Solfejo dos solfejos dannhauser3

460 visualizações

Publicada em

Solfejo dos solfejos dannhauser3

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Solfejo dos solfejos dannhauser3

 1. 1. A. DANNHÀUSER Soliàge des Solieges Translated by J. H. CORNELL IN THREE BOOKS Book I- Library Vol. 1289 Book Ii -- Library Vol. 1290 ->Book III- Library Vol. 1291 G. SCHIRMER, Inc. nnnnnnnnnnn Bv HALOLEONARD' Ç C o R P o R A T I o N 7777 w. BLUEMOUND Ru, P. o.aox t3 M L IB l wnuxsz. WI 532!: Copyright, 1891, by G. Schirmer, Inc. Printed ln the U. S. A.
 2. 2. SOLFEGE des SOLFEGEST 3 (E. C59 _ 3'? Volume. Andantlnohb : ua) r_- ou. .., a _. _. gnnvnní mim¡ , »The ínitials set at the head of each piece indicate the authufsynamezu Rod. , Bodolphe; H. L., Henri Lemoine; 6.0. . G. Carnlli; Schnei. , Schneitzhoeffer. Printed ln the U. S. A.
 3. 3. fl É¡ : :Ema-n n-wu-mxrrwiü a n m m E' 2_É_E$_-É| Í_Éͧ-ÉH '. . 'loíãhEoEíÉñMíñ _ : :ruin KLM: : Í ' Í a : o arma t. - í 1G¡ $
 4. 4. ~_Çan_m_íw rwnwnnsmmua m. ; : Ir-tn: mma-cr( : :à na¡ mrr-nv-Kvsgnnmuma-í 51731.45.: n _ n mami ' * n nnmammaw u. PIRIJ-fülll! m@nmurmmn. rmggmgmasma É . . m m m um _m . y m_ um gw _N Em. ., _ _u_ 5.2. _mn m I. .% nmaumv¡ ; m rn t1 wanna-a _ _ V_ u . íummmnuaamm : r mui: : Mamma-v 1.a ma: .guru/ Panambi &Aumnnmm
 5. 5. A *a r-mox-mega&wrvnnn_aàuíswnanmnnwàmrm unrzrr-Iauuurmsanemnmlnw : num-r m$nr Aviv-ni¡ : .instituídas n' mrmnusmmnnmmn. ; rar-numa: :: n-t n¡ Inwmafamüuawz ñr-ur-mmvmma-r rnnvuauan¡ “'-"'" 54" 1M' : a Ç #1 IÉEIÉ no¡ › . , , ÊÉTKYÉIÍ D-ÀXÍQÉÉÉÉIÉÉAÍ HÉÉ Ill ÉXJÉÍRÉÉÉII . .SÉ KÊKÍÉ-¡RÉÚIÉ-E . “$311 §›7QWÉZSEE , _ ' AÂMÉUÉÉÉÍÉ_ l íKÃÉÊ' o BÉLIJ ÉÊIW @É lnnoíàll íEE-¡ÁQVÉ IIMíÉS-¡QíÂÊQEÃIXÀ%I-ÉEBX '« lV H . Éaí Vü§ííliãííííg " . $¡“EL': ÉÍ' E m: «. E' : :ngm ? IÉTETYIXINÉIIÉYIÍIEE-&IÂÉJ -lÉKTfíkllíÍ PÉ B4W I-ÉEMI TH HÉÊIVRÉWÉÉÉÉEÉÊHÉÍEÊHÉà *oggggg a? i ~ a ; maximizar-inauguraram ununtâavu rasa-ms . miuuànnaan$ca. aí-mnmlmnmnnm a ríâniíxà 1 ¡ngzuowvwfnanaàmx uwnzrrluuním. ; mw¡ náàma arm' v; raiar: @Exu lnnninmúíun-r ranma umrnnmnuànmluñmm" @ruína R$71 Il E anna . .Junin : :frank-sauna nmmzlammzmnuaa l Qualif-m¡ grwmmusmílm zvm-. Jávp-'nvxt › _ Emma¡ uunm. uun1n¡u: .n matam rm¡- ¡Éíí ? EFI I . ÉÍIÍÊÉEYVÉ TTEÉ í' fÉ-&ÍXJW @a4 1.43 g-¡EE @QREN IQJÊÉ IÉWÉÉÉ s "i _ 4, vw , _* . . . íj . f": '* É m JZUml§1 IJ çEQ$ã$í_ / É m íüàílàJiii-l g l lilo Ií$í Ãí-QÍEÉJI_EHI 'É r-_BÉÉR E__J É w¡ 2 2 1+_ Z . .,. ,./ ,._. .I z í_ ____ _ _r 1 f" v5 . d. U: , " $íLÉUAQI1-'*ÉR_HIIÇÉTAEL_. “&4o . .JÉTKL - ; ÉÉEYÉPPICÊÉEBIEÊÉÊmÉPFIÊÊÉÊÊ. FÉÍ ííl @í ! n11 PÉÉLÁLÁVI FÉ$FI F$ZIÉÉQVLAJU PÉEQIJEQíÉIMTo _ ma. ; I LLJ É¡ ? of Éífí o
 6. 6. lo. ug poco 1112272211 f¡ r¡ / v// zp o. . J É â. ..-1"- o. l l __-_. ___. -¡AEH. ¡¡'= -. .-III-I SCHNEI. o__ía Andantino. í= ;I-ÉH
 7. 7. É mmmxmonmggípí. go ÉÉVÉ É . ÊÉÊHHÉÊÉEÉFM É* Éí ííÉííííííí IJ &Wâoêãnfxfããm 1 *gümmàummanmnnàx-z __ m: Q3113 ur-rrmngãag m um manüul : m nr . magnum Lünnwm “ C EDÂ-l ÉS 13h11. - v mnggg . .qm ulnçr-@aamn mn-uw mmuimaâw-uuà | ÊÊ Éí Eí 2 I EÉZEI' É _EEÃEE í EE na¡ IXEHÉVZÉEHÊÉÉÀÉIM ! É líííííf' s à ° É u? ! 12"¡ 11.91 _n @assuma imãs¡ " mm Tí' ---ÉlÍ , ÊLÉKÉÍÍÍÍ-É TÍÍ C ! I ; ozx_i ÉEÉZoWIÉCÉ ÃYKTE-Eííuííãí $121 IÉ ÍFHíV$Êí$E l-&EÃEQ í, mmmu-mmxnmJÇ-mimünm-«lm uma 9111.5¡ miriam . .m$mn_n_mxsamàmlnamíg 'ü- . . o ~-L a
 8. 8. vit-mí¡ 14m. : : minas-t minimum ÉÉHIEÉH o ÉTIEÍÍÍEEE- : - í ü$gmm EESJEIIC/ í é! ” . . 1V uma¡ En: _-mmgngnaumam. m.gmgâul : :hmm ; ~~ - _. _ma_ggnwnmuñnlggj @nagr ? apagam-m : Jangada nmmomugñmwxwu manual-numa¡ 1,. . _. z" . E** ! A _ _- I . › _ . _ íxzggnFm r- má» ÍB4 7 »í V. É ÉÊÉJÔEÊÉÂÊÊÍ ldÉÀÉ-E í " XIloQJÊíÊÉÉÚHKQ ÊÉÉÉCÊÊÉÉJSÉÊÊÉTÊ r $oâ TíE*t-_@*&~*~-§MIZÇÉ%--'-Wí"ÉÉIÍÉZ v' ' QJÍ of §JÍ IJEM$QÂPÉEEKYEW$M RÉWIÉU'ÉÉ . a ERAM' Human amJmmürw-_w-kí TÉÊBÉEHÉm y : =nuun4mun_5fm'__ma _ ~É_
 9. 9. uma ¡n! mu? Q1151¡ : Jusamzüuüur nuia. .n@nñn. ñuiú Inn; ma-ummznmumuunxnnamgguguggpu _ -nmnmnasi y A y namimmmmp---mç<mm nnm*m : magna ¡ungxmuuxn- , 'F'~-_'¡ . _ . Ã_ í. In. 'LAN : A 1.4.114 V @assinatura-mm n . ..r w . _ _ o a a . _ . _ n u J"J'I| L1IÍ DÇÉCCEQEZJ ! En-ITI 'ÊíPídlEí-. ..u-ÉÊEÉÍEÍÉÉEFÍI IEIDÉ
 10. 10. g-ãmlaumasnulmgé: _muda uma¡ eu : - mx na: : í '~-: ¡_ 1 ' » u nmmnmxran. : *mnnasrmawa xammnángmu *agia - › 1,; ' ; _ S# v ELÉQÉYÉÉ Cíãoàlílí l TÉTÉE ÉÍ 'àf e ÉÉZI-H É JIFIÉÚ : Enigma-r r- ~ í _ &amuwwzfwmm um. : aluno¡ @um Ass _ naquilo¡ . . d. IÉFÍÉJ . PÍIÊI ÊEIl-d IÉ_CÉ¡J 1:7'! , s- ÉIIÉIJU FÉIMEÇQÉoÊJ ? É IÉIÉIJ lÉñgñlÚEllñíêáiJ E ma. : cantaram malas-l aro mãgpsz*wrmnnlmu. a E11. ; /~ ' '
 11. 11. QI! EI: .EII ÉTÉIÉ$QEEE$ &íílíífííf u' @sauna ri 1mm. ; . . V¡ ' mi›mnmmnmsnrm-umurvmlnuummmm. aar Jaguaruna. ; HQEíZH%S_KI : umíâ-@nanmwwz nim---mnnqrnm-f-nnnmgnçz. arrn um prum¡ = "-': l”~I I ruína runs-v : :sumiu gamâxmgmzxgàaamw/ üñ nauzzímanm wnímnawzüm-n Ir-_zgnü atum íz/ 'í'FÉíLEuE WIAɧÉHÍ@ÉÊÉÉÉIÉZ " EIMÉÉ$_”ÉÉÊ EKJFÉQEÉTE' IMJEE§ÍB§EÇE$QJÉÍ lu¡ Imã #F31 ¡Jun! :: no «nur-m x rigor J . ànmrm . . g @Jdnuwau www-nr-núamut : inauguraram nnwumwuçwuwám F_" ííí-&MÉÉ E-HIÉÉÉÊJÊÊÉUWÊÉÉÉ HÍ 1 --f _ - m1' ' ! Rí &uma; uma: russa m1. wmvmmnmmurwmrtn : Ian mlo$ramnnsuvnnl : :assassinato . amami-r mmdmmmaxu-I a: Líli_ _íÉiíÉí E-É; ÃíÉÉ= íoEííIÉ ÍAÉAÉÊÉIT A! É-&mwmunn aàalimenuêau-l 1.4¡ : um l-íF-"ECinlüív . a jtía: n É IFWIIK ÉÉÉQ* mlx$uma. aomímmagmaal : :: marcam mx-Innaungmam : amam nanum-uumu1qnr uma mui¡ . ' maunimmumnm w ~~mnnamumrn . __ __ _ _ ---3~-~ . 7 . ae-V. É JÍlouEí$@ãÁoiíííill ÉÊJ &Éâ A ÉUEÉsÍ'TÉÉ7-ÉEÉÉÉ&$C$EÃK “â_°Él1ñ ííÉÉ-Éo*
 12. 12. v HWAÉ-¡Íud FT I-&Iíí @Égua-II- &a-saÉ-àmmrxamwugmamgn laímüo: IEE$. $ BJRQÉJÉ n-¡ÉÊÉE EEIIIÉÉQME fl¡ cls-ammúàmmm$mmug. a$. z E ~ Q-B-I n: su: '1 m; IFÉJVIJVIHEAíLW ---agua manusear : gs-zu: um¡ : ff-EMMwm-"4-à 'ã= m=a%a= §@= *: a _,
 13. 13. 14 _Hi7 I -íú . .JJ-K -àíu : th: 1 a4.: ÍiU ÍBÍÍI Élí É _sil pow anima/ o. n rz-àa--n-_Ç lz---gàà _: --- -' _à
 14. 14. 15 ›¡t~: z:n-r_! à-1r~¡. ns, ¡ “' ' '* 1 ' : :annánuuu SCHNEI. Qíí-iulãiãú_ Aíj--zv- 'EIf-: ÍJ-'ÇÉ
 15. 15. axar-ins = uma K1": ' ' . Éülí ÉÉIWE ííííííEíÉ ÉÉÍE 2-: Inumgm ; uv ÉÊ 11 .14 ! É "É E711.? ÂÉÉEÉÊ____. É___. _É_-. __ÇL-: :ÉYIL. ÉK Q _ _ ÉÉ'E íâÉfiÍíüÉT RuQ -ÇÉ"_É
 16. 16. 18 Moderato. . (J = me) 9 > ulrnm= ':l: :_¡' -_: ------2- IÉÉÉnIÉÉEIEEEE* Q í-J 8. l
 17. 17. The C-clef on the First Line, 19 employed for the Soprano Voice. e n. 2 -0- Comparison of. the C-clef of the first line with the G- cle on the second. rf "ti f” S0/ a _ 6- n- 'e' sal-Ja S¡ ai” Exercises within the Compass of the Soprano Voice. Let the pupil name the notes, and afterwards sol-fa them if ít be judged necessary. In this case let a measure of two beats be beaten to each note. f! ! 7m' S0/ g_ jr¡ , e fa M¡ S7. e -0- | Q. í 9_ _e_ Q_
 18. 18. ROD. A1legretto. (J: 84) . "ÍÍÃ-I_ _. _. __ __, _- . _,. __ _- . - É . - __ um_ luúzííí
 19. 19. 21 ROD Tb' M0derato. (J= uz) ü ! a do Andantinotá: 72) Andante. (J =92)
 20. 20. 22 AndantetJ 84)
 21. 21. -fí Allegretto. (J. : 92) 5011222250. : F-'me ""'¡¡ãíi'i"""'_ rá. .- 7 'J- _m *E55 : Eis fã
 22. 22. z "NÉÉIIÍÉÉKÉÊ' É? ! LÃQQJÃQmQ n_ _u _a c. _o_ _ . J u_ _em FQFIEUnHE/ í
 23. 23. . IPI Lmanlmmz r¡ ÉÉ§É HÃÉÉZ t, ííü&ñl HIEÉVAJWRÊWEÊWE# wwwümm _QWHÉ . .gmmszrnwmx ÉJMÍZJ $JÉÂXÊÃÃÉÉÉÉ$ g_ _. _. em »a m _ . a _ m _ n . É. f. _ W íÍÉIQÉÍQ §4E$J É¡ 3 nn: IT! _W _ . _ É. _ n , V_ 3 . u; 7 a m_
 24. 24. _a o. . M_ _com : ç › _ . . " *fr , , 'mm 'mí nv &muuuuzmmggg ammümm _ . n' nmxnzml-unsnmnwànauwmm -_| -'*'| "* , . . , . . m/ :mângamvg P¡ . Lmmzajnnnamruruz l : :quarta-sat num-t í' 511m numgnínm uma . _ m¡ : mu: ~ ' F É ELF? ÍEIÉÉ IÉÊ
 25. 25. 28 RIGHINI. Allegro moderatotai: f e deczlro. *c- ~~ n _--I____-_J r1 -I---I--W---n-. a » --›-~n ~ --ne
 26. 26. › J w. . v m s@mlmwnu amainimimmnu mimar* ÍTíEÉÉJ_ _f l. , e_ í u u a n n : z j' . . , , ' íEEÉJJQÊ LA ÉEQÉJEÉJÊÊP ! à r . .H """*“”“/ -' na ¡ú-: au v¡
 27. 27. 30 , the Flclef, and the (Lclef SCHN -Llef 7 : í: É Lessons on changing clefs, Ivith the G on the first line. Andante. (J: 69)
 28. 28. 31 N. CONFORTO. ( . s-osle/ zulo.
 29. 29. _]. C.BA(JH. m V_ -r-I EFI#- Em É all_-'UÉ-ílml Alí-IÉ¡ "IU E ílí/ “YFÍ/ ÍÍ: "É l** I l n alí IÍ l
 30. 30. àwmnaunmñruanmur i¡ É ÉQÍÉ ! ÉÉÊÊÉ V_ ' um ÉÉÉÉÍ-f EPÊE 13.¡ @Tí 34mm 'mntsmm-_-mg-ísmnnnnguusxuurzíamaxnnr n 11x41 . ñ---ma rülzrinnmgtwnlmzmurnmçnmmmvamwmn$mw n' w. Í › = ~v= » . . NYT¡ ImEÉÉÉ &ÉIX ÍÉEÊÉÉÉEÉÉ ' É? , -
 31. 31. .nxwmmimmmmasnnímmuununaa . '~ ímmunmtíàun' : :mma-z 4.13' ngítmmzz -mwpa-lsíííâanhnmimàunü$ mãnãà _ uzu~. __§3@í$ . _- lÉrl-ÉÚ IÃÉIÉ vmuezmnzuuuvn
 32. 32. ÉÉ É "mulata rn' Í. ? JI mi' u: . an-
 33. 33. “ . - É”. , ., . . &Eíí (É QEYA-Q' mtu-mm. . à_u__ímmümimàw. anr @mangas-m ¡ÉZÉIQ gmmmau-uxxmnum SÍÍIETÉIÉEíRÁÉEɧLm In í-à "TÉÍÚZUIÉÉÉÉÉEÉÀ LÉJJ ÉIÉ [Jud É' ? É 15W! , §lJEmíf1 O ¡Émmm Éllluím-É EÍ. R“Ú'É$XUFÉ HLI-Í ' ÉÉÍÍE-QIÍ ? É Eíílí
 34. 34. .xímàsanàwam-nnnamuxxísgnuâ%âímgnnugm i . , _. " "i", . a a» _ v” “” : í:- N _ ÉÊTÉ" É É 2 IJ Éͧí_I§KTK &EEJÊÉIÉJ "ÉDH HÉEHÍZTEFLJ Êaí' mf ITÍÉÍÉÉÉ_ÉIÉÉ*ÉÉÍÍÉTÍJ . E : magras IÃEIV'E'EBQOE$ÉEH _ . _ É? ? . í ! mA-J ÍímÉ. $1$íí7í FEH1m í um ! na 'na' mraawxmxmâmíànüi . " . . . '" A, aàut------ u-an-mmmnmnmumvx -ummmmmznanmngw - na** --ü-N'-M-na ' ? ÉÍ lÁmílm EE$E@X$§ . à IJÊÊTÊÉÉI ? TW ludííhvüüfl F11¡ É $E§ÇEEmÃInÉnÉQ$A LÀEELÉWIÉ I. Í'Í nm IF¡ É “' mÉHÍmJ'I XIII l uuímauggmamrw " ¡TÊÀIÉ ÉÉGEÉEIÉÉDÉTÉ RÉÉ ZDÉÉJÉÚÉJ , ›. l¡ mɧEEVSÉ1E_É4DIà lãí WÉIÉÍVÉÉÉÉ' 'wmuagmm mar-manu_ - , Jnnàmímunlmztaamw mímgmmamnmçmmmm ; um 7' -fÉ IIÉÉÉ í-&JÍ IJÃÉE› II ííÉnlíãíí
 35. 35. u' QíÉXÇJ'Í . .In . .am-azar g¡ t. um : :um-un : É unzaa@mmnqmümm . . anunciam IHJ ÃÀÉTÉ ¡_: eu. ; E” n. .une, “no r _Í r _v r__
 36. 36. The c- clef, On the Third Line, 39 employed for the Contralto Voice, the Alto Trombone, and the Tenor Violin. 2 Hb @Qâg Comparison of the C-clef on the third line with theG-clef on the second. Exercises Within the compass of the Soprano Voice. Let the pupil name the notes and afterwards sol-fa them if it be judged necessary. In this case, let a measu; e of two beats be beaten to eachnote. E re fa l” so¡ 3'¡ g 6- si' do ÊÊQ-: GQÊ/ a/&ÊÉ-/ asãolmidy
 37. 37. ILIHmÉVMQEQJE/ &IÉ ¡' lVVJíLQ$EEZHTLÃXEÉ$Z ' KÉÊIíT1QKEEÍÍÉÊHíÃÉ ¡ | TÍ Qí*_$ mímg-à ›' ¡uuàníniimaãa 4 y nim/ Hà 14mm 511521111¡ . . IIVJ$íS*11ÉEÉEÉZÇÉ ÇÉDÊEnÍQÊÊIIÉC IÊÉÉÉíÉII N íÉí. ÉÉÊ * ? É m$uñkâiãü$ãlâ1íílü ítíñiülíÉXmÊml nu I-nrwrmu-T : inauguram-Albumina: e » . . raw w' -~ Êígâmmíüíf HÉÀÍÍÉIWM_ÉQ4QÉR'Í ii . * llzntasíg-l--ujàmmmm n' l_nixfl. wñmú--aiuauí mâ-MÉ nau-ía. .. ímmmimugumíà &mummmml1-nm . 'Ann-â' i __, _ _ _ é: z l '. IÍKYI LÍJIÍMMEE: : 1,5 IÍ)ÉTÉII ÍÃÉ-Él : XVÉ ÉÉÉTAÊ 'Í ÉWÊ IIÍMEÉÉÍQÉ ÉÍ í%$$-ÍÉíEÉEí ÉÉÉEÉH: hÉm íEÉÊÍ1 Émí m _É ~ , . mínima-Issamu
 38. 38. 41 ModeratotJ = 63) ll] IÍJÉÉC _
 39. 39. 42 Allegro moderatotJ : 116) 67881'. SCARLATTI.
 40. 40. 0 7080. ral/ eat.
 41. 41. SCHNEI. SCHNEI. Z _""_í _III-IJ ¡1_1_-j Zgptn-üuz-ri às: : e: =É 31.4_ *--I-- Andante. (J. : 48) nãÉuE-'ul 01-41' ¡l-_nn_ ii-&VJ-: E " IL) n! ll í I-Il IL) _ITU IN 1.121 I'! Ç IU Ú--IIIÉ IVVLZí.
 42. 42. ' A Iv, innmm- - LÊ. ÉIE KÍ ãY-&ÉJÊÍEJHRÉJEL . . ÉÉ ÇEÉÊQ IÊZ . . I JIM' uaEEÉ-íÉÃÉÉÁÉ l ' IÊÉUÉTÉÉÉ$É E$'§H$! IX - n__mu E*1¡= ammnmnw. i%uw. wzan. íai . , n---mumm ¡mui! :Qu n; HíÉÍÍIÉÉÉÍÉÍÉ ; . Jíí ; íí jíí = '~' _r 't' , .. , , É-ÉZÉ. EL. AQÇA EÇQ-&EJ ÉIÉTÉÉÍÉÉ Ç-BÉEã IE! " -< mnuuaanur-nuamggunnà m- 31m unir. -mp-am-. r-¡nuum-nàunnus amam-mg: ' < Iizmizammmammgdg-v nmmanuumnírxm*-u__*q 'ngàlin-: mnmmnmwnn ' › , -. . l7!§lf. l=W"íílãm1-í 'Í HL : ÉÍÉJÍTÉ Éí
 43. 43. 46 Allegro'. (J-=66) A Mu e m_ O = _ P = . E_ É_ E_ . - É_ = . á_ . - à_ ú -l-d-_IÉ--JÉÉ nau É-_n---n--u-n_ --¡-----n--_-_-_ 4- n. = _n a É n- u. II u. u . e. E. .m, T 1m_ N e m e U m D d m a. f, e 1 C _ F m . .eu f, e l C _ G e h t . m w i = n. = e II e = Lessons on changing' on the first and third lines. Moderatotá ma)
 44. 44. a . :r . , . í " e _ , 534 *- ' V . . incitem-nr n-mimnvsnuammzmmmàtamn rm m. &@. mm mais¡ í uma v1 ~ umwnxeuu qnmzà/ msmmüiâ ~ gugu - míãal: àmnàa M¡ @Éím/ &míme; v iuumnmvnnm/ &aím-. smmwàmzíxwaí vshamyníâmu-uunuwnvàhnmün¡ nm›mgiçagníngnmaísím míàí¡ 7'¡ "J ÉWÀTJTI Ií mímamnml NZEÊII ' X; Eàí l V K7! IIÉÀ 'l §ílKlTÉÊ$íÉ ¡IÍIÉLà ÉÉÍÉ . mumnipmmsi ; .:: ~-~ (meu ¡uíazieuuñim
 45. 45. ?v v HÉÉICImÊ-¡ÍY Í II! L Zã' »_~~_ v. .mn , V u. , . . e i_ e í# 'f . íí É &Xí ÉCÉ ÉÍííÃí/ í mí ÉUWITÉE ɧÉíÉÊ ÇÉÍ x f"" nr%: maam; mgmmgnà DEUÉTTEQ-&ÍÊÊ ÉEXÉEÊÉ V_V m E ¡manúvunm : :um nxn--gqmnnün n
 46. 46. Larghetto espressivo. t j: 100) 1, _É_ É = seEÉ= §=-. ... . É l! l!~~I-n1I-nawm- . à ru: : _ __ ¡in-- L' T8613 , . Bl-z em Allegro Vivace -i-àí --IÍÍÀI I_I. Z-¡PZ' 'ÉAI . IEL-ZÉ_ -í-LNIÇI m n CTB-VL'.
 47. 47. 50 I -= :=I_; g=: _ : 13s) llloderato. (J f'
 48. 48. 51 -I-/ a ""'”' ' Ei¡ . J. CYZ_. C¡_
 49. 49. 52 Allegro moderatouíl: 92) Í II í ITI¡ IIIFÍÍ'. Ji= mâêiâg “"'-". '.. =!! !¡l: ' ,
 50. 50. 53 The C -clef, on the Fourth Line. employed for the Tenor Voice, the Bassoon, the Tenor. 'Fromboneg and the Violon- cello . _(1 4:)- K vn ¡ O e Notes in the G-clet' corresponding to those in the (' clef on the fourth line. Exercises within the compass of the Soprano Voice! Lot the pupil name the notes, and afterwards sol-fa them if it be jnd-ged necessary. In this case, let a measure of two btlllxlivllviilvil to each note. f¡ S11/ _ / fl . ml _ f¡ _ do , - Iv* . da-G m' 9-0 '”' da W do W N' . - alo AllegrettomJ = 92» ROD. . soh/ II' _ - / II n' di¡ n» 'm/ ?I . /77 "I'd/ I _. ¡'_S. ¡'IIII IV. ” N* 1707/” 'V' (/11 rr-/ ln-f” IÍÍ lL--j-C-Í "C-Ç I-I-C _ÍÍ _(- I-J--_! --_--J' I I--I-í---À--z Ã-ÍZZ-ITÃÍÉÉÃ--1-2I2í-Jí-I--_ 1.1 ÊíI1ÃíTIZ_= -I-_ i Soprano or contralto voices (of women or children) which have to execute music written in the C - ciel' onthe fourth line, sing the tones an octave higher than théir actual notation .
 51. 51. : 92) 54 J Allegretto . ( . ld ( O t. . Al e r ao e . .l . l. A
 52. 52. Andante s _í--f rí/ arzl. p a campo.
 53. 53. I -n III- Zl-¡l-J-¡ÍIÍJÉ . V. I~*: IIIUII- -IÍJZíà L“CZC ZÉ'. l íàí _ _JÉÉLII I. ÉJJ KYU I_CIÉIÉ'I. J ILTí í_í_I---_-ílíííl. í Andantino 5
 54. 54. IãÉnilI E ÊWE . I;&I@ÉÉ TíÍÉIQ "v . . . JW II lã Ri? lIEÉ' R$1.41¡ ? É _. _. m_ _ à M M¡ _ _ _w ! TV líí ÉÉÉÉ-J f' §E§â; í íí EíÉLLMí R1 ÉMIIT IÉÉSÉMÍ É I-É. Í.í M11 mu. : Mamma " IIÃBEÉ BÇí__ÉHÉÉÊ IIWJL-¡QI Vl
 55. 55. 58 Andantino. (J = 5m
 56. 56. 2x73 nznaninnznwmm ' nu--a __ . . ¡nnnrnxzâa n ' mudam &mami; r tnnüímnm-wnmnu&u _ , f 4---- . .. 'n Égua. ; r-ww . um¡ . . ¡mlu 1.4
 57. 57. 60 DURANTE .
 58. 58. 61 -c1ef, the F-vh-f, and thc- Cwlvfs . m w 8 . _ G A O m . n t. % hse t( . I _im v.1. W115 ›h. t “St : ITC Cum 1I. ) (um. gl. . . umn m . mwHA Í H. 0 ad. , 1 hr. vi P h nt P wñ o( Lm , ma 1m pano (Ill/ fll/ IÍO. f (1 / rwzpo Juan¡ n nunca-lu'. mm u. ,. 0072 grazi”.
 59. 59. 62 DURANTE. Andante. (l: 66) ÊÉI-BIE- TFÉT_ _Fill ZÉ XIV' Ind-í _ . -1 ín? nã' ; tn-à 1'¡ ($111 5 ! EEIS í É_ Allvgretto grazioso.
 60. 60. É_ 'ELDKIEI " ' . mímm- '

×