O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR 
PPrrooff.. DDrr.. HHaarroollddoo ddee LLuucceennaa BBeezzeerrrraa 
DDoouuttoorr eemm MMeeddiicc...
TTrraauummaa OOccuullaarr
CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR 
FFEECCHHAADDOO AABBEERRTTOO 
CCoonnttuussããoo 
LLaacceerraaççããoo L...
TRAUMATISMOS OCULARES 
- ORL, Buco-MMaaxxiilloo,, PPlláássttiiccaa:: 
CCiirruurrggiiaa ooccuullaarr éé pprriioorriittáárri...
TRAUMA OCULAR
TTrraauummaa OOccuullaarr
Trauma Ocular Penetrante
Trauma Ocular Penetrante
Trauma Ocular Contuso 
- Hemorragia ssuubbccoonnjjuunnttiivvaall 
-- HHeemmoorrrraaggiiaa iinnttrraa--ooccuullaarr 
-- GGr...
FFrraattuurraa ““BBllooww OOuutt””
TTRRAAUUMMAATTIISSMMOOSS OOCCUULLAARREESS 
PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO!!!!!!
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR 
EEppiiddeemmiioollooggiiaa 
 CCaauussaa ddee CCeegguueeiirraa 
 HHoommeennss,, 2222 aa 4444 a...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR 
EEppiiddeemmiioollooggiiaa 
 CCoorrppoo eessttrraannhhoo –– 2266,,77%% ddaass 
ooccoorrrrêênnc...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
 mmuurrrroo ccoomm ppuunnhhoo ffeecchhaaddoo,, bboollaa ddee 
ttêênniiss,, oobb...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
 SSiinnaaiiss 
 hhiippeerreemmiiaa ooccuullaarr,, 
eeddeemmaa ppaallppeebbrraa...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
BBlleeffaarrooeeddeemmaa 
 DDiiffiiccuullttaa oo eexxaammee 
ooccuullaarr 
 CC...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
 QQuueemmoossee ccoonnjjuunnttiivvaall 
 AAnntt..++ccoorrttiiccoosstteerróóiid...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
LLuuxxaaççããoo ddoo ccrriissttaalliinnoo 
 RRoottuurraa ddaa zzôônnuullaa 
 SS...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
IIrriiddooddiiáálliissee 
 DDeessiinnsseerrççããoo ddaa iirrííss ddoo 
ccoorrppo...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
MMiiddrrííaassee TTrraauummááttiiccaa 
 RRuuppttuurraa ddoo 
eessffíínncctteerr...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
IIrriiddoocciicclliittee 
 RReeaaççããoo 
iinnffllaammaattóórriiaa ddaa íírriiss...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO 
AAvvuullssããoo ddee ppáállppeebbrraa 
 DDeessiinnsseerrççããoo ddoo 
tteennddãão...
HHIIFFEEMMAA TTRRAAUUMMÁÁTTIICCOO 
 SSaannggrraammeennttoo ppaarraa 
aa CCââmmaarraa aanntteerriioorr 
 2200%% vvoolltta...
HHIIFFEEMMAA TTRRAAUUMMÁÁTTIICCOO 
 BBllaacckk bbaallll hhyypphheemmaa 
 IImmpprreeggnnaaççããoo 
hheemmááttiiccaa ddaa c...
AABBRRAASSÃÃOO DDEE CCÓÓRRNNEEAA 
 RReettiirraaddaa ddoo 
eeppiittéélliioo ddaa 
ccóórrnneeaa 
 SSiinnttoommaass 
 DDoo...
AABBRRAASSÃÃOO DDEE CCÓÓRRNNEEAA 
 EExxaammee:: AAnneessttééssiiccoo 
++ FFlluuoorreesscceeíínnaa 
 TTrraattaammeennttoo...
CCOORRPPOO EESSTTRRAANNHHOO 
 CCóórrnneeaa,, CCoonnjjuunnttiivvaa 
ttaarrssaall oouu bbuullbbaarr 
 PPaarrttííccuullaass...
CCOORRPPOO EESSTTRRAANNHHOO 
 FFeerrrroo:: aannééiiss ddee 
ffeerrrruuggeemm 
 RReettiirraaddaa ddee CCEE 
 aanneesstté...
FFRRAATTUURRAA DDEE ““BBLLOOWW--OOUUTT”” 
 SSiinnaaiiss 
 hheemmoorrrraaggiiaa 
ssuubbccoonnjjuunnttiivvaall,, eeddeemma...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR PPEERRFFUURRAANNTTEE 
 QQuuaannttoo mmaaiiss pprrooffuunnddoo 
ppiioorr oo pprrooggnnóóssttiicc...
TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR PPEERRFFUURRAANNTTEE 
 DDiieettaa zzeerroo 
 AAnnttiieemmééttiiccooss ++ 
aannaallggééssiiccoo...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Oftalmologia 11a aula - trauma ocular

1.616 visualizações

Publicada em

Oftalmologia 11a aula - trauma ocular

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Oftalmologia 11a aula - trauma ocular

 1. 1. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR PPrrooff.. DDrr.. HHaarroollddoo ddee LLuucceennaa BBeezzeerrrraa DDoouuttoorr eemm MMeeddiicciinnaa –– OOffttaallmmoollooggiiaa ppeellaa EEssccoollaa PPaauulliissttaa ddee MMeeddiicciinnaa -- UUNNIIFFEESSPP//EEPPMM PPrrooffeessssoorr AAddjjuunnttoo ddaa UUnniivveerrssiiddaaddee FFeeddeerraall ddaa PPaarraaííbbaa -- UUFFPPBB PPrrooffeessssoorr TTiittuullaarr ddaa FFaaccuullddaaddee ddee MMeeddiicciinnaa NNoovvaa EEssppeerraannççaa –– FFAAMMEENNEE PPrrooffeessssoorr TTiittuullaarr ddaa FFaaccuullddaaddee ddee CCiiêênncciiaass MMééddiiccaass ddaa PPaarraaííbbaa –– FFCCMM PPrrooffeessssoorr TTiittuullaarr ddoo CCeennttrroo UUnniivveerrssiittáárriioo ddee JJooããoo PPeessssooaa –– UUNNIIPPÊÊ PPrrooffeessssoorr AAddjjuunnttoo ddaa FFaaccuullddaaddee SSaannttaa EEmmíílliiaa ddee RRooddaatt –– FFAASSEERR
 2. 2. TTrraauummaa OOccuullaarr
 3. 3. CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR FFEECCHHAADDOO AABBEERRTTOO CCoonnttuussããoo LLaacceerraaççããoo LLaammeellaarr CCEE ssuuppeerrffiicciiaall RRuuppttuurraa LLaacceerraaççããoo PPeenneettrraannttee CCEEIIOO PPeerrffuurraannttee
 4. 4. TRAUMATISMOS OCULARES - ORL, Buco-MMaaxxiilloo,, PPlláássttiiccaa:: CCiirruurrggiiaa ooccuullaarr éé pprriioorriittáárriiaa --NNããoo ccoommpprriimmiirr -- NNããoo uussaarr ppoommaaddaass,, ccoollíírriiooss --CCoonnttrroollaarr vvôômmiittooss --CCaabbeeççaa eelleevvaaddaa
 5. 5. TRAUMA OCULAR
 6. 6. TTrraauummaa OOccuullaarr
 7. 7. Trauma Ocular Penetrante
 8. 8. Trauma Ocular Penetrante
 9. 9. Trauma Ocular Contuso - Hemorragia ssuubbccoonnjjuunnttiivvaall -- HHeemmoorrrraaggiiaa iinnttrraa--ooccuullaarr -- GGrraannddee hhiippoottoonniiaa -- EExxpplloorraaççããoo ccuuiiddaaddoossaa ssoobb aa iinnsseerrççããoo ddooss mmmm rreettooss -- EExxttrreemmoo ccuuiiddaaddoo ccoomm tteecciiddooss pprroollaappssaaddooss ((rreettiinnaa!!))
 10. 10. FFrraattuurraa ““BBllooww OOuutt””
 11. 11. TTRRAAUUMMAATTIISSMMOOSS OOCCUULLAARREESS PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO!!!!!!
 12. 12. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR EEppiiddeemmiioollooggiiaa  CCaauussaa ddee CCeegguueeiirraa  HHoommeennss,, 2222 aa 4444 aannooss ddee iiddaaddee  1100,,11 %% ddaass cciirruurrggiiaass ooffttaallmmoollóóggiiccaass  4400 aa 4455%% ooccoorrrree eemm aammbbiieennttee ddoommééssttiiccoo  3311,,88%% ddaass qquueeiimmaadduurraass ooccuullaarreess ooccoorrrreemm ppeelloo cciiggaarrrroo
 13. 13. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR EEppiiddeemmiioollooggiiaa  CCoorrppoo eessttrraannhhoo –– 2266,,77%% ddaass ooccoorrrrêênncciiaass  AAcciiddeenntteess ddee ttrraabbaallhhoo –– 1133,,44%% ssããoo aacciiddeenntteess ooccuullaarreess  3377%% ddooss ffeerriimmeennttooss ppeerrffuurraanntteess ooccoorrrreemm eemm aacciiddeenntteess ddee ttrrâânnssiittoo  4433,,11 %% vviissããoo << 2200//220000 == cceegguueeiirraa lleeggaall
 14. 14. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO  mmuurrrroo ccoomm ppuunnhhoo ffeecchhaaddoo,, bboollaa ddee ttêênniiss,, oobbjjeettoo rroommbbuuddoo,, rroollhhaa ddee ggaarrrraaffaa  HHiiffeemmaa  LLuuxxaaççããoo ddoo ccrriissttaalliinnoo  FFrraattuurraa ddee óórrbbiittaa  IIrriiddooddiiáálliissee  MMiiddrrííaassee ppuuppiillaarr  IIrriittee ttrraauummááttiiccaa
 15. 15. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO  SSiinnaaiiss  hhiippeerreemmiiaa ooccuullaarr,, eeddeemmaa ppaallppeebbrraall,, ssaannggrraammeennttoo  SSiinnttoommaass  BBAAVV,, ffoottooffoobbiiaa,, llaaccrriimmeejjaammeennttoo,, sseennssaaççããoo CCEE
 16. 16. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO BBlleeffaarrooeeddeemmaa  DDiiffiiccuullttaa oo eexxaammee ooccuullaarr  CCoommpprreessssaass ffrriiaass  AAnnttiibbiióóttiiccoo ++ EEsstteerróóiiddeess  DDeessccaarrttaarr cceelluulliittee
 17. 17. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO  QQuueemmoossee ccoonnjjuunnttiivvaall  AAnntt..++ccoorrttiiccoosstteerróóiiddeess ttóóppiiccooss  HHeemmoorrrraaggiiaa SSuubbccoonnjjuunnttiivvaall  SSaannggrraammeennttoo –– ddeessccaarrttaarr ppeerrffuurraaççããoo ooccuullaarr ee ffrraattuurraass
 18. 18. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO LLuuxxaaççããoo ddoo ccrriissttaalliinnoo  RRoottuurraa ddaa zzôônnuullaa  SSiinnttoommaa –– BBAAVV  UUrrggêênncciiaa:: bbllooqquueeiioo ppuuppiillaarr ccoomm ggllaauuccoommaa  CCrriissttaalliinnoo nnoo vvííttrreeoo nnããoo éé uurrggêênncciiaa
 19. 19. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO IIrriiddooddiiáálliissee  DDeessiinnsseerrççããoo ddaa iirrííss ddoo ccoorrppoo cciilliiaarr  NNeennhhuumm ttrrttaammeennttoo iimmeeddiiaattoo éé nneecceessssáárriioo  CCiirruurrggiiaa:: aammbbuullaattoorriiaall,, ddiippllooppiiaa
 20. 20. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO MMiiddrrííaassee TTrraauummááttiiccaa  RRuuppttuurraa ddoo eessffíínncctteerr ddaa íírriiss  TTrraannssiittóórriiaa oouu ppeerrmmaanneennttee  DDeessccaarrttaarr aaffeeccççõõeess nneeuurroollóóggiiccaass
 21. 21. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO IIrriiddoocciicclliittee  RReeaaççããoo iinnffllaammaattóórriiaa ddaa íírriiss ee ccoorrppoo cciilliiaarr  DDoorr iinntteennssaa  PPIIOO bbaaiixxaa  MMyyddrriiaaccyyll 11%% ®  MMaaxxiiddeexx®
 22. 22. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR CCOONNTTUUSSOO AAvvuullssããoo ddee ppáállppeebbrraa  DDeessiinnsseerrççããoo ddoo tteennddããoo ccaannttaall mmeeddiiaall  PPooddee lleessaarr ccaannaallííccuulloo llaaccrriimmaall  TTuubboo ddee ssiillaassttiicc  CCiirruurrggiiããoo PPlláássttiiccoo
 23. 23. HHIIFFEEMMAA TTRRAAUUMMÁÁTTIICCOO  SSaannggrraammeennttoo ppaarraa aa CCââmmaarraa aanntteerriioorr  2200%% vvoollttaamm aa ssaannggrraarr  AAVV << 2200//4400  PPIIOO eelleevvaaddaa  PPuuppiillaa ppoouuccoo rreeaattiivvaa  AAttrrooppiinnaa 11%% 88//88hh®  MMaaxxiiddeexx®
 24. 24. HHIIFFEEMMAA TTRRAAUUMMÁÁTTIICCOO  BBllaacckk bbaallll hhyypphheemmaa  IImmpprreeggnnaaççããoo hheemmááttiiccaa ddaa ccóórrnneeaa  PPIIOO >> 2255 mmmmhhgg 0066 ddiiaass == hheemmaattooccóórrnneeaa  GGllaauuccoommaa –– cciirruurrggiiaa  5500 mmmmhhgg 0055 ddiiaass  3355 mmmmhhgg 0077 ddiiaass
 25. 25. AABBRRAASSÃÃOO DDEE CCÓÓRRNNEEAA  RReettiirraaddaa ddoo eeppiittéélliioo ddaa ccóórrnneeaa  SSiinnttoommaass  DDoorr,, llaaccrriimmeejjaammeennttoo,, bblleeffaarrooeessppaassmmoo ee sseennssaaççããoo CCEE
 26. 26. AABBRRAASSÃÃOO DDEE CCÓÓRRNNEEAA  EExxaammee:: AAnneessttééssiiccoo ++ FFlluuoorreesscceeíínnaa  TTrraattaammeennttoo  CCuurraattiivvoo oocclluussiivvoo  AAnnttiibbiióóttiiccoo  EEppiitteezzaamm®
 27. 27. CCOORRPPOO EESSTTRRAANNHHOO  CCóórrnneeaa,, CCoonnjjuunnttiivvaa ttaarrssaall oouu bbuullbbaarr  PPaarrttííccuullaass ddee ffeerrrruuggeemm,, ppooeeiirraa,, vviiddrroo,, ppêêllooss ddee llaaggaarrttaass ee mmaatteerriiaall vveeggeettaall  AAcciiddeennttee ddee ttrraabbaallhhoo
 28. 28. CCOORRPPOO EESSTTRRAANNHHOO  FFeerrrroo:: aannééiiss ddee ffeerrrruuggeemm  RReettiirraaddaa ddee CCEE  aanneessttééssiiccoo,, ccootteenneettee uummeeddeecciiddoo,, bbiisseell ddaa aagguullhhaa  CCuurraattiivvoo OOcclluussiivvoo  EEppiitteezzaamm® ++ MMaaxxiittrrooll®
 29. 29. FFRRAATTUURRAA DDEE ““BBLLOOWW--OOUUTT””  SSiinnaaiiss  hheemmoorrrraaggiiaa ssuubbccoonnjjuunnttiivvaall,, eeddeemmaa ppaallppeebbrraall ccoomm hheemmaattoommaa  DDiippllooppiiaa  AApprriissiioonnaammeennttoo ddoo mmúússccuulloo rreettoo iinnffeerriioorr
 30. 30. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR PPEERRFFUURRAANNTTEE  QQuuaannttoo mmaaiiss pprrooffuunnddoo ppiioorr oo pprrooggnnóóssttiiccoo  SSiinnaaiiss ddee ppeerrffuurraaççããoo::  DDiimmiinnuuiiççããoo ddaa AAVV  HHiippoottoonniiaa  CCââmmaarraa aanntteerriioorr rraassaa  AAlltteerraaççããoo ddaa ppuuppiillaa  QQuueemmoossee  PPrroollaappssoo ddee tteecciiddoo uuvveeaall
 31. 31. TTRRAAUUMMAA OOCCUULLAARR PPEERRFFUURRAANNTTEE  DDiieettaa zzeerroo  AAnnttiieemmééttiiccooss ++ aannaallggééssiiccooss  CCoollíírriioo ddee aannttiibbiióóttiiccoo  AAnnttiibbiioottiiccootteerraappiiaa ssiissttêêmmiiccaa  NNeennhhuumm uunngguueennttoo  AAnnttiittooxxiinnaa tteettâânniiccaa  CCiirruurrggiiaa ddee uurrggêênncciiaa

×