Design para redes sociais | Maratona Digital

1.299 visualizações

Publicada em

Jean Joris - Planner da Fabulosa Ideia. Jornalista com ênfase em planejamento e design de informação, atua na execução de projetos de conteúdo digital e design para redes sociais, com clientes como Intelbras, Ouro e Prata, Sanremo, Falconi, Saúde no Copo, Crédito Real, IBGEN, Redlar e Stihl.
www.jeanpj.com

Publicada em: Educação
1 comentário
9 gostaram
Estatísticas
Notas
Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.299
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
149
Comentários
1
Gostaram
9
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Design para redes sociais | Maratona Digital

 1. 1. I ? Í . .law/ vz 'WÍIAXHAKAFEIAYÍA' . ! IIIAVAVAYIKÍEIIINGW ! IIGÍIIAYL #Arklà P 3m*
 2. 2. "IJ EIJNTEÚIJI] PHEEEDE l] IJESXEN. SEM EUNTEUIJU, |]ES| |3N E APENAS IJEEUHAÇAU” é JEFFHEY ZELIJMAN A
 3. 3. _ I as m. ”' u. j' os m. 'i' âI©Mê LEEAIJI] E LEMBRANÇA | ]E MAHEA
 4. 4. . A A A ¡ A A A A A A : A A A . A A A . A A A A A A . A Y Ê r A A A 1 E
 5. 5. , “DDMINIIH D DESIGN E GDNHEGEH IDDIIS IIS HEGHIIS E SIIDEH DUIINDD DUEDEIII-IIIS" IÍIINDIIÍE DISDN
 6. 6. * 1 P<opIv g d¡ N. (x-. ork g_ : ug 0,' -rq-_~~ç'_: .u“ _A- ec» 9 5:* ; iii-I U : Í 5 u? . I. Microsoft-based Devzces 01-.
 7. 7. “rm GIF-Hands; Suit! A[IE1~. Im1&'¡1'. ›Ír-'~: 'I
 8. 8. ESSE GI-IDI-I SI-DE D DDE EIIIDI
 9. 9. ON PREVENTIVE DRUGS WIA L . D. : :E i "- DELA? " 19o¡ ' amv smcs . wtf IÍ Irma uma: : I¡ _lí : ' I
 10. 10. [à DDM DESIGN VIH/ I EIEEEEIENIÍIII
 11. 11. I GHITEHID I
 12. 12. LIIIIEÉDI IIISIITII ! IIIIIIII ZiITI IIDIEÍT; EIIIIIZIEÉEÍTEÍTIIII IIIIIEIZIEIIIIEL EITT, SED ! ID EIDSDIIIII SE TDDD IIIEIIIIIIIIIITT DT IAIIIIII E ET IIIILIIIIE TIIIIGIIII IILIIIIITI DT EIIIDI DD DIIIIDII IIEIIIIITII, IIIIIZT IIIIZTTIIDIII EICEI EITTIITTIIII IIIEIITIIEÍII ITIIIIIIIIZT IIISI DT IIIIIIIIII' EI ED TEN ! IES TTIIIIIEÍ EÍIIIIZIEÉIIIIITT ! IIIIS DD TE IIIIIIIE ! IIIIIIII ID IIEDIIEÉIIEÉIIIIEÉI IT ID ITIILIIFTTITITEET IIELIT ESSE [IIDJITII IIIIIJII E ED EIIEEIDT IDDLD FDIIIIDTIIII EICEIEÉFETEIIII ZIIITT IIIIIIII TEDI [ÍIIEIIIIITSYIITS IIIIII EIIIIIIIEÉITTV, ZIIIITT ID EÍIILFD IIID IIEEIEIIII ! IESEIIIIITT TIIIIELTT IIIIIDI ID ES T ITIDIIIIIITII "IJIIIEÉTII IFISIIDI ! IIILIIII STT TTIIEÍT; lIEZíTIIIIIIEí IIIIIDIZTEÍIIIEJ ELIT; ZiED ! ID EIIIZNIIIIII 'TEDIEIIII IIIEÍIIIIIIIIITT l T ITIDIII E ET IIIILIIIIE TIIIIGIIII IIIIIIIIII DT EIIIDI DD DIIIIIDI ITEIIIIIDIT IIIIIZT IIIIZTTIIDIII EICEÉIEÍITEIITTIIII IIILIITIIEÍII ITIDIIIIIZT IIISI DT IILIIIIIII' EI ED [IIIDITIIIIIIII EIIIIIZIEÉIIIIDTT IIIIIS DD TE IIIIIIIE IIIIIJIII ID IIEEIIEÉIIEÉIIIIEÉIITT ID TIILIIFETTDTTAÍ DELETE ESSE EZILIJITII IIIILIIIIE ED EIIGIDT IIIIILII PIIIIIDTTIII IIEEIEÉIIEÉIIIIEÉI IT ID ITIIIJIETTITE IIELITG ESSE EIIIEIITII ! IIILIII E ED EDGDTT IIIILLTI
 13. 13. IDHEM IPSDM DDIDH SIT IIMET, GDNSEGTETDH IIDIPISGING EIIT, SED DD EIDSMDD SE TDDD INGIDIDDNT DT IIIDDHE ET DDIDHE MIIGNII IIIIDDII. DT ENIM IID MINIM VENIIIM, DDIS NDSTHDD EXEHGITIITIDN DIIIIMGD IIIDDHIS NISI DT IIIIDDIP EX EII TEM DESTIIDDE GDNSEDDIIT. DDIS IIDTE IHDHE DDIDH IN HEPHEHENDEHIT IN VDIDPTIITE VEIIT ESSE EIIIDM DDIDHE ED EDGIIIT NDIIII PIIHIIITDH. EXGEPTEDH SINT NIIDII TEM EDPIDDTIIT NDN PHDIDENT, SDNT IN GDLPII DDI DEEIGIII DESEHDNT MDIIIT IINIM ID EST IIIDDHDM. “IDHEM IPSDM DDIDH SIT DMET, DESTDDDE IIDIPISGING EIIT, SED DD EIDSMDD TEMPDH INGIDIDDNT DT IIIDDHE ET DDIDHE MIIGNII IIIIDDII. DT ENIM DD MINIM VENIIIM, DDIS NDSTHDD EXEHIÍITIITIDN DIIIIMIÍD IIIEIDHIS NISI DT IIIIDDIP EX EII GDMMDDD GDNSEDDIIT. DDIS IIDTE IHDHE DDIDH IN HEPHEHENDEHIT IN VDIDPTIITE VEIIT ESSE EILIDM DDIDHE ED EDGIIIT NDIIII PIIHIIITDH HEPHEHENDEHIT IN VDIDPTIITE VEIIT ESSE EIIIDM DDIDHE ED EDGIIIT NDIIII.
 14. 14. . E J DJ DrDD "IIAIITIíIHTTT. “I . ESTTTT , I « Iv 1 T. ;w ILYJLYT"? ~ I E
 15. 15. ITÍTUID ____________ _J E-TDDAÍEEEEEÍÍ I L__ . I
 16. 16. ESPl-IÇD EM DHl-INGD EDZ PDHTE DD. IATENSI-GEIVI
 17. 17. I IIIINHIIMENTD I
 18. 18. :I E. :I aí! [EI E' EI I L íw É' I GT â, I É E E¡
 19. 19. SENTIDD DE IEITDHIÍI S I
 20. 20. SENTIDD DE IEITDHIÍI
 21. 21. .TÉDTIIII IIE IETTII ID T , ITM _I A; I' _I I ~ , » _E_ E, _ E . DE, III E E E D¡ . _E Inr II DE #I M I' A. S DE E, IM r E II' n' Er E H› ALF I . N M ff_ _E JI I I II E I- I . HI I E IE MAI I . E I N H a D_ E _EMF DE_ U _ _ Dr IE I a . , ED E 'DVI , IE I
 22. 22. I TIPDGAFIA I
 23. 23. PEFTSDDDÃTJE DAS FUNTES
 24. 24. tradicional m a n u s c r it a d eI ¡Cad a industrial sussurrada b a ¡xa moderna cumíua GRITANTE TEMÁTKA eaIieosa A LTA
 25. 25. EVITE EDNTES DE SISTEMA DD MDITD PDPDIAHES < I” T I «í <I SIL Iíyíl Iíiíl S. F. [ING] PHEP. [FH] A EDMIGD, ENGHAGADD DESPHIVIDD DE, SEM
 26. 26. GAHANTA IEGIDIIIDADE í S í É S í l .
 27. 27. _ÍIII/ ?VUIT DIFUAIIIÍD _T“JÍEÍÍT> 'I 'm ! DDD : II ! MET funfa : :GIFT uma# : TII Aula na¡ : Ian : na viam an; E! , _ . _ _ ET IIEZLIISIIDII z; :í _F S: _:<_ PHD EI TDI! ! ZTIIDIIIS EÍEL- I I" ) F ; J M ' IQPaAvT 'Tr-ísxklhv» F» 13-; T I A¡ ÇTCITCII” ; M T T , , . I Í , , I , I . auvxeffi ? WO (sua ! IIILIID : III ! INETI IIEII Pill¡ ! IDA
 28. 28. N W
 29. 29. IU¡ E I_ x . N â I A” T f : NA: A IT
 30. 30. 'z DEEIIVAPIIIAIIHAIS-GIIAVE â EVITE TEÍHDSAEIITEIVSDS EIIPIDHE SINDNIIIADS GDIVI PDDGDS EAHAGTEHES
 31. 31. IIVVMIEIIIIEIIIILEIIIDI IIVIIIDIIEIIIIIIEIEIIIIIIZÇEÍIIDI 'IIIVIIIEFIIIIESIIIIIIIIIEIAÍIIDI IIVIIVIVQIIIEF'IIIIITIEIIIDEIIE: IIVIIIIIEEI EETTHIIIIIIIIHIIVIZIIDI IIVIIVIIEI¡II! IEILE. EIIIWIIIIEIIFIIIIEZT IIVIIIIIIEIDSITVHEIÍIIDI IIVIIIDIIEITTIEI EEFIIIICZÃEÍIIDI
 32. 32. I GDHES I
 33. 33. GDITPHEEIVDA " D SIGNIEIGADD DAS GDHES E TIHE HHDVEITD DISSD
 34. 34. _WEST 3 _EH__. !._T . C _Imã T , E faz? . .S ãm_r__. n._, _ e_ _i_iñiñi_i__. ií___iwi_ . TWT___TY. _.__E _MEET_TWT__TñTST_TTSST_ m__ir. m__i_iwim_ : ____m_m___i__mw m____. w__ . ,_, __. T_ M. .. . . . _V_ ! .A_T__i___ 1- , <__. .____›E$_ . É
 35. 35. E D , E D H TV H E E T TZIIITTIIIIÉTTEÁ TDITIMTITIIAI Till r E D H V I E I D TVEIVITSTTTTI
 36. 36. ,/ ?s: x«'a¡¡T ? DAM/ III : mam : m , IIDDÍEJ IED *I'm . IDT naun an; ET IIIIDIISADIITÍT a
 37. 37. Jjgp 'T TT > LMEMDDMHMUMSDAMH 'rVr*R“E"I°7T“A -r-h-íD-'í ; NKD "FW
 38. 38. PHD EÉT IIEEÍIIIÍIIDIIIII EÉL I(:1í“'ã_: ›*rT 'lwsiuevu ÇDCIDCIT* ; mr auvx= ;âE: :IHU @um
 39. 39. N44 I <^ a) _FÃ E . IV -I / I T IVA
 40. 40. *x I : Trim T T : T T I I 'IVVIITEIIIILE: LIIIIIIIIEEZIIDI 'ITDIIITEEZIIIJIIIIIIJIVEIHREZIIAI
 41. 41. I EDTDGHAEIA I
 42. 42. PIGTDHE SDPEHIDHITY EFFEET@
 43. 43. BDSDDE o ANEULUS E_ / ~/ EuMEusIEuEs nIEEEENEEs E INEDITAS
 44. 44. | EIJHHIDA
 45. 45. 'A T I _ , , _ 4 max _ c' « 1 : q¡ r- ' S” -)= “~ '° = WE: .E +32; «gui 'S' E * . , _ x ! é - y ; C3 . U ç _É _Zac Jg. : _I ~ TN '- : u: É a f' 1"” 7 "Í ' A. z_ - - : . _ _ 61.7» a ? XI I I I l r q 1 É TIDIIDDIT-Jàz' " 1K > ; * EIEIA: IIIIE: I+ EEIIHIIT IIIEIE: !ID _I , _I T _ _EIIMIIEI? IEEE IIIII: E;= IIIIIEII: I ! IE IIIIILIE¡ IITTIITITÍIIZE I, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIE: : a ~. . E ' , VII E! . n, . « ç if» 4,_ . ... rr--- 47;: : 'v 4, , .. .S E: _____ u-_Jíêxxx f: ,___. ._-= - _n_ AhuJ-'É' *"': "- *j*
 46. 46. p'
 47. 47. _l ADI. " 2x~-t'. '¡u. r.I i' . ll IIIITIIDII . .r_. .¡_ à“ . ) - III II ¡ITAU! EIIIDIIITÍIIIAIÍIIII"IIIEÍIIIE" E: 1 &mas; a , _
 48. 48. IIDSTHE EENAS $53,41¡ DEIASGDM I' «I AEDHAS $ VISDAIS
 49. 49. 7 . ., Ja o . ,_ . I. Swan _. . . .. x . ,c I . p . . . 1%. x . . x
 50. 50. ^“VED'A. Im--~
 51. 51. @ FAÇA SDAS PHDPHIAS EDTDS
 52. 52. TIANTITIS TIT: I IVIATÃTÉV* 'IIDIIIIIIEEIIIIIEILEEIIID IIVIVIIEEI_IEÍDIITÂIID 'IVVIIIEPIIIIEI ESLEÍIID 'IIDIVIIEFEEFIIIIIIILEIIID 'IIDIIIIIEIIIIÍIPLIIZIIIIIIID IIVIIDIIEDIIIIIIIIIEFILEIIIID IIVVDIEIIIIEIIDIZZIIDIEEIIIDI IIIAIIIIIEEIIEIII: :IIIEIEIIIIIIIIEIIII IIIIIIIIEEIIEEEIIIIIIIIsIIIIIIIEEIIII IIIIIIIIEIIIIEIIIIEIIIIIIIII: IIII IIVVIIV. FIIEEIDIIIIIEZÃEZIIDI IIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIEIEIIIEEIIII
 53. 53. ?PT , Q I GHAEIGDS I
 54. 54. PHEGISA DSAH FDTD?
 55. 55. ÀEÍIIIE_ EIIIIVIPIIZIIQÍIIEÇT_DDM _ZIIIVIIIIILIIZL, TDIIIMIIZI E PIETTIIEIIIIIVIIIIZI IIIIE: !IIZIPEIIZIÀIVII IDIIIIIEIIZI SEM IIIIIIIII IVHIII ! IE ! IM IIITID ZIIIIIIIEIIÍIIIIIT
 56. 56. *I I F : I : I I : I I EIIIIEzIIíI EE ITETTITIEÃÉT j IIVIVIIITÍIIIEIIIIIIIIPIIIIJEEZLEIIIDI IIVIIDIV_ELAIIIEÍIIIIEÍIIDI
 57. 57. fã HDNS AHTISTAS GHIAM. GHANDES AHTISTAS HDDDAM PIGASSD / HANKSY
 58. 58. 2P / _ _ _ _ _ _ __ ISHAPHIII DESIGN / _ _ _ _ _ _ _/
 59. 59. GAPA D51 X 315 PX PEHEII SDD X EDD PX IMAGEM PDST HETANGDID PHDPDHGIDNAI TDDD X GGG PX D HETANGDID PHDPDHEIDNAI TEM DDAS VANTAGENS; _ MEIHDH EXIHIÇAD MDITIPIATAEDHMA E MAIS ESPAÇD DE TEXTD DSIPDNIVEI EM EAGEHDDK ADS
 60. 60. EM IIEÊLDIIEIIILDS, IIIIEII TIIITIII ! Il [ÍIIIIDE IIIIIIIIII SIIDIIII IIIIIIZT ESPIDÍII PIIIID EI HLIIIIII II IDIIIIIEDI ! IE IIIIIIIEIIIII EIIIIIIIIIIIII E ! IESEIIIIIIIILEI D 'IEIEIII EM IIIIE ELE ! IIIIIIIIIE D FIIIIME
 61. 61. IIIEIII¡II1IEII: II: I EIIIIEIEEIIE [IIIM E; IIEulIIIIzI E EIIIIEIIIIEIIE: IIIEIII; EIIIIII 'TDDAS II; IIIIIIIIICI : IIIEIIII: ESTAD IIEIEIIIIIIIEEI DD PIITTEIEZTI DA EIIEIIIIIEEI IDEIA I 7 E EIIIIEIIIIEIEEIEIIIII EIIIIIIIEEIIIIEIII @A I IIIIIIIIII IIEIIIIIE: IIEIIE: ZIDEZIIIIZJ
 62. 62. T T : HHIYAHFILHIEHVIVIEA EIIPLIIIE DIPIIEIIDIII' H ! IMD IIIEID PDTI IÍDIID SEJA ! IIIIEÉID IID DIEIISJIIIIEDI LÍDIIVEIIÇDI ! I EÍLIEIIIEÍ K ! IDE D LDGD PDDE. SEI PEIIIIEIILI, SIDD IID TIMELINE ! IE SED SEDS "FS IIIIIIIIIIIS ! IE. EDMD - ! IIIIIIIM DIHEIIDS ! IM SEÍIIIILI ! IIIVIII P) ! IESEIIIIDLIIII E DIIIIÍTIHLIIIIIE' ! IMD I! IEIIII! IDI! IE '“3 IIISIIDI PIIDPIIIAI ! ID DIDIIEÍD EIIñDI LIIIEIIIIIIIEDI E! !! ES, 'IIPIIIIIIDIFIAI E DLIIIIIIIDIEIIIIIS _IIIIIDS
 63. 63. IVIEDIDAS E TADANHDS FIL ! DDD PX PDST DDADHADD PEHFEITD SMAHTPHDNE 5DD X 5DD PX DESKTDP 1DDD X 1DDD PX C2:: : DDDEI DDD DDD: A MAG M DE PEHFIL TEM EDHTE HEDDNDD. GAHANTA DDE SDA FDT LDGD NA PHEJDDIGADA NESTE FDHMATD
 64. 64. IIEFIIIA E IIEELIIIIIE ! IM EEEIEII EIIIIIIIIEIEIEII IIIIE : EEE FDS IIIEIIIIEIIIIIEEI IIAPIDAIDIETIIIE. : IILIIIIIAIDIÉIIIIIIE 'IIDD E AIIEIIIIEI : EEEIELIIIIII PDDEM EIDDIIDISIIAIII IIIIIE EDIT: : DD IIEIII ! IA IIIIIíIII I D DE «EIE SIIIIIIDI; SEJA EIE! DD SED FDIIIITDII IIISIIAIL; !I IIISTIIIIIIAIDI IIDSEÍEII EÍIIM A EIIIIIDIIIIFIAI EM SED IIIIA DIIITIII 'IEICIII III S EÍAIIIIIS EIIII ITAD : IE: D IIIE : EE PITDLDZII PDDEIIIIIII IE: : EIIDIAL EE FILÍIIIIIS; DDM IIIIEIEIIIIIIIIEI EIE: PDDEM IIIEIEIIEIIEIIII AIIIDELAI FIIID FEITA EÍIIM DELIILAII, DIAS D FILÍIIIII EI IIDIIII PDDE ! IEIIIIIII SDA EZDMIIIII EIEIIII; AIPEÍ IIEEI : EEE ITEII EIEIIII; IEIIII E SED EIIIIIIIIIIII DISIDIIEIIDD. «E-DIIIIFILÍIEI'
 65. 65. HUEIJHEAUTY
 66. 66. n: -;. ;.. qk, ¡,. :¡: .~ A 074114* . Iãâlñlulf R": 135 2390 107 Edit Your Profile
 67. 67. EAFA EIEIIAX 2155!! X 'MIA PX EXAXIXIEIIIIEIÍIAIIIF] A A ' l ' l ' EÍLWAIIIIVAIIEII : '55 A X ! E251 FX FIAXAIE: / 'AIIHEÉEÍIIFEXX _EIEXIIIIALÊZAIIIX ¡lutará! A AXA X X ' uma¡ z< : IA/ PX
 68. 68. EIIIELIZAIIIII] IIIEINEHS É PAHA HAHILITAH TI][IAS AS EUNEIIINAEIEIAITES . [IE EIJIEAI] | ]A AHTE IIE SEU EANAL ANTES E FHEEISEI VAIIITAH SUA EIJNTA III] EEIIIEIE INE[IHMANI]I] UM NUMEHlT [IE EELUEAH E INSEH| N[Il] I] EEIEIIBII [IE VEHIEIEAEAEI ENVIA[I| ] FlTH SMS. É AHHASTANEIEI l] EUHSIIH SIJHHE A EAFA/ HANNEH E FIJSSIVEL E| ]|TAH E FEHSUNALIZAH ESTE ESFAEII. PAHA THIIEAH A EAFA [IE UM VIIIEI1AEESSE [I MENU '_ME| JS VIITEITS', E| ]|TE l] AHIIUIVIT EM IJUESTAEI E, AEI IAEID | ]l]S EHAMES SUEEHIEIEIS. ENVIE I] AHIJIJIVI] | ]E SUA ESE| ][HA.
 69. 69. IIIMNXIEIIEZIIIIIIEIIIILEIIA [WAN, IIIIIIIXXEEIIIIIZIIA IIIAIINITEIIEIIIIIIIIELEIIA IIIMIAIIIESISIIIEI¡IEÍIIZÃEÍIIAIBII IINIINITEI¡INIFIIIIEIIIIIIEIEILEIIA IINIINIIIEIIEZIIIIIFAIIIXEÍIIA VIVIIAEFII: :mm 'IANITJIIEIIEICHIVIE: :: um 'IANIIEEIIIEIEIINEAlllilIllIlííiiííllAI 'IVAINNEEZIIIIEZIILIIIIESIIIIAEIIIAI 'TIIAIIEPEEIIIIINIIIZIIILIIIIE; *XNEÍEIIII m¡ IIISEIJIIEIIIIIAI
 70. 70. Canna HIe All changes saved Describe and #tag "3 Share Download Make public . “ ; iízà " MÂBIÍID E ~ - ~ ÃÍTÍIÍÍÉEIILIXÍ › - , . I 5,5' V_'. _PI. .'-'_E. IÇV A, I v. - 4 -“. _ m? ) D 'IN I I 'A T" : í SEM" i: S 'QA [a E à: " " AN ART EXH | BIT IPLDADS : E MAY 05 I 8PM THE WEI ZHOU MUSEUM IN IN IN . EAN I' AE l] F : [153.73
 71. 71. QI : CTTU FIIEÍIIAI/ FIIBIIILIIIIIIIIIEIII IIIAIIIAIIIL, EIN FXEÍIIAI
 72. 72. i0 o @Jr 1a MARATONA DO MARKETING DIGITAL Reza/ zação Parcerias oZ . Vnda gIobaIAD sentimonitor ommze 'ÍJWa-f fabumsaidlía Ama Inst/ amarra! Gamers INMÉIEQI ADVB : :mamas WW “"'°'Ê~? ..'m« GN @NED . naun-anar- mmnnm Apom de mma

×