovi byla předána aktualizovaná Metodika vzdělávání zastupitelů obcí.
  9. ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti veřejné správy a velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů. Marek Pavlík, 18 let praxe pavlik@mc-triton.cz Marek pracuje patnáctým rokem v M.C.TRITON, kde se dříve zaměřoval na realizaci a vedení projektů pro veřejnou správu. Také přednáší na vysokých školách a je autorem několika knih a článků v odborných časopisech. Zodpovídá nyní za obchodní aktivity firmy v ČR a SR. Je členem projektu Lepší města (SMO ČR). Lukáš Jakubec, 12 let praxe jakubec@mc-triton.cz Lukáš řídí segment služeb pro veřejnou správu. Na seniorních pozicích působil ve společnostech Deloitte a Equica. Specializuje se na strategické plánování a projektové řízení. Řídil několik významných projektů ve veřejné správě. Je certifikovaným projektovým manažerem dle metodiky IPMA® a PRINCE2® Petr Váňa, 25 let praxe 9 let v pozici GŘ a předsedy představenstva velké stavební firmy. Následně řízení a realizace projektů v oblasti veřejné správy a zdravotnictví, obchodní činnost. Luděk Tesař, 25 let praxe 15 let v oblasti veřejné správy. Několik let působil na Úřadu vlády ČR. Jeho dominantním zaměřením je finanční řízení obcí a propojení finančních rozpočtových plánů se strategickými plány samosprávných celků, zaměřuje se také na kvalitu řízení úřadu za pomoci sebehodnotícího modelu CAF, který napomáhá k trvalému zlepšování výkonnosti. Miroslav Menšík, 17 let praxe Zaměřuje se především na projekty s cílem dalšího rozvoje firem - práce s lidmi, nastavení systému vzdělávání, kvalita procesů, nové strategie, rozvoj obchodu. Získával zkušenosti jako ředitel personálního úseku v České pojišťovně. Jakub Ruml, 4 roky praxe V letech 2010 – 2013 působil jako koordinátor projektových týmů na SFŽP ČR se zaměřením na strategické projekty spolufinancované z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Kamil Papež, 5 let praxe Působil jako poradce náměstka ministra práce a sociálních věcí, dále v etech 2012 – 2013 působil jako poradce ministra pro vládní agendu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Vadim Petrov, 25 let praxe konzultant pro HR, marketingu a PR, kouč, moderátor workshopů. Pracoval v mnoha vysokých manažerských a odborných pozicích, věnoval se personalistice, vzdělávání, marketingu a PR. Působil ve společnostech TPCA či Ringier Axel Springer CZ. PARTNEŘI
  10. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Dbáme na publikační i společenskou angažovanost našich konzultantů a kolegů. Kontakt: Marek Pavlík: pavlik@mc-triton.cz, Lukáš Jakubec: jakubec@mc-triton.cz,
Anúncio