O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โครงการ 2 ล้านล้านบาท: Growth Engine สู่อสังหาริมทรัพย์ไทย
MRE Seminar 2013: 2 ล้านล้าน MEGA Projects พลิกโฉมอสังหาฯ ไทย

...
ประเด็นนาเสนอ
เศรษฐกิจปี 56 และโครงการลงทุนด้านคมนาคม
ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)
ความท้าทายด้านโลจิสติกส์
แ...
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ขยายตัว 2.8% จากปีก่อนหน้า
ชะลอจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัว 5.4% จากปีก่อนหน้า
ลดลง 0.3% ...
GDP Growth
2012

2013

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Agriculture

3.4

1.8

8.3

3.1

0.8

0.1

Non-agriculture

0.1

4.7

2.7

...
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2556
Growth (%YoY)

Q1

2013

Q2

สาเหตุ

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน

4.4

2.4

การลงทุนรวม

5.8

...
ปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1

• ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
• การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหล...
มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2556
(Forecasted GDP Growth 3.8%-4.3%)

1

เร่งรัดดาเนินมาตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่...
มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2556
(Forecasted GDP Growth 3.8%-4.3%)

จะเกิดการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการก่อสร้างรถ...
ประเทศไทยกับ AEC

9
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Year 2012

GDP
(USD Billion)

FDI
(USD Million)

Indonesia

241

878
...
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ASEAN Economic Community

Compared to

Population 607 million

>

Eur...
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
35 ล้านคน
46 ล้านคน
47 ล้านคน
89 ล้านคน 106 ล้านคน
55 ล้านคน

316 ล้านคน
GDP = U...
ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน
R1: Southern Economic Corridor
(SEC)

Bangkok-Aranyaprathet-Poi PetPrata...
สภาพปัจจุบัน : ปริมาณจราจร หนาแน่น บนทางหลวงหมายเลข 4
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
ปี 54 = 147 ล้าน คัน-กม.
เหนือ
17%

กทม.
2...
ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : สภาพทางหลวงหมายเลข 4
ช่วงประจวบ-บางสะพาน
ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : สภาพทางหลวงหมายเลข 41
แยกปฐมพร – พัทลุง จังหวัด นครศรีธรรมราช
ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : ความหนาแน่นของด่านสะเดา
สภาพปัจจุบัน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข้อมูลด่านศุลกากร 8 แห่งที่สาคัญ (ปี พ.ศ. 2554)
ด่านแม่สาย

ด่านหนองคาย
121,462 คน
71,683 คน
6,045 คัน
48,858 คัน

ด่านเชี...
การเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มูลค่าการค้าชายแดนปี 55 : 910,500 ล้านบาท
สัดส่วนการค้าชายแดนไทย ปี ...
ความสาคัญของเมืองในส่วนภูมิภาคต่อเศรษฐกิจของไทย
10 จังหวัดที่มี GPP สูงสุดในปี 2555
(ล้านบาท)

สัดส่วน GDP (%)
11.1

11.2
...
ความท้าทายด้านโลจิสติกส์

22
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนต่อรายจ่ายรวม(%)

45
38.8

40
34.1

35
27.3 28.4

30
25

24.5...
งบประมาณประเทศไทยประจาปี 2556 (2.40 ล้านล้านบาท)
ไทย
การลงทุนด้านการ
ขนส่ง
(งบประมาณปี 2556)

107,676
ล้านบาท
0.86%
of GDP...
การลงทุนระบบขนส่ง: เปรียบเหมือนกับการก่อสร้างฐานรากของตึกขนาดใหญ่

25
อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน ปี 2555-2556
119

Quality of overall infrastructure :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quality of ro...
เปรียบเทียบอันดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทยและประเทศอาเซียน

ถนน
สิงคโปร์

รถไฟ

ท่าเรือ

สิงคโปร์

5 (6)

สิงคโปร์

2 (2)
...
“ทศวรรษที่สูญหาย”
เหตุการณ์
รัฐประหาร ก.ย.

เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อ
เหลืองช่วง พ.ค. และปด
สนามบิน เดือน พ.ย.
พรรคประชาธิปัตย์เป็น
รัฐบาล เดือน ...
1 รัฐประหาร

7 รัฐบาล + 1 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
7 พรรคการเมืองถูกยุบ
1 น้าท่วมใหญ่
ผู้เสียชีวิต 933 ราย
ผู้บาดเจ็บ 2,...
“ทศวรรษที่สูญหาย”

ไม่มี

การอนุมัติเงินลงทุนใน
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลักใหม่ๆ ของ
ประเทศในช่วงเวลานี้
31
ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ในช่วง “ทศวรรษที่สูญหาย”
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้านเหรียญ...
ประเทศไทยในอนาคต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว: ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอดีต และยังคงมีแนวโน้มเติบโต
ในอนาคต
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
(CAGR) 255...
การขยายตัวของความเป็นเมืองและความเจริญในต่างจังหวัด (Urbanization):
การเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ปลายปี 2552 ถ...
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
ศูนย์จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้...
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จาหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเปูาหมายในการเป็น...
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การประกอบธุรกิ...
ทีตงสาขาห้างค้าปลีกทีเน้นกลุมลูกค้า
่ ้ั
่
่
กาลังซื้อสูงในต่างจังหวัด

Source: “โอกาสของการขยายตลาดในต่างจังหวัดและกลยุทธ...
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริการอสังริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ...
จานวนและมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยเปดใหม่
ระหว่างปี 2550-2555
SIRI
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชะอา
หัวหิน
สุราษฎร์...
พื้นที่ในภูมิภาคเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจรับสร้างบ้าน

พีดีเฮ้าส์ เผยเดือน ก.ค.
กวาดยอดขายสูงสุดใน
รอบปีเกือบ 200 ล้าน...
เครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth Engines) ในทศวรรษต่อไป
• ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
• การเชื่อมโยง (Connectivity) : “AEC”...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ...
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .....
...
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขน...
การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ

47
การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สถานีขนส่งสินค้า
14 093
ถนน 4 ช่องทาง สะพาน 0.7
ข้ามทางรถไฟ ถนนเชื่อม
ประตูก...
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบัน

อนาคต
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

50
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคกลางและตะวันออก

51
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้

52
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
500,000

ล้านบาท

471,019

426,441

450,000
400,000

372,018

350,000

292,963

300,000
250,00...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศใช้
1. โครงการรถไฟฟ้า
(อยู่...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2557
1. โครงการรถไฟความเร็วสูง
3 เส้นทาง (งานโยธ...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ)

•

สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ)
•
•

7. โครงการก่อสร้างทางหลวง

•
•
•...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ)
9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2558
•

1. โครงการ Mass Rapid Transit

•

สายสีเ...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2558 (ต่อ)
•

5. โครงการก่อสร้างทางหลวง

•
•

•
...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2559

•

สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
สายชุมพร-สุรา...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2559 (ต่อ)
•

4. โครงการก่อสร้างทางหลวง

•
•

•
...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ปี 2560
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน ของ รฟท...
แผนการดาเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
2556 2557 2558 2559 256...
เปูาหมายหลักของแผนการลงทุน
1) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงจากปัจจุบันไม่นอยกว่า 2% (ปัจจุบัน 15.2%)
้
2) สัดส่วนผู้เดินทาง...
ลดความสูญเสียจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ปี

19,000

3,351
ทางหลวงชนบท
Motorway
รถไฟทางคู่
รถไฟควา...
ทาไมถึงให้ความสาคัญกับการลงทุนใน
ระบบราง

67
สัดส่วนการขนส่งสินค้าตามรูปแบบขนส่ง ปี 2555
2% 0.02%
12%

ทางถนน
ทางน้า
ทางรถไฟ
ทางอากาศ
86%

Source: สานักงานนโยบายและแผน...
กรณีศึกษาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป...
กรณีศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP

120.000

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/ตัน-กม)
107.37...
ราคาน้ามันดิบ และแนวโน้มความผันผวนราคาในอนาคต
average spot price of Brent crude oil in three cases, 1990-2040 (2011 dollar...
สถิตผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟฯ ปี 2533-2555
ิ

ล้านคน

จานวนผู้โดยสาร ปี 2533 - 2555
100.000
90.000
80.000
70.000
60.00...
ขบวนรถด่วนกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตกรางที่เด่นชัย วันที่ 17 ก.ค. 56 ผู้บาดเจ็บ 30 คน

Source: http://www.chiangraitimes.com/news...
รถไฟตกรางที่ลาปาง ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

รถไฟเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ตกรางอีกแล้ว ที่ลาปาง พบสาเหตุจากหมอนรางเก่าชารุด ผู้โด...
แนวคิดในการพัฒนารถไฟ
รถไฟฟูาความเร็วสูง

ราง
ความเร็วสูงสุด

รถไฟทางคู่ (มิเตอร์เกจ)

รางแบบแสตนดาร์ดเกจ ความกว้าง รางแบบม...
แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูง
สาย

แนวเส้นทาง

ระยะแรก

เหนือ

กรุงเทพ-เชียงใหม่
658 กม.

อีสาน

กรุงเทพ-หนองคาย
524 กม.

ตะวันอ...
รถไฟความเร็วสูง มาเลเซีย-สิงคโปร์

Wednesday February 20, 2013
Malaysia-Singapore high-speed rail link
SINGAPORE: Malaysia...
รถไฟความเร็วสูง
ไม่ใช่แค่รถไฟ แต่คือ อนาคต

78
แผนภาพแสดงรายได้ต่อหัวประชากรปี
2554 แยกจังหวัด (ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว
อยู่ที่ 5,362 เหรียญสหรัฐฯ)
< 1,500
1,500 - < 3,000...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน
HSR Nangang Station
HSR Banciao Station

HSR Sijhih Depot
HSR Taipei Station

HSR Lioujia Depot

...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เปลี่ยนวิถีชีวิต

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC K...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมสัมพันธ์

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนใช้รถไฟและทางด่วนกระจายความเจริญ
ก่อนเปดให้บริการ Shinkansen
พ.ศ. 2507

หลังเปดให้บริการ Shinkansen...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ

33%
42.5%

67%

57.5%

รายได้อื่นๆ
รายได้ค่าโดยสาร

JR East
...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ
ภาพร้านค้า Kiosk ในสถานี

ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
พันเหรียญ...
การเชื่อมต่อนามาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงหรือ?

88
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ปี 2538-2552
อัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR)
2543-2546
*GPP เชียง...
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ปี 2538-2552
อัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR)
2543-2546

2546-2549...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการเชื่อมต่อจากรถไฟความเร็วสูง
นักท่องเที่ย...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รถไฟความเร็วสูงสามารถสร้างผลประโยชน์ในวงกว้างและหลากหลายด้าน
/
/
/

/
/
/
OTOP

/

/
...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รถไฟความเร็วสูงสามารถสร้างผลประโยชน์ในวงกว้างและหลากหลายด้าน
/

ธุรกิจก่อสร้างและวัสด...
รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งสถานี
 ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี
: รัศมี 1-5...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Master Plan

1.Terminal Zone & Utilities
2. Community Zone

3. Shopping Zone
4. Arts an...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Terminal Zone & Utilities :

Linkage-เชื่อมช่วงเวลาแห่งความสุข
มาตรฐานบริการการท่องเที่...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Community Zone :

Agro Tourism
แหล่งความรู้ด้านเกษตรกรรม
ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้แ...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Shopping Zone :

Occasion-Vacation Tourism
การอนุรักษ์พลังงาน/การทดแทน

Mono Rail Stati...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Arts and Entertainment Zone :

Cultural Tourism
สืบ-สาน-สอน-คน-มรดกชุมชน/
แหล่งเรียนรู้...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
Business and Trade Zone :

Event Tourism
organic town-food
go green/good test

อยู่ดี-ก...
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่

ผังเมือง

CBD

Linkage

TOD

บึง
บอระเ
พ็ด

101
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่

102
รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
TOD

Station

103
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟอยุธยา

สถานีอยุธยา

(MODERN ARCHITECTURE )
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟอยุธยา

สถานีอยุธยา

(MODERN INTERIOR)
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีลพบุรี

(MODERN ARCHITECTURE )
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีลพบุรี

(MODERN ARCHITECTURE )
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหิน
รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟราชบุรี
รถไฟความเร็วสูง: ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนลาตะคอง)

110
รถไฟความเร็วสูง: สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

111
รถไฟความเร็วสูง : สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

112
ทาไมต้องทารถไฟความเร็วสูง
ทารางคู่อย่างเดียวให้ดีก่อนพอไหม?

113
ทาไมต้องทารถไฟฟูา 10 สาย
ทารถเมล์อย่างเดียวให้ดีก่อนพอไหม?

114
TRUTH
LOYALTY
COURAGE
VALUES
ACT
BALANCE
SIMPLE
LEAN
COMPETE
TRUST
Source: Terry Leahy’s Management in 10 Words

116
Courage
“… Good strategies need to be bold and daring.
People need to be stretched as they can do more than
they think. Go...
เปดให้บริการ 5 โครงการ (80 กม.)

หมอชิต-อ่อนนุช
สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน
24 กม.

บางซื่อ-หัวลาโพง
20.8 กม.

Airport Rail Link...
ระหว่างก่อสร้าง
6 โครงการ (100 กม.)

2

บางซื่อ-ตลิ่งชัน (15 กม.)

70 %

2558

บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค (27 กม.)

40 %

2559

...
1

มธ.รังสิต-หัวลาโพง (42.8 กม.)

7

บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (42.8 กม.)

2

4

ลาลูกกา-บางปู (60 กม.)

ศาลายา-หัวหมาก (54 กม.)...
แผนที่หลักแสดงการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ขนส่งมวลชนโหมดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ทางเดิน จักรยาน
ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา

จุดเชื่อ...
สถานีกลาง บางซื่อ

123
การก่อสร้างสถานีกลาง บางซื่อ

124
Mass Transitาโครงการ # – Progress บางใหญ่-บางซื่อ
ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีม่วง of Purple line

125
Mass Transitาโครงการ # – Progress of ม แบริ่งlineทปราการ
ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีเขียวเข้ Purple -สมุ

126
Mass Transitาโครงการ # – Progress น บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค
ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีน้าเงิ of Purple line

127
เราได้ใช้เวลาที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสูงสุดหรือไม่

128
ครม.

มอเตอร์เวย์

2,744
กิโลเมตร

358
กิโลเมตร

13%

ไม่มี

0%

อนุมัต(ิ แผนระยะ 2)
7,341 ก.ม.
10 ม.ค. 2538 (รวมแผนระยะ 1...
ท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลา 30 ปี ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ
รัฐบาลว่าจ้างบริษทศึกษา
ั
ความเป็นไปได้โครงการ โดย
ส...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เวลากว่า 45 ปี ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ
รัฐบาลว่าจ้างบริษทศึกษาความ
ั
เป็นไปได้โคร...
รถไฟฟูาความเร็วสูง

ไทย เริ่มศึกษาโครงการ
ครั้งแรก ปี 2537

รัฐบาลญี่ปุนริเริ่มโครงการ
จริงจังในช่วง 2493-2497

ญีปนเปดเดิ...
อะไร คือ ต้นทุนของเวลาที่เสียไป

 ต้นทุนโครงการที่สงขึ้น
ู
 สูญเสียโอกาส ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
133
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
ลงทุนวันนี้ หรือ อนาคต?

134
ภาระหนี้
2 ล้านล้าน
บาท
ลงทุนในวันนี้

135
ต้นทุนของการไม่ทาในวันนี้ เป็นเท่าไร?

ต้นทุน
โครงการสูงขึ้น

ภาระหนี้
2 ล้านล้าน
บาท

เวลาลงทุนเพิ่มขึ้น

ลงทุนในวันนี้

...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
พ.ร.บ. นี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ?

138
มาตรา 169 ตามรัฐธรรมนูญ
“การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิ...
การเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่
พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ/
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท

โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่

เงินลงทุนโครงการ

เงิน...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
ทาไม ไม่ใส่ใน พ.ร.บ. งบประมาณปกติ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือ?
141
ทาไมถึงดาเนินการผ่าน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท






แผนระยะยาว
หลักประกันด้านความพร้อมเงินทุนในการทาโครงการในอนาคต
เป็นแน...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
โกงมั้ย?

143
ความโปร่งใส: ระบบบริหารจัดการโครงการ

ส่วน
เพิ่มเติม

144
ความโปร่งใส: ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

145
ความโปร่งใส: ความร่วมมือจากภาคเอกชน

รัฐมนตรีคมนาคม ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ปิดช่องโกงงบลงทุน 2 ...
โครงการมีความพร้อมหรือไม่

147
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914

2 ล้านล้าน โดย ชัชชาติ

 • Entre para ver os comentários

2billion assoc prof-dr_chutchat_presentation_20130914

 1. 1. โครงการ 2 ล้านล้านบาท: Growth Engine สู่อสังหาริมทรัพย์ไทย MRE Seminar 2013: 2 ล้านล้าน MEGA Projects พลิกโฉมอสังหาฯ ไทย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ๋า ลาดพร้าว 14 กันยายน 2556
 2. 2. ประเด็นนาเสนอ เศรษฐกิจปี 56 และโครงการลงทุนด้านคมนาคม ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย  รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟูา 10 สายทาง  ประเด็นสาคัญ    
 3. 3. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ขยายตัว 2.8% จากปีก่อนหน้า ชะลอจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัว 5.4% จากปีก่อนหน้า ลดลง 0.3% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทีมา: NESDB ่ 3
 4. 4. GDP Growth 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Agriculture 3.4 1.8 8.3 3.1 0.8 0.1 Non-agriculture 0.1 4.7 2.7 21.2 5.8 3.0 GDP (%YoY) 0.4 4.4 3.1 19.1 5.4 2.8 GDP SA (%QoQ) 11.3 2.4 1.9 2.7 -1.7 -0.3 GDP ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง เนื่องจากการลดลงของ • การใช้จ่ายของครัวเรือน • การส่งออกของสินค้าและบริการ ทีมา: NESDB ่ 4
 5. 5. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 Growth (%YoY) Q1 2013 Q2 สาเหตุ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 4.4 2.4 การลงทุนรวม 5.8 4.5 การซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ลดลง และ การบริโภคในหมวดอื่นๆที่ลดลง การซื้อเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ที่ลดลงของภาคเอกชนและรัฐ การส่งออกสินค้า 4.5 -1.9 ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวตามผลผลิตที่ลดลงของข้าวเปลือก นาปรัง และกุ้ง ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกทาให้ส่งออกได้ น้อยลง การชะลอตัวของการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนทรงตัว ขยายตัวสอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว ต่างชาติ เกษตรกรรม 0.8 0.1 อุตสาหกรรม 4.9 -1.0 ก่อสร้าง 10.5 5.0 โรงแรมและภัตตาคาร 14.8 14.2 ทีมา: NESDB ่ 5
 6. 6. ปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1 • ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก • การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลัก • การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 2 ข้อจากัดจากฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น และการลดลงของแรงส่งจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 3 การดาเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะล่าช้ากว่าคาดการณ์ 4 ความเสี่ยงทางด้านความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ทีมา: NESDB ่ 6
 7. 7. มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2556 (Forecasted GDP Growth 3.8%-4.3%) 1 เร่งรัดดาเนินมาตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตามมติ ครม. 6 ส.ค. 56 • เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 56 และไตรมาสแรกปี 57 • เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี • เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรส่วนท้องถิ่น • เร่งรัดการเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ 2 เร่งรัดเม็ดเงินจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้ลงทุนได้โดยเร็ว 3 เตรียมความพร้อมโครงการลงทุนตามแผนการบริหารจัดการทรัยากรน้า และ แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 4 ดาเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทีมา: NESDB ่ 7
 8. 8. มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2556 (Forecasted GDP Growth 3.8%-4.3%) จะเกิดการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการก่อสร้างรถไฟฟูา สายสีมวง น้าเงิน เขียว และแดง ช่วงระหว่าง ก.ค. – ธ.ค. 56 ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ่ 8
 9. 9. ประเทศไทยกับ AEC 9
 10. 10. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Year 2012 GDP (USD Billion) FDI (USD Million) Indonesia 241 878 19,853 Philippines 96 250 2,797 Vietnam 89 142 8,368 Thailand 70 366 8,607 Myanmar 55 55 2,243 Malaysia 29 304 10,074 Cambodia 15 14 1557 Lao PDR 6 9 294 Singapore 5 275 56,651 Brunei 0.42 17 850 Total Source: UNCTAD Population (Millions) 607 2,310 111,294 10
 11. 11. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ASEAN Economic Community Compared to Population 607 million > Europe Union (507 Million) GDP size USD 2.31 trillion ≈ UK (USD 2.44 trillion) (1/7 of EU’s USD 16.6 trillion) International trade USD 1.6 trillion = 6 times of Thailand FDI USD 111.3 billion ≈ China ($ 111.7 Billion) Ranked 2nd globally International tourists 65 million = next to France 11
 12. 12. โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 35 ล้านคน 46 ล้านคน 47 ล้านคน 89 ล้านคน 106 ล้านคน 55 ล้านคน 316 ล้านคน GDP = USD 1.82 Trillion 6 ล้านคน 70 ล้านคน 607 ล้านคน GDP = USD 2.31 Trillion 15 ล้านคน Seamless Connectivity 96 ล้านคน 29 ล้านคน 5 ล้านคน 241 ล้านคน 12
 13. 13. ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน R1: Southern Economic Corridor (SEC) Bangkok-Aranyaprathet-Poi PetPratabong-Phnom Penh-Ho Chi MinhVung Tau R3B R3A R2: East-West Economic Corridor (EWEC) 1,320 km R2 Malamang-Mae Sot-Tak-SukhothaiPhitsanulok-Khon Kaen-MukdahanSavannakhet-Lao Bao-Dong HaDanung R1 R3 North-South Economic Corridor (NSEC) R3A: Via Lao: Chiang Rai-Chiang Kong-Huay xai-Luang NamthaBohan – Chiang Rung – Kunming (1,090 km) R3B: Via Myanmar: Chiang Rai- Mae Sai – Takelek – Chiang Tung- Chiang Rung - Kunming 13
 14. 14. สภาพปัจจุบัน : ปริมาณจราจร หนาแน่น บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 54 = 147 ล้าน คัน-กม. เหนือ 17% กทม. 22% ตะวันตก 7% ตะวันออก 11% อีสาน 21% ใต้ 15% กลาง 7%
 15. 15. ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : สภาพทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงประจวบ-บางสะพาน
 16. 16. ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : สภาพทางหลวงหมายเลข 41 แยกปฐมพร – พัทลุง จังหวัด นครศรีธรรมราช
 17. 17. ข้อจากัดการขนส่งทางถนน : ความหนาแน่นของด่านสะเดา
 18. 18. สภาพปัจจุบัน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 19. 19. ข้อมูลด่านศุลกากร 8 แห่งที่สาคัญ (ปี พ.ศ. 2554) ด่านแม่สาย ด่านหนองคาย 121,462 คน 71,683 คน 6,045 คัน 48,858 คัน ด่านเชียงของ 129,795 คน 177,261 คน 1,990 คัน 27,137 คัน ด่านแม่สอด 7,364 คน 11,827 คน 2,331 คัน 68,491 คัน ด่านปาดังเบซาร์ 294,400 คน 270,759 คน 1,990 คัน 27,137 คัน ① ลาดับที่ (จานวนคน) ① ลาดับที่ (จานวนรถ) ที่มา : สนข. 1,400,231 คน 1,372,243 คน 282,111 คัน 64,256 คัน ③ ② ด่านมุกดาหาร 407,023 คน 410,508 คน 105,795 คัน 29,274 คัน ③ ด่านอรัญประเทศ 1,882,643 คน 1,822,787 คน 23,968 คัน 58,935 คัน ② 1,937,446 คน 1,955,076 คน 315,508 คัน 246,887 คัน ① ด่านสะเดา ① 19
 20. 20. การเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการค้าชายแดนปี 55 : 910,500 ล้านบาท สัดส่วนการค้าชายแดนไทย ปี 2555 ลาว 19% กัมพูชา 9% 180,472 ล้านบาท +10% พม่า 14% มาเลเซีย 58% 132,016 ล้านบาท +30% 82,089 ล้านบาท +28% 515,923 ล้านบาท -8% Source: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 20
 21. 21. ความสาคัญของเมืองในส่วนภูมิภาคต่อเศรษฐกิจของไทย 10 จังหวัดที่มี GPP สูงสุดในปี 2555 (ล้านบาท) สัดส่วน GDP (%) 11.1 11.2 11.2 10.9 10 9.8 8.9 9 8 8.8 8.7 8.7 8.8 8.7 9.8 4.1 4.1 10.4 4.45 4.45 11.4 4.45 4.45 12.8 4.4 4.4 ระยอง 1,235,695 2537 51.9 2538 Source: NESDB 50.8 2539 50 2540 18 4.5 4.5 44 2555 541,155 ชลบุรี ตะวันออกเฉียงเหนือ กทม เหนือ ใต้ สมุทรปราการ ตะวันออก ปราจีนบุรี ตะวันตก กลาง อยุธยา กทม และปริมณฑล ภูเก็ต 522,511 345,269 ฉะเชิงเทรา 52.3 11 สมุทรสาคร 340,916 ปทุมธานี 340,479 485,672 454,079 414,521 379,973 21
 22. 22. ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ 22
 23. 23. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนต่อรายจ่ายรวม(%) 45 38.8 40 34.1 35 27.3 28.4 30 25 24.5 30.6 35.5 41.1 33.6 28.3 25.2 24 21.9 21.1 25.2 25.5 26.3 24 24.1 22 20 15 16.4 18.4 18.7 12.6 10 5 0 Source: กระทรวงการคลัง 23
 24. 24. งบประมาณประเทศไทยประจาปี 2556 (2.40 ล้านล้านบาท) ไทย การลงทุนด้านการ ขนส่ง (งบประมาณปี 2556) 107,676 ล้านบาท 0.86% of GDP งบประมาณรวม 2.40 ล้านล้านบาท สิงคโปร์ 143,154 ล้านบาท 1.6% of GDP เศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจอื่น เหมืองแร่ สังคม สงเคราะห์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ปูองกัน ประเทศ ขนส่ง เกษตร ปุาไม้ และ ประมง สื่อสาร รักษาความ สงบภายใน สาธารณสุข เศรษฐกิจ การวิจัย อุตสาหกรรมอื่น บริหารทั่วไป ของรัฐ การขนส่ง 107,676 ล้านบาท การเศรษฐกิจ 471,492 ล้านบาท เคหะและ สิ่งแวดล้อม ชุมชน พลังงาน Source: สานักงบประมาณ 24
 25. 25. การลงทุนระบบขนส่ง: เปรียบเหมือนกับการก่อสร้างฐานรากของตึกขนาดใหญ่ 25
 26. 26. อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน ปี 2555-2556 119 Quality of overall infrastructure : • • • • • • • • Quality of roads Quality of railroad infrastructure Quality of port infrastructure Quality of air transport infrastructure Available airline seat km/week, millions Quality of electricity supply Fixed telephone lines/100 pop. Mobile telephone subscriptions/100 ppp. 92 98 49 16 2 ฮ่องกง 29 4 สิงคโปร์ 22 27 ญี่ปุน เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2012-2013 ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส์ เวียดนาม 26
 27. 27. เปรียบเทียบอันดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทยและประเทศอาเซียน ถนน สิงคโปร์ รถไฟ ท่าเรือ สิงคโปร์ 5 (6) สิงคโปร์ 2 (2) สิงคโปร์ ฮ่องกง 3 (2) ฮ่องกง 3 (1) ฮ่องกง ญี่ปุน 14 (22) ญี่ปุน 2 (3) ญี่ปุน เกาหลีใต้ เกาหลี 17 (14) ใต้ 10 (10) เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไต้ 21 (16) หวัน 11 (8) ไต้หวัน มาเลเซีย 27มาเลเซีย (21) ฮ่องกง ไทย 3 (1) 8 (4) ไทย 39 (36) 17 (20) มาเลเซีย 31 (37) 20 (25) ท่าอากาศยาน 1ยาน (2) 2 (1) ญี่ปุน เกาหลีใต้ 46 (54) 26 (22) 29 (30) ไต้หวัน 21 (19) 65ไทย (57) มาเลเซีย 56 ไทย (43) 44 (53) 24 (29) 33 (28) หมายเหตุ: ตัวเลขแสดงอันดับในปี 2555-2556, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอันดับในปี 2554-2555 Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2012-2013 27
 28. 28. “ทศวรรษที่สูญหาย”
 29. 29. เหตุการณ์ รัฐประหาร ก.ย. เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อ เหลืองช่วง พ.ค. และปด สนามบิน เดือน พ.ย. พรรคประชาธิปัตย์เป็น รัฐบาล เดือน ธ.ค. เหตุการณ์ชุมนุม เสื้อเหลือง เกิดกระแสต่อต้าน รัฐบาลช่วงกลางปี พรรคไทยรักไทยชนะ เลือกตั้งครั้งที่ 2 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 พรรคเพื่อไทยชนะ เลือกตั้ง เดือน ก.ค. ผ่าน พ.ร.ก.ให้อานาจ กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหาร จัดการน้าและสร้าง อนาคตประเทศ เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อแดงต่อต้านรัฐบาลครั้ง แรกเดือน เม.ย. 2552 และครั้งที่ 2 เดือน มี.ค.-พ.ค.2553 พรรคพลังประชาชน ชนะเลือกตั้ง ธ.ค. มหาอุทกภัยช่วง ปลายปี พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้ อานาจ กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งของ ประเทศ 29
 30. 30. 1 รัฐประหาร 7 รัฐบาล + 1 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 7 พรรคการเมืองถูกยุบ 1 น้าท่วมใหญ่ ผู้เสียชีวิต 933 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,200 ราย เสียหาย ้น1.7 อาคาร ที่อา่อนบาท จ) ล้านล้ยู าศัย และเศรษฐกิ (เสียหายทางโครงสร้างพื ฐาน
 31. 31. “ทศวรรษที่สูญหาย” ไม่มี การอนุมัติเงินลงทุนใน โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานหลักใหม่ๆ ของ ประเทศในช่วงเวลานี้ 31
 32. 32. ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง “ทศวรรษที่สูญหาย” (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ค่าเฉลี่ย FDI/ปี 2547-2555 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม 36,610 9,904 8,181 7,033 5,960 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (%) FDI 2555 CAGR* 2547-2555 FDI 2547 1 4 2 3 5 24,390 1,896 5,859 4,624 1,610 1 2 4 3 5 56,651 19,853 8,607 10,074 8,368 11% 34% 5% 10% 23% CAGR* = อัตรการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ CAGR* = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อปี Source: UNCTAD 32
 33. 33. ประเทศไทยในอนาคต
 34. 34. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว: ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอดีต และยังคงมีแนวโน้มเติบโต ในอนาคต อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) 2552-2555 = 16.5% จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศ (ล้านคน) 7.3 7.8 8.7 9.6 10.1 10.9 10.1 11.6 8.5 ปี Source: http://www.tourism.go.th/tourism/th/home/tourism.php?id=10 13.8 14.5 14.6 14.1 15.9 19.2 22.4
 35. 35. การขยายตัวของความเป็นเมืองและความเจริญในต่างจังหวัด (Urbanization): การเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ปลายปี 2552 ถึงปัจจุบัน) - หลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นการ ขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัดเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์โดยรวม % CAGR (ปลายปี 2552 ถึง ก.ย. 2556) SET % of market cap (ปลายปี 2552) % of market cap (ก.ย. 2556) 22% GLOBAL HMPRO 120% 63% 0.04% 0.29% 0.38% 0.84% ROBINS MAKRO BIGC CPALL 55% 70% 53% 31% 0.20% 0.36% 0.58% 1.90% 0.48% 1.23% 1.35% 2.50% SIRI CPN 40% 48% 0.11% 0.75% 0.18% 1.54% CK 48% 0.15% 0.30% AOT BAFS 51% 34% 0.95% 0.07% 2.11% 0.10% Source: SET Thailand 35
 36. 36. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด ศูนย์จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้านและสวนแบบครบวงจร Source: http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2556q1/20130509_global.pdf 36
 37. 37. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จาหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเปูาหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า Source: http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2554q2/20110825_robins.pdf 37
 38. 38. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การประกอบธุรกิจตลอด 30 ปี ปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารอยู่ 21 แห่ง อาคารสานักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พักอาศัย 2 แห่ง โดยในปัจจุบัน CPN พุ่งเปูาไปที่ตลาดหัวเมืองรองในต่างจังหวัดมากขึ้น Source: http://cpn.listedcompany.com/misc/PRESN/20130522-CPN-analystPresentation1Q2013-05.pdf 38
 39. 39. ทีตงสาขาห้างค้าปลีกทีเน้นกลุมลูกค้า ่ ้ั ่ ่ กาลังซื้อสูงในต่างจังหวัด Source: “โอกาสของการขยายตลาดในต่างจังหวัดและกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนไทย” เอกสารงานวิจัยฉบับที่ 4/2555, สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 39
 40. 40. บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริการอสังริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแผด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟส และคอนโดมิเนียมทั่วประเทศ Source: http://www.sansiri.com/pdf/Presentation/AnalystMeeting1Q2013.pdf 40
 41. 41. จานวนและมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยเปดใหม่ ระหว่างปี 2550-2555 SIRI เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ชะอา หัวหิน สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต รวมจานวนโครงการ มูลค่าโครงการรวม (ล้านบาท) 2 1 2 10 8 23 19,731 LPN 5 1 1 7 14,170 LH 5 1 2 SPALI 3 QH 3 4 3 3 1 5 10 26 9,648 6 4,233 1 2 11 11,182 Source: “โอกาสของการขยายตลาดในต่างจังหวัดและกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนไทย” เอกสารงานวิจัยฉบับที่ 4/2555, สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 41
 42. 42. พื้นที่ในภูมิภาคเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจรับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เผยเดือน ก.ค. กวาดยอดขายสูงสุดใน รอบปีเกือบ 200 ล้าน บาท สวนทางตลาดซบ เซา ชี้ผลสาเร็จเกิดจาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) ขยายสาขา ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ……… Source: http://www.siamturakij.com/main/news_content.php?nt=2&nid=996 42
 43. 43. เครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth Engines) ในทศวรรษต่อไป • ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ • การเชื่อมโยง (Connectivity) : “AEC” ตลาดแหล่งทรัพยากร พลังงาน • การพัฒนาสู่สังคมเมือง (Urbanization) : กระจายความเจริญสู่ ต่างจังหวัด และเมืองชายแดน • การอุปโภคบริโภคภายในประเทศ (Domestic Consumptions) “โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม จะเป็นปัจจัยสาคัญ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต”
 44. 44. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2557-2563 โดยมีกรอบวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท 44
 45. 45. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .....  เพื่อประกันความพร้อมในการลงทุนของภาครัฐ อย่างต่อเนื่องในช่วง 7 ปี (พ.ศ. 2557-2563) ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท  เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เป็นกรอบวงเงินสูงสุดที่ จะใช้ ซึ่งในทางปฏิบัติ จะลงทุนเฉพาะโครงการ ใดที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศในการ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ พัฒนาขึ้นต่อเนื่อง (สร้างการเติบโตและศักยภาพ ในการแข่งขัน) 45
 46. 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ขนส่ง การเชื่อมโยง ความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง สินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มี ต้นทุนต่ากว่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกในการ เดินทางและขนส่ง ในการ เดินทางไปสู่ศูนย์กลางของ ภูมิภาคทั่วประเทศ และ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัว 18% 52% 30% 46
 47. 47. การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 47
 48. 48. การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สถานีขนส่งสินค้า 14 093 ถนน 4 ช่องทาง สะพาน 0.7 ข้ามทางรถไฟ ถนนเชื่อม ประตูการค้า 183 569 9.2 มอเตอร์เวย์ 91 820 4.6 326 กม. รถไฟฟูา 472 448 23.6 (265 กม.) ลาน้าและชายฝัง ด่านศุลกากร 29 820 12 545 1.5 0.6 2,594 กม. สารองเผื่อฉุกเฉิน 9 261 0.5 รถไฟทางคู่ 403 214 20.2 (2,859 กม.) รถไฟความเร็วสูง 783 230 39.2 (1,356 กม.) หน่วย: ล้านบาท 48
 49. 49. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบัน อนาคต
 50. 50. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 50
 51. 51. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคกลางและตะวันออก 51
 52. 52. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ 52
 53. 53. แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 500,000 ล้านบาท 471,019 426,441 450,000 400,000 372,018 350,000 292,963 300,000 250,000 200,000 171,842 150,047 150,000 94,663 100,000 50,000 0 203 2556 ปี ล้านบาท % 2556 203 0.01 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 Contingencies 150,047 292,963 426,441 471,019 372,018 171,842 94,663 20,799 7.5 14.65 21.32 23.55 18.6 8.59 4.73 1.04 53
 54. 54. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ดาเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศใช้ 1. โครงการรถไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) • • • • 2. โครงการก่อสร้างทางหลวง • • • 3. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ของ รฟท. • • สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ก่อสร้างบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาค 235 โครงการ เร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 6 สายทาง ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จานวน 22 แห่ง โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม /ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องกั้น โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว 54
 55. 55. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2557 1. โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง (งานโยธา) • • • สายเหนือ : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (พิษณุโลก) สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรุงเทพฯ-หนองคาย (โคราช) สายใต้ : กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ (หัวหิน) • สายลพบุรี-ปากน้าโพ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายนครปฐม-หัวหิน สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 3. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 4. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ของ รฟท. • โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม /ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องกั้นเสมอระดับ • 2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง • • • 55
 56. 56. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ) • สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวลาโพง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง • โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ ที่แก่งคอย • • • 5. โครงการ Mass Rapid Transit 8 เส้นทาง • • • • 6. โครงการก่อสร้างทางราง 56
 57. 57. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ) • • 7. โครงการก่อสร้างทางหลวง • • • • • 8. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท • • • พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 6 สายทาง เร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง 17 สายทาง ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จานวน 22 แห่ง ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี และพัทยา-มาบตาพุด โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 โครงการ โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ ในภูมิภาค 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ ระยะที่ 1 จานวน 8 แห่ง โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 จานวน 12 โครงการ 57
 58. 58. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2557 (ต่อ) 9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าในแม่น้าป่าสัก • โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ระยะที่ 1 • ศึกษาออกแบบรายละเอียด/ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางเชื่อมแม่น้าป่าสัก-แม่น้า เจ้าพระยาออกสู่ทะเล ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ระยะที่ 1 • 58
 59. 59. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2558 • 1. โครงการ Mass Rapid Transit • สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอน เมือง-บางซื่อ-พญาไท • สายเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) ต่อขยายจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง 3. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สายชุมทางบ้านภาชี-อ.นครหลวง 4. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ของ รฟท. • 2. โครงการรถไฟความเร็วสูง • • โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี/เครื่องกั้นเสมอระดับ โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว 59
 60. 60. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2558 (ต่อ) • 5. โครงการก่อสร้างทางหลวง • • • 6. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท • • • 7. โครงการพัฒนาทางน้า • พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 3 สายทาง เร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 14 สายทาง ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จานวน 8 แห่ง โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน 2 เส้นทาง โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค 1 เส้นทาง โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ ระยะที่ 2 จานวน 17 แห่ง โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 จานวน 10 โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้าป่าสัก (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ระยะที่ 2) 60
 61. 61. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2559 • สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ สายชุมพร-สุราษฎร์ธานี สายสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ สายขอนแก่น-หนองคาย สายจิระ-อุบลราชธานี สายปากน้าโพ-เด่นชัย 2. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สายบ้านไผ่-นครพนม 3. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ของ รฟท. • โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี/เครื่องกั้นเสมอระดับ โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว • • 1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง • • • • 61
 62. 62. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2559 (ต่อ) • 4. โครงการก่อสร้างทางหลวง • • • 5. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท • • 6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 2 สายทาง เร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 8 สายทาง ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จานวน 31 แห่ง โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 เส้นทาง โครงการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง 2 เส้นทาง โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน 1 เส้นทาง โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วย รถบรรทุก 15 แห่ง • 7. โครงการพัฒนาทางน้า • ก่อสร้างท่าเรือน้าลึกสงขลา แห่งที่ 2 ก่อสร้างท่าเรือชุมพร ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลาน้าเพื่อการประหยัดพลังงานที่ จ.อ่างทอง ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้าลึกปากบารา จ.สตูล ระยะที่ 1 • • • 62
 63. 63. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ปี 2560 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ของ รฟท. 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก • โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 โครงการ • • โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ระยะที่ 2 63
 64. 64. แผนการดาเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 (เดือน) 1 ดาเนินการสารวจและออกแบบ 14 2 กก.วล พิจารณาเห็นชอบ EIA 3 3 ขออนุมัติโครงการ 3 4 เวนคืนทีดินและรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง ่ ้ 12 5 จัดจ้างทีปรึกษาเพื่อประกวดราคา ่ 3 6 ดาเนินการประกวดราคาและคัดเลือกงานระบบรถไฟ 8 7 ดาเนินการประกวดราคางานโยธา 4 8 งานก่อนสร้างและติดตั้งงานระบบรถไฟ 48 9 เปิดให้บริการ 64
 65. 65. เปูาหมายหลักของแผนการลงทุน 1) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงจากปัจจุบันไม่นอยกว่า 2% (ปัจจุบัน 15.2%) ้ 2) สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ลดลงจาก 59% เหลือ 40% 3) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้นจาก 39 กม./ชม. เป็น 60 กม./ชม. และขบวนรถ โดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 60 กม./ชม. เป็น 100 กม./ชม. 4) สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง เพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 5% 5) สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้า เพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 18% 6) ความสูญเสียจากน้ามันเชื้อเพลิง ลดลงไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท/ปี 7) สัดส่วนการเดินทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 30% 8) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญ เพิ่มขึ้น 5% 9) ปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟ เพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคนเที่ยว/ปี เป็น 75 ล้านเที่ยว/ปี 10) ลดระยะเวลาการเดินทางจาก กทม. ไปยังเมืองภูมิภาค ด้วยรถไฟความเร็วสูงภายในรัศมี 300 กม. รอบกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง 65
 66. 66. ลดความสูญเสียจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ปี 19,000 3,351 ทางหลวงชนบท Motorway รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟูา 38,554 22,381 หน่วย: ล้านบาท Source: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15,280 66
 67. 67. ทาไมถึงให้ความสาคัญกับการลงทุนใน ระบบราง 67
 68. 68. สัดส่วนการขนส่งสินค้าตามรูปแบบขนส่ง ปี 2555 2% 0.02% 12% ทางถนน ทางน้า ทางรถไฟ ทางอากาศ 86% Source: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 68
 69. 69. กรณีศึกษาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับการขนส่งทางรถ 100 33 23 Road Rail Source: C.P. International Business Trading Group and Crop Integration Business (Maize) Inland waterway 69
 70. 70. กรณีศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP 120.000 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/ตัน-กม) 107.375 100.000 80.000 60.000 40.000 10.250 13.375 Inland towing 20.000 Railroad 0.000 Source: C.P. International Business Trading Group and Crop Integration Business (Maize) Truck 70
 71. 71. ราคาน้ามันดิบ และแนวโน้มความผันผวนราคาในอนาคต average spot price of Brent crude oil in three cases, 1990-2040 (2011 dollars per barrel) $ 108.73 @ 16/07/13 2013 Source : U.S. Energy Information Administration 71
 72. 72. สถิตผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟฯ ปี 2533-2555 ิ ล้านคน จานวนผู้โดยสาร ปี 2533 - 2555 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 16.000 14.000 12.000 ล้านตัน 10.000 8.000 85 87 88 88 87 72 68 65 61 55 61 56 56 54 51 50 49 45 47 47 45 46 41 ปริมาณการขนส่งสินค้า ปี 2533 - 2555 14 14 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 8 8 6.000 4.000 2.000 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 72
 73. 73. ขบวนรถด่วนกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตกรางที่เด่นชัย วันที่ 17 ก.ค. 56 ผู้บาดเจ็บ 30 คน Source: http://www.chiangraitimes.com/news/17809.html 73
 74. 74. รถไฟตกรางที่ลาปาง ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 รถไฟเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ตกรางอีกแล้ว ที่ลาปาง พบสาเหตุจากหมอนรางเก่าชารุด ผู้โดยสารแกร่วรอ 3 ชม 74
 75. 75. แนวคิดในการพัฒนารถไฟ รถไฟฟูาความเร็วสูง ราง ความเร็วสูงสุด รถไฟทางคู่ (มิเตอร์เกจ) รางแบบแสตนดาร์ดเกจ ความกว้าง รางแบบมิเตอร์เกจ ความกว้าง 1.00 1.435 เมตร ต้องก่อสร้างทางใหม่ เมตร ใช้ระบบรางเดิมได้ 250-400 กม.ต่อ ชม. ผู้โดยสารที่ต้องการความเร็ว ลูกค้าเป้าหมาย สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ เน่าเสียง่าย 120-160 กม.ต่อ ชม. ผู้โดยสารที่ไม่ต้องการความเร็ว รถไฟชานเมือง สินค้าที่มีน้าหนักสูง และ ไม่ต้องการความเร็ว 75
 76. 76. แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูง สาย แนวเส้นทาง ระยะแรก เหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ 658 กม. อีสาน กรุงเทพ-หนองคาย 524 กม. ตะวันออก กรุงเทพ-ระยอง 221 กม. ใต้ กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ 882 กม. กรุงเทพ-เชียงใหม่ 658 กม. กรุงเทพ-โคราช 252 กม. กรุงเทพ-ระยอง 221 กม. กรุงเทพ-หัวหิน 225 กม. 76
 77. 77. รถไฟความเร็วสูง มาเลเซีย-สิงคโปร์ Wednesday February 20, 2013 Malaysia-Singapore high-speed rail link SINGAPORE: Malaysia and Singapore have agreed to build a high-speed rail link between the city state and Kuala. Both Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and his counterpart Lee Hsien Loong described the speed-link project as a “game changer” .“This project will change the way we do business, look at each other and interact,” said Najib. “We hope to meet the 2020 deadline for the project,” he told a joint press conference after the annual leaders retreat here. 77
 78. 78. รถไฟความเร็วสูง ไม่ใช่แค่รถไฟ แต่คือ อนาคต 78
 79. 79. แผนภาพแสดงรายได้ต่อหัวประชากรปี 2554 แยกจังหวัด (ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว อยู่ที่ 5,362 เหรียญสหรัฐฯ) < 1,500 1,500 - < 3,000 3,000 - < 5,362 5,362 - < 10,000 10,000 - < 15,000 15,000 - < 20,000 > 20,000+ 79
 80. 80. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน HSR Nangang Station HSR Banciao Station HSR Sijhih Depot HSR Taipei Station HSR Lioujia Depot HSR Taoyuan Station HSR Hsinchu Station HSR Wurih Depot HSR Miaoli Station HSR Taichung Station HSR Changhua Station HSR Taibao Depot HSR Yunlin Station HSR Chiayi Station HSR Yanchao Main Workshop HSR Tainan Station HSR Zuoying Station HSR Zuoying Depot • The total length of the High Speed Rail is 345 km from Taipei to Kaohsiung and passes through 14 cities and 77 towns. • 8 stations to be constructed under the initial phase of the Project • 4 stations planned for later phases of the project • Main Workshop: Yanchao (near Kaohsiung) • 3 Stabling Yard : Sijhih, Wurih, Zuoying • 4 infrastructure Maintenance Bases: Sijhih, Lioujia, Wurih, Taibao, Zuoying • Maintenance Center: Zuoying Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 80
 81. 81. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เปลี่ยนวิถีชีวิต Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 81
 82. 82. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมสัมพันธ์ Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 82
 83. 83. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 83
 84. 84. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 84
 85. 85. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนใช้รถไฟและทางด่วนกระจายความเจริญ ก่อนเปดให้บริการ Shinkansen พ.ศ. 2507 หลังเปดให้บริการ Shinkansen พ.ศ. 2547 85
 86. 86. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ 33% 42.5% 67% 57.5% รายได้อื่นๆ รายได้ค่าโดยสาร JR East รายได้รวม 30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ JR Kyushu รายได้รวม 3.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ 86
 87. 87. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ ภาพร้านค้า Kiosk ในสถานี ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ พันเหรียญสหรัฐ/ตร.ม. 87
 88. 88. การเชื่อมต่อนามาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงหรือ? 88
 89. 89. ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ปี 2538-2552 อัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 2543-2546 *GPP เชียงใหม่ 25,000 GPP current (Hotels and Transport) 20,000 3.7% 11.6% *GPP ลาปาง GPP (ล้านบาท) 2546-2549 0.8% 3.6% *GPP ประเทศ 4.1% 8.1% GPP current (Hotels and Transport) 15,000 10,000 5,000 - *GPP เป็ นค่า GPP ในหมวด Hotels และ Transport *สายการบินต้นทุนต่าเริมดาเนินการ ธ.ค.2546 ่ 89
 90. 90. ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ปี 2538-2552 อัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 2543-2546 2546-2549 GPP (ล้านบาท) *GPP เชียงใหม่ 3.7% 11.6% *GPP ลาปาง 0.8% 3.6% 25,000 *GPP ประเทศ 4.1% 8.1% GPP current (Hotels and Transport) ผู้โดยสาร (คน) 3,500,000 3,000,000 GPP current (Hotels and Transport) 20,000 2,500,000 15,000 2,000,000 1,500,000 10,000 1,000,000 5,000 500,000 - *GPP เป็ นค่า GPP ในหมวด Hotels และ Transport - *สายการบินต้นทุนต่าเริมดาเนินการ ธ.ค.2546 ่ 90
 91. 91. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการเชื่อมต่อจากรถไฟความเร็วสูง นักท่องเที่ยวเดินทาง สะดวกขึ้น เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มีรายได้มากขึน ้ ความต้องการซื้อสินค้า ท้องถิ่นมากขึน ้ มีการจ้างแรงงานใน ท้องถิ่นมากขึน ้ * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น ผู้สูงอายุสามารถทางานที่ บ้านเพื่อสนับสนุนการ ผลิตสินค้า OTOP ชาวไร่ชาวสวนท้องถิ่น และพื้นที่รอบข้างสามารถ ขายผลิตผลได้มากขึน ้ 91
 92. 92. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รถไฟความเร็วสูงสามารถสร้างผลประโยชน์ในวงกว้างและหลากหลายด้าน / / / / / / OTOP / / / Mode GDP / / / OTOP / / 1 3 * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น 2 / 92
 93. 93. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รถไฟความเร็วสูงสามารถสร้างผลประโยชน์ในวงกว้างและหลากหลายด้าน / ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุ ก่อสร้าง / / / ธุรกิจและแรงงานใน ท้องถิ่น / / OTOP / / ธุรกิจขนส่งสินค้าและ พัสดุแบบ premium GDP นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป / Mode / / / OTOP / ธุรกิจและแรงงานใน ท้องถิ่น / 1 3 * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น การพัฒนาเมืองใหม่ 2 / 93
 94. 94. รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งสถานี  ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี : รัศมี 1-5 กม./ การเข้าถึงสะดวก/ ตอบสนอง กลุ่มเปูาหมายได้  ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง : มีความเหมาะสมด้านวิศวกรรม/ ค่าก่อสร้างน้อย/ ค่าชดเชยและค่าสิ่งปลูกสร้างต่า  ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง : มีพื้นที่ว่างโล่ง/ รองรับการพัฒนาสูง/ มี ผลกระทบต่อประชาชนน้อย การพัฒนาเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานี HSR เมืองขนาดใหญ่ : พิษณุโลก นครราชสีมา พัทยา  เมืองขนาดกลาง : พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์  นครปฐม หัวหิน ระยอง ชลบุรี ศรีราชา  เมืองขนาดเล็ก : สระบุรี ลพบุรี พิจิตร ราชบุรี เพชรบุรี ปากช่อง ฉะเชิงเทรา 94
 95. 95. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Master Plan 1.Terminal Zone & Utilities 2. Community Zone 3. Shopping Zone 4. Arts and Entertainment Zone 5. Business and Trade Zone 5 3 2 1 4 1 95
 96. 96. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Terminal Zone & Utilities : Linkage-เชื่อมช่วงเวลาแห่งความสุข มาตรฐานบริการการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ รวดเร็ว และ ปลอดภัย พื้นที่รวบรวมและกาจัดขยะ พื้นที่รวบรวมและบาบัด น้าเสี สนามกียฬา 25 ไร่ Theme : วิทยาการ สถานีย่อยตารวจรถไฟ สถานีย่อยตารวจท่องเที่ยว HSR station Monorail Urban Monorail&Interchange station โรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล สะดวก ซื้อ ระบบประปา Landmark image กระจายความเจริญ สู่ภูมิภาค Tram station ที่ทาการไปรษณีย์ / สถานีขนส่ง ตลาดสด สถานีดับเพลิง และปูอมตารวจ 96
 97. 97. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Community Zone : Agro Tourism แหล่งความรู้ด้านเกษตรกรรม ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้แก่ชุมชน พออยู่-พอเพียง Theme : เกษตร ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร จาหน่ายภายในชุมชน และการท่องเที่ยว organic town ตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและศูนย์ส่งเสริมการ ส่นออก นาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ศู งย์พัฒ สนามกีฬา สวนเกษตร ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ราชการงานบริการสังคม สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา สวนเกษตรชุมชน (ผลิตต้นไม้/ผลิตผลทางการเกษตร) ตลาดสินค้าผลิตผลการเกษตร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวOne Stop Service ทีพักอาศัยแรงงาน ตลาดสด Landmark image grid แปลงเกษตร-สวนผสม ผลิตผลการเกษตร 30:30:30:10 สวนสาธารณะ Theme : สถานีขนส่ง+ศูนย์ Logistic พัฒนาแหล่งน้า 97
 98. 98. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Shopping Zone : Occasion-Vacation Tourism การอนุรักษ์พลังงาน/การทดแทน Mono Rail Station สนุกกับชีวิต Theme : พลังงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยชันดี ้ electric Tram ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ส่วนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP Vernacular Architecture Shopping Village Outdoor Shopping Arcade Shopping mall Retail Shops ร้านอาหารพื้นถิ่น(seafood ตารับเมืองเพชร/หัวหิน) Outlet Shopping mall จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง Urban interchange Node of Transportation ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยรองรับแรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง รองรับแหล่งงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางชั้นดี Landmark image ไบโอดีเซล & พลังงานหมุนเวียนชุมชน (ลม+แสงอาทิตย์) 98
 99. 99. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Arts and Entertainment Zone : Cultural Tourism สืบ-สาน-สอน-คน-มรดกชุมชน/ แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม มั่งมี-ศรีสุข Theme : ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ ศูนย์กีฬาSport Extreme หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Moca ลานดนตรีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Moca พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชะอา-หัวหิน โรงภาพยนตร์หนังสั้น Short Film Health Facility ศูนย์สุขภาพ/แพทย์แผนไทย Asian Family Theme Park Landmark image ลานแสดงดนตรี Amphi theatre บรรทัด 5 เส้น ภัตตาคาร ร้านอาหาร ลานดนตรีกลางแจ้ง ลานกิจกรรม อเนกประสงค์ ที่พักแรงงาน ร้านค้าบริการชุมชน ทีพักอาศัยแรงงาน 99
 100. 100. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ Business and Trade Zone : Event Tourism organic town-food go green/good test อยู่ดี-กินดี Theme : สิ่งแวดล้อม ทีพักอาศัยแรงงาน ศูนย์บริการการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ(one stop service) -สาขาธนาคาร-แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -จุดบริการภาษีอากร (Tax Refund Service) Convention Hall Exhibition Hall โรงแรม5ดาวขนาด 100 ห้อง โรงแรม5ดาวขนาด 300 ห้อง รีสอร์ท+ที่พักแรม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและนันทนาการ ศูนย์ราชการ(ย่อย)และบริการสังคม Landmark image ที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยชุมชน โรงแรม 5 ดาวขนาด 200 ห้อง Shopping Centers ธนาคาร Landmark GO GREEN - EXPANSION ที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลางชั้นดี ร้านอาหารนานาชาติขนาดใหญ่ 100
 101. 101. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ ผังเมือง CBD Linkage TOD บึง บอระเ พ็ด 101
 102. 102. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ 102
 103. 103. รถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ TOD Station 103
 104. 104. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟอยุธยา สถานีอยุธยา (MODERN ARCHITECTURE )
 105. 105. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟอยุธยา สถานีอยุธยา (MODERN INTERIOR)
 106. 106. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟลพบุรี สถานีลพบุรี (MODERN ARCHITECTURE )
 107. 107. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟลพบุรี สถานีลพบุรี (MODERN ARCHITECTURE )
 108. 108. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหิน
 109. 109. รถไฟความเร็วสูง: สถานีรถไฟราชบุรี
 110. 110. รถไฟความเร็วสูง: ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนลาตะคอง) 110
 111. 111. รถไฟความเร็วสูง: สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 111
 112. 112. รถไฟความเร็วสูง : สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 112
 113. 113. ทาไมต้องทารถไฟความเร็วสูง ทารางคู่อย่างเดียวให้ดีก่อนพอไหม? 113
 114. 114. ทาไมต้องทารถไฟฟูา 10 สาย ทารถเมล์อย่างเดียวให้ดีก่อนพอไหม? 114
 115. 115. TRUTH LOYALTY COURAGE VALUES ACT BALANCE SIMPLE LEAN COMPETE TRUST Source: Terry Leahy’s Management in 10 Words 116
 116. 116. Courage “… Good strategies need to be bold and daring. People need to be stretched as they can do more than they think. Goals have to cause excitement, and perhaps just a little fear. Above all, they need to inspire, and present an organization with a choice: have these great ambitions, or remain as your are” Source: Terry Leahy’s Management in 10 Words 117
 117. 117. เปดให้บริการ 5 โครงการ (80 กม.) หมอชิต-อ่อนนุช สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน 24 กม. บางซื่อ-หัวลาโพง 20.8 กม. Airport Rail Link 28 กม. สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่: 2.2 กม. อ่อนนุช-แบริ่ง 5.25 กม. 0 2 5 10 กม. Km. 119
 118. 118. ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ (100 กม.) 2 บางซื่อ-ตลิ่งชัน (15 กม.) 70 % 2558 บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค (27 กม.) 40 % 2559 วงเวียนใหญ่-บางหว้า (5.3 กม.) n/a 2556 แบริ่ง-สมุทรปราการ (12.8 กม.) 13% 2560 บางซื่อ-รังสิต (26.3 กม.) 3 2555 บางใหญ่-บางซื่อ (23 กม.) 1 100% 3% 2559 4 5 0 2 5 10 กม. Km. 120
 119. 119. 1 มธ.รังสิต-หัวลาโพง (42.8 กม.) 7 บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (42.8 กม.) 2 4 ลาลูกกา-บางปู (60 กม.) ศาลายา-หัวหมาก (54 กม.) 9 10 6 บางซื่อ- ท่าพระ- บางแค (47 กม.) 5 สนามกีฬาฯ-บางหว้า (14.5 กม.) 0 2 5 8 แคราย-มีนบุรี (36 กม.) ลาดพร้าว-สาโรง (30.4 กม.) จรัญสนิทวงศ์-ราชดาเนิน -ศูนย์ วัฒนธรรม-มีนบุรี (32.5 กม.) 3 กม. รถไฟฟูา 10 เส้นทาง (ภายใน พ.ศ. 2562) ระยะทาง รวม 410 กม. Airport Link (50.3 กม.) 10 Km. 121
 120. 120. แผนที่หลักแสดงการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ขนส่งมวลชนโหมดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ทางเดิน จักรยาน ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า-เรือ-รถเมล์ 122
 121. 121. สถานีกลาง บางซื่อ 123
 122. 122. การก่อสร้างสถานีกลาง บางซื่อ 124
 123. 123. Mass Transitาโครงการ # – Progress บางใหญ่-บางซื่อ ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีม่วง of Purple line 125
 124. 124. Mass Transitาโครงการ # – Progress of ม แบริ่งlineทปราการ ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีเขียวเข้ Purple -สมุ 126
 125. 125. Mass Transitาโครงการ # – Progress น บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค ความก้าวหน้ in Bangkok สายสีน้าเงิ of Purple line 127
 126. 126. เราได้ใช้เวลาที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสูงสุดหรือไม่ 128
 127. 127. ครม. มอเตอร์เวย์ 2,744 กิโลเมตร 358 กิโลเมตร 13% ไม่มี 0% อนุมัต(ิ แผนระยะ 2) 7,341 ก.ม. 10 ม.ค. 2538 (รวมแผนระยะ 1+2) 5,740 ก.ม. 78% เห็นชอบแผน 22 เม.ย. 2540 4 ช่องจราจร % กรุงเทพริเริ่ม 30 ส.ค. 2537 หนองงูเห่า-ระยอง รถไฟฟูาความเร็วสูง ปัจจุบันแล้วเสร็จ อนุมัติ 16 มี.ค. 2536 ทางคู่ โครงการ 705 ก.ม. 146 ก.ม. (มอเตอร์เวย์ 5 เส้นทาง) (2 เส้นทาง) 20% 10 Line MRT Master Plan รถไฟฟูา 10 สาย 291 ก.ม. เห็นชอบหลักการ 7 ก.ย. 2547 ระยะ 1(7 เส้นทาง) 80 ก.ม. (กาลังก่อสร้าง 109 ก.ม.) 27% 129
 128. 128. ท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลา 30 ปี ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ รัฐบาลว่าจ้างบริษทศึกษา ั ความเป็นไปได้โครงการ โดย สรุปพื้นที่บริเวณแหลมฉบัง เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น ท่าเรือแห่งใหม่ 2504 มีการก่อสร้างท่าเรือ สัตหีบเพือประโยชน์ ่ ทางการทหารของ สหรัฐฯ 2509-2512 2526 ครม.ได้มีมติให้กระทรวง คมนาคม เจรจาขอรับเงินกู้ จากรัฐบาลญี่ปน เพื่อใช้ ุ สารวจออกแบบ ควบคุม และ ก่อสร้างโครงการ และให้ กระทรวงการคลังหาแหล่งเงิน บาทสมทบ ท่าเรือสัตหีบ โอนเป็น กรรมสิทธิ์ของ ประเทศไทย 2515 2527-2529 การท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ว่าจ้างกลุ่มบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียด ทางวิศวกรรม ครม. เห็นชอบในหลักการให้สร้าง ท่าเรือพาณิชย์ที่แหลมฉบัง แต่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน จึง มีมติให้ใช้ท่าเรือสัตหีบเพื่อบรรเทา ความคับคั่งของท่าเรือกรุงเทพไป ก่อน 2516 2530-2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาการ ก่อสร้าง วันที่ 2 ตุลาคม 2530 กาหนดระยะเวลา ก่อสร้าง 48 เดือน และเริ่ม ลงมือก่อสร้างในเดือน ธันวาคม 2530 รัฐบาลได้ตรา พ.ร.บ. เวนคืนที่ดินประมาณ 6 340 ไร่ เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ ที่แหลมฉบัง 2521 2534 ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างโครงการ ขั้นที่ 1 แล้วเสร็จและเปด ดาเนินการท่าเทียบเรือท่าแรกคือท่า B1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 130
 129. 129. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เวลากว่า 45 ปี ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ รัฐบาลว่าจ้างบริษทศึกษาความ ั เป็นไปได้โครงการ ต่อมา กระทรวงคมนาคมเห็นว่าบริเวณ หนองงูเห่าเหมาะสมเป็นที่ตั้ง ของท่าอากาศยานแห่งใหม่ 2503-2504 2539 กรมการบินพาณิชย์ได้จดซื้อ ั เวนคืนที่สาธารณประโยชน์ บริเวณหนองงูเห่า เพื่อ ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ พื้นที่ประมาณ 20 000 ไร่ 2506-2516 2540-2544 บทม. ได้จัดตังขึ้นเพื่อ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ้ รับผิดชอบการ ก่อสร้าง การดาเนินงานเป็นเพียง การปรับปรุงพื้นที่ โครงการ ท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งที่ 2 รัฐบาลได้พิจารณา ทบทวนสถานที่ ก่อสร้างสนามบิน พาณิชย์แห่งใหม่ 2517-2534 2545 ครม. มอบให้ การท่าฯ เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ และภายหลังเห็นชอบ ให้จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อ รับผิดชอบ 2534-2538 2548 เริ่มการก่อสร้างโครงการ ยุบ บทม. รวม กับ ทอท. การท่าฯ ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท MJTA ออกแบบอาคาร ผู้โดยสารและอาคาร เทียบอากาศยาน 2538 2549 29 ก.ย. 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปดให้บริการเชิงพาณิชย์ เต็มรูปแบบอย่างเป็น ทางการ 131
 130. 130. รถไฟฟูาความเร็วสูง ไทย เริ่มศึกษาโครงการ ครั้งแรก ปี 2537 รัฐบาลญี่ปุนริเริ่มโครงการ จริงจังในช่วง 2493-2497 ญีปนเปดเดินรถสายแรก ่ ุ รองรับโอลิมปคส์ ปี 2507 จีนเปดเดินรถ สายแรกปี 2546 เกาหลีเปดเดินรถ ปี 2547 ไต้หวันเปดเดินรถ ปี 2550 132
 131. 131. อะไร คือ ต้นทุนของเวลาที่เสียไป  ต้นทุนโครงการที่สงขึ้น ู  สูญเสียโอกาส ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 133
 132. 132. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ลงทุนวันนี้ หรือ อนาคต? 134
 133. 133. ภาระหนี้ 2 ล้านล้าน บาท ลงทุนในวันนี้ 135
 134. 134. ต้นทุนของการไม่ทาในวันนี้ เป็นเท่าไร? ต้นทุน โครงการสูงขึ้น ภาระหนี้ 2 ล้านล้าน บาท เวลาลงทุนเพิ่มขึ้น ลงทุนในวันนี้ Z ล้านบาท ค่าเสียโอกาส ทางเศรษฐกิจ Y ล้านบาท X ล้านบาท ดอกเบี้ยที่เพิ่มจาก ต้นทุนที่สูงขึ้น + ความเสี่ยงดอกเบี้ย ภาระหนี้ 2 ล้านล้าน บาท ลงทุนเสร็จในอนาคต เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนโครงการ ระหว่างการลงทุนในวันนี้ กับในอนาคต (มูลค่าเงิน เป็นมูลค่าปีฐานเดียวกัน) 136
 135. 135. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2557-2563 โดยมีกรอบวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท 137
 136. 136. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท พ.ร.บ. นี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ? 138
 137. 137. มาตรา 169 ตามรัฐธรรมนูญ “การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ใน กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง …” 139
 138. 138. การเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ/ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท โครงการพัฒนา ขนาดใหญ่ เงินลงทุนโครงการ เงินกู้ จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (มาตรา 168 และ 169 ของรัฐธรรมนูญ) งบประมาณ แผ่นดิน โครงการลงทุนระยะสั้น 1-3 ปี รายจ่ายประจา 140
 139. 139. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ทาไม ไม่ใส่ใน พ.ร.บ. งบประมาณปกติ หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือ? 141
 140. 140. ทาไมถึงดาเนินการผ่าน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท      แผนระยะยาว หลักประกันด้านความพร้อมเงินทุนในการทาโครงการในอนาคต เป็นแนวทางที่ปฏิบัติมาต่อเนื่อง ในการกู้เงินเพื่อทาโครงการขนาดใหญ่ ไม่เป็นภาระในการจัดตั้งงบประมาณผูกพันขนาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีการตรวจสอบเข้มข้นกว่าการทาโครงการขนาดใหญ่ตามปกติ 142
 141. 141. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท โกงมั้ย? 143
 142. 142. ความโปร่งใส: ระบบบริหารจัดการโครงการ ส่วน เพิ่มเติม 144
 143. 143. ความโปร่งใส: ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 145
 144. 144. ความโปร่งใส: ความร่วมมือจากภาคเอกชน รัฐมนตรีคมนาคม ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ปิดช่องโกงงบลงทุน 2 ล้านล้าน บาท พร้อมดันเป็นวาระแห่งชาติ 146
 145. 145. โครงการมีความพร้อมหรือไม่ 147

×